GEEN DOUWE EGBERTS AROMA-KOFFI E Heeren-Jonge-Heerencostumes Stalencollecties een Wood- en Winkelhuis, LANDBOUWINSPAN, TWEE H0FSTEDEN, Sociaal-Democratische Arbeiders-Partij. Openbare Vergadering DE HOFSTEDE, MANJEFIEK HOFSTEDE, 8 EEN .WOONHUIS EENE HOFSTEDE, V. IN PRIJS VERLAAGD J. C. VAN ES, Reuzenhoek Trap-en Handnaaimachines, Bedaar Uw pijn Kloosterbalsem hlLLEN'3 Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. BOUWLAND, Openbare Verkooping. BEESTI AAL: Openbare Verkooping Eetkamerameublement, Openbare Verkooping Het HUIS en ERF Openbare Verkooping Openbare Verkooping. Het Huis en Erf, Openbare Verkooping HET HUIS, A. C. DE PAUW, W. DROP, van Ginneken, Vraagt KESTEIN'S Broedeieren Openbare Verkooping. EENE HOFSTEDE, Instel op Woensdag 6 April 1927. Verblijf opWoensdag20 April 1927 Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. ..In't Belang der Landbouwers" Aanbesteding. DOELMATIGE SAMENWERKING H.H. Landbouwers Broedeieren en eendags Kuikens een WOONHUIS voor kleeding naar maat. /CD BRANOEN OELFTyCHE-PO^T>^a /IGAREN^? y 6EUR. EN 5HAAK ZUN MIERAEDE EVENREDI6!! Vrijdag 8 April 1927, Donderdag den 7 April 1927, 3 H.A 66 A. 90 c.A., of 8 gemeten 69 roeden des namiddags 1 uur, verkoopen GEREEDSCHAPPEN wegens vertrek naar elders. Dinsdag 12 April 1927, ANTIEK GEBEELDHOUWDE KAST, mm/A DINSDAG 5 APRIL 1927, krachtens art. 1223 B. W. Gewest ZEELAND. De komende Ste m busstrijd. RIJWIELEN C. J. DE ZWART, Philippine. 8. 10.15.40 H.A. (22 gemet 236 roeden] BOUW- en WEILAND 3.25.60 H.A. (7 gemet 92 roeden] Bouwland, Gemeente Boschkapelle. A 2.68.06 H.A. (6 gemet 5 roeden] DIJK en ONDERBERM B. 1.85.70 H.A. (4 gemet 50 roeden) BOUWLAND A. de zeer gunstig gelegen INSTEL op Woensdag 4 Mei 1927. VERBLIJF op Woensdag 18 Mei 1927, INSTEL op Zaterdag 9 April 1927, VERBLIJF op Zaterdag 23 April 1927, De Vereeniging te ZAAMSLAG, 47.900 K.G. Kalksalpeter a I5l ;s 7. 35.400 K.G. Chili a 15'/* 7. 53.00 K.G. kleine Mais op keor. IN OVEREEN3TEMMING MET DE LAGERE MARKT PRIJZEN ZIJN THANS: DESSERT GEEL BLAUW 67 57 53 ROOD BRUIN GROEN 48 43 40 VAN OUDS EN NOG STEEDS DE BESTE AS 1753 bericht de ontvangst van een mooie keuze Heerendassen en Overhemden, Kinderpakjes, Manchesterjassen en Broeken, Fantaisiebroeken en Petten. KLAAS: „Philip, wat zeg je van mijn nieuw karretje PHILIP: „Dat moet ik eens bekijken Klaas, dat is nog een goeie jongen, waar kocht je die KLAAS: Bij ons op het dorp, bij GEBR. VAN DOESELAAR, Sluiskil. Daar koop je op het oogenblik een rijwiel voor zestig gulden, geschikt voor de zwaarste diensten". HeLComite tot aankoop van Messtoffen 35,000 K.G. Kalksalpeter I5V2 Het bouwesi van een Landbouwschuur, Het bouwen van een WOON HUIS]! met SCHUURTJE aan den verbindingsweg in den Dijckmeesterpolder nabij Philippine. AANBESTEDING. pl.m. 27.500 K.G. Chilisalpeter, pi rn. 10.000 K.G. Kalksalpeter, pl.m. 1.500 K.G. Mai's, pl.m. 25.000 K.G. Chilisalpeter, pl.m. 5.000 K.G. Kalksalpeter, met AKKER's Weidestaken, Boonestaken, Eiken- en Dennen Klaverruiters 3 en 4 Pooters, Tevens SPARREN in alle Lengten. J.F. DEN D0ELDER, Houthandel, H. DE ZEEUW Jzn, Zaamslag, Veer, TE KOOP OPRUIMING!!! P. A. VAN HOEVE, VOORHANDEN ruim gesorteerde J. BOSMAN, Hoek. De Notaris VAN DER VEEN te Ter Neuzen, is voornemens op des namiddags half drie, in het Hotel „du Commerce" van den heer De Vrieze te Ter Neuzen, publiek te verkoopen waarin gevestigd een groentenzaak, met het erfpachtsrecht van den grond, in de gemeente Ter Neuzen, aan de Dijkstraat, nummer 41, groot 65 centiaren. Eigendom van G. Neels. Op gebruik bij de betaling. Betaling koopsom 1 maand, onkosten 6 dagen na toewijzing. lnlichtingen bij genoemden notaris. De Notaris J. A. DREGMANS te Axel, zal krachtens art. 1223 B. W. in het hotel .Het Gulden Vlies" bij J. J. de Lozanne te Axel op des voorm. II uur precies verkoopen: gelegen in den Ruymersdijkpolder gemeente Ossenisse, kadaster sectie C nos. 431 en 432. Eigendom van CORNS. ZEGERSJz.te Ter Neuzen. In pacht bij Pieter Dieleman te Ossenisse. Betaling koopsom 1 maand natoewijzing. Onkosten 6 dagen. Agent voor Zeeuwsch-Vlaanderen Fa Gebr. RIBBENS - Ter Neuzen. De Notaris J. A. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van ALPH. VAN DE VIJVER, op het nog door hem bewoonde hot te Zuiddorpe, Molenhoek, op Donderdag den 14 April 1927, bestaande in Vosse Merrie „Flora", 9 jaar, met Veulen; 2 Melkkoeien (1 gekalfd en 1 bekalfd)3 eenjarige vette Ossen Vaarsrund Kalf; 3 Zeugen (dik van Biggen). Rijtuig op veeren, Treemkaren Drie- wielskar (beide zoo goed als nieuw), groote en kleine ijzeren Ploeg, Vijf- balks ijzeren Egge, dito houten Egge, Aardappelploeg, Sleep, Vorentrekker, Slee, Beerbak, nieuwe Steekkar, nieuwe Kruiwagen, Dorschmachine met Manege (in besten staat), lange Ladder, Zift, Koekribbe, Stroosnij- molen, Haverkist, Bascule (200 K.G.), Vorken, Rieken, Schoppen, Touw- werk, Paardentuig, Kettingen, Zwin- gen en Aanschijnen, 300 Pannen, enz. enz. Betaling tot 50,contant, daarboven voor bekende koopers crediet tot 1 Oct. 1927. Deurwaarder K. J. HUINEMAN te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van Mevrouw Weduwe STEVENS-MALOTAUX, op des voormiddags 11 uur, te Sas van Gent, Oostkade 103, in het openbaar h contant verkoopen Eiken gebeeldhouwd buffet, tafel, stoelen, spiegel en massief mahoniehouten slaapkamer- ameublement, slaapkamerameuble- menten, bedden met toebehooren, serre-ameublementen, piano- en muziekkast, oud koper, brandkast, schrijfbureau, tafels, stoelen, spiegels, schilde- rijen, haarden, kachels, keukengerief, glaswerk, enz. enz. Kijkdag Maandag 11 April, van af 2 uur namiddag. 7/m van Rheumatiek, Spit, Ischial, Neuralgie, of Verstuikin- gen na ge bruik van het oude bekende en beproefde huismiddel. Beter dan eenig ander middel Prjjs f 0.95 - f 1.50 - f 2.25 Bij alle Apothekers en Drogisten. AHeen echt met nationnlen band 40 Verkrijgbaar bijP. SIMONS-v. D. Peijl, J.J. KENSE, A. v. OVERBEEKE-Leunis. Notaris CALLENFELS te Ter Neuzen, zal op Woensdag 13 April 1927, des nam. 4 uur, bij den heer A. de Vrieze aan de Markt te Ter Neuzen in het openbaar verkoopen aan de Javastraat 28 te Ter Neuzen, kad. sectie C no. 2664, groot 60 centiaren met het erfpachtsrecht tot wederopzegging van 24 centiaren daarachter liggenden grond, kad. sectie C no. 4988. Bewoond geweest door de wed. H. A. Ruben. Betaling koopsom 2 Mei 1927. Onkos ten 6 dagen. Aanvaarding na de betaling. Lasten 1 Juli 1927. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris voornoemd. TE ZUIDDORPE. De Notarissen DREGMANS te Axel en NEVE te Gent, zullen op 's middags 12 uur, in het cafd „Het Oud Gemeentehuis" te Zuiddorpe, bij de Gez. Moerdijk, verkoopen bestaande uit Woonhuizen, Schuren, Bonw- en Wetland te O verslag, Varempdpolder en Zuid dorpe, polders Zijpe en Zuiddorpe- Zuiderdeel, ter gezamenlijke grootte van 47.01.10 H.A. of 105 gemeten 150 roeden. In pacht bij Ps. van de Vijver en Henri Herman te Overslag. Nadere perceelsbeschrijving in boekjes met kaarten, welke ten kantore der Notarissen verkrijgbaar zijn. Notaris CALLENFELS te Ter Neuzen, zal op Woensdag 13 April 1927, des nam. 3 uur, bij den heer A. de Vrieze,aandeMarktte TerNeuzen, in het openbaar verkoopen aan de lste De Feijterstraat 25 te Ter Neuzen, kad. sectie M nummer 56, groot 91 centiaren. Bewoond door JF. J. van Tricht. Betaling koopsom 2 Mei 1927. Onkosten 6 dagen. Aanvaarding na de betaling. Lasten 1 Juli 1927 Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris voornoemd. Notaris CALLENFELS te TerNeuzen, zal op Donderdag 14 April 1927, des nam. 2 uur, in het cafe van W. A. Nieuwelink te Hoek, in het openbaar verkoopen aan de Noordstraat A 68 te Hoek, met het erfpachtsrecht van den bij- behoorenden grond, kad. Sectie I, nummer 376, groot 30 centiaren. In eigen gebruik bij L. Sol. Betaling koopsom 5 Mei 1927. On kosten 6 dagen. Aanvaarding dadelijk na de betaling van koopsom en kosten. Lasten 1 Januari 1927. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris voornoemd. te Ter Neuzen op Dinsdag 5 April a.s,, 'savonds 8 uur, in het „Concert- en Bloscoopgebouw", Burg. Geillstraat. SPREKERS: en Lid Prov. Staten van Zeeland, Lid Tweede Kamer. ONDERWERP: TOEOANG VRIJ. DEBAT VRIJ. EAKE STEIN-ROTTERDAM-ARNHEM FABRIEKEN" TE ROTTERDAM Ter Neuzen. Verkrijgbaar bij J. DE FOUW, L. MICHIELSEN, A. KLAASSEN, Driewegen. A. MAAS, Axel. Gebr. VAN DOESELAAR, Sluiskil. te koop v. W. I. L. Eenden a 10 ct. p. stuk hebben gem. 212 eieren gelegd. Alleen aan huis afgehaald. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hontenisse zal in het openbaar verkoo pen, krachtens artikel 1223 B. W. Gemeente Ter Neuzen. genaamd „Moffenschans", bestaande uitWoonhuis, Schuur, Wagenhuis, en verder aanbehooren, Erf, Tuin, Boomgaard, Bouw- en Weiland, Dijk en Zijkantweg, gelegenin den Noord-, Zeven Triniteits-, Zuidland- en Ser Lippenspolder, kadaster sectie M nos. 165, 383, 390, 447, sectie E nos 151, 791, 957, 1089, 1090, sectie D nos. 192, 193, 194, 198, 216, 420, 511 en 513, samen groot 25.26.00 H.A. (56 gemet 206 roeden). De Hofstede is allergunstig gelegen aan den Provincialen weg in en aan de kom van de gemeente Ter Neuzen. De gronden gelegen aan den Provin cialen weg zijn bijzonder geschiktvoor bouwterreinen en moesgronden. aan de Zandstraat, in den Van Remoorterepolder, kadaster sectie I nos. 170 en 171, in pacht bij den heer Ed. Perdaen. Gemeente Philippine. in den Vergaertpolder, kadaster sectie A no. 260. In pacht bij genoemden Perdaen. bestaande in nieuw gebouwd Woon huis, Schuur en Wagenhuis, Erf, Tuin, Boomgaard, Bouw- en Weiland en eenig Onderland, in den Van Lijndenpolder, kadaster sectie A nos. 247, 259, 260 en 251, samen groot 9.50.00 H.A. (21 gem. 96 rceden). Gemeente Zaamslag. aan het Poontje, kadaster sectie D nos. 880, 881, 883, 884 en 892. in den nieuw bedijkten polder, in het Hellegat, kadaster sectie C no. 364. De goederen, eigendom van den heer CORNS. ZEGERS Jzn. te Ter Neuzen, worden geveild in diverse perceelen en massa's, welke nader zijn otnschreven in veilingsboekjes met kaarten, welke verkrijgbaarzijnten kantorevan genoem den Notaris. telkens des v66rmiddags II uur, in het Hotel „Des Pays Bas" te Ter Neuzen. Betaling koopsommen eene maand na de toewijzing. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris Dumoleyn. VRAAGT INLICHTINGEN AAN UW WINKE.LIE.R. POETST UW 3CHOENEN MET EN DOET MEE AAN DE PRIJ5VRAAG VAN FABRlKANT WED MEIJER L.WOLFF.MEPPEL. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hontenisse, zai ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen Mej. APOLO- NIA. VEREECKEN, in het openbaar verkoopen: Gemeente Stoppeldijk. bestaande uit Woonhuis, Schuur en verdere gebouwen, Erf, Tuin, Bouw- en Weiland en eenig aan- was en onderland, kadaster sectie C nos. 168, 169, 170, 429, 584 tot en met 589, 606 tot en met 609, 611, 1130, 1131, 1133 tot en met 1151, 1161, 1164, 1165, 1168, 1191, 1204 en 1205, samen groot 29.03.96 H.A. (65 gemet 51 roeden). In pacht bij den heer P. C. J. Serra- rens. De hofstede is gelegen in de onmid- dellijke nabijheid van het dorp Rapen- burg, aan tram en openbaren weg. De gronden zijn te aanvaarden rooven oogst 1928, terwijl de helft van de ge bouwen ter beschikking komt van den kooper te rekenen van 15 Mei 1928 af. met Stal, Erf en Tuin, op het dorp Rapeniburg, kadaster sectie C no. 1190, groot 14.80 Are, on.middellijk te aanvaarden. De goederen zullen geveild worden in perceelen en in massa, nader te om- schrijven bij aanplakbiljetten. telkens des namiddags 2 uur, in het Cafe van den heer D. FASSAERT te Rapenburg, Stoppeldijk. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hontenisse, zal in het openbaar verkoo- pen, krachtens artikel 1223 B. W.: Gemeente Biervllet. bestaande uit nieuw gebouwd, Woonhuis, Schuur, Wagenhuis, Erf, Tuin, Bouw- en Weiland, eenigen Dijk, Dijkberm en Weg, gunstig gelegen aan den verbindingsweg in den Van Dunne- en Angelinapolder, kadaster sectie D nos. 1443, 1444, 1445, 1446, 1449, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 2071, 2134, 2136, 2135 en 2133, samen groot 31.73.95 H.A. (71 gemet 69 roe den), eigendom van den heer Corns. Zegers Jzn., te Ter Neuzen. Te veilen in perceelen en in massa, nader omschreven in veilingsboekjes met kaarten, welke verkrijgbaar zullen zijn ten kantore van genoemden Notaris Dumoleyn. telkens des v66rmiddags 11 uur, in het Hotel De Lozanne te IJzendijke. Betaling koopsom eene maand na de toewijzing. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden notaris Dumoleyn. hoopt op Donderdag 7 April 1&27, 's middags ongeveer ha f vler ure, in het Hotel De REGT.aldaar, onder de A. H. V., aan te besteden in balen van 75 K.G. Alles te leveren van 10—20 Mei 1927. Voorwaarden en modellen tot in- schrijving te verkrijgen bij den Secretaris JAN DEES-VAN LIERE. Zaamslag, 30 Maart '27. ct. p. 1/2 pd- ct. p.'/jpd. te AXRL KIJKUIT, hoopt op Zaterdag 2 April, des n.m. 2 ure, bij de Wed. G. Gilijamse te Axel, aan te besteden: te leveren 2e helft April, gedeeltelijk Tram W III en gedeeltelijk Station Kijkuit, franco en volgens A. H. V. Voorwaarden bij de Seer. J. SCHEELE Wzn., Axel. De Architect P. A. GALLE zal namens zijn lastgeverop Zaterdag 9 April a s., des namiddags vier uur, in het koffiehuis van dhr. Dieleman te Ho;k, trachten aan te besteden in twee perceelen en massa: in de Van Wuyckhuisepolder, Ge meente Hoek. Bestek en teekening 1 Gulden vanaf Zaterdag ten kantore verkrijgbaar, Vloos- wijkstr. 12a, Ter Neuzen, tel. 149. Door den Architect L. DE BRUIJNE te Ter Neuzen, zal namens den Heer A. IJSEBAERT, op Dinsdag 12 April 1927, 's nam. 2 uur, in het ..Hotel Au Port" bij dhr. Wiskerke te Philippine in 4 perceelen en in de massa worden aanbesteed Bestek met 2 teekeningen vanaf a.s. Zaterdag verkrijgbaar a /1.50 bij den Architect. HOEK. Het Bestuur der bovengenoemde Ver eeniging zal trachten aan te besteden op a.s. Dinsdag 5 April, bij de heer W. A. Nieuwelink te Hoek te leveren 15—30 April a.s., en te leveren 15—30 Mei a.s. Voorwaarden en inschrijvingsbiljetten te bekomen bij den Secretaris der Ver eeniging. Namens het Bestuur, J. D. HAAK, Voorzitter, J. KIEL, Secretaris. met AKKER's KLOOSTERBALSEM, die geen salicylverbindingen, chloroform of ammoniak bevat welke Uw huid Vernielen. AKKER's KLOOSTERBALSEM heeft de elgenschap diep in de huid te dringen. De verwarmende invloed zal diep in Uw gewrichten het bloed beter doen circu- leeren en daardoor de vergiften ver- drijven, waardoor de weefsels de ver- loren veerkracht en soepelheid herkrijgen. is daarom het middel dat een aanval van rheumatiek onmiddellijk tot bedaren brengt en in korten tijd geneest. Een proef zal U overtuigen. Prijs per pot 60 cent. Voor levering van naar verkiezing, alles voorradig, houdt ondergeteekende zich beleefd aanbevoien. AXEL. Telef. No. 59. T E KOOP: Anconas 30 ct., W. Leghorns 27'/2 ct. Broedeieren 2 cent boven veilingprijs staande in de Kerkstraat te Sluiskil, Te bevragen bij den Heer BAUTERS. Sluiskil. van eenige aan veel verminderde prijzen Axelschestraat 37, Ter Neuzen, Van de goedkoopste totdefijnste Stoffen, aan de meest concurreerende prijzen. Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 7