ALOEMEEN HIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN, No 8087, Viijdag 4 Maart 1927 67e Jaargang Pi W, lb Hoest- tablet ten ABONNEMENTSPRIJS: HIEHIAND. SPORT. PEEDIKBETJRTEN. fcT K M Wfo. MIJNHARDT'S LANDBQUWBERICHTEfl Voor Dinnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post ,6,60 per jaar Vooi 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor t buitenland alleen bij voonntbetalmg. Dlt blad verschijnt lederen Maandag-, Woensdag- en VrUdagavond. HET VERDRAG MET BELGIE. ""Kaar de Maasb. verneemt, zal professor Francois, referecdaiis, chfrf der afdeeling Voikenbondszaken aan het Departement van Buitenlandsche Zaken, Minister van Karne- beek bjjstand verleenen tijdens de behan- deling van bet Nederland: ch-8elgisch ver- drag in de Eerste Kamer. Maar meer nog, in de eerste plaats n'gen- per jaar krijgen en daarm.ee basta. Dat '"is tech al een aardiqe betaling; duizend dollar in de week. Het 'blijft nu af te wach- ten wat Ruth zal doen. Hij is een maaneet voor het publiek. Als hij niet speelt scheelt dat enorm in de recette. Hij staat dus niet zoo zwak. Aan de Eerste Kamer der Staten-Gene- raal is een adres gezonden, onderteekend door 54 directeuren van in Nededand ge.estigae en daur werkende hypotheek- banken, w.,arin zij, overwegeude, dat naar hunne overtuigiDg het tot stand komen van het op 3 April 1925 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en Be'gie gesloten verdrag de welvaart van Nedeiland ernstig moet schaden verzotken, het ontwerp van wet tot goedkeuring van bovengenoemd verdrag c.a. niet aan te temen. Bet adres is bjj 60 directeuren ter teeke- ning rondgegaan. TER NEUZEN, 4 Maart 1927. EEN AFSCHEID. Die heer P. J. Koole, onderwijzer aan de cKr. school voor uitgebreid lager onder- wijs in de Jozinastraat, heeft, na ongeveer 25 jaar aan <de school te zijn werkzaam geweest, aldaar afscheid genomen. We- genis boventalligheid, als gevolg van da- lino van het aantal leerlingien en de nieuwe onderwijswet, moest hij op wachtgeld worden gesteld. Bij het door hem van leerlingen, bestuur en oniderwijze.rs genomen afscheid, werd hij toeqesproken door den secretaris van het bestuur, die hem dank bracht voor den door hem gedurende bijna een kwat teeuw verrichten arlbeiid in het belang van het christelijk onderwijs. GEMEENTERAADSVERKIEZING. Door de Staatk. Geref. kiesvereeniging ..Vxeest God en eert den Koning alhier zijn Voor de a.s. gemeenteraadsverkijezing canididaat gesteld de heenen Pvan Cad- sawd (aftr. lid) B. van Neerbos jr., F. Dekker en G. Klaassen. SLU1SKIL. Zooals wij destpds reeds gemeld he'oben, heeft de heer E. Lammens, oud stations chef op het station Siuiskil (Coegors), nadat hg ruim 40 jaar die betrekking vervuld had, z ch te Sas van Gent gevestigd. Waar men in breede lagen der bevolking alhier de meening was toegedaan, dat den heer Lammens voor al hetgeen hp in het belang van Sluisk.l heeft gedaan een blijvende herinnering mocst worden aangeboden, had de buurtvereeniging het initiatief genome'1 voor een passende huldiging door Sluiskds gansche bevolking. Die huldiging had Woensdag j.l. plaats in de zaal Valencia" bp den heer A. J de Krpger. fn de feestelijke zaal waren des avouds een zeer groot aaetal belang- stellenden aanwezig, die aan den oproep van de buurtvereeniging ge-olg hadden gegeven, en het afscheid van den heer Lammens luis'er kwamen i pzetten. Door het zanggezelschap werd den heer Lammens een lied van hulde toegezongen, dat dt ze hewogen aanhoorde. Dan trad de heer H. J. Colsen naar voren, om namens Siuiskil den heer Lam mens toe te spreken. De heer Colsen begon met dank te zeg- ges voor de opkomst. Het was zoo zeide hjj, aan de gezichten te zien dat hier iets bjjzonders gebeurde, een buitecgewoon, een groot feest Hij beschouwde het als een eer, op dezen avond namens Siuiskil den heer' Lammens te huldigen en niting te geven aan wat leeft in de bevolking. Een afscheid was het volgens spr. niet, wp hopen den hfer Lammens nog vaak in ons midden te zien, maar nu hp de gemeente had verlaten, was het noodig samen te komen om onze dankbare gevoelens nit te spreken. Spr. zou niet den geheelen levensloop van den heer L. beschrpven, maar hp wil er op wpzen, dat meer dan veertig jaren geleden, toen dus de heer L. nog maar 20 jaren oud was, deze hier al op een be- langrpken post werd gezet. Dat was en is sen un'cum en pleit voor de bekwaam- heien van den heer L en mag een bewps zpn, hoe toen zpn snperieuren reeds over hem oordeelden. Ook H. M. de Konicgin heeft de ver- diensten van den heer Lammens erkend, door hem de Orde van Oranje Nassau te verleenen. heer L. nogmaals voor lpk huldigt spr. den heer L. voor wat hij als burger van Siuiskil heeft gedaan en tot stand gebracht. Hij was steeds de voorman. Spr. herinnert aan de vele feeste- lijkheden, o a. de onafhackelijkheidsfeesten en het groote brugTest, steeds was de heer L de ziel van alles. Nooit klopte ook iemand vergeefs bp den heer L. om steun aan. Hp gaf met milde hand fn steeds in stilte. Hij wiide bp al zpn weidaden -nbekend b'ijven. Spr. vertelde een treffend geval. door h. mzelf meegemaakt. Bp had d n heer L. eens verteld over een huisgezin, dat in zeer behoeftige ometandigheden verkeerde. Den- zelfden dag nog hielp hij deed nog meer zelfs, maar het mooie was, dat de edele gever zpn naam niet btkend wiide zien. De heer Colsen eindigde zijn met voile aabdacht aang hoorde rede met de icmge hoop uit te spreken, dat het den heer L. gegeven zou mogen zpn, nog lange jaren een welverd ende rust te genieten en hp dai kte hem namens het volk voor het vele goede dat hij gedaan had. Een daverend applaus volgde op deze welgemeende redevoering. Z chtbaar ontroerd nam toen de heer Lammens het woord om dank te zeggen voor de vriendelpke woorden, tot hem ge- sproken. Hij was aangenaam verrast door al die blijken van waard ering- Up hoopte, dat Siuiskil in bloei zou mogen toenemen en verzocht de huldigingscomm'ssie aan Slniskils bevolking zijn hartelijken dank over te brengen. De heer Colsen bood den „vriend van alien" een album aan, fcevattende de namen van hen, d;e hadden bijgedragen tot en meegewerkt aan de huldiging. Eenige jonge dames bo en als-blijvende herir.nering een fraaien zetel aan, vergezeld van enkele toepasselijke dichtregels Verrast dahkte de zooveel bljjken van mcdelevenenwaardeering. De „held van den a oud" nam toen dfc eereplaats in, bewogen vati dackbare ge voelens. Het was een trefiende en spontane huldiging, waaraan Siuiskil nog vaak zal denken. ZAAMSLAG. Dinsdag hield de afdeeling Zaamslag van Volksonderwps haar gewone jaarlijksche vergartering in de bovenzaal van den heer Van der Veke. De' opkomst was groot. Ook vele Lden der afdeelirg te Othene waren teg-mwoordig. Nadat do r den penningmeester rekening en verantwoording was gedaau over het afgeloopen jaar, gaf de Voorzitter, deheer P. C. de Moor het woord aan den heer Prof. B. D. Eerdmars, uit Leiden, om te spreken over het Volksonderwps. Met zeer goede aandacht werd de rede van den kundigen spreker gevolgd. Hp toonde op verschillende gronden de nood- zake'ijkheid van uitbreidirig van het Volks onderwps aan, te meer Dog, omdat de kinderen vanaf hun prille jeugd op den weg worden gedreven om elkander niet alien de wederzijdsche achting toe te dragen, hetgeen voor het vormen eener goede samen- leving toch noodig is. De begaafde spreker werd na de beein- diging zijaer rede luide toegejuicht. KOEWACHT. Naar aanleiding van het verzoekschrift van den omdernemer van den autobus- dlienst Ter NeuzenHulst aan den Raad dezer igemeente om de jaarlijksche subsidie van f 300 op f 600 te brengien, zal, naar wij vernemen, binnenkort eene vergade- ring gehouden worden van de burgemees- ters der belanghebbende gemeenten om te spreken over het geldelijk steunen van dljen autdbusdienst, die voor deze en om- liiggende gemeenten van zoo'n grooten dienst is. In de laatste weken zijn er ontzag- gelijke hoeveelheden vlas langs het grens- kantoor alhier naar Belgie verzonden. Thans is die uitvoer eenigszins vermin- derd. Dit vlas wordt in Belgie verder be- werkt tot groote schade van onzie vlasbe- werkers die grootendeels werkeloos zijn. 100,000 GEVRAAGD. 52.000 GBBQDEN. Men weet dat ..Babe' Ruth, de gewel- dige mepper bij het base-ball soel, die een beroepsspeler is, van het bestuur van zijn clulb, de Yankee's te New-York, 'n nieuw contract had gevraagd, n.l. 100.000 per jaar voor den duur van twee jaar. Het bestuur van de Yankee's schijnt daar geen ooren naar te hebbeti. De ..Babekan niiet als tot dusver 52,000 RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtbank, Middelburg De rechtbank heelt in hare zitting van 4 Maart 1927 de volgende vonnissen uit- gesproken. A. v. L., oud 58 jaar, landbouwer te Groede, is wegens valschheid in geschrifte en gehruikmaking da-rvan, veroordee!d*tot 100 gld. boete of 20 dagen hecht. A. v. D., oud 30 j., landfcouwersknecht le Westdorpe. L. H. v. d. A., oud 50 j., koopman te Ter Neuzen, E. d. C., oud 57 j., arbeider te Westdorpe, zijn wegens dronkenschap, ieder met vernietigirg van de vonnissen van den kantourechteT vercordeeld tot 15 gld. toete of 15 dagen hecht. J. d. J., oud 19 j landbouwersknecht te Hoofdplaat, is wegens diefstal veroor- deeld tot 15 gld. boete of 15 dagen hecht. H. C-., oud 42 j., zaadhandelaar te Mal- deghem (B beklaagd van overtreding van de bepalingtn omtrent den verkoi p van zaaizaden, is met verrietiging van het vonnis van den kantonrechter vrijge- sproken. P. v. T., oud 24 j., werkman, zonder vaste wooDplaats, gedetmeerd, is wegens diefstal en landlooperij vercordeeld tot 2 maanden gevang., 3 dagen hecht en 1 jaar Rpkswerkinrichtirg. Ter cieiele openbare terechtzitting der Arrondissements-Rechtbank te Middel burg van Woensdag jl. werden de heeren A. Mijs, notr.ris te Oostburg en A. A. M. Corthals, notaris te IJzendijke. beeedigd als kantonrechter-plaatsvervangers te Oost burg. Zondag 6 Maart 1927. Woensdag 9 Maart (Blddag). POLITIE. Op het bureau van politie alhier is als gevoDden gedeponeerd: een parapluie (Tom- pouse). Rechthebbende vervoege zich aldaar. xvm. Hoe soms door een fraaien ..dwangzet" een winstgang geforceerd wordt, bewijst het volgende leerzame stukje, dat we ont- vingen van den heer P. Geensen. Zwart: 10 schijlven op: 2, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 26 en 39. Wit: 10 schijven op: 11, 17, 28, 30, 37, 41, 42, 47, 48 en 49. De stand is dus wat onwaarschijnlijk, maar de afwikkeling vergoedt veel Wit speelde in dezen stand 2823 Zwart kan nu op drie manieren slaan, maar is gedwongen om 19X28 te spelen. Als zwart 18X29 zou spelen, dan speelde wit eemvoudig 4943 en won dadelijk. Zwart wordt dus inderdaad tot 19X28 gedwongen. Nu vervolgt wit met 3731, zw. 26X46, wit 48—43zw. 39X37. Dezie beide zetten volgens iden meerslag- regel. Dan volgt ten silotte de matzet van wit: 47-41, zw. slaat nu eindelijk 12X21; wit 41X5, zw. 6X17, wit 3024, zw. bijv. 2126, wit 2419, zw. 46X14- 5XH- ^w- 2631, wit 1128 en wint. Een mooi stukje damteebniek De volgende studie vonden we in een oud nummer van De Telegraaf, en we achten haar ruimschoots waard aan de vergetelheid ontrukt te worden. De au- teur is de bekiende probleemcomponist ir. W. Vrijlandt. De stand is: Zwart: 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 23 en 24. Wit: 27, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 38. 44, 45, 48 en 49. Wit is dus een schijf voor en kan nu door een schijfoffer aardig een foutzet van zwart uitlokken. Hoe? Wit offert 3530 Zwart 24X35 en nu lokt wit met 2722 een foutieven zet uit. Zwart vliiegt er inderdaad in en speelt 1218. Overigens een verklaar- bare fout, als men den valstrik niet ziet. want op 3127 van wit dreigt zwart 16 21, enz. Zwart speelt dus i218 en nu wint wit als volgt: Wit 34—30; Zwart 18X36; Wit 30— 24; Zwart 20X29 (A); Wit 37—31; Zwart 36X27; Wit 32X21; Zwart 23X 43; Wit 49X 38; Zwart 16X27; gevolgd door wit 3832, 4843 en 45X1 fle" wonnen. En nu de variant A, als zwart in plaats van 20X29 eens 19X30 slaat. Dan wint wit achtereenvolgiens door 28X19; 37 31, 32X21, 38—32, 49—43 en 45X1- Een zeer origineele studie! Voor de voorwaarden van onzen loo- penden oplosserswedstrij>d verwijzen we naar de rubriek XVI. Iedereen kan aan dezen wedstrijd in probleemoplossingen deelnemen door steeds binnen 10 dagen na de plaatsing de oplossingen in te zen- den. Vlugge oplossers kunnen alzoo de oplossingen van twee rubrieken tegelijk inzenden, liefst per briefkaart. De prijzen worden nader bekend gemaakt en hang en af van het aantal deelnemers. Ten gerieve van hen, die alsnog willen deelnemen, geven we hier nog eens de standen der reeds opgeqeven problemen: Wedstrij-dprobleem no. 1. van N. N. Zwart: 4, 8, 9, 13. 14, 16, 18, 19, 22 en 26. Wit: 20 25, 27, 33. 37, 38, 39, 43, 47 en 49. Wedstrijdprobleem no. 2. Opsluitprobleem van G. Mantel Jr. Zwart: 3, 7, 9, 10, 12. 13, 19, 20, 23. 24, 29 en 30. Wit: 16. 22. 27, 28. 33, 35, 37. 38. 39. 43, 47 en- 49. Wit speelt en wint! Oplossingien van deze problemen voor 9 Maart in te zen- den. En thans de nieuwe opgaven. Ze zijn ditmaal zeer, zeer mooi. maar wellicht niet heel gemakkelijik. Wedstrijdprobleem no. 3 van N. N. Zwart: schijven op 2, 6, 8, 9, 13, 20, 24 30 en twee dammen op 14 en 35. Wit: schrijven op 16. 17, 21, 27. 31, 33, 37, 39, 41, 45 en 50. Wedstrijdprobleem no. 4 van P. Kleute Jr.. Den Haag. IN GEZONDEN MEDEDEELTNGF" 'MM. /!|H leder 10 schijven. Doos 30ct Keelpijntabletten 30 en 60 ct LmBU apotk. em orooisten Oplossingen binnen 10 dagen aan J. J. Kaan te Siuiskil. We zijn werkelijk be- nieuwd, wie d'ezie twee noten kraken zal, want ze zijn vrij lastig. Wit speelt en wint! J. J. K. BIN N EN L AN DS CH E EMIGRATIE. Het is meer dan genoegzaain bekend, hoe de werkloosheid in onze bevolkingscemtra een schrikbareniden oimvang heeft verkregen. Verschillende oorzaken hebben daartoe ge- leiid, zoo b.v. de minder gunstige economi- sche toestamd, welke thans Europa en ook ons land doormaakt, de zucht om van het platteland naar ide stad te trekken, de qe- rjngere kans van slagen door emigratie naar het buitenland, de vrij snelle aanwas oruzer bevolking enz. Voorai de laatste dezer factoren is er eene, welke tegenwoordig niet weinig mede- spreekt. Telde Nederland in 1830 2.613.487 inwoners, 31 Dec. j.l. bedro^g ons totaie bevolkingscijfex niet minder dan 7.526.097. In nog geen eeuw dus een toename van ruim 2.5 maal. En de laatste jaren gaat het al heel snel; immers kunnen we thans rekenen op een aanwas van 100.000 ziel en per jaar. Evenwel zullen we daarover nu niet uit- weiden. We willen thans alleen vaststellen, dat er voor al die meerdere menschen werk- gelegenheid en brood moet zijn; iets, dat gemakkelijk gezegd is, echter niet zoo ge- makkelijk verwezenlijkt. Ook onze overheid wijdt aan dit voor onze gansche samenleving zoo belangrij.ke vraag- stuk reeds geruimen tijd hare aandacht. Zoo werd dezer dagen op het Depart, van Binnenlandsche Zaken op verzoek van de wethouders der vier Nederlandsche groote steden onder leiding van Minister Kan een conference gehouden omtrent de vraag of het mogelijk is, tijdelijk een aantal arbeiders uit de groote steden in Drente te werk te stellen. De besprekingen leidden er toe, dat voor- stellen ingediend zullen worden om uit elk der vier gemeenten bij wijze van proef 25 werkJoozen, die zich vrijwillig aanmelden. in Drente te plaatsen, behoudens nader overleg omtrent de financieele regeling door het Rijk en de gemeenten. ■Verschillenden hebben zich reeds aange- meld en verwacht wordt, dat de proef zal slagen. Ook wordt onderzocht of emigratie naar andere streken b.v. Overijssel mogelijk is. De bedoeling is natuurlijk, dat de emi gre's in hun nieuwe omgeving woonachtig zullen blijven. (L.'bl. v. Z. en N.-B.) RAPPORT COMMISS1E RUNOER-T B. C. Naar het Alg. Ned. Landb. blad meidt, is het rapport der commissie uit de landbouw- organisaties i. z. de bestrijding der runder- tuberculose met haar rapport gereed ge- komen. Het rapport zal binnenkort tegen een lut- tel bedrag beschikbaar worden gesteld. Om het belang der zaak en het vele wetenswaar- dige dat dit rapport brengt, hopen wij, dat velen er kennis van zullen nemen. Dit is binnen een betrekkelijk kort aantal jaren reeds het vierde rapport dat over de t.b.c.-be-strij'ding wordt uitgebraeht, en de commissie wijst er dan ook terecht op, dat het tijd wordt om te handelen. Dat het hier zoolang bij woorden is gebie- ven, is zeer be-grijpelijk. Over de methode is men het nog steeds niet eens. In t bijzonder den al of niet vrijen vertkoop van reactie-dieren heeft zoo voor en na al heel wat pennen in beweqing ge bracht. Alweer volkomen beqrijpelijk als men den aard der ziekte in aanmerking neemt en de onvolkomenheid der methoden ter onderkenning. Ook de bewerkelijkheid der onderkenning is een hinderpaal op den weg, die tot een goede bestrijding leidt. Een zeer ernstige moeilijikheid is wel het f©itdat door de landbouwers nog lang niet altijd het groote belang der bestrijding wordt ingezien. De schade door de t.b.c. direct en indirect aangericht, is moeilijk in cijfers vast te leggen, maar is er niet te minder om. De heer Meijer kwam door een onderzoek in den kring Breda tot de conclusie, dat op een veestapel van 23.000 stuks, waarvan onge veer de helft verzekerd, per jaar door de verzekeringen ten gevolge van t.b.c. f 8000 schade werd geleden. Dit beteekenc voor geheel Nederland f 1.375.000. Neemt men analoge cijfers uit Drente als basis voor de berekeningen dan koomt men op ongeveer f 4.000.000. Een an der feit, dat in de richting van de wenschelijkh-eid van krachtige bestrijding wijst is de toename van de t.b.c. Onder de slachtrunderen in Duitschland was het t.b.c.-percentage in 1895: 11.4 en in 1923: 24,75 Hoewel tegenwoordig wel meer aangetaste dieren opgesipoord wor- TER NEUZENSCHE COURANT U titmi/A (Oil i Ned. Herv. Kerk. Ter Neuzen. Siuiskil. Hoek. Zaamslag. Axel. Sas van Gent. Philippine. £>i u., en 2 u., Ds. A. Timmernian 9i u. en 2 u., dhr. L. Dek. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams. 9 u.. Ds. G. van Dis en 2 u., Ds W L. Ilermanides. 9J u. en 2 u Ds. G. P. A. Ruijseh van Dugteren. 94 u., Ds H. Akersloot van Houten Roos. Geen dienst. Hoek. Gereformeerde Kerk. 94 a. en 2 u., Ds. J. B. Vanhaelen Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. (Vlooewijkatraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u., en 54 Ds. Neerbos. Oud-Gereformeerde Gemeente. (Vlooawij kstraat.) Ter Nenaen. 9 u., 2 u. en 54 u., leeskerk. Axel. Gereformeerde Gemeente. (Weststraat.) 9 u. 2 u., en 6 u., dhr. H. Sehorthorst van Barneveld. Lokaal „Eben-Haezer". (Kerkhoflaan.) Ter Neuzen. 54 u., Evangelisatie. R. K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7. 84enl0uur Namiddags om half drie Lof Ned. Herk. Kerk. Hoek. Zaamslag. 9 u. en 2 u 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams. Ds.G. van Dis. DAMRUBRIEK. ZWART 1 2 3 4 5 WIT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1