ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 8063. Woensdag 4 Mei 1927. 67e Jaargang. Opneming wegen en AMANDELTJE8 "buitenland. B® mlslil ABOKNEMENTSPRIJS EERSTE B L A D. BINNENLAND. FEUILLETOS .r O H... Vnnr hnitpn Tpr Neuzen fr per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f«,60 per jaai rr- Abonnementen v„ot bui«„la„d aHeo b„ voorui.beulin,. Oit olad ve^chilnt lederen rviaarerfag., Woenadag. e« Vrif<i«Sf»vonci. wegen on vottpadsn mat de kunstwerken. DE JAARDAG DER PRINSES. Daarom trent kan nog worden gemeld,' dat Zaterdag ten Koninklijke Paleize een gala-maaltijd plaats had, door H.M. de Koninigin ter eeire van dien jaardag aan n 80tal genoodigden aaugeboden. Deze laatste werden voor den aanvang in de gelegenheid gesteld de Vorstelijke familie te feJiciteeren. Met de Koningin, de Koningm-Moeder, de Prims en," Prinses Juliana nannen aan hat gala-fee stmaal deel de leden der hof- hotrdingen van elk der Vbrstelijke per- sonen. Aan den galamaaltijd heeft H. M. de Konlingin het woord gevoerd. Zij richtte Zich tot Haar dochter met de volgende woord en: Geliefd Kind, Alvorens uiw Vadex onizen gasten voor- s-tell een heildronlk op uw gezondhetd uit te brengen, gevoel ik mij ledwongen een enkel woord tot u te ricihten, waar mijn hart vol is van dank aan God, dat Hij het U gegeven heeft in goeden welstamd den mijlpaal door de Grondwet gesteld bij de vervulling van uw 18e jaar te be- rei'ken. Zoo behooren thans de geluk- kigie jaren van uw opvoeding en aanvan- kelijke vorming tot het verleden. Ik wensch -een woord van hulde en warmen dank te wijden aan alien die daartoe met ons heibben medegewerkt. Echter kan hiermede voor U het tijd- perk van studie nog niet worden afge- sloten, integendeel, gij zult LI nog vender voor de U wachtende taak willen en moe- ten bekwamen. Het is Uw Vader en mij aantgenaam geweest g'evolg te kunnen geven aan den, in U zelve opgekomen wensch, uw studies voort te zetten aan de Leidsche Hoogeschool, die door zulke schoone en aloude tradities aan de ge- schiedenis van het vaderland en onz'e familie is verbonden. En als ik denik aan het schoone voile leven met zijn groote verantwoordelijk- heid, dat U wa'cht, te midden waarvan gij de kunst zult moeten verstaan U we- zenlijk gelukkig te gevoelen, onverschil- lig onder welke omstandigiheden, dan gaan mijn gedachten vanzelf te.rug tot Uw pralle jeugd, waarin wij reeds het verlan- gen U een te voelen en mede te leven met anderen, beluisteren moch ten. Zij het U gegeven altijd weer te vin- den d i e diepere eenheiid die alle men- schen saambindt, die gij steeds gezocht hebt, en te leeren anderen en U zelve te begrijpen en U in te leven in het tijdperk dat voor U ligt; U zoo het vertrouwen waardig te maiken van Uwe tijdgenooten en bovenal van ons dierbaar volk aan welks geluk en welzijn ge eenmaal geroe- pen zult zijn uw beste gaven en krachten te wijden. Wij weten zeer goed, geliefd kind, dat gij dit aires niet in eigen kracht alleen zult beproeven, het is daarom dat wij met U heel Uwe toeikomst met ootmoed en met ontroering in het hart, doch met groote blijdscihap en vertrouwen, leggen in die Vaderhand, Die uw jonge leven tot hiertoe zoo liefdevol bewaard heeft. Z. K. H. de Prins zeide na deze woor- den der Koningin: Ton voile instemmenid met de woor- den van de Koningin, noodig ik U alien uit dezen heildronk in te stellen op de gezondheid van ons geliefd kind. Het hoofdmoment van den dag is wel geweest het Hofvijverfeest, -de schitte- renide verlichting en de rondvaart ,der ad- miiraals uit de Gouden Eeuw, uit het glanstijdperk onzer historie, in de ver- sierde gondels, waarin ook zangers rond- voeren. Den aanblik hiervan was blijkens de verslagen feeeriek. De feesten werden des avonds besloten door een groot vuurwerk op het Malie- veld, dat eveneens door de Koninklijke familie werd bijgewoonid, en voorts door duizenden bij duizenden belangstellenden. Het slotstuk was een groote decoratie, bestaande uit een oranjeboom, geflan- keerd door twee herauten, waarboven als aurepol de woorden: ,,Leve de Prinses Een donderend gejuich steeg uit de menigte op, toen de Prinses Zich van Haar zitplaats vedhief en minzaam voor de haar gebrachte hulde dankte. Spontaan zette men toen het Wilhel- mus in. Daarna vertrok de Koninklijke Familie. De auto, waarin Koningin, Prins en Prinses gezeten waren, kon echter niet zoo spoedig wegrijden, vermoedelijk door dat de motor door het lange wachten te zeer afgekoeld 'was. Na eenige meters gereden te hebben, bleef de wagen weer staan. Het publiek bleef maar juicben en toen, na nog een paging de auto weer niet weg kon rijden, waren de menschen niet meer te houden Luid zingend en hoexa roepend werd de politieafzetting verbrbken en in een oogwenk was de Vorstelijke auto door de massa omringd. Zij, die het meest in de nabijheid wa ren, hielpen de auto meeduwen, zoodat de motor nu spoedig werkte en de Vorste lijke automobiel langzaam het terrein af- reed tusschen de juichende menschen- menigte door, om Volgens de vastgestelde route naar het Paleis terug te keeren. Nu het vuurwedc, dat zooals telken- jare door het Haagsche Comite voor Volksfeesten georganiseerd was, afge- loopen was, verplaatste de groote drukte zich weer naar de binnenstad', waar nog lang een groote menschenmenigte op de been bleef. Geruimen tijd duurde het nog eer alles weer in den gev/onen toestand was terug- gekeerd. Toen. de Koninklijke stoet s avonds om kwart over elf aan het Paleis Noord- einde was aangekomen, nadat nog eens een rijtoer door de versierde en ver- lichte straten was gemaakt, en de Kon. familie naar binnen was gegaan, drong j het publiek, dat in groote massa aan het Paleis 'had1 staan wachten, het voorplein op, waar niet minder dan een 20tal pol'i- te-iruj^ers noodig waren om het terug te diringen. Men wilde de Konin.-jijke Personen nog eenmaal zien. De menigte hief spontaan het Wilhelmus aan en zong ,,lang zal Ze leven' en bleef nog wel 20 minuten staan juichen. De lich'ten in de hall gingen toen echter uit, ten teeken, dat de Konink lijke Familie Zich in Haar kamers had t era g ge t r okk en 1NSTALLATIE VAN PRINSES JULIANA IN DEN RAAD VAN STATE. Maandagmiiddag had de plechtige bui- tengewone vergaderinq van den Raad Van State plaats, omder leiding van de presidente, de Koningin, 'belegd om Prin ses Juliana haar plaats in dit hooge Staatscollege te doen innemen. De Koningin kwam zelve, vergezeld van den Prins, Haar dochter in den Raad van State binnen leiden. Bij de aankomst werdan de Koninigin, de Prins en de Prin ses ontvangen door de twee oudste leden naar ancienniteit, Mr. Harte v. Tecklen- burg en Mr. S. de Vries, benevens door den secretaris van den Raad, Jhr. Mr. De Beaufort. Aan den ingang van de groote verga- derzaal begroette de vice-president, Mr. Van Leeuwen, de vorstelijke familie en stelde daarna de versclhil'lende leden van den Raad aan Prinses Juliana voor. Toen alien hadiden plaats genomen opende -de Koningin deze plechtige bui- tengewone vergadering en heette de Prin ses welkom in de eerste vergadering door Haar bijgewoond. Deze toespraak werd door de Prinses beantwoord. Vervolgen® heeft de vice-president Mr. Van Leeuwen, de Koningin dank ge- bracht dat Zij Haar dochter zelve in de vergadering inleidde en ibeval daarna het College in de hooge belangstelling van de Prinses aan. GENOOTSCHAP NEDERLAND—BELGIe. Zaterdag heeft de oprichting plaats gevonden van een genootschap Neder- iandBelgie, hetwelk, evenals andere dergelijke vereenigingen, zich ten doel stelt, de cultureele banden tusschen de beide landen te versterken en het geven van grootere en wederzijdsche bekend- heid aan alle uitingen op kunstgebied. De oprichters zijn de heeren C. H. W. Baard, Mr. J. C. de Beaufort, R F. P. de Beaufort, Jhr. F. Teding van Berkhout, Tyo H. van Eeghem, Mr. J. B de la Faille, W. A. van Konijneniburg, E. S. Laibouchere, M. A. G. van der Leeuw, Huib- Luns, Job. de Meester, J. Sluyters. Jan Stuyt en Jan Th. Toorop. Voorzitter is Mr. J. B. de la Faille en secretaris Mr. J. C. de Beaufort te Bloemendaal. In Belgie is men bezig met de zuster- vereeniging BelgieNaderland te stich- ten. VERLAGING POSTTARIEVEN. De vodrbereidende werkzaamheden uit het Engelsch door NORMAN VENNER. 32) Vervolg.) ,,Neem een raad van me aan en laat voor het oogenblik d'e zaak blauw-iblauw zei Jeremy. ,,Wel verduiveld. Dat kun je toch wel voor me doen. Als ik je nu zeg, dat ik weten wil waar ik aan toe ben ,,Wat kan mij dat schelen viel Jere my driftig uit. „Denk jij, dat jij de eenige bent, die graag wil weten waar hij aan toe is Denk jij, dat andere menschen nooit in de knel -zitten Dan kan ik je dat aniders vertellen. Ik weet er een, en niet op zooveel honderd mijl afstand van jou, die zoo in de modder zit, dat jouw moei- lijlkheden vergeleken bij de zijne iets weg hebben van een onnoozel vetkaarsje in een film-studio. Je bent een egoi'ste vent, als ik zoo vrij mag zijn iets dergelijks te zeg- gen. En voor Olivia-polsen bedank ik, bedank ik stichtelijk. Ik voel niets voor een draai om mijn ooren met den vriende- lijiken raad me met mijn eigen zaken te be- moeien. En die kans loop ik..." Shane bleef stokstijf staan. De lijnen van zijn monid verstrakten zich ziender- oogen. ,,Wat bedoel je daar precies mee Ik wil weten hoe ik sta, nuop dit oogen- bhk." .Praohtig. Maar dan gemoedelijk aan. Je boeft er je jasje niet bij uit te trekken en je hemdsmouwen op te stroopen. ,,Wat je hebt willen zeggen is dit: dat je tegen me bent zonder eenig voorbehoud ,,Ja," gaf Jeremy ten antwoord. ,,Rond- uit gesproken, ja. Ik heb je mijn opinie ge- zegd ik heb je een eerlijk gemeenden raad gegeven. Maar nu je me zoo op den man af vraagt of ik je helpen wil om je doel te bereiken en dat doel is met Olivia te trouwen, zeg ik nee, dank je wel, dat doe ik niet." „En de redenen Of wil je die niet ver tellen Redenen redenen heb je nog niet genoeg redenen Kerel, ik ben een dood- gewoon mensch, geen professor in de lo- gica. Als je die redenen na een half uur praten nog niet weet, kan ik je niet helpen. Gebruik je gezond verstand...' ,,I;k weet er niet een..." Dat is geen bewijs van een te veel aan intellect", zei Jeremy. ,,Ik schei er over uit, hoor. Dat je zoo'n uil bent om er op een oogeniblik als dit over te beginmen, terwijl er nog niets geregeld is. Maar wat kan mij 't schelen 't Gaat mij ten slotte niets aan. „Ik dacht dat je me helpen zou. Jij, als mijn vriendof liever als mijn vroe- gere vrienld ,,Ik ben niet veranderd, in niets! Maar dat heb je er nu van als je iemand raad geeft. Als ik gezegd had: Vooruit maar... ik geef je m'n zegen en zij had beleefd voor de eer bedankt, dan had je mij nog steeds als je goeie vriend beschouwd. den man die het zoo best met je meende. Ter wijl ilk nu de kwaaie Piet ben ,,Je bent veranderd", zei Shane. ,,Wat het is weet ik niet. Of we alleen maar wat van elikaar vervreemd zijnmaar de voor herziening van het briefposttarief zijn thans zoo ver gevorderd, dat waar- f schijnlijk reeds tegen 1 Juli kan worden tegemoet gezien: a. VerlagiiAj van het port der bin- nenlandsohe brieven van enkelvoudig ge- wiicht tot ?Yi cent. b. Idem van het onmiddellijk daar- mede samenhangende port der brieven voor Nederlandsch-Indie, Suriname en Curasao, alsmede van het port der in het grensverkeer naar Duitschland en Belgie verzonden brieven. De mindere ontvangst tengevolge hier van wordt geraamd op f 4.100.000 per jaar. In verband met den stand van de be- drijfsrekening der P. T. T. en de eischen der schatkist zal voor het loopende jaar, voor zoo ver thans kan worden voorzien, met de aangegeven tariefsverlagingen moeten worden volsfcaan. SCHR1FTELIJKE VRAGEN VAN TWEEDE KAMERLEDEN. Het Tweede Kamerlid Kerstens heeft den Minister van Justitie de volgende vragen gesteld Is het Uvr Excellenti® bekend, dat vele vrouwen aan de laatstgehouden stemming voor de Provinciate Staten niet hebben kunnen deelnemen, omdat zij zicb overtuigd te achten, dat het deelnemen in strijd is met Gods Woord? Is Uw Excellence bereid, zoo noodig in overleg met uwer Excellence's ambtgenoot den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, te bevorderen, dat conscientie- bezwaarden niet vervolgd worden, maar gerekend onder hen, die om geldende rede nen, in den zin der wet, verhinderd waren BESTRIJDING VAN KAPITAALVLUCHT. Ingediend is een wetsontwerp houdende bepalingen betreffende belasting van niet binnen het rijk wonende Nederlarders en van nalatenechappen en schenkiugen van Nederlanders, die geen iDgezetenen des rgks zpn. Het ontwerp bepaaR dat Nederlanders, die het rijk metterwoon verlaten hebben, anngeslagen worden als woonden zp nog hier te lande, met dien verstande, dat zij van de naar het Nederlandsch tarief ver- schuldigde belasting in aftrek mogen brengen hetgeen zij in de gelijksoortige belasting van een vreemden staat hebben te betalen. De Nederlander zonder vaste woonplaats zal op die wpze de Nederlandsche belasting ten voile betalen en de overigen betalen het verschil in belasting bij. ONDERHOUDSOVERNEMING VAN ZEEDIJK BIJ VL1SS1NGEN. Bp de Tweede Earner i3 ingediend een ontwerp, houdende overneming in beheer en onderhoud bp het Rpk van een bij den polder Walcheren in beheer en onderhoud zijnd gedvelte zeedijk met rijshoofd bij de buitenhaven te VlisCngen De polder Wa'cheren, die zicb bereid heeft verklaard een bedrag van f 17.440 aan het Rpk te betalen, heeft den wensch te keunen gegeven, dat het onderhoud van INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. MET GBATIS^GRENADINESAUS het dijksgedeelte langs dfn Oostelpken havenoever. welk dijksgedeelte zich uitstrebt over een lengte van 350 M. en wel van 25 M. benoorden dijkspaal 44 tot 27 M. bezuidoosten dijkspaal 41, alsmede het onderhoud van het met dat dijksgedeelte verdeelde dijkboofd no. 23 ten laste van het rpk worden genomen. De Minister is van meenicg, dat de ge- vraagde overneming moet worden bevorderd. Arthur van vroeger ben je niet meer. t Is of je me aldoor door de vingers glipt Schei daar nou maar over uit ,,Weet je nog dien avond in Palestina: vroeg Shane schijnibaar zonder eenigen overgcing. Branding vooruit! dacht Jeremy. ,,Toen dacht je er anders overgdng Shane voort. Jeremy zuchtte verlicht op. n Gepast stilzwijgen was zoo nu en dan een prachtig hulpmiddel! „Toen was je, wat je noemt ermee ingenomen. Weet je nog wat je toen gezegd hebt?" „Neen«. Tot mijn spijt vergeten!' „Toen heb je wel gezegd: .Vooruit maar, ik geef je m'n zegen' of zoo iets dergelijks", zei Shane. Daarom begrijp ik er nu niets van. J e zoekt ruzie en als ik je naar de redenen vraag, zeg je dood- kalm, dat je van gedachten veranderd bent, anders niets. Alsof dat niet genoeg is. Wat voor conclusies moet ik daaruit trekken". „Wat je zelf wilt. Ik ben niet van plan me voor den tweeden ikeer in mijn vingers te snijden", gaf Jeremy met het gevoel van: Als 't zoo nog een minuut doorgaat, maak ik er een eind aan! ten antwoord. „Ik ben ten slotte niet die man, die in deze het laatste woord te zeggen heeft. Spreek er met Philip over. Dat is het hoofd van de familie. Mij gaat het ten slotte niets aan". Shane zag grauw-bleek, maar toen hij begon te spreken klonk zijn stem kalm, volk omen beheerscht. ,,Ik zal dus met jouw tegenwerking rekening te houden hebbenstelde hij vast. ,,Och, klets niet. Je wordt gewoonweg dram'atisch", viel, Jeremy wat ongeduldig uit. ,,Je hebt met niets rekening te hou den behalve me.t je eigen gevoel voor wat je wel en niet moet dloen. Als dat je op het oogenblik met zegt dat uitsnijen het beste isLaat je gezond verstand spre ken en maak geen scene am niets' Meteen keerde hij zich om en ging weg. Shane mocht denken wat hij wilde. Zijn geduld was uitgeput. Opgebruikt tot het laaste greintje. Nog een oogenblik en hij zou de een of andere stommiteit eruit ge- gooid hebben. ,,Ik deug ook niet voor dubbelganger mopperde hij onder het voortloopen. „Is me dat ook een baantje. Lk ga naar Olivia. Even uitblazen. Laat de vent maar doen wat hij wil. Voor mijn part laat de vent den heelen boel de luoht in vliegen". De ,,vent" had echter andere intenties. Na het inceremonieel wegloopen van Je remy kuierde hij diep in gedachten dwars het grasveld over en langs een smal paadje tusschen mooi-bloeiende heesters naar de rivier. Daar ging hij op een comfortabel plaatsje zitten, sloeg zijn handen om zijn knieen en keek voor zich uit. Wat zou hij doen? Een wherry uit het schuitenhuis halen en een eind gaan roeien? Stroomop- waarts, als kalmeerend middel voor zijn humeur? Daar kwam iemand aan. Kijik, kijik. Lady Dorothy! Hoe kwam die bij de rivier verzeild? Hij sprang op en ging het meisje tege moet. ..Waar zijn de anderen. Shane? vroeg ze na de gewone begroeting. ..Weet ik niet. Arthur was vij'f minuten geleden nog in de eetkamer. Maar waar hij naar toe geloopen is. weet ik niet. In- teresseert me ook niet, gezien zijn nijdig humeur. En Olivia is in geen velden ot wegen te zien. Ik zat juist te overdeniken of ik maar niet een eind zou gaan roeien". DE STABILISATIE VAN DEN FRANSCHEN FRANC. Te Parijs heeft men de laatste daigen weer eens een offensief gevoerd tegen de stabilisatie van den franc, die sedert 5 maanden een feit is. Het offensief is, zoo als men weet, spoedig de kop inge- druikt, door de regeering en de Banque de France. En in weerwil van de tenden- tieuze berichten, die waren verspreid op de beurs, is er weinig verandexing ge- komen in den koers. Naar uit Parijis woudt gemeld. schijnen twee elementen de bovengenoemde ..ope ratic" te hebben bewerkstalligd: zekere financieele kringen te Parijs en buiten- landsche speculanten. Het ging oveir een niet onaanzienlijke revalorisatie van den franc. Reeds geruimen tijd stegen de in- dustrieele aandeelen in Frankrij'k voort- durend. De ispeculanten, die het oogen blik zagen naderen, dat de verschillende fondsen een hooqsten koers zouden be reiken, waarop zij dan zouden blijven staan, wilden liefst maar een daling ver- oorza'ken, die hen in staat zou stellen, sterkere schommelingen te veroorzaken in de beurswaarden. om zoodoende meeT te kunnen verdienen. Zoodra Poincaire van deze plannen hoorde, heeft hij de Banque de France kraehtig laten ingrijpen. De laatste dagen heeft deze bank belangrijike partijen bui- tenlandsche deviezen gekocht. zoodoende een reserve fokkend, die, de jongste af- lossing ten spijt, wordt geschat op 160 millioen francs, d.w.z. tweemaal zoo groot als de eerste Morgan-leening. Men heeft bovendien Vrijidag op de beurs kun nen constateeren. dat de fran'kenlkoers steeds steeg. Wat betreft de vocwlbereiding voor de def.initieve stabilisatie van den franc, moet worden gezegd, dat deze onder de voorwaarden, waarop Poincare ze wil ,,'t Ziet er aanlokkelijk genoeg uit zei Lady Dorothy. ..Als je de punt eens nam en mij uitnoodigde mee te gaan?" „Prachtig. Dat zullen we hebben". Dat was nog beter dan alleen gaan Lady Dororthy kende Olivia: van kind-af waxen ze buren geweest en ze was op z'n hand. Dat wist hij uit iets, dat ze bij de ontmoeting in Louden gezegd had. En nu z'n froni-aanval door Arthur s onwil mis- lukt was, kon hij het, door middel van Lady Dorothy, wel eens met een zij-aan- val probeeren. De punt gleed met n groote bocht naar het midden van de rivier. Daar in de scha- duw van de hooge ver overhangende wil- gen begon het langzaam tegen den stroom opgaan. Shane keek naar Lady Dorothy zooals ze tegenover hem lag: geheel in het wit tusschen fel-roode en mat-goudkleu- rige kussens. Met haar mooi regelmatig gezicht en kort bleek-blond haar was ze buitengewoon aaintrekkelijk. En zij van haar kant bewonderde de strakke lijnen van zijn gezicht, elke bewe- ging van zijn flank, en toch kracihtig ge- Souwd lichaam. „Je bent een bewonderenswaaridig mooi dier-mensch. Shane", complimenteerde ze hem na een poosje. ..Physiek niets op aan te merken". ,,Met andere woorden, hersenen heb ik niet", lachte hij vermaakt. ,,Niet compli- menteus, maar je hebt gelijk". „Nee, dat bedoel ik niet. Je lichaam is de hoofidlzaak, dat is ide chose", legde ze hem uit. ,,Lees je ooit iets?" ,,Nee, nooit", gaf Shane ten antwoord. ..Zoo nu en dan blader ik de .Times' eens door, maar dat is ook alles. Jij be- doelt boeken natuuiT'k?" (Wordt vervolgd.) on i Rii unnniithptplinor fr ner nnst ft Burgemeester en Wethouders der geraeente TER i NEUZEN, brengen ter openbare bennis dat te he- ginnen op 1G MEI 1927 vanwege de gemeente eene algeraeene opneming zal worden gehouden van de Ter Neuzen, den 2 Mei 192.. Burgemeester en Wethouders voornoerad, ,1. HUIZINGA, Burgemeester, B. 1. ZONNEVIJLLE, Secretaris. i Mil III mi III I III mill III" IlllVliriW- T11 PUDDINGFABRlEK'f jWjf A-J-POLAK-GROfilH^Eril

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1