ALGEHEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. SMi -is da Sesia Twd&ode FRISO-BAAI No 8063. Vrijdag 6 Mei 1927 67e Jaargang DRANK WET. Het Boeddhisme. i ABf)NN£MtNTSPRIJS EEESTE BLAD. B INNENIAND. 50-40-35-30 ef.L per/2 pond Best- en nich duur^Sfj wKEaaKmmmtemmmmmmHmmmmmmanmsmm COURANT Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden - Voor buiten Ter Neuzen fr. per post f 1.8U per 3 maanden - Bij vooruitbetaling ir. per post /thou ps, ,aa. Voor 't buiteniand f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor t buitenland alleen bit vooruitbetaling. DI4 blad verschijnt iederen ittaandag-, Woensdag- en VHjdagavond. KJCuaL. tjftj. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 37, juncto artikel 12 eerste li<l der Drankwet, ter openbare keunis, dat bij hen is ingekomen een verzoek om verlof voor den ver- koop van alcohothoiidenden drank anderen dan sterken drank van WILHELMINA ADRIANA SCHIE- M AN geb VAN DER HOOFT, londer beroep wonende te Ter Neuzen, voor het vooriokaal van het perceel de Feijterstaaat no. 43. Binnen twee weken nadat deze bekendinaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bezwaren indienen bij Burgemeester en Wethouders. Ter Neuzen, den 5 Mei 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HU1Z1NGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. II. Voor de leer van het Boeddhisme staan ons meer vertrouwbare bronnen ten dienste dan voor ihet leven van zijn sfcic'hter de dnie Pitaka's kunnen wel niet vroeger gesteld worden dan het concilie van Asoka (250 voor Chr.), te Patna gehouden, maar <een groot deel van den inihoud dezer geschriften is toch stellig van veel ouderen datum. De Boeddha had zijn leer zelf cje'heel en al uitgewerkt voor den aanvang nog van zijn zeniding. En dezie leer bleef vrij zuiver bewaard door de eeuwen heen, en komt -wat de natuur des menschen en de betrekking tot de ons omringende wereld betreft op het volgende neer: Het vraagstuk van den oorsprong aller dringen tracht het Boeddhisme niet op te lessen. Het kent aan de stoffelijke we reld en de in haar levendie bewuste wezens een werkelijk bestaan toe; alles is hier on- derworpen aan de wetten van oorzaak en gevolg, en alles verandert. Er is geen enkele plants, waar deze wet niet heerscht; er wordt ook niet geloofd in hemel of hel in den gebruikelijken zin. Wel zijn er werelden, door engelen bewoond, maar deze engelen zijn sterfelijk en ook die werelden gaan voorlbij. De geheele kos- mos streeft echter voortdurend naar ver- nieuWing, naar hernieuwing, hij doorloopt een reeks van omwentelingen, wier begin en einde nooit bekend zullen zijn. Het is alleen uit onwetendheid en zelffoegooche- ling, dat een schepsel zich verlustigt in den droom: een van anderen onderschei- den en op-zich-zelf-staand wezen te zijn. De wijiziging, nu door het Boeddhisme in de leer der zielsverhuizing gebracht, was een nood'zaikelijk uitvloeisel van de oudste Boeddhistische stellingen over de natuur der zelfbewuste wezens. Deze lee- ren namelijk, dat de mensch uit een ver eeniging van verschillende eigenschappen of hoedanig'heden bestaat, van welke geen ertkele met het Hindoesche of ook met het moderne begrip van „ziel" overeenkomt. Het zijn zinnelijke gewaarwordingen, ver- standelijke ver.mog'ens, men zou ze ook (en misschien nog beter) kunnen noemen; aggregaties. Daar zijn dan vooreerst de zinnelijke eigenschappen of attributen, 28 in ^etal, 4 elememten (aarde, water, vuur, licht), de 5 zetels van zintuigen (oog, oor, neus, tong, lichaam), 5 eigenschappen der stol (vorm, geluid, reuk, smaalk, vastheid), 2 gesilachten, 3 hoofdeigenschappen (den- ken, leven, ruimte), 2 gemeenschapsmid- delen (gebaren-ma'ken en spreken), en de 7 hoedianigheden van levende licha- men: lic'htheid, elasticiteit, accomodatie, aa ntrek ki i) g sv e r m o g end u.u rzaa m h e i d veranderlijkiheid en verzwakking. Dan in de tweede plaats zijn er de ge- waarwordingenin 6 klassen verdeeld, die der vijf zintuigen en van den geest (ge- heugen), en die word en weer elk verdeeld in drie (dus 18 in 't geheel) naarmate ieder dezer klassen aiangenaam, onaange- naam of geen van beiden is. In de deride plaats zijn er de afgetrok- ken begrippen, zes in getal, die overeen- komen met de zes klassen der gewaar- wordingen. En voorts zijn er de richtin- gen van den geest, men zou kunnen zeg- gen: geestelijke en zedelijike praedisposi- ties, in maar eventjes 52 afdeelingen, en is daar tenslotte nog het Denken of de Rede. Geen enkel dezer bestanddeelen en ver- mogens, noch een hunner groepen is on- veranderlij'k. De ziel staat en blijft buiten dat alles. Ja, het geloof in zichzelf of aan een ziel wordt zoo bepaald als een erge iketterij aangemerkt, dat twee welbekende woorden worden gebezigd om het als zoo- danig te brandtmerken. Het eerste is ..Sakkayadittlhid.w z.: ,,de ketterij der persoonlijkbeid", een der drie hoofddwa- lingen, terwijl de beide andere dwalingen zijn: twijfgl en geloof in de kracht van kerkgebruiken en kerkelijke ceremonien. Het andere woord is: ,,attavad.a", d.w.z. de leer van de ziel of van het IK en dit wordt beschouwd als een sc'hakel uit den keten van oorzalken, die het kwaad doen ontstaan. Het Ibehoort met de zinnelijk- heid, met ketterij, en het geloof in de kracht van riten en plechtigheden tot de vier Upanadas, dat zijn die d'ingen, die de onmiddel'lijke oorzaken zij.n van het ge- boren-worden, van het verval, van dood, lijden, pijn, verdriet en wanlhoop. Het geloof bleef in het Boeddhisme be- houden, omdat het het lijden der men schen in dit aardsc'h bestaan afleidde uit een zedelijk'e oorzaak. En daar het Boeddhisme het bestaan eener ziel niet anag, noch wil laanmemen, moest het den ver'bindingsketen, de brug tusschen het eene en andere leven ergens elders zoe- ken. Hiertoe en tevens om de zedelijke oorzaak te redden, nam het Boeddhisme de toevlucht tot het wanhopige mididel van een verborgenheid: de leer van het Karma, een der vier mysterien van het Boeddhisme. Dit Karma is de leer, dat, zoodra een met zintuigen begaafd wezen (mensch, dier of engel) sterft, er een nieuw wezen wordt voortgebracht, dat de verdienste of schuld van het gestorven wezen draagt Dat nieuwe wezen is dan natuurlijk geen nieuwe ziel, maar een nieuw ,,stel eigen schappen". De Karma van het voor- malig levend wezen bepaalt dan de plaats, den aard en de toekomst van dit nieuwe wezen. 1 De waarheid, die aan dit ,,mysterie' ten grondslag ligt, is dezelfde als die, waarop het wijd en zijd verbreid geloof in een noodlot berust. Het noodlot is niet zedelijlk (het is nodh zedelijk, noch onze- delijk), en het is een inbreak op de wet, dat ieder gevolg zijn oorzaak heeft; de leer van Karma daarentegen neemt een zedelijke oorzaak aan voor de gevolgen, die men hier tracht te verklaren. Maar beide berusten op de waarneming van het feit, dat geluk, en ongeluk in dit leven den menschen toebedeeld zijn, zonder hun zedelijke hoedanigheden volgens de heer- schende begrippen van goed en kwaaJ eenigszins in aanmerking te nemen. Wij zouden het ook zoo kunnen zeggen: Wie in noodlot gelooft, kan en main zich nog j troosten met de toekomst; wie in Karma gelooft, zegt: „dit is mijn eigen werk", en hij verwijdert al dadelijk alle gedachte aan onrechtvaardigiheid door aan te ne men, dat er in het onbekende verleden een oorzaak voor zijn lijden moet he'bben bestaan. Karma vermijdt deze twee 1 uitersten: het bijgeloof van hen, wi) 1 spreken hier natuurlijk nu in Boeddhisten- taal! die nog in een afzonderlijke be- staan van de ziel gelooven, en de ongods- dienstige meening van hen, die niet aan nemen, dat er op zedelijk gebied recht- vaardigiheid en vergeldfng bestaat. Zoo is dan dit wel te begrijpen in en uit het Boeddhistische dogma, dat geen uitwendiige macht de vrucht van s men- schen daden kan te niet doen en dat deze hun voile, aang'ename, of ook smartelijke j uitwerking moeten hebben. De eigenaar- digheid is deze, dat de gevolgen van wat een mensch is en doet zich niiet opzichzelf - openbaren, doch zich concentreeren op de vorming van een nieuw wezen. Den strijd om verlidht te worden neemt dus ieder daar op zich, waar hem de voorgangers hebben gestaakt. De echte Boeddhistische heilige besmet daarom de zuiverheid der zelfverloochening niet door voor zichzelf geluk na te gaan jagen in een toekomstig leven. Het zoeken van gelulk op aarde, of van het geluk in een •betere wereld de Boeddhist vindt de een'e hoop al even dwaas als de andere, en hij zegt: ,,Laat toch dit ijidele, dwaze verlangen naar persoonlijk geluk varen!" Volgens hem spruiten al die verlangens slechts voort uit onwetendheid, en baren z'e niets dan zonde, die weer smart ver- oorzaakt. Niets is dus eeuwig, de wereld gaat voorbij; alles wordt". En de Boeddhist heeft niet gezien, hoe ook zijn Karma niets is dan een bloot woord! Wat zijn nu de Paden, die tot de hei- ligheid voeren? De vier verheven waarheden komen. zeer verkort, hierop neer: I. Geboorte en die vijf skandahs: ver val, ziekte, dood, het in aanraking komen met onaangename, maar ook het in aan raking komen met aangename gewaar- wordingen het voer.t alles tot lijden en smart. II. De sterke prikkeling, die op de gewaarwording volgt, zelfbedrog en ge- hechtheid aan het leven, dit alles veroor- ZEiakt een hevige smaohtende dorst, diie zich tot zinnelijkheid en een verlangen naar een toekomenid leven of tot sterke liefde voor deze tegenwoordige wereld ontwikkelt en zoo de bron van alle lijden is of wordt. III. Deze liefde tot het leven moet uit- geroeid, die verachtelijke dorst moet overwonnen worden, en dan zullen de smarten wegvallen, gelij'k het water af- drupt van een lotus-blad. IV Slechts een weg leidt tot dit doel, het ..Verheven Pad" van een deugdzaam en nadenkend leven. En dit rniddel des beihouds is niet slechts vervat in een al- gemeene vermaning om goed te zijn, doch het vindt zijn uitdrukking in de vier paden. Deze vier paden zijn: 1de bekeering, die een gevolg is van de gemeenschap met goeden, het hooren naar de wet, het verlidhte nadenken en de betrachting van de dcugd; 2. het pad van hen, die een heiligen en vasten wensch koest, ren: slechts een- maal in deze wereld te willen terugkeeren. Want den eenmaal hekeenden mensch ge- lukt het om begeerlijkheid, haat en zelf bedrog tot een minimum te beperken; 3. het pad van hen, die nooit meer op deze wereld wenschen terug te keeren; dat zijn dan zij, die de laatste overblijf- selen van zinnelijkheid en kwaadwiiliig- heid hebben vernietigid; 4. het pad der heiligen of Arahats, op welk pad de heilige van alle verlangen naar een stoffelij'k of ook onstoffelijk be staan, van alien hoogmoed, van alle eigengerechtigheid en van alle onkunde verlost wordt. Tien zonden zijn er dan overwonnen: zelfbegoocheling, twijfel, hechten aan vormen, vleeschelijike lusten, haat, liefde tot het aardsche, verlangen naar een leven in den hemel, Ihoogmoed, eigen- gerechtigheid en onwetendheid. Wie de eerste vijf dezer ketenen of zonden over wonnen heeft, wordt een Arahat, na overwinning van het tweede vijftal wordt men Asekha, en komt dus in den toestand van Nirvana. Hij, die aan het einde van het Pad ~e- komeo is, kent geen verdriet meer. Zelfs de goden zijn jaloersch op zoo iemand. Voor den zoodanigie houden alle geboor- ten op, zijn geheele Karma is dan uiit- geput. Nirvana is dus de uitroeii'ng van den zondigen, steeds nieuwe verlangens op- wekkenden toestand van geest en hart, d,ie anders, volgens de groote verborgen heid van Kanma, weer de oorzaak van een nieuw, persoonlijk leven zoude zijn. Aan het Boeddhistisch brprip van heilia- heid is te eenen male vreemd het denk- beeld van liefde tot en eenbiedig ontzag voor een ^ersoonlijk Schep^er, wiens na- bijheid men zou gevoelen. Nirvana is het hoogste goed der Boeddbisten, maar het beteekent niet (zooals men wel eens zegt): vernietiging, neen, het beteekent: uitlblusscihing en totale afwezigheid van de drie vlammen van den hartstocht. In een slotartikel hopen wij nog iets te zeggen over de zedelijke voorschriften van het Boeddhisme, over de orde der bedelmonniken, over de ontwikkeling van zijn leer en over zijn geschiedenis. RUSSISCHE SCHULDEN. Dr. D. J. H.ulsihoff Pol, voorzitter Ef- fectenbescherming, schrijft in ,,Het Huis- gezin"; Nu zal het moeten zijn, of nooit. In Frankrijk hebben meer dan een millioen ihouders van Russische schulden zich ver- eenigd en voortdurend met hun regeering overleg gepleegd. Het gevolg is, naar berichten in de dagbladen ons mededee- len, dat de^onderhandelingen eenigszins vasteren vorin beginnen te krijgen. Eerst zullen de oude schulden erkend en be- taald worden, daarna krijgen de sovjets wellicht hanidelscredieten, waardoor ar- beid'sverruimdng in Frankrijk ontstaat. Zoo hopen wij dat het ook in Nederlanid gaan zal. Van daar dan ook dat wij de Neder- landsche beleggeirs opriepen tot een ge- zamenlijke actie, doch ontvingen niet meer dan ruim duizend adhaesie betuiginaen. Wat is dit cijfer in vergelijk met het Fransche millioen. Men sluit zich bij ons niet aan, blijft onverschillig, denkt dat anderen het werk wel zullen doen, of denkt dat het toch wel terecht zal komen. Laten wij wat het laatste betreft, u ver- tellen, dat onze vetreeniging ,,Effectenbe- scherming' die lin deze voor u op zal treden, een onderhoud heeft aanuevraagd met de Nederlandsche delegatie der In ternationale economische conference te Geneve, teneinde de belangen van den gedupeeriden belegger mondeling toe te lichten. Men kon ons echter niet ontvan- gen wegens vertrek naar het buitenland, zou echter de door ons gezonden stukken wel lezen. Zoo wordt de belegger als een waardeloos iets behandeld, maar laten wij er dadelijk aan toevoegen, dat door zijn lauiwheid en laksheid hij oo'k niet beter verdient. Beleggers in Russische fondsen, be- grijpt dat zoowel deze weigering als het feit dat Duitsche fondsen toch door Nederlandsche banken in ons land wor den geplaatst niettegenstaande zij voor de beursnoteering zijn uitgesloten tot een betere regeling met Nederlandsche beleg gers wordt getroffen, bewijzen dat gij op u zelf zijt aangewezen. Sluit u dus aaneen. Wij zullen den Minister van Financien vragen geen nieurwe ,,Russen" in ons land toe te laten, voordat een regeling is getroffen voor de betaling der oude schulden. Mocht ge u niet, in uw eigen belang willen aansluiten, denkt dan aan de hondenden weduwen en weezen en gepensionneerden, die van de rente van een klein kapitaaltje moe ten leven, waarvan een belangrijk gedeel- te wordt gevonmd door ,,Russen" en doet het dan voor hen. Nogmaals beleggers vereenigt u aarzelt niet, stelt niet uit, de tijd dringt. Het is een Nederlandsch belang waarvoor ge opkomt. Zenidt dus per omgaande een kaartje of briefkaart, met volledig adres, aan een deir volgende adressen van be- stuursleden onzer vereeniioing: van Len- nepweg 18, van Boetzelaerlaan 75, Papa- verhof 32, Koninginnegxacht 38, van Die- menstraat 170, Billitonstraat 22. Alle Den Haag. IN GEZONDEN MEDEDEELINGEN. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Om den haarbodem geheel vrij te maken en vrij te houden van de hinderlijke en den haaruitval bevorderende roos, is het de beste methode zoo nu en dan met devingertoppen slechts een weinig Purol goed in de hoofdhuid te wrijven. Hoofdhuid en haar ne men Purol snel in zich op, zoo- dat er geen spoor van eenig vet in het haar achterblijftdit wordt alleen zachter en handelbaarder, en blijft daardoor onberispelijk zitten. Purol in Doozen 30, 60, Tube 80 cent. Bij Apoth. en Drogisten. TER NEUZEN, 6 Mei 1927. AFD. ZEEUWSCH-VLAANDEREN VAN DEN POLITIEBOND. Naar men ons meedeelt hield genoemde vereeniging jl. Woensdag in het politie- bureau afhier een huishoudelijke vergade- ring. Aanwezig waren 10 leden. De voor zitter, de heer M. C. Hack, inspecteur van politie te Ter Neuzen, opende de vergaidering, met een woord van welkom, in het bij<zon>der gericht tot de heeren J. Griep, gemeenteveldwachter, en J. van de Velde, marechaussee, beide te Axel, die als lid werden toegelaten. Vooral de aanwezigheid van rijkspolitie was den voorzitter aangenaam, aangezien daaruit blijkt van een meeleven met de afdee- ling en den Alg. Ned. Politiebond. Hij hoopt dat de afdeeling, die thans 14 leden telt, moge groeien en bloeien. Bij de verkiezing van bestuursleden werden benoemd de heeren M. C. Hack, voornoemd, voorzitter, G. W. Verbiezen, agent van politie te Ter Neuzen, vice- voorzitter, A. M. Verpoorte, agent van politie te Sluiskil, secretaris, van de elide, marechaussee te Axel, penning- meester, V. van Aert, gemeenteveldwach- ,ter te Hoofdplaat, plaatsverv. bestuurslid. Het huishoudelijk reglement werd met algemeene stemmen vastigesteld en zal ter goedkeuring aan het prov. bestuur in Zeeland worden opgezonden. Als afgevaardigde naar de eerstvolgen- de Prov. yergadering werd benoemd de heer J. Witte, agent van politie te Ter Neuzen, en als plaatsvervanger de heer Aert, voornoemd. De contribute werd bepaald op 1 per lid en per jaar, terwijl werd besloten dat de eerstvolgende vergadering te IJzendijke zal worden gehouden. TOONBELGEZELSCHAP H. CASPEELE. Indien we het vergevorderd seizoen in aanmerking nemen was de jl. Woensdag in het Concert- en Bioscoopgebouw door het gezelschap van den heer Henri Cas- peele gegeven tooneelvoorstelling goed bezet en met de opvoering van ,,Gijs Knol kluchtspel in 4 bedrijven, werd voldaan aan hetgeen was beloofd1: men kon eens hartelijk uitlachen De wijze waarop de heer Maurits Wauters de titelrol uitbeeldde was iboven alien lof, en in het tafreeltje in de kazerne, waar de soldaten een tooneeluitvoering houden. kreeg hij ook een goede gelegenheid om te laten zien, dat hij de danskunst ver- staat. De verschillende dames en heeren die vender in dit stuk optraden werkten goed mee tot het slagen van het geheel. De vertooning van deze dolle kluchit heeft dan ook alien een bijzonder vroolijken avond bezorgd, die door een deel der be- zoekers nog eenigen tijd werd voortgezet op het bal, waarmede dezie avond werd besloten. I TEGEN TE SNELLE RIfDERS. Klachten over de groote vaart waar mede automobielen en motorrijders Sluis- kil passeeren, hebben er vermoedelijk toe- geleid, dat daar eens controle gehouden is. Dit geschiedde gister vanwege de brigade marechaussee van Sas van Gent. Verschillende processen-verbaal waren diaarvan het gevolg. Naar verluiidt waren er die de toegelaten snelheid (20 K.M.) met Ihet tweevoud overschreden. POSTZEGELS. Naar aanleid'ing van het door haar aan den Minister van Waterstaat gericht adres, betreffende de uitgifte van her- dehkingszegels, ter gelegenheid van den 75sten jaardag van den Nederlandschen postzegel, ontving de postzegelvereeni- ging Zeeuwsch-Vlaanderen van Zijne Excellentie bericht, dat niet zal worden overgegaan tot de uitgifte van 22 her- denkingszegels, maar evenmin tot die der 4 door de vereeniging gevraagde, vermits zoodanigie uitgifte in den loop van het jaar, naast de Roode Kruispostzegels en de Weldadigbeidspostzegels, te veel be- slommerin^en voor den rvostdienst zou veroorzaken en ibovendien voor den aan- maak, naast de genoemde series, niet vol- doende tijd beschikbaar is. VRACHTAUTO VERBRAND. Gisteravond is een vrachtauto uit Oost- burg, waarmede een inboedel naar hier was overgebracht, in den Koninginne- polder in brand gieraakt en verbrand. De bestuurder, de zoon van den heer M. van Dixhoorn, die van Oostburg naar hier is verhuisd, wist er tijdig uit te springen en kwam er zonder letsel af. LANDBOL WTEMOONSTELLING TE HULST. Het laat z'ch aanzien, dat de historische afdeeling van de tentoocstelliDg eene zeer belangrgke plaats gaatinnemen. Van ver schillende zjjde is reeds toezegging gedaan, dat oude voor de geschiedenis dezer streek belangrgke voorwerpen en kunststukken> zullen afgestaan worden o.m. zal eene om- vangrijke collectie schilderijen door eene der vooraanstaande Hulstersche families ter bescbikkiDg ges eld worden. Verder kan medegedeeld worden, dat t< t ver in het Noorden van ons lat d en tot diep in Belgie blijken van belangstelling zijn waargenomen voor den histor;sehen optocht, welke bij gelegenheid dezer ten- tentoonstelling zal gehouden worden en welke uit de gegevens van de alleroudste, tot hiertoe nog weinig bekende geecivied- bronnen uit het archief van Hulst .sal samengesteld wordea. Voor de Zeeawseh'- Viamingen en vo >r de du'zend n vreemde lingen zal dan een schouwspel worden vertoond, dat voor den geest rc ept den zeer belangwekkenden tijd van de 14e eeuw, welke voor deze gewesten van beslist meer dan gewone be'eekenis was. Van par iculiere zijde zijn reeds toezeg- gingen gedaan tot fioantierlen steun voor de uitwerking van den historischen optocht. Hierdoor zal men cok in staat gesteld worden om te overwegen bij die gelegen heid middeleeuwsche muziek ten gehoore te brengen en middele uwsche dansen te vertoonen. Met de uitvoering van de historische afdeeling zijn nu twee comm ssies belast. In de hoofdeommissie hebben zitting, resp. als voorz. en seer, de Zeer Eerw Heer Fr. Vermeulen en de heer Mr. J. Lambooy SLUISKIL. Naar wij vernemen is do-or de feest- commissie alhier besloten op 14 en 15 Augustus aanstaande een baankoers en verschillende feestelijkheden te organisee- ren, voor opluistering waarvan eenige muziekgezelschappen zullen worden uit- genoodigd. SAS VAN GENT. Collecte Drentsche Veenkind. Door het dam e scorn it e, dat zich op ver zoek van het college van B. en W. belast heeft met de inzameling van gelden ten bate van het Drentsche veenkind is een bedrag van f 118,87 afgedragen. Hierbij is niet inbegrepen eene kleine aanvulling, die nog in de Zandstraat ge- collecteerd is ge'wonden, zoodat gezegd mag worden, dat in ronde cijfers een be drag van ongeveer f 120, aan het natio- nale comite zal kunnen worden toegezon- den. Ditmaal zal er ten bate van deze philantropisclhe zaak heel wat meer in het

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1