ALGEiEEN NIEUWS- EN ADVERTENT1EBLAD VOOR ZEEUWSGHVLAAMDEREN. No. 8071 Woer sdag 25 Mei 1927 67e Jaargang UITSLAG STEMMING. Be mislukte dttfefeelgangtr ASONHEMEftTSPRUS: 8INNENLAND. FEUILLET0H. 11 ilUTENLAND. Voor binnen Ter .Neuzen j l,4t! per 3 maanden Voor buiter Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 inaanden Bij vooruitbetaling fr. per post 60 per jaar Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetaling. [)it blad verschijnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavcnd. MINISTER VANDERVE7.de PER VLIEGTUIG NAAR ROiTERDAM. Zondagmiddag 5 uur is een uelgisch vliegtuig van het type Handley Page, van de maatschappij S.A.B.E.N.A., bestuura door den vlieger Cockuit uit Rrussel op de Waalhaven aangekomen, met aan boord minister Vandervelde, senator De Brou- ckere, den directeur der S.A.B.E.N.A., de heer Renard, en den chef van den teohnischen dienst der maatschappij, den heer Allard, vergezeld van hun dames, in het geheel 10 personen. Bij hun aankomst werden zij verwel- komd door den directeur der Kon. Lucht- vaart Mij., den heer Plesman, en den sta- tionschef van Waalhaven, den heer Thomson. De reis naar de Waalhaven was onder- nomen, omdat minister Vandervelde groote belangstelling hoestert voor de iuchtvaart en ook gaarne met het Neder- landsche luchtv.erkeer kennis wilde ma- ken. Na in het restaurant op de Waal haven de thee te hebben gebruikt, is het gezelschap om 7 uur weer vertrokken, met uitzondering van senator De Brou- ckere, die met de nachtboot naar Londen vender is gereisd. HET NAUW VAN BATH. De ,,Morgenpost" te Antwerpen, het orgaan van burgemeester van Cauwe- laert, publiceert, naar we aan de ,,Maas- bode" ontleenen, een artikel, getiteld: ,,Voor verbetering van het Schelde-vaar- water", waarin geconstateerd wordt, dat binnenikort, wanneer de Kruisschanssluis en de nieuwe havenwerken gereed zijn, schepen van 40 voet in de haven zouden kunnen komen, mits het vaarwater der Schelde zulks toeliet. Het is thans echter onmogelijk tengevolge van den toestand van het vaarwater vooral door den staat van het nauw van Bath. Het blad heeft daaromtrent een onder- houd gehad met den Nederlandschen loods A. G. de Groot, een man die op een bijzondere kennis van het Schelde- vaarwater kan bogen. Deze sprak als zijn oordeel uit, dat het nauw van Bath kost wat kost, dient vermeden en dat een nieuw vaarwater dient te worden gemaakt door den aanleg van twee bermen en een doorsteek. Dit interessant ontwerp, zoo wordt ver- der gezegd, heeft ongetwijfeld dit groote voordeel, dat geen duim grond privaat eigendom moet onteigend worden en het berekend en gesteund is. op de ervaring, dat natuur en ebstroom, welke op die plaats gewoonlijk van 6J/2 tot 7 uur duurt en dus langer dan de vloed, welke circa 5Yi tot 5 uur aanloopt, de aangegeven uit het Engelsch door NORMAN VENNER. 41) (Vervolg.) De generaal keek niet vriendelijk. Hij dacht, dat ze hem voor den gek zaten te houden. Daarom zei de kapitein van den staf, een jonge kerel, die voor niemand, zelfs voor den generaal niet bang was: ,,'t Waren gedroogde eieren, generaal. Worden in een kartonnetje verkocht. Hebben waarschijnlijk nooit een kip van binnen of van buiten gezien. Nooit er een hooren kaikelen ook." Gedroogde eieren Hoe haal je het in je hoofd, Laytree, om mij gedroogde eieren voor te zetten 1" ,,Dat kwam zoo, generaal..." Juist op dat oogenblik kwam de ser geant van de cantine binnen. En natuur- lijik moest die het nu ontgelden. ,,Hoe kom je er bij, sergeant, om mij gedroogde eieren voor mijn ontbijt te geven ,.Dat heb ik niet gedaan, generaal." De baas keek van den een naar den an der. ,,U heeft gekookte eieren gehad, gene raal. Zacht gekookt, in den dop." ,,Da,t weet ik. Maar 't waren ge droogde En toen beging Jeremy de fout om te gaan lachen. Dat kwam, omdat hij be- INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. smaakt ah room waterstrooken zal diep houden, want overal houdt de ebstroom den oever steil en het vaarwater diep. De natuur zal dus hier zelf helpen om de geulen diep te houden. Het plan omvat de uitvoering van drie verschillende werken, welke elkaar moe- ten steunen en zich bij elkaar moeten aan- passen. Twee ervan dienien op Belgisch gebied aan den stroom te worden uitge- voerd en het derde op Nedierlandsch ge bied. Deze werken bestaan in: ten eerste, het aanleggen van een benm (dam), wel ke loopt van den benedenkant Doel tot even beneden dwars van de suiikerfabriek bij Freder'ik. Doch aan den linikerkant van den stroomoever voorkomt het ebwater langs het schor van den Oud'en Doel te loooen en dwingt het dit gedeelte diep te hou den. Ten tweede, het aanleggen van een benm vanaf den benedenkant der Ballast- plaat tot nabij of voorbij zwarte lichtton nr. 45 met een bocht, teneinde den eb stroom te dwingen in het door te steken of te graven kanaal te loopen van Saaf- tingen. Het derde kunstwerk bestaat in den eigenlijken doorsteek of het graven van een soort kanaal door het verdronken land van Saaftingen. Langs dezen weg zullen de scheoen direct in het diepwater van Valkenisse varen en zoo zullen de moeilijke bocht alsmede de ondiepten van Bath vermeden worden. Deze doorsteek kan volgens het blad vrij gemakkelijk worden verwezenlijkt, vermits het verdronken land van Saaftin gen harde, vaste gronden zijn, hetgeen voldoende bewezen wordt door het feit, dat deze gronden sinds een paar eeuwen onafgebroken bij elke hooge tij onder wa- ter komen te staan, doc:h evenwel nooit zijn weggespoeld of verplaatst, wat van de talrijke platen en zaradbanken niet kan gezegd worden. Hierbij moet verder re- kening gehouden worden met een hevi- gen ebstroom, welke de Noordkant van de nieuwe doorvaart steeds zal trachten af te knagen, zoodat deze kant alvast door een stevigen berm dient beschermd te worden. Zulks heeft echter dit groote voordeel, dat de stroom of wel de natuur er steeds diep water zal houden. Het spreekt van zelf dat, na de uitvoe ring der werken, de mogelijkheid van on diepten in dezen doorsteek niet heelemaal uitgesloten is en dat baggeren aldaar af en toe noodig zal blijken, zooals dit ove- rigens herhaaldelijk geschiedt in het Zui- dergat, waar op dit oogenblik slechts cir ca 22 voet diepte bij hoog water wordt vastgesteld. Het is nochtans een feit, dat werken van Walsoorden tot aan Frederik de meeste voldoening moeten geven, ver mits het vaarwater nagenoeg recht zal loopen, in tegenstelling met den huidigen toestand te Bath, waar de vloedstroom bijna dwars over het vaarwater loopt, greep hoe de vonk in den steel zat. Op de een of andere manier was het dan kok gelukt om de hand te leggen op een half dozijntje doodgeiwone versche eieren. Die had de generaal gekregen, de rest was op de bewuste gedroogde eieren getracteerd. En nu dacht de generaall, dat z'n zachte ,,eitjes" op een geheimzinnige manier weer gewoon gemaakte gedroogde eieren geweest waren. ,,FIoe hebben jullie het hem geleverd, Laytree vertel op, man Maar Jeremy had niets te vertellen. En zoo bleef de mythe van gedroogde-eieren- in-den-dop bestaan. Heden ten dage ver- telt de generaal, dat hij eens in zijn levep geldroogde eieren heeft gegeten... en dan voegt hij er steeds aan toe: „Maar ik merkte het wel. Er mankeende iefcs aan. Ik wist alleen niet watNatuurlijk had Jeremy wel een ellenlangen uitleg kunnen geven, maar dat zou jammer geweest zijn. Daarvoor was de mop te goed. En na tuurlijk kreeg een ander het kapitein-van- den-staf-baantje. ,.'t Is waar..." bekende Jeremy. ,.Heu- schelijk gebeurd. Zoo bof ik nu altijd. Nee, lach niet. Ik ben er van overtuigd dat de een of ande^ echt boosaardige heks, met haar bezemstoik natuurlijk, bij mijn geboorte tegenwoordig geweest is, over mijn wieg heeft gehangen toen ik schreeuwde en heeft gezegd: ,,Dom schaap. Ik geef hem gevoel voor humor. Dat het hem wel moge bekomen". Ik hoop voor haar dat ze van de enormiteit van wat ze gedaan heeft nog genieten kan. Maar het is soms benauwend. Om op dat gemeubileerd verhuren terug te komen. Zullen we Ballan met dit papier- vcoral bij springtij zoodat verwik'ke- lingen en gevaren aldaar nooit zijn uitge sloten. BAGGERWERKEN OP DE SCHELDE. De commissie voor de schatkist in Bel- gie heeft een uitgave van 800.000 francs goedgekeurd voor openbare werken. Hiervan is 500.000 francs bestemd voor baggerwerk bij de pas van Bath, (Tel.) HET RIJK VAN DE LEUGEN. Prof. Reisner, een' der weinige bolsje- wistische hoogleeraren, heeft in het te Moskou verschijnende tijdschrift ,,Krans- naja Nowj", een studie geplaatst over de verhoudingen tusschen een individu en ide maatschappij. In zijn opstel schrijft prof. Reisner o.a. het volgende: „De revolutie heelt het oude burger- lijke moraal gedood en bij zeer velen de overtuiging gewekt, dat nu alles geoor- loofd isWij liegen nu en beschou- wem dit niet meer als een ondeugd. Er werd ook vroeger nu en dan gelogen, maar dat waren onschuldige leugens, nu liegen wij om winst te behalen en onze leugens zijn boosaardig geworden. Er worldt gelogen in opgeschroefde rappor- ten aan de Rijksinspectie bij het vervullen van niet bestaande betrekikingen, er wordt gelogen aan de rijkscontroile en de con- trolecommissies, men beliegt zijn chefs, men bedriegt en beliegt de leden van de codperaties op de algemeene vergaderin- gen, men liegt overal, waar dit voondeelig kan zijn, te beginnen met het vervalschen van statistieken en eindigende met het pu- bliceeren van gephantaseerde "»nevens en uit den duim gezogen feiten. Het is een ware zondvloed van leugens, die het papieren veld van de bureaucratie be- vruchten en den strijd zoo bemoeilijken". Prof. Reisner erkent, dat in Rusland iedereen liegt: de sovjet-regeering, de ambtenaren. de thelL en hun onderge- schikten, de officieele documenten en de verslagen. Prof. Reisner trekt te velde tegen het massale liegen. Niet omdat het liegen op zich zelf te veroordeelen is, niet omdat het liegen een sociale zonde is, die met wortel en al uitgerukt moet worden. Hij schrijft: ,,Zulk liegen is niet alleen immoreel (Reisner neemt het anders, n.l. amoreel) maar, wat het allerbelangrijkste is, het is onvoordeelig voor de Unie. Wij kunnen hier een duidelijk waarneembaar verband vaststellen tusschen het liegen en de sociale verhoudingen. De waarheid- lievendheid en eeriijkheid zijn eenvoudig 'n assurantie tegen verliezen. En het is in het belang van het regime van economie er voor te zorgen, dat de menschen niet zouden liegen". Het beeld. dat Reisner ontworpen heeft, is goed beschreven, waarbij de bolsjewis- tische hoogleeraar de puntjes op de i's zet. Gezien het verleden van dezen hooglee- i raar is het duidelijk. dat niet de veront- waardiging tegen het algemeene liegen van zijn partijgenooten hem er toe heeft gebracht dit opstel te schrijven maar een opdraoht van de regeering. (Hbl.). EEN OVERWINNING VAN TSJANG-KEI-SJEK. De eerste berlchten over een overwin- tje naar het dorp sturen en hem laten vra- gen om het achter de tralietjes naast ide ,,verloren" lijst op te Jiangen ,,Je lijikt wel gek. Als je zoo iets doet, moet je het behoorlijk doein. Je geeft het je rentmeester in handen. Die behartigt je zaken toch En ex is heel wat te doen, voordat je klaar om te verhuren bent: in- ventaris maken, zorgen dat alles tip-top in orde is eh... enfin, dozijnen kleinig- heden meer. Toevallig weet ik iemand die er misschien wat voor voelt. Om te huren meen ik. Een Amerikaan". ,,Zeg maar niets meer", zei Jeremy. ,,'t Is ons toch alleen maar om zijn geld te doen O, Lord Amlett, wat hebt ge ons aangedaan, toen gij ons hebt geleerd deez' kronkelpaden te begaan Wat zal je gek opkijken als je eindelijk boven water komt. Een heele collectie verrassingen De mijne heb ik in afleveringen gekregen, ji) krijgt ze compleet in. een band, met je naam erop." ,,Arme Arthur beklaagd-e Olivia haar afwezigen broer. ,,Maar, zonder gekhetd, ik zou toch wel eens willlen weten waar hij zat 1" ,,Wat keek ze weer ernstig," dacht Je remy. Dat gebeurde de laatste dagem meer Ze had iets wat haar hinderde. Zoo nu en dan was haar vroolijkheid zoek. Maar wat kon het zijn Ja, na tuurlijk, als hij erover ging denken, be- greep hij heel goed, dat hetzelfde wat voor hem een soort van strategisch pro- bleem was, voor haar iets moest zijn, dat haar gevoelsleven raakte. Wonder boven wonder, in aanmerking genomen, dat hij een man was, legde hij met die gedachte zijn vinger op de teere ning der Zuidelijken in China op de Noor- delijken worden bevestigd. Men weet dat generaal Tsjang-kei-sjek, de opperbe- velhebber van het leger van de Kwo-min- tang, ongeveer een week geleden uit Sjanghai naar Nanking was vertrokken, om zich, naar erbij gemeld werd, van den militairen toestand op de hoogte te stellen. Zijn plotseling vertrek maakte eenigiszins den indruk, alsof hij Miles Lampson, den Engelschen gezant te Pe king, die toen juist te Sjanghai verwacht werd, ontweek en of de opgegeven reden maar een voorwendsel was. Thans moet men aannemen dat zijn vertrek in ver band stond met de hervatting van het of- fensief der Zuidelijken tegen de troepen der Noordelijiken, die zich gaandeweg ten Noorden van den Jang-tse hersteld en op- nieuw gegroepeerd hadden. De eerste stoot van het nieuwe offen- sief is goed aangekomen. Tsjang-kei-sjek heeft, als men de laatste beriohten geloo- ven mag, den noordelijiken Jangtse-oever bezet van Poekou dat tegenover Nanking ligt, tot een punt tegenover Kiang-jin (aan den zuidelijken oever) 160 K.M. ten Oosten van Nanking. De troepen van zijn Noordelijken tegenstander Soen- tsjoean-fang hebben al even weinig weer- standsvermogen getoond als bij den aan- val op Sjanghai. Men moet afwachten, of Tsjang-kei-sjek zijn eerste succes zal kunnen voortzetten. j Het berieht dat de christen-generaal Feng, die tegenover den reohter vleugel van de Noordelijken staat, gevangen ge nomen zou zijn, is niet bevestigd en ver- dient nauwelijks geloof. 1NGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Voor engros Firma GEBR. STEENLAND, TER NEUZEN, 25 Mei 1927. CONCERT OP DE MARKT. Het muziekgezelschao ,,De vereenigde werklieden", directeur de heer A. I. B. Schirris, is voornemens morgen, Donder- dagavond, het seizoen te openen met een concert op de Markt, waarbij het volgen de programma zal worden uitgevoerd: 1. Wilhelmus. 2. Joyeux Clairon, pas redouble. O. Filsfils. 3. En garnison, fantaisie. J. B. Minne. 4. Les anches re'belles, duo concertant voor kl. en gr. clarinet. J. Pillevestre. 5. Vie d'artiste, grande valse. Strauss. 6. Marche Lorraine. L. Ganne. Pauze. 7. Pralinette, polka voor piston. F. Romain. 8. Les Dragons de Villars, fantaisie. Maillard. 9. Lorsque j'entends la musique, marche. Ad. Gaurven. JONG GEWEND, OUD GEDAAN. Door de politie alhier werd op ver- dachte wijze bij alleenstaande auto's op de Markt dezer gemeente een, haar als dievegge bekend, 14-jarig meisje aange- troffen. Dit kind werd aangehouden en bekende zij o.m. ook een kindermuts te hebben weggenomen*van een wagen van een hier wonenden koopman. Door een winkdierster alhier werd aan de politie medegedeeld, dat van de toonbank in haar winikel door een 10- jarigen jongen een tooneelkijiker was ont- vreemd. Deze jongen is opgespoord en bleek den volgenden morgen, dat diens vader die kijker in zijn zak had, terwijl hij op den zeedijk stond. De vader be- weerde, dat zijn zbontje die kijker had ge- vonden en dat hij plan had dat gevonden voorwerp bij de politie aan te geven. In beide gevallen heeft de politie het ontvreemde aan de eigenaars terunqe- geven en heeft zij ouders en kinderen ernstig vermaand. VREEMDELINGEN. Maandag j.l. hield de politie aan twee Belgen, een man en een vrouw, onge- huwd, die, meerderjarig zijnde, naar hier* waren gevlucht met het doel te trouwen. De vrouw had hier een damesrijwiel ver kocht, waarvan zij beweerde eigenares te zijn. Dit wordt onderzocht. Denzelfden dag zijn zij naar Belgie teruggekeerd, daar de man deserteur was van het Bel- gische leger. Blijkbaar vertrouwden zij het hier niet. POLTIE. De Inspecteur van politie te Ter Neu zen maakt bekend, dat als gevonden zijn aangegeven de navolgende voorwerpen, Wciaromtrent inlichtingen zijn te bekomen aan de daar achter geplaatste adressen: Beursje met rozenkrans, O. Kegels, Steenkamplaan 32, Ter Neuzen. Kindermuts, H. de Vriendt, Donze Vis- serstraat 110, Ter Neuzen. Meisjes handtasch, C. Gee.nsen. Steen kamplaan 49. Ter Neuzen. Kinderportemonnaie, M. Hardorff, Axelschestraat 42, Ter Neuzen. Zilveren rozenkrans, Wed. Abr. Leu- nis. Tholensstraat 105, Ter Neuzen. Paar kinderschoentjes, Reuneker, Van Steenbergenlaan 42, Ter Neuzen Electr. zaklantaarn, M. de Back. Tho lensstraat 33. Een rijwielbelastingmerk, M. Nijssen, N. Kerkstraat 18, Sluiiskil, .Een werkpak, J. Doeselaar, Bovenweq 41, Sluiskil. plek, tenminste op een gedeelte van de teere plek. Want er was meer dan een reden voor haar ernstige stemming. Om te beginnen de dood van haar vader en haar broer. De eerste gebeurtenis was niet onverwacht gekomen, maar het auto- ongeluk, waarvan Philip het slachtoffer geweest was, had haqr diep geschokt, waarschijnlijk door het momento mori- element erin. Dan was ze, In een slag, zoo ongeveer al haar vrienden en kennis- sen kwijtgeraakt, want zij wist, wat Jere my niet wist, dat de landadel binnen een straal van zooveel mijlen eenldrachtelijk besloten had Pulldan Castle een poosje aan zich zelf over te laten. En ten derde had ze verdriet over de Alex Shane- quaestie. Ze had Jeremy niets verteld van de scene die ze met Shane qehad had, toen ze na een formeel huwelijks- aanzoek wel gedwongen geweest was kleur te bekennen, ihem in voorzichtig gekozen woorden te zeggen, dat hij nu ofte nimmer kans had. Zijn houding na die weigering was een openbaring in den slechten zin van het woord geweest. Toen had ze hem voor een paar korte oogen- blikken gezien zooals hij was, een kou- den, heerschzucihtigen egoist. Dat was een bittere teleurstelling geweest. Ze had van Shane gehouden, om zooveel redenen, in hoofdzaak om de vele herinneringen, om alles wat ae samen meegemaakt hadden. En nu was die vriendschap dood. Dan was er Lady Dorothy. Lady Dorothy en zij kenden elkaar al van hun jeugd af. Zij had haar als kind en later als excentriek, ultra-modern Jong meisje altijd graag mogen lijden wat had ze niet gelachen om de diverse bevlieginoen, om het dan dwepen met dit, dan dwepen met dat van het blonde nerveuze kind En nu was ze bang voor haar. En ze hield van Pulldan Gastle elke plek, elk hoekje van den keurig-onderhouden tuin. van het prach- tige park kende ze... nu zou het aan vreemden verhuurd worden Al die din- gen hinderden haar, drukten haar stem ming, maar ten slotte beteekenden ze niets in vergelijking met de zorg, die de positie, waarin Jeremy zich bevoiraThaar oaf. Ze moest het aanzien dat de moeilijkheden zich als donkere wolken boven zijn hoofd te zamen pakten, bij den dag meer Ze moest het aanzien, dat de toestand lang- zamerhand onhoudbaar werd. Wel droeg hij het bewonderenswaardig. met een lach en een schertsend woord en een gewild- onverschillig schouderophalen. Niet voor niets was hij optimist Maar toch had ze er verdriet van, want ze hield van hem. Sinds dien warmen iherfstochtend in het bosch. toen ze zich gedurende een paar korte, kostibare oogenblikken hadden laten gaan, hadden ze geen. van tweeen met een woord over hun gevoelens ge- rept. Ze hadden gelachen, hadden pret gehad over alle malle complicaties, had den gedaan of de hemel, op hier en daar een klein wolkje na, volkomen helider was, hadden het zelfs, zoo nu en dan en ails iets, dat te mooi leek om waar te zijn, over de toekomst gehad, over de moge lijkheid. dat er voor hen ook nog eens een .tijd van gewoon geluk zou kunnen aanbreken. Maar van een serieus spreken over hun gevoelens hadden ze zich op- zettelijk onthouiden... (Wordt vervolgd zm^sss&ispx. ENSCHE COURANT De voorzitter van het Centraal stembureau voor de verkieziDg van de leden van den tiemeenteraad maakt bekend dat ter gemeentesecretarie oor een ieder ter inzage is nederge egd het besluit van het Centraal stembureau waarbij de uitslag der ver- kiezing is vastgesteld. Ter Neuzen, den 23 Mei 1927. De Voorzitter van het Centraal stembureau voornoemd, J. HUIZINGA. pgaa—k bum im ssamum Stationsstraat, MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1