ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No, 8078. Maandag 13 Juni 1927. 67e Jaargang. RAADSVERGADERING. de uiiilukte dubbelganger 8INNENLAMQ. FEUILLETON. 5r.tmwjjrwm*-mMsczs» ->»!»■ i m ■'.-«»* »<.•«--«»** *n swfc - n r» u it r t- r u -r e n o n c Voor binnen Ter Neuzen f 1.40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen Ir. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f6,60 per jaar ABUriritmcN I O r nlJo; v001 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetalinfj. Dit blad i/ersch!jnt lederen Maandag Woensdag- en VPlJdagavond. DE STORMRAMP. Het daqelijiksch bestuur van het natio- naall steuncomite Stormramp 1927 heeft Woensdaq te Arnhem vergaderd, in de eerste plaats om na te gaan, of en in hoe- ver de wederopbouw en het weer in be- drijf stellen van de textielfabriek van de firma Ter Weeme te Neede, die grooten- deels door den storm vernieM werd, be- vorderd kunnen worden. Deze fabriek telt 300 werklieden, die thans voor het meerendeel werkloos zijn geworden. Ver- werkt wordt per week f.7000 aan loon. Wei is met veel inspanning een kleine afdeeling der fabriek weer in gebruik ge- nomen, doch ongeveer 250 werklieden zullen tijdelijk niet kunnen werken. Het dagelijksch bestuur was van mee- ning, dat het dringend noodig is, zoo spoedig mogelijk met het herstel van de mateiieele schade te beginnen, en hoopt, dat men nu er maatregielen zijn genomen, over ruim drie maanden zoo ver zal kun nen zijn, dat de fabriek weer werken kan, zij het dan nog niet in vol bedrijf. De besprekingen werden bijgewoond door den Rijks-nijverheids-consulent te Deventer, den beer H. Stekelee, die zich bereid verklaard heeft, het comite van voorlichting te dienen. Verder heeft het comite zich voor zoo- ver mogelijk op de hoogte gesteld van den toestand in Gelderland. In de eerste behoeften wordt voorzien; het komt er nu op aan, de geleden scihade op te ne- men, teneinde een plan voor het herstel op te maken en met de taxatie van de toe te kennen vergoedingen te beginnen. Gebleken is, dat ongeveet 130 boerde- rijen in de geheele provincie zijn ver- nield, terwijl een nagenoeg gelijk aantal andere min of meer van den cycloon hebben geleden. Het is nog niet mogelijk tot een nauw- keurige taxatie over te gaan. Globaal gerekend wordt er aangenomen, dat de schade f 1.500.000 bedraagt met inbegrip van die der bovenbedoelde fabriek. 's Middags ging de toc'ht naar Overijs- sel, waar het comite te Delden met den Commissaris der Koningin, Mr. A. E J. baron Van Voorst tot Voorst, samen- kwam. Bezichtigd werden de omstreken tot Henigietvelde. De verwoesting in deze pro vincie tot en nabij Almelo is niet minder dan in Gelderland, althans wat de sciha'de aan het geboomte, en aan den oogst be- treft, en de aanblik van dit alles is niet. minder droevig; 70 boerderijen zijn ver- nield en voor den wederopbouw wordt ge rekend, dat er tusschen f 700.000 en f 800.000 noodig zal zijn. In beide provincies is men reeds be- gonnen voorbereidende maatregelen te treffen teneinde de geteisterde bevolking te helpen. Wat het comite noodig heeft, dat is de overtuiging, dat het in staat gesteld zal worden het werk te volbrengen, met andere woorden, dat de noodige gelden bijeengebracht zullen worden. Het heeft de verwac'hting, dat ons volk begrijpen zal. dat het helpen moet en tevens zal beseffen, dat spoedige hulp noodzakelijk is, te meer omdat de geleden schade zich nog veel verder uitstrekt dan tot Gelderland en Overijssel. Voor den winter flient men gereed te zijn. Voor de slachtoffers van de ramp van 1925 werd bijna f 3.000.000 geofferd; dit keer zal niet veel minder noodig zijn. CENTRALE MIDDENSTANDS- CREDIETBANK. In het voorloopig verslag der Tweede Kamer, inzake een Centr. Middenstands- credietbank werd bctreurd, dat de be- handeling van dit vetson.twerp op zoo overhaaste wijze moet geschieden. Ook werd aangedrongen op meer pu- bliciteit van balansen en jaarverslagen der instellingen, die tezamen de nieuwe Centr. Middenstandscredietbanken moe- ten vormen. Verscheidene leden stelden op den voorgrond, dat het aan ernstigen twijfel onderhevig schijnt, of in het algemeen een bank voor middenstanscrediet wel de noodige levensvatbaarheid bezit, zelfs als zulk een bank een feitelijk monopo- lie geniet. De ervaring toch heeft ge- leerd, dat het middenstandscredietbedrijf weinig winstgevend is. Daarnaast bestonden bij deze leden be- zwaren tegen de onevenredigiheid, welke bestaat tusschen het deel van het risico, dat deze regeling ten laste van den staat en het deel van het risico, dat zij ten laste van anderen, in het bijzonder van de Ne- derlandsche Bank brf ngt. Het risico, dat de staat door het vei eenen van de in het wetsontrwerp bedoelde garantie op zich neemt is zeer groot. Vele andere leden verklaarden aan het wetsontwerp hum stem te zullen geven. Zij juichten het zeer toe, dat de regeering het middenstandscredietbedrijf wil steu- nen. Verscheidene leden die op zich zelf voor de ontworpen regeling zeer weinig ge- voelden, verklaarden nochtans aan het wetsontwerp hun stem te zullen geven, wijl de staat toch reeds door een garantie is g ebon den. Verscheidene leden had het bevreemd, dat zoo weinig rekening is gehouden met de posifie van de elfstandige kleimere m idden s tandsba n ken Gevraagd werd, waarom aan de klaar- blijkelijk goed werkende instellingen niet een ruimere plaats in de credietvoorzie- ning is toegemeten. Vele leden verklaarden den financiee- len opzet miet zonder bedenking te ach- ten. Men meende, dat van een stevige kapitaalspositie geen sprake is. De volgende vragen werden gesteld: Hoe groot is het totaal bedrag der nog loopenide credieten van de liquideerende Hanzebank in het bisdom Haarlem. Zullen, als de Hanzebank wil mede- werken, deze credieten alle worden over- genomen? Zullen de vijfjarige obligaties, welke 'de Hanzebank zal ontvangen, inderdaad na vijf jaar worden afgelost? Welke rente dragen deze obligaties? VOORSCHRIFTEN VOOR RADIO-INRICHTING. Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp, bepalend, dat bij algemee- nen maatregel van bestuur voorschriften worden gegeven voor aanleg en gebruik van radio-telegraaf- en telefooninrichtin- gen, en te aanzien van den inhoud van en de controle op hetgeen wordt uitgezonden en opgevangen, en de daarvoor te betalen recihten. Volgens de Memorie van I'oelichting is het niet mogelijk, de regeling van een en ander geheel in de wet op te nemen. Wordt de nadere regeling in een alge- meenen maatregel van bestuur en in de op grond daarvan voor elk geval afzon- derlijik te verleenen concessies of machti- gingen voorzien, nader uitgewerkt, dan zal hiermede de deugdelijke grondslag zijn gelegd, waarop een vrije ontwikke- ling, beantwoordende aan het groote be- lang van dit verkeer, zich in geordende banen kan ontwikkelen. Volgens den algemeenen maatregel van bestuur behoeven o.m. plaats, golflengte en zendvermogen de goedkeuring van den Minister. Voor den zakelijkem omroep wordt vooropge9telld, dat aanleg en exploitatie van rijkswege geschieden, terwijl rijks- stations tegen vergoeding in gebruik wor den gegeven. Overigens bestaat de mo- gelijkheid, dat aan derden machtiigimg voor aanleg en gebruik wordt verleend. Daarna vindt de radiodistribu'tie haar re geling geheel op analoge wijze als de radio-omroep. PLAATSELIJKE KEUZE. Het reeds lang aangekondigde, en vooraf om advies rondgezonden ontwerp tot in- stelling van plaatselijke keuze is nu by de Tweede Kamer ingekomen. Een technische herziening der drankwet gaat ermee gepaard o a. ter kefiing van een recht voor hotel- vergunningen, en ter regel'ng van de ver- vacging van de vergunninghouder door verpachting aan een derde, en ter over- schrijving van de vergunning op een weduwe. De bepalingen voor Plaatselijke Keuze maken het mogelijk dat behalve de gemeente- raad ook een meerderheid van de kiezers in een gemeente een voorstel kan doen om de vergunningen te doen vervallen en geen nieuwe meer te verleenen voor een gemeente of deel daarvan. Daarnaast geeft een artikel aan de regee ring de bevoegdheid ter wille van de open- bare orde den kleinhandel in aterken drank te verbieden. //Weren van den invloed van den alcohol op de massa in dagen van spanning of emotie onder het volk kan, zegt de M. v. T., veel ongelukken voorkomen. Het behoeft geen betoog dat deze bepalingen alleen dan gehanteerd zullen mogen worden wanneer de ernst van den toestand bijzonder erg is en de burgemeesters niet bp machte zpn, dien met de plaatselijke verordeningen te btheerschen." Verpiichte motiveering is voorgesehreven. BESTR1JDING DER Z. G. Fi^ESSCHEN- TREKKERIJ. Verschenen is het voorloopig verslag van de vaste commissie voor Privaat- en Straf- recht der Tweede Kamer over het wetsont werp tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met een bepaling tot bestrijding van de z g. flesschentrekke?ij. Verscheidene leden der commiss:e kwamen tot de conclusie, dat, aangezien 't ontwor pen voorschrift nauwelijks reden van bestaan zal hebben en aan vele opgewekte illusies de bodem zal ins'aan, bet, niettegenstaande den Middenstandsraad blijkens zijn advies aan de Regeering iets van het wetsontwerp schijnt te verwacbten, wellicht teter ware, dat het het Staatsblad niet zou bereiken De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag 16 Juni 1927, des namiddags 2 uur. Ter Neuzen, den 13 Juni 1927. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Parlementair Overzicht, 11 Juni 1927,. Een algemeen gunstige ontvangst heeft het ontwerp betreffende de - samenvoeging der beide militaire de- .partemefi'ten 'zeker niet gievonden. Maar men moge bezwaren tegen deze militaire hervorming koesteren, niet beweerd kan worden, dat hier over een nacht ijs wondt gegaan. Immers, bij Koninklijk besluit van September 1920 zijn de Departementen van Oorlog en van Marine ooneheven en is het Departement van Defensie in- gesteld. Tegelijk werd een wetsontwerp ingediend oni de wettelijke verplichtingen en bevoegdheden van de Ministers van Oorlo- en Marine naar den nieuwen Mi nister van Defensie over te brengen. Zeven jaren bleef dit ontwerp rusten, tot- dat Minister Lambooy, aanvankelijk zelf geen voorstander van een DeprfEtement, door den Kabinetsformateur van 1925 overtuigd werd van de mogelijkheid en wenschelijkheid van de samensmelting. Het gaat bij dit wetsontwerp uitsluitend om de samenvoeging van Oorlog en Marine; meg mag er, gelijk de Regeering uitdrukkelijk verzekert, geen voorbode vam een z.g. splitsing der Marine voor Nederland en voor Indie in zien. Bezui- niging op de militaire departementen moge een welkom gevolg van de fusie zijn, zij is niet het hoofddoel; op den voorgrond staat het verkrijgen van een ..stevigen waarborg voor een doeltreffend economisch beheer der weermacht een ..doelmatiger en eenvoudiger organisatie van de weermaoht als een geheel". In- tusschen zou een groot deel der oppositie achterwege zijn gebleven, indien de Re geering de quaestie van de eventueele splitsing aanstonds minder zwevend haid gelaten. In het regeerinqsprogram van Maart 1926 heette het nog ..nadere over- weging van het vraagstuk van de split sing der marine"; later werd de splitsing steeds verder naar achteren geschoven, en thans is zij gaheel losgelaten. Ja zelfs, gaf de Minister aan het slot der debatten de positieve verzeikering, dat zelfs als het niet gelukt de verwacihte gunstige resul- taten van dit ontwerp te bereiken, dit niet later toch tot de splitsing zal leiden, om dat het Kabinet geheel afstand doet van de splitsing van de marine. Ware deze verklaring aanstonds afgelegd, veel oppo sitie en misverstand zou achterwege zijn gebleven, en daarmede wellicht, het ge heele stekelige debat, dat deze week heeft plaats gevonden! Het wetsontwerp werd aangenomen met 55 tegen 31 stemmen. Tegen stem- den de c.h., de v.b., de a.r., behalve de heeren Scheurer, De Wiilde en v. d. Heu- vel, de r.k. v. d. Bilt, Van Rijckevorsel en Van Vuuren, alsmede de heeren Zandt. Kersten en Lingbeek. uit het Engelsch door NORMAN VENNER. 48) (Vervolg.) „Denk nu niet wat heeft die vent een noten op zijn zang". begon Polkins, ..rnaar ze moet een dame zijn, familie behoorlijk, stand behoorlijik. Niet voor mezelf om hooger op te komen, ik heb een stamboom die er wezen mag... we zijn Zuidelijken, zitten er al een respectabelen tijd. En dan moet ze zich aan kunnen passen. Je hebt vrouwen die nieuwe ideeen absorbeeren als een spons water. En kop hebben zonder dat komt ze-er in Amerika niet... En knap zijn Met zijn oogen op de gestalte, slank en elegant in een gewoon tweed sportpak, die over het grasveld aan kwam slenteren, overdacht Jeremy met heimelijke pret, dat die liichtelijk banale opsomming een vol- ledige karakter- en persoonsbeschrijving van Lady Dorothy was. Wat een pracht- oplossing zou dat zijn! Maar dit met een zucht van wanhoop bespottelijk ver gezocht, een hoop die niet licht ver- wezenlijkt zou worden! ,,Ja dan zul je zelf uit je oogen moe- ten kijken, Polkins", ried hij den Ameri- kaan. ..Huwelijksmakelaar spelen is ten slotte een gevaarlijk karweitje.^Dan be- geef je je. op terrein waar overal ..verbo- den toegang, losloopende menschen wor den doodgeschoten" moest staan. Zoek maar ijverig en zoo gauw je denkt: die zou me lijken, grijp dan toe en houd „Die juffrouw daar schijnt hier naartoe te komen", zei Polkins. ,,Ja, dat schijnt", zei Jeremy droogjes. „En ik voel niets voor visite. Geen tijd ook. Ik meet weg. En ten slotte ben jij van Zaterdag af heer des huizes hier". ,,U vindt dat ik haar moet ontvanqen? Wat graag. Maar vertel me dan even in de gauwigheid wie het is ,,lDat? Dat is Lady Dorothy", zei Jeremy. ,,En met haar komt de gelegen- heid om mij een grooten dienst te bewij- zen". ,,Zeg maar op!" was het lakonieke ant- woord van Polkins. ,,'t Wordt een heel verhaal, maar ik zal 't zoo kort mogelijk maken", zei Jere my. ,,Lady Dorothy is de eenige dochter van den Hertog van Fray. \Voonplaats de Hall, tien minuten, dien kant uit. Stam boom zoo hoog, dat je bij t zoeken naar het bovenste topje je hals verrekt als je niet oppast. Voor verdere familie-inlich- tingen zie Delrett, tweede plank links. De ouwe heer is je dat. Edelman van het bovenste s^empel, 'n ruwe diamant in goud gevat. De dochter is zijn ooganoel. DaarOm is ze hem stevig de baas. Ze is modern, originee'l. Zoo origineel, dat elke mop zouteloos wordt als je 'em haar ver- telt. Ze creeert kamers met groene zol- deringen en laat haar portret schilderen door eein cubist. Tot dusver is er nog niets ontdekt, dat voor haar te nieuw was. Geestelijk zou je haar het best kunnen illustreeren door haar beschermvrouwe van nieuwe-ideeen-producenten te noe- men. En daarbij heeft ze gevoel voor humor, is ze knap mooi zelfs op een soort futuristische manier en ze is perma nent onvoldaan. ,,Ik ben een van de weinigen, die niet doet, wat ze wil. Daarom zou ik van- daag graag als ,,vermist" gerapporteerd worden. Ze weet dat t huis verhuurd is en dat u er al woont. Ik denk dat u wel goed met haar zal kunnen opsohieten. U moet toch eens beginnen. Waarom nu dan niet? Daarom zou ik zeggen: wandel het grasveld over doe alsof u den boel inspecteert, komt haar toevallig tegen, stel u voor en lieg, wat mij betreft, zoo hard en zoo veel als u wilt. LI zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat ik al weg was „Lukt me niet. Als 't op liegen aan- komt ben ik geen succes", zei Polkins, „maar ik kan 't probeeren. Van achter een van de kleine raampjes sloeg Jeremy de klucht gade. Hij zag Polkins dwars over het grasveld naar Lady Dorothy toegaan, zag hem praten en daarna samen wegwandelen. Ze waren even groot. Ze hadden allebei veel geld en Polkins was wat zijn type, zijn manier van doen, van spreken. van optreden aanging ongetwijfeld ..frisch" en oor- spronkelijk. Hij is een originaliteit al originaliteit en hij heeft hersenen, was het commentaar, waarmee Jeremy zich omkeerde. Als hij nu maar van ge-shingled haar houdt! Hij stak een pijp op, nam zijn stok, gaf den butler de noodige instructies wat zijn bagage betrof, wandelde de stoep af en de lange oprijlaan door.* Niemand deed hem uitgeleide; behalve zijn nieuwe vriend Polkins was er feitelijk niemand dien het kon schelen of hij bleef of wegping. Maar toen het zware ijzeren hek met een metalig ,,,klang" achter hem dicht sloeg kreeg hij een gevoel alsof hem een last van de schouders vie!. Het ergste was nu ge leden. Na Pulldan Castle, een ultra-def- tige omgeving waar hij van den vroegen j morgen tot den laten avond een rol die i hem niet ,,viel" had moeten spelen, leek het leven wat hem nu te wachten stond, I het een uit velen zijn in een gewone om- geving als St. John's Wood, hem van een rustgevende ongecompliceerdheid toe. j Onder het voortwandelen langs den langen eenzamen weg van het ,,goed" naar het station probeerde hij plannen voor de toekomst te maken. Allereerst kwam zijn aflossing aan de beurt. Zijn j dubbelganger was over zijn tijd; alle kans dat hij op een gegeven oogenblik plotse- ling voor hem stond. Maar hoe moest het dan verder? Hoe moest het dan met Oli via? En met Lady Dorothy?" Midden onder die overpeinzing werd zijn aandac'ht getrokken door een eigen- aardig geluid aan zijn rechterhand. Het bosch was daar een lange smalle strook van laag hout vol donkere lariks-bosch- jes; voor iemand, die niet gezien wilde worden. een reeks van gelegenheden om bij nadering van gevaar dekking te zoe- ken. En van halverwege het kasteel- station af tot boven aan den heuvel werd en dit te meer, omdat ook de redactie van het artikel niet wel houdbaar schjjnt. Andere leden der commissie merkten op, dat de behoefte aan een strafbepaling tegen de flesschentrekkevij toch grooter schpnt, dan het in de beschouwirgen der eerstbe- doeide leden wordt voorgesfeld. Deze leden achtten de totstandkomirg van een straf- bepaliDg gewenscht, al hadden ook zij tegen de bepaling, zooals die is voorgesteld, practische bezwaren, waaraan, raar zij evenwel vertrouwden, zal worden tegemoet gekomen. Tegen de redactie van het voorgestelde artikel werden verschillende bezwaren ge- opperd. Eenige leden der commissie meenden, dat de vo'gende redactie aan sommige, zij het niet aan alle, geopperde bezwaren zou tegemoet komen. z/Bij, die bjj heihaling, opzettelijk, goederen koopt en na levering niet of niet ten voile betaa't, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren". DE TWEEDE HOLLAND-INDIE VLIEGTOCHT. Naar wjj vernemen, vertrekt het K L. H.-toestel, dat den Amerikaan van Laer Black naar Ind e zal overbrengen, Dinsdag- morgen van Waalhaven naar Londen om den i assagier te halen. De piloten Geysec- dorffer en Scholte zullen de machine besturen. In den namiddag arriveert het toestel op Schiphol, waar de laatste vootbereidselen worden getroffen. Te middernacht zal de Fokker starten, om den grooten tocht naar Batavia te ond^irnemen. DE KLOMPENINDUSTRIE. Op vragen van het lid van de Tweede Kamer, den heer Fleskens, betreflende het spoedig nemen van maatr.-gelen in het belang van de klompenindustrie, heeft de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid geantwoord Het is den ondergeteekende bekend, dat inderdaad deNederlandscheklompenindustrie een moeilijken tijd doormaakt. Il'erbij dient aacstcnds te worden opgemerkt, dat het klompenmaken in Nederland van oudsher feitelijk hoofdzakeljjk een bedrjjf is, waarin slechts zeer I age weekloonen worden ver- diend en dat voor een deel als bjj verdierste door landarbeiders en grondwerktrs wordt uitgeoefend. Wel heeft gedurende den oorlog het bedrjjf een korten tijd van op- leving gekend. In die jaren was er een groote behoefte aan klompen, deels een gevolg van den letrnood, dteis door het stopzetten van den invoer. Het klcmpen- makersbed' jjf, meer bepaaldelijk het machi nate, breidde zich in dien tjjd »eer sterk uit. Met de ophtffing der handelsverkeersbe- lemmeringen na deu oorlog werd hier~an uiteraatd terstond door de klompenindustrie de terugslag ondervondenmeer in het bijzonder deed de buitenlandscbe concurrentie op die industrie hernieuwd haar invloed gelden. De klompeninvoer, welke steeds nagenoeg geheel uit Beigie kwam, bedroegin de jaren 1910 tot 1913 gemiddeld 2711 ton per jaar, in het jaar 1913 alleen 2926 ton, terwjjl in het jaar 1914, het eerste oorlogsjaar, nog 2707 ton werd inge-oerd. Voor den oorlog was de invoer dethalve reeds zeer groot en bovendien stjjgende. In de jaren de weg van het bosch gesoheiden door -een hooge hulsthaag, die elk verkennen hinderde. Jeremy bleef stil staan. Met het ophouden van zijn voetstappen viel de stilte neer. Zwaar, bijna voelbaar. hing ze over den lamdweg en in het sc'he- merige bosch. Geen geluid liet zich hooren. Maar dan opeens, ontstellend luid door het groote contrast, kraakte 'n tak. Daar na werd het weer stil. Maar de conclusie was niet moeilijk te trekken. Iemand aan den anderen kant van den haag, iemand die het liefst niet opgemerkt wilde wor den, had bij ongeluk op een dooden tak getrapt. ,,'n Strooper?" daoht Jeremy, maar meteen bedacht hij, dat zelfs de meest brutale strooper niet bij klaarlichten dag sfcroopt. Hij liep door. Maar nu hij scherp toeluisLerde, hoorde hij telkens weer klei ne geluiden, die erop wezen, dat er door het bosch aan den anderen kant van de heg iemand voortsloop. n Rare boel. Eens even poolshoogte nemen, nam hij zich voor. Vlug keek hij om zich heen; de weg lag stil, verlaten onder de herfstzon. Hij liep wat vlugger door tot hij een onderbreking in de dichte haag zag. Een twee, een twee, gin- gen zijn voetstappen tot hij de opening bereikt had, toen een sprong en hij ston'd in het bosch. Even een glimp van een slanke donkere gedaante, een verschrikt ..O!" en t geluid van snel zich verwijde- rende voetstappen was het eenige resul- taat van zijn krijgslist. Maar hij had ge- noeg gezien. (Wordt vervolqd.) TER NEUZENSCHE COURANT imm^m iiarinrr lnmrr-rmTlrmr-rwmim—m—ar—mm*m*rr 11 "mwim WW—K— vast t# Ii

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1