kelijk is voor personen beneden de 16 jaar gaat men juist zegg-en: daar is een luohtje aan. De VOORZITTER geeft te kennen, dat hij voor zich kort zal zijn. Met betrekking tot het betoog van den heer D. Scheele houdt hij zijn stel'ling, verdedigt bij de bespreking van de Potemkinfilnwertooning, vol. Zijn opvatting der woorden van den heer Oolijn was de juiste. Hij had toen geen gelegenheid de geheele Standaard voor te lezen, doch dan zou dit na- der gebleken zijn. Hij staat nog op het stand- punt, dat het invoeren der voorgestelde ver ordening een stap is in achterwaartsche rich- ting. Wij behooren niet aan censuur te doen, en de verordening beoogt niets anders. Spre- ker heeft bij de behiandeling in burgemeester en wethouders ook gewezen op de moeilijk- heden aan de uitvoering verbonden, maar de heeren hebben gezegd het moetToen heeft hij ten slotte ook gezegdnu, dan zal het moeten,. De heer Van Aiken stelt er zieh al heel wat van voor, maar spreker is van andere meening en oordeelt, dat indien men spreeki van of denkt aan een bioscoop-kwaad men moet beginnen bij de ibioscoop zelf, niet bij de film. Hij zal thans eerst in stemming brengen het voorstel der heeren Hamelirik en Geelhoedt om de verordening thans niet in behandeling te nemen. Dit voorstel wordt verworpen met 5 tegen 7 -stemmen. Voor stemmen de heeren Geelhoedt, R. Scheele, Verlinde, Hamelirik en Van Driel; tegen stemmen de heeren De Jager, Van Aken, D. Scheele, Van Cadsand, Colsen, Van Dijke en Van Riet. De heer FRERIKS blijkt gedurende de be spreking van dit onderwerp de vergadering te hehben verlaten. Thans wordt overgegaan tot artikelisgewijze behandeling. De heer COLSEN stelt voor in artikel 1 te bepalen, dat de naad in plaats van burgemees ter en wethouders de leden der commissie be- noemt. De VOORZITTER ontraadt dat voorstel. In elk -geval zou er dan behooren te staan, dat de raad benoemt uit een aanbeveling van bur gemeester en wethouders, maar hij geeft in overweging het artikel niet te wijzigen en eens te zien hoe het werkt. De heer COLSEN, die geen steun uit de ver gadering hoort, neemt daarmede ten slotte ge- noegen en art. 1 wordt met algemeene stem- men aangenomen. Bij artikel 2 wijst de heer COLSEN er op, dat de redactie van dit artikel voor de exploi- tanten moeilijkheden zal kunnen opleveren. Verondersteld, dat de commissie vordert, dav de te vertoonen films een dag of drie voor de vertooning voor haar moeten worden afge- draaid. Dat zal niet altijd kunnen, daar ze niet vroeg ontvangen worden. Er worden door de bladen toch lijsten van goede films gepubli- ceerd. De commissie kan zich daarvan op de hoogte stellen en de bioscoopexploitanten zul- lene daarmede rekening houden. De heer D. SCHEELE meent, dat de exploi- tanten aan de commissie de noodige gegevens voor de te vertoonen films zullen -hebben ter beschikking te stellen. Hoe dit moet geschie- den, zullen zij met de commissie zelf moeten vinden, hij verwacht, dat dit zich best zal regelen. De heer COLSEN wijst er op, dat de vertoo ning om 8 uur begint en als de film pas om 5 uur arriveert, zal de commissie nog eerst moeten gaan kijken of deze gedraaid mag worden. Dat zal in de praotijk moeilijkheden opleveren. De heer D. SCHEELE is van oordeel, dat deze regelimg aan de commissie moet overge- laten worden. De exploitant moet zorgen, dat de commissie tij.dig een oordeel kan uitspreken. De VOORZITTER merkt op, dat een goede exploitant reeds geruimen tijd te voren een tieriital films afsluit en dus ook over de ge gevens daarvan kan beschikken. Art. 2 wordt aangenomen met algemeene stemmen. Bij art. 3 geeft de heer VAN DIJKE te ken nen, dat hij dit te ingrijpend vindt. Er zijn genoeg films, die best door kinderen mogen worden gezien en hij zou hen daarom niet zon- der meer den toegang tot de bioscoop willen ontzaeggen. De heer VAN AKEN wijst op het voorge stelde in art. 4. De VOORZITTER merkt op, dat de com missie den leeftijd voor welke films geschikt worden geacht zou kunnen vaststellen, zooals dat elders geschiedt. De heer VAN DIJKE heeft geen bezwaar, dat kinderen de bioscoop bezoeken als daai voor hen geschikte films worden vertoond. Dan zijn ze beter in de bioscoop dan op straat. Bovemdien: kinderen van een jaar of 15 zijn er niet eens meer. De heer OOLSEN zou de leeftijdsbeperking er geheel uit willen hebben. Hij gaat uit van de veronderstelling, dat de films die voor groote menschen geschikt worden geacht ook door kinderen moeten kunnen worden gezien. De heer VAN DIJKE merkt op, dat de uit- huizigheid grooter is geworden en dat dit veelal een gewoonte is van de slechte ge- woonten der ouders, die de huiselijke woning voor de kinderen niet gezellig wetem te maken. Men kan daarop wijzen, doch daar mede is die toestand niet op eens veranderd. De kinderen blijven niet thuis zitten en dan is het beter, dat ze in de bioscoop zitten dan op straat slenteren. De heer COLSEN is van gevoelen, dat een film die niet geschikt geacht wordt voor kin deren ook niet voor groote menschen moet wordien vertoond. De heer VERLINDE wijst er op, dat men hier de moeilijkbeid al krij.gt. De heer Van Dijke wenscht keuring op leeftijd en de heer Colsen wil films die voor kinderen niet ge schikt zijn heelemaal weren. Men moet ook in aanmerking nemen, dat de hedendaagsche jeugd verschillende dingen niet meer met de- zelfde oogen beiziet als die van een 20, 30 jaar geleden. Hij kan aan het voorstel van den heer Van Dijke zijn stem ook wel geven. De heer VAN DRIEL zou het ook een ver- betering achten, als dat artikel er werd uit- gelicht. Als er voor hen goedgekeurde films worden gedraaid, is er geen bezwaar kinderen toe te laten. Als er bijvoorbeeld in een film een beeld voorkomt van het strandleven te Scheveningen, krijgt men daaramtrent ook een ■lenkbeeld en is anders alleen de elite in de ge legenheid am dat te zien, aangezien ze daar- heem kan gaan. Er worden in films wel eens dingen vertoond, waar ook groote menschen niet voor zijn, die moet men trachten te weren. Spreker geniet gaame van een bioscoopver- tooning en als hij er voor in de gelegenheid gasteld wordt, neemt hij zijn kinders ook wel eens mee. Hetgeen voor hen niet zou deugen, deugt voor hem ook niet. De heer VAN RIET wjjist er op, dat, indien dit artikel zou vervallen, een bepaling zou moeten worden opgenomen, dat de films op leeftijd zouden moeten worden gekeurd, c-> toegankelijk worden gesteld voor verschillende leeftijden, beneden de 18 jaar. De VOORZITTER wijst er op, dat vol,gen.s de redactie van art. 1, waarbij is bepaald, dat de commissie den burgemeester van advies dient in alle „aangelegenheden" kan beschouwd worden, dat daarin is voorzien. Als ecbter art. 3 vervalt, kan ook art. 4, dat daarmede verband houdt vervallen. De heer VAN DIJKE stemt dat toe. Over zijn voorstel om art. 3 en 4 te schrap- pen staken de stemmen. Voor stemmen de heeren Geelhoedt, R. Scheele, Verlinde, Hamelinik, Van Driel en Van Dijke; tegen stemmen de heeren De Jager, Van Aken, D. Scheele, Van Cadsand, Colsen en Van Riet. De heer COLSEN verklaart zich in het uit- brengen zijner stem te hebben vergist. De VOORZITTER merkt op, dat daaraan nu niets te doen is en schorst de behandeling tot de volgende vergadering. 7. Verdeeling der gemeente in stem- districten. Burgemeester en wethouders oveiwegende, dat een meer gelijkmatige verdeeling der kie- zers over de stemdistricten II en III ge- wenscht is; dat het IVe stemdistrict wegens het groote aantal kiezers moet worden gesplitst; stellen voor te besluiten: a. in te trekken de verordening op de ver deeling der gemeente in stemdistricten voor de verkiezing van leden van den gemeenteraatt d.d. 4 Maart 1920 no. 6; b. vast te stellen de navolgende verorde ning op de verdeeling der gemeente in stem districten voor de verkiezing van leden van den gemeenteraad. De gemeente Ter NeUzen wordt voor de ver kiezing van leden van den gemeenteraad ver- deel-d in zeven stemdistricten. Het eerste stemdistrict omvat dat deel der gemeente dat is gelegen binnen de lijn getrok- ken vanaf het postkantoor door de Roeiersgang tot de Dijkstraat, door de Dijkstraat in Z-uide- lijke richting tot de Korte Kerkstraat, door de Korte Kerkstraat tot de Lange Kerkstraat, door de Lange Kerkstraat tot de Noordstraat, door de Noordstraat tot de Axelsche brag, langs de Heerenigracht, de Blokken over den dijk van de gemeentehaven langs de Schelde- kade naar het uitgangspunt. Het tweede stemdistrict omvat dat deel der gemeente dat is gelegen binnen de lijn vanaf de Axelsche brag door den Oostelijken kanaal- arm en de Vluchthaven tot voor het verlengde van de Donze-Visserstraat door de Donze- Visserstraat tot de Dijkstraat, door de Dijk straat in Oostelijke richting tot de Korte Kerk straat, door de Korte Kerkstraat tot de Lange Kerkstraat, door de Lange Kerkstraat tot de Noordstraat, door Noordstraat in Zuidelijke richting tot de Axelsche brag. Het derde stemdistrict omvat dat deel der gemeente, dat is gelegen binnen de lijn ge- trokken vanaf het postkantoor door de Roeiers gang tot de Dijkstraat, door de Dijkstraat in Westelijke richting tot de Donze-Visserstraat, door de Donze-Visserstraat, reohtlijnig ge- troken naar de Vluchthaven, in Oostelijke rich ting tot den Oostelijken kanaalarm, door dezen kanaalarm, naar het kanaal van Ter Neuzen naar Gent, door dit kanaal, tot de eerste los- haven aan den Baiandijk, langs de grens der secties F en K, in Noord-Westelijke richting, langs de grens der gemeente Hoek tot den Scheldedijk, langs dezen dijk naar de midden- buitenhaven door deze (haven naar het uit gangspunt. Het vierde stemdistrict omrvat dat deel der gemeente, dat is gelegen binnen de lijn loopen- de vanaf de Axelsche brag door de Axelsche straat tot de Van Steem/hergenlaan, door de Van Steenbergenlaan naar de Oostelijke Rijks- waterleiding, door deze leiding in Oostelijke richting tot de Othenesche brag, vamdaar in Noordelijke richting tot den Soheldedijk en langs dezen dijk in Westelijike richting naar de Oostbuitenhaven, door de Oostbuitenhaveni, de Oostschutkolk en den Oostkanaalarm naar de Axelsche brag. Het vijfde stemdistrict omivat dat deel der gemeente gelegen binnen de lijn loopende van af de Axelsche brug door den Oostelijken ka naalarm in Zuid-Westelijke richting naar het kanaal van Ter Neuzen naar -Gent, door dit kanaal naar de eerste loshaven ibij den Baan dijk, langs de Oostzijde van den Baandijk tot den Hoogen Dijk, door den Zaventriniteitspol- der langs de Zuidelijke grens van het perceel sectie E 713 tot aan den Provincialen weg, vandaar naar de Othenesche hrug door deRijks- Oostwaterleiding tot het punt gelegen tegen- over de Van Steenbergenlaan, door de Van Steenbergenlaan tot de Axelsche straat, door de Axelsche straat tot de Axelsche brug. Het zesde stemdistrict omvat dat deel der gemeente, dat is gelegen binnen de lijn loopen de vanaf de eerste loshaven aan den Baandijk, door het kanaal van Ter Neuzen naar Gent, tot aan de Zuidzijde van den Langerekschen dijk, langs de Zuidzijde van dezen dijk tot aan den dijk van den Spaikspolder, langs dezen dijk in Zuidelijke richting tot de grens der gemeen te Axel, in Noordelijke richting langs de gren- zen der gemeenten Axel en Zaamslag tot de Othenesche brag, lanigs de grens van het 5e stemdistrict, naar het beginpunt. Het zevende stemdistrict omvat dat deel der gemeente, dat is gelegen binnen de lijn loopen de van de eerste loshaven aan den Baandijk door het kanaal van Ter Neuzen naar Gent tot aan den Langerekschen dijk, langs de Zuidzijde van dezen dijk tot de Sparkspolder, langs den dijk van den Sparkspolder tot de grens der gemeente Axel, in Zuid-Westelijke richting langs de grens der gemeente Axel, verder langs de grens der gemeenten Westdorpe, Sas van Gent, Philippine en Hoek tot de grens tus- schen de secties F en K, naar het uitgangs punt. Het eerste stemdistrict houdt zitting in het. gemeentehuis. Het tweede stemdistrict in een der lokalen van de Hervormide school. Het derde stemdistrict in een, der lokalen van de bijzondere U. L. O. school aan de Grenulaan. Het vierde stemdistrict in een der lokalen van de operibare school C. Het vijfde stemdistrict in een der lokalen var. de AmbachtsschoaL Het zesde stemdistrict in een der lokaler. van de bijizondere school te Driewegen. Het zevende stemdistrict in een der lokalen van de openbare school te Sluiskil. Dit voorstel wordt aangenomen met alge meene stemmen. <0 8. Benoemen lid van het Burgerlijk Armbe- stuur. De VOORZITTER veraoekt over te gaan tot het benoemen van een lid van het Burgerlijk Armbestuur ter voorziening in de vacature ontstaan door het bedanken van den heer L. J. van Driel. Aanbevolen worden de heeren B. N. van Dijke en K. Burger. Hij noodigt de heeren D. Scheele en Van Cadsand uit met hem het sterribureau te vor- men. De heer Van Dijke wordt benoemd met 7 stemmen. 3 stemmen zijn uitgehracht op den heer Burger, en 1 op ieder der heeren N. A.. Hamelink en J. Huizinga. 9. Verkoop van gemeentegrond aan de er ven wed. H. Hartog. Naar aanleiddng van het in hunne handen gestelde verzoek van de erven van mej. de wed. H. Hartog, geb. Elisabeth Soesman, be- treffende afkoop van het erfpadhtsrecht van den grand en erf, waarop het hotel aan de Nieuwstraat is gebouwd, groot 228 M2., stel len burgemeester en wethouders voor het ver zoek in te willigen en den grond aan adressan- ten te verkoopen voor 5,40 per M2. in to- taal f 1231,20, zijnde 30 maal den jaarlijkschen canon. Dit voorstel wordt aangenomen met 10 tegen 2 stemmen. Voor stemmen de heeren De Jager, Van Aken, D. Scheele, Van Cadsand, Geelhoedt, R. Scheele, Verlinde, Colsen, Van Dijke en Van Riet; tegen stemimen de heeren Hamelink en Van Driel. 10. Verkoop van een strook gemeentegrond aan A. Dhert. Naar aanleiding van een ingekomen adres van A. Dhert, die daarin te kennen geeft, dat hij wenscht te koopen een strook gemeente grond, groot pl.m. 22 M2., grenzende aan het perceel van den heer Joz. de Feijter, in de Kdrkhoflaan, indien de prijs aan redelijke eischen voidoet, en veraoekt hem te willen be- richten of en zoo ja aan welken prijs de ge meente bereid is, dat strookje grond te ver koopen, stellen burgemeester en wethouders voor aan adressant te kennen te geven, dat de gemeente genegen is den gvraagden grand, nadat deze aan den openbaren dienst zal zijn onttrokken te verkoopen voor den prijs van 7 per M2., in welk bedrag is begrepen eene tege- moetkoming in de kosten voor een van were gemeente ter plaatse te leggen hoofdriool. De heer HAMELINK vraagt, of het wel juist is, dat bouwvergunningen worden afge- geven voor het bouwen aan straten die niet bouwrijp zijn. We hebben nu met betrekking tot de Axelsche straat juist weer een lesje ge- had. Hij meent, dat geen bouwvergunningen zouden moeten warden gegeven tenzij aan stra ten die voldoende gerioleerd en bestraat zijn, daar anders de gemeente later voor de nood- zakelijkheid wordt gesteld, dat zelf te moeten doen. Het geldt hier eem oogensehijnlijk on- belangrijk hoekje, maar dat kan daar later een heel eind worden. Het is toch wel van belang, dat eens te overwegen. Het kan zijn, dat burgemeester en wethou ders bij hun voorstel er rekening mede hebben gehouden, dat de gemeente daar later een rio- leering zal maken, indien dat edhter niet het geval zou zijn dan vindt hij den prijs die voor den grond gevraagd wordt veel te hoog. Het gaat toch niet aan misbruik te maken van de omstandigheid, dat adressant die strook grond r.oodig heeft. De VOORZITTER deelt mede, dat het in het voornemen van burgemeester en wethouders ligt, later te komen met voorstellen betreffen- de rioleering en bestrating ter plaatse. Zij willen evenwel het bouwplan van adressant niet ophouden en doen daarom hun voorstel. Het aantal perceelen, dat daar gebouwd zou kunnen worden is niet zoo groot. Het college was omtrent deze zaak niet geheel eenstemmig. De kwestie is, dat adressant aangrenzenden gronid heeft gekocht of wenscht te koopen, doch dalt hij dan, om de lijn redht door te kun nen trekken, dit er bij wil hebben. Hij acht in verband met hetgeen daar nog geschieden moet voor rioleering enz. den prijs billijk. De heer D. SCHEELE acht voor het betoog van den voorzitter heed wat te zeggen, maar merkt op, dat de practijk, in verband met het geen voor anderen bouwrijpen bouwgrond be- taald wordt toch leert, dat f 7 zeer hoog is. Dat wordt zelfs aan de Axelsche straat niet betaald. De heer HAMELINK noemt het abnormaal hoog; aan de Axelsche straat is 4 betaald. De VOORZITTER wenscht eerst te laten beslissen of de raad in beginsel genegen is den grond te verkoopen. Die vraag wordt met 9 tegen 3 stemmen bevestigend bearatwoord. Voor stemmen de heeren De Jager, Van Aken, Van Cadsand, Geelhoedt, R. Scheele, Verlinde, Colsen, Van Dijke en Van Riet; tegen stemimen de heeren D. Scheele, Hamelink en Van Driel. De heer VERLINDE vraagt, of burgemees ter en wethouders wat meer hebben gevraagd, om later de kosten van rioleering enz. te dek- ken. De VOORZITTER geeft te kennen, dat dit principe er wel inligt, maar merkt verder op, dat men wel kan nagaan, dat het bedrag dat men verkrijgen kan door verkoop van 18 M2. grond, niet zoo hoog kan zijn, dat door de op- brengst van den verkoop veel te dekken valt. Overigens kan het niet uiitblijven, dat de ge meente te eeniger tijd toch dat werk moet doen. De heer HAMELINK wijst er op, dat er voor den gronid aan de Scheldekade f 6 tot f 8 per M2. betaald wordt. De heer COLSEN stelt voor den koopprijs te bepalen op 5 per M2. Dit voorstel wordt verworpen met 10 tegen 2 stemmen. Voor stemmen de heeren Van Aken en Col sen; tegen stemmen de heeren De Jager, D. Scheele, Van Cadsand, Geelhoedt, R. Scheele, Verlinde, Hamelink, Van Driel, Van Dijke en Van Riet. Het voorstel van burgemeester en wethou ders, om den prijs te bepalen op 7 wordt aan genomen met 11 stemmen tegen 1. Voor stemmen de heeren De Jager, Van Aken, D. Scheele, Van Cadsand, Geelhoedt, R. Scheele, Verlinde, Colsen, Van Driel, Van Dijke en Van Riet; tegen stemt de heer Hameldnk. 11. Verkoop van bouwgrond aan de wed. D. P. Solleveld. Naar aanleiding van een adres van de wed. D. P. Solleveld, om aan haar te willen verkoo pen een strook grond, ter breedte van 6 meter, gelegen aan de Scheldekade (Westzijde), on- middellijk grenzende aan den grond verkocht aan den heer P. van Strien, stellen burgemees ter en wethouders voor den gevraagden gronci te verkoopen tegen den prijs van 10 per M2. Met algemeene sltemmen wordt aldus be- sloten. 12. Aankoop van verschillende perceelen grond in de Axelsche straat. Zooals uit de voorstellen van burgemeester en wethouders, opgenomen in de notulen der vorige vergadering, blijkt, betreffen die voor stellen aankoop van den zijkantweg aan de Oostzijde van de Axelsche straat, van af den toegangsweg dler hofstede „De Leeuwtjes", tot aan den oprit naar den Molendijk bij de „Mof- fenschans". Voor 11 gedeelten der strook is, aangezien de aanpalende eigenaren niet genegen waren de door het gemeentehestuur voor afstand van hun eigendomsrecht aangeboden minnelijke schikking te aanvaarden door de rechtbank de onteigendng ter algemeenen nutte uitgespro- j ken, terwijl 7 eigenaren zich inderdaad bereid verklaarden de minmelijke schikking te aan vaarden, doch ten opzichte van wie burge meester en wethouders voorstellen thans ook 3 per M2., dem prijis door de rechtbank voor de andere perceelen bepaald, te betaien. De uitspraak der rechtbank, van 29 Decem ber 1926, berust o.m. op de volgende overwe- gingen; overwegende, dat de deskun'digen, De Bruijne en Feij ter terechtzitting dezer rechtbank van 1 December nader hebben verklaard, hoe zij aan het bedrag van f 3 per centiare zijn geko- men en hebben opgegeven, dat de bedoelde berm voor ongeveer 1/3 gedeelte door het pu- bliek betreden of als rijwielpad gebezigd wordt; dat het overige gedeelte, zijnde 2/3 gedeelte van voomoemden berm bestaat uit vlak lig- gend, met gras begroeidem grond; dat de waarde van het voomoemde 1/3 ge deelte van den berm werd getaxeerd op 1 per centiare, terwijl de waarde van het overige 2/3 -gedeelte getaxeerd werd op f 4 per cen tiare; dat bedraagt 1/3 y /I vermeerderd met 2/3 X f4 maakt 1/3 vermeerderd met 8/3, niaakt 9/3 of 3 per centiare; wat het recht betreft: overwegende, dat, de door de rechtbank be- noemde drie deskundigen geen eensluidend ad vies hebben uitgebracht; overwegende, dat de deskundige Huineman adviseert de waarde van het te onteigenen per ceel op nihil te stellen; overwegende, dat de rechtbank zich met dat adrvies niet kan vereenigen; overwegende, dat, al moge immers een ge deelte van het te onteigenen perceel door een rijwielpad zijn ingenomen, al moge het overige gedeelte met stof en vuil bedekt zijn, en al moge het waar zijn, dat de gedaagde in de uit- oefening van zijn eigendomsrecht zeer beperkt is, deze feiten het te onteigenen perceel niet waardeloos maken; overwegende, dat het te onteigenen perceel deel uitmaakt van een grooter complex grond; dat de gedaagde eigenaar van dit complex wel is waar door de gemeentelijke verordeningen van Ter Neuzen in de uitoefening van het eigendomsrecht van het te onteigenen perceel is beperkt, doch dat hij niettemin het recht heeft al dan niet met toestemming van de gemeente Ter Neuzen het te onteigenen perceel althans een gedeelte daarvan af te rasteren en hij zijn complex grond te voegen, gelijk dit dan ook met dergelijke perceelen grond te Ter Neuzen heeft plaats gevonden; dat de eigenaar verder het recht heeft op den berm bootmen te planten, het gras te verpach- ten enz., terwijl de eigenaar daarenboven be- letten kan, dat met het perceel iets geschiedt, waardoor zijn overige tot gemeld perceel be- hoorende grond, in welk opzicht ook, schade ondarvindt; overwegende dat het te onteigenen perceel dan ook waarde heeft en de rechtbank zich ge heel kan vereenigen met het -advies van de bei- de andere deskundigen, zooals dit nader dooi hen is aarugevuld en met de daarin vermelde gronden, zoodat de rechtbank de daaruit ge- trokken conclusie ovemeemt; overwegende dat mitsdien de eischer zijn vorderin-g kan worden toegewezen tegen uit- keering eener schadeloosstelling van 3 per centiare; overwegende dat, waar hetgeen eifecher (de gemeente) aan gedaagde (de eigenaar) zal hebben te betaien eisohers gedaan aanbod overtreft, -doch waar tevens het door gedaagde gevorderde bedrag meer bedroeg, dan hem thans wordt uitgekeerd, de rechtbank termen aanwezig acht de kosten van het geding ge- deeltelijk te compenseeren; rechtdoende: spneekt uit de onteigening ten behoeve en ten name der gemeente Ter Neuzen, in het be lang der volkshuisvestnng van het perceel, ge legen in de gemeente Ter Neuzen, kadastraal al-daar bekendzijkantweg, ter groote van centiaren, zooals dit is aangeduid op de plannen en kaarten en op het terrein is afge- paald; bepaalt verder, dat na betaling of consig- natie der schadeloosstelling eischer zich zal mogen stellen in het bezit van gemeld perceel en dat door overschrijving van dit von-nis In de daartoe bestemde openibare registers de eigendom van bedoeld perceel zal overgaan op eischer, zulks v-rij van alle laisten en rechter., welke daarop mochten rusten; wijist de Ter Neuzensche Oourant aan als het dagblad, waarin dit vonnis door het open- baar ministerie bij uittreksel zal worder be kend gemaakt; veroordeelt den eischer om in de kosten van gedaagde een bedrag van /50 te betaien; compenseert de kosten voor het overige in dier voege, dat elke partij hare eigen kosten draagt, waarbij de -kosten der deskundigen door eischer zijn te voldoen. De heer HAMELINK is overtuigd, dat al wat hij hierover zeggen zal ook achterwege had kunnen blijven, dat dit voor de gemeente geenerlei practisch resultaat kan hebben, maar toch kan het ook zijn nut hebben, dat hierover in het openbaar iets gezegd wordt, aangezien zieh de legemde braoht te vormen, dat de raad in deze zaak zon-der meer zou ge- loopen hebben aan den leaband van den burge meester en den secretaris. Hij wenscht uiteen te zetten, dat dit onjuist is, en dat de ge meenteraad met voile bewustzijn het besiuit om -gerechtelij-ke onteigening aan te vragetn genomen heeft, omdat hij niet geneigd was in te gaan op de voorwaarden zooals die door een lltal eigen-aars werd voorgesteld. Spreker herinnert, dat hij er steeds bezwaar tegen gemaakt heeft, dat bouwvergunningen •warden afgegeven voor straten die nog niet geheel aan de eischen der Bouwverordening voldeden. Burgemeester en wethouders hebben die ten opzichte van het bouwen van woningen langs den Axelschen weg echter verleer.d uit overweging dat dit een weg was die niet aan de gemeente of aan particulieren, doch aan de provincie behoorde, die in dit opzicht buiten het geding stond. Er zijn daar meer en meer woningen gebouwd en door menschen betrok- ken, het gedeelte der Axelsche straat is bij de kom getrokken en in verband daarmede wenschten burgemeester en wethouders dat ook in overeenstemming te brenigen met de straten in de kom, in de eerste plaats door het leggen eener rioleering en voo-rts door het leg gen van een trottoir. Zij hebben daaroan voor gesteld, te trachten den weg van de provincie over te nemen. De raad heeft zich -met die voorstellen ver- eeni-gd, in de veronderstelling, dat dan ook een goede afwatering zou kunnen- worden ge maakt, die in de eerste plaats ten goede kwam aan hen die -daar gebouwd hebben, en ook aan den eigenaar die daar nog bouwgrond te ver koopen heeft. De raad meende dus te mogen aanmemen, dat, indien de gemeente dit werk wilde uitvoeran, zij op medeweiking van de daar wonende edgenaars en den verkooper van den bouwgrond zou kunnen rekenen, voor het verkrijgen eener goede oplassimg. Hij verwachtte dit te meer, daar het groot- ste deel van de strook grond voor de eigenaars absoluut geen waarde had, omdat zij het zelf niet konden gebruiken, als behoorende tot de openibare straat. Dit heeft er den raad toe ge- bracht den grond als zonder waarde te scli-at- ten. Toen daarop de betrokken eigenaars met buitensporige eischen kwamen, heeft de raad na rijpe besprokin-gen gemeend op de door hen aangeboden voorwaarden om den grond aan de gemeente over te geven, niet te kunnen dngaan, op grond dat de gemeente ook reeds groote be- dragen moest voteeren voor hetgeen het belang dier menschen was. De gemeente heeft indertijd aan de provin cie gevraagd dat wegsgedeelte aan haar over te igeven, juist om daar een rioleering te kun nen maken en een trottoir aan te leggen, het geen ten goede komt aan de daar wonenden, maar practisch had de gemeente er zelf geen belang bij, aangezien de provincie den steen weg toch mi listens evenjgoed -onderhiel-d dan de gemeente dat doet. Ten opzichte van dit deel der zaak kan dus den raad voor hetgeen heeft plaats gegrepen geen verwijt worden gemaakt. De raad had echter rekening moeten houden met hetgeen v-olgen kon, nl. dat thans, nu de zaak is afgeloopen, blijkt dat er theoretisoh 11 processen zijn gevoerd, terwijl de raad van meening was slechts een proces aan te gaan. De-genen die de zaak voor de gemeente aan- hangig helbben gemaakt, hadden daarmede evenwel z.i. rekening moeten houden. Hij vraagt daarom: is er van de zij-de van het ge- meemtebestuur, toen met den rec-htskundigen adviseur over deze zaak gesproken werd hier over geen vraag gesteld en is er geen bepa ling gemaakt omtrent de kosten. Indien dat niet is geschied, acht hij dat een fout. Het komt hem toch voor, dat men, alvorens zoo'n zaak te beginnen, een en ander eerst onder de oogen ziet. Het spreekt toch wel van zelf, dat ieder die bij zoo'n zaak betrokken is, de reke ning van den deskundige der gemeente abnor maal hoog acht en dat deze dat is, blijkt ook wel uit de omstandigheid, dat deze er nadat er aanmerking op gemaakt is zoo maar f 1000 af doet. Dat pleit niet voor de gronden waar op zoo'n vorderinig is gebaseerd. Hij weet niet, of dit een te verdedigen wijze is. Maar dat zelfs de kosten voor de schatters zoo abnormaal hoog zijn gesteld,' acht hij een fout van de rechtbank, omdat die voor deze eene kwestie ook 11 zaken is gaan rekenen en alzoo 11 maal een bedrag is gaan vaststellen, dat voor de 3 personen- op 937,50 kwam en dat voor een werk dat op anderhalven dag on der het genot van een sigahrtje en een kopje thee kan verricht worden. Evenwel: de gemeente heeft verloren en zij moet betaien. De grond komt nu in handen van de gemeente. Zou het echter wel billijk zijn, dat de ge meente, die ten. opzichte van belanghebbende aanpalende eigenaars heel royaal heeft w>llen zijn, door ten kunnen behoeve een rioleeimg en een trottoir te leggen, en hen bovendien nog geld willen geven ook, nu nadat zij op deze kosten is gej-aagd, toch maar doorgaat me* haar plan om daar alles in orde te maken? Hij meent, dat er thans alle aanleiding is om V-en, die deze procedure hebben verooreaakt, nu maar ze-lf de risico van hun handeling te laten dragen, en het terrein voorloopig zoo te laten liggen. Wat het terrein van het ziekenhuis betreft, als dit dan voorloopig nog niet noodig is, ecu hij het in den tegenwoor-digen toestand laten, doch van de-n door de gemeente van die inrich- ting gekochite -grond een billijke rente der be- taalde koopsom te vorderen. De heer D. SCHEELE wijst er op, dat de -betrokken eigenaars zijn begonnen met 6 te vragen, dat er 1 per M2. is geboden, dat er later nog getracht is een middelweg te be- wandelen, maar dat nu de strook grond door al de gevolgen der gemeente op ongeveer 10 per M2. komt te staan. Dat is een gevolg van onze procedure en haren afloop. Hij acht het ook een groote fout, dat men zich niet eenet van de onkosten heeft vergewist. Dat zoo'h mij-nheer zijn rekening zoo maar met f 1*00 verminidert, strekt tot zijn eer, maar aan de andere zijde -geeft het toch veel te denken. Het zou toch beter zijn, als er een rekening was, waarin werd te kennen gegeven: dit zijn mjj-n onkosten, en dat is volgens recht en bil- ljjkheid door mij verdiend, dat mag ik wel Web- ben. Dan was daartegen niets te zeggen. Maar als een nota zoo maar met 1000 wordt ver- minderd, dat is inderdaad verdacht. In de tweede plaats -geeft spreker te k«m»en, dat, indien daaramtrent geen afspraak bewtaat, hij niet zou toegeven aan het verlangen der andere belanghebbenden die niet hebben ge- procedeerd, om nu aan hen ook 3 per M2. te betaien. De heeren die geprocedeerd helsfcen. hebben nu ten slotte toch ook niets, zoodat zij daar -nog niet beneden komen. Hij zou van zijn zijde geen kwaad met kwaad willen vergelden. De gemeente is door toedoeti van die onwilligen in deze omstandiigWeden gekomen. Hij zou nu niet willen gaan zeggew we maken nu die werken niet. lets anders is het, dat we nu trachten eerst wat te bp sparer, op de onkosten die we hebben moeten maken en de 'rente die we daarvoor moeten opbrengen en dat we het daarom, alvorens met dat werk te beginnen, nog eens willen afwachten. Wat de kwestie van het terrein voor het kenhuis betreft, hij zou nu maar i neons de scheidinig willen maken, zooals die komen moet en dan krijgen we daar alvast een wat breedere weg, -een rui-mer voetpad, dan komt dat geheel in dezelfde roodlijn. De heer GEELHOEDT merkt op, dat de af loop van het proces de waarheid bewijst van het spreekwoord: procedeer je om een koe, je geeft een poard toe! De heer D. SCHEELE: Wel 10 p-aarden tegenwoordig! De heer GEELHOEDT bedoelt paarden uit den oorlogstijdEr is aanmerking gemaakt, dat b-urgemeeeter en wethouders zich te voren niet op de hoogte hebben gesteld van de kosten. Dat dit niet gebeurd is kan hij zich indenken. Niemand heeft kunnen denken, dat er- zoo n rekening, van 3000 inkomen zou. Met betrekking tot de salarieering der schatters heeft hij gehoort, dat men er zich achter verschuilt, dat dit bedrag door de rechtbank zoo is vastgesteld, maar spreker heeft daaromtrent van personen die in dit op zicht ervaring hebben vemomem, dat de redrt- bank bet bedrag vaststelt dat door de betrok- kenen wordt gevraagd. Iemand deelde hem mede, dat hij als schatter voor de rechtbank was geweest -en hem gevraagd was, wat f kosten waren- Hij had toen opgegevenf 1 heen en 1 terag met de provinciale boot. nevens tweemaal een kwartje voor de u»««. alzoo f 2,50. Hij had ontkennend geantwoioru op de vraag of hij toelage noodig had viol zijn moeite en voor verhlijfkosten. Ten slot** was de advocaa-t bij hem gekomen en had hers f 5 gegeven. En die schatting betrof heel wat anders dan die van deze strookjos grond. De heer COLSEN is ook van meening, dai er geen enkele r-eden was, toen de gemeente de procedure aan-ging, om te venmoeden, dat e kosten z6o hoog zouden -loopen. Die van de schatters zijn abnormaal. Spreker heeft ook wel eens geschat, maar berekende daarrooi maar een kleinigheid. Hij verwacht, ck-.t de schatters, als ze kenmis nemen van het oorvieol daaromtrent, het teveel berekende zullen terug- storten in de gemeentekas. (Zie verder het Eerste Blad.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 6