ALGEMEEN NIEUWS- IH ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSQH-VLAANDEREN. KWATTA^ Pats KWATIA No 8048. Woensdag 30 Maart 1927. 67e Jaargang H. H. Kantoorhouders S T E M M IjN G. Bi mislukte dubbelg&sgir VOLLE MELR REEPEN FEUILLET0N. BINNENLAND. BUITENLAND. smaakt ah room. maar wasch dan toch met A PnMyCUEMTQPRIIQ' Voor binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Mt5Urlf»E.ITlLPi I OrnlJOi Voor 't buitenland 2,70 per 3 maanden franco per post Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f6,60 per jaar - Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dit bfad verachljnt lederen Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond. JDHURiSTE! JBX.I-A.X). Onze abonne's in rhet Buitenland worden dringend verzochthet verschuldigde abonnementsgeld voor 15 April in te zenden. Bij niet- ontvangst voor dien datum wordt het abonnement gestaakt. Abonnementen voor het Buitenland worden slechts aangenomen bij voor uitbetaling. DE UITGEEFSTER. De abonne's van 'het Gei'llustreerd Zon- dagsblad, welke het blad per post ontvangen, worden ver- zocht hun abonnementsgeld voor 1 April a.s. in te zenden, daar er anders over beschikt wordt met verhooging van 15 cent. DE UITGEEFSTER. worden verzocht het abonnements geld over het le kwartaal 1927 van de Ter Neuzensche Courant, v6or 1 April in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op dat wij bij terug- ontvangst van eene onbetaalde kwi- tantie onmiddellijk de toezending van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. u:it het Engelsch door NORMAN VENNER. 19 (Vervolg.) INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Slechts gen merk kan aan de spits staan DE VERWERPING VAN HETNEDER- LANDSCH-BELG1SCE1E VERDRAG. Zondagmiddag heeft de heer Mr. H. P. Marchant in een vergadering van de af- deeling Middelburg van den Vryz.-Democr, Bond een en and-r gezegd n^ar aanleiding van de vetwerping door de Eerste Kamer van het Nederlandsch-Belgische verdrag. Men heeft, zoo zeide hy ond r meer, de menschen benauwd w.'lkn maken en op oorlogsgevaar g-wezen. D.e kars bestaat a!le n in de verbeelding van sommige menschen. Noodig is het, dat men nu alien samen een positie van eensgez ndheid inneeont. De voorstand rs hebben cok op hun wijze hun p'icht tegecover het land gedtan, maar het heeft spr. bedroefd, dat er onder hen zyo, die dingen zeiden, die nu door Belgie tegerover Nederland kun- nen worden uitg^peeld. Dit bezwaart de taak van Nederland in de toekomst Het is volgens spr. verkeerd gezien, dat de economische concessies zouden vo rrtvloeien uit het traktaat van 1839. Nederland heeft Belgie steeds als een volwaardige mogend heid beschouwd. De opheffing van de Belgische neutraliteit is voor Nederland geen teden een feestgave te schenken. De grenzen tusscben de landen moet men la*en zoo zij zijn, men moet er niet aan morrelen want dit geeft kans op nieuwe oorlogen Dit ge'dt ook voor de grenzen tusschen Nederland en Belgie. Wijziging maakt de baan vrij voor het annexionisme en dat mag niet; Belgie heeft in zijn ge- heel daar zeker naar toe gewild. Het is te begrijpeD, dat het dit op militaire gronden trachtte te verdedigen, en er volgde dan ook een poging op, Nederland tot een mi- litair verbond met Frankrijk en Belg e te breDgen. Minister Van Karnebeek vroeg, of men ten derden male neen had moeten zeggen. Toen de heer Van Karnebeek indertjjd naar Parijs was geweest en terugkwam met de boodschap, dat het annexionisme was ge- broken, werd hij bejubeld, en nu blijkt, dat reeds vooraf besloten was, het tegen te gaan. Er is toen dus comedie gespeeld. Het komt er dus op neer, dat men econo mische voordeelen toezegde bij het laten vallea van het annexionisme. Volgens spreker zou het thans alleen Nederland zijn, dat zich op den Volken- bond kan beroepen. Als Belgie onze grenzen zou overschrydeo, zou het gaan als by het conflict tusschen Griekenland en Bulgarije toen de eerste eisch van Volkenbond aan Griekenland was, de troepen uit Bulgarye terug te roepen. Spreker meent, dat ieder Nederlander nog steeds gaarne met Belgie „iDoe niet zoo zenuwachtig", kalmeerde Olivia hem. 't Is of ze een vogelver- schrikkex is. Ze is aardig en ze is knap. Zie je die schoorsteenen daarnee daar boven die boomen beneden aan den heuvel!Dat is de Hall. Daar woont ze als ze thuis is. Maar ze is meestal op reis ze is nogal rusteloos. Wie weet, komen we haar tegen! Kijk niet zoo ang- stig. Of t nu gebeurt, of morgen of over- morgen v;iendschappe!ijk wil samenwerken, en is van oordeel, dat er nu een nader onderzoek noodig is, wat in een verdrag zou moeten en kunuen staaa. Dit onderzoek moet commissioraal ge schieden, zoo noodig door verschillende commissies, en met geregelde pu'oliciteit*, opdat de pers en d vereenigingen van hondel ei z, er haar n eenii g over kunnen zeggen. Spr. wees op het art kel van ir. Mussert in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, die o a. aanraadt een Nederlandsch- Belgische vaartcommissie voor de Schelde voor zoover by het thans beoordeelen kan, lijkt hem dit een goede oplossing. Men kan alvast in Nederland plannen gereed maken, om die over te leggen, als er weer met Belgie te onderhandelen zal zijn., Men moet er met klem aan vastbouden dat hat hisr een zaak geldt, die tusschen Nederland en Belgie moet worden uitge- maakt, zonder vreemde inmenging. BELGISCHE ONTEVREDENHE1D OVER DE FRANSCHE PERS. In Belgische po'itieke en journalistieke friDgen, zoo meldt men uit Brussel aan de N. R. Crt., is men zeer ontstemd over de »yze, waarop sommige Parysche bladen de verwerping van het verdrag in een voor het Nederlandsche standpunt geenszins on- gunstigfn zin commentearen. De Libre Belgiqae en de Vingtieme Siecle geven dan ook lucht aan bunne verontwaardiging De L'bre Belg'que schryftLaaterons voor zorgen ook in de Nederlandscli-Belg. kwestie niet eens te meer de dupe te worden Men ziet de Fransche pers onderduims partij trekken voor Nederland en ons den raad geven concessies te doen. De reden van deze houling is heel eenvoudig. Te Parijs is men niet zeker van Nederland en men tracht het voor zich te winnen, terwyl men ervan verzekerd is, dat wat er ook gebeure, de Belgen steeds met Frankryk zullen zijn. Laat er ons dus niet over verwonderen, indien de keuze gevallen is voor het belang en tegen onze sentimentaliteit. De VingtiAme Siecle is niet minder bitter en komt aandragen met het verhaal, dat Duitschland veel heeft geivtrigeerd ten einde het verdrag te doen verwerpen en dit door bemiddeling van den Nederlandschen Prins- gemaal. POSTBKSTELLING TE AMSTERDAM. In verband met de vorderende decen- tralisatie van den besteldienst te Amsterdam behoort in het adres van de voor die plaats bestemde stukken, behalve straat- naam en huisnummer, mede den naam van het besteldistrict te worden opgenomen. Indien deze aanwijzing welke by voor- keur aan den naam Amsterdam is toe te voegen dus b v. Amsterdam-Noord" ontbreekt, bestaat kans op vertraagde uitreiking. Het is wenschelyk reeds thans de nadere aanduiding omtrent het besteldistrict in de adressen op te nemen. NATIONALISTISCH CHINA EN DE MOGENDHEDEN. De revolutie- en zegedronken Kanton- ,,Gelijk heb je. Maar als ik wat zeggen mag, dan iiever overmorgen. Stel je voor: nu! Zonde Van onzen prettigen ochtend Nu deze complicatie weer. Juist nu hi] wat tot kalmte begon te komen! Ten koste van alles moest hij een ontmoeting zien te vermijden. De quaestie was, dat hij niet voor de rol van samenzweerder deugde! En dit was iets, waarop de honourable Arthur hem had behooren voor te berei- den. Door hun overhaast vertrek uit Londen en de herrie en drukte daarna was het prettige nieuws, dat Olivia hem dadelijk na bun kennismaking verteJd had, hem glad door het hoofd gegaan. En dan verscheen de dame in quaestie nu opeens ten .tooneele. ,,De gedachte alleen al maa'kt dat ik me positief machteloos voel", mompelde hij. .Laten we dan teruggaan' stelde Oli via voor, ,,maar denk erom, uitstel is geen afstel. O, kijk eens, wat is dat daar!'' Ze had zich van hem afgekeerd en wees nu den .kant van den heuvel op. Onge- veer op een mijl afstand zagen ze een tonneau bespannen met een grooten schimmel, met een ontzaglijke vaart den heuve1! af komen. Dan besohreef het eene. dan het andere wiel een halven cirkel door de lucht. Of er zich iemand in be- vond, was niet te zien. Daarvoor was de afstand te groot. Maar de weg was te gevaarlijk voor een maar-laten-gaan; want op geen vijftig meter afstand van de'plek, waar zij zich bevonden, maakte het wit- grijze lint, geflankeerd door breede gras- handen plotseling een scherpe bocht. En de droge sloot langs die bocht was van den weg gescheiden door een muurtje. „Paard op hoi", zei Jeremy'n neezen worden er schrijft de N. R. Crt., niet handelbaarder op, na de inneming van Shanghai en Nanking. Moskou zorgt daar wel voor en, gelijk te voorzien was, moet het hardlhandig optreden der mo- gendheden tot bescherming van hun on- derdanen en hun eigendommen tegen de uitspattingen der Chineezen daarbij als propaganda-materiaal dienen. Het eenige avonidhlad dat Zaterdag te Moskou uit- kwam, gaat te keer wegens de beschieting van Nanking. Uit de lezingen die Engel- sche corrspondenten ervan hebben gege- ven, moet men opmaken, dat de Engel- sche en Amerikaansche commandanten van de scheepsmacht voor Nanking niet anders konden handelen toen zij met hun kanonnen 'n afsluitingsvuur openden om den bandeloozen soldaten verdere vervol- ging van de vluchtende Engelschen en Amerikanen te beletten. Het bovenbe- doelde Sowjet-orgaan spreekt met dat al van een ,,uittarting" van den kant der vreemde strijdkrachten en geeft hun de schuld, dat er op vreemdelingen gescho- ten is. De eenige voldoening voor het Moskousche blad is, dat Japan niet aan het borbardement heeft meegedaan, maar de Amerikanen krijgen Vinnige kritiek, te hooren over hun ..vredelievende politiek" die met scheepskanonnen gesteund wordt. SgEZOJTOEn"^"jffiDEDEELiiS Het gebeurde te Nanking zal ,,op de oude rekening gezet worden, waarop ook de (vroegere) schietpartijen te Shanghai en de oorlog in Wahsien staan. Het zal niet gemakkelijk vallen deze reken'ing te be- talen, en de datum voor haar aanbieding nadert' Het zal afhangen van wat er verder te Shanghai gebeurt, of Japan zich afzijdig zal blijven houden; dit heeft nu ook groote troepenversterkingen naar den Jangtse gedirigeerd. De Kantonneesche regeering is voorts zeer verwoed over de gewelddadige uit- roe-i'mg van het Chineesche zeeroovers- nesf aan de Bias-baai. Zij beschouwt dit als een aanval op vreedzame dorpen. In- derdaad is het betreurenswaardig, dat die dorpen bij d® operatie verwoest werden. -Men weet dat Chineesche' zeeroovers die zich aan boord van Engelsche sclhepen -fels onschuldige passagiers hadden hinnen- ■gesmokkeld, na overwefdrging van de be- manniiig, met hun prijzen naar die afge- jegen Laai heenvoeren en met die dorpen als steunpunu-n er kahn hun plundering verrichtten. Oe d'orpelingen zullen wel -ten deeie gemeene zaak met de zeeroovers •gemaakit hebben, maar van een verzet van 'hun zyde was, zelfs als zij dit hadden willen bieden, natunrlijk geen sprake. .Zoodeumde zijn er toen gehakt werd, spa anders gevallen. De Kantonneesche regeering zegt nu dat zij maatregelen zal nemen om ,,de gewelddaden der Engel schen te stuiten". Zoo dreigt het eene gewdd uit het andere voort te komen, maar niemand zal ktmnen ontkennen, dat •Beroerd peval. Hon ik niet van. Meteen steeg hi,j nf en gaf de teugels aan Olivia ■over. „Ga met de paarden naar dat veld daar. Dan ben je veilig. Wij moeten zorgen niet meer ongelukken te maken dan hoog 1 noodig is". Wat ga je doen?" „Tegenhouden natuurlij'k". ,,Maar Jeremy, dat kan je niet". „Ik ga t probeeren. In elk geval de moeite waard". Meteen keerde hij zich om en racede den heuvel op, paard en tonneau tegemoet. Terwijl hij zich om- draaide om in dezelfde richting vaart te krijgen zag hij in een flits, dat er zich iemand in de tonneau bevond, een slanke vrouw met groote oogen waarin niet de minste angst te Jezen stond. Ze hing met haar vplle gewicbt in de teugels maar het paard was haar de baas. Jeremy sprong, greep met een hand de teugels, met zijn andere hand het hoofdstel; met een ruk ging hij d? hoogte in, hij kreeg een slag tegen zijn beenen, een stoot tegen zijn dijen en meteen ging hij weer met een ruk de lucht in. Gelukkig de lemoenboom was langs hem heen gegaan en zijn greep naar het hoofdstel was zoo, dat hij vasthouden kon, ook al haalde het paard de gekste bokkesprongen uit. Maar het dier ver- minderde zijn vaart al, razend over den hatelijken dwang om zijn hoofd steigerde het woest, het wagentje slinqerde, een wiel hing gedurende een ondeelbaar oogenblik boven de droge sloot. Even leek het nog of 'het goed af zou loopen, maar dan steigerde het paard weer, het wie! verdween in de sloot, het wagentje kantelde, sloeg zijwaarts over den kop en INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Engeland vrede heeft willen houden, zoo lang dit ging. Een belangrijk bericht uit Peking was Zaterdag, dat Tsjang-tso-lin, de militaire steunpilaar van het anti-bolsjewieksche Noord-China, thans met het Zuiden over wapenstilstand en vrede zou willen onder handelen. Dan zou er niets meer komen van een militaire verdediging van China benoorden den Jangtse en wordt Peking, wie weet hoe spoedig al, zetelplaats van de nationalistische regeering. Het natio- nalisme heeft als beweging met zijn leuze „tegen de ongelijke tractaten" te veel ter- rein gewonnen dan dat Tsjang-tso-lin nu nog een politiek zou kunnen volgen, die ert'egen gericht is. Men weet trouwens dat Peking reeds even goed als Kanton tegen de landing van het Engelsche ver- dedigingscorps te Sjanghai geprotesteerd had. De strijd tusschen voor- en tegen- standers van het communisme, die zoo lang mogelijk samen zullen gaan voor het winnen van den burgeroorlog, is dan ech- ter nog niet beslist. De loop der gebeurtenissen drijft aan den and'eren kant onweerstaanbaar de mogendheden tot het vormen van een ge- meenschappelijk front. Dit is b.v. noodig bij de regeling van de positie van de inter- nationale ned'erzetting (geen concessie) te Sjanghai. Een officieus bericht uit Lon den behelst dat de Engetlsche, Japansche en Amerikaansche regeeringen zich er- over verstaan hebben, dat zij die inter- nationa'le nederzetting niet op dezelfde wijze zullen overgeven als de Britsche concessies te Hankou en Kioekiang. De leus der nationalisten te Sjanghai luidt: ,,Geef de nederzetting terug en zoo ver- scherpt zich de tegenstelling. De vraag wordt ten slotte hoe lang de mogend heden in zulke omstandigheden in hun zuiver verdedigende politiek ten aanzien van levens en bellangen hunner onder- danen zullen kunnen volharden en of zij nog niet gedwongen zullen worden, wan- neer Kanton hun verklaarde vijand ge worden is, Tsjang-tso-lin en de Noorde- lijken tegen de Zuidelijken te steunen. In militair opzicht heeft Kanton niet zoo heel trok het paard mee. Een harde slag, een gekraak van versplinterend hout en daar na volkomen stilte. Misschien een halve minuut na deze catastrophe kroop Jeremy uit de sloot ging zitten en betastte zijn armen en bee nen. ..Warempel; ik ben er nog", zei hij tegen zichzelf, ,,een klein beetje kaduuk, maar dat is alles. Maar waar is de dame in quaestie?" Op korten afstand van den tonneau vond hij haar. Doodsbleek. onbewegelijk lag ze tegen den kant van de sloot. Een paar seconden voordat het wagentje over den kop sloeg, was ze eruit geslingerd een minder aangename ondervinding waaraan ze het echter te danken had, dat ze het er levend had afgebracht. Maar ze was bewusteloos. ,,Haal een dokter of zoo iets dergelijks' riep Jeremy Olivia toe. „Zoo vlug als je kan". ,,Is ze dood riep Olivia terug. ..Waarachtig niet. Maar schiet op, toe. dan ben je een schat. Ik zou zelf wel gaan, maar ik heb mijn enkel verstuikt of zoo. Nee, niet erg. Schiet dp Toen Olivia verdwenen was, keek hij om zich heen. Water, dat was in een ge val als dit het eerste noodige. Zijn veld- flesch Een geluk dat hij die bij zich had Hij nam zijn zakdoek, bette voorhoofd en wangen van het bewustelooze meisje zorgvuldig, vrouwen hielden er niet van als haar haar nat werd sloeg haar han den tegen elkaar en deed nog meer der- gelijke dwaze en vdlkomen nuttelooze dingen. (Wordt vervolgd.) TER NEUZENSCHE COURANT Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat op Woensdag 6 April 7, van des morgens a c h t uur tot des narr.iddags vyf uur, zal geschieden de STEMMING ter ver- kiezing van de leden van de Provinciate Staten. Herinnerd wordt aan de verplichting, opgelegd bij artikel 72, tweede lid, de_r Kieswet, dat ieder, die volgens de kiezerslijst bevoegd is tot de keuze mede te werfcen, zich binnen den voor de stemming be- paalden tijd ter uitoefening van zijn kiesrecht moet aanmeWen bij het stembureau in het voor hem op de kiezerslijst aangewezen stemdistrict. De kiezer, die aan deze verplichting niet voldoet, wordt, tenzij den rechter van eenegeldige reden van verhindering blijkt, gestraft met geldboete van ten hoogste drie gulden. Indien tijdens het plegen Van de overtreding nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere veroordeeling van den schuld^ge wegens gelijke over treding onherroepelyk is geworden, wordt geldboete van ten hoogste tien gulden opgelegd. Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel •128 van het Wetboek van Strafrecht, laidende: Hy, die opzettelyk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevange- nisstraf van ten hoogste EEN JAAR. Ter Neuzen, 30 Maart 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. J. L. DREGMANS, wnd. Secretaris. Korte inhom) -van de 18 vorige nummers. Jeremy Laytree wordt op de rertbaan met zooveel onderschedding bejegerud, dat het dui- delijk is, dat hij voor iemand anders, en wel voor een populaire en rijke persoonlijkbeid wordt aangezien. Hij is aanstonds in de rol; wedt, wint en weet niet eens, op wiens naam hy de geweldige winstsom moet innen. Totdat hy een ryknechit tegen een van de conducteurs hoort zeggen, op bem, Jeremy wijzend„Dat is mr. Arthurton, een zoon van Lord Amlett". Em in werkelijkheid is hy niet anders dan een arrne kerel, de er 15 Afrikaansche jaren op heeft zitten en door het faillissement van een solide bank totaal berooid. In het Lonidensche adreaboek vindt Jeremy waar zijn dubbelgan- ger woont. Hij zoekt hem op, vertelt hem, dat hy 3000 pond voor hem gewonnen heeft en mag met mr. Arthurton eerlijk opdeelen. Verder komen ze overeen, dat Jeremy voor onbepaal- den tijd voor den honorable Arthur Arthurton zal „spelen' met een hoop duiten, een fij.ne etage-woning, een bediende, een aristocratische familie en een schep verpliohtdngen. Olivia, de zuster van den echten Arthur, ontmaskert al dadelijk den dubbelganger van ihaar broer, maar zij besluit met Jeremy het spel door te z-etten en Jeremy vinidt dat best, want Olivia is een snoes. Het eerste diner, -waar Jeremy als Arthur aanzit, samen met zijn „zuster", verloopt prachtig. Dan kamt plotseling het be- rieht, dat de oude lord Amlett overleden is en de pseudo-Arthur gaat (met Olivia naar de ouderlijke bezitting. Ook hier duurt Jeremy's spelletje maar kort, want de oudste 'zoom en erfgenaam Phi lip, met wien Arthur geen oogenblik kan op- schieten, ontdekt binnen het halve uur, dat zijn broer een dubbelganger heeft gestuurd. Het liefst zou de nieuwe Lord Amlett den indrin- ger de deur hebben uitgegooid, maar de pu- blieke opinie houdt hem ervan terug. Als de begrafenis afgeloopan is, vertrekt Lord Amlett de tweede naar Londen om eigen en familiezaken te behartigen en Jeremy, de koekoek in. het nadhtegalennest, krijgt op Pull- dan Castle, de familiBbezitting, de teugels in handen. Bijgestaan door Olivia, kwijt hij zich wonderwel van zijn taak. En dan dan ge- beurt wat moeilijk kon uitblijven. Jeremy en Olivia bekennein elkander, dat zij elkaar lief- hebben, maar dat zij het zoete geheim voor- loopig nog in hun harten moeten bewaren. En voor den namaak Arthur dreigt het gevaar, dat hij het hof zal moeten maken aan een ze- bere lady Dorothy, met wie de echte Arthur van plan sohynt te willen trouwen. NV ZEEPFABRlE.* .DE KLem" HttRDt

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1