GEMEENTERAAD VAN AXEL. ehristelijke bewaarschool dat gaarne do en, Hij wil rich thans niet blind staren, op die 500 aflossing voor het jaar 1927. De beer GEELHOEDT zal er nu ook geen bezwaar tegen maken, maar zou tooh gaarne zien, dat burgemeester en wethouders nadere inlichitingen inwonnen omtrent de bested-i-ng van dat kapitaal. Het voorstel van burgemeester en wet-bon ders wordt aangenomen met 11 stemmen 1. Voor stemmen de heeren Van Driel, Van Dijke, Van Riet, De Jager, Van Aken, D. Scheele, Geelhoedt, R. Scheele, Verllnde, Fre- riks, Col sen en Hamelink; tegen stemt de heer Van Cadsand. 11. Aangaan geldleening. Burgemeester en wethouders, gelat op de raadsibesluiten van: 17 September 1925, goedgekeurd door gede- puteerde staten van Zeeland 16 October 1925, onder No. 38, tot aankoop van den Staat der Nederlanden enkele straten met daarop staande boomen voor de som van 410 f 410. 31 Augustus 1926, goedgekeurd, door gedeputeerde staten van Zeeland 10 September 1926 onder No. 36, tot aankoop van den Staat der Nederlan den enkele straten voor den prijs van I®* 17 Februari 1927, goedgekeurd door gedeptueerde staten van Zeeland 25 Februari 1927, onder de nommers 29 en 30, tot onteigening van gronden aan de Axelsche straat 5445)aan koop van een boom, staande op die gronden (/25) en vergoeding voor 't plaatsen van een grondkeerenden muur 440)voor afscheiding ter plaatse tusschen perceelen 350) en schade geleden door het verdwijnen van. 5 boomen (f 300) alzoo te zamen 6560, Totaal f 6980. Overwegen.de, dat deze uitgaven niet uit de gewone middelen der gemeente kunnen gedaan worden en voor de hiervoren genoem.de bedra gen, totaal 6980, eene geldleening zal dienen te worden aangegaan; stellen voor te besluiten: ten behoeve van de in de overwegingen van diit besluit vermelde doeleinden aan te gaan eene geldleening, groot negen en zestig hon- derd gulden 6900), koers a pari, tegen eene rente van hoogstens 5 per jaar, af te lossen in 30 jaren en wel gediurende de eerste negen jaar f 300 en de volgende een en twintig jaar 200 per jaar, echter met het recht der ge meente om ten alien tijde tot vervroegde aflos sing over te gaan; de gelden benoodigd voor rente en aflossing dezer leening te voldoen uit de gewone midde len der gemeente, zoo noodig door verhooging der plaatselijke belastingen. De heer HAMELINK zou gaarne, naar aan- leiding van dit voorstel wooden ingelicht, of er voor de gemeente geen voordeeliger manier is om aan geld te geraken. Er wordt voortdurend grond verkocht, dte opbrengst daarvan wordt belegd in rentegevende staatspapieren, waar- van een lage rente genoten wordt en zelf leent de gemeente geld voor dekking van uitgaven. tegen hoogere rente. Zoo iets zou tooh geen enkele particulier doen? Rehalve de hoogere rente, moet men voor die leeningen ook telkens betrekkelijk hooge kosten voor het sluiten daarvan betalen. De iheer GEELHOEDT: Dertig cent! De heer HAMELINK: We beleggen toch zelf in stukken, die maar 3% geven? De heer GEELHOEDT merkt op, dat de rente wegens den koers die voor die stukken betaald wordt hooger is. De heer DE JAGER deelt mede, dat dit punt ook in Burgemeester en Wethouders al eens een punt van beraadslaging heeft uit- gemaakt, vooral nu de Nederlandsche Bank de rente der beJeeningen, weer van 4 op 4^ heeft gri..:.. :t. De gemeenten zijn echter in deze met handen en voeten geibonden aan het wettelijk voorschrift, maar anders kan spreker wel zeggen, dat hij meer stond aan de zijde van den heer Hamelink, als aan die van den secretaris. De heer D. SCHEELE weet niet, of Burge meester en Wethouders het in deze wel geheel juist voor hebben, want hij heeft toch van een andere gemeente gelezen, dat de ophrengst van verkochte eigendiommen werd bestemd voor aflossing eener leening. We hebben hier nu wel al een kleine honderd duizend gulden kunnen beleggen, dat is een heele bonk geld, maar we hebben, daarer.tegen een hocp schuld, waarvoor we hoogere rente betalen. Er jwas zeker wel aanleiding, dat kapitaal voor aflossing te gebruiken. De VOORZITTER iherinnert, dat vroeger anders gehandeld kon worden. Het eerste werk aan de Soheldekade heeft f 42.000 gekost en zou door leening gedekt worden. Telkens is echter het geld van de opbrengst van verkooh- ten grond daarvoor besteed, zoodat er ten slotte maar 6000 beihoefde geleend te word-n. Later zijn er echter nieuwe voorschriften ge komen, waardoor dit niet meer mogelijk is. Het lijkt wel wond'erlijk, maar er zou nog eens nader kunnen geinformeerd worden. De heer HAMELINK wil aannemen, dat er maatregelen worden getroffen, dat de gemeen ten niet kunnen overgaan tot het verkoopen van bepaald e bezittinigen, kunstschatten of ge- bouwen met kunstwaarde, om daarmede lee ningen af te lossen. Maar, waar hier eerst lee ningen moeiten worden gesloten om den grond bouwrijp te maken, wil bet er bij hem niet in, dat de opbrengst van den verkcchten grond n/et zou mogpn worden bestemd voor aflossing van de daartoe gesloten leeningen. De heer GEELHOEDT merkt nog op, dat de heeren omtrent de beleeningen bij de Neder landsche Bank wel eenigszins verkeerd zijn ingelicht. Als de rente bij die Bank stijgt, stijgt die ook bij particulieren. Overigens wordt er op de stukken, die zijn aangekocht en weder worden beleend, nog winst gemaakt. Men moet dan maar eens informeeren bij hQt bestuur van de Woningbouiwvereenigir.g. De VOORZITTER: Ja, die heeft er veel geld mee verdiend. Het voorstel wordt aangenomen met alge meene stemmen. 12 Voorstel van Burg, en Weth. tot wijzi- ging der gemeentebegrooting, dienst 1926. Burgemeester en Wethouders stellen voor, de beigrooting der gemeente voor den dienst 1926 te wijzigen als volgt: onder de inkomsten te verhoogen de volgen de posten: bijdragen van het rij.k, kraohtens art. 38, derde lid der Wowingwet 5050; voordeeliig sal- do der exploitabierekening van de midden- standswoningen f 3104,75; bijdrage van het rijk in de kosten van werkversohiaffing aan werkloozen f3500; geldleening overgebracht van hoofdstuk XVI f 6900; belasting naar het nkomen f 2721,03; bijdrage van hoofdstuk VII van den gewonen dienst 80; gedeeltelijke ver goeding van de kosten in zake de procedure- Den Hartigh contra de gemeente 464,05; onder de uitgaven te verhoogen de volgende posten: totale verhooging der inkomsten 21.819,83 onderhoud en aankoop van meubelen voor die gebouwen of vertrekken f 50; abonnement op het Staatsblad, prov. blad en de dag-, week- of maandbladen en den aankoop van boeken /30; gedingen en reohtskundig onderzoek 6895,09; belooning en premden aan brandmeesters en brandspuitlieden 400; bijdragen ter tegemoet- koming in de betaling van rente en aflossing van een door de gemeente verleend voorschot in het belarig van de verbetering der volks- huisvesting f 5400aandeel van het rijk in het voordeeliig saldo der exploitatierekening der middenstandswoningen 2328,56onderhoud van straten en plednen /400; rente te betalen bij aankoop van belegging van kapitaalsontvang- sten f 77,39jaarw-edden en wedden der omder- wijzers 103,26; kosten van het instandhouden van schoolgebouwen, alsmede van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening f 325; aanschaffen en onderhouden van school- boeken, leermiddelen en schoolbehoeften f 15,90; verlichting, verwarming en schoon- houden van schoolgebouwen 150; uitkeering aan gemeenten, ingevolge art. 104, eerste lid, der L. 0. Wet 1920 50; aankoop van rente- gevend goed 974,33; aankoop van grond en straten 6980; kosten van geldbelegging 42,46; bijdrage aan Hoofdstuk VII \an den kapitaal dienst 80; storting wiskundige reser ve en interest voor den gewezen adj. commies ter secretarie B. S. von Briioken Fock, ex. art. 41 der Invaliditeitswet 517,84; onder de uitgaven te verminderen de vol gende post: totale verhooging der uitgaven 24.819,83; suibsidie aan werkloozenkassen 3000 totale vermindering der uitgaven f 3000. Met algemeene stemmen wordt aldus be- sloten. 13. Benoeming schattingscommissie voor de Inkomstenbelasting. Burgemeester en Wethouders herinneren, dat op 1 Mei a.s. aftreedt de schattingscommissie, benoemd ingevolge art. 57 der Wet op de In komstenbelasting 1924 (Stbl. 563). Zooals be- kend, zijn de zittende, niet-ambtelijike, leden benoemd met ingang van 1 Mei 1923, zoodat ze met ingang van 1 Mei a.s., ingevolge art. 60 der voornoemde wet aftreden. Aftredende leden zijn de heeren J. Huizing-a, J. de Feijter, J. D. Thieliman en Abr. Dees. Voor de vacature Huizinga worden aanbe- volen: J. Huizinga en J. C. J. Olij.slager. Voor de vacature J. de Feijter: J. de Feijter en J. de Feijter Pzn. Voor de vacature Dees: Abr. Dees en J. de Bruijne. Voor de vacature Thielman: A. F. Mannaert en P. Galle. De VOORZITTER deelt mede, dat de heer J. de Feijter nader heeft verzocht niet meer in aanmerkdng te komen. Hij noodigt de heeren D. Scheele en Van Cadsand uit, met hem het stem-bureau te vor- men-. De heer Huizinga wordt herbenoemd met algemeene stemmen. Voor de tweede vacature verkrijgen bij eer ste stemming de heeren- Joz. Haak 3, J. de Feijter fzn, Jac. de Bruijne en D. J. Dees ieder 2, en P. die Feijter Pzn., L. J. Geelhoedt en A. de Bruijne ieder 1 stem. Bij de tweede vrije stemming wordt benoemd de heer Joz. Haak met 8 stemmen; de heer D. J. Dees verkrijgt 3 en de heer Jac. die Bruij ne 1 stem. Voor de derde vacature wordt met 10 stem- men herbenoemd de heer Abr. Dees; de heer J. de Bruijne venkrijgt 2 stemmen. Voor de vierde vacature wordt benoemd de heer Mannaert met 7 stemmen; de heer Galle verkrijgt 5 stemmen. 14. Omvraag. a. De heer D. SCHEELE zou gaarne zien, dat Burgemeester en Wethouders bij den raad een verordening aanhangig maakten, waarbij een regeling werd getroffen voor het venten. Tegenwoordig wordt Ter Neuzen door ver- schillenide venters plat geloopen. Dit is voor de inwoners, vooral voor de huismoeders, zeei binderlijk. Ieder oogenblik hebben ze iemand aan de deur. Hij weet wel, -dat men een briefje op de deur kan plakken met de boodschap ,yaan de deu-r wordt niet gekocht'', maar dat is men hier nu eenimaal niet gewoon. Hij zou een regeling wemsche-n, waarbij voor dat leu- ren een dag in de week werd gesteld. Al dat leuren is bovendien nadeelig voor de w'nke- l:ers, die de artikelen, welke worden unitge- leurd, verkoopen. Voorts zou hij wenischen d-och dat betreft het hoofd der politie dat wia.t spaarzamer vergu-nninig werd verleend voor het spelen met muziekinstru mentem In dat opzicht heeft men ook ieder oogenblik wat anders aan de deur, dat verwekt alle-maal overlast. De heer COLSE-N ka.n zich hiermede wel vereenigen; naar hij vemeemt, is het leuren te Philippine maar een d-ag in de week ge- oorloofd, terwijl de inwoners een dag meer krijigen.. De heer D. SCHEELE verklaart de iniwoner-: met op het oog te hebben, doch wel de lui, diie van buiten komen. De heer HAMELINK verklaart hierover thans ma-ar niet veel te zullen zeggen, doch een eventueel voorstel te zullen afwachten. De VOORZITTER geeft te kennen, het onder de aandacht gebrachte gaarne bij Burge meester en Wethouders te zullen bespreken. Wat de vergunningen voor het maken van mu- ziek betreft, deelt hij mede, dat als regel zulke vergunndnigen voor eens in de maand worden gegeven. Het geval deed zich echter dezer dagen voor, dat een harmonicaspeler geen ver- gunning had, maar met z'n instrument onder zijn jas speelde. Daarop moet natu-urlijk nader worden gelet. b. De heer FRERIKS vraagt, of, nu de muur aan de. Scheldekade zal worden doorge- trokken, het nu teigelijk niiet -de gelegenheid zou zij-n, om gevolg te geven aan het verzoek van de schippersver-eenigimg tot het maken van een trap van het voetpad beneden den muur naar de Sehekiekade, daar bij de woning van Dr. Van Neis. De heer D. SCHEELE meent, dat het nieuwe werk met dat verzoek geen verban-d houdt. De trap is gevraagd daar op den hoek bij de woning \an mej. De Smidt. De VOORZITTER zegt nadere overweging toe. c. De heer VAN RIET vraagt, of er geen havengeld voor de gemeentehaven geheve-n wordt. Hij stelt die vraag, omdat het dikwijls voorkomt, dat d-e eigen schippers niet in de haven kunnen binnenloopen, omdat die door vreemde schippers bezet is. De menschen, die dius hier hun belasting betalen, blijven ervan verstoken, omdat anderen hun voor zijn. Het komt meermalen voor, dat zij daar rustig zou- den willen liggen om een en ander aan hun schip te doen. Hij zou het gewenscht achten, als daaraan iets kon gedaan worden. De VOORZITTER zal dit nader bij Burge meester en Wethouders bespreken. d. De heer COLSEN vraagt, hoe burge meester en wethouders zich voorstellen, dat de bewoners van Sluiskil bij de gaslevering moe ten aangesloten geraken. Volgens de voorwaar- den wordt Sluiskil aangesloten als 50 der bevolking te kennen geeft, daarvan gebruik te willen maken. Zijn burgemeester en wethou ders voornemens daarnaar een onderzoek in te stellen, of moeten de Sluiskillenaars zelf voor een lijst zorgen. De VOORZITTER meent, dat hier een nieuwe taak ligt voor de lichtcommissie te Sluiskil. De heer COLSEN noamt dat geen antwoord op zijn vra-ag en zou alleen gaarne willen weten of burgemeester en wethouders al of niet voornemens zijn -deswege iets te doen. De VOORZITTER meent, dat de heer Colsen nu niet een redenee-ring moet gaan houden over de vraag, wat er het eerst was, de kip of het ei. Burgemeester en wethouders hebben geen voornemen in deze wat te doen. Ze heb ben burgemeester en wethouders van Axel wel aangeschreven, dat het buns inziens tijd wordt, dat er vanwege de gasfalbriek propaganda wordt gemaakt voor het verkrijgen van aan- sl-uitingen. De heer D. SCHEELE aoht, dat er toch grond is in de redeneering van den heer Colsen als deze wenscht te weten hoe de gang van za.ken zal zijn. Naar het aan, spreker voorkomt, zul len de bewoners van Sluiskil zich midbels een lijst kunnen verklaren. Als ze dan 59 heb ben, kunnen ze bij burgemeester en wethou ders komen en deze verzoek en maatregelen te nemen, dat ze aangesloten worden. Verschillende leden blijken het met die op- vattimg eens te zijn. De heer COLSEN weet nu genoeg; de men schen kunnen zich dan daarnaar regelen. De VOORZITTER sohorst de openbare ver- gadering, die overgaat in een zitting met ge sloten "d-euren. 15. Nota wegens proceskosten van Mr. F. C. van Deinse. Nadat de vergaderimg weder ope-nbaar is geworden, deelt de VOORZITTER mede, dat is ingeko-men een, schrijven van Mr. F. C. van Deinse, aidvocaat en procureur te Middelburg, dtie d-aarin te kennen geeft zich getroffen te gevoelen door de wijze waarop in de vorige raadszitt-ing is gesproiken over de. door hem ter zake het voeren der processen vcor ont eigening van gronden aan de Axelsche straat ingediende voorloopige nota, en de wijze waar op ook zijine bereidverklaring om zijn vorde- ring met 1000 te verminderen, is besproken. Hij heeft dit laatste gedaan, onder voorwaarde dat dit door den gemeenteraad zou worden ge- apprecieerd, doch daarvan is hem uit de be- sprekingen niets gebleken. Waar de raad de meewing uiitsprak, dat de ikosten te hoog waren, moet daartegen worden aangevoerd, dat toch, zoowel burgemeester en wethouders, als de ge meenteraad vooraf hebben kunnen weten, dat het im deze gold het voeren van 11 processen, en, moet uitgesproken worden, d-at de kosten dan niet te hoo-g waren. Dc heer HAMELINK geeft te kennen, dat hij bij de andere leden niet wil achterstaan in ap-prec'atie van den heer Mr. Van Deinse, waar deze zij-ne vordering op de gemeente met 1000 heeft willen. verlagen. Het moge vol-komen juist zijn, dat deze wettelijk v-o-lkomen in zijn recht was tot het indienen dozer nota, doch daar tegenover staat, dat, aangezien er minstens 10 gelijke processen waren, daarmede rekening was kunnen worden gehouden, want hij wil op- merken, dat alles w.at wettelijk is, niet altijd ook zedelijk en moreel is. De heer D. SCHEELE wil, naar aanle:ding dezer kwestie, opmerken, dat die onteigenings- kwestie aan den raa-d al heel wat ih-oofdibreikens heeft gekost. Zij wordt door som-migen ook verkeerd opgeivat. Er was een der betrokkenen, die ihem aansprak en zijn spijt uitdrukte, dat niu door dit geschil verandering was gekomen in de verbouding an spreker tot hem. Hij heeft| diien persoon eerlij.k kunnen verklaren, dat hij geen enkele aanleiding wist voor een verander- de verhouding, want dat het hem eigenlijk niet eens meer voor den geest stond, dat de ander ook tot de procedeerenden be-hoorde. Hij wil hiermede maar te kennen geven, dat het niet gaat over de personen, maar over de zaak en zoo was het ook bij de besprek-ingen over die rekening. Het eindcijfer viel den raad niet mede. En nu kan spreker zich indenken, dat de heer Mr. Van Deinse zich gegriefd gevoeld heeft door de besprekingen, die daarover ge- vcerd zijn, maar oiemand in den raad heeft daarbij het idee gejhaid den persoon van den heer Mr. Van, Deinse te beleedigen en de raad waardeert het zeer, dat, waar deze volkomen gerec-htiigd was het voile bedrag te rekenen, hij zijn vordering met 1000 heeft willen ver minderen. De VOORZITTER spreekit na.mens burge meester en wethouders zijn voldoening uit, dat uit deze verklaringen duidelijk blijkt, dat de raad den heer Mr. Van Deinse persoonlijk niet onaangenaam heeft willen zijn, en d-at hij ziine da ad apprecxeert. Hem zal van die verklaring kennis worden gegeven en spreker vertrouwt, dat hij daarmede vo-'daan zal zijn. Hij sluit de vergadering. Vergadering van Dins lag 22 M-aart 1927, d-es voormiddags 9,30 uur. Voorzitter, de heer J. M. Oggel, Wethouder. Verder tegenwoordig de leden: M. Koster, A. E. C. Kruijsse, Ph. J. van Dixhoorn, J. Weijns, J. M. Baert, A. Th. 't Gilde, E. van de Casteel, F. Dielem-an, J. de Feijter en P. de Feijter; Secretaris de heer J. L. J. Maris. De VOORZITTER opent de vergadering door het uitspreken van het gebedsformulier. Hij deelt mede, dat de Burgemeester heden niet kon tegenwoordig zijn, daar deze door den Commissaris der Konin-gin te Middelburg was ontboden, en de vergadering mitsdien door spreker gepresideerd zal worden. Hij stelt aan de orde: 1, Notulen. De notulen der vergadering van 25 Januari 1.1. worden met algemeene stemmen vastge- steld zooals deze aan de leden zijn toegezon- den. 2. Mededeelingen en ingekomen stukken. a. Het raadsbesluit van 7 December 1926, tot aankoop van grond in de gemeente Ter Neuzen, met het oog op de gasvoorzien-ing in die gemeente, voorzien van ,het bewjjs der goedkeuri-ng door Gedeputeerde Staten. Aangenomen voor kennisgevin-g. b. Het raadsbesluit van 25 Januari 1927, tot aankoop van een perceel grond in de ge meente Axel, benoodigd voor uitbreiding van de gasvoorziening, in verband met de levering in de gemeente Ter Neuzen, voorzien van het bewijs der goedkeuring door Gedeputeerde Staten. Aangenomen voor kennisgeving. c. Het raadsbesluit van 25 Januari 1927, betreffende ondenhandsche verhu-ring van een perceeltje grond aan E. A. van Waes-Boodt- voorzien van het beiwijs der goedkeuring door Gedeputeerde "Staten. Aangenomen voor kennisgevin-g. d. Mededeeling van Gedeputeerde Staten van Zeeland, d.d 25 Februari 1927, betreffende wijziging van den datum der veemarkt te Koe- wacht voor dit jaar. Aangenomen voor kennisgeving. e. Een schrijven van den secretaris der af- deeling Axel van de ZeeuwsChe Landbouw- maatschappij, die te kennen geeft, 'dat hem is opgeclragen aan het gemeentebestuur dank te be-tuigen voor de ondervonden medewerking bij het houden der tentoonstelling in- het vorig jaar. Aangenomen voor kennisgeving. f. Een kennisgeving van J. A. de Smidt, dat hij, onder dank'betuiging aanneemt de be- benoeming tot amibtenaar van den Burgerlijken Stand. Aangenomen voor kennisgeving. g. Het verslag van de bevindingen en han- delingen der Gezo-ndiheidscommissie, wier zetel is gevestigd te Ter Neu-zen, over 1926. Aangenomen voor kennisgeving. De VOORZITTER merkt naar aanleiding van dit verslag op, dat vermeld wordt, dat II vergadering zijn gehouden, terwijl 12 datums worden genoemd. Ook sc-hijnt de bevolking van Over slag uitgestorven. h. Het verslag der commissie van toezicht op het lager onderwijs, luidende als volgt: De Commissie van plaatse-lijk Toezicht op het Lager Onderwijs in Uw gemeente heeft hierbij de eer U? volgens art. 184, al. 3 der Wet op het L. O. aan te bieden on-derstaand verslag van den toestand van het Lager Onderwijs in de gemeente Axel over het jaar 1926 en van den door Uw Commissie verrichte werkzaam- heden. De Commissie heeft in het jaar 1926 alle sdholen in de gemeente bezocht: de rapporten zijn hiervan op hare vergadering,en be-proken. Uw Commissie kon tot haar genoeg-en consta- teeren, dat het onderwijs goed- mag worden genoemd; de vonderingen en het werk der leer- lingen, die toestand der leermiddelen, alsmede verwarming en verlichting der lokalen in de verscliillende sCholen gaven geen redenen tot op- of aammerkingen. W4t dit laatste betreft is alle-en uitgezon-derd de gang in de R. K. school, waarop reeds meermalen door de Com missie de aandacht is gevestigd. De ijver en toewijding van het on-derwijzend personeel is goed. Verzoeken of kladhten van die zijde worden ook dit jaar niet door de com missie vemomen of behandel-d. Een zaak heeft Uw commissie eenigszins bevreemdj op 24 Mei 1926 heeft ze aan Burge meester en Wethouders een schrijven gezon- den, betreffende het schoonhouden der over- dekte speelplaats aan de openbare school, waar op Uw Commissie tot heden geen antwoord modht ontvangenWel heeft ze tot haar genoe- gen bespeurd, dat sinds dien verbetering in -dit schoonhouden is gebradht. Overigens stemt het Uw Commissie tot blijd- sohap, dat ze ook ditmaal U weer een verslag mag aanbieden, dat de toestand van het Lager Onderwijs in Uw gemeente gunstig mag noe- men. Aangenomen voor kennisgeving. i. Een schrijven van J. A. van Hoeve, waar bij deze toezendt de rekening der bewaarschool over 1926. Daaruit blijkt, dat de kosten voor onderhoud, instandihouding, leermiddelen, ren- tezegels, enz. bedragen 271,52, dat aan sala- rissen werd uitbetaakl 1170,35, terwijl de ren te van lret stiohtingskapitaal en vernieuwing ad 4 bedraagt f 187,29, alzoo totaal aan uit gaven 1629,16. De ontvangsten zijn: batig slot 1925, met 4 71 rente 100,88, schoolgeld dagschool 785,83, idem naaischool 185,41, zolderhuur f 20 en subsidie van de gemeente f 400, totaal f 1492,12. Het tekort bedraagt alzoo 137,04. Aangenomen voor kennisgeving. j. Het verslag van het hoofd der openbare school, over -den avon-dcursus gedurende den afgeloopen winter, d-at luidt als volgt: Er hadden zich hiervoor 17 -leerlingen aan- gemeld, waarvan een niet is opgekomen, een slechts enkele malen is gekomen en een onge- veer een maand niet meer is verschenen. De overigen heibben, voor Nieuwjaar den cur- sus regelmatig bezoaht, daarna zijn ze minder ragelmatig opgekomen. De cu-rsus is aangevangen den lsten Novem ber en geeindigd -den lOden Februari, Op 24 November (dankdag) is geen les gegeven. Eveneens niet in de Kerstvacantie d.i. van 24 December tot en met 2 Januari. Overigens is iedere week des Maandags, Dinsdags, Woensdags, Donderdags en Vrijdags van 6 tot 7V2 uur onderwijs gegeven in de vak- ken: lezen IV2 uur per week), Ned. Taal, (2 uur per week), Rekenen (3 uur per week), Aardrijkskunde (V2 uur per week) en Vad. Geschiedenis V2 uur per Week). De leerlingen waren in den leeftijd van 13— 16 jaar en hadden alien de 6 klassen der lagere school doorloopen. Vorderingen zoowel als gedrag en vlijt, der leerlingen gaven reden tot tevredenheid. De heer Schieman heeft alle weken des Maandags, Woensdags en Donderdags les ge geven; dus in -het geheel 60 uren. Ondergeteekende heeft alle weken des Dins dags en Vrijdags les gegeven, dus gedurende 40 uren. Het hoofd. der R. K. school deelt omtrent de gegeven cursus voor avondonderwijs mede, dat 13 leerlingen werden ingeschrevenslechts 9 zijn tot het eind van den cursus gebleven. Over het algemeen genomen zijn de resulta- ten goed. De leerlingen waren dan ook bij-n-a alien van deiizelfden aanleg, zoodat het wer- ken voor de onderwijzers prettig was. Aangenomen voor kennisgeing. Het hoofd der Chr. Nationale school in de Nieuwstraat deelt in -het verslag mede, dat de cursus aan die school op 9 Februari 1.1. is be- eindigd. Gedurende de maanden November, December, Januari en 1 week in Februari is deze cursus gehouden, in totaal 100 lesuren. De lessen werden v.rij geregeld bezodht. Van de 13 ingeschreven leerlingen waren ge- middeld 10 leerlingen op de lessen aanwezig. Onderwijs werd gegeven in: rekenen, Nederl. taal, aardrijkskunde, v-aderlandsche gesch'ede- niis en lezen. Ook nu bleek weer hoe noodig jongens 11a den leerpliohtigen leeftijd nog on derwijs behoeven. De avonden hieraan besteed zijn voor hen van zeer groot nut. Aangenomen voor kennisgeving. k. Rapport van het accountantskantoor J. J. Moret, betreffende de controle op de admind- stratie van de aan het gemeentebestuur reken- pliohtiige ambteniaren, luidende als volgt: Wij hebben de eer U hierbij rapport uit te brengen betreffende onze controle gedurende het jaar 1926 van de administratie van de re- kenplichtige ambtenaren Uwer gemeente. Administratie geimeente-ontvanger. Op 11 en 18 Mei, 8, 12, 14 en 19 Juli, 23 Sept. en 2 December werd door ons de administratie gecontroleerd, "waarbij resp. op 11 Mei, 8 Juli, 23 Sept., en 2 Dec. kasopneming plaats had. Bij deze kasopnemingen werden steeds alle ontvangsten en uitgaven aan de hand der be- scheiden gecontroleerd en in orde bevonden, terwijl nimmer eenig verschil in kas werd ge- constateerd. De administratie werd steeds keu-rig in orde bevonden. Administratie grondbedrijf. Kasopneming had bij deze administratie steeds gelijktijdig plaats met de opneming der gemeentekas. Ook hier werden nimmer ver- schillen geconstateerd, terwijl ook de wijze, waarop de adminis'tratie gehouden is, geen aanleiding tot opmerkingen geeft. Hoewel de verordening op het grondbedrijf geen beclrijfsboekhoudin-g voorschrijft achten wij het toch van belang tot invoering hieivan over te gaan. Vleeschkeuringsbedrijf. Controle dezer administratie met gelijktij- dige kasopneming had plaats re-sp. op 6 Mei. 3 Sept., en 14 Dec,. 1926, waarbij geen ver- schi-llen we-rden geconstateerd en de admini stratie steeds in orde werd bevonden. Adm. Burgerlijk Armbestuur. Bij deze adimdnistratie had kasopneming plaats op 4 Juni en 3 Sept., terwijl een vooige- nomen controle op 20 Dec. niet kon plaats heb ben door afwezigheid van den penningmee.-ter. Bij kasopneming werden ook hier geen ver- schillen geconstateerd. Het con.tra-boek van de bedeelingen (bijge houden door den heer Esselbrugge) werd door ons tot en met 3 Sept. 1926 gecontroleerd- met het jourmaal van uitgaven en daarmee in over- eenstemming bevonden. Verdere controle over 1926 zal bij ons eerst- volgend bezoek in 1927 plaats hebben. Bij onze controle merkte-n wij op-, dat aan het bestaan.de reglement niet nauwikeurig de hand gehouden wordt, speciaal ten aanzi-en van art. 13. De in dit artikel .bedoelde rapporten van de voor iedere wijk aangewezen leden, waaruit de wenschelij-kheid van onder.steuning, ook na den daarvoor gestelden termijn van drie maanden, zou moeten blijken, worden blijken-s mededee ling van den Penningmeester niet uitgebracht. Waar door dit verzuim de mogelijk-heid niet is u-itgesloten, dat ondersteuning in geld of natura zou kunnen worden uitgereikt aan per sonen, welke daaraan geen dringende behoefte meer hebben, achten wij het wenschelijk, hier- op Uwe aandacht te vestigen Aangenomen voor kennisgeving. 1. De VOORZITTER deelt voorts namens Burgemeester en Wethouders mede: I. dat een nieuw werkrooster voor de sto kers van de gasfabriek is gezonden aan de Arbeidsinspectie te Dordrecht. II. dat sinds de laatste raad-szittng de aan- bestediing heeft plaats gehad: a. voor de levering van den gashouder, groot 1000 M3. en deze is gegund aan de N.V. Plaatijzerindiustrie te Apeldoorn voor 18.830; b. voo-r de levering van buizen aan de firma Van Reekum's Metaalhandel te Rotterdam voor 55.628,70; c. voor het leggen van de buizen aan de firma C. de Ruijter te Giessendam voor 19.000; III. dat van wege de levering van een automobielibrandspuit is vastgelegd. Diverse leveranciers hebben gelegeniheid ge had offertes in te zenden, waarvan de heer M. de Keijzer te Axel een zeer voordeelige had, die door hen geaccepteerd is. Zijin offerte bestond uit een Minerva chassis, voorzien van een Betuwepomp en en carosse- rie, welke in Axel gemaakt wordt volgens tee- kening en plaats biedend voor 14 personen. Deze prijsiaanbieding bedroeg f 6200 en aan gezien de raming bij het opmaken der begroo- ting op 6000 was bepaald, vertrouwen Burge meester en Wethouders, dat de raad deze ver hooging wel zal willen toestaan. Er zullen r.og eenige kosten bijkomen, wegens het aanschaf fen van slang en, zoodat Burgemeester en Wet houders vragen het crediet met 1000 te willen verhoogen. IV. ten, slotte deelen Burgemeester en Wet houders mede, dat de stemming voor leden van den gemeenteraad is bepaald op 17 Mei a.s. De candidaatstelling moet geschieden op 6 April De VOORZITTER voegt hier nog aan toe, dat een motor is gekccht van grootere capaciteit en dat in verband hiermede ook nog slangen en een zuiger noodig zijn. De gemeen te zal dus in het bezit komen van een brand- spuit die kl.in.kt als een klok, zoodat men voor het optreden bij brand de toekom-st met ge- rustheid kan tegemoet zien,, al hoopt hij, dat het optreden niet zal noodig zijn. De heer VAN DIXHOORN vraagt, of de hoogere kosten niet bij beradering kunnen wor den meegedeeld. De VOORZITTER antwoordt, dat dit een duizend gulden zal bedragen. Burgemeester en Wethouders hadden ook goedkooper terec'it ge- kund, maar zij hebben nu in het Minerva chas sis een betere automobiel en ook een spuit van grootere capaciteit. De heer KRUIJSSE merkt op, dat het wel een allegaartje wordt, van de een wordt een motor gekocht, van een ander een chassis, een derde maakt de carosserie, zoodat, als het niet goed gaat, geen enkele leverancier voor de automobiel-motorbrandispuit in zijn geheel ver- antwoordelijk is. Hij acht het beter deze in zijn geheel te koopen. Er zijn verschillende firma's die in dit op-ziaht een naam te verliezen hebben en diie men dus aansprakelijk zou kunnen stel len als een of ander niet in orde is Warneer het m t deze spuit niet goed zou gaan, zal men veel ellende beleven, want de eene leverancier zal het steken op het hetgeen de ander leverde en omgekeerd. De VOORZITTER antwoordt, dat al het ge- kochte van eerste klasse fabrikaat is. Het s-aat in het geheel niet op losse schroeven. De wet houder Koster, die zich beredd heeft verklaard een onderzoek in te stellen, is eerst geweest te Luik en daarna te Tilburg. Misschien wil deze omtrent zijn onderzoek wel nadere medei.eelin- gen doen. De heer KOSTER verklaart, den heer Kruijs se volkomen te kunnen geruststellen. De fa- briek die de pomp maakt, heeft een contract geteekend, terwijl de motor komt van de Mi- nervafabriek. De pomp wordt geleverd door een firma te Luik, en de Minervafabr'ek te Antwerpen, een gunstig bekend staande fa- briek, staat voor den motor in. Het is vol komen gelijk, of men de pomp koopt bij de firma Bikkers of bij de fabriek te Luik, want d,e firma Bikkers koopt die daar ook. De zaak staat wel goed voor elkaar, als er aan het chassis iets ontbreekt hebben we den fabrikant hier bij de hand. De heer KRUIJSSE hoopt, dat het goed mag gaan, maar kan toch met een dergelijke wijze van aankoopen eener spuit niet instemmen; als er iets haperen moolit, zullen moeilijkheden niet uitblijven. Is een firma van naam de leverancierster, dan heeft men op haar meer verhaal. Dan wordt het op een van de onder- deelen geschoven, hetzij op de pomp of op den motor. De VOORZITTER meent, dat het verschil niet zoo groot kan zijn, want er is een motor- spuit aangekocht bij een eerste klasse firma, en die heeft toch ook al heel wat aan reparatie gekost. De firma die de pomp levert, heeft al honderden afgeleverd. De Minerva-fabriek zorgt voor den motor. En als er nu contracten geteekend worden moeten de fabrikanten die toch ook nakomen. De -heer KRUIJSSE noemt het toch onvoor- ziichtig. De heer VAN DIXHOORN had verwacht, dat de spuit comp'leet met slangen 6000 zou kosten. D-e prijs dtie Burgemeester en Wethou ders destijds noemden, is duis mxsleidend ge weest. Hij vraagt ook, of er spuiten bij waren, die voor dien prijs compleet konden worden gekocht. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 6