Het Lev en" Veitiglieid en Volksgezondheid. Koffers vanaf 90 cent. Tandarts P. Fijn van Draat i7~g. de regt Naar onbekend Middan-Azie Heeren Landbouwers! Levensverzekeringsmaatschappij Kent U reeds Weet U dan Waarom zoudt U dan! I.m,I Als Uw kinderen ~DAMRUBRIEK, w i SMl m>, BOND VOOR STMTSPENSIOEN. Uitgesteld. Atelier DE TIJD DOET LEEREN Duitsche Kachelkolen, Qpenbare Verkooping. Hyisfioiideiijke' en andere Goedsren. Tu&schen Kara-Korum en Hindu-Hash Adj. Inspecteur PH. A. KNIJFF te Zaamslag. If F|RMA P. J. VAN DE SANDE Ter Neuzen zich hebben bezeerd EEN SPOORWEGONGELUK VOORKOMEN 1. 33—28 17—21 2. 39—33 21—26 3. 44—39 12—17 4. 34—30 7—12 5. 30—25 17—21 6. 40—34 21—27 7. 32X21 26X17 8. 37—32 1—7 9. 41—37 19—23 10. 28X19 14X23 48. 17—22?? 1mb, Schilder- en Behangwerk. GAAT NIET DOOR; Immitatie fibre A. M. MOGGRE, a f wezig Electroiechnische Adviezen Lessen in Wis-, Natuur- en Werktuigkunde V00RHAN0EN: Onder beleefde aanbeveling voor het kontrakteeren Uwer Beet wortelen, wordt U hiermede bericht, dat Beetzaad in diverse sorteeringen voor U beschikbaar is, alsook bij mijne agentenS. DIELEMAN Wz., C F. DIELFMAN Jz. en J. F. DE DOELDER te AxelJ. C. DEN HAMER te KoewachtM. DE POOTER te Zaamslag J. BLOMMAERT-VAN DE WALLE te HulstFL. VERDURMEN te Moosterzande; R. KERKHAERT-DE COOCKER te Westdorpe; J. GERRES te ZuiddorpeA. HERWIJER te Oostburg; W. DEES Pz. te St. Kruis en JOH. APERS te Wachtebeke. Axel, 31 Maart 1927. Firma D. J, OGGEL. het nieuwe „STANDAARD" rijwiel van de Simplex Rijwielfabrieken te Amsterdam. dat de prijs van dit rijwiel als gewone uitvoering slechts f 74,is. een ander rijwiel koopen van onbekend fabrikaat, indien eene groote Nederlandscha fabriek die een goeden naam te verliezen heeft U zuik een rijwiel tot dien prijs aanbiedt. is iederen ZATERDAGNAM1DDAG verkrijgbaar bij INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. gebruik dan dadelijk daten heeft gesteld, heeft Zaterdagavond een opeabare vergadering te llmuiden ge houdeu. De candidaten, onder wie twee bekeade wiidstroop ;rs ait IJ maiden d e eers getojid met den hoogen hoed, in een rijtuig war?n roudgeredea, traden zing-mie op. Later werdea de gezongen liedjes in de zaal verkocht. Debaters mocbt nalleen zingend± optreden maar er waren geen liefheb >ers. Een der cand taten had zpn harmonica met slag werk meege'oracht, doch het m .ken van muziek was ve boitn. De candidaten deelden mee, dat, waaneer zij gekozen zouden worden, zij ia de Statenvergadering ook zingenie zouden optreden. Binaenk rt houdt deze party een opanbare verg d -ring te Haarlem. DE DOO DEN DE LIGH TEN. Donderdaguacht om 12 uur reed de 28 jarige chef monteur A. C. uit Rotterdam met zijn au'o ter h ogte van de Melkmarkt den Schieweg af Van den anderen kant naderde eea auto met verblindende lich- ten en om een aanrijding te voorkomen hield C. zoo v r mogelijk naar rechts uit. Door h4t telle licht van de auto, zag hp de tram niet naderen en reed hp daar tegen op. De 18 jarige J. S. s!oeg uit de auto en bleef bawusteloos langs de rails liggen. De auto werd grooten- deels vernield C. zelf kwam met den schrik vrp, terwpl de tram geringe schade opliep. MUUR OMGEWAAID. Zaterdrgmorgen is door een rukwind een versch opgetrokken nokmuur van het in aanbouw zijnde bioscoop-theater 1 rianon aan de Brees raat te Leiden, omvergewaaid, Eukele monteurs, die in het gebouw aan- wezig waren, werden door de vallendesteenen gowond Een van hen, een Hagenaar, moest door de eerste hulpdienstnaarhetacademiseh ziekeahuis worden overgebracht, Door oplettendhe d van den m -.chinist is te Stiens (Fr een spoorwegongeluk voor- komen, dat ernstige gevolgen had kunnen hebben. De splitsing der loc -.aispoorweglijn in de riehtingen Oost en West, geeft daar aanleiding tot splitsing en samenkoppeling der lijnen van en naar Leeuwarden. De trein van 8.30 uit Harlingen was reeds binnen. Die uit Dokkum naderde en komt gewoonlpk naast den anderen te staan. Door een onjuisten wis^elstand reed deze echter op den reeds stilstaanden trein aan en naderde dezen bedenkelijk dicht. Gelukkig merkte de machinist het onraad en wist door krachtig remmen nog joist op tij 1 zijn trein tot stilstand te breng n. Hoaveelon- heil door dit blijk van at'entie voorkomen is, valt moeiiyk te zeggen. De fout schijnt te schuiten bp het bedienend stationsper- soaeel (de chef was ongesteld) dat den wis e't niet, of althans niet op tpd, heeft overgehaald. UIT DE RAILS GELOOPEN. Wosnsdagavond is op de Linker Rotte kade te Rotterdam een motorwagen met bp wagen uit de rails geloopen. De wagen reed me1 voile vaart in de richting van het water, ontworte'de een boom, doch dank zij het krachtig remmen van den bestuu der, bleef de wagen juist aan den w.terkant staan, waardoor een ernstig on»sluk voorkomen werd. ZESTIBN AUTORITEITEN VOOR HET KEUREN VAN VIJF HENGSTEN. Volgens het ..Overijselsch Landbouw- blad" heeft zich onlangs te Zwolle het ..drama" afgespeeld, dat, om van vijf hengsten een pony, zegge en schrijve een pony, goed te keuren, die volgende perso- nen te pas kwamen: 1. Voorzritter en secretaris van de prov. regelings-commissie. 2. Het Rijlkslid van die commissie. 3. De voorzitter der Rijkscommissiie (die g'elukkig in een paar functies optrad, anders waren er nog meer geweest). 4. Vier leden der Rijksoommissie. 5. Drie leden der stamboekcommissie voor het tuigpaard. 6. Drie leden dier stamboekcommissie Voor het trekpaard. 7. Twee veeartsen. Alle deze 16 personen waren dus noo- dig om een pony-hengSt goed en vier an dere hengsten af te keuren Men zou haast zeggen, dat de kwaliteit en kwant'iteit van den paardenstapel in de omgeving van Zwolle omgekeerd even- redig is aan die kwaliteit en kwantitelt van hen, aan wie de belangen van de paarden- fokkerij zijn toevertrouwd ONTPLOFFING OP EEN NIEUWE DUIKBOOT. Aan boord van de nieuwe Italiaansche duikboot Balilla is op de werf van Ansal- do bij het beproeven van de motoren een ongeluk gebeurd. Vermoedelijk tengevol- ge van gasontploffing is een werkman ge- dood en zijn er een twintigtal gewond. De Balilla was 20 Februari te water gelaten. EEN VLIEGFIETS. Naar gemeld wordt. is de heer Palmer uit Andouer er in geslaagd een vliegfiets te construeeren. Deze fiets, waarvan het frame van alluminium is en waarvan de vorm overeenkomt met dien van een ge- woon rijwiel, weegt slechts drie pond, en is bevestigd onder aan een sigaarvormi- gen ballon met een inhoud van 4000 kub. voet. De pedalen brengen een propeller in beweging, waardoor het toestel een snelheid van 25 mijl per uur kan bereiken. Binnen enkele weken hoopt de heer Andouer met proefvluchten aan te van- gen. GRUWELIJKE VONDST. Bij Berlijn is in de Havel het lijk gevon- den van een jonge vrouw, naar schatfcing tusschen 18 en 22 jaar Het lijk (of liever de romp, want het hoofd en de armen en beenen ontbraken) was gewikkeld in bruin pakpapier. Het hoofd bleek van den romp afgezaagd te zijn, die armen en bee nen zijn vermoedelijk met een bijl afge- slagen. De politie denkt aan een sexueelen moord. SIC TRANSIT. De Germania maakt gewag van een eigenaardig bal, dezer dagen te Berlijn gegeven. Deelnemers waren adellijke Russische uitgewekenen van een bepaald beroep: chauffeur. Ofschoon er niet an ders dan graven, prinsen en ,,Fiirsten" werden toegelaten, waren er niet minder dan 600 aan'wezigen, met hun dames. Al len waren op t sierlijkst uitgedost. Om zes uur 's ochtends verwisselden de man- nen hun galacostumes voor het chauf- feurspakje en togen aan het werk. EEN GESTOLEN KINDJE. Verleden week Donderdag werd het tweejarig dochtertje van het echtpaar Bra zier te Chattanooga (Tennessee) uit haar wiegje gestolen. De politie kon geen spoor van het kindje ontdekken, doch Za- terdag kreeg idle heer Brazier een pakje met het nachtponnetje en een lok van zijn kind. Daarop volgde een briefje met een andere lok. Dat briefje gelastte den vader op een bepaalde iplaats in de stad 3333 dollar en 33 cent te overhandigen aan een neger, die hij daar zou aantreffen met een bezemsteel in die hand. Het briefje deelde verder mee. dat het kind gezond en vroo- lijk was en na ontvangst van het geld teruggegeven zou worden. De angstige vader volgde de aanwij- zingen van het briefje op en den volgen- dien dag werd het kinidlje, naakt, gevonden voor de deur van een predikant, die het onmiddellijk aan de ouders teruggaf. DE WAARDE VAN EEN VROUW. Vrijdag heeft de Lord-opperrechter, Lord Hewart, in de Assizen te Leeds een aantal echtscheidingszaken afgedaan. Er waren er zeven-en-zeventig en na elf er- van gehoord te hebben, zeide hij tegen den rechtsgeleerden raadsman, die de eischende partij in de twaalfde zaak ver- tegenwoordigde, dat, als hij deze twaalf zaken tegelijk kon behandelen, hem dit veel tijd Zou sparen. De advocaat gaf toe dat de gevallen pijnlijk veel op elkaar leken. In een geval waarin een echtgenoot 200 schadevergoeding voor het verlies van zijn vrouw eischte, merkte de Lord- opperrechter op. ,,Men draagt mij op, om, bij ontstentenis van een jury, de waarde van deze vrouw voor haar man in geld uit te drukken en ik wijs hem 2x/2 shil- linlg toe". BRAND OP EEN SLAAPKAMER. Aan de Eikstraat te Nijmegen werd men opgeschrikt door kindergeschrei en een brandlucht. In een woning werd een begin van brand ontdekt op een slaap- kamer. Op den vloer in die kamer werd in bewusteloozen toestand aangetroffen de vrouw van den metaaldraaier. D. R. met geringe brandwonden aan de beenen en g'edeeltelijk verbrande kleeding. Zij werd bij buren binnengedragen, waar een agent van politie geruimen tijd de kunst- matige ademhaling toepaste. De dokter constateerde echter den dood. Vermoe delijk heeft dte vrouw een brandende pe- troleumlamp laten vallen. De brand is door buren gebluscht. XXII. Naar aanleiding van de in de vorige rubriek geplaatste partij, waarin wit in den slotstand een grove foutzet deed, ont- vingen we een mooie remise-gang, als wit toch de sterkste zet deed Deze spelgang wehd ons gezonden door den heer Joz. Haak, waarvoor onzen dank. Bedoelde slotstelling zag er als volgt uit: Zwart: schijven op 15, 34 en 41. Wit: schijven op 19, 32, 33 en 35, en een dam op 3. In dezen stand speelde wit 1914, ter- wijl wij als winnenden zet aangaven 32 28. Nu blijkt, dat na 3228 zwart nog de remise kan forceeren door 3440 (wit 35X44): 15—20 (wit 3X25) en dan 41- 47, waarna wit steeds twee schijven ver- liest. Inderdaad zeer fraai en weer een bewijs voor de schitterende mogelijkheden van het damspel Maarwaar is de speler, die voor het bord gezeten, dat al- les zien en berekenen kan, zonder de schij ven aan te raken En dus houden wij het er voor, dat 3228 groote winstkans gaf, want is het zeker, dat zwart voor het bord die spelgang zou gezien hebben Partij no. II gespeeld den 19 Maart te Middelburg in den wedstrijd om het kam- pioenschap van Zeeland. Wit: Zwart: J. Strooband te J. J. Kaan. Middelburg. 11. 25X14 12. 34—30 13. 47—41 14. 32—28 15. 37X28 16. 41X32 17. 46—41 18. 41—37 19. 37—31 20. 32—27 21. 42X31 22. 28X17 23. 38X27 24. 43—38 25. 49—43 26. 45—40 27. 40—34 28. 50—45 29. 30—25 30. 25X14 31. 35—30 32. 31—26 33. 45—40 34. 33X22 35. 40—35 36. 38—33 37. 33X22 38. 30—24 39. 48—42 40. 36—31 41. 42—38 42. 38—32 43. 31X42 10X19 16—21 21—26 23X32 26X37 5—10 10—14 17—21 21—26 26X37 18—22 12X32 19—23 13—18 9—13 7—12 14—20 12—17 4—9 9X20 20—25 8—12 23—28 17X28 2—8 12—17 17X28 3—9 18—23 8—12 13—18 28X37 11—17 (11—16 is beter) 6—11 25X34 23—28 15X24 44. 42—38 45. 34—30 46. 39X30 47. 24—20 48. 30X19 Tot hier toe een gelijk opgaand spel zonder fouten. Op twee manieren had zwart een goede voortzetting. De zet 9— 13 gaf zelfs winstkansen Want na den afruil is wit vrijwel gedwongen tot 27 21, om schijfverlies te ontgaan. waarna zwart door 2833 aanstonds om dam kan gaan. Maarzwart maakte een blun der en speelde: 49. 27—21!! 22—27? 50. 21X23 18X29 51. 43—39 11—17 52. 3934 zwart gaf op! Over 't geheel een zeer makke partij. die voorbestemd scheen om remise te wor den, tot de 48e zet van zwart een onver- wachte wending braclht. Wedstrijdprobleem No. 11. van A. H. van der Geest te Lisse. ZWART1 2 3 WISSELKOERSEN Amsterdam, 1 April, 2 uur. Bieden. Laten. Louden 1 ii,12l/2 12,14V2 Berlpn 59,20 59,28 Parps 9,75 9,80 urussei 34,70 34,77 W eenen (per 100 sch.) 35,15 35,20 Vreemd Bankpapler. Duitsch 59,20 59,28 Fransch 9,75 9,80 Belgisct 34,70 34,77 Ojstenrpksch (per loOscii j35,15 35,20 SCHEEPVAAR TBEWEGING Van Riemen: 30 Miaart. Zweedsch s.s. AS- LOG, 942, fosfaat, Stockholm. Voor Gent: 30 Maart. Eng. s.s. EVELYN MANOR, 226, ledig, Londen; Estl. s.s. WIHU- RI, 1111, ledig, R'daniEng. s.s. ELVINGTON, 346, ledig, Dieppe; Eng. s.s. BUSK, 142, aard- appelen, Boston. 31 Maart. Eng. s.s. DILSTON, 812, ledig, Londen; Eng. s.s. AFON DULAIS, 584, ledig, Rouaan; Eng. s.s. RON AN, 515, stukg., Leitfc; Duitsoli m.s. DIETRICH HASSELDICK, 135, pekkolen, Shoreflwun; Eng. s.s. DERWENT, 418, situkg., Goole; Eng. s.s. MERANNIO, 568, stukg., Londen; Fransoh s.s. CIRCEe, 1111, ledig, R'damEng. s.s. OTTO, 360, stukg., Antwerpen. Van Gent: 30 Maart. Eng. s.s. STELLING, 1257, ledig, Tyne; Belg. sjs. URPETH, 807, ljzer, Londen; Nederl. m.s. VITA, 88, macadlam, Londen; Eng. s.s. MOORFOOT, 1077, ledig Antwerpen; Letl. s.s. EVERENE, 1064, ledig. South ShieldsDuitsch s.s. LERCKE, 657, ledig, Antwerpen; Eng. s.s. EDITH, 98, ledig! Antwerpen; Eng. s.s. BLACKCOCK, 226, stuk- goed, Londen; Duitsch s.s. LAVINIA, 670, restant, Hamburg; Deensdi s.s. BJARKe! 774, kunstmest, Bordeaux; Fransch s.s. BER- VILLE, 588, ijzer, Britonferry; Zweedsch s.s. WALLONIA, 1021, leddg, R'dam. 31 Maart. Eng. s.s. FALCONER, 270, dak- pannen, Grangemouth; Duitsch s.s. OLYMPIA 794, ledig, Antwerpen; Duitsch s.s. PLANET 433, ledig, Lubeok; Eng. s.s. CAMBERWAY, 406, ijzer, West-Hartlepool; Eng. s.s. EVELYN MANOR, 226, fosfaat, Par; Eng. s.s. HORLEY, 494, macadam, Kingslymn; Eng. s.s. CRICH- TOUN, 506, ledig, R'dam. A. C. LENSEN'S STOOMVAART MAATSCHAPPIJTER NEUZEN. s.s. HELENA in lading te Rotterdam voor Marseilles, s.s. MAGDALENA van Cardiff naar Rosario passeerde 29 dezer Fec- namdo Noroniha. s.s. TERNEUZEN in lossing te ljmui- den. 46 WIT Ieder 8 schijven. Wedstrijdprobleem No. 12 van E. J. van Rijn te Rotterdam. Zwart: schijven op 12 en 25 en een dam op 18. Wit: schijven op 6, 29 en 34 en een dam op 5. Het zijn ditmaal wel geen moeilijke pro- blemen, maar ze zijn zeer mooi! Als altijd: wit speelt en wint! Oplossingen binnen 12 dagen aan Kaan te Sluiskil. Correspondence: Voor enkele liefheb- bers is er nog gelegenheid zich aan te melden voor den wedstrijd om het kam- pioenschap van Zeeuwsch-Vlaanderen. I- K. ZEEVAARTMAATSCHAPPD „SCHELDESTROOM". Dixectie: T. L. L. NOLSON. s.s. SCHELDEDAM 650 ton, wordt morgen te Hebburn on Tyne ver- wacht. s.s. SCHELDESOP 750 ton, vertrok- ken van Gent naar Tyne. s.s. SCHELDESTROOM 1500 ton, ia lading te Methil voor Dieppe s.s. SCHELDEDIJK 7500 ton. te Ant werpen. s..s. SCHELDESTAD 8000 ton. te Bombay. s.s. SCHELDEPAS 8500 ton, Ter Neuzen—'Colombo 26 Maart Pe- rim gepasseexd. De bestrijding van elke ziekte met so- ciale beteekemis di'ent in het beginstadium en niet in het eindstadium te geschieden; dit is voor de gemeenschap voordeeliger en voor de lijders doeltreffender. Ned. Ver. voor Rheumatiekbestrijding. i Ondergeteekende betuigt zijnen welgemeenden dank aa i de „Onderlinge Veeverzekerings- Maatschapplj in het voormalig Ve dis trict van Zeeland" voor de vlugge en prompte uitbetaling van zijn ontetgend Paard. JAC. VAN HOEVE. TerNeuzen, 1 April 1927. m- VERO ADERING van aandeelhouders der N. V. „Dh HOOP" te Ter Neuzen, op Donder dag April ty^7,des n.m. ten 3!/2 ure 'n het Hotel „Centraal te Ter Neuzen. Stukken liggen ter inzage tenkantore der vennootschap. De Pres. Com., J. J. DE JAGER. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het maken van A- KOSTBR, Verbindingstraat 19, Ter Neuzen. De IAARVERGADERING bepaalt op 5 April wordt tot nadere aankondiging. De verkooping van het W o o n h u i s met annexe Bakkerij, eigendom van den heer F. E. HAMERLYNK, als zijnde inmiddels uit de hand verkocht. Notaris DUMOLEIJN. voor moderne DAME8- en HBERENKLEEDI H,0 naar maat. Uitsluitend le klas maatwerk. Onberispelijke pasvorm. Aanbevelend, J SCHUMACHER, Kazernestraat 16. Het Bestuur van den BONTEPOLDER maakt be- kend, dat de lijst van stembevoegde ingelanden gesloten is en van 4 April 1927 af, gedurende veertien dagen ter inzage van ingelanden zal liggen ten huize van den Ontvanger-Griffierte Ter Neuzen, Noordstraat 23. Het Bestuur voornoemd, M. VERHELST, Dijkgraaf. JOH. SCHEELE, Ontv.-Griffier. Het Bestuur van het '"^Sw Waterschap ZU1D, KATS, ST. ANNA EN SPARKS maken bekend, dat de lijst van stembevoegde inge landen gesloten is en van 4 April 1927 af, gedurende veertien dagen ter inzage van ingelanden zal liggen ten huize van den Ontvanger-Griffier te Ter Neuzen, Noordstraat 23. Het Bestuur voornoemd, IAC. HUIJSSEN Sr., Dijkgraaf. JOH. SCHEELE, Ontv.-Griffier. Het Bestuur van den ZEVEN TRINITE1TSPOL- DER maakt bekend, dat de lijst van stembevoegde ingelanden gesloten is en van 4 April 1927 af, gedurende veertien dagen ter inzage van ingelanden zal liggen ten huize van den Ontvanger- Griffier te TerNeuzen, Noordstraat 23. Het Bestuur voornoemd, A. DE BRU1JNE, Dijkgraaf JOH. SCHEELE, Ontv.-Griffier. Het Bestuur van den VLOOSWIJKPOLDER maakt bekend, dat de lijst van stembevoegde ingelanden gesloten is en van 4 April 1227 af, gedurende veertien dagen ter inzage van ingelanden zal liggen ten huize van den Ontvanger-Griffier te Ter Neuzen, Noordstraat 23. Het Bestuur voornoemd, R. J. SCHEELE, Dijkgraaf. JOH. SCHEELE, Ontv.-Griffier. Ter Neuzen. Lederwaren. van Vrijdag 1 April, 12 uur tot Maandag 3 uur. SCHELDEKADE 10 - TER NEUZEN. voor Netten en Installaties, Ontwerpen, Keuringen enz. ook voor Middelbare Technische Scholen DE KOLENVEREENIGING te Othene, vraagt prijsopgfiaf voor de levering van ongeveer 20.000 K.G. 70 -80 o/o grofte. Te leveren in zakken van leverancier, franco op de wagen geladen. Te Ter Neuzen levering voor 16 April 1927, vrij zicht. Tevens voor het vervoer van TerNeuzen naar Othene. Inschrijvings- biljetten in te leveren v66r of op 7 April tot 7 uur 'savonds, bij den Secretaris- Penningmeester, JOH. KEMPE, Othene D 129. Deurwaarder K. J. HU1MEMAN teTer Neuzen, zal ten verzoeke van den heer J. D1ELEMAN, op Woensdag, den April 1927, des namiddags ten 1 ure, te Ter Neuzen, Zandstraat 6, in het openbaar a contant verkoopen eene partij als: eiken Kameranieublement, Buffet; 4 Stoelen, 2 Fauteuils, Canap£, Spiegel, Tafel, Kachels, Theetafel, Pendule, Schilderijen, Mangel, Kap- stokken, Waschtafeltjes, Wasch- stellen, Stofzuiger, Fasten, Tafels, Stoelen, Klokken, Lampen, Ledi- kanten, Bedden met toebehooren, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Keukengerief. (Kijkdag des voormiddags). Het pas verschenen werk van Ph. C. V1SSEP. met 60 Illustraties en 6 Kaartcn. FIRMA P. J. VAN DE SANDE vraagt voor Zeeuwsch-Vlaanderen een geschikt persoon, om na gebleken geschiktheid als te worden aangesteld. Sollicitanten, niet ouder dan 30 Jatir gelieven hunne brieven, met uitvoerige inlichtingen, in te zenden onder No. 27, aan het bureau van dit blad. AGENT VOOR ZAAMSLiG EN OMGEVING

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 2