De GROOTE PARADE wordt in Haarlem reeds voor de 5de week vertoond. Communie-Kinderen Aanbesteding, BiOSCOOP-UITVOERING Concert- en Bioscoopgebouw Onder Veedieven m DE HOFSTEDE EENE HOFSTEDE, EENE HOFSTEDE, Aanbesteding. Naai onbekend Midden-Azie aanbesteden: KLEUR KSEZEN Thermometers, P00TG0ED Bevelanders uit den een Woonhuis met annexe Bakkerij, Openbare Verkooping. Instel op Woensdag 6 April 1927. VerblijfopWoensdag20Aprll1927 Openbare Verkooping. - Cabinet-Foto cadeau. - Atelier BUT. aanbesteden ongeveer 1000 Sparren, DOELMATIGE SAMENWERKING tiisschen Kara-Korum en Hindu-Ku&h Aanbesteding. pin't Belang der Landbouwers" 17.900 K.G. Kalksalpeter a WU 'U 35.100 K.G. Chili 15\<i7. 53.00 K.G. kleine Mais op keor. POQTGOEO Firma P. J. VAN DE SANDE Ter Neuzen. Zaterdag 16 April 1927, WAN NELLE'S KOFFIE is Koffie-, Thee- en Ontbij tser viezen. Bediende-Haarwerker, een flinke Bankwerker, Een SCHILDERSKNECHT eenBroodbakkersknecht EEN NETTE DIENSTB0DE Fa Wed. A. H. DONZE. TIEJK, IsTBUZIEJIsr. Hedenavond. Aanvang 8 uur. Wederom geven wy een prachtprogramma. Als eerste Hoofdnummer: Groote Sportspeelfilm in 6 Acten, Als tweede Hoofdnummer: Sensationeele Cow-boy film in 5 Acten. iHF* Spanning tot het einde op Zaterdag 2 April 1927, B. 10.15.40 H.A. (22 gemet 236 roeden) BOUW- en WEILANO 3,25,60 H.A. (7 gemet 92 roeden) Bouwland, Gemeente Boschkapelle. A. 2,68.06 H.A. (6 gemet 5 roeden) DIJK en ONOERBERM B. 1,85.70 H.A, (4 gemet 50 roeden) BOUWLAND INSTEL op Zatordag 9 April 1927. VERBLIJF op Zaterdag 23 April 1927, welke zich in de maand APRIL lafen fotografeeren ontvangen als h.rinnering bij elk dazijn inefkaart-foto's, een groote Beleefd aanbevelend, Vrijdag 8 April 1927, Het hersfel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1928 van de aarde-, kram-,' rijs- en steen glooiingwerken aan de waterkeering van den bovengenoemden calami teuzen polder. Het Comit§ tot aankoop van Messtoffen 35.000 K.G, Kalksalpeter I572%, Het bouwen van een Landbouwschuur, AANBESTEDING. pl.m. 27.500 K.G. Ghilisalpeter, pl.m. 10.000 K.G. Kalksalpeter, pl.m. 1.500 K.G. Mais, pl.m. 25.000 K.G. Ghilisalpeter, pl.m, 5.000 K.G. Kalksalpeter, V00RHANDEN: Het pas verschenen werk van Ph. C. VISSER. met 60 Ulnstraties en 6 Kaarten. FIRMA P. J. VAN DE SANDE Het bouwen van een W00N- HUIS met SCHUURTJE aan den verbindingsweg in den Dijckmeesterpolder nabij Philippine. De Vereeniging te ZAAMSLAG, TE KOOP Axel L VAN H0EVE, is iedere week vanaf Donderdagnamiddag bij ons verkrijg baar en de abonnees ontvangen hun exemplaar op dien dag thuis bezorgd. Weekabonnementen kunnen dagelijks aangenomen worden a 15 cents en ook geregeld thuis bezorgd des Donderdags. Het herstel, de vernieu wing en het onderhoud tot 30 April 1928 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van bovengenoemde calami teuze polders. IS T EENIGSTE WAT U HEBT TE DOEN BIJ HET KOOPEN VAN DAARMEDE BEPAALT U DEN PRIJS DIEN U WENSCHT TE BESTEQEN. KIEST UIT: ROODMERK70 CENT PAARSMERK65 ZWARTMERK60 GEELMERK55 GROENMERK50 BLAUWMERK45 GRIJSMERK40 Opruiming van Ter Neuzen. D. E. WOLFERT. i Zlekten van de Borst Verwaarloosde - Verkoudheden Chron. Bronchitis i Katarrhe Asthma Voor HEERENSALON gevraagd GEVRAAGD Firma P. J. VAN DE SANDE TERSTOND GEVRAAGD Wegens familleomstandigheden der tegenwoordfge Tegen inwisseling van EEN ELTA-ZEEPPOEDERSQN plus 15 B4ZAR-0MZETZEGELS zal ook een plaatsbewijs verstrekt worden, (zoolang plaatsen disponibel zijn). Inwisselen van bons en zegeltjes kan reeds VRIJOAG- AV0ND van 6 7 aan het Concert- en Bioscoopgebouw geschieden. Verder zooals reeds bekend is gemaakt. psfijps ;S „Het beste van het beste." PRIJZEN DER PLAATSEN: Loge 80 cent; Parket 60 cent; Eerste Rang 45 cent; Tweede Rang 30 cent; Derde rang 15 cent. De Notaris E. B. DUMO- LEYN te Hontenisse zal, ten verzoeke van den heer F. E. HAMELYNCK namiddags 4 uur, in het Hotel „De la Bourse" bij de dames Pauwels te Sas van Gent in het openbaar verkoopen verder aanbehooren en Erf teSas van Gent, kadaster sectie C nos. 2470 en 2472, samen groot 2,09 Aren. Het pand, waarin tot voor korten tijd werd uitgeoefend het Winkel-en Bakkers- bedrijf, is gunstig gelegen aan de West- kade en onmiddellijk in gebruik te aanvaarden. Betaling koopsom binnen een maand. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Jtotaris. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hontenisse zal in het openbaar verkoo pen, krachtens artikel 1223 B. W. Cemeente Ter Neuzen. genaamd „Moffenschans", bestaande uit: Woonhuis, Schuur, Wagenhuis, en verder aanbehooren^ Erf, Tuin, Boomgaard, Bouw- en Weiland, Dijk en Zijkantweg, gelegen in den Noord-, Zeven Triniteits-, Zuidland- en Ser Lippens^ older, kadaster sectie M nos. 165, 383, 390, 447, sectie E nos 151, 791, 957, 1089, 1090, sectie D nos. 192, 193, 194, 198, 216, 420, 511 en 513, samen groot 25.26.00 H.A. (56 gemet 206 roeden). De Hofstede is allergunstig gelegen aan den Provincialen weg in en aan de kom van de gemeente Ter Neuzen. De gronden gelegen aan den Provin cialen weg zijn bijzonder geschiktvoor bouwterreinen en moesgronden. aan de Zandstraat, in den Van Remoorterepolder, kadaster sectie I nos. 170 en 171, in pacht bij den heer Ed. Perdaen. Gemeente Philippine. in den Vergaertpolder, kadaster sectie A no. 260. In pacht bij genoemden Perdaen. bestaande in nieuw gebouwd Woon huis, Schuur en Wagenhuis, Erf, Tuin, Boomgaard, Bouw- en Weiland en eenig Onderland, in den Van Lijndenp dder, kadaster sectie A nos. 247, 259, 260 en 251, samen groot 9.50.00 H.A. (21 gem. 96 rreden). Gemeente Zaamslag. aan het Poontje, kadaster sectie D nos. 880, 881, 883, 884 en 892. in den nieuw bedijkten polder, in het Hellegat, kadaster sectie C no. 364. De goederen, eigendom van den heer CORNS. ZEGERS Jzn. te Ter Neuzen, worden geveild in diverse perceelen en massa's, welke nader zijn omschreven in veilingsboekjes met kaarten, welke verkrijgbaarzijn ten kantore van genoem den Notaris. telkens des voormiddags II uur, in het Hotel „Des Pays Bas" te Ter Neuzen. Betaling koopsommen eene maand na de toewijzing. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris DVMQJ-EYN. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hontenisse, zal in het openbaar verkoo pen, krachtens artikel 1223 B. W.; Gemeente Biervllel. bestaande uit nieuw gebouwd, Woonhuis, Schuur, Wagenhuis, Erf, Tuin, Bouw- en Weiland, eenigen Dijk, Dijkberm en Weg, gunstig gelegen aan den verbindingsweg In ddn Van Dunne- en Angelinapolder, kadaster sectie D nos. 1443, 1444, 1445, 1446, 1449, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 2071, 2134, 2136, 2135 en 2133, samen groot 31.73.95 H.A. (71 gemet 69 roe den), eigendom van den heer Corns. Zegers Jzn., te Ter Neuzen. Te veilen in perceelen en in massa, nader omschreven in veilingsboekjes met kaarten, welke verkrijghaar zullen zijn ten kantore van genoemden Notaris Dumoleyn. telkens des voormiddags 11 uur, in het Hotel De Lozanne te IJzendijke. Betaling koopsom eene maand na de toewijzing. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden notaris Dumoleyn. Het Bestuur der Waterkeering van den Calamiteuzen polder NIEUW NEUZEN zal op des namiddags ten 2 ure, in het „Hotel Centraal" te Ter Neuzen, in het openbaar De aanbesteding geschiedt volgens 1 der A. B. Het Bestek met teekening zal vanaf 25 Maart ter inzage liggen in het Directiegebouw en ten kantore van den Secretaris-ontvanger, waar het tevens tegen betaling der kosten /0,50 ver krijghaar is. De aanwijs zal plaats hebben Vrijdag 1 en Dinsdag 5 April e.k. telkens des voormiddags van 10 tot 12 ure, waar- toe zal worden bijeengekomen aan het Directiegebouw. Ter Neuzen, 23 Maart 1927. Het Bestuur voornoemd, C. WOLFERT Hz., Voorzitter. H. J. VAN DEN OUDEN, Secretaris- Ontvanger. Deurwaarder K. J.HUINE- MAN, zal op Zaterdag 2 April te Hoek Tramstation (Mauritsfort) n.m. 3 uur verkoopen verschillende lengte en voor ver- schillende doeleinden. te AXEL-KIJKUIT, hoopt op Zaterdag 2 April, des n.m. 2 ure, bij de Wed. G. Gilijamse te Axel, aan te besteden: te leveren 2e helft April, gedeeltelijk Tram W III en gedeeltelijk Station Kijkuit, franco en volgens A. H. V. Voorwaarden bij de Seer. J. SCHEELE Wzn., Axel. De Architect P. A.GALLE zal namens zijn lastgeverop Zaterdag 9 April a s des namiddags vier uur, in het koffiehuis van dhr. Dieleman te Ho k, trachten aan te besteden in twee perceelen en massa: in de Van Wuyckhuisepolder, Ge meente Hoek. Bestek en teekening a 1 Gulden vanaf Zaterdag ten kantore verkrijgbaar, Vloos- wijkstr. 12a, Ter Neuzen, tel. 149. HOEK. Het Bestuur der bovengenoemde Ver- eeniging zal trachten aan te besteden op a.s. Dinsdag 5 April, bij de heer W. A. Nieuweljnk te Hoek te leveren 15—30 April a.s., en te leveren 15—30 Mei a.s. Voorwaarden en inschrijvingsbiljetten te bekomen bij den Secretaris der Ver- eeniging. Namens het Bestuur, J. D. HAAK, Voorzitter. J. KIEL, Secretaris. Door den Architect L. DE BRUIJNE te Ter Neuzen, zal namens den Heer A. IJSEBAERT, op Dinsdag 12 April 1927, 's nam. 2 uur, in het Hotel Au Port" bij dhr. Wiskerke te Philippine in 4 perceelen en in de massa worden aanbesteed Bestek met 2 teekeningen vanaf a.s. Zaterdag verkrijgbaar a /1.50 bij den Architect. hoopt op Donderdag 7 April ,y27, 's middags ongeveer ha f vier ure, in het Hotel De REGT.aldaar, onder de A. H. V., aan te besteden in balen van 75 K.G. Alles te leveren van 10—20 Mei 1927. Voorwaarden en modellen tot in- schrijving te verkrijgen bij den Secretaris JAN DEES-VAN LIERE. Zaamslag, 30 Maart '27. Wilhelminapolder „DE PRINS VAN NELLE'S K0FFIE Het Bestuur der waterkeering van de calamiteuze polders SERLiPPENS, NIEUW-OTHENE, MARGARETHA KLEINE HUISSENS en EENDRAGt! zal op des middags ten 12 ure, in het Directiegebouw aan den Margaretha- polder, in het openbaar De besteding geschiedt volgens 1 der A. B. De bestekken liggen vanaf heden ter inzage in het Directiegebouw en ten kantore van den Secretaris-Ontvanger, waar deze tevens tegen betaling der kosten ad 1,per stuk verkrijgbaar zijn. De aanwijs zal plaats hebben op Vrijdag 8 en Dinsdag 12 April a.s., telkens des voormiddags van 10 tot 12 ure, waartoe zal word;n bijeengekomen aan het Directiegebouw. Zaamslag, 30 Maart 1927. Het Bestuur voornoemd, A. DE KRAKER Kzn., Voorzitter. J. STOLK Lzn., Secretaris- Ontvanger. PRIJS PER HALFPONDS PAKJE Lage prijzen. (strottenhoofd, luchtpljp, longen) 5 Het geneesmiddel voor dezt kwalen zijn de B A L S E M P I L L E N van H. VAN AKEN, Apoth.knr- Specialist te S«lzaet«. Bij het gebruik zal men ondervinden 2 dat de hoeit onmiddellijk bedaart 2 en na enkele dagen geheel wijkt. 2 Het opgeven wordt gaandeweg 7 minder en verdwijnt in enkele weken. De dofheid, de reutelgeruischen, het 5 gevoel van drukking op de borst, 5 de steken in de zijde en al de andere 0 objectieven of pijnverschijnselen J worden minder en verflauwen; de J ademhaling wordt gemakkelijk en J ruimer; een duidelijk teeken van een grootere doorgankelijkheid voor J lucht van de longende slijmvliezen en in het algemeen alle weefeels worden belderder gekleurd en woi-- den stevlger; een duidelijk teeken van een betere oxydatie van het bloed 0 in de longblaasjes. 0 0 Apoth. van Aken's BALSEM- 0 PILLEN worden sinds jaren met 0 goed gevolg toegepast, 0 Verkrijgbaar in doosjes van f 1.— 0 bij apothekers en drogisten. 2 Eischt bij aankoop de handteekening J H. v. AKEN rond het doosje. 0 Import. 1 SCHULTE en THIEME 0 Poatbox 55 Middelburg - eW9mMM$MMMI Te Ter Neuzen bij: Fa A. VAN OVERBEEKE-Leunis. J. J. KENSE. J. R. PLATTEEUW. zelfstandig kunnende werken. "Herrebout Tnalmnn, Dames-Heerenkapper - L. Kerkstr. 14 voor directe indiensttreding volledig op de hoogte met electro-mo- toren en hydraulische persen. Sollicitatie met opgaaf van verlangd salaris, voor 6 April. Adres: N.V. DE HOOP, Stationsweg. Ter Neuzen. bij C. KAIJSER, Zaamslag. GEVRAAGD bij J. VAN STRIElV,Noordstr.77 tegen Mei gevraagd Wasch buitenshuis. Zondags Vrij. C. Q°esche Melksalon, Opril 8, GOES. Watt en Half Watt r- 3» -Sw' D0NDERSLAG Deze prachtige sportfilm geeft de geschiedenis weer van een eenvoudige typiste, die bij de groote Derby-rennen den grootsten prijs wint, ooit gewonnen, n.l. 1.392.000, doordat het renpaard DONDERSLAG als eerste bij de groote races aankomt. Geen enkele film geeft zulke spannende sportmomenten en zulk mooi spel als dit filmwerk- Gij alien* kent BUCK JONES, de cow-boy bij uitnemendheid, de man die voor niets terug- deinst, niets te moeilijk acht en steeds met een vroolijken lach de zwaarste opdrachten vervult, zelfs al lijkt het onoverkomelijk. Plaatsbespreklng van 6 7 uur. -V*S'V-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 4