ALGEMEEN H1EUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8065. Woensdag 11 Mei 1927. 67e Jaargang. DIE3STPLICHT. Be mislukte dubhelgaagei FETJILLBTOH. smaakt ah room. 8INNEWLAWB. 4J m,an,.pr VnoT buiten Ter Neuzen fr per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling tr. per post ?b.e>0 per jaar ABONNEMtNTSPRIJS: per 3 m.anden franco per post - Abonnement.r voor '^i7^a^0bjaV°0ral,be'alil,a- Oit bled verschilnt lederen HaanduS-, Woensdag- er. VriidagSavond. Onderzoek van verlofgangers. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Wijze van verschijning. Onderworpenheid aan bevelen. Nalatigheid. uit het Engelsch door NORMAN VENNER. 35) Vervotlg.) .Dorothy is ook rneegekomen. Waar ze gelbleven is weet ik niet. Dan zit ze hier, dan daar. Veel te rusteloos. Alle- machtig mooien tuin iheb je. Arthur Wist niet dat je er zooveel van gemaakt hadt. Wat ga je er mee doen?" ,,Dat weet ik nog niet. Wilkins komt de eer van dit alles toe. Hij regelt den boel. Zelf heb ik nog geen tijd gehad om me ermee te bemoeien".. „Hm. Jammer! Natuurlijk heb je het druk gehad. Begrijpelijik. Ook niet op de Hall geweest, he wat?" „Nee. Ben er nog niet toe gekomen. Als u eens wist hoe druk ik 't heb. Aller- lei dingen die een, twee, drie geregeld moeten worden. En voortbereiding heb ik niet gehad. Wie had gedacht ,,Ja, natuurlijk. Wil je ook niet pres- sen. Maar je weet hoe ik erover denk heEn, luister eens evenHij kwam een paar stappen dichterbij en keek speurend om zich heen,,Zeg vooral niet, dat ik het erover gehad hob. Maar... laat haar niet meer zoolang alleen, zeg. Ze maakt zioh ongerust. Ze tobt. ik denik, dat ze niet weet wat ze aan je heeft. Missuhien niet moeten zeggen. Verhindering. lngeval ziekte of yebreken de deelneming aan het onderzoek mochten verhinderen, dient daarvan zoodra moyelijk ter gemeente- secretarie te worden overgelegd een ge- neeskundige verklaring, welke op owge- zegeld papier kan worden gesteld. Ue handteekening van den geneeskundige behoort gelegaliseerd te zijn door den Bur gemeester van de gemeente, waar de genees kundige woont. De verlofganger, die wegens ziekte of om een andere reden in de volstrekte on- mogelijkheid verkeert om bij het in JUNI te iiouden onderzoek te verschijnen dan wel wegens woonplaatsverandering niet voor dat onderzoek is opgeroepen, wordt door den Districtscommandant verplicht het on derzoek in NOVEMBER of DECEMBER te ondergaan. Verschijning op anderen tijd of op andere plaats. Aan den verlofganger kan op zijn verzoek door den Districtscommandant worden ver- gund het onderzoek op een and ren dag, op een andere plaats binnen het district of in een ander district te ondergaan. Het verzoekschrift, waarin de reden duidelijk moet worden omschreven, moet tijdig en GEFRANKEERD worden toegezonden. Maakt een verlofganger, aan wien een dergelijke vergunning is verleend, daarvan nietnauw- keurig gebruik, dan wordt de vergunning geacht te zijn vervallen. Wenscht de verlofganger uitstel van het onderzoek tot November of December, dan kan hij ook daartoe het verzoek doen aan den Districtscommandant. HET VEERTIGjARIG BESTAAN VAN HET HE1LSLEGER IN NEDERLAND. De viering van het veertiqjarig jubi- leum van het Heilsleger in ons land is jl. Zaterdag te Amsterdam op mooie wijze inqezet. „De leiders van de stichting van generaal William Booth verstaan schrijft naar aanleidiing hiervan het Hbj. op voortreffelijke wijze de kunst recla- Pjaten erover altijd verkeend. Maar, zie jeze is het eenige wat ik heb. Ik leef op haar. Haar geilukkig maken, dat is't doel. En ik weet, dat ze om je geeft, dat ze d'r hart erop gezet heeft om met jou te trouwen. Niet dat ze 't me verteld heeft. Beware nee! Vertelt me nooit rets. Maar ik heb oonen en oogen. En daarom, speel niet larfger, Arthur, laat het eindelij-k ernst worden! Pfff. n Kar- wei om zoo lets te moeten zeggen. Maar. nee, iik schei uit. Klap te veel uit de school. Ga Olivia goeiendag zeggen. Dorothy is ergens in de buurt, waar weet ik niet". In zijn pijp sputterend slemterde hij weg. Jeremy bleef diep rampzalig achter. Van- daag of morgen zou die ongelukkige geschiedenis tot een einde gebracht moe ten worden. Als het maar niet zoo ge- compliceerd geweest was. Die quaestie met Shane bijvoorbeeld was veel eenvou- digex. Dat was een soort van duel tus- sohen hem en den man met het houten gezicht of eigenlijk een duel in schijn, want hij wist voorurt te zullen winnen. Maar wat het geval Lady Dorothy be- trof, durfde hij niets doen, uit angst haar of haar vader te ibezeeren. De eenige taktiek was: mijden. ten koste van alles mijden. Misschien, dat het hem op die manier gelukte het bewuste onderhoud zoo lang uit te stellen, dat het, door een te elfder ure ten tooneele verschijnen van den waren Arthurton, ten slotte niet meer noodig was. Onder het voortloopen tusschen rij op rij van prachtig bloeiende staimrozen. I meende hij opeens tusschen de struiken bij den zonnewijzer lets te zien bewegen, iets me te maken. Niet voor zich zelve, maar voor het nobele doel, dat zij nastreven. Zij hdbben dat nu veertig jaren lang ge- daan, zij hebben spot en hoon getrotseerd zij hebben overwonnen. Nu is het niet meer noodig sympathie te wekken voor dit dappere legertje van edele strijdsters en strijders, voor het gees- telij'ke heil der menschheid., Nu is het niet meer noodig vooroordeelen te over- winnen. Nu geldt de reclame slechts het winnen van nog wat meer nog veel meer sympathie niet alleen in woorden, maar ook in daden. Het heilsleger vraagt veel, verspreidlt geschrdften, waarin wordt ver teld, van alles wat is gedaan, en van wat nog zal worden gedaan, als de middelen maar ruim genoeg zijn. Doch hoe gaat het met zulke geschriften Vaak ver- dwijnie.n zij in de prullemand, in het geval komen zij teruig bij de uitgever in de afdeelinig ,,oud papier' Neen, het groote publiek wil iets zien. Dat ibegrijpen de heilsofficieren en daar om hebben zij het veertigjarig jubileum aangegrepen, voor een grootsche propa ganda. Grootsch en mooi. Want de optocht van Zaterdag was mooi Zij gaf een beeld van het werk van het Leger, in het bijzonder van zijn maat- schappelijk werk. Voorop reed een auto met de portret- ten van den stichter van het Leger. aene- raal Booth en zijn echtgenoote. Daar- achter volgde direct commandant Ho ward met zijn staf in een open landauer. Een tentwagen herbergde de oudste heils- soldaten; een groote aardbel symboliseer- de het begrip: Christus voor de wereld Nog een tentwagen bevatte een aantal zendingsofficieren, zoo mannen als vrou- wen, uit verschillende vreemde landien in hun nationale kleederdrachten. En dan ontplooide zich van lieverlede gansch het maatschappelijk werk van het Leger, eerst dat voor de vrouven en j-inderen. Het Reddingshuis te Amsterdam deed mee met een bemande reddingsboot op een wagen. De zusters van het Barmhartigheidswerk marcheerden in hunne blauw-katoemen japonnen met daaroverheen lanqe witte boezelaaxs. Het meisjeshuis te Maarsen en het Kinderhuls te Naarden hadiden elk hun eigen wagen. Oude bekenden waren die ouid-papierafdeeling en die waarin men bosjes hout maakt. Ook de andere deelen van de weTikverschaffing, zoo die waar men oude meubels oplapt en houten ge- bruiksvoorwerpen vervaardigit. ontbraken ndet. Een windmolen gaf te zien hoe de zwervers in verwaarlooSden toestand aan de Toevhichtsoorden van het Leger aan- ikomen, en hoe zij er, om zoo te zeggen herboren weer uifikomen. Men werd er aan herinnerd, dat het Leger ook zijn eigen hotels heeft en de landlbouwkolonie had zoo waar een kleinen herder met twee schoongewassohen schaapjes gezonden benevens een kloek met kuikens, een stel kalkoenen alsmede allerlei jonge groen- ten. De drukkerij kwam achteraan, op den voet gevolgld door het jeugdwerk, en de stoet werd besloten door het korps ca- detten en door de padvinders van het Leger. In het geheel namen ongeveer 800 per- sonen aan den optocht deel. Zes muzdek- hel geels, dat zich in de riahting van den rozemtuin voortbewoog. Hij verhaastte zijn schreden en dook, onder een slinger kliimrozen door, den boomgaard in. Maar idie manoeuvre gaf hem niets. De boom gaard had meer dan een .entree Geen tien tellen later kwam Lady Dorothy van den kant, die rechthoakig op zijn kant stond, het tournooiveld binnen. Ontsnap- pen was niet meer mogelijk. „Zoo, einidelijk!" begroette ze hem. „Ik heb overal naar je gezocht. Waarom ben je niet op de Hall geweest? Ik dacht be- slist, dat je komen zou de laatste drie dagen ben ik er voor thuisgebleven". Onder het spreken ging ze hem voor, door den boomgaard terug naar den ro- zentuin. Daar was je vanuit het huis niet te zien. ,,Ik heb het druk gehad tot over m'n ooren in het werk gezeten", veron'tschul- digide Jeremy zich. 't Spijt me, dat je op me gewacht hebt". ,,En dus ben ik nu maar hier gekomen. Als de berg niet naar Mahommed komt, enzoovoortje kent het", zei ze luch- itig. Maar ondaniks dien toon' vermeed ze het hem aan te zien. ,,Ik ben zooveel goedheid niet waard". gaf Jeremy quasi-schertsend ten ant- woord. ,,Dat heb ik te beoordeelen". ,,Kom, dat weet ik nog niet". lachte hij. Maar hij voelde d'e spanning, 't Was of de atmosfeer om hen heen geladen was. Dit was geen toevallige ontmoe- ting. Ze keek strijdlustig, alsbf ze vast besloten was tot den aanval over te gaan. En dus sdhoot er voor hem niets anders over dan te ontwijken, te pareeren, zich vergezelden den stoet, die veel 1 menid argument te hebben gevondea de noodzakelijk'heid blijkt om korpsen bekijks had. Zonidag heeft de herdenkinq plaats ge had in een grootsche samenkomst in de groote concertzaal van het Paleis voor Volksvlijt. Deze werd ook bijgewoond door Prins Henidrik. Deze werd binnengeleid, ter- wijl het groote muZiekkorps het Wilhei- mus speelde. Bij het binnentreden van den Prins was de gansche vergadering opgestaan en de toespraak van Z. K. H. is staande aan- gehoord. De Prins zeide, met blijdschap de gelegenheid te hebben aangegrepen, om in het midden der Heilsoldaten te ver- toeven en verheugid te zijn. dat dit feeste- lijk gebeuren daartoe een aanleiding had kunnen zijn. Met welk een vreugde, zoo zeide hij vender, kan men vaststellen, dat het Leger van niets tot een reuzen-orga- nisatie gegroeid is, dat de arbeid van het Leger bij het Nederlandsche volk is in- geslagen. Tevens dru'kte de Prins den wensch uit, dien ook de Koningin deelt, dat het Leger in groei en bloei zal mogen blijven toenemen. Dr. J. Th. de Visser heeft vervolgens de gelukwenschen van de regeering aan het feestvierende Leger overgebracht. ALS HET DRUK IS AAN DE SPOORWEGLOKETTEN. Reizigers, die bij groote drukte aan de loketten tijdig aanwezig waren en dus buiten hun schuld niet voor het vertrek van den trein van een plaatslbewijs kon- den voorzien worden, mogen met toe- stemming van den stationschef tot den trein worden toegelaten en betalen dan den gewon.en prijs voor een plaatskaart aan den conducteur in den trein. DE INTREKKING VAN OUDER- DOMSRENTE VOOR GEPENSIONNEERDEN. Het dagelijksch bestuur der Centrale van vereenigingiea van personeel in 's Rijks dienst heeft op 26 Februari j.l. een adres gezonden aan den Minister van Fi- nancien, met verzoek, art. 147 der pen- sioenwet voor burgerlijke ambtenaren (inhouding ouderdomsrente op Rijkspen- sioenen) te laten vervallen, daar door deze bepaling een categorie oud-ambte- naren en nabestaanden van ambtenaren met lage, dikwijls ontoereikende inko- mens, onnoodig zwaar getroffen wordt, terwijl het voordeel voor het pensioen- fonids, ook al wegens den hoogen leef tijd der rente-trekkers niet noemenswaar- dig is. De Minister van Financier! heeft in ant- woord daarop bericht, dat hij de intrek- king van genoemd art. 147 zal bevor- deren. DE MI DDE N ST AN DS R AA D OVER PL. KEUZE EN VERGUNNINGS- OVERSCHRIJVING. In zijn aan den Minister van H. en N. uitgebracht advies, inzake het voor-ont- werp van wet houdenide bepalingen tot regeling van den kleinhandel in alcoho- lische dranken, somt de Middenstands- raad een reeks van bedenkingen tegen oniderscheidene voorgestelde bepalingen op. Hij is van oordeel, dat de wetgever door die verschillende voorscihriften zijn bevoegdlbeid te buiten gaat, en in de Memorie van Toelichting niet een klem- te houden alsof hij niets begreep en zoo een laatste wanhopige poging te doen om het oogeniblik waarop hij wel gedwongen zou zijn haar deelgenoot te maken van het geheim, dat feitelijk door zijn schuld geen geheim meer was, voor onbepaalden tijd uit te stellen. ,,je kun.t den term waard" toch eigenlijk alleen maar ver- gelijkenderwijs g.ebruiken. ,,Niet als het om een quaestie van per- soonlijk voelen gaat", zei Lady Dorothy. Natuurlijk weet iik wel dat alles betrek- kelijk is. Maar ten slotte kan ik alleen over de waarde, ook al is die betrekkelijk. van mijn gevoelens oordeelen. Ik alleen weet hoe ze ontstaan zijn, bij benadering tenminste. Ik alleen weet wat ze bevre- digen zou... Weet je wel dat je veran- derd bent, elken dag weer valt 't me meer op." ,,Ik ben dezelfde ouwe knorrepot van altijd gebleven." ,,Nu zeg je maar wat", verweet ze hem, terwijl ze op de bovenste van de twee steenen treden onder den zonnewijzer ging zitten, ,,Kijik, het schijnt een oude waarheid te zijn", ging ze voort met haar wijsvinger onder de twee regels, gzgrift in den groen-aangeslagen steen. ,,De tijd gaat voort en met den tijd de mensch. ,,De mensch verandert, maar niet de tijd met hem!" .Niets is permament. Alles verandert. Jij demenstreert het...!.. niet uiterlijk, maar door de verandering in je karak- ter ,,In welk opzicht is dat veranderd?" vroeg Jeremy. Op dit onderwerp kon hi] met <een gerust hart ingaan. Zoolang ze waaruit naast een technische herzdening der Drankwet ook een herziening harer grondslagen ter hand te nemen en tot in- voering van plaatselijke keuze over te gaan. Beide wijzigingen wijst de Raad dan ook principieel af. De Middenstandsraad betreurt oak. dat in het ontwerp wordt vastgehouden aan het beginsel der wet van 1904. dat de vergunning een volstrekt persoonlijike kara'kter heeft en met den persoon ver- dwijnt. In het belang van een gezonden toestand meent de Raad, dat de over- schrijving mogelijk moet zijn. STEMBUS-GEWETENS- BEZWAREN^ Op vragen van het lid van de Tweede Kamer, den heer Kersten, strekkende tot het niet vervolqen van conscientie-be- zwaarden wegens niet-deelnemmg aan stemmingen voor de vefkiezinq van leden van openbare college's heeft de Minister van Justitie gieambwoord: De ondergeteekende neenjt, gelet op de ervaring bij vorige verkiez'ingen, geree- delijk aan, dat ook weder aan de laatst- gehouden stemming voor de Provineiale Staten vrouwen niet hebben deelqenomen op den in de eerste vraag aangegeven grond. Het initiatief tot de vervolgingen ter zake van overtreding van arti'kel 72 der Kieswet is door antikel 149 dier wet, in afwijkinq van hetgeen in het a'lgemeen ten aan,zien van strafvervolginqen geldt. tot de taak van de burgemeesters ge bracht. Hun met betrekking tot de uit oefening van deze door de wet hun opge- dragen taak een bepaalde aanwijzing te geven, kan naar het oordeel van den Minister van *Binnenlandsche Zaken en Landbouw, hetwel'k de ondergeteejeende naar aanleiding van de onderhavige vraag heeft ingewonnen, niet op diens weg lig- gen. Overigens moge de ondergeteeken de herinneren aan hetgeen door zijn ambt- genoot van Binnenlaudsche Zaken en Landbouw en hem zelf ten vorigen jare op de vragen van den heer Duymaer van 1 Twist is geantwoord; daarbij is n.l. te kennen gegeven, dat de meening, als zou- den gewetensbezwaren zonder meer als geldige reiden van verhindering in den zin van art. 72 der Kieswet zijn ter zijde te stellen, schijnt te berusten op een mis- vatting ofntrent de beteelker.is van de ver- werping door de Eerste Kamer van het met betrekking tot de gewetensbezwaren aanhangig geweest zijnde ontwerp BELGISCH ANNEXIONISTISCH GESTOOK De correspondent van de N. R. Crt te Brussel schrijft: De annexionisten van het Comite de Politique Nationale blijkien thans een tochtje in of boven Noord-Brabant voor te bereiden. Evenals voor Limburg het geval was, beginnen zij met de leqende te verspreiden, dat de be vol king van Noord-Brabant door de rest van Neder land wordt verdrukt en niets meer ver- langt dan door de Belqen uit de iklauwen van den overweldiger te worden verlost Zoo schrijft de Action Nationale in haar nummer van deze week (waarin zij o.m. ook nog bewieert, dat een half regi- I het niet over haar gevoel had! Wat was ze een opvallende verschijning, zooals zie daar zat, in die eigenaardige gele japon. die door den grauwen steen nog feller van kleur werd. Met iets van bewonde- ring in zijn oogen keek hij haar aan. ,.Om te beginnen lijk je me sterker ge- worden", begon ze haar ontleding, ,,je zegt niet meer ja en amen op alles wat ik beweer. Telkens bots ik tegen harde kan- ten op. kleine onverzettelijkheden, waar- tegen ik niets kan beginnen. Bijvoarbeeld toen jie ,,Lak" zei van dien bundel ge- diohten. Herinner je je wel? En dat ge- beurt telkens. Ik voor mij Ze, wachtte even, bukte zich dan en plukte een taikje lavendel, dat ze tusschen haar handen stuk wreef, waardoor de frissche kruidige geur in ijle welriekend- heid opsteegIk voor mij mag je lie- ver zooals je nu bent. Maar toch voel ik me teleurgesteld. Omdat je door die ver andering van me vervreemd bentEr is een tijd geweest, dat we elkaar heel na stonden, Arthur!" Nu sloeg Lady Dorothy haar oogen op en keek hem strak aan. ,,Jadat kan wel", gaf Jeremy on- handig ten antwoord. ,,Ik ben er wel bang voor geweest. Toen je ongenoegen met Philip kreeg en besloot in Londen te gaan wonen, toen heb ik gedacht: als hij dit alles hier maar niet ontgroeit! En dat was niet zoo ver- keerd giezien. t Is gebeurd. Je bent niet dezelfde van vroeger". ,,Nee. Daarin kun je wel gelijk heb- ben", stemde hij toe. met heel even een aanvechting om te lachen. (Wordt vervolgd. De Burgemeester van TER NEUZEN inaakt be- kcnd dal het jaarlijksch onderzoek van verlofgangers, bedoeld in art. 41, derde lid, der nienstplichtwet, voor de/.e gemeente zal worden gehouden re Ter Neuzen, in de voormaligc soirool A op het Sehoolplein, op WOENSDAG, 8 JUNI 1927, des voormiddags 9,30 unr voor de lichting 1915 eu om 11 uur voor de licbting 1918 Aan bet onderzoek moeten deelnemen de tot de landmacht beboorende groot-verlofgangers der liehtin- ges 1915 en 1918. Onder deze verlofgangers worden begrepen alle dienstplicbtigen, die voor een der iichtingen 1915 en l&lx werden ingelijfd, om bet even, of zij naar de landweer zun overgegaan of niet. Zij. die voor een de/.er Iichtingen zijn ingelijfd, maar teugevolge van uitstel of ora een andere reden tegehjk met een latere lichting de eerste oefening hebben volbracht, moeten zich ook aan bet onderzoek onderwerpen, voor zoover zij althans niet behooren tot hen, die daarvan zijn vrijgesteld. Aan het onderzoek moeten ook deelnemen de dienstplichtigen van de genoemde Iichtingen, die een vrijwiltige verbintenis hebben aangegaan a ais verzorger bij den rijkspostduivendienst j b. als hoefsmid bij de infanterie c. alssmid-bankwerker bij de voormaligeoefenings- bouwitser-compagnie. d in verband met erkende gewetensbezwaren Aan het onderzoek nemen- niet deel zij a. die hun eerste oefening nog niet hebben vol- '""'"d'ie in 1927. voor den voor het onderzoek be- paaldeu dag, in werkelijken dienst zijn geweest uit anderen hoofde dan bij wijze van straf; c. die bestemd zijn om in 1927 voor herhalings- oefeningen in werkelijken dienst te komen d. die elders vvonen dan in Nederland e. die zich bnitenslands bevinden ter uitoefening van de zeevaart (hieronder niet begrepen de zee visseherijl) f. die de binnenvaart uitoefenen op andere landen en zich deswege in een dier landen ophouden j 11 die ingevolge de geldende bepalingen geheel zijn vrijgesteld van opkomst in werkelijken dienst in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitenge- wone omstandigheden. h. als vrijwilliger behooren tot een der landstorm- verbanden of een der landstormkorpsen Motordienst, Vaartuige'ndienst of Spoorwegdienst; i. na bun ontslag als reserve-officier in do hoe- danigheid van gewoon dienstplichtige tot het leger /zjn Vilijven ttcbooren. Lie verlofganger moet bij dit onderzoek ver- schijnen in uniform gekleed en bovendien voorzien van de overige tot zijn uitrusting hehoorende goederen, voor zoover deze hem zijn uitgereikt of door hem zelf zijn aangeschaft. De verlofganger moet zoo mogelijk op eigen schoenen bij het onderzoek ver- sehijnen. De verlofganger staat niet alleen gedurende den tijd, dien het onderzoek duurt, maar ook zoolang bij ter gelegenheid van het onderzoek in uniform gekleed is, onder de bevelen van de antoriteit, die het onderzoek houdt, zoodat, indien tin ongeregeldheden pleegt of zich aan een strafbaar feit schuldig maakt, hetzij bij het gaan naar de plaats, voor het onderzoek bestemd, hetzij gedurende het onderzoek of hij het naar huis terugkeeren, hij te dier zeke kan worden gestraft volgens het Wet- boek van Militair Sirafrecht en de Wet op de Krijgstucht. Een streng of een licht arrest van ten hoogste zes dagen het streng arrest te ondergaan in een daartoe bestemd vertrek of liuis van bewaring, het licht arrest te ondergaan in een kazerne kan worden opgelegd aan den verlofganger, die zonder geldige reden niet bij het onderzoek ver- schijnt of, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige reden niet aan zijn onder 1 omschreven verplich- tingen voldoet. Onverminderd de genoemde straf kan de verlol- ganger, die zich schuldig maakt aan een der onder 3 bedoelde feiten, of wiens goederen bij het onderzoek blijken niet in den veieischten staat te veikeeren, worden verplicht om op <^en nader te be- paltMi tijd en plaats te verschijnen of opnieuw te verschijnen tot het ondergaan van een onder zoek De verlofganger, die. opgeroepen voor dit ONDER ZOEK, daarbij zonder geldige reden niet verschijnt, of, daarbij in ander opzicbt zijn verplichtingen niet nakomt, kail in werkelijken dienst worden geroepen voor den tijd van ten hoogste twee maanden. De verlofganger, die zich niet onderwerpt aan een hem opgelegde straf of niet voldoet aan een op- roeping voor den werkelijken dienst, kan o. a. door de marechaussde, de militanen der politietroepen en de ambtenaren van rijks- en gemeentepolitie aar.- gehouden en naar de plaats van bestemming overge- bracht worden. bovendien stelt de verlofganger, die niet voldoet aan een oproeping voor den werkelijken dienst, zich bloot aan bestraffmg. Ter Neuzen, 9 Mei 1927. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. ioi—iim iiwiiiii»*T»vTOawiiij wwhiti!!

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1