AIGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENHEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8049. Vrijdag 1 April 1927. 67e Jaargang. Uitoefening Kiesrecht A BONKEMENTSPRIJS BIMHENLAHD, 3~p Q R T PREDIKBEURTKH, GEMEN6DE BERICHTEN, SXj-A-ID. door personen die in dienstbetrekking ziin. g™g. Zondag 3 April 1927. NEUZENSCHE COURANT Voor binnen Te, Neuzen 1,40 per 3 maanden - Voor bulten Ter Neuzen Ir, per pest f 1,80 per 3 maanden - Bij voorultbelaling fr. pet post /«,60 per jaa, Voo: 't buitenland f 2.70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor t buitenland alleen bij voonntbetalinfl. on hlad verschUnt iedes-en WaB«da^., Woensdag. VrHdagavoad. De Burgemeester van TEH NEUZEN herinnert personen, hij wie, en beatuurders van bjjzondere ondernemingen en instellingen waarbjj, personen die den leeftjjd van vijf en twit, tig jaren h.bbtn bereikt, in dienst betrekking zjjn dat zij, volgens art. 55 der Kieswet, verplicht zijn te zorgen, voor zoover niet bij algemeenen maatregel van besluur vrijstelling is verleend. dat leder van dezen die bevocgd is tot een te houden stemming mede'te werken, gedurende ten minste twee aehter- eenvolgende uren, tusschen acht uren des voormiddags en vijf uren des namiddags, daartoe gelegenheid vinde dat zij, volgens art. 56 van genoemde wet, voor zoover arbeid wordt verrieht in fabrieken of werk- plaatsen, verplicht zijn te zorgen dat in hetarbeids lokaal en, zoo er meerde e arbeidslokalen zijn, in het grootste oi wel in meer dan ddn arbeidslokaal, gedurende twee werkdagen voor, en op den tot stem ming bepaalden tijd op een zichtbare wijze is opge- liangen een door lien of van hunnentwege onder- teekende lijst, de twee aehtereenvolgende uren, bovenbedoeld, vermeldende, voor elk afzonderhjk of groepsgewijze of voor alien gezamenlijk dat, volgens art. 151 t'er Kieswet, overtreding van j bovenstaande voorsehriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veevtien dagen ofgeld- boete van ten hoogste vijf en zeventiy gulden. De algemeene maatregel van be tuur, bovengenoemd, is gegeven bp Koninkljjk bes'oit van 24 Mei 1901 (Staatsblad no 109) en luicit als volgt Artikel 1. Vrijstelling wordt verleend aan de in aitikel 5* (thans 54) der Kieswet bedoelde personen en be- stuurders van bijzondere instellingen en onder nemingen ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zhnde personen, welke uit hoofde van die dienstbe trekking op den dag der stemming tus9chen de in vermeld artikel genoemde tijdstippen niet gedurende twee aehtereenvolgende uren vertoeven in degemeente, op welker kiezerslijst zij voorkomen. Artikel 2. Vrijstelling als omschreven in het voorgaand artikel wordt voorts verleend aan geneeskund'gen en apothekers ten aanzien van bij hen in dienstbetrek king zijnde personen, alsmede aan personen en be- stuurders van bijzondere instellngen en onder nemingen ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zignde ziekenverplegers. Lijsten, op te hangen in fabrieken en werk plaatsen, als in art. 56 der Kieswet bedoeld, zijn ter gemeente- secretarie verkrijgbaar. Ter Neuzen, 1 April 1927. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. Bij Kon. besluit van gisteren is op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek als Minis ter van Buitenl. Zaken, onder dankbe- tuhging voor de vele en zeer belangrijke diensten aan de Koningin en aan den lande bewezen, en benoemd tot Mi nister van Buitenlandsche Zaken Jihr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, buitengewoon gezant en gevolmachtigd Minister. Jbr. Mr. Frans Beelaerts van Blokland, wiens benoeming tot Minister van Buiten landsche Zaken aanstaanide is. werd al hier aeboren den 21 Januari 1872 en Is dus than® 55 jaar. Hij ving zijn ambtelijike loopbaan aan bij het hoofdbestuur der Posterijen en Tele- qrafie, in den rang van adjunct-commies. Dat was op 1 Augustus 1897. Op 1 Januari 1901 werd Jhr. Beelaerts consul-griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, welke functie hij een achttal jaren uitoefende. Uit deze betrek- king ging hij, naar aanleiding van een tot hem gericht eervol verzoek, in den diplo ma tick en dienst over. Als minister-presi dent, met den persoonlijken titel van bui tengewoon gezant en gevolmachtigd Mi nister vertrok Jhr. Beelaerts naar Peking, in het jaar 1909. In 1917 zag ihij zich in laatstgemelde boedaniglheid be-last met de bescherming van de Duitsche en Oostenrijksch-Hon- gaarscthe belangen in China. Na den wapenstilstand in 1919 werd de heer Beelaerts eervol van zijn diplomatie- ken post terugqeroepen en ter beschikking gesteld. Na terugkeer hier te lande werd ihij bij Kon. besluit van 22 J.uli 1919 in actieven dienst hersteld en tijdelijk werkzaam ge steld bij het departement van Buitenland sche Zaken, belast met de zeer gewichtige veel tact en kun'de vereischende werk- zaamheden van chef der afdeeling diplo- matische zaken aan t denartement. In deze functie heeft Jhr. Beelaerts van Blokland van November 1921 tot Februari 1922 te Washington deel nenomen, als tweede gedelegeerde van Nederland aan de aldaar gehouden conferentie tot beper- king van de bewapeningen en in aanoe- legenJheden betreffende het Verre Oosten. En het was mede in de betrekking van chef van de afdeeling Diplomatieke Zaken dat de heer Beelaerts, in 1924, na de her- vatting der besprekingen over het verdrag met Belgie, aan het nader overleg met de Belgische en vervolgens ook met de Br.it- sche en Fransche reoeerinoen een werk zaam a and eel nam. Nog zeer Ikort geleden, en wel bij Kon. besluit van 15 Maart j.l. werd Jhr. Mi. Beelaerts van Blokland benoemd tot ge zant te Brussel, in welk ambt thans nog Jhr. Van Vredenburch werkzaam is en dat door den iheer Beelaerts van Blokland bin- nenkort zou worden aanvaard. Jhr. Beelaerts is in 1910 onderscheiden met 't ridderikruis van den Nederland- schen Leeuw, nadat ihij reeds rid'der was in idle Oranje-Nassau-orde. In Augustus 1926 erkende onze Regee ring de 'groote verdiensten van Jhr. Bee laerts door hem het groot-officierskruis der orde van Oranje-Nassau te verleenen. Een groot aantal van de hoogste bui tenlandsche onderscheidingen werden hem in den loop zijner verschillemd'e func tie® toegekend. Op politiek gebied is Jihr. Beelaerts, naar men meent te weten, de christelijk- historische beginselen toegedaan. Naar de Tel. verneemt, heeft de Minis ter-president Jhr. De Geer in eerste in- stantie den Nederlandschen gezant te Londen, Jhr. De Marees van Swimderen, met klem verzocht, de portefeuille van Buitenlamdsche Zaken te aanvaarden. De heer De Marees van Swinderen heeft ech- ter gemeend, voor dien aandrang niet te moeten zwichten, bovenal omdat hij de overtuiging koestert, dat hij, met name in de moeilijke periode, die thans voor Ne- derlanid aanbreekt. ziin land beter kan dienen op zijn huidigen post dan als Mi nister va>n Buitenlandsche Zaken. BRUSSEL POLST LONDEN. Naar de Tel. verneemt heeft de Belgi sche Regeering na de verwerping van het Nederlandsch-Belgiisch verdrag eenige niet-officieele stappen gedaan ten einde •de Engelsche Regeering ten aanzien van haar toekomstige houding in dezen te polsen. In antwoord daarop zou de Engelsche Regeering hebben verklaard, dat zij er de voorkeur aan geeft, dat Nederland en Belgie ernstig zoeken naar een basis voor omderlinge overeenstemming. TER NEUZEN, 1 April 1927. GEM EENTER AADS VERKIEZIN G. In de gisteravond alhier gehouden ver- gadering der afdeeling van den Vrijheids- bond werd in verband met de candi!daat- stelling voor de a.s. raadsverkiezing mee- gedeel'd, dat't aftr. lid de heer R. Scheele voor de nieuwe periode geen raadszetel wen-scht te aanvaarden. De vergadering sprak echter het vertrouwen uit, dat ge noemde heer, die uitstedig was, geen be- zwaar zal maken tegen plaatsing op de lijst. De volgende candidaten werden ge steld: L. J. Geelhoedt (aftr.), C. A. Ver- Iinde (aftr.), A. de Bruijne, J. A. Donze, N. J. Harte, L. J. de Vries, R. Scheele (aftr.) en A. de Vrieze. Naar vernomen werd, is in de krin- gen der Chr.-Hist. kiezers toen kennis ge- nomen werd van de onlangs plaats gehad hebbende candiidaatstelling, verzet gere- zen tegen de rangschikking, ofschoon deze op geheel normale wijze heeft plaats gehad. Dit is aanleiding geiworden, dat gisteravond opnieuw een vergadering is gehouden, waarin de candiidaatstelling is besproken. Deze had tot resultaat, dat het aftr. lid de heer Van Aken, die no. 5 op de lijst stond, no. 4 is geplaatst, en de heer Jac. de Bruijne no. 5 is geworden, terwijl in plaats van den heer P. A. Leunis als no. 6 is gecandideerd de heer D. Maas. HET CONCERT VAN DE KUNSTKRING. Men verzoekt on® de aandacht te vesti- gen op het a.s, Maandag te houden con cert van ,,De Kunstkring", directrice mevr. Doussy-Slingeneijer, in het ..Concert- en Bioscoopgebouw". met medewerking van den jongen Viool-virtuoos Carlo van Neste. Omtrent den laatste wordt meegedeeld, dat deze 1 April 1914 te Kortrijk is ge- boren, uit een muzikanten-familie. Hij be- gon zijn muzikale studien op 6jarigen leef- tijd, eerst op de piano, onder leiding zijner moeder, en op SJ^jarigen leeftijd op de viool, onder leiding van zijn vader, leeraar aan het Kon. conservatorium te Antwer- pen. Zijn vorderingen waren van dien aard;, dat hij een jaar later reeds met veel bijval voor het publiek optrad. Op lOjarigen leeftijd behaalde hij aan het Muzikaal College te Antwerpen een diploma met de grootste onderscheilding. Sindsdien steeg immer zijn bijval bij ieder I optreden en aarzelden de strengste criti- cussen niet hem 'n ongemeenen lof toe te zwaaien. De groote meester Eugene Isaye verklaarde van hem: ,,Deze jongen l wordt een groot violonist". In 1926 trad j Carlo op voor de Hooger Jury te Brussel. Op het program stonden werken van Nar- dini, Tartini, J. S. Bach, Mozart, Wie- naiswki, Vieuxtemps, Paganini, alles uit het hoofd gespeeld. Onder de warmste toejuichingen en met de allergrootste on- derscheiding (maximum der punten), werd den 12jarigen Carlo van Neste den len prijs toegekend. Vorenstaande zal zeker aanleiding zijn, dat velen gebruik zullen maken van de gelegenheid om naaSt het werk van ,,De Kunstkring" o9k dat van een dergelijken viool-kunstenaar te kunnen hoo-ren. FLORALIA. In de Woensdagavond in het Hotel du Commerce" gehouden vergade ring der vereeniging ..Floralia' werd de rekening van den penningmeester over het afgeloopen jaar goedgekeurd met een voordeelig saldo van f 108,85. In een bestaande bestuursvacature werd voor- zien door de benoeming van mej. De Koster. Het bestuur meent, dat de tijd weer ge- komen is, om te tracihten dit jaar een ten- toonstelling te organiseeren. Aan de leden en de ingezetenen in het algemeen zal medewerking worden verzocht door het kweeken van f cekken, waarvoor werden gekozen gewone geraniums, klimgera- niums en begonia's. In verband met gebleken belangstelling in de kringen der leerlingen en oud-leer- lingen van de alhier gehouden tuinbouw- cursussen zal de tentoonstelling worden uitgebfeid tot eene voor ooft- en tuin- bouw. Het tijdstip zal nader worden bepaald, doch vermoedelijik vallen in de eerste helft der maand September. VEREENIGING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS, (Jozinastraat) Bovengenoemde vereeniging hie Id gis teravond hare jaarvergadering. Na door den voorzitter, den heer J. J. de Jager, op de gebruikelijke wijze te zijn geopend, memoreerde deze de overleden onderwij- zeres mej. E. van W4jck en het oud-be- stuurslid, de heer J. Willemsen. De jaarverslagen van secretaris en pen ningmeester gaven blijik van een gezonde toestand der vereeniging. De schuldenlast der 'vereeniging verminderde weder met ruim f 2000. De aftredende bestuursleden de heeren M. v. d .Gouwe, D. H. Littooij Az., J. L. Muller en D. E. Wolfert werden met groote meerderheid herkozen, terwijl in de commissie tot nazien der rekening werd benoemd de heer H. de Vriend. De voorzitter feliciteerde de herkoze- nen in't bijzonder de heer Wolfert in ver band met het feit, dat hij thans 30 jaar bestuurslid was. De heer D. Scheele sloot zich daarbij aan en wenschte ook de voor zitter namens de vereeniging geluk met het feit, dat ook hij thans 30 jaar bestuurs lid is. De vergadering werd gesloten met het zingen van Ps. 68 17 en dankgebed. DE KAHA. J.l. Maandag werd te Hulst een verga d'ering gehouden van het bestuur van de vereeniging comite tot verkrijging van een ka-naal Hu'lstAxel. Mededeeling werd gedaan van de goedkeuring der statuten. Voorts deed' de voorzitter, de heer Van Romipu, mededeeling van een conferentie waartoe de Minister van Waterstaat het vorig jaar hem en den secretaris bij zijn bezoek aan Ter Neuzen had uitgenoo- digid. Naar aanleiding hiervan werd be- sloten den Minister te verzoeken aan een deputatie uit het bestuur opnieuw een au dientie te willen verleenen. Voors werden de iheeren L. van Waes bergihe, Ph. J. van Dixhoorn en J, Truij- man uitgenoodigd een commissie te vor- men voor het instellen van een onderzoek ter bevordering van het doel der vereeni DE MOORD TE 1ERSEKE. Door die politic te Ierseke werd in deze zaak een nieuwe getuige gehoord, die ver- klaart, even voor het plagen van den moord den tot nu toe hiervan verdachte A. R., in de nabijheid te hebben gezi'en, een verklaring waaraan door de justitie veel waarde wordt gehecht. Tegen Dins dag a.s. zijn in verband 'hiermede nog en- kele getuigen gedagvaard voor den rech- ter van instructie te Mididelburg. SAS VAN GENT. Paardenuitvoer. Donderdagnamiddag werden langs het kantoor der belastingen alhier weer 26 stuks .paarden en veulens uitgevoerd. Over de grens aan het Belgische kan toor der douane heerschte een levendige handel, daar ditmaal het aantal kooplie- den grooter was dan bij vorige gelegen- heden. Het feit. deed zich voor, dat sommige exemplaren van extra goede kwaliteit bin- niein een tijdsverloop van een half uur tot drie maal van eigenaar verwisseliden en dat er tusschen de prijzen door den eersten en laatsten kooper besteed verschillen ge constateerd konden worden van 2000 fr. Zelfs aan de quarantainestallen gaat de ruilhandel nog levendig zijn ga ig, want naar gelang er meer bokjes verschalkt worden, gaat ook de kooplust van den fijnen kenner in evenredigheid grooter worden, zoodra de Belgische veearts, met de keuring belast, zijn testamonium van gezondlheid heeft afgegeven. Bij den paardenhandel toch geldt het Duitsche spreekwoord: ,,Es gibt kein Handelchen, oder es ist auch ein Schwin- delchen d'ras". Tegenspraak. In sommige bladen worden in den laat sten tijd geruchten gelanceerd, als zou d'e heer A. Stubbe, wethouder, het voorne- men kenbaar gemaakt hebben, bij de e.v. verkiezing voor den gemeenteraad niet meer in aanmerking te komen. Niets is minder waar dan dit, zoodat deze berichten als bezijden alle waarheid mogen worden tegengesproken. Eveneens van alien grond ontbloot, mo gen de berichten gequalificeerd worden, dat met name genoemde personen zich bij de e.v. verkiezing tot candidaten zouden laten proclameeren en dat de lijst van een bepaalde groep kiezers reeds zou vastge- steld zijn. Het is op zijn minst genomen een grove onbetamelijke journalistieke handelwijze, als fei-ten voor te stellen wat door den een of anderen kletsmeier gefingeerd wordt, aangezien er voor die phantasie steunende quodli'bets geen enkele grond voorhan- den is. KOEWACHT. In de verga,dfering van de R. K. kiesver- eeniginig zijn voor de aanstaande raads- verkiezing de volgende candidaten ge steld in alphabetische volgorde de heeren: Aug. de Blieck (aftr.), A. Dierick (aftr.), Adr. Geerards, B. de Gronckel, A. Gijsel, D. Misseghers, E. Poppe, S. van Regen- mortel, A. Suij, P. Vercouteren, Jac. v. d. Vijver en Alp. de Waele. Zondag 10 April zullen de leden der R. K. kiesvereeniging komen stemmen voor de plaats op de groslijst en wel van des voormiddags half 8 tot half 12. DUIVEN. Uitslag wedstrijid der Duivenmij. ,,De Postduif" gevestiqd bij Aug. Burm te Clinge. Prijskamp uit Jette (bij Brussel) op Zondag 27 Maart 1927 met 100 duiven. le prijs P. Seghers; 2e Cam. Bolsens: 3e Alfr. Bosschaert; 4e Ad. Claus: 5e Alfr. van Couteren; 6e Joh. de Roeck; 7e Pol. Lernout; 8e Jan Witman; 9e Fl. van Gijsel: lOe G. Pilaet. Ned. Herr. Kerk. u., dhr. L. Dek en 2 u., Ds. A. Timmerman. 94 u:. Ds. A. Timmerman, Bediening van den H. Doop en 2 u., dhr. L. Dek. 9 u. en 2 u Ds. E. Raams. 9 u. en 2 u,, Ds. G. van Dis. 94 u., en 2 u Ds. G. P. A. Ruijsch van Dugteren. 8as van Gent. 94 u., Ds H. Akersloot van Houten Roos. Philippine. 2 a., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Ter Neuien. Sluiskil. Hoek. Zaamslag. Axel. Gereformeerde Kerk. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. J. B. Vanhaelen. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. Vlooswijkstraat) Ter Neuzen. 9 u., 2 u., en^.54 Ds. Neerbos. Oud-Gereformeerde Gemeente. (Vlooswijkstraat.) Ter Neuzen. 9 u 2 n. en 54 u., leeskerk. Gereformeerde Gemeente. (Weststraat.) Axel. 9 u. en 2 u., leeskerk. Lokaal „Eben-Haezer". (Kerkhoflaan.) Ter Neuzen. 54 u., Evangelisatie. J. v. S., huisvr. van A. G., oud' 28 j., te Dreischor, is wegens kindermoord veroordeeld tot 2 jaar gevanqenisstraf met afrek van het voorarrest. FAILLISSEMENTEN. Het faillissement van C. J. Warrens Daelman, koopman en winkelier te Ter Neuzen, curator Mr C. M. Keg.ge te Goes, is geeindigd door in kracht van ge- wijsde gegane eenige uitdeelingslijst. DRONKEN AUTOBESTUURDER. Voor het kantongerecht te Hulst stond dezer dagen terecht A. B., molenaar en gemeenteraadslid te Lamswaarde, ge meente Hontenisse, tezake, dat hij op den eersten Maandag van dit jaar 's avonds circa half negen als bestuurder van een vierwielig motorrijtuig de veiligheid van het verlkeer op een openbaren weg onder die gemeente had belemmerd of in gevaar gebracht door in staat van dronkenschap verkeerend hevig slingerend over dien weg voort te rijden, tengevolge, waarvan een geiheel aan de rechterzijde van dien weg staand rijtuig waarin een vrouw en twee kinderen waren gezeten werd aange- reden en omsloeg. De verdachte ontkende het hem ten laste gelegde en beweerde gesJipt te zijn. Uit het getuigenver'hoor bleek, dat B., na des morgens om half negen op pad te zijn gegaan talrijke herbergen had bezooht en inderdaad menig pintje te veel had ge- dron'ken. De ambtenaar van het O. M. eischte een geldboete van /150 subs. 50 dagen hechtenis en ontzegging om een motor rijtuig te besturen voor den tijd van een jaar, daar zijn inziens voor diezen dronken autobestuurder geen enkele verzachtende omstandig'heid gold en dergelijke lieden zoo lang mogelijk als chauffeur van den weg dienen te worden geweerd. De verdedige'r Mr. Lambooy uit Hulst, bracht vele getuigen a decharge naar vo- ren waaronder enkele verklaarden geen dronkenschap bij verdachte te hebben waargenomen. De hoofdge'tuige de land- bouwer C., wiens rijtuig was aangereden verklaarde op geruimen afstand de slinge- rertde auto te hebben zien aankomen en toen zijn rijtuig ter zijde van den weg ge plaatst te hebben. De kantonrechter uitspraak doende ver- oordeelde B. tot een geldboete van f 150 subs. 50 dagen hechtenis en ontzegde hem het recht om motorrijtuigen te besturen voor den tijd van een half jaar. (M. Crt.) R. K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7,84 en 10 uur Namiddags om half drie Lof. RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtbank, Middelburq Zitting van 1 April 1927. De volgenide vonnissen werden uitge- sproken: E. d. R., oud 23 j., landbouwer; A. d. R., oud 25 j., werkman, zijn wegens mis- handeling veroordeeld ieder tot f 20 boete of 20 dagen hechtenis. DOOR BENZINE IN BRAND. Naar het ziekenhuis te Rotterdam is yervoerd de 49 jarige mej. fl. W. H die bij het schoonmaken met benzine van eenige voorwerpen, doordat de benzine in brand vloog, in brand was geraakt en ernstige brandwonden over het geheele lichaam bad gekregen. Na een hevig ljjden is zij eenige uren daarna overleden. GEDISTILLERRD. Te Amsterdam hebben rjjksambtenaren een zending eieren in beslag genomen, die bij onderzoek bussen gedistilleerd bleek te bevatten. Le zending is per spoor van Doetinchem vc-rzonden en was afkomstig uit Sil olde. DE SCHEIDSRECHTER BEDREIGD. Zondagmiddsg hebben bij een voetbal- wedstrijd te Glanerbrug ong regeldheden plaats gehad meldt de Oour. Er bad daar een wedstiijd plaats tusschen Glanerbrug en OveTdinkel om een plaats in de le klasse A. Vele supporters, die uit Overdinkel waren megekomen, zeiden reeds voor den aanvang, dat zij wanneer de seheidsr chter niet goed leidde, hem aan het mes zoudtn steken TwinGg mituten voor het einde, kwam de uit'a sting, toen de stand 2 - 1 in het voordeel ran Glanerbrug was. Men wilde den scheidsrechter, die een Overdinkel- speler uit het veld had gestuurd, met messen aanvalhn, zoodat de politie onmid- dHlijk hardelend mcest optreden. De wed- strijd werd grstaakt. Op straat ontstond een formeele vecht- partij. De politie heeft den scheidsrechter huiswaarts begeleid. ONWEER. Te Haaksbergen is Zaterdagmiddag het erve Schoenmak^r, bewoond door den land bouwer Joh. Wielens en in eigendom toe- behoorend aan de Hervormde Diaconie, door den bliksem getriffen en afgebracd. Dr.'e pinken en zsren vaikens kwamen in de vlammenom. Verzekerirg dekt gedeelteljjk de scbade. Z1NGENDE CANDIDATEN. De onlangs opgerichte anti-etemdwang partjj, die voor de Provinciale Staten van Noord Ho'land in enkele districten candi-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1