Wie prijs stelt Ul JOHN. C. DEIJ-MANGOLD. Groot Concert Mr. P. DIELEMAN Centrale Liberate Kiesvereeniging PAASCH-ARTIKELEN, DE G0EDK00PE VOLKSWINKEL Paasch-reclame Ter Neuzen E. J. WEMAER CONCERT- EN BIOSCOOPGEBOUW Wat is „De Groote Parade"? alls kwantums Suikerbeeten. Klipperschip Zuid-Nederland Boereboter, uNEOERLAND EN ORANJE" H.H. Landbouwers, V00RHANDEN een flinke sorteering „Het beste van het beste" „het beste van het beste' E.J.WEMAER TerNeuzen en u O u m m r- O m HEEREN- EN JONGENS-COSTUUMS Zwarte Gostuums vanaf f 18,50. Fantasie-Costuums vanaf f 10,-. Ruime sortesring KINOERPAKJES in alle prijen. Manchester-Costuums, groote maat (broek en jas) vanaf f 10,- Groote sorteering STOFFEN voor Heeren-Costuums aan t stuk. DOET UW VOORDEEL! Voor het Prijs slechts 90 cent. KUNSTKRING TER NEUZEN. Vanaf Maandag 4 t/m Zaterdag 16 April een nette WONING De Turn. Damesrijwielen N.V, Ter Neuzensche Scheepsbouw Mij. Koopje Coop. „0ns Belong". I- ui N N H H a. x. m Xj. De nieuwste PETTEN. Groote sorteering a 1,50. Kinder-Manchesterpakjes, gevoerd, a 3,90. Fantasie-Broeken, vanaf 1,90. Blauwe- en Grijze KIELEN a 1,50. is de inteekening vanaf heden opengesteld Direclnce Men. H. DOtlSSY-SLINGENEIJER. MUZIEK, K00R en S0L0ZANG. den 12-jarigen Viool-virtuoos CARLO VAN NESTE. De Centrale Antirev. Kiesvereeniging Wielrijders en Wielrijdsters Firma D. J. OGGEL, Axel. Firma P. J. VAN DE SANDE, aan scherp concurreerende prijzen. PM MAAT 1 BWr** Zaterdag 9 April tot en met Dinsdag 12 April. TE HUUR GEVRAAGD huurprijs 4 a 3 gulden per week. Brieven onder No. 2© bureau van dit blad. Houdt zich aanbevolen voor het Aanleggen en Schoonmaken van Tuinen, J. RIEMEN8, Tholensstraat 55, TerNeuzen. Groote sorteering REISKOFFERS in alie maten. Vraagt prijzen. A. M. MOGGRE, Ter Neuzen. Lederwaren. Enkele gebruikte prijzen 15 tot /20. Te zien Ph. A. KNIJFF - Zaamslag. gevraag d voor ERWTEN prijs f 3©.- per 100 K.G. met max. tO °/o pixel. Aanbiedingen Mij. voor Zaadselectie en Zaadteelt, ZWAAN en v. d. MALEN, Voorburg (Z.H.) Te koop gevraagd in Z.-V. Opgaaf hoeveelheid en prijs worden ingewacht aan het bureau dezer courant. T E KOOP voor directe aanvaarding 231 Ton. Ook i nr u i ling tegen Klipperschip van circa 175 ton, op ge- makkelijke conditien. op goedkoope Koffle, maar toch een mooie boon en zuivere smaak wenscht, neemt proef met onze Koffie van ©3 ct per halve K G. Deze Koffie is afkomstig van een der beste branderijen van ons land. E J WEMAER - Ter Neuzsn Glycerinezeep pet V2 K.G. 15 ceat Zwaluw Lucifers per pak 11 Molen Lucifers 9 Zwitsersche Kaasjes per stuk 8 Groote flesch Azijnexlract 25 Kieine flesch Azijnextract 10 Peekofbe per pak 7 Aardappelmeel per pak 7 Pepermunt (extra strong) per H.G. 12 Garribaldis 13 Flikjes (met of zonder kraalijes) per H.G. 13 Rumboonen 15 Crgmedopjes 15 Zeeuwsche Babbelaars per lU K.G. 18 Zandkoekjes 24 Rijst per V2 K.G. 13 Pracht Rijst per Vz K.G. 16 java Rijst 20 Stljfsel 13 Vermecelli (krul of slerretjes) per V2 K.G. 23 Havermout zeer zuiver per K.G. 12 Losse Koffie (puik van smaak) per J/2 K.G. 65 Losse Koffie (zeer smakelijk) per V2 K.G. 90 Denkt om de Paasch-reclame. De nleuwste modellen in Firma P. J. VAN DE SANDE Ter Neuzen. zoowel in stroo als zijde. (Moderne kleuren). VoordeeliM adres voorhetver- maken van oude Hoeden en het maken van Capothoedjes. Beleefd aanbevelend, Gez. MILLENAAR, Lange Kerkstr. 64, Ter Neuzen. Een nleuw Damesrllwlel (een maand gebruikt) van /70 voor f 55. Voile garantie. Aanbevelend, Ph. A. KNIJFF - Zaamslag. 85 cent per halve K.G. Aan mijne afnemers in KUNSTMEST- STOFFEN bericht ik hiermede de navolgende analyseverslagen van het Rijkslandbouwproef- station te Maas'richt: Datum en leveringplaats. Hoeveelheid en soort Analyse. 21 Jan. Kijkuit 10,000 K.G. Kalizout 39,2 pet Kali 29 Kijkuit 20,000 Superfosfaat 14,8 Phosphorzuur 31 Kijkuit 10,000 Zwav. Ammoniak 20,58 Stikstof 3 Febr. Axel 20,000 Xalksalpeter 14,65 Nitr. Stikstof 0,90 Amm. Stikstof 3 Axel 15,000 Kalizout 40,70 Kali 11 Axel 20,000 Zwav. Ammoniak 20,60 Stikstof 11 Axel 60,000 Chilisalpeter 15,65 Stikstof 14 Axel 20,000 Superfosfaat 13,90 Phosphorzuur 15 T, Axel 30,000 Superfosfaat 14,50 Phosphorzuur 22 Kijkuit 35,000 Superfosfaat 14,30 Phosphorzuur 2 Maart Sassing 70,000 Zwav. Ammoniak 20,96 Stikstof 3 Axel 103,000 Superfosfaat 14,60 Phosphorzuur 14 Axel 20,000 Chilisalpeter 15,75 Stikstof 17 Axel 30,000 Zwav. Ammoniak 20,99 Stikstof 18 Axel 20,000 Chilisalpeter 15,70 Stikstof 22 Sassing 20,000 Amm. Super 6,70 Stikstof 9,80 Phosphorzuur De off.cleele bescheiden liggen voor mijne afnemers ten mijnen kantore ter inzage. Behalve Kalizout zijn alle soorten nog dagelijks te bekomen en houd ik mij voor verdere orders beleefd aanbevolen. Ook nog enkele balen Patent-Kali voorradig. AXEL, 31 Maart 1927. Firma D. J. OGGEL. ONTVANOEN: voor elke beurs. Groote voorraad. igssr ZIET ETALAGE. BOORDEN, DASSEN, ENZ. (Jas geheei gevoerd 1909 1927 bevat 16 port-etten van H K H. Prinses Juliana, op verschillende leeftijden, h t welk voor haar 18de Jaarda- zal verschijnen op Maandag 4 April, 's avonds 8 uur, in het CONCERT- EN 8I0SC00PGEB0UW te Ter Neuz«n. Tevens optr den van Entree le Rang f 1,25, 2a Rang 0,75, 3e Rang f 0,50. Besproken plaats 10 cent extra. Programma's tevens Tekstboekje en Plaatsbe;prtking bij den Heer A. M. MOGGRE, Noo dstraat, Ter Neuzen. HET BESTUUR. in den Statenkieskring HULST beveelt bij de stemming voor de Prov. Staten van Zeeland op Api*il a.s. aan lijst 5 waarvan No. 1 is Slechts hokje invullen. D. SCHEELE, Voorzitter. C. D. v. WIJCK, Secretaris. Door prijsvermindering der Groot Rijwief Industrie leveren wij U thans aan zeer biili|her. prijs een eerste klas Riiwiel, zooals Gazelle, Burgers E.N.R., Transvalia, iVIagneet Corsair, Aurora, Royal of N.O. rijwiel. Alvorens (J koopf, ziet eerst onze 6talage. Aanbevelend, A. J. FAAS ZONEN, Rijwielhandel, Dijkstraat 84—88, TER NEUZEN. Voor de levering Uwer MESTSTOFFEN houdt zich beleefd aanbevolen TER NEUZEN. in den Provincialen Kieskring Hulst. Bovengenoemde kiesvereeniging beveelt bij de stemming voor de Provinciate Staten in den kieskring Hulst op WOENSDAG 6 APRIL met kracht aan te stemmen op de lijst van den Vrijheidsbond, lijst No. 3, met als eersten naam den heer PH J. VAN DIXHOORN, alle mannen ten zeerste bekend met de behoeften onzer streek. Het Bestuur, L. J. GEELHOEDT, Voorzitter. J V. D. PEIJL, Secretaris. Aan 't zelfde adres WEDERVERKOOPERS gevraagd voor Beschuit en Specutaas. zullen wij wederom geven bij IEDERE GULDEN bij ons besteed aan Winkelwaren, EEN BON. 2 dezer Bons geven recht op 3 Versche eieren. Voor 5 Bons een halve K.G. Koekjes. Voor 10 Bons 1 flesch prima prima Wijn, Port (wit of rood), Bergerac, Med Bloedwijn of Barcelona (naar eigen keuze) Op Sinker en Boereboter worden deze bons niet verstrekt. Wij garandeeren de beste kwaiiteiten aan de laagste prijzen. Rozijnen, SS em»°iSerxX per halve K G. 35 ct. Krenten per V2 K G 26 ct. Sucade per H G, 18 ct. Prachtig wit en zuiver Vet, per */2 K G. 44 ct, Uw voordeel is het, bij ons te koopen. Aanbevelend, Mm Naar aanleiding van de vele aanvragen, hebben wij het genoegen mede te deelen, dat Het wereldsucces-filmwerk zal vertoond worden van Zaterdag 9 April zal de vertoonlng aanvangen, om HALF ZEVEN, ten einde de bezoekers uit de omgeving nog in de gelegenheid te stellen met de laatste tram terug te keeren. Zondag 10, Maandag 11 en Dinsdag 12 April, aanvang 8 uur. Plaatsbespreking vanaf a.s. Maandag iederen avond van 5-6 uur en in de „Pauze" op a.s. Zondag. &QT Voor de bezoekers, die de vertooning op Zaterdag 9 April willen bijwonen, zal ook gelegenheid "W tot plaatsbespreking zijn op Zaterdag 2 April van 5-6 uur. PrijzenLoge /I,—, Parket 80 ct, 1e Rang 60 ct, 2e Rang 40 ct en 3e Rang 25 ct Zij is het Leven en de DoodDe Liefde en de HaatHet Ongeluk en het Geluk Haar Stem is de stem aller volkeren Haar Geest is de Geest van millioenen menschen. Zij is de vroolijke lach der Fransche Dochters De Heldenmoed der helden die dapper den dood ingaan. Het zachte gefluister der verliefden het weeklagen, dat opslijgt van de bloedige velden van Vlaanderen Zij is het bulderen der kanonnen, wier boodschap verwoesting brengtde teedere muziek der liefdesliedjes en de doodenmarsch" voor hen die vielen voor het recht ep de vrijheid. Zij is het stralende beeld der overwinningsglorie. De sombere modder der loop- graven De opwinding der gevechten. Zij is de smart, de verschrikking. het tragische heldendicht, gemaakt van Bloed, Tranen, Heldenmoed en Teederheid. Zij is de geschiedenis, die men nooit zal vergeten zoolang de menschen een stem hebben om ze te herhalen. PRIMA II II II II II II II II II I) II >1 II II II II II II II II II II if II II I) II II >1 I— Prinses JULIANA-ALBUM „De Groote Parade"

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 3