ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. J\x7'Ps No 8074, Woensdag 1 Juni 1927 67e Jaargang. OR UK WET. DRAMKWET. DRANKWET. AMANDELTJE8 _s>jPfza«EV»e= •t ml i <M dti^belgftagw A30MM£M£8TSPRIJS: Wegens het Pinksterfeest zal a.s. Maandag GEEN uummer ▼an dit blad verschijnen, BINN£NLAND. f E U 11 L B T 0 If BUITENLAND. Voor binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post j 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 8,60 per jaar Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbe taling. Dit blad verscbljnt iederen Maaztdag-, Woensdag- en Vrijdagavond. INGEZONDEN MEDEDEBLINGBK f MET CPArtS-GRENADINESA US' HET WONDER DER TECHNIEK. We hebben den laatsten tijd al melding gemaakt van de vinding der Philipsfa'briek te Eindihoven, welke het gelukt was met een kortegolfzender radio-telefonische ge- meenschap te krijgen met Nederlandsch- Oost- en WeAt-Indie, van welke gelegen heid de Minister van Kolonien reeds ge bruik had gemaakt om die gewesten toe te spreken. Zooals bekend zou gisteravond H. M. de Kooiingin West-Indie toespreken. Aangezien de korte golfzender in verre streken goed hoorbaar is, doch niet in Nederlamd, was door een Chr. Radio- omroepvereeniging verzocht, dat de rede van H. M. ook via Hilversum op de lange golf zou worden uitgezonden. Op dat verzoek was echter afwijzend beschikt, omdat de toespraak uitsluitend voor West-Indie bestemd was. We waxen daarom wel verrast, toen we gisterenavond van den heer C. van Fraaijenhove de uitnoodiging ontvingen de rede van H. M. te komen beluisteren. Door experimenteeren was het hem ge lukt, ook de korte Philips-golfzender te pakken te krijgen. Volgaarne maakten we van zijn uitnoodiging gebruik, om zij het dan ook op een afstand dit be- teekenisvol feit, de eerste maal dat H. M. Hare West-Indische onderdanen zou toespreken, mee te maken. Ongeveer 11 uur kwam de verbinding tot stand, en hoorden we de Philips Har- monie, opgesteld in het radio-laboratorium der fabriek te Eindhoven, vaderlandsche liederen ten beste geven. Daarna volgde eerst in de Nederlandsche en vervolgens in het Engelsch en Duitsch de annoncee- ring van hetgeen zou worden uitgezon den, met ten slotte de vraag aan de verre luisteraars, om zoo mogelijk terstond Langs radio-telegrafischen weg te berich- ten of de uitzending goed overkwam. Te 11,35 berichitte Eindhoven via Meijendal bericht te hebben ontvangen, dat de me- dedeeling in West-Indie goed was over- gekomen en danikte den afzender van het bericht. Te 12,10 hoorden we de Philips Har- rnonde het ,,Wilhelmus" spelen, hetgeen het teeken was, dat H. M. in de stiidio was gearriveerd. Kort daarop hoorden we de duidelijk te herkennen stem van de Koningin Hare groote vreugde uiten, dat het Haar, dank zij een vinding van Nederlandsche t£ch- niek, mogelijk was zicih rechtstreeks tot Hare onderdanen in het overzeesche ge- west te ricihten. Zij besprak de moeilijke omstandigheden voor de kolonie, sprak de hoop uit, dat het moge gelukken de maatregelen te nemen, die daar welvaart zullen doen weerkeeren. Zij dankte voor de bewijzen van aanhankelijkheid jegens Haar en Haar huis, die bij verschillende gelegenheden uit West-Indie zijn geble- ken en sprak de hoop uit, dat onder Gods Zegen weer nieuwe gunstige tijden voor de kolonie moge aanbreken. De Harmonie speelde nu het Volkslied, waarna we Prinses Juliana hare toespra hoorden aanvangen, die dit, evenals Hare Moeder, met duidelijke, krachtige stem deed. Ook zij achtte het een voorrecht hoe- wel onzichtbaar, met het overzeesche ge- west te zijn verbonden, hetgeen een bij- zondere gewaarwording ve'rwekte. uit het Engelsch door NORMAN VENNER. 44) (Vervolg.) Alec Shane kwam binnen. Hij was in rijeostuum: 'n donkergrijze jas en broek, hooge bruine rijlaarzen en een karwats met lood in het handvat. ..Gezonde tint niet te mager en niet te dik, prachtig in conditie", constateerde Jeremy. Maar de uitdrukking in de 'eigenaardig gevorm- de grijze oogen beviel hem minder. ,,Zoo moeten de heeren van de Inqui- sitie er uit gezien hebben", dacht Jeremy, ,,of misschien is het alleen ihijn schuldig geweten..." ,,Morgen, Shane", begroette hij z'n loge. ,,Ga zitten... Rooken? Daar... in dat zilveren kistje't zijn Virginia's. Of prefereer je een pijp?" ,,Een pijp! Dank je wel". „Iets drinken?" ,,Dat is een idee. Ik heb van vanmor- gen acht uur af in het zadel gezeten." Jeremy druikte op het kleine ivoren knopje en bestelde port en biscuits. Zoo- veel wist hij nu langzamerhand wel van de gewoonten van het zooveelste regi ment cavalerie af, dat het om half elf s morgens de aangewezen tij.d was voor port en biscuits. ,,Je gaat voor een poos weg, boor ik." i ,,Ja, t huis is gexneubileerd verhuurd, aan een Amerikaan die geen raad weet met zijn geld. Ik ga naar Londen voorloopig," ,,Zoo! Hoe lang denk je er te blijven?" ,,Weet ik nog niet. Hangt ervan af. We kunnen wel afwisseling oe'bruiken. Misschien wordt het van den winter Egypte". „En leeg laten staan is zomde... Ja, zoo een groot ding als dit valt niet mee. Stuk voor stuk beginnen we dat in te zien... Ik zit zelf ook wat tp knijpen." „Verduiveld. Als ik maar wist wat hij in zijn schild voert, dacht Jeremy... Hi) heeft iets met me voor... de een of andere vriendelijke attentie die me knock-out moet slaan. Kij.k die snuit maar, zoo on- schuldig 'en open..." Enne dat wou ik je nog vragen," gang Shane voort... „Als je in de gele- genheid bent, betaal die .monkey", die ik je geleend heb, dan terug." „Brrr! Daar heb je het al", zei Jeremy in zichzelf, ,,en een monkey nog wel! Vijfhonderd pond! Waarachtig geen kleinigbeid. Hoe moet ik me houden... of ik t wCet of dat ik t niet weet? Ik begin genoeg te krijgen van die erfenisjes van mijn tweedeTk." ,,Ik... dat Is waar ook," ging Jeremy luid-op door. ,,Als je t missen kunt. dan graag. Ik vind het lam om erom te vragen... maar ik zit nogal krap, zie je ,,Wanneer moet je t hebben?" ,,Nu... als 't kan. Vanmorgen met de post een soort van ultimatum gekregen... ongeveer over een uur is de vastgestelde deelde mede, reeds veei van het geste en deszelfs kistellingen te hebben vernomen en is voornemens zich daaromtrent voort- durend op de hoogte te houden. Zij wees op de beteekenis van deze verbinding, die het moederland en de kolonien nader tot elkaar brengt, vooral nu het door de ge- lukte proefneminge'n uit Bandoeng moge lijk zal blijken een geregeld gesprek van uit Nederland met de kolonien te onder- houden. Zij had het o )k aangenaam ae- vonden op hare kamer een concert te kun nen beluisteren, dat was uitgezonden om gehoord te worden in Indie, en nam ten slotte deze gelegenheid te baat om nog- maals te danken voor de blijken van be- langstelling Haar bij gelegenheid van Haren jaardag uit West-Indie te beurt gevallen. Hierina weerklonk weer het Wilhelmus en was deze plechtigheid afgeloopen. i Die woorden, die bijna evensnel als de gedachite overvliegen naar die verre stre ken, we moeten het feit erkennen, te i meer wanneer de tijding, dat ze gehoord worden tot ons komtwe beleven het begrijpen nog niet! De indruk blijft bij ons. OM HET ZEVENDE LEERJAAR. Blijkens het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over het voorstel van wet van den heer Albarda c.s. tot invoering van de leerverplichting voor het zeven- de leerjaar achtten zeer vele leden de in- diening van dit initiatief-Voorstel niet vol- doende gemotiveerd. Zij betoogden, dat dit voorstel of te vroeg of te laat is ingediend. Nadat bij de Kamer een tweetal regeeringsontwer- pen waren ingediend strek'kende om tot algemeene invoering van het zevende leerjaar en tot nadere regeling van den leerplicht te geraken, bad de indiening van dit initiatief-voorstel zoo tijdig moe ten geschieden, dat de drie ontwerpen tegelijk in de afdeelingen hadden kunnen worden onderzocht. Een en ander klemt te meer, nu in het V. V. betreffende ge- noemde regeeringsontwerpen bet voor- nemen van somtnige leden is aangekon- digd, om te trachten door amendeering van die ontwerpen de dadelijke weder- invoering van de zevenjarige leerverplich ting te verkrijgen, en aan de regeering gevraaqd is welke houding zij tegenover zulk een amendement zou aannemen. De spoedig te verwachten openbare behandeling van bedoelde wetsomtwerpen zal over bet lot van zoodanig amende ment, en daarmede tegelijk over dat van het initiatief-voorstel beslissen. Indien toch de regeering een zoodamig amende ment onaannemelijk mocht verklaren, staat daarmede tegelijk vast, dat bet on- derhavige voorstel, gesteld al, dat het in de beide Kamers een meerderheid mocht verwerven, de koninklijke bekrachtiging niet zou erlangen. De aanneming van het voorstel door de Kamers zou dan geen ander effect hebben, dan reeds met de aanneming van de motiie-Suring as bereikt. Aan de her- haling van een uitspraak in dien zin be- staat echter geen behoefte. Mocht daarentegen de regeering het in te dienen amendement niet onaannemelijk verklaren, dan is door de aanneming daarvan op beter en spoediger wijze te bereiken wat de voorstellers van dit wets- ontwerp wenschen, dan met hun eigen tijd om. Iik heb 't eerst op diverse ande re manderen geprobeerd.ik wou je niet lastig vallen. Kijk maar niet zoo! 'n Feit zoo waar ik hier zit." Op zij van het stapeltje rekeningen, vlak voor Jeremy, lagen zijn beide reke- ning-eourantboekjes. En daarnaast zijn cheque-boekje. Shane had ze natuurlijk allebei gezien. Hij zat er nog naar te kijken, met een sta- len gezicht, alsof hij het niet opzette- lij'k deed! Zeggen dat hij het geld niet' had, ging dus niet. Onder 't een of an der voorwendsel weiger'en, desnoods alles bekennen, ging ook niet. Betalen, dat was het eenige. Je zet me wel het mes op de k^el," glimlachte Jeremy flauwtjes. ,,Kom, in jouw omstandigheden! En neem me niet kwalijk 't is al drie maanden geleden." Wat een onaangenaam koud stemge- luid had de vent toch. Jeremy voelde zijn antipathie met de mdnuut groeien. Een kerel, die hem onmeedoogend aan de kaak zou stellen, als hij ooit de waarheid te weten kwam En tenslotte, waarom zou hij hem niet een cheque geven De echte Lord Amlett was hem die 500 hlijkbaar schuldig „Hier is je I. O. U." zei Shane terwijl hij een smal strookje papier uit zijn por- tefeuille haalde en het voor Jeremy op het bureau legdeIik vind het ellendig om zoo voet bij stuk te moeten 'houden, maar ik heb 't noodig, waarachtig Er lag iets in den toon van zijn stem dat langer pareeren absoluut onmogelijk maakte. Jeremy haalde diep adem en voorstel. Ook tegen den inhoud van het ontwerp hadden verscheidene leden ernstig be- zwaar. Zij betwistten, dat de reden tot opschorting van de invoering van een zevenjarigen leerplicht reeds vervallen zou zijn. Het evenwicht der Staatsfinan- cien behoort volgens deze leden op een veel lager peil van uitgaven bereikt te worden; de behoefte aan belastingveria- ging doet zich zeer dringend gevoelen. Onder die omstandigheden behoort niet aangestuurd te worden op onmiddellijke ver.hooging van de reeds zoo hooge on- derwijsuitgaven. Deze leden waren bovendien volstrekt niet alien overtuigd van de wenschelijk- heid van invoering der zevenjarige leer verplichting. Indien hier al gesproken kan worden van een moreele verplichting der ouders, om hun kinderen nog een zevende leerjaar te doen doorloopen, de principieele vraag voor hen blijft, of die moreele verplichting in een algemeene wettelijke verplichting dient te worden omgezet. Sommigen der hier aan het woord zijnde leden meenden trouwens dat, indien er voor het onderwijs iets moet worden gedaan, andere zaken eer- der in aanmerklng komen. Gewezen werd met name op de moeilijkheden, die kleine scholen thans ondervinden in verband met het groot aantal leerlingen per leer- kracht. Versciheidene andere leden verdedig- den het wetsvoorstd. Dat de gebruik- making van het recht van initiatief in dezen niet yoldoende gemotiveerd zou zijn, konden zij niet toegeven. Door de voorstanders werd o.m. aan- gevoerd, dat een zevenjarige schooltijd voor de ontwikkeling van het volkskind een minimum is. Het zevende leerjaar is van de grootste waarde voor het onder wijs, omdat de elementaire kennis, in de eerste zes leerjaren verworven, pas in het zevende leerjaar beziniken kan. De mee- ning, dat de vermindering van het aantal leerlingen per leerkracht met name voor de kieinere scholen urge'nter zou zijn, dan de invoering van de zevenjarige leer verplichting konden deze leden evenmin als een gegrond bezwaar tegen het voor stel aanimerken. GEEN DANSVERBOD OP ZONDAG IN DEN HAAG. De Haagsche gemeenteraad heeft het voorstel tot het invoeren van een dans- verbod op Zondag verworpen met 2220 stemmen links-rechts VREESELIJKE ONTDEKKING. Op een Europeesche school te Soera- baia, is bij een Europeesch meisje lepra geconstateerd. Alle gebruiksvoorwerpen op school zijn vernietigd en de uitgebreid- ste maatregelen werden getroffen. RADIOVBRKEER MET SCHEEPSSTATIONS. De onlangs gehouden proeven met het van rijkswege met een korte-golfinstalla- tie uitgeruste stoomschip Slamat en de daarna gevolgde proeven met de P. C. Hooft en de Simon Bolivar hebben een zoodanig gunstig resu'ltaat gehad, dat de j rijkstelegraafdienst binnen'kort het ver- keer met korte golven voor telegrammen- wisseling met schepen op zee als regel- matigen dienst hoopt te kunnen open stellen. schroefde zijn pen los. Nu moest het er maar van komen. ,,Maak geen 'excuses, kerel", lachte hij. „Je ikunt t niet zoo ellendig vinden als ik om te betalen." Hij deed het cheque-boekje open, schreef een cheque voor het bewuste be- drag, scheurde het papi'ertje los en stak het Shane toe. Zonder een blik op het geschrevene legde Shane het in zijn por- tefeuille en stopte portefeuille en cheque in zijn binnenzak. Daarna stond hij op, liep naar den haard en posteerde zich met I zijn handen in zijn zakken tegen den bree der! tegelrand. ,,En dan is er nog iets. Ja, ten slotte is je eerlijik uitspreken toch maar het 1 beste...' t ,,Brrr Dat belooft wat. Als de men- schen daarmee beginnen, wees er dan maar van overtuigd, dat ze bedoelen: „ten slotte is zoo onhebbelijk mogelijk uitspre ken het beste". Maar dat bedoel jij toch zeker niet?" Shane's arrogante houding prikkelde Jeremy. Zooals hij daar stond En dan het weten dat hij feiteiijk meer recht had op Pulldan te zijn dan Jeremy zelf En de cheque Wat was het dom van hem geweest om die cheque te teekenen. Een reageeren op het optreden van Shane Goed. Maar hij had het niet moeten doen. Als hij alleen was, giste het in hem van goede voornemens; dan nam hij zich voor om diplomatiek te zijn, om den menschen vooral geen aanstoot te qeven. Maar nau- welijks was hij in de tegenwoordigheid van Shane of hij werd de vleeschgewor- den aanvechting om allerlei gekke impul- sieve dingen te doen. Nu verder maar iNGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Voor engros Firma GEBR. STEENLAND, DE GEMEENTERAADS- VERKIEZINGEN TE BERGEN OP ZOOM. Zaterdagavond is te Bergen op Zoom een bijeenicomst gehouden van de candi- daten bij de gemeenteraadsverkiezing, van lijst 2, (R. K. Staatspartij) ter bespre- king van de houding, die moet worden aangenomen in verband met de g-evoerde actie d'oor de dissidenten en met het re- sultaat der gemeenteraadsverkiezing. Een- stemmig werd besloten, dat geen der op de lijst der R. K. Staatspartij geplaatste 19 candidaten in de a.s. zittingsperiode van den gemeenteraad een zetel in dien raad ,zal aanvaarden. Diit besluit werd na uitvoerige gedachtenwisseling genomen, wegens bewijzen, waarop de dissidente i katholieken de verkiezingsactie hebben gevoerd, waardoor elke samenwerking onmogelijk is geworden. Het gevolg van dezte beslissing zal zijn, dat in den raad met September de vol- gende leden zitting zullen hebben: 9 dissi dente katholieken, 3 S. D. A. P., 2 A.-R.. 2 V.-B. en 1 wilde. Oorspronkelijk waren gekozen 7 R. K. Staatspartij 6 d'iss.- katholieken, 2 S. D. A. P., 1 V.-B. en 1 A.-R. PAUS PIUS 70 JAREN. Gisteren vierde Paus Pius XI zijn 70sten verjaardag. Sedert 6 Februaii 1922 zetelt Pius XI op den pauselijken stoel. Voor dien was hp Achille Ratti. kardinaal, aarts- bisschop van Milaan. Op 22jarigen leeftpd werd hij tot pries'er gewijd en spoedig daarna benoemd tot leeTaar aan hetPe' us Seminarium te Milaan. Twintig jaar werk'e hij aan de Ambrosiaansche Bibliotheek en oogstte weldra zeer veel roern op zijn weten- schappelijken arbeid. Paus Pius X riep hem na&r Rome en benoemde hem in 1911 tot coadjutor van pater Ehrle S. J. den prefect der Vat caan- »mammmmemws:'9!:tsrssgsgiaBSTm-fx;jk!£4^a>M*am oppassen. ,.Neen, dat is mijn bedoeling niet." ,,Prachlig. Want tk voel er nietk voor om ruzie te maken." ,,'t Is over Olivia", zei Shane terwijl hij mei zijn karwats zijn rijlaarzen betikte. ,1k dacht, dat dat onderwerp afgehan- was deld ..Nee, dat is het niet. Wat mij betreft, is het dat noOit..." ,,Maar je hebt toch met Olivia zelf ge sproken Wat valt er dan nog meer"te zeggen Op het tweede: dat zal ik je vertellea. Op het eerste: gaat jou dat wat aan?" .Doe niet zoo obstinaat, kerel. Je moest je houding eens zien.En wat de quaestie zelf betreft: toen jij er een paar weken ge leden over beaon en zoogenaamd mijn raad vroeg, heb ik gezegd: snij uit. Toen heb je niet willen luisteren. Nu zeg ik nogmaals: snij uit Maar natuurlijk blis ter je nu evenmin „Toen ik dit zelfde een paar Weken geleden ter sprake bracht, was jij niet her hoofd van de familie. Nu ben je het wel. Nu heb ik. om meer dan een reden, reke- ning met je gehouden. En daarom be- grijp goed: ik vraag je niet om raad doch iik wil weten of je datgene, wat je toentertijd gezegd hebt: Ga je gang, ik geef je mijn zegen of iets dergelijks, nu nog als je opinie handhaaft Om duide- lij'ker te zijn. Als 't me lukt om Olivia van meening te doen veranderen, als ik haar kan overhalen „ja" te zeggen, kan ik dan op jouw toestemming rekenen Of sta jij aan den anderen kant. ben je tegen me (Wordt vervolgd.) mi ii———as NSCHE COURANT ■■HBBBHBHBBHflUNflHBnBEBNHaBnaBBnNBBSNBMN Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare tennis ingevolge artikel 37, juncto aitikel 12, eerste lid der Drankwet, dat bij hen is ingekomen een verzoek ora verlof voor den verkoop van alcoholhondenden drank, anderen dan sterken drank van PIETERNELLA CORNELIA JACOBS, zonder beroep, wonende te Ter Neuzen, voor het perceel kadastraal bekend in sectie G, no. 1702 en 1703, plaatselijk gemerkt 4 en 5engelegen aan de N. Kerkstraat te Sluiskil. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bezwaren indienen bij Burge meester en Wethouders. Ter Neuzen, den 31 Mei 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. 1. ZONNEVIJLLE, Seeretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, ingevolge artikel 12, eerste lid der Drankwet, dat bij hen is ingekomen een verzoek orn VERGUNNING voor den verkoop van sterken drank in het klein, voor gebruik ter plaatse van verkoop van CESAR DE PAUW, van beroep hotelhouder. wonende te Ter Neuzen, -Voor het benedenvoorlokaal van het perceel Stationsweg 45. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking i§ geschied, kan ieder tegen het verleenen van deze vergunning schriftelijk bezwaren indienen bij Burge meester en Wethouders. Ter Neuzen, den 31 Mei 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Seeretaris. PUDDING FABfclEK POLAK-GROWnGEfl Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis. ingevolge artikel 37, juncto art. 12, eerste lid der Drankwet, dat bij hen is ingekomen een verzoek. om verlof voor den ver koop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank van MATHILDIS ROSALIA VERAN- NEMAN, van beroep logementhoudster, wonende te Ter Neuzen, voor het perceel, Schuttershofweg no. 5, Binnen twee weken, nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof, schriftelijk bezwaren indienen bij Burge meester en Wethouders. Ter Neuzen, den 31 Mei 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Seeretaris. 7y- Staiionsstraat, MIDDELBURG. s&.uaifr'tt armay j 7"

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1