De GROOTE PARADE werd te Amsterdam, Den Haag en Rotterdam weken achtereen vertoond. op de wanden Het Leven Tandarts P. Fijn van Draat „Zoapdairzlneedeepee F. MALJERS Zoon, Vlissingsche str. 58, Middelburg. CONCERT Liberale Kiesvereeniging „De Vrijheid" Openbare Vergadering Sociaal-Democratische Arbeiders-Partij. Openbare Vergaderingen ZEELANDS OPFOKVOER MERK V.P.Z. 1 S Waarom zoudt ge meer betalen? De Beukelaer's Biscuits prima Vet KALFSVLEESGH Een mime Z1T- en SLAAPKAMER TELERS MESTSTOFFEN, Algemeene Vergadering BOND VOOR STAATSPENSIOEN. Heeren Veehouders! Sanatogen is verkrijgbaar bij Fa VAN OVERBEEKE-LEUNIS. Muziekgezelschap „De vereenigde werklieden". A. C. DE PAUW, Axelsche straat - PERKPLANTEN H.H. Landbouwers! 99 99 het actueelste en best gei'llustreerde Weekblad Firma p. J. VAN DE SANDE Ter Neuzen JO JURRY, Liberale Kiesvereeniging „DE VRIJHEID" J A AR VERGADERING van TerNeuzen v.m. 7 uur. afwezig VjQlCHTCm ANK&Q 5ABSA1>ABiLLIAIN uNeem een pSfit ma&nc)en vacantie". Een pracht-raad maar het gaat niet. AUeen menschen in boeken doen dat ledeieen heeft hem toch gezien 14 dagen geleden in dit blad. Wie het niet weet kan wel een prijsvraag bij onderstaande winkeliers bekomen. Beknopt was de opgave aldusDe naam van welk bekend artikel kunt U vormen van deze letters: 33 wij voegen 1 wapentje van Zeelandia zeeppoeder, 1 vanzeepen Ivan soda. Tweehonderd mooie prijzen voor de goede oplossingen beschikbaar. Dus iedere inzendster of inzender van een goede oplossing heeft een kans op een prijs. De oplossingen kunnen worden ingeleverd aan het bureau van dit blad of bij den winkelier waar U de artikelen kocht. H. H. winkeliers worden beleefd verzocht de oplos singen die bij hen binnen komen aan onze reizigers mee te geven of ze ons einde April te zenden. Porto wordt U vergoedt. Huismoeders moeten er goed aan denken, dat ze de bons van Zeelandia zeeppoeder- zeep- en soda kunnen bewaren voor mooie cadeaux. Een cadeaux lijstje kunt U bij onder staande winkeliers krijgen. Het doel der prijsvraag is iedereen kennis te laten maken met de PRIMA KWALITEIT der Zeelandia zeeppoeder-, zeep- en soda. Kennis maken beteekent, voor goed vaste afnemer worden. Hier volgen de namen der winkeliers in TerNeuzen en Omstreken die alle DRIE de artikelen verkoopen TERNEUZEN. L. W1ELAND, Tholensstr.M. LOOF-Kiel, Dijkstr.J. J. GUEQUIERRE-Pauw, Vlooswijkstr.Wed. J. W. LEENHOUTS, VIooswijkstr.J. VAN LANGEVELDE, Kazernestr. A. M. VROEGOP, Dr. Buijzestr.Wed. R. SCHEELE-Willemse, Zandstr.H.VROEGOP- Guequierre, Axelschestr.M. VAN ES, Lange Kerkstr.Wed. J. KOL1JN, Verbindingsstr. J. VAN WljCK—van Driel, Donze-Visserstr.Wed. HUBRECHTSE, Grenulaan. ZAAM8LAG. J. VAN LANGEVELDE; Wed. J. DE BRUIJNE K. DIELEMAN P. C. VAN MALZAETE. AXEL. Wed. D. MIERAS C. DE FEIJTER J. HOUG L. P. BAKKER G. VAN TATENHOVE P. MATTELEE; Wed. E. F. BOS-BLOCK; M. DEN ENGELSMAN. 8 U U I 8 K I U. J. E. SCHELFHOUT—DHANiS. H O E K. D. W. F. KAISER; H. WAGENAAR. AXEU-8ASSINO. A. LAMMENS. T E R H O U E. JOS. VERNIMMEN. KUOOSTERZANDE. ADRIAANSE-DE NlJS. G R A A U W. A. DE NlJS. Voor H.H. Winkeliers bij (Afd. van den Vrijheidsbond) te Ter Neuzen. HET BESTUUR. Gewest ZEELAND. Vraagt Uwen leverancler VEEVOEDERFABRIEK „ZEELAND" - GOES ONTVANGEN H. VROEGOP'QUEQUIERRE TER NEUZEN Gem de Q^neJo/zcLLC Dagleijks verkrijgbaar Fa E. A. IJSEBAERT. ZWAAN en v. d. MALEN, Voorburg (Z.H.) voor de levering uwer Flrma D. J. OGGEL, Axel. is iederen ZATERDAONAMIDDAO verkrijgbaar bij Getrouwd Ir. P. E. M E IJ E R w. i. EN die, medenamens wederzijdsche familie, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling voor en bij hun huwelijk ondervonden. Vlissingen, 28 Maart 1927. (Afd. van den Vrijheidsbond) te TER NEUZEN. op Donderdag 31 Maart, des avonds te 8 uur, op de bovenzaal van den Heer A. DE Vrieze. AGENDA Behalve andere punten het belangrijkeVaststelling van de Candldatenlijst voor de a.s. Ge- meenteraadsverklezlng. N.B. Nieuwe leden kunnen zich ter vergadering aanmelden. HET BESTUUR. afgewisseld door Muziek, Voordracht en Zang, op Dlnsdag 5 April a.s. des avonds 8 uur, in Hotel 's Lands Welvaren van den Heer M. Adriaansen. Verplicht Programma lO cent. Kinderen beneden 16 jaar worden niet toegelaten. Het Bestuur van den polder BEOOSTEN BLE1J BE- NOORDEN te Axel maakt bekend, dat de lijst van stemgerechtigde ingelanden gesloten is en vanaf 30 Maart 1927, gedurende veertien dagen ter inzage van ingelanden is gelegd ten huize van den Ontvanger-Griffier te Axel. Het Bestuur voornoemd, M. W. KOSTER Pz., Dijkgraaf. A. E. C, KRUIJSSE, Ontv.-Griffier. Het Bestuur van den NOORDPOLDER bij Axel maakt bekend, dat de lijst van stem gerechtigde ingelanden gesloten is en vanaf 30 Maart 1927, gedurende veertien dagen ter inzage van ingelanden is gelegd ten huize van den Ontvanger- Griffier te Axel. Het Bestuur voornoemd, C. A. DEKKER Cz., Dijkgraaf. A. E. C. KRUIJSSE, Ontv.-Griffier. Het Bestuur van den DEKKERSPOLDER, ge- meente Axel en Westdorpe maakt be kend, dat de lijst van stemgerechtigde ingelanden gesloten is en vanaf 30 Maart 1927, gedurende veertien dagen ter inzage van ingelanden is gelegd ten huize van den Ontvanger-Griffier te Axel. Het Bestuur voornoemd, F DEKKER Pz., Dijkgraaf. A. E. C. KRUIJSSE, Ontv.-Griffier. De extra marktbusdienst des Donderdags op St. Nico- laas, vertrekt voortaan op algemeen verzoek Aanbevelend, N.V. Autohandel, Tel. 178. Bedrijfsleider A. A. DEES. van Vrljdag 1 April, 12 uur tot Maandag 3 uur. Onmisbaar is voor ieder- eeti in het voorjaar een b'oedzuiverende Kuur. Duizenden vonden baat bij het gebruik van een aan geneeskrachtige bestanddeelen zeer rijk extract van den Sarsa- paril-wortel. Meer dan een halve eeuw bekend en gewaardeerd. Proef- flesch f 2.25, groote flesch f 5.-. Bij alle Apo- thekers en Drogisten. N.V.F. Ad.RlCHTER te Rotterdam. 36 Te Ter Neuzen verkrijgbaar bij J. J. KENSE, P. SIMONS-V. D. Peijl, A. VAN OVERBEEKE-Leunis. Gelegenheid tot het WEIDEN van alle soorten Vee (billijken prijs). Beste weide en steeds van zuiver drink- water voorzien. Te bevragen bij A. VAN HAELST, Bierbrouwer, ZUIDDORPE. f f" A tfj /'■I'., t ■77 bloedarme eo zenuwachlige vrouuien heb ik Sa- natogen met zeer goed geOolg gege oen." Prof. Dr. WALTHER. Gies«cn. Een meer practische raad is: neem eenigen tijd Sanatogen. Dan geeft ge aan Uw lichaam in principe hetzelfde wat zon en lucht U zouden geven: Nieuwe Kracht. Uw bloed zal sterker worden (een toename door Sanatogen gebruik van het aantal roode bloedlichaampjes met 60 is vele malen geconstateerd reeds na 3 weken) en daardoor zal de kleur op Uw wangen en de levenslust in Uw oogen terug keeren. Gij zult U niet meer slap en lusteloos voelen, gij zult weer dat gevoel kennen van ovefinoedige' gezondheid, wat de menschen doet uitroepen Wat zie jij er goed ult." sjitywciCEi Verkrijgbaar bij alle Apothekers en Drogisten vanaf Ipet but U WESTKOLKSTRAAT - AXELSCHE STRAAT. Zeelandia Prijsvraag. op Donderdag 7 April a. s., 's avonds 8 uur, in het CONCERT- EN BIOSCOOPGEBOUW, met medewerking van den heer Henri Caspeele en andere artisten en opgeluisterd door een symphonie-orkest, uitsluitend toegankelijk voor leden en donateurs, waarvoor men zich dagelijks bij het Bestuur kan aanmelden. op ZATERDAG 2 APRIL., des avonds te 8 uur op de bovenzaal van den heer A. DE VRIEZE. 8PREKER: LID VAN DE TWEEDE KAMER. ONDERWERP: De beteekenis van den komenden strijd. Toeganfi VriJ. Gelegenheid tot Debat. te HOEK op Vrijdag 1 April a.s., 'savonds 7 uur, op de bovenzaal van Cafd's Lands Welvaren", bij den heer NIEUWELINK te ZAAMSLAG op Zaterdag 2 April a.s., 'savonds ©1/2 uur, op de bovenzaal van cafd „De Vlasbloem", bij den heer LENSEN. SPREKER: uit TER NEUZEN. Lid Prov. Siaten van Zeeland. ONDERWERP: De komende Stemfausstrijd. TOEOANG VRIJ. DEBAT VRIJ. N.B. Te Ter Neuzen spreken A. C. DE PAUW en W. DROP in het „Concert- en Bioscoopgebouw", Dinsdag 5 April a. s„ 's avonds 8 uur. Dit is van belang voor de bewoners van Sluiskil, omdat men aldaar weigert ons een zaal te verhuren. P R IJ Z E N No. 1 (eerste 4 weken) per 50 Kg. 25 10 5 11.- 6.- 2.75 1.50 No. 2 (4 tot 8 weken) per 50 Kg10.75 ,,255.85 10 2.65 5 ,1.40 No. 3 (8 weken en ouder) per 50 Kg10.50 255.75 Indien niet in voorraad, richt dan Uwe aanvrage direct aan de TELEFOON 162 Chocolade Waiels Mixed Waiels Half Penny Wafels Petit Fourre (choc) Petit Fourre (Van) Petit Beurre (Sec) Rosette Cream Wafels Summer Wafels JVlousseline Uittie Peas Cent Wafels Dessert Boudoir, enz. enz. Beleefd aanbevelend, Opwekkend en verfrisschend. Parfumerle Joyzelle. Haarlem. Grootbloemige Violen, dubbele Anje- lieren, Myosoties enz. Aanbevelend, ABRAHAMSE en Co. Lange Kerkstr. 23. aangeboden, met of zonder Pension. Te bevragen Bureau dezer Courant. gevraagd voor ERWTEN prijs f 3©.- per 100 K.G. met max. 10 pixel. Aanbiedingen Mij. voor Zaad selectie en Zaadteelt, houdt zich beleefd aanbevolen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 3