ay is heden naar Middelburg overge- bracht, ter beschikking van den officier van justitie. GEMEN8DE BERICHTEN. BEDREIGING TEGEN DEN BURGEMEE3TER. veel te beteekenen en zijn ..politieke bu- reau", geschoeid op de leest van Moskou is totdusver hun sterkste factor geweest bij de uitbreiding van het door de nationa- listisch-communistische beweging be- heerschte gebi'ed. HET AFGEBiRANDE GERECHTSH OF TE GENT. De regeering heeft zich in beginsel ver- eenigd met een plan, haar door het de- partement van openbare werken voorge- legd, tot herbouw van het door brand vermelde gerechtsihof te Gent. De kosten warden op 8 millioen fxanks geraamd.. ONTZETTENDE TOONEELEN IN DE CHINEEZENSTAD. Volgens beiichten uit Engelschen koker beerscht er in de Chineesche wyken van Shanghai, zoowel ten Zuiden als ten Noorden van de internationale nederzettingen, een schrikbewind van het gepeupel, De oniusten begonnen door brandstich- tingen en plundertochten van de verslagen Shangtoeng troep?n, die door hun bevel hebber Pi shoe-shen en zijn officieren in den steek geluten, ordeioos door de stad rondzwierven. Eteuter m ldt over deze wanordeipkheden d.d. 22 dezer het volgende: Het schieten en plunderen wordt voort- gezet te Tsjapei (een Chineesehe wijk ten Noorlen van de internationa'e nederzetting), waar veel gepeupel, bestaande deels uit Shant rengsche soldaten, deels uit gewone roovers en deels uit na'ionalisiische ban- dieten zich ophoudt. De straten liggen vol dooden. In vele gevallen zijn aan vrouwea de vingers af- gesneden om haar ringen te stelen. Elke plaats, die geplunderd kon worden, is geplunderd, maar de moeilijkheid voor de plunderaars is, hoe met den buit te ontkomen, want als zjj de stad verlaten, komen hen andere z g. plunderaars te- gemoet, en het resultaat is, dat er veel en bloedig om den buit wordt gestreden. Er wjrden vele onschuldigen gedood. De toestand in Tsjapei wordt beschreven als #erger dan de hel". Doordat de straten versperd zjjn, kunnen de slachtoffers den roovers niet ontvlieden. Niets wordt daar gehoord dan schoten ea het geschreeuw ▼an vrouwen en kinderen, die radeloos heen en weer rennen. Soms verdedigen zwaarbeladen soldaten zich met machine- geweren, die gedragen worden door wapen- broeders, die er niets om geven, den weg door een drukke straat te zuiveren door schieten en vele menschen te dooden. Er valt op te wijzen, dat Tsjapei slechts het lot ondergaat, dat vele andere Chinee sche steden ondergaan hebben in het ver- leden. Een vooraanstaand persoon op zendings- gebied verklaarde onlangs, dat tienduizen den dorpelingen in de provincies Shensi, Yoenan, Kweichow, Honan en andere deelen des lands vermoord zjjn. De avondlucht was gister rood van den gloed der branden, die in Tsjapei woeden. Men hoopt, dat de aankomst van de ge- regelde Zuidelijke troepen een eind zal maken aan de wanordelijkheden. WIT DE DROOGLEGGING AAN NOORWEGEN GEK08T HEEFT. Zooals men weet heefc verleden jaar in Noorwegen een volksstemming aan het alcoholverbod een einde gemaakt, maar nu moet een nieuwe drankwet gemaakt worden, waarmee het parlement bezig is. De re geering had aanvankelijk een kaartenstelsel uitgedacht, waarbij ieder zich van een kaart moest voorz;en, om drank te mog^n koopen, maar het Storting de Tw^ede Earner verwierp dit. In de discussie over dit voorstel dselde de minister voor sociale aaugelegenheden mee, dat het drankverbod aan Noorwegen minstens 250 millioen kronen heefc gekost. TER NEUZEN, 30 Maart. 1927. Door de gemeentepolitie te TerNeuzen is gearr steerd zekere P. de W., geboren te Hoek, den laatsien tjjd ver'oljjf houdende in een volkslogement alhier, die bedrei- gingen heeft geuit tegen den Burgemeester, tegen wie hij reeds ook het vorig jaar zijn ongenoegen heeft geuit door in diens woning een ruit in te werpen. C AN D I D AATSTELLIN G GEMEENTERAAD. Door de R. K. kiesvereeniging te Sluis- kil zijn candidaat gesteld de heeren H. j. Colsen, aftr., Fr. Lafort, Ed. Kalle. Deze lijst zal met Ter Neuzen worden verbonden, zoodat de volgorde der can- didaten wordt als volgt: A. Nolet, H. J. Colsen, Ed v. Hecke, Fr. Lafort en verder om de beurt een can didaat voor Ter Neuzen en Sluiskil. POLITIE. De Inspecteur van Poditie te Ter Neu zen maakt bekend, dat de navolgende voorwerpen als gevonden zijn aangegeven en dat daaromtrent inlichtingen zijn te be- komen bij de daaracbter vermelde per- sonen: Portefeuille met foto, J. B. Dooms, Ka- zernestraat 10, Ter Neuzen. Vulpenhouder, H. Kiel, Steenkamplaan 23, Ter Neuzen. Kinderpots, G. v d.. Berge, Dekker- straat 33, Ter Neuzen. Door den brugwachter der trambrug over den middenkanaalarm alhier is he- denmorgen in het kanaal drijvende ge vonden een ijzeren roeiboot, z.g. jol, waar- in 3 riemen. Inlichtingen hieromtrent zh'n ;e bekomen-aan het politiebureau alhier. TER NEUZENSCHE SYMPHONIE. Door de ,,Ter Neuzensche symphonie- vereeniging", directeur de heer J. Bierle, werd gisteravond in het Hotel du Com merce'' een concert gegeven, dat matig bezocht was. Van de uitgevoerde muziek- numers had in het bijzonder succes de vioolsolo met pianobegeleiding van den directeur. Het concert werd afgewisseld met voor- d'rachten van den Vlaamschen humorist, den heer C. Sels, aan wie de hoorders door applaus van hun bijval deden blijken. Een geanimeerd bal was het slot van den avond. AMBACHTSSCHOOL. De avondteekencursus in de Am'bachts- school alhier gedurende den afaeloopen winter gehouden is beeindigd. Gister avond waren in een der lokalen der in- richting bijeen bestuur, directeur en leera- ren en cursisten, teneinde mede te deelen en aan te hooren het resultaat van den af- geloopen cursus. Door den voorzitter, den burgemeester J. Huizinga, werd de bijeenkomst geopend met een toespraak, waarin hij uiting gaf aan de ervaring die vooral in den afge- loopen winter in het oog vallend was, dat de cursisten weinig blijken te gevoelen voor 'de vakken voor het practische leven, die buiten de bouwvakken worden onder- wezen, met name taal en rekenen. Over het algemeen schijnen de jongelui van meening, dat zij hiervan voldoende heb ben 'genoten door hot volgen van de la- gere school, doch zij zien over het hoofd, dat, mogen zij bij het verlaten der school in die vakken al heel wat mans zijn, het onderwijs op dien leeftijd niet voldoende is bezonken en er heel wat van vergeten wordt Pijnlijk is het dikwijls te ontwaren dat personen, die bollebozen zijn in een of ander vak, niet in staat blijken om een fatsoenlijken brief te schrijven of een rekening te schrijven, zaken, die voor goede ambachtslieden toch ook van betee- kenis zijn. Hij hoopte, dat in de volgende winters, ook aan dat deel van het onder wijs door de cursisten meer zorg zal wor den besteed. Vervolgens werd overgegaan tot het uitreiken der diploma's en het meedeelen van de bevorderingen, volgens onder- staande lijst. Cursusjaar 1926 1927. Uitreiking diploma's en bevorderiug naar hoogere klassen op Dinsdag 29 Maart 1927. Afdeeling Timmerlieden enz. Diploma M. Wisse, D. Jansen, C. Ver- mast, F. H. de Brae en P. Meertens te Ter Neuzen. Vervolgcursus J. C. Eijke, Joh. Meertens, L. L. Kajjser, M. 't Gilde, lz. J. Coign en Abr. van Luik te Ter Neuzen. Afdeeling BankwerkersA. M. de Blaajj te Zaamslag, G. Bracke te Ter Neuzen. Afdeeling MetselaarsG. J. Simons te Ter Neuzen en P. M. de Fouw te Hoek. Schildercursus Anth J. Jurrjj te Hoek, D. van Driel te Axel, Abr. Wilhelm, C. de Visser en J. W. Moens te Zaamslag en N. C. van Tatenho?e te Ter Neuzen. Algemeene voorklasse naar 2e klasse Jac. Scheele te Hoek, M. Wisse en F. de Visser te Zaamslag, C. F. de Bree, A. de Feijter, J. Nieuwelink, J. J. Moens, Adr. Verhelst, Jac. Heijgelaar, J. B. Dooms, M. A. van der Have, Joh. Fraanje, C. Hangoor en N. J. van Aken te Ter Neuzen. Afd. Timmerlieden enz. 2e naar Be klasse L. Haers te Philippine, J. J. de Waal, L. van Wjjck, A. Lensen en M. Dieleman te Ter Neuzen. 3e naar 4e klasse P. Rinde-s te Hoek, D. W. F. Casteleijn en J. C. Oostdijk te Ter Neuzen. Afgewezen 2 leerlingen. 4e naar 5e klasseJ. de Fouw en H. P. Rinders te Hoek, A. A. Dieleman te Zaamslag. le klasse vervolgcursus naar 2e klasse J. Allaart te Hoek, C. van M^erendonk, P. Stouthamer, C. P. Riemens, G. Minnik, C. L. Rijnberg, P. Nieuwelink, Iz. C. Kaan, C. K. Dees en J. H. Will te Ter Neuzen. Afd. Metselaars: 2e naar Be klasse: J. M. Scheele te Ter Neazen 3e naar 4e klasse A. J. Tholens en L. M de Blaejj te Hoek. H. W. de Feijter en D. A. van Hecke te Ter Neuzen. le klasse vervolgcursus naar 2e klasse P. Izeboud te Ter Neuzen. Afd. Bankwerkers enz 2e naar 3e klasse L. L M. en L L Dobbeleir en C. J. Groothaerdt te Ter Neuzen. le klasss vervolgcursus naar 2e klasse: W. J. KnijfF en M de Fejjter te Zaamslag, P. den Boer, A. P. Kouwjjzer en M. A. AdriaaDsen te Ter Neuzen. Afd Schilders 2e naar 3e klasse J. A. Moens te Hoek. 3e naar 4e klasseAfgewezen op grond van veel verzuimen 1 leerling. Schildercursus: le naar 2e klasseAug. de Bock te Ter Neuzen. 2e naar 3e klasse P. J. van Driel te Axel, Jac. Hofman te Zaamslag, P. Kajjzer, L. Hangoor en P. Meeusen te Ter Neuzen. le klasse vervolgcursus naar 2e klasse L. Dekker te Ter Neuzen. De leerling A. de Fejjter werd zonder examen als leerling tot de dagschool toe- gelaten. Door den heer D. van Driel werd na- mens de cursisten dank gezegd aan be stuur, directeur en leeraren, voor de ge- legenheid hun geschonken hier van het uitstekende onderwijs te genieten, terwijl hij de hoo~ uitdrukte dat de school ook in de toekomst velen in dat opzicht van groot nut moge zijn. Voor den nieuwen cursus der dagschool aanvangende 2 Mei a. s. werden 32 leer lingen ingescbreven, w. o. 14 voor het timmervak, 14 voor metaalbewerker en 4 schilders. POST- EN TELEGRAFIE. Benoemd met iagang van 1 April a s., M(-j. M. Rottier uit Borsselen totleerling- telefoniste bij den interlocalen dienst op het post- en telegraafkantoor te Hulst. POSTPAKKETTEN IN HET INTER NATIONALE VERKEER. De dir.-generaal der P. en T. maakt het navolgende bekend Met ingang van 1 April zal het maxi mum gewicht van postpakketten in het internationale verkeer tot 10 K G. worden verhoogd, voor zoover de landen van be- stemming pakketten van de hoogere ge- wichtsgrens toelaten. Door den Neierlandsch-Indischen post- dienst kunnen pakketten van een hooger gewicht dan 5 K.G. nog niet worden toegelaten. Het binnenlandsch verkeer bljjft onge- wjjzigd. Inlichtingen omtrent de tarieven en verzendingsvoorwaarden kunnen op de kan toren der posterjjen worden verkregen. (St crt.) W1JZ1GING TARIEF GESPREKKEN MET ENGELAND. In verband met het in werkiDg treden op 1 April a.s. van een nieuwe overeen- komst, regelende de telefoongemeenschap tusschen Groot-Britannie en Nederland, worden de tarieven voor telefoongesprekken in dat verkeer met ingang van dien datum gewjjzigd als volgt Dagtarief. Nachttarief. per drie v. elke per drie v. elke min. min. min. min. le zone 6.25 2e zone 7.50 3e zone 8.50 meer 2.10 2.50 2.85 3.75 4.50 5.10 meer 1.25 1.50 1.70 P O ST ZEGELNIEU W S Nederland: Eenigen tijd geleden, ontvingen de directeuren van de verschillende postkan- toren bericht, dat zij de nog voorradige postzegels van 7jcent en 60 cent in ge- heele vellen terug zouden sturen aan de drukkerij te Haarlem. Naar we vernemen zullen deze zegels van een opdruk voorzien worden en wel: worden. 5 cent op 7Yi cent. 10 cent op 71/2 cent. 30 cent op 60 cent. 40 cent op 60 cent. 50 cent op 60 cent. Bovendien zou de zegel van 2J^ gulden bedrukt worden met 30 cent. Tevens is er sprake van dat ook eenige portzegels van een opdruk zullen voorzien worden. Belgie. In Mechelen werkt men sind's maanden onder leiding van den plaatsnijder Mau- quoy, aan de proeven voor de aanstaande nieuwe uitgifte. De Philateliste Beige is echter van mee ning, dat deze serie niet erg in den smaak zal vallen. Het oordeel van het Belgisch blad luidt: Het formaat is veel te klein, de randversieringen te vaag en te dicht op elkaar gedrulkt, maar wat ons vooral niet bevalt, is de profielafbeelding van koning Albert. Het hoofd, dat in een medaillon gezet is, is puntig, langwerpig en maakt 'n zoet sappige indruk. Hef gelijkt meer op de afbeelding van Catharina van Rusland op de postzegels van 14 kopeke van de Russische Roma noff gelegenheidsuitgifte dan op de ge- laatstrekken van onzen koning. Op de ateliers te Mechelen is men thans bezig een nieuw zegel te vervaardigen, bestemd voor het frankeeren van lucht- post-postpaketten. ZAAMSLAG. Door de vrijzinnige kiesvereeniging zijn voor de a.s. verkiezing voor den gemeen- teraad candidaat gesteld de volgende hee ren: C. H. H. Wisse, A. Dees, W. van Petegem, aftrederade leden, A. fansen, W. M. Ferdinandusse, D. de Blaeij, J. de Rid- der en Florussen. De heer W. van Petegem heeft later verklaard, geen cand'idatuur voor de kies vereeniging te wiflen aanvaarden, en be- dankte tevens als lid dier vereeniging. Volgens de lezing die de ronde doet, als zou hij, het zij in welken vorm ook, geen nieuwe candidatuur aannemen, is te voorbarig te achten. De stemming zal plaats hebben op 19 Mei. Door Burg, en Weth. werd op 28 Maart aanbesteed het leggen van riolee- ringen en trottoirs enz. binnen de dorps- kom. De levering der materialen werd aangenomen door C. van Fraeijenhove voor f 2459; terwijl de verdere werkzaam- heden werden gegund aan H. P. Lensen voor de 2 perceelen, resp. f 303 en f 725. AXEL. Door de liberals kiesvereeniging te Axel werden voor de aanstaande raadsverkiezing de volgende caDdidaten gesteld A. E. C. Krujjsse (aftr.). Ph. J. van Dixhoorn (aftr.), H. Wolfert, A. Essel- brugge, A, IJzebaart Jr. en D. van Cad- zand. SAS VAN GENT. Ouderavond. Maandagavond werd in de openbare school A alhier, de eerste ouderavond ge houden, waarbij ook aanwezig was de Inspecteur van het L. O. in de inspectie Ter Neuzen, alsmede de Edelachtb. heer burgemeester. Om half zeven vulde zich een der loka len behalve met een groot getal belang- stellende ouders ook nog met de hoogste klasse leerlingen, die te dezer gelegenheid aan een extra onderzoek zouden worden onderworpen, voor wat betreft de opge- dane kennis in verschillende vakken. Na opening door den voorzitter der oudercommissie Ir. De Bel, die alien met een woord van welkom begroette, werd door den Inspecteur, den heer Smit, een openbare ies gehouden in de vakken aardrijkskunde en geschiedenis, die zoo n goed verloop had, dat Z. Edelgestr. na afloop redenen meende te hebben de leer lingen zijn bizondere tevredenheid te mo gen uitdrukken, voor den betoonden ijver, terwijl aan de ouders zelf verklaard werd, dat zij zich mochten verzekerd houden, dat het ontwikkelingspeil hunner kinde ren zelfs hooger was, dan van het onder- wijzend personeel had mogen gevergd worden. Als afwisseling werd daarna in de gymnastiekzaal eene cinema-vertooning gegeven, waarbij grooten en kleinen zich met de grappige films kostdijk vermaak- ten. Aangezien dit punt van het programma zoozeer in den smaak viel, werd door den heer Uyttenbooqaert, die in dit genre als specialiteit mag genoemd worden, toege- zegd Dinsdagavond voor de heele school met ouders en genoodigden eene groote avondvertooning te geven, welk voorstel natuurlijk met gretigheid aanvaard werd. Na een half uur van uitbundige vroo- lijkheid, kwam weer de beurt aan het ernstige. Dit gedeelte bestond in eene toespraak van den Inspecteur tot de ouders, waarin hij de beteekenis en het doel der oudercommissie uit elkander zet- te, en wel op zulke wijze, als de ouders tot dusverre nog nimmer gehoord hadden. want bij sommige, zooal niet de meeste ouders bestond omtrent het doel en het wezen van dit vertegenwoordigend lichaam tot dusverre een geheel verkeer- de meening. De bevattelijke wijze waarop de stof voor de saamgekomen ouders behandeld geworiden was en de warme toon, die uit deze rede sprak, ontlokte aan alle aanwe- zigen levendige toejuichingen, welke door den voorzitter, in woorden omgezet wer den, door den heer Smit hartelijken dank te betuigen voor hetgeen' hij hier gegeven had, tevens zijn spijt uitsprekende, dat de oudercommissie voortaan niet meer het genot te mogen hebben op deze vergade- riingen te zien, wegens zijn verplaatsing naar de inspectie Rotterdam. Ook de Edelachtb. heer burgemeester bracht den scheidenden Inspecteur dank voor hetgeen hij in deze gemeente op het gebied van het onderwijs gedaan had en sprak de hoop uit, dat hij in zijn nieuwen werkkring dezelfde waardeering zou mo gen ontvangen als hij in deze omgeving steeds genoten had. Namens het onderwijzend personeel sloot zich de heer Michielsen bij de woor den, reeds tot Z. Edelgestr. gericht aan, nog daarbij releveerende hoe algemeen de scheidende functionaris door de leerlingen der school gewaardeerd werd, en zij het steeds een 'groot genot vonden, wanneer de Inspecteur op bezoek kwam. Van zijn kant sprak de Inspecteur nog- maals zijn dank uit, voor de groote wel- willendheid, die hij steeds in de uitoefe- ning zijner functie zoowel van de zijde der gemeentelijke autoriteiten als van die der onderwijzers ondervonden heeft, waarna hij hartelijk van de vergadering afscheid nam. Het slotpunt der vergadering bestond uit de verkiezing van de leden der ouder commissie, die* in haar geheell aftrad Van de aftredenden werden herkozen de heeren Ir. De Bel, Uyttenbooqaert en Sleutel, terwijl mevrouw Neeteson en de heer Ramondt als nieuwe leden in de oudercommissie werden opgenomen. WESTDORPE. Ter hoogte van Zwartenhoek had Maandagnamiddag alhier een ongeval plaats, hetgeen zich tot materieele schade heeft beperkt. De zoon van den heer W. Geld'erland, veekoopman te Sas van Gent, kwam met zijn vrachtauto beladen met een 10-tal varkens, uit de richting Axel. Plot- seling raakte een der voorwielen los, met het gevolg, dat de auto kantelde en be- neden den dijk terecht kwam. Wonder boven wonder kwam de bestuurder met den schrik vrij. De passagiers kwamen er eveneens goed af en zetten het alle op een loopen, doch deze werden door inmiddels toegeschoten personen spoed'i'g opgepikt. Nadat de auto met behulp van een paard en eenige aanwezigen weder op het goede pad was getrokken, kon de reis stapvoets worden voortgezet. Voor de a.s. verkiezing van de leden van den Gemeenteraad zijn door de R. K. Kiesvereeniging alhier de volgende perso nen candidaat gesteld: A. de Beleir (aftr.); O. Daelman; Ed. Kalle (aftr.); Em de. Martelaere (aftr.): Ch. d'Hert (aftr.); P. van der Heijden; Th. Guinau; X. Janssens; A. de Coene; M. van Waes. Het aftredende lid H. Govaert wenschte voor een candidatuur niet meer in aan- merking te komen. ZUIDDORPE. Zondag werd in de zaal van het cafe ..Centraali' voor de Zuiddorpsche kiezers eene lezing gehouden over de a.s. Provin- ciale verkiezing, door den heer Emile Lockefeer uit Hulst. Van de gelegenheid die werd gegeven tot het zich opgeven als lid van de eventueele op te richten R. K. kiesvereeniging werd door 76 per sonen gebruik gemaakt, waarna de vol gende personen zich opgaven om candi daat gesteld te worden bij de a.s. raads verkiezing: L. Audenaert, P. v. Damme, R. C. Dankaert, E. D'haene, C. Dhae- ne, A. Dhert, J. van Hoecke, C. Jesoirens, M. Puylaert, P. Slock, A. Termote, E. Velleman en A. C. van Waes. KOEWACHT. Zondagnamiddag had op de bovenzaal van de Zusterschool eene algemeene ver gadering plaats van de leden van de R. K. kiesvereeniging, die, ondanks het ongun- ^tige weder, tamelijk goed bezocht was. Als spreker trad op de heer B. Truffino. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Bij verwaarloozing van aambaien bestaat gevaar, dat een operatie noodzakelijik wordt. Laat de kwaal niet voortwoekeren, doch be- handel de aanibeien met Foster's Zalf. Zoowel bij inwendige als bij uitwendige aambeien ver- Mcht deze zalf de jeuk en pijn. Duiizende mem- sahen danken hun herstel aan Foster's Zalf. Foster's Zalf is alom verkrijgbaar a 1,75 per doos, f 1,per tube. 9 burgemeester te Hulst. Deze zette in een prachtige, boeiende rede duidelijk uiteen de macht van Pxovinciale Staten en waar- om het noodzakelijk is, dat daarin alleen degelijke mannen zitting nemen. In het tweede gedeelte wees hij op de Katholieke Staatspartij en d'e wenscheiijkheid, dat alle Katholieken zich bij die partij aansluiten om een krachtige dam te vormen tegen het ook in Zeeuwsch-Vlaanderen toene- mend socialisme. De voorzitter dankte onder daverend applaus der vergadering den geachten spreker voor zijne gloed- volle rede. Er werd thans gelegenheid gegeven om lid te worden van de R. K. kiesvereeni ging. 41 nieuwe leden traden toe. Bij de wed. De Schepper, landbouw- ster alhier bracht een l5jarige koe deze week het 18e kalf ter wereld; daaronder waren vijf tweelingen. Alle kalveren wer den levend geboren. Deze koe is nog kerngezond en geeft ruim 30 liter melk per dag. Het vorige jaar is ze in het stamboek opgenomen met 80 punten. NJEU W-NAMEN. Te Nieuw Namen is de 23 jarige Fr. v. R., bg het werk aan de Kruisschans te water geraakt en jammerlgk verdronken. EEN VROUWELIJKE KWAK- ZALVER. Jeanne Adolph, een vrouw uit Thillot in de Vogezen, is aangehouden wegens oplichterij. Zij beweerde ziekten te kun nen genezen en om te zien of haar behan- deling suces had gehad, verzocht zij haar patienten drie knoopen in een touwtje te leggen, dat zij dan in een glas water liet vallen. Als dan de knoopen verdwenen waren, was de patient genezen. De knoo pen verdwenen altijd, want de handige kwakzalfster verwisselde het touwtje voor een ongeknoopt. Als zij eenmaal overtuigd waren, werden de meeste patienten dank- bare melkkoetjes voor de oplichtster. WISSELKOERSEN. Amsterdam, 30 Maart, 2 uur. Bieden. Latere Londen 12,13 12,141/2 Berljjn 59,28 59,32 Pargs 9,75 9,80 Brussel 34,70 34,75 Weenan (per 100 sch.) 35,10 35,15 Vreemd Bankpapler. Duitsch 59,28 59,32 Fransch 9,75 9,80 Belgisch 34,70 34,75 Oostenrgkseh (per 100sch.)35,10 35,15 SCHEEPVAARTBEWEGING. Voor Ter Neuzen: 29 Maart. Eng. s.s. GWENTGATE, 887, kolen, Cardiff. Van Ter Neuzen: 29 Maart. Duitsch s.s. TREUE, 290, ledig, Antwerp en. Voor Riemen: 28 Maart. Eng. s.s. DUN- MORE HEAD, 1056, gem., Waterford. Voor Gent: 28 Maart. Duitsch s.s. LERCKE, 657, vlas, Reval; Zweedsch s.,s. WALLONIA, 1021, gem., Rouaan; Lett. s.s. FALCONER, 270, ledig, Portsmouth; Eng. s.s. STEELING, 1257. kolen, Newcastle; Eng s.s. CRICHTOUN, 506, gem., Dundee; Ital. s.s. MANZONI, 1439, fosfaat, Flume; Eng. s.s. EDITH, 98, mostard- koeken, Yarmouth; Eng. s»s. HAYTOR, 592, kolen, Swansea; Eng. s.s. HORLEY, 494, ko ine, Boston; Duitsch s.s. DIETRICH BOHNE- KAMP, 582,/ihout, Danzig; Duitsch s.s. OLYM- PIA, 794, hout en vlas, Reval. 29 Maart. Eng. s.s. TRINGA, 972, stuikg., Liverpool; Fransdh s.s. JUMIEGES, 1003, gem., Danzig; Eng. s.s. DOTTEREL, 861, stukg., Manehester; Duitsch s.s. LAVINIA, 607, gem., Reval; Eng. s.s, CAMERWOY, 406, ledig, Boulogne; Eng. s.s, JANTHE, 154, ledig, Gravelines; Duitsch s.s. BORK.UM, 652, hout, Riga. Van Gent; 28 Maart. Nederl. s.s. JANTJE GRUNEFELD, 192, fosfaat, Truro; Spaansch s.s. ALAVA, 1691, ledig, Barrow; Nederl. s.s. DOLPH1NE, 67, fosfaat, Londen; Eng. s.s. HEMATITE, 302, fosfaat, Birkenhead. 29 Maart. Eng. s.s. DUNMORE HEAD, 1056, gem., Antwenpen; Eng. s.s. OARSMAN, 117, cement, Lonid'en; Eng. s.s. RYE, 427, stukg., Goole; Eng. s.,s. LONGHIRST, 1042, ledig, Newcastle; Fransch s.s. ARAGAZ, 2719, ledig, Newcastle; Eng. s.s. ALICE M. CRAIG, 378, ijzer, Port Talbot; Eng. s.s. HAYTOR, 592, lediig, Newcastle; Zweedsch s.s. THEMTS, 482, benzine, Stockholm. A. C. LENSEN'S STOOMVAART MAATSCHAPPIJTER NEUZEN. s.s. HELENA wordt heden te Vlaar- dingen verwacht. s.s. MAGDALENA van Cardiff naar Rosario passeerde 29 dezer Fer nando Nornoha. s.s. TERNEUZEN in lossing te IJmui- den. ZEEVAARTMAATSCHAPPI) „SCHELDESTROOM'\ Directie: T. L. L. NOLSON. s.s. SCHELDEDAM, 650 ton, van Bremen naar Herburn on Tyne. s.s. SCHELDESOP 750 ton, te Gent, s.s. SCHELDESTROOM 1500 ton, te Methil. s.s. SCHELDEDIJK 7500 ton, te Ant- werpen. s.s. SCHELDESTAD 8000 ton. Soera- baja—Bombay 24 dezer Colombo gepasseerd. s.s, SCHELDEPAS 8500 ton, Ter NeuzenColombo 26 dezer Perim gepasseerd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 2