ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOB ZEEUWSCH-VLAANDEREN. ArJ P's FRIS0-BAAI1 No. 8077. Vrijdag 10 Juni 1927. 67e Jaargang. AMMNBELTJES Ipbedikbeurten"" _c>j ABONNEMENTSPRIJS; EERSTE BLAD. 8tMNENt,kfrB. S P 0 E T. Voor binnen Ter Neuzen f!,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post f 1.80 per 3 maanden Bij yooruitbetaling tr per post 6.60 per jaar Vooi 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor t buitenland alleen bij vooruitbetalmq Oil Mad verschlint iederen Maandatf-, Woenada^- en Vrlldagavond. B1JZETTING GEN. VAN HEUTSZ. Woensdagmiddag 3 uur is het stofifeljjk oversehot ran wjjlen gene-aal van Heutsz te Amsterdam aangekomen, begeleid door de leden van het comite: generaal Swart koloael Veltman en den heer C. C. Vat- tier Kraane. Op het perron waren andere leden van het comite aanwezig. benevens 16 ridders in de Militaire Willemsorde, die de kist uit den wag<-n droegen naar den ljjkwagen. De kist was gedekt door een nationale vlag, een b'osmstuk van den BoBd van ridders in de M. W., en door het ridderkr'uis dier orde. Voorafgegaan en gevolgd door 50 man bereden po'.itie- troepen, reed de wagen naar het Paleis op den Dam, waar het werd binnen gedragen. Officieren betrokken ds eerewacht in de rouwkamer. Gisterenmiddag heeft de bijzettir g plaats gehad in het monument, dat is opgericht op een kruispunt van wfgen opdeNieuwe Ooeter Begraafplaats. Vooraf hal eehter een p'echtigheid plaats in het waehtgebouw. Nadat de ljjkbaar daar was opgesteld, werd namens het comite het woord gevoerd door oud-minister Idenburg, hem herden- kende als den legeraanvo^rder die door zijn bezielende leidir.g in Atjeh den vrede her stelde, den staatsman, die aan de lndischa staatkundige eenheid vorm en inhoud wist te geven, aan den Nederlander, die zjjn leven en gaven stelde in dienst van zijn Koningin en Vaderland. Ds Minister van Kolonieu, deheerKonings- berger, herdacht den overledene als land- voogd en staatsman Hjj herinnerde aan den verre van bevredigenden toestand voor zijn optreden. Van Heutsz is de man ge- weest, die het eerst doelbewust zijn schreden heeft gezet op den weg naar meerdere een heid, en die Indie als geheel tot hooger ontwikkelingspeil bracht, door verbetering der verkeerswegen en uitbreiding van land- bonw en mjjnbouw en van onderwys. Generaal Swart huldigde van Heutsz als krijgsman, gaf een overzicht van zjjn succes- volle loopbaan van het oogenblik dat hp in Kampen bij het Instructiebataljon kwam, Daarbjj stelde de spr. in het licht hoe krachtig van Heutsz overal zijn inyloed wist te doen gelden, vooral toen bij bij den staf kwam. Zijn moed en voortvarend heid zijn energie en onverzettelijke wits- kr^cht en doorzettingsvermogen gingen ge- paard aan ean benijdenswaaru optimisme. Tot slot sprak de heer C. O. Vattier Kraane als persoonljjk vriend van den gene raal, die in werkeljjk een eenvoudig man was met een gevoelig eu medeljjdend hart. Na de redevoeringen stelden al de aan- wezigen zich op tegenover het monument, waarna de ljjkbaar daarheen werd gedragen en de kist werd bij gezet. Een defile van de aanwezige troepen en belangstellenden besloot de plechtigheid. DE KOSTELOOZE SLEEPDTENST VAN ANTWERPEN—DORDRECHT. Naar de N.RCrt. uit Brussel verneemt heeft de Be'gische M nisterraad besloten tot uitbreiding van den kosteloozen sleep- dienst voor de scheepvaart van Antwerpen naar Dordrecht en terug. HET ZEVENDE LEERJAAR. De heer Albarda, lid van de Tweede Kamer, heeft aan den Minister van Onder- wjjs, Kunsten en Wetenschappen de volgende vragen gesteld 1. Is de Minister voornemens, de memorie van antwoord nopens de wetsontwerpen 290 (onderscheidenljjk tot wjjziging van de artt. 36, 97 en 203 der Lager-onderwijswet en tot wijziging van artikel 3 der Leerplicht- wet) zoo tjjdig bij de Kamer in te dienen, dat de openbare behandeling van die wets ontwerpen in de Tweede Kamer nog voor haar uiteengaan kan plaats hebben 2. Indien de Minister niet voornemens is, zijn memorie van antwoord zoo tjjdig in te zenden als in vraag 1 is bedoeld, hoe denkt de Minister dan te kunnen be- vorderen, dat, overeenkomstig de bedoeling van het eerste der beide wetsontwerpen 290, met 1 September 1927 overal de ge legenheid zal bestaan om onderwjjs te ontvangen in het zevende leerjaar. 24 UREN IN EEN DAG. De heer Braat, lid van de Tweede Kamer, heeft aan den Minister van Waterstaat de volgende vragen gesteld Is het den Minister bekend, dat velen in den lande o-gemak ondervicden van de inkleeding van het thans bestaande spoor- boekje om uit te rekenen hoe laat de trein INGEZONDEN MEDEPEELINGEN MET CPAT/S-GPENADINESAUS vertrekt en (of) aankomt, en velen daarvoor papier en potlood moeten gebrniken, terw jjl die mon'jjkheid nog vergroot wordt, indien hun huisklok zornetjjd gaat Is de Minister ook niet van meening, dat dergeljjke onnoodige last voorkomen moet worden Is zjjne Excellence bereid, ten einde het in Nederland reizende publiek in bescher- mirg te nemen, te bevorderen, dat het spcorboekje voortaan in den ouden stjjl gfdrirkt wordt? DE STORMRAMP. De schade, door de stormramp in Over- jjael veroorzaakt wordt bjj vooiloopige be- rekening geschat op 800.000, terwjjl de schade, die in Zeeland eenige dagen tevoren door de stormramp is toegebracht, voor- nameljjk aan den oogst, volgens berichten, die te 's-Gravenhage zjjn ontvangen. op ten minsteeen geljjk bedrag wordt getaxeerd. Wanneer deze bedragen opgeteld worden bjj de schade in den Achterhoek, kan men de som berekenen, welke weer noodig zal zijn voor het herstel in de getroflen ge- bieden. Die som zal in de millioenen loopen. De opbrengst wordt weer verwacht uit de offervaardigheid van het Nederlandsche volk, want evenmin als bjj de vorige ge- legenbeden zal de regeering kunnen bjj- springen. Moge het besef hiervan ocs volk daarom evenzeer tot steun prikkelen als bij de vorige rampen. DE ROODE ERUISPOSTZEGELS. Er worden Roode Kruiszegels beschik- baar gesteld en wel de zegels van 2 cent voor 4 cent, die van 3 cent voor 5 cent, die van 5 cent voor 8 cent, die van 71/2 voor 11 cent en die van 15 cent voor 20 cent. Bij gelegenheid van het 60jarig bestaan van htt Roode Kruis zal een serie post- zegels worden u tgegeven. Er zulien ver- scbjjten: het 2 cent zegel, met de beelte nis van den oprichter van het Roode Kruis, Koning Willem 111 (rood)het 3 cent zegel, met de beeltenis van de Koningin- Moeder (groen)het 5 cent zegel, dragende de beeltenis van den Prins (staalblaaw) het zegel van 71/2 cert, het meest gang- bare in verband met de wjjzigiDg van het briefport op 1 Juli a.s., dat de beeltenis van de Koningin zal dragen (blauw)het l§i cent zegel, een decoratief zegel van klauwe kleur met een rood kruis. De zegels van 2, 5 en 71/2 cent zgn van de hand van mevr. Reitsma geb. Valemja; het 3 cent zegel is van de hard van mej. Debora Duyvis, beide leerlingen van de Amsterdarasche academic. Het zegel van 15 cent is ontworpen door den heer Lion Cachet. De zegels zjjn verkrjjgbaar vanaf 17 Juni a.s den dag, waarop de berdenking van het Roode Kruisfeest valt. Zjj bljjven ver krjjgbaar tot en met 31 Juli 1927. De galdigheidsduur eindigt met 31 December 1927. De na 31 Juli a.s. overgebleven zegels zullen worden vernietigd. Het zegel van 5 cent zal reeds verkrjjg baar zjjn vacaf 9 Juni. TER NEUZEN, *10 Juni 1927. POSTER1JEN EN TELEGRAFIE. In Mei werd te's-Gravenhage afgenomen, het vak-examen in den Telegraafdienst O.m. slaagde de heer A. J. Solleveld, kan- toorbediende le klasse te Ter Neuzen. GOED AFGELOOPEN. Gisteren fietste de jongejuffrouw Van de R. over de Rolbrug aan de Middensluis en verder langs den kanaalboord, toen zjj met haar rjj wiel kwam te vallen over een staaldraad van een ter plaatse gemeerd liggend Rjjnschip, en in het kanaal terecht kwam. Gelukkig werd zjj door de op- varenden van het schip spoedig uit het water gehaald, zoodat het met den schrik en een nat costuum afliep. MUZIEKCONCOURS. Bjj het op den Tweeden Pinksterdag te Nieuw- en St. Jooeland gehouden coDcours van wege den Zeeuwschen Bond van har- monie- en fanlarevereen gingen werd in de afdeeliDg uitmur.tetdheid voor fanfare de le prjjs behaald door de fanfare Excel sior" te Ter Hole, dirccteur de heer Aug. Eeckhout ie Hulst. HET ROODE KRUIS. In de gisterenavond gehouden vergadering van de afd. Roode Kruis a hier, heeft de vcorzitter het ordeteeken van verdiecste, namens het hoofdbes'uur uitgereikt aan mej. L. S. J. de Smidt, en de heeren J. de Large, H. J. v. d. Ouden, P. J. v. d. Ouden, W. Polderman en J. Huizinga. Het diploma dat er bjj werd uitgereikt, is eigenh&ndig geteekend door Z. K. H. de Prirs der Nederlanden. De voorzitfer wekte op om in getrouw- heid door te gaan met den vredesarbeid van het Roode Kruis, waardoor veel nuttig werk kan worden verricht. SCHEEP8BOUW. Door den scheepsmakelaar P. A. van Bouchaute te Ter Neuzen, is voor rekenirg van den heer L. Hompus te Engelen, op draeht gegeven aan de fiima Ge'br. Nie&tern Co., scheepsbouwers te Delfzjjl, tot het bouwen van een stalen sleepschip, groot circa 1400 ton. De afmetingen bedragen lengte 80 M., breedte 9,50 M. en holte 2 55 M. Het vaartnig, dat besttmd is voor de vaart op het Rjja-Hernekanaa', wordt zeer modern ingericht. Een pompinstallatie, die uit 10 laadruimen water zal kunnen zuigen, wordt gedreven door een 8 P.K. Lisen motor, welke tevens dient tot drjjf- kracht van de ankerlieven. Op bet voordek wordt een ruime matrozenhut gebouwd, terwjjl op het achterdek een comfortabele roef met badkatner en theehut ontworpen is, waarvan de betimmeriDg wordt uitgevoerd in eiken-, Dak- en notenhout. Tevens werd voor rekering van den heer H. Vermeulen te Wemeldirge, opdracht gegeven aan de N.V. Machinefabrieb v/h H. J. Koopman te Dordrecht, tot bet bouwen van een stalen stoomsleepboot, lang 19,50, breed 4,60, hoi 2,25 M., met triple expansie machine van 160 1. P.K. voorzien van op- pervlak condensator en ketel met V.O. van 55 M2. Deze boot wordt gebouwd onder klasse P (kleine kustvaart) Bureau Veritas. De directie van de N. V. Motoren- fabriek en Corstructie werkplaatste Wemel- dinge, deelt ons mede, dat dezer dagen aan hen is opgedragen de levering met complete inbouw van een 30 P.K. KromhoutMotor. Ten beboere van het Rjjkspolith vaartuig „Havik". Verder een opdracht tot leve ring van een geconstrueerd jjzeren drui venkas ten behoeve van de firma W. Kraakman met een lengte van 40 en een bTeedte van 8 M. BESMETTELIJKE Z1EKTEN. Het aantal gevallen van besmetteijjke ziekten over de week van 29 Mei tot en met 4 Jani in de provincie Zeeland bedrofg: Roodvonk, Tholen 1. DiphteritisTer Neuzen 1, Sluis 1. VROEGE AARDAPPELEN. Bljjkens bericht van den rjjkslandbouw- consulent Jhr. van Vredenburch te Cappelen bjj Antwerpen hebben de vroege aardappelen in Belgie vrjj veel van vorst te ljjden ge had. Men verwacht dan ook. dat de vraag naar Nederlandsche vroegere aardappelen belangrjjk worden zal. HET GEVAL IN AARDENBURG. Het Centrum, het blad van oud-Minister Aalberse schrjjft Uiterst bedeqkeljjk is betgeen verluidt uit Aardenburg. Het stembuieau aldaar wordt van tweeerlei beschuldigd. lo dat het zich bjj het oplezen der stembiljetten zoo had opgesteld, dat vol- doende controle door de kiezers niet kon worden uitgeoefend en 2o. dat het opzetteljjk stembi'jetten waa op een niet-katholieke candidaat was gesteml, ongeldig zou hebben gemaakt, door nog een ander fcokje rood te maken. Zgn deze feiten juist, dan kan onze afkeuring ervan niet ernslig en luide genoeg worden uitgesproken. Terecht merkt *Het Vaierland" op, dat ons land er trotsch op mag gaan, dat de verkiezingszeden ver uitsteken boven die in andere landen. Dit goede standpunt dient krachtig te worden gehandhaafd. Wat men beweert, dat in Aardenburg ge- schied zcu zjjn, is zoo schandeljjk en af- keuringswaardig dit het schier ondenk- baarheid is. Ook naar onze overtuiging is, in het algemeen belang, een streng onderzoek noodig. Wel meent „Het Vaderland" dat hier een strikt juridisch bewjjs wel nimmer te leveren zal zjjn, omdat een valschp hand leekenicg wel te achterha'en is, maar de kras met ten potlood niet. Het is daarom tegen een straDervolging, omdat hier allcen op vermoedens zou kunnen worden rechtgesproken. Dat zit nog, zouden wjj wi'.len zeggeD. Wg hebben eens ten procedure meege maakt over eea wjjziging, in een potlood- geschrift aar-gebracht. Door dit geschr.ft fotografisch aanzienljjk te vergrooten, werd het voor iedereen duideljjk, dat de wjjziging met een andere potlood was aangebracht, dan waarmee bet geschrift was opgesteld. Een sterkvergroote potloodstreep doet zien, dat er in het zwarte vak, dat men aldus verkrjjgt, talrjjke witte aderen loopen. Wanneer men dus de rood-gemaakte vakjes fotografisch sterk vergroot, zal het onmiddelljjk zichtbaar zjjn, of het tweede rood- gemaakte vakje al of niet met hetzelfde potlood is fcewerkt als het eerste. En zelfs, als het met hetz-lfde potlood is bewerkt maar eerst veel later, dus nadat er eerst nog vele andere hokj-s mee zjjn rood-ge- maakt, zal men dit gemakkelgk kunnen zien, daar dan het schrgfvlak van de pot- loodpunt geheel gewjjzigd is. Verder is het bewjjs van verschiilende andere feiten mogeljjk, waardoor in on derliDg verband het bewjjs van de gepleegde vervalsching, als deze gepleegd mocht zgn, voldoende geleverd kan worden. Als de drie leden van het stembureau dan nog bljjven ontkennen, een gevaarljjk onderremen, daar, als de vervolging tegen den vermoedeljjken dader wordt ingesteld, de twee acderen als getuigen onder eede gehoord zullen worden, zal in tlk geval de gepleegde vervalschirg zjjn komen vast te staan, en zal de verkiezing kunnen worden nietig verklaard en overgedaan. Het is in het belang van de zwaar be- schuldigde leden van het stembureau zoo- wel als in het a'gemeen belang, dat de feiten ten deze nauwkeurig komen vast te 9taan. Zoolang ze niet bewezen zjjn, mag men niet aaDnemen, dat ze waar zjjn. Maar mochten ze bewezen worden, dan kan de afkenrirg, en ook de straf, niet streng genoeg zgn. RIJKSWEG AXELSCHE SASSING-AXEL Ingediend is een wetsoctwerp, strekkende tot overbrenging van een gedeelte van den Rjjksweg Axelsche Sassing-Axel (n.L het gedeelte van dien weg, dat binnen de be- bouwde kom der gemeente Axel is gelegen) in behe r en onderhoud bjj de gemeente Axel. SLUISK1L. De alom bekende heer Jacobus van Leu- ven, alhier, viert dezer dagen een nut alledaagsth jubileum. Het is welhaast 40 jaren geleden, dat genoemde heer de hand- boogsport beoefent. In dien tjjd heeft hjj dcelgenomen aan een orgekend aantal schietingen, zoodat, was het getal nauw keurig bjjgehouden, hierin wellicht een mo°iljjk te slaan record zou zjjn gevestigd. Men spreekt van een kle ne 2000 schie tingen, waaraan de heer van Leuven zjjn steeds gewaardeerde medewerking heeft verleand. Al zal etmge overdrjjving dat getal nog wel doen s*jjgen, men kan, ook al is het een paar bonderd minder, niette- min opzien tegen een dergeljjke schutters- prestatie. Het zou ons te ver voeren, als we de door den heer van Leuven behaalde succes- sen moesten gaan memoreeren,want die zjjn vele. Al wie den schutter van Leu "en kent, zou het zich trouwens niet anders kunnen indecken. De schutters vereeniging De Herleving alhier, waarvan de heer van Leuven deel uitmaakt, heeft gemeend de heuge'jjke ge- Denrtenis niet onopgemerkt voorbjj te kun nen laten gaan Op Zondag 26 Juni a.s. wordt een groote jubileum sdiieting ge- organiseerd, waar atellig van heinde en ver de sportmannen heen zullen trekken, om door hnn deelcanae het feest luister bjj te zetten en de huldiging van den jubilaris tot een onve^geteljjken dag te maken. Jubilaris Van Leuven en Koning Colsen, zjj beiden zullen dien dag de hoofdpersonen zgn in het vreugdespel der schntters, opge- voerd in de bekende zaal /Valencia." HOEK. Tot dgkgraaf van den Nieuw-Westenrjjk polder is benoemd de heer A. Cortvriendt, zulks in de plaats van zjjn vader V. Cort vriendt, die gedurende 45 jaren deze be- trekkiDg heeft waargenomen, en nu zgn ontslag had gevraagd. Als bljjk van waar- deering, werd den scheidenden djjkgraaf namens de ingelanden een wandelstok met zilveren handvat aangeboden. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 50-40-35 -30 cf.l per/i pond Besl er? niel duur^Si Zondag gaven de vereemgde Zeeuwsch- Vlaamsche bonden een pi jjsvlucht uit Tours, met 319 duwen. Afstend pl.m.490K.M De prjjzen werden behaa d als volgt le en 4e pr. C. Bujjsse, Hulst2e pr. L. Bouderghefn, St. JansteeD 3een7epr. J. Renique, Sas van Gert; 5e en 68e pr. O. Remerjj, Westdorpe 6e pr. L. Warrens, Sas van Gent8e pr. A. Voet, Hulst9e pr. Th. Olieslager, Hulst; lOe pr. J. de Vejj, Breskens lie en 57e pr. Aug. de Windt, Hulst; 12e en 36e pr. F. Yntema, Oost- burg; 13e pr. Hageman, Clinge 14e pr. Dobbe'aere, Schcondjjke 15e pr. A. Gar- dgD, Oostburg 16e en 22e pr. F. Baetens, Zulddorpe 17e pr. L. Steppe, Sas van Gent 18e pr. P. Putte, Westdorpe; 19e pr. F. Meeischaert, Hulst; 20e pr. A. Verstraete, St. Jansteen 21e pr. M. Mabesoone, Oost burg 23e pr. H. Dierickx, Sluiskil24e pr. v. Craenenbroek, Clinge25e, 46e, 50e en 51e pr. L. de Kok, Hulst26e pr. A. Neve, Walsoorden 27e en 28e pr. J. Neeteson, Kloosterzande29e pr. F. Riske. Hulst; 30e en 55e pr. J. Lozante, Axel; 31e en 58e pr A. Vink, St. Jansteen 32e, 61 een 66e pr. A. Marqninie Ses van Gent33e pr. F. Block, Schoondjjke34e pr. E. Vael, Rustwat; 35e pr. Semen, Koewacht; 38e en 59e pr. G. Marchand, Sas van Gent 39e pr. A. Claejjs, lJzendgke40e pr. A. Remerjj, Sas van Gent; 41e pr. Jac. Ver- planke, Oostburg; 42e pr. J. Vereecken, Kloosterzande43e pr. A. Fermont, Sas van Gent44e pr. Lammens, Koewacht 45e en 74e pr. C. Nevejan, Sas van Gent; 47e pr. Chr. de Brujjn, Hulst; 48een70e pr. L. Dejj, Axel; 49e pr. W. Brevet, Cadsand 52e pr. J. Janssens, Hulst; 53e pr D. Porreg, Cadsar.d 54e pr. J. Simpe- laar, Oostburg56e pr. E Rottier, St, Jansteen 60e pr. A. Kindt, Hulst62e pr. J. P. Dusto, Oostburg63e pr. P. van Haveren, Zandberg64e pr. J. de Hulln, Schoondijke 65e pr. J. Temmerman,Schoon djjke 67e pr. A. Claeijssens, Sas van Gent 69e pr. Job. de Ligny, Zuidzande 71e pr. A. J. Lako, Zuidzande; 72e pr. P, Kerck- haert, Westdorpe 73e pr. Van Vlierberghe, Clinge; 75e pr. A. Guina, Westdorpe 76e pr. J. Arens. Sas van Gent; 77e pr. Jac. van Laere, Schoondjjke; 78e pr. J. de Brouwer te St. Jansteen 79e pr. L. de Vreeze, Sas van Gent80e pr. G. Verdeghem. IJzendjjke. Los 5.20. Snelheid le pr. 1237.8 M. Laatste pr. 1146.2 M.perminuut. Zondag 12 Juni 1927. TER NEUZENSCHE COURANT PUDDINGFABRPiK A.J.POLAK-6R0N!M6£Ml U Ned. Herv. Kerk. Ter Neuzen. 9J u., Ds. A. Timmerman en 2 u., Ds. A. Timmerman, Bediening van den H. Doop. Sluiski.. 9i u. en 2 u., dhr. L. Dek. Hoek. 2j uDs. G. van Dis. Zaamslag. 9J u Ds. G. van Dis en 2£ u., Ds. W. L. Hermanides. Sas van Gent. 9J u., Ds. H. Akersloot van Houten Boos. Philippine. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. J. B. Vanhaelen. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. fn 2 u., Ds. Tolsma Gereformeerde Gemeente. (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 10 u., 3 u., en 6} (nieuwe tijd) Ds. Neerbos. Oud-Gereformeerde Gemeente. (Vlooswijkstraat.) Ter Neuzen. 9 u 2 u. en 5i u., (oude tijd) Ds. Van de Garde van Opheusden. Gereformeerde Gemeente. (Weststraat.) Axel. 9J u. en 2j u., leeskerk. Lokaal ..Eben-Haezer". (Kerkhoflaan.) Ter Neuzen. 5i u., (Zomertijd) Evangelisatie. R. K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H. H. Dienstrn om 7,8J en 10 uur Namiddags om half drie Lof.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1