ALGEMEEN nieuws- en advertentieblad voor zeeuwsch-vlaanderen. Pruimtabak Knagende pijnen Sanapirin-tabletten No, 8049. Vrydag 1 April 1927 67e Jaargang. Bekendmaking. Bekendmaking. ABONNEMENTSPRIJS: VMr 1?lnnenTerN-eu-z-en--','405"3AKr*rir»omr>nfon vnnr 't Hlli ten land' clllesn Be misiukte dubbelgaager BINNENLAND. FETJILLETON. SMAAK V™-,°5.!^^ ^7 poT- Abo.„e»e„'.e„ vSor bui.e.lajd alleen bii voonbtbetalln,. SOU iiUicJ verschiltit lederen Haandag-, Wocnsdnjj- en VHjdaSuvo«^d. y"WTg?~Fft~n~FT] BXj-AID. GR0N0BELASTIN6. Burgemeester en Wethouders van HOEK, zullen op Dinsdag 12 April a.s., des voormiddags half tien uur aanbeattden A.195M\ Duitsche Grind 1-4 B. 25 Macadam z.g. Ballast 1-3. C. 15 Macadam z g Grenaille 2-2. te lereren \oor 1 Julil927, banco op den wal aan den nieuwen Weste- ljjken kanaalarm te Ter Neazen op aan te wjjz^n plaats. De meting van de Grind gesehiedt door watervfrp'aats'.ng, terwijl 1 M3 Grir.d wordt berekend aan 1600 K.G. De meting van de Macadam heelt plaats op den wal. Gezegelde inschrijvingsbiljetten van f 0,50 hoofdsom geteekend door den insehiijver en borgen kunnen tot op bet uur der besteding tranco ten raadhuize worden bezorgd. Het lossen van de Grind moet geschieden door werkmenschen uit deze gemeente. Hoek, 29 Maart 1927. Burgemeester en Wethouders van Horde A. WOLFERT, Burgemeester. J." DREGMANS, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend, dat de ouders, voogden of verzorgers, die hunne kinderen of pupillen op 1 Nlei a. s. op de openbare lagere school wenschen geplaatst te zien, zich daartoe voor 30 April a.s. bp het hoofd der school kunnen aanmelden. De kinderen die voor 1 November 1927 zes jaar oud zjjn, worden toegelaten. Hoek, 30 Maart 1927. Burgemeester en Wethouders van Hoek, A. WOLFERT, Burgemeester. J. DREGMANS, Secretaris. DE CRISIS IN DE MAASTRICHTSCHE INDUSTRIE. Gezien de houding der Regeering ten opzichte van de Maastrichtsehe industrie, heeft het bestuur van den Limburgschen R.-K. Werkliedenbond besloten, een bro chure uit te geven onder den titel „Ver- d'ediging van den Nederlandschen ar- beid". Daarin zullen worden opgenomen de redevoeringen, welke het Tweede-Kamer- lid Hermans en de heer J. Schaapkens van Riempst, voorzitter van de Kamer van Koophanidel te Maastricht, hebben gehou- den in de groote vergadering op 17 Maart welke door* 1500 personen werd bezocht. In deze brochure zullen niet all een de kwestie der glas- en aardewerk-industrie worden behandeld, doch ook de gevaren, welke heel het Nederlandsche volk be- dreigen door het onbeschermd laten van den Nederlandschen arbeid. WERKLOOSHEIDS-VERZEKERING. Behalve de werk 1 ooSheidsbestrijding is ook de werkloosheidsverzekering van be- lang. De naam drukt echter niet geheel juist de beteekenis uit. Immers het is geen verzekering tegen werkloosheid, doch een verzekering tegen de geldelijke, nadeelige gevolgen van werkloosheid. Wanneer een arbeider werkloos wordt, heeft hij geen verdiensten meer en staat hij dus bloot aan armoede en verval. Hij blijft echter volkomen in staat om te werken en door den nood gedwongen zal hij dik- wijls werk aannemen tegen lager loon dan aan de andere arbeiders wortd gegeven. Deze twee overwegingen, het uitzicht op armoede en het gevaar vbor daling van het loonpeil, heben de vaikorganisaties der arbeiders er toe gebracht een verzekering in het leven te roepen, waardoor hunne leden door premiebetaling gedurende den tijd, dat zij werken, zich een bepaalde uit- keering verzekeren in tijden van werk loosheid. Nadat deze verzekering reeds hier en daar door de Overheid werd ge- steund, is in December 1926 bij het Werk- loosheidsbesluit 1917, ingevoerd door Mi nister Treub, deze steun officieel vastge- legd en wordt sindsdien door Rij'k en ge meente een subsidie van tezamen 100 ft r egeven op de premies, die de leden beta- en. De kassen hebben zelfbestuur behou- den, de reglementen moeten echter aan verschillende voorschriften voldoen en goedgekeuhd worden door den Minister, De uitkeering bij werkloosheid mag nooit meer zijn dan 70 van het normale loon, terwijl ook de duur van de uitkeering be- perkt is. De controle geschiedt door de Overheid. De totale inlkomsten van de werkloo- zenkassen bedroegen in de jaren 1921 t/m 1926 ongeveer 55 millioen gulden, waar- van 34 millioen gulden door Rijk en ge meente werd bijgedragen. Er zijn thans ongeveer 300.000 arbeiders tegen werk loosheid verzekerd. In het bovenstaande schreven wij, dat de werkloosheidsverzekering bij de vak- vereeniginigen van arbeiders berust. Hoe- wel dit in hoofdzaak zeer zeker het geval is, is het niet geheel juist, aangezien in de laatste jaren verschillende werkloozen- kassen zijn opgericht ten behoeve van de arbeiders, die zich wel tegen werkloos heid willen verzekeren, doch er principieel bezwaar tegen hebben, dat dit steeds ge- paard moet gaan met het lidmaatschap eener vakvereeniging. De belangrijkste vereeniging die voor dit doel is opgericht, is wel de Landelijke Vereeniging tot on- dexlinge verzekering tegen de nadeelige gevolgen van werkloosheid en ziekte te Rijswijik. De Vereeniging, die nog slechts kort werkt, is vooral het laatste jaar snel in bloei toegenomen en telt thans onge veer 1050 leden. De Vereeniging, die zooals gezegd1, zich ten doel stelt arbeiders tegen de nadeelige gevolgen van werk loosheid te verzekeren, zonder dat deze zich daarvoor eerst met vele kosten bij een vakvereeniging behoeven aan te sluiten, heeft in vrijwel elke plaats van eenige be teekenis een correspondent en gezien het doel is het niet te verwonderen, dat zij door tal van gemeentebesturen wordt aan- bevolen. INGEZONDEN S E D E HEELING. DE ANTWERPSCHE K. v. K. In een bestuunsvergaderimg van de Antwerpsche Kamer van Koophandel heeft de voorzitter bij de bespreking van de verwerping van het Nederlandsch- Beigisohe verdrag, nadat hij allereerst krachtig geprotesteerd had tegen de hate- lijke campagne van een deel der Neder landsche pers, in den breede de economi- sche gevolgen nagegaan van deze ver werping. De voorzitter meende, dat er i geen sprake meer mocht zijn van voor- keurstarieven voor Ter Neuzen en dat j Belgie onmiddellijk aan het werk moet gaan om het plan van het kanaal Antwer- penLuik te verwezenlijken. De voorzit ter uitte voorts de hoop, dat Frankrijk aan Rotterdam niet de voordeelen zou schen- ken wat betreft de ..surtaxe d'entrepot". welke slechts na zeer dringend aanhou- den aan Antwerpen verleend zijn, daax deze verleeming opnieuw een beleediging voor de Belgen zou zijn. De spreker be- sloot met vertrouwen uit te spreken in de regeering voor de krachtige verdediging van de belangen van Antwerpen. DE JULIANA-COLLECTE VOOR t DRENTSCHE VEENKIND. De propagandecommissie van het Lan- delijk Comite voor steun aan de onder- voede Drentsche kinderen heeft het ver- zoek gericht aan alle colleges van Burge- meesters en Wetlhouders om te bevorde- ren, dat in elke gemeente op of omstreeks 30 April een collecte georganiseerd wor- de voor dit sympathiek doel, het eerste waaraan Prinses Juliana bij haar intrede in het maatschappelijk leven haar naam wil verbinden. FRANKEERZEGELS VAN iy2 CENT. In verban'd met dezer dagen in de pers verschenen berichten, dat de frankeer- zegels van 7J/J cent binnenkort niet meer verkrijgibaar zullen worden gesteld, omdat deze met overdruk als zegels van 5 cent in omloop zouden worden gebracht, kan met beslistheid worden medegedeeld, dat buitengebruikstelling van het 7V2 cent- zegel niet in de bedoeling ligt. per half ons TER NEUZEN, 1 April 1927. WERKVERRUIMING IN OOSTELIJK ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Op initiatief van den Bedrijfsraad van den N. C. B. is, naar de Maasb. meldt, Maandag een vergadering gehouden van het dagelijksch bestuur van dien Bedrijfs raad met heeren burgemeesters uit Zeeuwsch-Vlaanderen Oostelijk Deel, in de zaal der R.K. Landbouwwinterschool te Hulst. Het doel dezer vergadering was het bespreken van middelen om de groote werkloosheid onder de landarbeiders te verminderen. Aanwezig waren het voltallig dage lijksch bestuur van den Bedrijfsraad en de burgeme'esters van Boschkapelle, Clinge, Graauw, Hengstdijk, Hulst, St. Jansteen, Ossenisse, Ter Neuzen, Stoppeldijk. Wesbdorpe en Zuiddorpe. Afwezig was met kennisgeving de burgemeester van Hontenisse. Na uitvoerige bespreking werd men het eens over de volgenide punten: 1Vlasverbouw en vlasbewerking worden goede middelen geacht tot werk- verruiming. Een commissie zal zich in verbinding stellen met vlasfabrikanten en kleinere vlasserijen, teneinde op de hoogte te komen mei; den omzet Aan de hand daarvan kan een begrooting worden op- gemaakt omtrent de eventueel te verlee- nen bijslagen en kunnen worden vastge- steld de stappen, welke men zal doen bij regeering en gemeenten. In deze commis- INGEZONDKN MEDEDEELINGEN. gewrichten en ledematen, alsmede hoofd- en kiespijn, verdrijtt men met Proefbuisje 25 ct. Bij Apoth. en Drog. uit het Engelsch door NORMAN VENNER. 20) Vervolg.) „Wat een uil ben ik toch geweest, mompelde hij, toen niets hielp. ,,Als ik padvinder geworden was, zou ik niet met mijn handen in mijn haar zitten. Hier zit ik nu, daar ligt mijn eenmaal per dag een goede daad en nu weet ik niet, wat ik moet doen. Maar kijk, dat is knap. Ze be gin*, geloof ik, bij te komen. Waarachtig. Netjes hoor Nu een beetje suggestie er- bij. Elken dag vod ik me in alle opzichten beter en beter worden. Als je dat tien keer achter elkaar zegt ben je beter. Zie je wel Ziezoo, daar zijn we.' De onbekende sloeg haar nroote blauwe oogen langzaam op, keek hem even aan en fluisterde toen een woord: Arthur." Daarna gingen de oogleden met de kor- te gouden wimpers weer dicht. ,/Dat ,,Mr. Arthur Arthurton' doet de deur dicht. Als ze straks weer haar oooen opslaat heb jij ook maar een woordje te zeggen, en dat is „Dorothy". t Is dus toch gebeurd Geen twijfel aan mogelijk Heb het trouwens vooruit geweten Dat komt er van als je op een zonnigen herfst- morgen aan het pierewaaien gaat. Voordat je 't weet, zit je in de val. Dit is wel de dou, het hoogtepunt van alles. Verge- leken hierbij waren de loopgraven kinder- spd." Langzaam gingen de blanke oogleden met de korte gouden wimpers weer om- hoog. .Arthur", fluisterde ze. Dorothy", fluisterde Jeremy terug. Weer vielen de oogleden dicht. Nog een paar minuten van zoo rustig liggen en dan kon de lduc'ht in ernst beginnen. Wat moest hij doen De kostbare second en verliepen het kleine wijzertje van zijn armbandhorloge tikte ze onmeedoogenid af. En hij bleef maar zitten, besluitdoos, in zijn hart wan- hopig. O, ja, hij wist wd wat hij wilde. Weg- loopen Maar zijn beenen voelden als looden dan, wat bereikte hij er mee Uitstd van executie Maar ook dat was welkom. Daar had hij iets: een dokter gaan halen Maar dat ging toch niet... Olivia was al weg. Wat een stomme zet om haar op zoo iets af te sturen Als hij zelf gegaan was, had hij dit tete-a-tete tenminste vermeden, had hij den tij*d ge- had om te bedenken, wat hij moest doen, wat hij moest zeggen Een roodborstje ging op een takje van een lagen struik valkbij zitten en begon opgewekt te tsijilpen. De bonding van het diertje was zoo brutaal met zich zelf inge- nomen, het borsje was zoo glanzig en zoo glad, de toon waarop het zijn opinie over het leven openlegde, zoo vreugdig en zoo intevreden, dat Jeremy zich veront- waardigd voelde worden. ,,Ksjtzei hij luid-op. ,,Ksjt -- Ga weg dier, ...je maakt me nijdig... Ksjt I" Het vogeltje volgde het bevel op. Met een sierlijken boog verdween het achter de heg. „Wat voer je uit Wat zeg je vroeg Lady Dorothy. „0... eh... niets... Het was een vogel... en dien joeg ik weg. Dacht dat hij je mis- schien zou hinderen. Buitengewoon irri- teerende wezens... vogels ik bedoel... ben je nu weer heelemaal boven Jan ,,Ja... ik geloof van wel. Ik voel me al- leen nog wat moe. Maar dat gaat wel over." ,,0, ja... dat gaat wel over. Als je maar kalm blijft liggen en je niet vermoeit. Vooral niet praten. Doe je oogen dicht. Probeer wat te slapen. Zal je bepaald goed doen. Ik jaag de vogels wel weg." ,,Wat praat je vreemd. Alsof vogels... Zeg, Arthur, je hebt mijn leven gered. Merkwaardig, he." ,,Ja merkwaardig, buitengewoon merk waardig... Ha Ha Maar denk daar nu maar niet over... Hou je maar kalm en probeer wat te rusten. Wacht, ik zal 't je wat makkelijker maken." Meteen stond hij op en trok zijn jas uit, vouwde het klee- dingstuk netjes op en legde het onder haar hoofd. ,,Doe geen moeite", fluisterde ze week. ,,Ik lig goed, heusch." ,,Dan is het in orde". zei Jeremy tegen den struik boven haar hoofd.Heelemaal in orde. Arthur", hoorde hij haar opeens fluis- teren. ,,Waarom blijf je daar zitten Waarom geef je me geen zoen VIJFDE HOOFDSTUK. ..Waarom geef je me geen zoen Als vliegen op een warmen zomerdag, zoo hinderlijk gonsden die woorden hem in zijn ooren. ,,En dat", overpeindse hi) bitter, terwijl ik geen klap heb om ze dood te slaan." Wat moest hij antwoorden Opeens kreeg hij een schitterend idee. ,,Kalm, kind kalm zei hij, terwijl hij haar hand streelde. ,,We moeten elke op- winding zien te vermijden, dus... he... Onder woorden gebracht was het niet bepaald schitterend. Een laffe, lamme, flauwe uitvlucht dat was het, anders niets. De groote blauwe oogen gingen nog iet9 verder open. Lady Dorothy keek hem aan alsof ze niet wist hoe ze het had. ,,Het paard -heelemaal vergeten Jeremy sprong op. Dat was nu werkelijk een schitterend idee. Het paard zou er on- gelukkig aan toe zijn een half uurtje ging er allicht met het bevrijden van het dier heen. Maar ook hier wachtte hem een teleurstelling. Het paard had zijn hulp niet noodig. Voordat Olivia weggereden was om den dokter te halen, had ze het tuig doorgesneden. En zoo kwam het, dat het ongelukkige dier, dat den dood van zijn eigenares bijna op zijn geweten gehad had, rustig op een afstand van een meter of tien aan het grazen was. Jeremy krabde zich achter de ooren en keek om zich heen alsof de verlaten vel- den aan den voet van den heuvel hem aan een nieuw schitterend idee konden helpen. Natuurlijk werd hij teleurgesteld. ,,Een geemanicipeerd paard," zei hij spijtig onder het terugloopen naar de p'lek, waar Lady Dorothy lag. .Heeft niemands hulp noodig... Onafhankelijk.absoluut onafhankelijk.eh... een merrie natuur lijk, wat Die laatste vraag ging verge- zeld van een onbenulligen glimlach sie werden aangewezen de heeren J. Hui- zinga, F. J. van Campen, J. 1 ruijman, Truffino en C. IJsebaert. resp. burgemees ter van Ter Neuzen, Graauw, Boschka pelle, Hulst en St. Jansteen en de heer J. A. Salman te Haarlem, lid van het dage lijksch bestuur van den bedrijfsraad. 2. Bovengenoemde commissie zal po- qingem doen om, gezien de groote werk loosheid in Zeeuwsch-Vlaanderen gedaan te krijgen het te werk stellen van buiten- landsche arbeiders te beperken. 3. De vergadering besluit werkzaam te zijn om bij besturen van polders en waterschapoen aan te dringen, het onder- houd der watergangen beter te doen ge schieden, overtuigd als de vergadering is. dat deze werkzaamheden over het a'lge- meen gerekend mogen worden tot produc- tief werk. 4. De vergadering spreekt zich uitdat het wenschelijk is in Zeeuwsch-Vlaande ren O. D. verschillende belangrijke ver- b'eteringen in het verkeerswezen aan te brengen, waardoor en de werkloosheid kan bestreden worden en de belangen van land- en tuinbouw, van handel en nijver- heid worden gediend. 5. De burgemeesters der gemeeniten spreken zich in beginsel uit om namens de gemeentebesturen een paging te doen bij den Minister van Waterstaat, om gedaan te krijgen, dat in het Rijkswegenplan zul len worden opgenomen bepaalde verbin- dlingswegen in Zeeuwsch-Vlaanderen O. D. TU1NBOUWCURSUS. Dinsdagavond had, in tegenwoordig- heid van de Commissie van Toezicht, de emidles plaats van den Algemeenen Tuin- bouweursus. Nadat door de heeren H. L. ,,Zeg je ziet er al veel beter uit. Wat een mop, he Als onze goeie ouwe pil dr. Johnny straks komt aanwandelen, is zijn overigens zeer gewaardeerde hulp niet meer noodig." ,,Misschien dat dr. Johnny het niet zoo'n mop vindt. Wat sta je daar te lachen Je schijnt in een buitengewoon goed humeur te zijn," ,,Ja, hoe kan het anders Dit weertje en dan in Engeland. Dan mousseer je van zelf. Hoe is t ook alweer Spring's at eleven, The larks on the thorn. Morning's at seven, The mail in the mom Och nee, zoo is t niet. k Heb nooit ge- dichten kunnen onthouden." ,,Spaar me", verzocht ze quasi-emstig. ,,Haal Browning er asjeblieft niet bij." ,,Dee ik niet." ,,Laat ik dan zeggen: probeer het niet. Hij is zoo wanhopig ouderwetsch. ,,'n Blauwkous, warrempel". dacht Jere my met een Snellen blik op het fijne, bleeke gezichtje. ,,Dat kan goed worden. Als ik mijn vingers niet branden wil, doe ik beter met haar overeind te helpen en dit soort conversatie te vermijden, tot ik erachter ben wat de Honourable Arthur op dit ge- bied presteert. Gesteld dat hij aan decla- meeren doet Dat zou knal numero een zijn Browning, zoo, was dat Browning 1 Dat 's meer dan ik wist." En dan was 't niet eens goed. Browning is al erg genoeg, maar wat jij ervan maakte 't Leek wel een raadsel.' (Wordt vervolgd. NEUZENSCHE CO U RANT .ui3.i~iuaa=^ Dc Burgemeester van H.R NI' iJ1g7n /etaats_ Gelet op art. 15 der wet van 21) Me 1870(btaats blad No 82) tot regeling der grondbelasting. Brengt ter kennis dat de door hem ontvangen staten der uitkomsten van de meting en schatt g enz in bovengemeld artikel bedoeld, gedurende 30 daeen op de Secretarie der gemeente ter inzage zSn nedergelegd en dat aan ieder wiens eigendom- m"„ in die staten vermcld zijn een kenmsgeving zal worden toegezonden. Ter Neuzen, 31 Maart 19i7. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Witte Ster IN EN fABRIKANTi N.V. •TOOMTABAKSFABRIIK W.H. TH. NIEMGMBR. ORONINGEN in

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 5