AL6EMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. jSfo 8058 Maandag 25 April 1927, 67e Jaargang - Aankondigin g. Be mi-ilukte iifefealgaagei RAADSVEROADERINO. Wegen en Voetpaden metde Kunstwerken BINNENLAND. BUITENLAND. FEUILLITON. mnuiiruruTCDDIIC ^>or binnen Ter Neuzen /l,40 per 3 maanden - Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1,30 per 3 maanden - Bij vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar A B (J W n! E m R I b r H IJ b Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor t buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dit bSad verschljnt iederen iWaandag-, Woensdag- en Vrildagavond. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag 28 April 1927, des namiddags 2 uur. Ter Neuzen, den 25 April 1927. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. 'rieeT zou^siecnrs nerwHaici >ai. lioen gulden kosten. BAN DIET EN AAN DE RIVIER Politieagenten. die surveilleerdei den grooten weg van Monte Carlo Menton, kwamen juist bijtijids om een qelsche dame en haar chauffeur te zetten die door roovers waren aange len. Toen de auto met een kalmva over den weg reed, was er plotseling man met een knuppel van den kant den weq op de auto toegesprongen en den chauffeur (ook een Engelschn zoo'n klap toegediend, dat hij moest s T*rA moi- ariin MnvaIl0« Burgemeester en Wethoudeis der ge- meente HOEK, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat te beginnen op 16 Mei 1927, vanwege de Gemeente eene ALGEMEENE OPNEMING zal worden gebouden van de Hoek, 22 April 1927. Burgemeester en Wettouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. DREGMANS. Secretaris DE STANDAARDVLAG VAN PR1NSES JULIANA. In verband met den aanstaanden verjaar- dag van Prinses Juliana wordt in herinnerisg gebracht, dat de standaardvkg voor H. K. H. reeds is vastgesteld bij Kon. Besluit van 8 Nov. 1909. De vlag is laogwerpig van oranjekleur. Zjj is driehoekig uitgesneden over 1/3 van de lengte. De v!ag is verder in vier vakken verdeeld door een staand vierarmig kruis van Nas anscb blauw. In het midden ran het kruis bevindt z'ch een medaillon van oranjek'eur, waarop geplsatst is het wapen der Koningin, het schild gedekt met de Koninkljjke Kroon in het bovenste oranje- vak aan de broekzijde bevindt zich een jaehthoorn van azuur, gesnoerd en geopend van keel, b slagen van zilver (Oranje)in het onderste bevindt z:ch een aanziende stierenkop met afgerukt halsvel van sabel, gehoornd van zilver, getongd van keel en gekroond met een driebladige kroon van goud (Meeklenburg),. EEN VAANDEL VOOR DE GENIE-TROEPEN. Bjj Kon. besluit is, uit overwegirg dat het regiment Genietroepeo, 'n korps met zeer oude tradities, tot dus erre geen raandel voert, bepaald, dat aan het re giment Genie'roepen een vaandel wordt uitgereikt en dat het vaand 1 zal versierd zijn met de opschrif en ',/Veldtocht van 1815"; Krijgsverrich- tirgen in 1830 en 1831"; //Citadel van Antwerpen 1832". De plechtige uitreikiog zal geschiedtn door den commandant van het veldleger op 30 Ap il 1927 te Utrecht. PASPOORTKOSTEN VERLAAGD. lngediend is een wetsontwcrp, strtkkend om,inovereenstemming metde „aanbeveling" van Gerene van 26 Mei '26, de leges voor afgifte of vcor verlerging van paepocrten te verlagentot 1. Onvermogendenkunnen er gratis een krijgen. De geldigheidsduur wordt op 5 jaar gebraoht. DE AFDEEL1NG DIPLOMATlEiE ZAKEN. Thans is bij Kon. besluit jhr. mr. E, F. M. J. Michiels van Verduyaen, buitenge woon gezart en gerolmachtigd M nister ter beschikking, weder in weikelijken diecst gesteld en werkzaam gesteld aan het depar- tement van Buitenlandscbe Zaken. Geljjk reeds eenige dagen geleden buicbt, is jhr. mr. Michiels 'an Verduyaen tijdelijk belast met de leiding van de afdeeling Diplomats ke Zaken ran het departement, aan bet hoofd waarvan jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, voo" diers benoeming tot Minister van Buitenlandsche Zaken, stond. Jhr. mr. Michiels ran Verduyaen is Neder!and-:ch ge?ant te Pr*ag geweest, a!s hoedanig hij in Februari 1920 benoemd werd. Na zijn terugroepirg op verzoek werd hjj 13 September 1923, nut behoud van zijn raDg van grzant, ter beschikking gesteld. Voor zijn benoeming tot gezant te Praag, was de heer Michiels van Verduynen werk zaam als sous chef der directie van Eeono- mische Zaken van het departement van Buitenlandsche Zaken. Hg is een der zcons van den secretaris- generaal van het Permanente Hof van Ar bitrage, mr. L. P. M. H. baron Michiels van Verduynen. NA DE VERWERPING VAN HET VERDRAG. Het artikel van den gewezen min ster Rolin Jacquemyns voor de heropening van directs ondsrhandelingen tusschen Neder land en Belgie heeft in Belgie b,halve bestriding ook weerklank geronden. De soc a) sti-che //Peup'e" ondersteunt dit denkbeeld en schrgft o. m Wg hopen dat dergelijke gevoelens het zullen winnen op dwaze streken van zekere nationalistische heethoofden en ook op het eigenbelaDg van zekere kooplieden en kleine politici, die verantwoo/delijk zijn vcor de verwerping van een verdrag, dat de goede betrek- kingen tu-schen beide landen op een sterke basis zou hebben kunnen regelen. Ook de //Meuse", van Luik, is voor- stander van directe onderbandelingen tusschen beide landen, daar het vo'gens dit blad in het belang van Nederland en Belgie is om de tusschenkomst der gropte mogendheden te vermgden. uit het Engelsch door NORMAN VENNER. 28) (Vervolg.) ,,We hebben (het even over je gehad". trachtte hij een verder verhoor te voorko- »en, ,,Nu herinner ik t me. ,,Wat heb je gezegd ,,0, niets bijeonders. Wat je zoo ge- woonlijk zegt." ,,En wat zeg je zoo gewoonlijk vroeg ze onbarmhartig doo.r. Die tactiek van heel gewoon doen was't beste bewijs, dat hij zich niet op zijn gemak voelde. ,,Oeh, niets bijzonders, heusch. Wat zijn de rozen dit jaar schitterend. vin-je •niet ,,Daar zullen we t een anderen keer over hebben. Wat heb je tegen Arthur gezegd ,,Wel... ahem ik heb hem ge- vraagdof hij van plan was zoo nog lang door te gaan ,,En ze bleef staan en keek hem aan. De wolken begonnen zich snel samen te trekken, een verkeerd woord en de storm barstte boven zijn hoofd los. ..En heihaalde ze. ,,0, verder niets... werkelijk. ,,]e vertelt maar wat, vader. En dat is iets wat je toch niet kan... Vooruit er meer, id-e waarheiid. ,,Ilk kan 't even... over een huwelijk ge had hebben „Ja? en waarover nog meer?...... Ik scihei niet uit voordat ik alles weet Wat geprikkeld door haar onbarmhar tig aanhouden, maar nog meer gedreven door een behoefte om zich eindelijk eens over dat onderwerp uit te spreken, in zijn verlangan om haar getrouwd te zien, om haar de moeder van zooveel kinderen te weten was hij heel echt deed hij wat ze vroeg, kwam hij met de waarheid voor den dag. „Heb je hem verteld hoe ik over hem dadht. Als je dan per se de waarheid we ten wilt. Heb hem gezegd, dat 't tijd werd om te zeggen: zoo wil ik. Dat zeg ik bij deze jou ook, kind. Je weet, dat ik van je houdJe bent zoo in alles je moeder". ,,Lk voel me eenzaam. Ik zou kinderen om me heen willen ihebben. Plaats gemoeg. dat weet je. Van al dat doen alsof houd ik niet. Al die bevliegingen zijn uit den booze. Je wil feiten? Hier heb je er een paar. Je bent een jonge vrouw, jfe bent knap, je bent gezond. Je hebt van het eerste oogenblik af van alles t beste ge had. Ik heb genoeg van dat eeuwige poseeren, van t diwepen met n zoodje gedegenereerde dichters van een stelletje schilders, die geen knip voor hun ar- tistieken neus waard zijn. Ik wil je ge trouwd zien. Ik wil kinderen om me heen hebben. Dat is 't, wat ik noodig heb. Wat jij noodig hebt. Ziezoo, mi weet je het". Voor het uiterlijk onbewogen, keek ze DE TWEEDE NOTA OVER HET GEBEURDE TE NANKING. In hetzelfde langzame tempo waarin de tractaat-mcgendhedin gewerkt hebben aan bun eerste nota aan de Kantoanetsche regeering over de wa:-daden te Nanking (de Kaiitonneesche r. geer'ng was toen nog niet in tweeen gespletea tengevolge van Tsjang keisjt^k's actie tegen de communisten) wordt thans, schrgft de N. R. Crf., de tweede nota in elkaai gezet welke tegenover Tsjen's ontwjjkend actwcord een kracht:ger toon belooft aan te slaan. Een u'timatum zal zij echler ook nu wel niet worden. Briand heeft aan de journalisten verzekerd dat Frank)ijk en Engeland het volkomen eens zijn over de nieuwe nota en dit zou ervoor pleiten dat zij enkel een vevscherpte ui'gave van de e?rste wordt zonder fa aleD termijn, waarbinnen de eischen iugewilligd moeten worden. Frankrijk's politiek tegen over China is namelgk aldoor een rem ge weest op al te voortvarende maatregelen. De vage uitlating van Briand wordt trouweES in een ifficieus lrjkende mededeeling uit Londen rader verduidelgkt als betetkenende, dat Frank) ijk bereid zou ziji, mede te werkf n tot diet anctif s waaronder de mr gend- heden bet gerreenschappelijk eens zouden worden", indien de rcgeerirg van Hangkou ;/voor de tweede iraal met hun rechimatige eischen den spot zou drijven," Frankrgk zal dus niet a'leen rtkeniDg houden met Engeland en Italie, die keek en ei zijn, maar cok met de Vereenigde Staten en Japan. Amer ka is totdusver gten vcor- stander van tachtigingsmaatregelen geweest en de nieuwe Japaneche regeering schijnt het er voorloopig vooral om te doen, dat de communisUsche regeeriDg in China geen veld wint. In dit opzicht is Tsjang-kei-sj k haar tegemoet gekomen. Opmerkelijk is nochtuns dat Tsjang kei- sj k den band tusschen hem en Tsjen nog i iet heelemaal doorgesneden heeft. Zjjn Nanbingsche regeering heett wel dr. Tsjao Tsjoe Woe, iemand die ;n de rechten ge- promoveerd is en in Soen jat-sen's regeering vroeger commissaris van buitenlandsche zaken is geweest, tot Tsjen's opvolger be noemd, mnar dezen laatste nog belast met de portefeuille van buitenlandsche zaken zoo lang het geschil met de mogendheden over Nanking niet afgewikke'd is. Dat Tsjen geheel vrij van communistische smetten is, zal niemand zoo maar durven volhoudeD, want hij heeft to'dusver gewillig het oor geleend aan Jakob Borodin, den afgezant van Moskou. Ondanks de uiter- Jijke splij'ing in de kwomingtang, schijnt dus Tsjarg kei-sjek te meenen dat het al- gemeene prestige van de nationalistische bewt ging in Zuid China gemoeid is bij de wijze waarop bet geschil met de mogend heden afgewikkeld worden ondanks zjjn woeden tegen het coinmnnisme, ljjkt hij door zgn voorloopige handhaving van Tsjen op den post van minister van buitenlandsche zaken hem nog altjjd voldoende vertrouwen te schenken. Het is een aanwjjzmg dat Tsjang kei sjek er evenzeer aanstoot aan zou nemen, indien de mogendheden het nationa- hem aan. Van de vele uitbarstingen, die ze in den loop der jaren van hem gehoord had, was deze wel de merkwaardigste. Miaar om zijn type durfde ze hem niet laten zien, dat 'hij een gevoelige plek geraakt had. ,,Ik vin je lief, ihoor, een echte goeiend", zed ze, „maar met dingen zooals dit, moest je je toch maar niet ibemoeien. Voor je't weet branidt je je vingers. Ik weet niet wat voor soort antwoord Arthur je gege- ven heeft. Op zijn zachtst gesproken zal hij wat verbaasd hebben staan kijiken. Maar dat weet ik wel: dit is een quaestie, die mij alleen aangaat. Jou niet. Je praat over trouwen en babies enzoovoort alsof er alleen rekening met mijn wenschen dient gehouden te worden Dat is ver keerd gezien. En daarom dit: het is nog niet zeker, dat ik met Arthur trouwen zalik weet niet eens, of hij mii wel vragen zal!" ,.Maar ..Zwijg maar liever. Verder erover praten doe ik toch niet". Op dat oogenblik verscheen de butler in de openstaande deur. ,,De lunch is klaar, mylord!" Zonder verder een woo rid ging Lady Dorothy naar binnen. De Hertoq van Fray bleef op het terras staan en keek om zich heen. Blijkbaar vond hij wat hij zooht, want op een ge- geven oogenblik wandelde hij met afge- meten stappen naar een wit-laque tuin- stoel toe en qaf het onscihuldige meubel meubel zoo'n schop, dat het met een dof- fen slag tegen den muur terecht kwam. Daarna ging hij ook naar binnen. Dadelijk toen hij verdwenen was, kwam lisme door sanciies tot een soort van z/ko'ou" dwongen. De verdeeldheid tusschen de twee vleugels van de Kwomintang geldt vooral oeconomische kw; sties. De bezittende klassen in China voor wie de rechtervleugel opkomt, zjjn niet gediend vsn een onteigening van hun bezit ten bate van het Chineescbe proletariat, eD Moskou heeft dit voorzien toen het zjjn ageoten in China, blgkens een der Pekingsche dLcamenten, last gaf, niet te hard van s al te loopen met com munistische prakl jjden, opdat er geen scheu- ring in de Kwomingtarg ztu OLts'aan. Deze waarschuwirg is door de mannen van Hankou niet voldoecde behartigd en de verdeeldhfid is daardoor te vroeg aan den dag gekomen. Maar in de politiek tegenover de mogendheden is er tusschen de twee vleugels nog geen diep verschil van meen:ng. Dit verklaart dan meteen dat men in Engeland wantrouwin koestert aangaande de echtheid van Tsjang kei-sjek's anti communistisch beltid. Er zou stell g geen beter middel zijn om de twee vleugels van de Kwonintang weer tot elkaar te- brengeu dan een sanctie- poliliek van het buitenland, gezwegen nog van de nieuwe gevaren die zjj voor goed en leven van de vreemdelingen zou mee- brengen. De tweede nota zal ook hierom enkel op een versterking van den dreigen- den toon en het bareche gebaar neerkomen, in weerwil van h-t feit dat Chineezen, slcchts voor rede vatbaar ziju, indien er een stok achter de deur staat. DE SCHELDETUNNEL. De Belgische minister van financien, is met de TuDnelccmmissie voor de schelde tot overeenstemming gekomen over het voorontweip der s'atuten van een inter- communale maatschappg, belast met de exploitatie van de teireinen gel. gen aan de linker ScLeldeoever en van den bouw van een tunnel. De kosten worden op 250300 millicen frs. geschat. Er zal voor dit geld een leenirg gesloten worden, waarvoor de Staat, de provincie West- Vlaanderen en Antwerpen en de Stad Antwerpen garantie geven. TWEEHONDERD WERRLIEDEN DOOR DEN STROOM MEEGESLEURD. Naar uit New Orleans wordt gemeld. zijn 200 werklieden, bij het versterken van dijken in het overstroomingsgebied van de Mississippi door het water over- vallen en in den strocm meegeslenrd. Volgens de jongste opgave bedraagt het aantal omgekomenen bij de overstrooming in het Mississippi dal 200. Er zijn 175.000 menschen zonder onderdak. De overstroomingen van de Mississippi nemen bljjkers latere berichten nog steeds grooteren omvang aan, zoodat thans, naar uit New York wordt geseind, ook de stad New Orleans wordt bedreigd. Dag en nacht werkt men aan de ver- sterkiDg der dijken. Honderden personeu zgn van de buiten- wereld afgesneden en hebben hun toevlucht op de daken van huizen en in boomeu moeten zoeken. Het gevaar, dat zjj om- komen, is zeer groot, daar het reddings- werk door het fekort aan booten belemmerd wordt. TER NEUZEN, 25 April 1927. GEMEENTERAAD. In de op a.s. Donderdag, des namid dags 2 ure, te houden openbare vergade ring van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling: 1Notulen. 2. Ingekoimen stuikken. 3. Voorstel van Burg, en Weth. tot verkoop van een perceel gemeente- •grond aan W. D. de Vries alhier. 4. Idem of ahvijking te verleenen van artikel 10 der bouwverordening aan C. de Kuibber en de Wed. van de Vrede alhier. 5. Idem om afwijzend te beschikken op het verzoek van A. Loof alhier om afwijking van artikel 10 der bouwverordening 6. Idem tot wijziging der algemee- ne politieverordening (opneming ventverbod) 7. Idem om hen te machtiqen afwij king te verleenen van arti'kel 2 der verordening houdende nadere eischen voor de verlofslokaliteiten aan A. C. Goethals alhier. 8. Idem tot benoeming van een lid der Schattingscommissie voor de In- komstenbelasting, wegens bedan- ken van den heer Joz. Haak. Aan- bevolen worden: 1. Jacs. van Dron- •gelen Wzn.; 2. M. Verhelst. 9. Idem tot benoeming van een stem- bureau voor het 5e stemdistrict. Aanbevolen worden: D. J. Dees, voorzitter, J. H. B. Buthfer en L. de Feijter. leden; J. F. Kunst en J. P. W. Rommel, plaatsvervangende leden. 10. Idem tot benoeming van: a. een lid en een plaatsv. lid van het stem- bureau in het 2e stemdistrict. Als lid wordt aanbevolen: H .W. R Kramer en als plaatsverv. lid: L. J, de Vries; b. een plaatsverv. lid van 't stembureau in het 3e stemdistrict. Aanbevolen wordt: H. Heersema; c. een plaatsvervangend lid van het stembureau in het 4e stem- district. Aanbevolen wordt: A. F. Mannaert. 11Idem tot vaststelling van eene ver ordening op de heffing en invorde- ring eener rioolbelasting. 12. Idem tot beleening van rentegeven- de stukken bij de Ned. Bank tot een maximum ibedrag van f 9000. 13. Idem tot conversie van de geldlee- ning, aangegaan bij raadsbesluir van 21 April 1922. 14. Idem tot het aangaan van eene re- ke n i ng -cou r a n t - o v e r e en kom s t met de Codperatieve Boerenleenbank alhier. 15. Idem tot wijziging van het raads- besluit van den 17 Maart j.l. waar- bij besloten werd de gemeentebe- grooting. dienst 1926 te wijzigen. 16. Idem tot het aangaan van eene geldieening groot f 718.000 ten be- hoeve van de drinkwaterleiding. DIRECTE BELASTINGEN. Bjj resolutie van den Minister van Financien is benoemd in den Raad van Beroep voor de directe bela tmgen te Middelburg, tot plaatsvervangend lid de heer Mr. W. M G Jolles te lliddelburg. de butler op zijn teenen naar buiten, liep naar den stoel toe, zette hem weer op zijn plaats en ging naar binnen. Maar wat hij daarbij (dac'ht. wist nie mand. HOOFDSTUK VII. Jeremy Lay tree, alias the Honourable Arthur Arthurton, erfgenaam van den titel plus de bezittingen van de familie Amlett, zat in zijn sanctuum, de blauwe kamer, voor de zooveelste maal de situatie te overdenken. Voor hem op een klein tafeltje lag een opengeslagen boek, een vrij lijvige bund el gedichten. Door de noodzaak om de farce voort te zetten en zijn ware ildentiteit voor Lady Dorothy te verbergen, was hij tot het bestudeeren van de bloemlezing gekomen. En na uren van maar-raak-lezen was het hem gelukt om een collectie zinnetjes en uitdrukkinqen uit de zes lievelings-dichters van Arthur voor later gebruiik te verzamelen. Vooral Masefield stond bij hem in de gunst. In hoofdzaak ter wiille van het qedicht met den volgenden aanhef: ,.Ik zou weer zeewaarts willen qaan Dat raakte gelijkgestemde snaren bij hem aan. Want hij zou ook naar de zee willen gaanom zich op de eerste de beste boot ergens heen in te schepen. Maar voordat hij tot zulke uiterste maat regelen overging, zou hij het eerst noq eens met een advertentie probeeren. Voor hem, naast het boek lag een in tweeen ge- vouwen bloc-note-velletje met de volgen de s.o.s. missive: Jeremy Laytree, kom in vredesnaam terug. Boel afgesprongen. Toestar.d ab- soluut onhouidbaar!" Als Monsieur Arthur Arthurton dit nu maar onder de oogen kreeg. Want de toe- stand was onhoudibaar, of liever, die werd bij den dag slechter. Om te beginnen Milton, de stationschef, die hem perma nent achterdochtig aankeek, dan Lady Dorothy en die vermaledijde verzen-non- sens, en, om het nog een beetje erqer te maken, die geschiedenis met Alic Shane, die elk oogenblik in den vleeze ten too- neele kon verschijnen. Jeremy kreunde en zocht, o tenenstrij- digheid! steun bij de gedichten voor hem. Na wat doelloos bladeren werd zijn aan- dacht getrokken door het volgende: Groot en statig onder den zwaar-ver- takten gomboom stqat hij daar. Maar wat is dat! Van waar dat ver- schachtigen van zijn blik? Hij is de priester van de droefenis, De man, die niet is als andere mannen, De reiziger van ver over zee, van de landen van het blauwe licht. ..Daar begrijp ik geen laars van", mom- pelde Jeremy, ,,dat noemen ze een vers 't Is niets, n.iemendal. niet eens behoorlijke onzin. O, jereminee, als ik die ongelukki- ge verloving maar afgmaakt had". Twee pagina's verder viel ziin blik op) den volgenden zin: Hij is weg. Allen zijn ze weg. We'-c Weg! Let niet op mij. Telkens weer overvalt het mij... (Wordt vervolgd.) TER NEUZENSCHE COURANT. t nirTTTnimi—timit> nnaw—«»ii Mli r\ o obbmi—a—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1