ALGEMEEN NSE0W8- EN ADVERTENTSEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 8070 Maandag 23 Mei 1927. 67® Jaargang, PROCES-VERBAAL BstonriooITniizen. Oe mislukte dubbilgaager ABONNEKtNTSPRIJS: van de zitting van bet hoofdstembureau, BINNEN I AN FEUXLLET0I. 225 stuks betonriool- buizen, 0,5C x 1 M. Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post /?,80 pet 3 maanderi Bij vooruitbetaiing tr. per post f <5,60 per jpar Voor 't buitenland 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetaiing. Dit blad verschi)nt lederen Maandag-, Woensdag- en Vrijdagevond. bedoeld in artikel 92 der Kieswet. Aantal Naam uitge- en voorletters brachte (of voornamen). stem- men. LIJST No. 4. Aantal Naam uitge- en voorletters brachte (of voornamen). stem- men Aantal Naam uitge- en voorletters brachte (of voornamen). stem- men. Aantal Naam uitge- en voorletters brachte (of voornamen). stem- men. LIJST No. 7. Aantal Naam uitge- en voorletters brachte (of voornamen). stem- men. Aantal Naam uitge- en voorletters brachte (of voornamen). stem- men. LIJST No. 6. Aantal Naam uitge- en voorletters brachte (of voornamen). stem- men. CENTRALE. MIDOENSTANDSCREblETBANK. B«z> wctsontwerp ingediend op grond van het rapport der Staatscommissie. ingediend is een ontwerp tot wijziging van het Vile hoofdstuk B der Staatsbe- g*ooting voor 1927. uit het Engelsch door NORMAN VENNER. 40) Vervolg) Maar om het volmaakt goed te laten werken heeft men organisatie en een ze- kere mate van discipline als ruggesteun noodig, zooals in het leger bijvoorbeeld. Dan werkt het schitterend. Alle moei- lijkheden van na den oorlog zijn ontstaan doordat de militaire methode in de gewo- ne maatschappij schipbreuk leed. Colonel Jackson wist van dat schipbreuklijden niets af. Een dag na zijn terugkeer in Engeland was hij bij den Yard in dienst gekomen; van het eene discipJine-millieu in het andere. De bewuste methode, on- bew.ust toegepast, werkte ook daar uit- stekend. De menschen groeiden er in. Het hoorde bij het systeem. Een ding was alleen ongelukkig: Colonel Jackson's methode hield geen rekening met de ge- wone menschelijke eigenschappen van zijn ondergeschikten. In een leger, een goed georganiseerd leger, hebben de soldaten en officieren geen gewoon-mensehelijke eigenschappen. Als je daar. om een voor- beeld te geven, luitenant A beveelt om De door den Minister ingestelde com- missie tot onderzoek van de vraag of en zoo ja, op welke wijze op een de 1 evens- vatbaarheid waarborgenden grondslag 'n centralisatie van het middenstandsorediet- wezen zou kunnen worden tot stand ge~ bracht, heeft op 19 April j.l. haar rapport uitgebracht. Met den inhoud van dit rap port. dat als bijlage is toegevoegd, heeft de Minister zich vereenigd en bij het ont- zich langs dien en dien weg naar dat en dat huis te begeven, wordt er al iets po- sitiefs aangenomen, dat hij het doen zal. Het karakter van luitenant A is dan de veronderstelling, iwaar men van uit gaat en t bewijs is zoo: luitenant A bereikt langs dien en dien weg /dat en dat huis of luitenant A is een groote ezel. Maar daar luitenant A officier en een ,,heer" is, kan hij onmogelijk een groote ezel zijn. Dus bereikt luitenant A het bewuste huis. In dit geval was Jeremy de imaginaire luitenant A. Op een gegeven oogenblik keerde Colonel Jackson zich met een zeer kalm, bijna uitdrukkingsloos gezicht de manier om aan te toonen, dat het pro- bleem voor zijn geoefend brein niet onop- losfoaar was tot Jeremy en zei: ,,Dan moet je het kasteel gemeubeleerd verhuren". r Jeremy keek naar Olivia. Hoe nam ^e dit tot een gemeubeleerde villa omlaag dru/kken van Pullidan op? „Genade", zei hij dan, toen elk teeken van af- of goedkeuring uit'bleef. ,,De j heme! beware je voor mannen met mili- i taire hersenen. Alsof Pulldan een villa aan zee is. Daal tot de werkelijkheid af. Jackson!" ,,Weet jij er iets anders op? Je moet geld hebben. Zonder geld loop je vast, i je weet niet hoe je er aan moet komen. Dus, villa aan zee of geen villa aan zee, is dat de manier ..Verduiveld, kerel, je jaagt een mensch de stuipen op het lijfzei Jeremy. ,.De manier van jullie militairen ook! Als het oorlog was en jij zat ergens in een tent met een kaart voor je en een artillerie- officier naast je, zou ik me best kunnen voorstellen, dat je met datzelfde kalme ge- Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen vragen vo6r of op den 30 Mei 1927 prgsopgzve voor het leveren van franco op den wal aan de Scheldekade te Ter Neuzen. Draagvermogen per buis minstens 2600 K.G. Nadere inlichtingen geeft gemeente bouwmeester. Ter Neuzen. den 23 Mei 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Bugemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. werp wordt thans voorgesteld, de door het Rijk aan de Nederlandsche Bank ver- leende garanti'e voor credieten, door haar verleend aan de Algemeene Centrale BarJkvereeniging voor den Middenstand, op de in het rapport bedoelde nieuwe cen trale bankinstelling over te brengen. Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat met de Nederlandsche Bank is over- eengekomen, dat dezelfde verhouding, welke voor de verdeeling van het risico met betrekking tot het aan de Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Mid denstand te verleenen crediet was aange nomen, ook zal gelden voor t verlaagde crediet, dat aan de nieuwe bankinstelling zal worden verleend. Derhalve zullen in de eerste f 3 millioen verlies, welke de Ned. Bank uithoofde van de credietver- lc-ening ter zake van de 9 millioen welke moeten strekken ter voorziening in het tijdelijk gemis van een voldoend aandee- lenkapitaal en een reservefonds, onver- hoopt mocht lijden, de Staat en de Ned. Bank ieder de helft dragen, terwijl daar- boven het verlies gehee! door den Staat wordt rredragen. De Staat daarentenen loopt geenerlei risico uithoofde van de ge- wc.e disconto'bevocgdueid, welke naast het evengenoemde crediet door de Ned. Bank aan het nieuwe bedrijf zal worden verleend. Tenslotte merkt de Minister op, dat in de statuten een bepaling zal worden opgenomen, inhoudende. dat, zoolang de Regeeringsgarantie duurt, de voorzitter van den Raad van Toezicht wordt be- noemd door de directie van de Ned. Bank in overleg met den Minister. Voorgesteld wordt, voor het bovenom- schreven doel onder art. 110 van de be- i grooting van Financien een memoriepost op te nemen. Het rapport der commissie. Uit het rapport der door den Minister ingestelde commissie blijkt o.m. het vol gende: Als middenstandscrediet moet naar het oordeel der commissie worden beschouwd credietverleening aan den landbouwen- den. industrieelen of handeldrijvenden middenstander ten behoeve van de uit- oefening van zijn bedrijf. Het voorschof- vraagstuk voor particulieren ten behoeve van hun huishouding staat, naar 't oordeel der commissie, geheel op zichzelf en res- sorteert onder de taak der middenstands- crediet-instellingen. Een afzonderlijke organisatie van het zicht wat je nu zet je vinger op Pulldan zou leggen en tegen t mannetje naast je zeggen: ,,Dit Pulldan staat wel wat in den weg. Ruim dat eris op, ja!" En t artil'lerie-manneke zou met een tevre- den grijns andere emotie mag niet ge- toond worden opstaan, 't zware ge- schut laten aanrukken en Pulldan van het aartdloppervlak wegiblazen. Een prettige en eenvoudige methode. Als het oorlog is. Maar voor een geval als dit te dras- tisch. t Zal niet gaan!" „Maarzei Oliviadat zeg je nu zoomaar waarom eigenlijk niet?" ,,Asjeblieft! Dat noemen ze dankbaar- heid", zei Jeremy. ,,Ik hou die toesnraak alleen om /haar pleizier te doen en als dank heert ze zioh op een gegeven oogen blik om en zegtEnfin, Schwamm d'rtiber! Doen jullie maar wat je wilt. Mij kan t niet schelen. En zoolang zij er zich niet ongelukkig onder voelt, mag ze alles doen. zelfs pension-gasten nemen. Wie weet hoe vermakelijk dat zou zijn!" Colonel Jackson luisterde maar half. Voor alles was noodig om de werkelijk heid in het oog te houden. 't Was jam mer, heel jammer, dat z'n luitenant A zoo'n gewoon, menschelijik iemand was. Dat was een complicatie waardoor het probleem bijna onoplosbaar werd. Bijna! Want als je de feiten. de feiten, die de kiem van dit speciale geval vormden maar voor oogcn hield, lukte het je, ondanks alles, toch wel om een gedragslijn vast te stellen. ,.Wat zullen we dus doen?" vroeg Jeremy. ,,Een berichtje, gedrukt met vette letters in het raam van het poskantoor? Zoo bijvoorbeeld?" Meteen begon hij ijveriig te schrijven. middenstandscrediet heeft alleszins reden van bestaan en bij ons heeft het getoond levensvaiihaarheid te bezitten. De vraag is echter, of men niet een krachtige organisatie moet opfoouwen, welke in staat is het middensrandscrediet- bedrijf in zijn geheel op een gezonde basis te brengen. Deze vraag nu beantwoordt de commissie bevestigend. Echter heeft een middenstandscrediet- bedrijf op den duur alleen reden van be staan, indien het zonder financieelen steun van staatswege kan werken. Dusdanige steun mag slechts worden geduld bij wij ze van overgangsmaatregel en in geen ge val een permanent karakter dragen. Uit- gaande van deze beginselen kan de com missie den toestand, waarin het midden- standscredietbedrijf op 't oogenblik ver- keert, onmogelijk gunstig noemen. De ge~ leden verliezen zijn hoofdzakelijk een ge- volg van het feit, dat vexsohillende mid- denstandscredietinstellingen zich hebben bewogen op een terrein, waar zij uit haar aard niet thuis behoorden. De commissie is eenstemmig van oor deel, dat aan de concurrence zooveel mo- gelijk een eind moet worden gemaakt. Bedoeld wordt de concurrentie van mid- denistandscredietinstellingen. Zij meent dat hiertoe allereerst noodig is, dat voor het geheele land slechts een centrale mid- denstandscredietinstelling zal werken. De Centrale moet zoodanig zijn inge- richt, dat voor de toekomst het ontstaan van nieuwe concurrentie zooveel mogdijfk zal zijn uitgesloten. Daarom dient de nieuwe Centrale opgebouwd te worden door combinatie van de twee bestaande" middenstandscrediet-instellingen, n.l. de Coop. Centrale Boazbank en de Alg. Centr. Bankvereeniging voor den Mid denstand, met toevoeging daaraan, voor zooveel mogelijk, van het overblijvende gedeelte van het R. K. Middenstands crediet. De commissie is er in geslaagd. met de voormannen der betrokken organisaties tot overeenstemming te komen over een vorrn van samenwerking. welke het nieu we bedrijf op een gezonde basis stelt. Uit de genoemde bedrijven zal een nieuwe centrale worden gevormd, waar- voor als rechtsvorm is gekozen die eener N.V. de Nederlandsche Middenstandis- bank. Dit kapitaal is verdeeld in drie gelijke series, van welke series er een aan elk der drie samenwerkende groepen tegen stor ting van het nominale bedrag in contan- ten wordt toegewezen. Elke serie geeft recht op bezetting van 1/3 der plaatsen in het college van commissarissen en in den raad van toezicht. Het geplaatste en volgestorte kapitaal der nieuwe vennootschap zal bedragen f 1.200.000, vermeerderd met een prefe- rent kapitaal van f 60.000. De commis sie is tot de conclusie gekomen, dat 't in totaal voor uitloting der oprichters-bewij- zen te bestemmen bedrag moet worden bepaald op 3 maal f 600.000 of wel f 1.800.000. Een steunregeling voor het overgangs- tijdperk acht zij noodzakelijk, omdat het voorloopig niet mogelijk zal zijn, voor de nieuwe vennootschap 'n kapitaal bijeen te brengen, evenredig aan den omvang der verplichtingen. Ook zal een voorziening moeten wor- Gemeubileerd te huur (A^anwege het in winterslaap gaan van den eigenaar!) Pulldan Castle. Landgoed, groot zoo- en zooveel H.A.. Waterleiding, W.C. s, Tafelgerei met wapen en centrale verwarmdng, ook op de slaapkamers. Moet weg Voor elk aannemelijk bod ,,Als dat niet trekt! Of moet het defti- ger?" Grinnekend keek hij den nog ailtijd serieusen Jackson aan. ,.Wat ben je toch een pias, Laytree!... Je leert het, geloof ik, nooit om het leven eens wat ernstiger te nemen. In Afrika was het hetzelfde liedje, Miss Arthurton! Hij zou kapitein van dien staf geworden zijn. ondanks het feit, dat hij niet veel meer dan een broekje was, als onze bri- gade-generaal een greintje gevoel voor humor gehad had. Kent u die geschiede- nis met de ederen?" ..Nee. Hoe was die?" ..Wel, hij was op proefwat je noe men kunt officieus adjudiant van de bri gade; er was een plaats vacant voor ka pitein van den staf, er waren er verschei- denen die ervoor in aanmerking kwamen en nu was het zaak om den geschiktste te vinden. En dus werd Laytree presi dent van de tafel en toegevoegd kapitein van den staf gemaakt. Voor zoover ik weet was zijn werk om ervoor te zorgen. dat de generaad elken morgen zijn eieren en spek kreeg. Dat is niet zoo gemakke- lij'k als lijkt in Afriika!" Neede oorlog was zoo'n verve- den getroffen voor de risico's, welke nog schuilan in de crediet-portefeuilles der over te nemen bedrijven. De commissie heeft de Nederlandsch-Bankgarantie na~ der ontwikkelt. Volgens deze regeling is het risico van den Staat beperkt tot het verlies op het totaal van een aantal met name genoemde posten. Een garantie van. 6^2 millioen wordt voorgesteld. De nieuwe vennootschap zou zioh, naar het oordeel der commissie, bereid moeten verklaren, de nog loopende credieten van de liquideerende Hanzebank in het Bis- dom Haarlem over te nemen, niet tegen gereed geld, maar tegen uitreiking van Sjarige obligaties en wel op andere wijze, dat in het totaal niet meer risico schudt dan ongeveer 10 pCt. De te vergoeden rente ware op 4 pCt. te stellen. De commissie acht het dringend ge- wenscht, dat de plannen in kwestie zoo veel mogelijk nog in de eerste helft van 1927 hun beslag krijgen. VERLAGING PASPOORT-KOStS. Volgens ,,De Tel. ligt het in het voor- nemen, de wetsontwerpen tot wijziging van de Zegelwet en van de wet op de kanselarijrechten, welke strekken tot ver- laging der kosten van het paspoort tot f 1 en verlenging van den geldigheids- duur tot twee jaar, zoo spoedig mogelijk te behandelen. Ook de regeering zou het op prijs stel len, als deze wetsontwerpen spoedig dooi de Kamers werden afgedaan, zoodat de bepalingen met het oog op ihet reisseizoen zoo spoedig mogelijk in werking kunnen treden. REPRESAILLEMAATREGELEN VAN DE NEDERLANDSCHE REGEERING. Naar wij van betrouwbare zijde ver- nemen zal, in verband met de moeilijk- heden, welke aan den invoer van Neder landsche exportartikelen op buitenland- sche markten in den weg worden gelegd en in verband met de miskenning van het feit, dat gereede fabrikaten, in Nederland ingevoerd, niet hooger belast worden dan met 8 pCt. van de waarde, birmenkort een wetsontwerp het ministerie van Finan cien verlaten, inhoudende een aanmerke- lijke verhooging van den wijnaccijns op wijnen, afkomstig uit landen, die den in voer van Nederlandsche artikelen aldaar zoo goed als onmogelijk trachten te ma- ken. OPOFFERENDE DAAD VAN EEN FRANSCH MILITAIR ZIEKENVERPLEGER. Tijidens de reis van de ,,Tromp" werd verleden jaar de luitenant-ter-zee A. van der Harst in de Middellandsche Zee zoo ernstig ziek, dat hij in Tunis aan wal ge- bracht moest worden. Bij onderzoek in het militaire hospitaal aldaar bleek, dat de toestand van den Nederlandschen zee- officier een bloed-transfusie noodzakelijk maakte. De Fransche militaire zieken- verpleger Pierre Augier verklaarde zich terstond bereid als bloed-gever te fungee- ren; de transfusie had plaats en de iieer Van der Harst herstelde. Als blijk van waardeering voor de aldus aan den Nederlandschen officier verleen- de hulp is den heer Augier. die thans deel uitmaakt van de sectie der Parijsche mili- lende handicap zei Jeremy met 'n knrp- oogje. „Wees Jij nu stil. Op een goeiem dag kwam er iemand met gedroog/de eieren. Jeremy was opgetogen over het nieuwe product, hij dacht beslist, dat hij het nu gewonnen had. Hij gaf ze aan den kok en zei hem voor den volgenden mor gen vier eieren met spek klaar te maken. Zooals gewoonlijik onfcbeet de generaal in zijn eentje, lang voor de anderen en ging daarna weg. Aan het ontbijt, het offi- cieele, zoowat toen (de marmelade aan de beurt was, vroeg Jeremy den chef van den staf: Hoe vondt u de eieren van- morgen?" ,,Wel goed, he?" t Waren geen eieren vertelde Jeremy tevreden. ,,Dat wiil zeggen, het waren zoogenaamd gedroogde eieren". Waarachtig?" -Ja ..Ik dacht wel, wat smaakt 't eigenaar- dig.. Daarmee was t voor het oogenblik af- geloopen. Maar 's avonds, aan tafel, be gon de chef van den staf den generaal uit te lokken: Hoe vondt u uw eieren van- morgen, generaal?" .Eieren? Wat eieren? Goed. Zooals gewoonlij/k. Wat is er aan de hand, Laytree?" Niets werkelijk niets, generaal" ..DAvaasheid. Vooruit ermee!" ,,'t Waren geen eierenzei de chef. ..Wat? bedoel je daarmee? 't Waren geen eieren? Wat is dat voor nonsens. Laytree? Wat heb je nu weer uitge- haald?" ..Nidts, generaal". (Wordt vervolcd.) URANT I :<£«MsaK*lflK] HliilllHIIIHMl'I'l i II HMMlMIIWiW 1111 III I I HI I PROCES-VERBAAL van de zitting van het hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitkemst der stemming, gehouden op 19 MEI 1927, ter verkieting van de leden van den Gemeenteraad. Het hoofdstembureau neemt zitting in het stemloVaal des voormiddags te TIEN URE. Het tioofdstembureau stelt ten aanzien van iedere lijst, in de volgorde van de nummers vast het aantal steminen op ieder der candidaten uitgebrachl en het sterncijfer van de lijst De Voorzitter maakt bekend, dat de aldns verkregen uitkomsten zijn de volgende LIJST No. 1. LIJST No. 2. LIJST No. 1 van Hecke E. L. 148 2 Reuneker A dr. 9 STEMCIJFER 157 1 Nolet A. J. M. 265 2 Colsen H I. 231 3 Freriks E. L 24 4 Laf .rt Fr. 13 5 de Bakker FI. 9 6 Kalle Ed. _4 STEMCIJFER 516 1 de Jager J. J. 465 2 Scheele Azn. Dirk 91 3 de Feijter L. 5 4 Wolfert C. 5 5 Faas P. 32 6 van Strien P. ,1. 1 7 Oostdijk J. C. STEMCIJFER 599 LIJST No. 8. 1 Hamelink N. A. 886 2 van Driel L. J 14 3 van de Bulck C. 6 4 Harte A. J. 3 5 Hamelink geb v. d. Velde E. C. 8 6 Hamelink A. N. 7 7 Dooms Gzn J. B. 1 8 Frederiksen A. 4 STEMCIJFER 929 1 Oeelhoedt L. J. 712 2 Verlinde C. 46 3 de Bruijne A. 37 4 Donze J. A. 9 5 Harte N. J. 12 6 de Vries L. J. 13 7 Scheele R. 5 8 de Vrieze A. 10 STEMCIJFER 00 1 van Pijke B. N, 299 2 van Riet Joh. 83 3 Bedet Willem 45 4 van Aken D. 338 5 de Bruiine Mz. J. 40 6 Maas D. 3 STEMCIJFER 778 1 van Cadsand Pieter 278 2 van Neerbos Bart 53 3 Dekker Azn Fiangois 30 4 Klaassen Guljaam 8 STEMCIJFER 369 Er zijn door de in het lokaal aanwezige kiezerg geenc bezwaren ingebracht. En is na afloop van dit een en ander proces-verbaal opgemaakt in tegenwoordigheid van alien, die zich in het lokaal bevonden. Gedaan te Ter Neuzen, den 2t Mei 1927. (was get.) J. HUIZINGA, Voorzitter. J. J. DE JAGER. i B. 1. ZONNEVIJLLE I leden. VOOR AFSCHRIFT. De Voorzitter van het Hoofdstembureau, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1