Communie-Kinderen Dames- en Kinderhoeden mooie kleine ROLIIAMMETJES, Moderne Kleeding!!! Stervende Volkeren ECHTSCHEIDINGS BRIEVEN. Een moderne Hercules Dunlop- Banden PHI BOEREBOTGG Royal Standard- Concert- en Bioscoopgebouw WATT en WATT Watt Bn V- M/off i De Electrische Stoel WATT en '/a WATT Hervormde Ghr. School Ter Neuzen. Wat heel Zeeuwsch-Vlaanderen zegt. Weer ontvangen Tegen a. s. Paschen Fa E. A. IJSEBAERT. COSTUUMS, FAUST. EMIL JAMMINGS. GRIJSHAAR een DAGOIENSTMEISJE gegolfde Asbest-Cementplaten en Leien. als Wereldreizigers op zoek naar de verborgen schat! Zaterdagmiddag. Aanvang 2 uur (einde 5 uur) - Cahinet-Foto cadeau. - Atelier BUT. een prachfige sorteering A. DUIJVESTEIN, Jongens an Kinderpakjes in aile dessins vanaf 7,- Overhemden, Basscn, Sokken, Hoeden, Petten enz. J. LUCIEER en ZOOM, mm Vertoonen wij een schitterend Programma. Een PRACHTFILM in den waren zin des woords. Spei van het Huwelyk uit berekening. Verwacht! MACISTE DE GEWELDENAAR. Wy hebben de groote eer aan het publiek mede te deelen dat wij ZONDAG 10 en MAANDAG 11 APRIL als lste Hoofdnummer een byzonder groot werk zullen brengen, waarvoor door ons noch kosten noch moeite is ontzien geworden. Wij hebben de byzonder groote eer U te vertoonen een der aller-aller-grootste films van dezentyd: De vakbladen noemen dit werk een evenement in de cinematografie IGeen superlatieven zyn superlatief genoeg om de superioriteit van dit meesterwerk in voldoende mate aan te duiden. A. J. FAAS Zonen, EEN NETTE DIENSTBODE VULPENHOUDERS Fijnste Chocolade. Grootste sorteering. - Laagste prijzen, - Wat koopt U voor een gulden? Ziet Etalage. J. BONTE-v. foOSSEVELOE, N. v. d. MOLEN-DE FEIJTER, E. J. WEMAER, Steenkamplaan 57 Zondag 3 April. Aanvang 8 uur. Het is een waar succes. I Vooraf de buitengewoon boeiende film Comedie dramatique fantastique in 5 Acten. Zaterdag 2 April. Aanvang 7 uur. als Wereldreizigers op zoek naar de verborgen schat! Vanaf heden is weer de Insohrijving voor nieuwe leerlingen tegen 1 Mei opengesteld. Tot de le kla-se kunnen kinderen toegelaten worden, die \oor 1 Nov as. 6 jaar worden. De opgave kan geschieden bij het hoofd der school dhr, VAN WiJCK (Vlooswijkstrof bij den secretaris van het bestuur D. VAN AKFN (Markt) Nergens koop je RO&iJMEN zoo prachtig zoo mooi en zoo zuiver en dat aan de prijs van35cl. pes' hafve K.G., dan in de GOEDKOOPE VOLKSWINKEL te Ter Neuzen, STEENKAMPLAAN 57. welke zich in de maand ApRiL laien fotografeeren ontvangen als herinnering bij elk dozijn briefkaart-foto's, een groote Beleefd aanbevelend, Hoeden worden op besteSling gemaakt. Voor rouw in korten tijd. Aanbevelend, ZAAMSLAG. vanaf 1 K G. Extra mager. Hebt U bij ons al eens in de etalage's gezien naar de keurig verzorgde aan ongekend lage prijzen? vanaf 14,—. Beleefd aanbevelend, v/h P. A. VAN HOLVE, Kanaalkade 31, S L U I K I L, P,S. Tevens maken wij U er op attent een geso teerde STAALCOLLECTIE te bezitten voor maatkleeding. ZONDAG 3 APRIL. Aanvang 73/4 uur. Iste Hoofdfilm. Het onsterfelijk Meesterwerk van FEN1MORE COOPER. O F rijk Dit drama speelt in het jaar 1757 gedurende den Oorlog tusschen Frank- en Groot Bretagne, welke strijd ging om het bezit van het Indlanenland. Een strijd tusschen Roodhuiden en Blanken. 2de Hoofdfilm. Deze mooie speelfilm waarin de beroemde en Schoone Amerikaansche actrice COR1NE GRIFFITH, de hoofdrol vervult, toont ons de gevolgen van een misstap een onbegonnenheid in de jeugd begaan Het conflict in het huwelijk, wanneer uitkomt dat alles slechts „om het geld" te doen was. PRIJZENBalcon 1,00, lste Rang 0,75, 2de Rang 0,50, 3de Rang 0,25. Plaatsbespreking van 6—7 uur. SPECIALE MIDDAGVOORSTELLING MET ONS BEKEND ZEER U1TGEBREID PROGRAMMA. Dol komische Sport sensatie film in 5 acten. de hoofdrol de gevierde FRANK MERRIL. PRIJZEN: Balcon 0,60, lstc rang 0,40, 2de rang /0,30. Kinderen halve prijs. Hoofdfilm. I n LUXOR BRENGT U DE MOOISTE FILM DER WERELD FAU8T. Werd geprolongecrd te Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. FAUST. Werd geprolongeerd in Utrecht, en wordt daar met tussehenruimte van «n Programma voor de derde week teruggebrachf. FAUST. Litp in twee theaters tegelijk met uitverkochje voorstellingen in Arnhem. FAUST. Werd tweemaal per avond voor uitverkochte zalen met verhoogde prijzen vertoond te Haarlem. i FAUST. Maakte record-recettes in Dordrecht, Ensched^, Hilversum, en in Asta Theater en National Theater te Amsterdam. Wij verhoogen onze prijzen voor dit KLNSTWERK NIET. Plaatsbespreking kan reeds a s. ZONDAG 3 APRIL tijdens de pauze geschieden. Dijkst. 86 - Ter Neuzen gaat over in de natuurlijke kleur als U het Vakkundiglaat behandelen, alsmede alle soorten Haarwer- ken, welke solied en vakkundig be- handeld worden. Ook uU^cvol- leri tiaor kan verwerkt worden. Noordstr. 20- Ged. Kapper. W^gens familieomstgiid^hediin dsr tegenweordigo tegen Mei gevraa£tl Wasch buitenshuis. Zondags Vrij. C. BUSTS* A AIM, Goesche Melksalon, Opril 8, GOES. Wordt gevraagd voor terstond of later bij Mevr FEIJ, Axelschestraat 10. FIRMA P. J. VAN DE SANDE Baleefd aanbevelend, Dijkstraat 37, TER NEUZEN. 99' Oakbedekking voor landbouwschuren, fabrieken, magazijnen, garage's, kippenhokken, wagenhuizen enz. enz. in Alle „Fternit"platen zijn gemerkt (E B) aile andere is namaak, Golfplaten in acht verschiliende maten uit voorraad leverbaar. per ll<2 K.G. 85 ct. R1JW1ELEN /4?,SO. Aanbevelend, Ph. A. KNIJFF - Zaamslag. .Het beste van het beste." Voortdurend wordt de wereld overstroomd met Wereldreizigers of z.g. Wereldreizigers, maar U kunt ze niet verder volgen dan in Uwe omgeving, doch kunt U overal volgen, daar zij van het begin tot het einde in deze groote Kim op het witte dock ^ullen verschijnen. Zijn uw lachspieien in voldoende conditie? U zult ze op de proef moeten stellen Het wordt een lachsalvo als nog nooit vertoondj WATT en '/2 WATT zijn l'/2 uur aan het woord en doorstaan duizenden moeilijk- heden, die steeds op de meest comische wijze worden opgelost, teveel om hier alle te vermelden Een prachtfilm, die reeds alleen een bezoek overwaard is! Loge 80 cent; Parket 60 cent; Eerste Rang 45 cent; Tweede Rang 30 cent; Derde rang 15 cent, Plaatsbespreking von 6—7 uur. Groote klucht In 7 acten van de beioemde Deensche komieken. - 11/, uur von onbedaarlllk lochen. Nog_nlm. ""SgfcE mer zult U zoo horteiijfe gelachen hebben. ^1 bfistaat ook gelegentieid deze dolle klucht bii te wonon tpgon de gewone entree-piijzen. De laatste der Mohikanen FAUST Aanbevelend, JOH. VAN EiJSDEN, Paascheieren. Vert. Eternlt producten. Magazijn Axelsche weg 44b. m

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 4