J.G pruimtabak Gazelle Rywielen BREUKEN Stemt op Goed en Goedkoop. KALKSALPETER 15.5 Stikstof Een Schooljongen XUIKENFOKKERS Tafelloopers. KARPEFEN - AXMINSTERS - VLOERZEIL Firma A, J, Witte Zones Volharding" BASALT BOUWSTOFFEN MAATSCHAPPI1 Manchesterbroeken en -Jassen VOORKIEMBAKKEN H.H. Landbouwers CH. P. SERRARENS, jr. e. j. VAN DALEN De Beeldhouwer van Pompei) s s Heeren-en Kindercostumes voorwerpen MireTu~s|i o a „Sanitas" St. Jacobstraat 1, Vlissingen. Zeer groote keuze tegen uiterst scherp gestelde prijzen van: Grainietzeil - Kurkzeil - Cocosartikelen Vitrage - Landhuisstof - Afsluitgordijnen Tafelkleeden - Divankleeden - Chinamatten enz. enz. Firma J. DE SMIDT-POTHOVEN. Koopt Uw DE K0STER Co. J A.M.MOGGRE Broidsbooqaetten Beplante Bloemstukken Grafkransen ilsmede Metalen Grafkransen Liever 1 pakje in de hand, dan 10 in de efafage/ GEDEMPTE GLASHAVEN 25 ROTTERDAM J. BOSMANteHoek A. i FA AS Zonen, Kantoor-Agenda's MISGROEIINGEN O Reclame Buffet Kleerkasten H Legkasten Ledskanfen 12,- 15,— 17,50 Q Keukenstoelen Reclame Kapokbed s Vlokken Matras Harenbedden Halfwollen Matras A. P. GEERARDS, Koewacht. BANKVEREENIGING VOOR DEN MIDDENSTAND VERDON CK-MINNE, Fa D. J. OGGEL te Axel. SUIKERBIETENZAAD „REUZEN VICTRIX" Tandarts. Wattenzeven, Transportkannen en Melkroerders. GeIllQ8treerde Prachtnitgave Gelllustreerde Pracbtnitgave of van Kwaad tot Erger V oederbietzaden Vertegenwoordiger: A. WULFFAERT, Sas van Gent. FA A. v. OVERBEEKE-LEUNIS KOLINE Gebloemde Papieren ONTVANGEN: een mooie sorteering J. KERVINK M A. DEES ft 3 NOORDSTRAAT 33-35 TER NEUZEN Geheel apparte dessins K. leei stel gel. trie De] Fei Pui Sin Ki I m iei lE-e vie me Ba Er da uit w< w» en nn 1? T 3< I- d •h )di d vf" s v e* SCHOENHANDEL TERNEUZEN or SCHOLL'S Speciaal adres voor (Photo's op aanvrage.) Verzending naar al!e plaatsen. STOOMWASSCHERIJ CHEM WASSCHERIJ EN STOOMVERVERIJ S i n g e 1 1 Telefoon 50 VLISSINGEN Agentesse Mej.Wed. Leunis-Kurvink Noordstraat 9 - Ter Neuzen Omdat het zoo'n goed artlkei is, waarnaar zooveel gevraagd wordt, etaleert de winkelier de J. G. Pruimtabak gaanie. Sp- J. G. Pruimtabak heeft hare groote reputatie te danken aan de bijzondere kwaliteit en de fijne melange. 'stevig in den ttiond) J. G, PRUIMTABAK lO cent per 1/2 ons Fabrikanten van Dragon (Zware Shag) N.V. NEDERLANDSCHE Telefoonnummer 8917 TelegramadresNEBABOMA ROTTERDAM. Alle bll Het minst in prijs. Ziet de kwaliteit. Aanbevelend. Dijkstr. 86 - Ter Neuzen. Fruitkistjes nieuwste model, Stellinppianken, Battings, Kepers, Latten enz. Sterk concurreerende prijzen. Aanbevelend. PR. DE RiDDER, Stoomzagerij Sas van Gent. voor I9J7. Firma P. J. VAN DE SANDE, Ter Neuzen. Breukbanden, zonder staal en zonder alastiek die alle breuken binnen houden, Bonder 't minste ongemak, bijzondere bnikbanden voor de afwijking der organen en voor zwaarlijvigheid der ruggegraat, kromme beenen &stomp- voeten worden op kortbn ijjd volkomen genezen, de bebandeling geschiedt onder toezicht VAN UW GENEESHEER prachtig met beeldhouwwerk 35,— 1 30 M. breed, 2,15 M. hoog 32,50 1 00 M. breed, 1,60 M hoog 20, met 10 sporten, houten- en stroomatzitting 1,50 prima Java Kapok compleet 30,95 piima damast compleet 15,95 prima, met garantie compleet 25, prachtig afgeboord, compleet 35, Tafels, Spiegels, Zetels enz., enz. Slaap- en Eetkamer- ameublementen, aan zeer concurreerende prijzen. Eigen werk. Levering franco thuis, Op aanvraag ook aan huis te ontbieden met foto's en prijzen. Aanbevelend, Algemeene Centrale te AMSTERDAM. Bijkantoor TER NEUZEN, Nieuwstraat 10. Tel. no. 6 (2lijnen). Directeur: J. A. KLAASSEN. Verstrekt, tegen zakelijk onderpand of onder persoonlijken waarborg, Handelscredieten. Verricht verder alle Bankzaken. (i \StV Mninkkaai 56, GENT (Zuid), alle OiDsdagen namiddag van 2 tot 4 uur, Wegens de hooge Chilisalpeter-prijzen wordt U de levering van deze beste Meststof aangeboden door GOES Zaadteeli - Zaadhandel. zooveel mogelijk veredeld op de hoogst mogelijke opbrengst kilo's per H.A. bij een zoo hoog mogelijk suikergehalte. Ons zaad is geteeld van Moeder- bieten met de hoogst mogelijke gehalte. Nieuwstraat 14, Gevestigd sedert 1830. TER NEUZEN. Teleph Interc. 172 an 200 Belasten zich met de uitvoering van Effectenorders op Binnen- en Bnitenlandsche beurzen. Nemen Gelden a Deposito en openen Rekening-Conrant met Rente ▼ergoeding. Geven Voorschotten tegen onderpand van Effecten. Zetten Gelden uit op Prolongatie. Koopen en verkoopen Cheques, Vreemd Geld en Coupons. ContrSleeren gratis Uitlotingen van alle Leeningen. Bezorgen Hypotheken en alle soorten Verzekeringen. incasseeren op Binnen- en Buitenland. Verstrekken Reiscredietbrieven. Bankgirodienst. Kantoor iederen werkdag van 9 tot 12Va uur en van P/2 tot 5 uur en 'sZaterdags van 9 tot 1 uur. Heerengracht No, 13. TIE It NEUZEN, is dagelijkste consulteeren van 9—12 en van 2—4 uur. Plaatsen van Kunsttanden en Gebitten.Behandekn van Mond- en Tandziekten. 0. E. WOLFERT Hzn, TER NEUZEN door P. VISSER. PRIJS slechts f 1,90. EN DE door F. W. FARRAR. PRIJS f .90. Firma P. J. VAN DE SANDE, Ter Neuzen. Weder verkrijgbaar de van ouds bekende Verbeterde soorten Dit jaar alles van eigen teelt. Ook Gras-en KSaverzaden voor tijdelijke en blijvende weiden met opgaaf van grondsoort. Aanbevelend, FRANS DE BRUIJN, Zaadteeler HULST. Tel. 65 leaMoamaasai Materialen ter verharding van dijken en wegen Basaltsteenslag, K e i e n, Trottoirbanden Sasaitsplit voor Bitumenwegen en voor Beton Basaltzuilen, -zetsteen, -stortsteen, -grenspalen, -krotzen en -paklaag. Om met voordeel kuikens te fokken, ge- bruike men het beste opvokvoeder FLORA'S KUIKENVOEDER staat hiervoor meer dan 30 jaren bekend. Het heeft kracht en leven. Vlug in de veeren en vroeg legrijp. Vraagt prijs en gratis monster bij Westkoikstr., Axelschestr., Tel. 120, TER NEUZEN. Te Ter Neuzen bij: Fa A. VAN OVERBEEKE-Leunis. J. J. KENSE. J. R. PLATTEEUW. FIRMA P. J. VAN DE SANDE Ter Neuzen. van de allemieuwste stoffen, nette afwerking en mooie pasvorm. Tevens prachtige stalencollectie's voor Heeren, naar maat; alsmede van Damesstoffen, alles beslist goedkoop. Minzaam aanbevelend, C. A, ROUW, Zaamslag. Weet gij dat ondergeteekenden, het werk als in deze vier hoeken omschreven, opbillijkeen vakkundige wijze uitvoeren? Uw koper- en bronswerk wordt met een speciale metaalvernis bedekt, waardoor het een Iangdurige glans waarborgt. Beleefd aanbevelend, Lak- en Vernikkelinrichting TER NEUZEN. 6® T Eenig adres voor Speciale Geneesmlddelen. Spuiten voor alle doeleinden, concurreerende prijzen. Onze Oummiwaren zijn onovertrefbaar. Urie pillen genezen bedwateren radicaal, prijs 2,SO Bulkbanden, Breukbanden en Elastieke Kousen in de beste kwaliteiten en de laagste prijzen, alle inlichtingen gratis. Briefadres: W. V1JFWINKEL. KEUZE UIT HONDERDEN STUKS Wij zijn de rechtstreeksche afnemers der Nederlandsche Linoleumfabriek Krommenie KURKZEIL WORDT VOOR ONZE REKENING VAKKUND1G OELEGD ALVORENS IN DEZE ARTIKELEN IETS TE KOOPEN VRAGE MEN EERST BIJ ONS PRIJSOPGAAF Aanbevelend, vce' zi he P ri ti d 1 V i® v/oetonderzoeU Systeem van Voetverzorging- Btoemiet -Vji<i8lrtgen, Ook voor bestekken. Eiken Spaken, Olmen en Canada in aile maten, Reg- ters, Scriuierplanken enz. Loonzagen. VAN 01 in de 2enuw< tlge Personen. uwlijder is te beklagen. De uimiK prlkkellng geeft hem hoofd- S pijn en ongemakken een verande- ring, een onbeduidende verplaatsing x oatroert hem pijnlfjk. Om nleta Is 2 hij van kwade lulm. Ovorspan- 7 nlng, ontroerlngen, zorgon, 2 sohrlk, buitensporighodon, S kunnen het zenuwstelsel zoodanig a achokken, dat men de gevolgen 2 waarneemthoofdpljnen, kram- 2 pen In de lenden, pijn in rug en lenden, pijn in hec gezicht. den hals. de armen en de gewrichten. bloedaandrang, hartkloppingen, a slapcloosheld, droevige droomen, 2 beklemmlngen, dulzelingen, angst. T ziekelijke gevoellgheld. vooral 'a mor- gens bij het opstaan, gejaagdheid, J onverklaarbare slechte luim, verlies ft van het geheugen, loomheld, ver- ft 9 moeienis in de ledematen, beven van ft handen en knie^n bij de minste ft oatroering, blauwe randen om de ft oogen. oorgesuis. vrees zonder blijk- ft bare oorzaak. Zoodra die teekens zlch voordoen, ft aarzelt niet en neem Uw toevlucht tot de echte zenuwhersteller KOLINE van Apotheker H. van A ken, Apotheker-Speclaliat te Sel- zaete, die reeds dulzenden zonuw* lljdera volkomen genezen heeft. la verkrijflbaar btj Apoth. en Drog. 1 ad. f 2,50 per flacon. Hoofddepot voor Holland SCHULTE to THIEME, Poatbui 55 Middelburg. Geacht Publiek Firma J. DE SMIDT-PQTHOVEN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 8