ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8051. Woensdag 6 April ;1927, 67e Jaargang. VERKOOP R0EIB00T. DRANK WET. HINDERWET. i n nITnTTn d. EIKENHOUTEN R0EIB00T Sproeten komen vroeg in A BONKEMENTSPRliS DeBurgemeesterenWethoudersvanTERWtUZEN BUITFNLAND. Ois blad verschUat leties-^r. naandWoensdag ere VriMa-lavond. De Burgemeester-Strandvonder van TER Verdaging der beslissingopeenverzoek om vergunning. het voorjaar, koop tijdig een pot Sprutol. Bij alle Drogisten. NEUZENSCHE COURANT Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /6,60 per jaa Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor t buitenland alleen bij vooruitbetaling. NEOZEX, maakt bekend, dat op Vrijdag 8 April a. S., des voormiddags te 10 uur, te ziimn overstaan pubhek zd worden verkocht een '(po'derboot model) lang 6 35 Meter, brzed 1.86 Me'er, lig gende in de Vluchtkaven :e Ter Neuzen. De verkoopiug zd plaat-* h b~en ter plaatse waar da boot is gel gen. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Theunis Gort, Do ize Visserstraat 10, a'liier. Ter Neuzen, 4 Maart 1927 De Burgemeester-Strandvonder voornoemd, J. HUIZLNGA. Burgemeester en Wethouders ran 1EU NEUZEN brengen ingevolge artikel 3/,junctoartikel 12 eerste lid der Drankwet, ter oper.bare kennis, dat bij ben is ingekomen een verzoek om verlof voor den ver- koop van alcoholhoudenden drank anderen d in sterken drank van PIETERNELLA CORNELIA JACOBS, zonder beroep wonende te Ter Neuzen, veor het perceel. kadastiaal bekend in sectie G no. 1702 en 1703, plaatselijk gemerkt 4 en 5 en gelegen aan de N Kerkstraat te Sluiskil. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bezwar. n indienen bij Burgemeester en Wethouders. Ter Neuzen, den 5 April 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. I1UIZ1NGA, Burgemeester. J. L. DREGMANS, wnd Secretaris. ooern te weten, dat door den Raad dier ge- meeate in zijne vergadering van 17 Maart 1927 is vafltgesteld de volgende verordening: VERORDENING qp 'het geven van voor publiek toeigankelyike Dichtlbeelden-ver- toondngen in he gemeenite Ter Neuzen. Artikel 1. Door Burgemeester en Wethouders wordt beisoerod eene coanomssie van vyf leden, welke conaimssie den Burgeimeester desgeviaagd, het- z\j uit eigen beweging, van advies dient in alle aangelegenlheden, betrekiking hebbende op het voor het publiek vertoonen van bioscoopfilms. De benoeming ter voorziening in eene vaca- ture, gesdhdedt binnen eene maand, nadat de vacature is ontstaan. Deize commiissie draagt den naam van ,,Didht- beeJden Oommissie". Wanneer in de volgende artikels wordt ges/pnoken van „De Oommissie". wordt daarmede bedoeid „De LiChtbeelden- cammdssde". Artikel 2. l>e omdememers, bestuurders of beheerders van eene inriehting of lokaal alwaar liehtbeel- denvertooningen, worden gegeven, zijn verplicht de oommissie in staat te stellen op de wijze welke de commissie zaJ goedvinden, voor de vertoonang de lidhtbeelden of films, alsmede de voor reclame te bezigen platen en(of) fotogra- fie6n, te beoordeelen. Artikel 3. Het is den ondememers, bestuurders of be heerders van eene innchting of lokaal alwaar lichtbeeldenvertooningen worden gegeven, ver- boden tot de van hunnentwege te geven vertoo- ningen, kinderen beneden den leeftijd van zes- t-ieur jaar toe te laten. Artdikel 4. Het in het vorig artikel bedoelde verbod geldt rniet voor kindervoorstellingen, mits de liehtibeelden of films ten dienste dezer voor- stellingen de schrifteJijke goedkeuring hebben verworven van den Burgemeester, desge- wenscht na ingewonnen advies van de commis- sie en bij de ingangen van de inirichtang of het lokaal alwaar de voorstellingen worden ge geven en op de toegangshiljetten, duidelijk is vewneld, dat het eene kindervoorstelling geldt. Artikel 5. Aan de leden der commissae, moeten de on dememers, bestuurders of beheerders van eene inrichting of lokaal alwaar liohtbeeldenvertoo- ningen worden gegeven, gedurende de voorstel lingen vrijen en on/belemmerden toegang ver- schaffen, telkens en zoo vaak de leden der oommissie Bulks wenschen. Artikel 6. Telken jare v66r 1 Maart, dient de commissie het verslag van hare hamdelingen over het af- pedoopen jaar bij den Burgemeester in, Artikel 7. Overtreding van de bepalingen in de artike- len 2, 3, 4 en 5 dezer verordening wordt ge- straft met hechtens van ten hoogste zes dagen of geldiboete van ten hoogste vijf en twintig gulklen. Aldus vastgesteld door den Raad der ge- meente Ter Neuzen in zij.ne oipenibare vergade ring van den 17 Maart 1927. (get.) J. HUIZINGA, Voorzitter. (get.) J. L. DREGMANS, Wnd. Secretaris. Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Z eel ami volgens hun berioht van den 25/29 Maart 1927, no. 165, 3e Afd. in af- sehrift medegedeeld. En is hdervan afkondiging geschiedt waar het 'behoort den 6 April 1927. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. J. L. DREGMANS, Wnd. Secretaris. doen te weten, dat door den Raad dier ge meente in zijne vergadering van 11 Maart 1921 is vastgesteld de volgende verordening: VERORDENING houdende bepalingen be- trefferade de plaats door woonwagens bij verblijf binnen de gemeente Ter Neuzen in te nemen. Artikel 1. Onder woonwagens verstaat deze verorde ning wagens, uitsluitend of hoofdzakelijk aU woning gebezigd of tot wonang bestemd. Artikel 2. Het is verboden in de gemeente een andere staanplaats met een woonwagen in te nemen dan op het daarvoor aangewezen terrein, zijnde een afgerasterd gedeelte van den grond liggen- de ten westen van het kanaal GentTer Neu zen, kadastraal bekend in sectie K, no. 263, gedeeltelijk ter opperviakte van 250 M2. Burgemeester en Wethouders kunnen in bij- zondere gevallen van .het verbod ontheffing verleenen. Aan het verleenen dezer vrjjistelling, kan di't college voorwaarden verbinden in het belang der opembare orde, veilighedd, zedelijk- heid en gezondheid. Artikel 3. Onverminderd het bepaalde bij artikel 141 van het wetboek van strafvordering zijn de dienaren der gemeente-,politae met het opspo- ren van de overtrediingen dezer verordening belast. Artikel 4. Overtreding van een der vertoodsbepalingen dezer verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden. Artikel 5. Hij, die in strijd met de bepalingen dezer verordening een staanplaats inneemt, is ver plicht op de eers'te vordering der in artikel 3 bedoelde ambtenaren deze te ontruimen en voor het vervoeren of doen vervoeren van den woon/wagen naar de in artikel 2 bedoelde plaats desgevorderd zijn hlertoe noodzakelijke mede- werking te verleenen, Aldus vastgesteld door den Raad der ge meente Ter Neuzen in zijne openbare vergade ring van den 17 Maart 1027. (get.) J. HUIZINGA, Voorzitter. (get.) J. L. DREGMANS, Wnd. Secretaris. Zijinde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Z eel and volgens hun berioht van den 25/29 Maart 1927, no. 164, 3e Afd. in af- schrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschiedt waar het behoort den 6 April 1927. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. J. L. DREGMANS, Wnd. Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN; gelet op het verzoek, onder dagtee.kening van 9 Februari 1927, ingediend door ALPHON SUS HOORNAERT, te Ter Neuzen, waarbij vergunning wordt gevraagd tot het oprichten en in werking brengen van een machinefabriek met smederij op het perceel kadastraal bekend sectie C no. 5026; overwegen.de, dat de beslissing op dit ver zoek niet kan worden genomen binnen den ter- mijn, bepaaJd in artikel 8, eerste lid, der Hin- derwet, op grond, dat nog niet is ingekomen het bericht van den Hoofdinspeoteur van den Arbeid an het Xe district te Dordrecht, omtrent het al of niet voldioen der inridhtdnig aan de eischen gesteld krachtenis artikel 6 der Veilig- heiidswet; gelet op artikel 8, tweede lid, der Hinderwet; besluiten: de beslissing voormeld te verdagen. Ter Neuzen, 4 April 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. J. L. DREGMANS, Wnd. Secretaris. NA DE VERWERPING VAN HET NEDERLANDSCH-BELGISCH VERDRAG Belgische kabinetsraad. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: In de Maandagmiddafl, onder voorzit- terschap van minister-.president Jaspar ge- houden kabinetsraad heeft de minister van buitenlandsche zaken, Van.dervelde, die de vorige vergadering. de eerste na de verwerping van het Nederlandsch-Bel- gische verdrag, wegens zijn reis naar Weenen niet kon bij'wonen, een uiteenzet- tiing gegeven van den internationalen toe- stand en speciaal van de betrekking, tus- schen Nederland en Belgie geschapen door het votum van de Eerste Kamer der S taten - Gene raa-1Over de in deze kwestie door de Belgische reg'eering aan te nemen houding werd door de ministers van ge- dachten gewisseld, maar een def.initief besluit werd niet genomen. Wei blijken er in den school van den raad stemmen te zijn opgegaan tegen de internationalisatie van het Belgisch-Nederlandsch vraagstuk en voor het afwachten van een Neider- i landsch voorstel tot hervattinig van de on- deihandelingen op een nieuwe basis. De meerderheid zou echter nog steeds naar de internationalisatie van 'het probleem over- hell en. Belgie vraagt om de bemiddeling van Chamberlain. Reuter verneemt, dat de Belgische re g'eering dezer dagen onofficieel de Engel- sche re gee ring gepolst heeft of zij bereid was bemiddelend op te treden in de Sc'hel- dekwestie. Zij heeft echter ten antwoord gekregen, dat de kwestie er eene was voor directe obderhandelingen tusschen beide regeeringen, welke het aangaat. In dian (het echter ondoenlijk zou zijn directe besprekingen te beginnen, gelooft men, dat Engeland bereid zou zijn bepaalde voorstellen vail een van beide zijden tot rage ling van het geschil onder het oog te zien. Een bezadigder Belgische opvatting. De corresponjdent der N. R. Crt. te Brussel meldt: Terwijl men ihet in sommige Fransch- Belgische kringen voorstelt, als zou Belgie thans regelrecht aansturen op internatio- nale inmenging in het Nederlandsch-Bel- gische vraagstuk, blijkt voor wie in offi- cieele en officieuze kringen aandachtig toeziet en luistert, dat men op een in ternationalisatie van het probleem niet zoo zeeir meer gesteld is als onmiddel- lijk na het votum van de Eetste Kamer. Er is, al blijkt daarvan naar buiten voorloopig nog niet heel veel, wel degelij'k een stroominig voor een kal- mer beschouWen van den door de verwer ping van ihet verdrag geschapen toestan'd. welke ferugkeer tot een meer nuchtere en minder bevangen opvatting voor een niet onaanzienlijk dee! aan den bezadigden toon van de meeste Parijsdhe en sommige Engelsc'he bladen mag worden toege- sohreven. Ook in de Brusselsche pers komt deze kalmere stemming, zij het dan nog maar sporadisch, reeds tot uiting. Schrijft de Action Nationale van Zateild'ag nog steeds, dat het een dwaasheid zou zijn, van de nieuwe gelegenheid geen gebruik te maken om van Nederland, naast oeco- nomiscihe, ook ter.ritoriale en politieke comcessies af te dwingen, en trachten an dere bladen, met politieke bedoelingen, de Vlamingen tegen Nederland op te zetten en aldus de cultureel'e samenwerking tus schen Noord en Zuid teniet te doen, in het Laatste N'ieuws slaat Julius Hoste junior een heel and'eren toon aan. Hij schrijft woordelijk: ,,Wij ihouden het er voor, dat een in menging van vreemde mogendheden in de betrekkingen tusschen Nejderland en Bel gie ten slotte voor beide landen even wei- nig gewenscht is, en dat zij er zich ook thans moeten op toeleggen de vraagstuk- ken, die hen verdeelen, met eigen midde- len op te lossen. Want nu reeds, bij de lezing van sommige vreemde bladen, Fransche en Duitscbe, die over de ver werping van het verdrag handelen, heeft men een voorsmaak van de 'kujperijen, waartoe de Scheldekwestie lean aanleid'ing geven. Wij zullen hier slechts even in herinne- ring brengen, hoe na 1918 de Nederland- sche bevolking is ontstemd geweest over de territoriale aanspraken, die van luid- ruohtige, ofsdhoon weinig talrijke Bel- gisdhe kringen zijn uitgegaan. Ook de onbekookte eisch door Bel gische onjderhandelaars te Parijs gesteld nopens de doorvaart van oorlogsschepen in de Schelde was meer dan een fout. wanneer men de zaken van een uitsluitend Belgisch standpunt uit beschouwt, want later is immers gebleken, dat de Belgische legerstaf zelf tegen dien eisch gekant was, als onvereenigbaar met het Belgisch ver- dedigingsbelang. Maar wij zullen hierover niet verder ui'tweiden, wanit het bestek van een dag- bladartik'el ware onvoldoende om de fou- ten samen te vatten, die ook aan Belgische zijde werden begaan. In elk geval bedanken wij er voor ons te laten meesleepen op het pad van de nieuwe fouten, waar op zich thans noq- maals sommige kringen zouden willen be- geven. Zoo is er al een zoogenaamde ,,Ligue nationale ides associations patrioti- ques de Belgique", die Nederlan.dsch-Lim- burg en de Sc'heldemonjding, dus Z.- Vlaanderen, opeisdht! Een dergelijke politiek is regelrecht in 1 strijid met de economische belangen van Belgie in het algemeen en die van Ant- werpen in het bijzonder, want al wehd het verdrag verworpen, toch houden wij het er voor, dat inidien Nederland zich werkelijk een gezindlheid kan laten gel- den, zooals deze, die aan den nieuwen minister van buitenlandsche zaken worldt toegeschreven, een gezonde toenadering mogelij'k blijft, zooals zij, spijt alles. door de aardrijkskunidige ligging van beide lan den voorgesdhreven wordt". OUD-MIN1STER VAN KARNEBEEK WORDT AMBTELOOS BURGER. Naar aanleiding van de in het binnen- ein buitenland loopende geruchten, 'dat de nu afgetreden Minister van Buitenland- j scihe Zaiken, Jhr. Mr. H. A. van Karne- beek, benoemd zal worden tot gezant te Brussel, heeft de parlementaire redacteur van ,,De Tel." zich tot den heer Van Kar- nebeek zelf gewend. Deze verklaarde, i dat die geruchten onjuist zijn, en hij voeg- de er aan toe, ambteloos burger van Den Haaq te zullen blijven. Wel zal de oud-Minister ons land in den Volkenbondsraa.d blijven vertegen- woordiqen. JHR. VAN VREDENBURCH BLIJFT TE BRUSSEL Naar de Tel. verneemt, heeft de Ne- j derlandsc'he gezanlt Jhr. Dr. E. C. W. F. u van Vredenburc'h zich op verzoek van den i nieuwen Minister van Buitenlandsche Zaken, Jhr. Beelaerts van Blokland, be- rei'd verklaard op zijn post te Brussel te blijven. Zooals men weet was Jhr. Van V.redenburdh tevoren de gezantschaps- j post te Rome aangeboden. Hij blijft dus thans evenwel te Brussel. HOE MEN IN BELGIe DE PUBL1EKE i OPINIE VOORLICHT. Een verzonnen interview! De Antwerpsche Neptune" publ'iceert een kort interview van een harer mede- werkers met Minister Jhr. Beelaerts van Blokland. Deze zou aan den Belgischen jornalist het volgende hebben verklaard: ,,U zult begrijpen, dat i'k al mijn krach- ten wil inspannen, om den geestestoestand die aan weerszijden door het verwerpen van het verdrag ontstaan is, tot bedaren te brengen. Ik ben er van overtuigd, dat de Belgische Minister van Buitenlandsche Zaken, de heer Vandervelde, van zijn kant evene'ens alles zal doen, wat hij kan, om in Belgie hetzelfde te bereiken. Men spreekt van een eventueele tusschenkomst van zekere mogendheden, of ook van een intervenitie van den Volkenibond. Ik ge- loof ndet aan het succes van een dergelijke tusschenkomst. Wat mij betreft, ik ben er vast en ten voile van overtuigd. dat nieu we ond'erhanidelingen tusschen onze beide landen betere gevolgen zullen hebben en binnen twee a drie weken zullen worden geopend". De Minister izou verder nog tot den journalist gezegd hebben: „De Schelde mag geen oorlogsterrein worden. Inzake het Moerdijkkanaal is het mij moeilijik, ex abrupto een verklaring te doen. Even moeilijk is het te zegqen, dat dit kanaal een definitieve hinderpaal zou zijn voor een blijvende overeen- komst". Uit dit interview blijkt. zoo zegt de man van de Neptune", dat de nieuwe Minis ter het voortbestaan wensc'ht van nauwe betrekking, van goede verstand'houding en harteiijkheid tusschen de beide buur- staten en deze belangrijk'e kwestie onder elkaar wensdh te zien geregeld. Ook vestdgt de journalist de aandacht op het feit, dat de Nederlandsche open- bare meening niet zoo vijandig gestemd is tagenover Belgie, als men in Belgie wel meent, en hij is van oordeel, dat een over- eenkomst zonder veel wrijving met zekere concessies van weerskanten best mogelijk moet worden geacht. Tot zoo ver het interview". Maarn.u komt eerst het fraaiste! Minister Beelaerts van Blokland ver- klaart met de qrootst mog'elijke beslistheid dat hij aan geen enkel journalist een inter view heeft verleend. Inderdaad zonlderlinge methoden grijpt de Belgische pers aan om de publieke opi- nie voor te lichten! DE MOORDENAARS VAN DEN INGENIEUR WILKINS. De minister van oorlog te Mexico (stad) heeft een telegram ontvangen uit Guada lajara, volgens hetwelk de militaire recht- bank aldaar zeven leden van de roover- bende, die den Amerikaansohen ingenieur Wilkins vermoord hebben, in kort gedinq tot den doodstraf heeft veroordeeld, die onmiddellij'k na het vonnis voltrokken is. TER NEUZEN, 6 April 1927. CONCERT VAN „DE KUNSTKRING". Het op Maandag j.l. door de vereeni- ginig „Kunstkring Ter Neuzen". directrice mevr. H. Poussy-Slingeneijer, in het Concert- en Bioscoopgebouw gegeven, was redelijk bezocht. De bezoekers van dit concert hebben van de u'itvoering van het programme ten voile genoten. Door het orkest werden eenige mooie muziieknummers verdienstelijk uitqevoerd. In het bijzonder vermelden wij daarvan de Oostersche fantaisie voor orkest ,.In den tuin van een Chineeschen tempel". waar bij ook het koor met bromstemmen het ef- FNGEZONDEN MEDEDEELINGBN. feet ten zeerste verhoogde. Ook het me- nuet van Boccherind verdient vermelding. Het koor voerde enkele nummers uit zoowel a cappella als met beqeleidinq van orkest, die algemeenen bijval verwierven. Wij noemen daarvan de Bruiloftsmarscih van Sodremann, de Marsch en Brui'dskoor uit Lohengrin (met orkest), terwijl de lieidjes „Des winters als het reghent" en „Kwezelken" leuk geizonqen werden. In een viertal nummers trad de heei Buthfer op als bas-solist, die den bijval der bezoekers mocht inoogsten. In het laatste nummer, het ,,Ave Maria" met be- geledding van orkest, was de stem blijk- baar vermoeid, ihetgeen niet te verwonde- ren was daar de solist, die o.m. ook zong „De twee grenadieren" van Schumann, •een zwaar programma voor zijn rekening had genomen. Glanspunt van den avond was het deel van het programma uitgevoerd door den jeugdigen violist Carlo van Neste. Ter- stond bij zijn versdhijnen had de eenvou- dige 12jarige knaap, met een ec'ht kinder- lijk u'iterlijk, aller hart gestolen, en toen hij de eerste tonen aan zijn viool ontlokte had hij terstond aller ware belangstelling. Men kreeg terstond iden inidruik een be- gaafd kunstenaar voor zich te hebben. Of hij het instrument laat jubden of klagen. zingen of schreien, steeds blijkt hij dit vol- ledig te beheerschen, en de techniek der viool heeft voor hem blijkbaar geen moei- lijkiheden meer. Met het meeste gemak en opmerikelijke kalmte voert hij zijn num mers uit, spelende uit het geheugen, op piano geaccompagneerd door zijn moeder. Voor iedereen was het duidelijk, dat dit 'een violist is van groote begaafdheid, die alzoo voortgaande in de toekomst tot een der grootste meesters kan op- groeien, te meer, daar hij naar we verna- men ook bij het schoolonderwijs van groo te i nielli gen tie blijik geeft Geen wonder, dat hem een ongekend applaus ten deel viel, welke bijvalsbetuigingen door hem buigenid, doch zeer kalm werden in ont- vamgst genomen. Teneinde te voldoen aan het aanhou- dend applaus gaf hij nog een extra-nuim- mertje, waarin bij vernieuwing zijn virtuo si teit bleek. Alles saamgenomen was het een mooie avond en heeft de vereeniging in het bij zonder de opgekomenen aan zich verplicht door het engageeren van den jonq'en viool-vintuoos, hetgeen een zeldzaam kunstgenot borid JAARVERSLAG DER ZEEUWSCHE LANDBOUW-ONDERLINGE. Op 31* Maart j.l. werd in „de Prins van Oranje" te Goes onder Voorzitterschap van den heer H. A. Hanken te Wilhelminadorp de jaarlijkscihe algemeene 1 eden-vergadenng gehou'den van de Zeeuwsche Landbouw- Onderlinge. afdeeling van de Bedrijfsver- eciiigang ,,de Centrale Landbouw-Onder- linge". Uit het jaarverslag, loopende over het boekjaar 1 November 192531 October 1926 blijkt, dat de Zeeuwsche Landbouw- Onderlinge bij het einde van het boekjaar 2879 leden had met een jaarloon van f 7.490.644. Het ledental van de geheele Centrale Landbouw-Onderling'e beloopt 34608 met een jaarloon van ruim 63 millioen gulden. In het verslagjaar werlden bij de Zeeuw sche Landbouw-'Onderlinge aangegeven 960 ongevallen, waarvan er 59 aanleiding gaven tot het verleenen van schadeloossstellinq over een langeren termijn dan 6 weken. Er kwamen 5 ongevallen met doodelijken afloop voor. Het aa-ntal ongevallen dat over het boek jaar voor rekening van de Centrale Land- bouw-Onderlinge kwam bed roe g 5929. Van deze ongevallen hadden er 18 zen doodelij ken afloop. In 433 van deze gevallen moest een voorloopige rente worden vastgesteld. terwijl in 3 gevallen renten werden toeqe- kend wegens blijvenide invaliditeit, van de 18 ongevallen met doodelijken afloop gaven er 9 aanleiding tot het toekennen eener rente aan nagelaten betrekkingen. De kosten der verzekering beliepen voor de leden der Zeeuwsche Lanidbouw-Onder- linge over het verslagjaar f 1.22 per f 100 jaarloon. Aan de leden zal dus, daar de voorschot- premie f 1.50 per f 100 loon bedraagt. teTug- betaald kunnen worden 28 cents per f 100 loon. Het verslag geeft voorts medeideelingen over de vrijwillige verzekering voor pa- troons en kinderen van leden en over de bei de ziekte-regelingen. Ter vergadering werd de wenschelijkheid uitgesproken, dat de aanwezigen in hunne omgeviing hunne medeleden zouden aanspo- ren ten opzichte van de Ziekte-verzekering geenerlei verplichting bij eenige verzeke-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1