BUBGERLIJKEN STAND.,: EEN 80-JARIGE MOORDENAAR. Bieden. Laten. Londen 12,10 12.12 Berlin 59,15 59,20 Parjjs 9,75 9,80 Brussel 34,70 34,75 Weenen (per 100 sch.) 35,10 35,15 nuizen. De ze3 huizen brandden geheel af. Zij werden bewoond door de families Boons, Beerings, Koniugs, Van der Ven, Van Es en Verbeek. Met moeite werden de vgftien kinderen der families, die grootendeels op de zolders sliepen, gered. Een agent van politie kreeg bp het reddings- werk brandwonden aan de hand. Verzekering dekt grootendeels de sehade. Be oorztak van den brand kon nog niet werden vastgesteld. SEN AUTO-DKAMA. ©p den grooten weg tusschen Baarlo en Bierick word Zondagmorgen een vier- persoons auto, grootendeels verbrpzeld, gjvonden. De auto was blijkbaar tegen een boom gereden. Van bestuurder of inaittenden was niets te zien. Vastgesteld werd, dat de auto in eigen- dom behoorde aan een garage-bezitter te Burst. Deze had de auto verhuurd aan heer, die een bal te Koermond ging heeoeken. Toen deze huiswaarts wilde keeren, was de auto verdwenen. Men vermoedt, dat de auto gestolen werd, of- sehoon het niet buitengesloten is, dat vrienden of kennissen tgdens het bal een toertje zijn gaan maken, met bovenvermeld ongeluk als gerolg. Van persoonlijke ongelukken is niets bekend. ON DER INSTORTEND ZAND BEOOLVEN. la de zanigroeve Nievelstein bp Kerkrade werden vpf arbeiders onder instortend zand bedolven. Met groote moeite slaagde men er in, vier arbeiders, die licht gewond werden, te redden. De vijfde, de ongehuwde J. Papst, werd levenloos te voorschpn ge- kaald. DE MAN DIE ZIJN ZUSTER VERHUURDE. In het begin van het vorig jaar heeft iemand in verschillende gemeenten van ons land landbouwers opgelicht door af te komen •p advertenties, waarin boeren meiden ge- vraagd werden. De man ging dan naar het opgegeven adres en zeide, dat hij zijn zuster wilde verhuren. Steeds wist hij dan geld los te kloppen, o.a. door het te laten voorkomen of de zuster reisgeld noodig had el nog enkele schikkingea moest treffen. Wanneer de man vertrokken was zag men hem nooit weer en ook de beloofde boeren- meid kwam niet opdagen. Dit heefc hp wel in 20 plaatsen toegepast, o.a. in Lonneker. Voor de afwisseling ging hij soms ook zijn dochter verhurenNooit gelukte het de politie den oplichter te vangen, daar de man na de publicatie in de pers niet meer de gelegenheid kreeg zpn true in toepassiDg te brengen. De vorige week heeft hp echter opnieuw getracht zijn zuster te verhuren, thans in Lochem. Hij kreeg de boodschap Zaterdag terug te komen. De betrokken menschen, die een en ander over het verhuren van zusters gelezen hadden waarschuwden de politie en toen de man terug kwam, zat er een rpksveldwachter op hem te wachten. De oplichter is ter beschikking van de justitie gesteid. Het is de 43-jarige bak- kersknec^t D. J., wonende te Leeuwarden. Dat het in het leven wonderlpk kan loopen wie zal het ontkennen, maar dat men Op zjjn tachtigste jaar nog een moord kan plegen, zal zelfs de moordenaar wel niet voor waarschpnlpk hebben gehouden. Toch heeft dit fait zich voorgedaan in een dorpje dicht bp Menton. Een grpsaard van tachtig jaar bewerkte daar een stukje grond, toebehoorende aan een vrouw. Maar hij deed dit werk niet meer naar den zin der eigenares en kreeg zpn ontslag. Hier- over ontstak de ouie man zoozeer in woede, dat hp de vrouw met vier messteken doodde. Een man die van deze daad getuige was, bracht hp twee gevaarlpke steken toe, waarna hp zich zelf de slagaler van de linker- pols doorsneed. De mannen zpn in een ziekenhuis opgenomen. STEUNTREKKENDE BEROEPS- VOETBALLERS. Sen lid van het Engelsche Lagerhuis vroeg den minister van arbeid, of hij wist dat er beroepsvoetbailers waren die 's zomers stean wegens werkloosheid trokken, op grond dat zp in d en tpd hun beroep niet konden uitoefenen, zonder dat men hun de verplichting oplegde ander werk tezoeken. De minister antwoordde dat de voorwaarde voor het ontvangen van uitkeering was dat degeen die erom vroeg. moest aantoonen dat hp te goeder trouw werk had gezocht. Als hieraan voldaan was, viel er verder niets aan te doen. DE POTTENDE BARBIER. Een barbier in de Ten Katestraat te Amsterdam, had de gewoonte zpn geld op te potten. Hij deed rijksdaalders en guldens en andere munten in zakjes, zoodat de zilverstukken er zwart uitzagen. Maar dezer dagen kwam hij tot de conclusie, dat er f 1000 aan ontbrak. Hij deed aangifte bp de politie. Maar wanneer de diefstal gepleegd is, kon hp niet opgeven. STAKKER. Eenigen tijd geleden moest een Katwij ksche visscher opgenomen worden in een zieken huis te Dieppe, Frankrijk, waar hp is over- leden. Naar aanleiding van de geruchten, dat aan zpn behandeling niet de noodige aandacht zou zpn besteed heefc de burge- meestef van Katwpk zich via het Ministerie van Buitenlandsche Zaken gewend tot den Raad van beheer der Ziekeninrichting. Bp het onderzoek is gebleken, dat de klacht maar al te gegrond was, naar aanleiding waarvan de geoeesheer-directeur van het ziekenhuis is ontslagen. VALSCHE GOD DEN TIENTJE3. Men meldt, dat getracht wordt, in ons land valsche tienguldeustukken aan den man te brengen. ONVERWACHT BEZIT. Met de Kerstdagen legde de weduwe R. Berber, moeder van zes kindereu, wood- achtig te Brunssum, een bezoek af bjj kennissen in Duitschland. Daar kreeg zjj toevallig in handen den Bayerischen Staats- anzeiger, die een advertentie bevatte, waarin aan familieleden van zekeren Franz Friedel, werd verzocht zich te meiden. De weduwe gaf zich op, en het vo'gende bleekFranz Friedel, die op 16 jarigen leeftpd naar Brazile was vertrokken, was op 48-jadgen leeftpd in een moeras om gekomen. Daar hij niet gehuwd was, komt zijn nalatenschap, die geschat wo-de op 7 millioen dollar aan de Duitsche familie, die bestaat uit genoemde weduwe Berber, twee neven, die op een Duitsche mijn werkzaam zpn en een nichtje van genoemde weduwe. De familieleden hebben prof. Rozy in Munchen met de regeling van deze erfenis belast. EEN FLINK OUDJE. Aan den Sincjel te Kampen woont een 68jarige boer samen met zijn 70jarige zuster. In den nacht van Donderdag op Vrijdag tusschen 12 en 1 uur, ontwaakte de Iboer, doordlat hij in zijn slaapkamer eenig gerucht meende te hooren. Toen hij tevens een lichtschijnisel gewaar werd. sloeg hij de bedsteegordijnen ter zijde en zag voor zich een man, die met een blin- kend wapen op hem toetrad en /100 eisc'hte onder levensbedreig.ingDe boer verklaarde zich bereid de geeischte som te halen uit het kabinet in de voorkamer, doch toen hij deze was binnengetreden, wierp hij de tusschendeur toe en terwijl hij deze met alle macht gesloten hield, riep hij luidkeels om hutp, geholpen door ziin zuster. Na een paar vruchtelooze pogin- gen om de deur te forceeren, gaf de in- Sreker het op en koos het hazenpad. Den volgenden morgen werd op de aanwijzingen van den boer al spoedig een beruc'ht 20jar.ig individu aangehouden. Hij werd door den ouden man als ziin aanrander herkend. EEN GRUWELIJKE LYNCH-PARTIJ. Amerika heeft niet het monopolie van wreede lynch-partijen. In een dorp in Polen is het tot een wraakoefening van boeren op een paar- dend'ief gekomen, die voor menig geval van toepassing der lynch wet op negers niet onderdoet. Verbitterde boeren hebben den betrap- ten paardendief vastgeibonden en hebben zoolang met stiokiken op 's mans voetzolen geranseld1 tot het vleesch geheel ver- scheund was. Daarop werd de ddef in een rivier geworden en toen hij zijn bewust- zijn verloor werd hij met touwen tusschen twee planken vastgesjord. De tusschenkomst van de politie redde den ongelukkige tens'lotte het leven. EEN BLAUWBAARD., De smid Hahn uit Liebert-Wolkwitz is na een proces dat 4 dagen geduurd heeft door het gerechtshof te Leipzig wegens vermoording van zijn tweedle en derde vrouw, die hij beiden in zijn kelder ge- wurgd heeft, waarna hij de lijken heeft begraven, voor het eerste geval tot 12 jaar tuchthuis, voor het tweede geval tei dood veroordeeld. DE LANDBOUW-STEUNWET IN AMERIKA. Er is een belangwekkende situatie ge- schapen door dat nu ook het representan- tenhuis de wet McNary-Haugen tot steun van den landbouw heeft aangenomen, waarbij een fonds van 250 millioen dollar wordt ingesteld voor het financieren van uit de markt nemen van het surplus aan katoen, tarwe, rijst, varkens en mai's. Pre sident Coolidge, die de wet moet teeke- nen, is er namelijk een tegenstander van, maar zou, door er zijn veto over uit te spreken, de sitemmen der boeren verliezen wanneer hij het volgende jaar weer can- didaat zou zijn voor het presidentschap. Volgens de Paris Times" zou de pre sident voornemens zijn de wet te teekenen om de onimogelijikiheid te demonstreeren van de uitvoering er van. KROKODILLEN-JACHT TE AVIGNON. Avignon is in rep en roer. De bewoners van het stadje, groot en klein, zijn doode- lijk ongerust en wagen zich nauwelijks buiten de deuren hunner woningen. Er is namelijk uit een circus, dat te Avignon voorsitellingen gaf, een krokodil ontsnapt en ondanks de ijverigste pogingen van afdeelingen politie, gendarmes en moedige gewone menschen is men er nog niet in kunnen slagen het beestje weer te vangen, zoodat dit vermoedelijk nog, genietend van zijn lang gederfde vrijheid, ergens rondkuiert of rondzwemt. Avignon ligt aan de Rhone en de kans bestaat dus ook, dat de krokodil het natte element weer heeft opgezochit e,n b.v. koers heeft gezet naar de Golf van Lyon in de Middelland- sche Zee, die slechts 45 mijl van Avignon verwijderd is. Het zal het reptiel evenwel niet gemak- kelijk vallen de gulden vrijheid in de Mid- dellandsche Zee te bereiken, want de weg daarheen voert langs Tarascon en die plaats is bekend vanwege de jagers-capa- citeiten van haar inwoners, vooral waar het ..wilde" dieren betreft. En men hoopt in de streek van Avignon nu maar, dat de krokodil inderdaad naar Tarascon is gezwommen en daar zal worden gevan- gen, want dan is de vrees ten minste uit de harten gebannen, dat men op een goe- den dag een krokodil op straat tegen- komt. LICHTENDE JAPONNEN. Volgens een Engelsch blad zal er dit voorjaar te Parijs een nieuwigheid op het gebied, van de dameskleeding te zien zijn, n.l. fosforesceerende japonnen. Ze zijn reeds bij een bekende firma te zien. De figuren op de stof zijn omlijnd, door een lichtgevende materie, hetgeen, naar men verwacht, veel effect zal maken in de schouwburgen, als het licht uit is. De japonnen dragen allerlei mooie na- men; een heet de opgaande, een andere de ondergaande zon. Verder zijn er de wassende maan, de sterren-doorstraalde hemel enz. EEN PSEUDO-VERKEERS- REGELAAR. Laatst op een avonid, even na midder- nacht, de verkeerspolitie was juist naar huis gegaan, beklom een goedgekleed jongmensch de verhooging, die ten dien- ste van de verkeersregeling ge,plaatst is op de kruising van Ring en Rakoczystraat te Boedapest, en begon het verkeer te regelen. Hoewel hij het verkeer meer in de war stuurde dan het te regelen volg- den de chauffeurs, koetsiers en trambe- stuurders getrouw^ijk zijn bervelen op. Zij dachten, dat idle politie hen op de proef wilde stellen of zij zich aan de aanwijzin gen van den verkeersregelaar hielden, ook al begrepen zij dezen niet dadelijk. Het grapje duurde ruim een kwartier, toen passeerde er toevallig een inspecteui van politie, die er een eind aan maakte en het jongmensch mee naar zijn bureau nam. De jonge man bleek een weddenschap te zijn aangegaan met een vriend, dat hij niet alleen de plaats van den verkeersagent zou innemen, maar dat de hestuurders ook zijn bevelen zouden volgen. Die had hij giansrijk gewonnen. Daar de over- treder zielfs niet besc h onk en was, liet de inspecteur hem dadelijk gaan om met zijn vriend in een nachtcafe de winst van zijn weddenschap te gaan vieren. DE MANNENMODE. De Daily Herald verontrusit de eige- naars van pafcken die nog goed mee kun nen, met de verzekering, dat de Londen- sche kleermakers een revolutionaire ver- andering in de mannenmode in den zin hebben, ten gevoOge waarvan het vest zou verdwijnen. Zij zal mogelijk worden dank zij den opgang dien het buis met twee rijen knoopen, dat dicht gedxagen wordt, maakt. Het nieuwe buis met twee rijen knoopen zal drie zakken van buiten heb ben, voorspelt een autoriteit en geen split, volgens het model, dat enkele groote fir- ma's al klaar hebben. Het nieuwe buis zal gemakkelijk zitten en kan naar believen. van flanel, serge of tweed gemaakt wor den. De broek van het nieuwe two-piece kleedingstuk zal invloed ondervinden van de Oxfordsche ..zakbrozken' van ver- leden jaar en wijd'er worden. Er is, besloot de autoriteit, veel te zeg- gen voor het mannenpak uit twee stuks. Bij warm weer is het frisscher. Dan be- teekent het een bezuiniging en de luch- tiger dracht is ook hygiemischer, omdat het betere ventilatie aan het lichaam ver- schaft. De vraag naar het rnieuwe man nenpak zal den vrouwen toonen, dat de mannen eindelijik met hun tijd meegaan. En in de toekomsit zullert de twee seksen misschien wedijveren in het volgen van nieuwe modes. Maar wat zal er nu met de groote cou pons van de oude stoffen gebouren, als er geen vesten meer noodig zijn HOEK. Huwelijks-aangiften. 21 Febr. Pieter Gerard Windhorst, oud 21 j., jm. en Wilhelmina Su- zanna HamelLnk, ouid 23 j., jd. Geboorten. 2 Felbr. Sara Santina, d. van Jacobus de Blaeij en van Jacomina Jozina Leenhouts. 8 Febr. Jantna Cornelia, d. van Pieter Dees en van Adriana Ramomidt. 17 Febr. Ebrina Aailtje, d. van WilLem Jacobus de Feij- ter en van Levina Francina Kielman. 21 Febr. Suzanna Neeltje, d. van Adriaan Jacob de Footer en. van Jacomina van der Peijl. Overlijden, 12 Febr. Janma Kolijn, oud 81 j., wed. van Jan Vertbrugge. 20 Febr. Abraham de Ridder, oud 56 j., echtg. van Maria de Zeeuw. GEMEEN TERAAD VAN TER NEUZEN. (Vervolg uit het Tweede Blad.) De VOORZITTER danfet namens burge- meester en wethouders de verschillende heeren voor de wijze waarop zij hebben gemeend deze zaalk te moeten belichten. Het college denkt er in het algemeen ook zoo over. In de eerste plaats geldt de vraag: hebben we ons vergewist, of we de procedure konden winnen? We hebben daarover vijfmaal ver- gaderd. De moeilijkheden en de uitvoerbaar- heid is daarbij onder de oogen gezien. Ook de kwestie met het ziekenhuis'is1 ter Sprake ge komen. Burgemeester en wethouders hebben dus eenige malen met den raad hierover kun nen beraadslagen. Ten slotte is in de vepgadering van 1 Octo ber en 12 November 1926 besloten tot het voe- ren van een procedure. Er is toen ingewon- nen het advies van een deskundige, terwijl ook bekend was de meening van den Rjjksdeskun- dige, den inspecteur voor de Volksgezondheid, die in overweging had gegeven art. 92 der Onteigeningswet toe te passen, die in zijn schrijven 1 October 1.1. te kennen gaf, dat de waarde van den grand alleen beschouwd diem- de te worden in verband met den toestand zoo- als ze daar lag. In dien tijd kwam ook de kwestie ter sprake van verbetering van de gevaarlijike bocht bij de Moffenschans, doch de vnaagprijs voor schade- loosstelling was van de zijde van den eigenaar der Moffenschans zoo hoog, dat terstond be sloten is, dat denkbeeld te latem varen, doch bij het doortrekken van de rooilijn is gezegd het stuk tot de Moffenschans er bij te nemen. Wat de procedure betreft, is het er feitelijk niet een, maar zouden het, in verband met de verschillende der lagging der perceelen eigen- Rjk drie groepen zijn, doch in aantal zijn het er elf. Er is gevraaigd of burgemeester enwst- houdens, alvorens ze den deskumdige last gaven de zaak aanhangig te maken ibij de rechtbank, hebben gei'nformeerd wat de kosten zouden kunnen bedragen. Burgemeester en wethou ders hebben dat niet gedaan en hebben als ver- standige menschen de zaak in vertrouwen aan den deskundige in handen gegeven. Ze hebben nu na de vorige vergadermg nog een onderhoud met den heer Mir. Van Deinse gehad en de kosten-kwestie besproken. Deze heeft daarbij verklaard, dat, al ware het dat vooruit de vraag gesteid was, hij met gieen mogelijikheid zou kunnen zeggen voor hoeveel of voor hoe weinig hij die zaken. kon beharudelen, maar dat hij wel een lijst zou kunnen overleggen wat zijn tarie- ven zijn. Het verloop van processen is echter van zooveel omstandigheden afhankeljjk, dat het niet mogelijk is daarvoor vooraf een prijs te bepalen. Burgemeester en wethouders zijn er echter nader telkens en tellcerns aan herinmerd, dat het niet een, maar 11 processen betrof. Aanvanke- lijk was de rekening met inibegrip der onkosten, nadar gespecificeerd op 1506,39, 5562j50, doch is thans teruggebracht tot f 3000 voor honiorariium plus de onkosten. Dat komt dus op ongeveer 270 per proces. IncLien men na- gaat, dat de kosten der procedure tegen de heer Den Hartigh, die 4 jaar geduurd heeft, 500 hebben bedragen, is het voor deze pro cessen niet hoog gerekend. Dat er zoo. ineens 11 gelijke zaken aanhangig waren, was voor den procureur een buitenkansje. De heer GEELHOEDT: Nu had hij alleen maar elfmaal hetzelfde te laten typen. De VOORZITTER dealt verder mede, dat burgemeester en wethouders in verband met de ontvangst der rekening, den heer Mr. Van Deinse er op gerwezen hefbben, dat de gemeente- raad daarvan vensteld zou staan. De heer Mr. Van Deinse heeft toen volkomen open kaart gesipeeld en uiteengezet hoe de berekening is volgens den gangibaren toestand. Hij heeft er echter aan toagevoegd, dat hij niet den schijn op zich wilde laden, dat hij de gemeente wilde snijden en dat hij daaram uit zijn prive beurs 1000 van het eerlijk door hem verdiende loon zou laten vallen. Het gaat naar sprekers mee ning niet aan, om den deskunidige nu juist op grond daarvan aan te vallen. Hij heeft den in- druik, dat burgemeester en wethouders in deze vertrourwen konden hebben in het woord van een eerlijk en serieuis man. Als men een des kundige noodig heeft, roept men diens hulp in, doch het is een groot verschil, of men terecht komt bij den tanidarts of bij den slager. De heer HAMELINK: Dan zijn wij zeker bij den slager tereoht gekomen! De VOORZITTER geeft voorts te kennen, dat de deskundige sdhatters naar gebleken is, niet de draagwijdte van hunne opdracht heb ben overzien. Ze hebben den grond geschat op waarde. Een der aangewezen schatter; schatte den grand op niets, de anderen op f 6. Het ging echter niet over de waarde van den grond, maar over de vraag of de zijkantweg al of niet tot den openbaren weg behoorde. Er was in deze kwestie een ongezien deskundige, die te kennen gaf, dat een zijikant niet altijd en onder alle omstandigheden openbaren weg is. In dien zin is echter geen onderzoek inge steld. De verschillende meritis gaven aanlei ding dat een herschatting werd gelast en toen kwam de meerderheid der deskund igen met zijn schatting van f6 af tot f 3 per M2., het geen voomamelij.k te danken is aan het optre- den van Mr. Van Deinse. Er is ook opgemierkt, dat de vergoeding voor de sdhatters zoo hoog is gesteid, dat het in den ragel veel minder is. Spreker stelt zich voor, dat van wege de rechtbank gevraagd is, op welk bedrag de heeren aanspraak konden ma ken. Toen is door de heeren dit buiitengewoon hoog bedrag genoemd. De prealabele kwestie, of de zij.kanten al of niet openbaren weg waren is blijkbaar bij de schatters niet ter sprake gekomen. Ware dit geschied, dan zou wellicbt zijn beslist, dat dit op de eene plaats wel, op andere niet het geval was. Dan had de zaak een ander verloop ge had. Nu is eenvouddg de vraag beantwoordt: wat kost zoo'n vierkanten meter grond. Spreker merkt nag ap, dat, al hadden bur gemeester en wethouders vooraf naar de kos ten gevraagd en was hun daarop antwoond verstrekt, zij dan toch niet het gevoel zouden hefbben gehad, dat het bedrag elfipaal, in ver band met 11 processen, zou moeten betaald worden. Hoogstens hadden zij gerekend op 2 processen, op dat tegen de heeren Balken- stein c.s. en dat tegen den heer Zegers. Met de andere menschen, die niet hebben ge- procedeerd hebben burgemeester en wethou ders een en andermaal onderhandeld. Hij meent, dat er reeds tijdens de heeren Geel- hoedt en. Van Hasselt wethouder waren 7 be- trokkenen bereid waren hun grond op de aan- geboclen voorwaarden af te staan. Het tegen- woordige college heeft de zaak verder uitge- werkt, telkens nadat de gemeen te raad een be- sluit .genomen had. Eindelijk werd het tijd om te procedeeren. De 7 anideren, die zich schrif- teilijk bereid verklaard hadden hun grond af te staan, hebben toen echter te kennen gegeven dat zij er niet over wilden procedeeren, maar bedongen, dat, als de anideren meer zouden krij - gen, zij ook hetzelfde bedrag per M2. zouden ontvangen. Moreel zijn burgemeester en wet houders daaraan dus gebonden. Dat kan nu niet anders meer. De raad moet in aanmerking nemen, dat deze menschen, door dat ze niet procedeerden, aan de gemeente ongeveer /2600 hebben bespaard, aan kosten van deskundige, proceskosten en schatters. Daarmede dient rekening te worden gehou den, ook in verband met de verhouding tegen- over on.ze tegenstanders. Die moeten ook veel .betalen aan hun adviseur en dit heeft ook al tot uitirugem. van ontevre- denheid hunnerzijdis aanleiding gegeven. Die adviseur moet toen, daarop te kennen gegeven hebben, dat hij wel zou traehten er op andere wijze wat uit te slaan,, om hun rekening te kun nen vermindereni. En ook een hunner schijnt beloofd te hebben te zullen. traehten de men schen die niet geprocedeerd hadden te bewer- ken, dat ze ook een aandeel betaalden., De eer ste die werd aangesproken gaf echter terstond te kennen: ik heb geen opdracht gegeven en betaal dus ook niet. Toen het langs dien kant niet lukte is de heer Mr. Adriaanse bij den vertegenwoordiger der gemeente gekomen en heeft hem gezegd, dat het toch eigenlijk billijk was, dat de gemeente ook hem wat betaalde, waarop de heer Mr. Van Deinse te kennen gaf, dat daarvan geen sprake kon zijn. Toen is door de heeren Adriaanse en De Jonge beproefd van de overige eigenaren wat los te krijgen, of in vloed uit te oefenen bij het gemeentebestuur, dat aan die mentschen ook maar 1 per M2. zou worden uitbetaald. Eem en ander bewijst, dat men er aan die zijde ook mee zit. Onder deze omstandigheden zou het niet bil- lijk zijn de menschen die niet hebben geproce deerd en daardoor de gemeente kosten bespaar- den, niet meer dan het aanvankelijk overeen- gekomen bedrag van 1 per M2. te geven, waar nu de rechtbank heeft bepaald, dat aan de an deren f 3 moet betaald worden. Tot slot bespreekt de VOORZITTER de uit voering van de daar voorgenomen weaken. Burgemeester en wethouders zijn volstrebt niet haatdragend, en zouden uit rancune tegen de opponenten hun plannen niet willen intrekken. Die plannen blijven bestaan. De omstandig heden zijn nu echter door de uitgaven, die de gemeente reeds doen moet, wel eendgszins ver- anderd. Op die uitgaven moet worden toege- zien. En die rioleerings- en ibestratingswerken staan niet no. 1 op het programma van burge meester en wethouders, maar op no. 11 De heer HAMELINK: Beter op no. 13! De VOORZITTER Wanneer die plannen INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Eczeem, uitslag en alle jeukende huidziekteaa behooren afdoend behandeld te worden, andere komen zij telkens terug. Hoe langer- de huid- kwaal verwaarloosd wordt, des te moeiLjjfcer wordt het om haar te genezen. Wend onmid- dellijk Foster's Zalf aan; deze geeft dadelijk vePlichting em voortgezet gebruik doet de kwaal geheel verdwijnen. Foster's Zalf is alom verkrijgbaar a 1.7S per doos, 1.per tuibe. worden uitgevoerd, zal aan de bevoegdheid t«ji den raad worden overgelaten. Indian het kun gaat vervelem, worden de heeren verzocht ou te waarschurwen, wij kunnen thans niet anders. Het ligt in de ibedoeling de leening voor ke- strijding der kosten van deze onteigening otver een zoo lang mogelijken termijn t* nerma, opdat de gemeentefinancden er zoo min naoga- lijk door gedrukt worden. De heer DE JAGER wil hieraan nog toevoe- gen, dat, toen het proces tegen den heer De* Hartigh is begonnen, dat de gemeente gewon nen heeft, toen ook niet vooraf rtaajr de kosten is gevraagd. In de tweede plaats kost de t« ontedgenen grond geen f 10 per M2., doch fl, hetgeen hij echter ook al erg genoeg vindt. Hi' vindt de rekening van de schatters er een om kippevel van te krijgem, en ook die van dea deskurwlige, al krijgt men van deze degelgke inlichtingen, abnormaal hoog. De heer HAMELINK meent, dat men, voor vergelijking der proceskosten, dat tegen dem heer Den Hartigh niet met deze kan vergelij- ken. Dat was een langdurig proces, maar dit waren er 11 tegelijk. Zeg dan dat er 2 afwij- kende waren, dan konden de 8 anderen toch ge- lijk met een der drie opgaan, en was alleen noodig daarvoor de beslissingen der rechtbank over te typen. Hij wijst er voorts op, dat aan den heer Ze gers nota bene een vergoeding is toegekemd voor waardevermindering, terwijl, als de wer- ken zijn uitgevoerd zijn strook bouwgTond juist in waarde verihoogt. Dat had toch ook een punt van overwaging behooren uit te maken. En dan die 400 voor eem grondkeerend muur- tje. Daar had toch tegen opgekomen moeten worden. Is dat gebeurd De VOORZITTER: Ja, de gedaagde had oorspronkelijk als schadevergoedimg 5000 ge vraagd, welk bedrag is vermindend tot 1090, er is dus aardig wat afgegaan. Van dat muur- tje is vermindend tot 320. Voor wat de kosten van onzen deskundige betreft moet ik er nog- maals op wij.zen, .dat die nu toch op maar f 3000 komen. De heer GEELHOEDTDat neemrt niet weg, dat dit toch is voor 11 gelijke processen. De VOORZITTER: Ja, dat is toevallig eens in het voordeel van den deskundige. Det heer HAMELINK is het daarmede niet eens, en meent, dat de verdediger met die meerdere volkomen gelijke processen rekening had behooren te houden, Indian hij daarvoor gewaarschuwd was, had de raad nog kunmen overwegen of het gewensoht was al die pro cessen tegelijk aan te vangen. Ten slotte stelt hij nog de vraag, of het wel juist is, de kosten hiervan te dekken door een leening en nog wel een leening op langen ter mijn. De voorstellen betreffende het aankoopari der perceeltjes grond worden alsnu met alge- meene stemmen aangenomerf. (Slot volgt.) A. C. LENSEN'S STOOMVAART MAATSCHAPPIJTER NEUZEN. s.s. HELENA in lossing te Rotterdam, s.s. MAGDALENA van Gent naar Cardiff passeerde 1 dezer Beachy Head. s.s. TERNEUZEN van Rotterdam naar Algiers passeerde 26 Febr. Quessant. i ZEEVAARTMAATSCHAPPI1 ..SCHELDESTROOM". Directie: T. L. L. NOLSON. s.s. SCHELDESOP 500 ton, in lading te Londen voor Newcastle, s.s. SCHELDEDAM 600 ton, vertrekt heden van Londen voor Blyth. s.s. SCHELDESTROOM 1500 ton, in lading te Methil voor Llanelly. s.s. SCHELDBDIJK 7500 ton, Gibral tar gepasseerd voor Londen. s.s. SCHELDESTAD 8000 ton, van Singapore naar Java, s.s. SCHELDEPAS 8500 ton, passeer de Quessant voor Colombo en Britsch-Indie. SCHEEPVAARTBEWEGING. Voor Ter Neuzen: 1 Maart. Eng. s.s. GWENTLAND, 1090, kolen, Cardiff. Van Sas van Gent: 1 Maart. Letl. s.s. HER MAN, 519, fosfaat, Abo. Voor Gent: 28 Febr. Eng. s.s. SHILDON, 1215, kolen, New-Oastle; Belg. s.s. URPETH, 807, ledig, Londen; Eng. as. YEWMOUNT. 393, pekkolen, Goole; Duitsch s.s. HERMANN BOHNEKAMP, 582, hout, Danzig; Fransch s.s. RADIUM, 891, ledig, R'dam. 1 Maart. Eng. s.s. AVOCET, 688, stukg., Manchester; Eng. s.is. PTARMIGAN, 180. stuikg., Londen; Zweedsch s.s. BROXVIK, 869, ledig, Antwerpen; Eng. s.s. ALLIE, 739, pyriet, Pomaron; Eng. s.s. BLACKCOCK, 226, stukg., Londen. Van Gent: 28 Felbr. Nederl. s.s. MAGDA LENA, 1346, ledig, Cardiff; Eng. s.s. TRINGA. 972, stukg., Manchester; Eng. s.s. VITRUVIA, 2944, ledig, Antwerpen; Eng. s„s. SKELDON. 583, ijzer, Garstone; Duitsch s.s. GERDA KUNSTMANN, 320, fosfaat, Lubeck. 1 Maart. Eng. s.s. TOSTO, 1028, ledig, Methil; Eng. s.s. ELTERWATER, 1232, ledig, Tyne; Nederl. mjs. RES NOVA, 91, ledig, Ant werpen; Eng. s.s. DON, 429, stukg., Goole; Belg. s.,s. OOSTCAPPELLE, 645, ijzer, Lon den; Eng. s-s. SEAFORTH, 135, fosfaat, Ply mouth; Eng. s.s. COLWITH FORCE, 374, ijzer, Newport; Eng. hjs. FORD CASTLE, 1102, ledig, Port Talbot; Ziweedsch s.s. BJORNVTK, 739, fosfaat, Odense. WISSELKOERSEN. Amsterdam, 28 Februari, 2 uur. Vreemd Bankpapler. Duitsch 59,15 59,20 Fransch 9.75 9,80 Belgisch 34,70 34,75 Oostenrjksch (per 100sch.)35,10 35,15

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 3