inrTfTITfr dT~" SPORT, LANDBOUWBERICHTEN. GEMEN6DE BERICHTEN. voor haar te hooq gc worden loan niet meer kunnen betalen. De gevolgen van de toe passing der ethische beginseien ov het terrain der stoffelijke voortbrenging blijven niet uit, en de economische draak, met de wapens der ethiek bestreden, richt on:i) Jdeilijk een tweeden kop oo, als de eerste hem is algesia a en, en met den kamp is niets gewonnen ENGELAND'S ANTWOORD OP COOLLDGE'S VOORSTEL. Eagelaod heefc het liatst geantwoord op i i uitnoodiging van Washington aan de mogeudheden die de vlootovereeakomst betreffeude de kapitale schepen hebben aangegaan, om opnieuw bjjeen te komen tenaiuds over eect beperking van de lichte oorUgsbodems van gedachtea te wisselen. Het Engelsche ministerie van buitenlandsche zakea he.Tt sshrijft de N. R. Crt. tijd noodig gehad, omdat het vooraf m't de dominions moest overleggen. [n dit geval moest de ruggesp.-aak djge'gk zjjo, omdat da Australische dominions groot belang hebben bij de bescbikbaarheid van een k'uiservloot in de Stille Zee. In het voorbehoud van het Engelsche antwoord is d) invloed hiervan merkbaar. Want di beroept zich niet aileen op Engelandsch bijzondere oms'andigheden in verband met zijn aardrijkskundige ligging. maar ook op ffde behoeften van het Britsche rijk". Reeds vroeger hebben wij echter de ver- wachting uitgesproken dat het Engelsche antwoord, wanneer dit loskwam, zorgvuldig vermijden zou, Amerika en zgn open bare meening voor het hoofd te stooten. Het begint dan ook met Coolidge's uitnoodiging om te Geneve samen te komen, aan te nemen Nadat Japan haar zonder beper- king aanvaard had, was dit het minste wat men van Londen verwachten kon Frankrgk en Italie hebben reeds te ver- staan g'geven dat zij niet aan de conference kunnen deelnemen wegens de eiscken die hun kustverdeiiging en hun overzeesche verbindingen stellen, Frankrgk bovendien ook nog wegens het gevaar dat de alge- meene ontwapeningsconferentie er door oe- lemmerd zou worden, indien een deel van haar program in een ondironsje van zee- mogeadheden behandeld werd. In Was hington zal men wallicht nog moeite doen om hen tot andere gedachten te brengen met het argument dat deelneming aan de beraadslaging nog tot niets bindt. Anders wordt het een conference uitsluitend tus- schen de grootste zeemogendhedenEn- geland, Japan en de Vereenigde Staten. De Engelsche politiek op de conferentie is eenigsz'ns te voorspellen Zg zal het standpunt bepleiten dat Engeland een zeer sterke kruiservloot noodig heeft tot hand- having van zgn overzeesche verbindingen, niaar zg zou vermoedelgk de poging om de duikbooten, welke voor deze verbindingen zoo gevaarlgk zgn, afgesohaft te krijgen, graag herhalen. Dit laatste is niet mogelijk geweest, toen Frankrgk en Italie te Was hington mee beraadslaagden. Als zg niet meedoen, heeft de paging in het geheel geen zin. Ten slotte uit Engeland in zijn antwoord ook nog den wensch om de algemeene ont wapeningsconferentie te Gene re niet in de wielen te rijden. Alles bijeen genomen, maakt Engelaud dus vrgwel hetzelfde voor behoud als Frankrgk. Maar de twee ant- woorden verschillen zoozeer in hun opzet. dat men te Washington het Engelsche als gunstig en het Fransche als ougunstig be- schouwt. Een moeilgke conferentie wordt het stellig, als zij bgeenkomt. DE GRIEP. De griep is te Manchester min of meer officieel epidemisch verklaard, en ver- scheidene nadere voorzorgs- en bestrijdings- jnaatregelen zijn van gemeeatewegegenomen. Het aantal dooden, dat van 12 tot 19 Februari 34 had belragen is van 19 tot 26 Februari gestegea tot 86 en het aan tal sindsdien aangeg«ven gevallen bedraagt 110 aan longontsteking en 140 aan griep zonder complicaties. Deze cijfers zgn even hoog als in de ergste periode van Nov -Dec. 1918. EEN NOOTLOTTIGE MIJNGAS- ONTPLOFF1NG. In een mijnschacht te Ebb Vale (Wales) zgn Dinsdagochteod ten gevolge van een mgngason'-p'offing honderddertig man be- dolven. Zestig van he a konden den beganen grond bereiken. Verscheidene delvers moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. De reddings pogingen zijn tot dusTer zonder succes geweest. Het lot van de bedolven mijnwerkers is nog onbekend. Volgens een later bericht waren er te negen uur nog vijf en vgftig delvers in de schacht opgesloten. De reddingsploegen, die dokters bij zich hadden, konden moeilgk vorderen, omdat er nog instortingen plaats hadden en zich gas ophoopte. TER NEUZEN, 2 Maart 1927. AMBTSAANVAARDING. Gisterenvoormiddaq is in tegenwoor- diqheid van de wethouders, den waarn. gemeente-secretaris, de verdere hoofd- ambtenaren der gemieenite en het korps politieagenten, door den burgemeester de heer M. C. Hack, benoemd inspecteur van politie als zoodanig geinstalleerd, waarna de heer Hack het ambt heeft aanvaard. Door den burgemeester is ook een woord van lof uitgesproken voor de wijze waar- op door den agent-rechercheur Van Doorn, tijdens de vacaturs in de waar- neming der funcfcie is voorzien. CURSUS IN MOTORKENNIS. Naar aanleiding van desbetreffende verzoeken is door de afdeeling Axel der Zeeuwsche Landbouwrno-atschappij in het afgeloopen najaar met medewerking van het hoofdbestuur een cursus in motorken- nis voor de lanidbouwers ingericht. In ver band met het groot aantal deelnemers werd deze gehouden te Axel en te Ter Neuzen, terwijl de leiding werd opqedra- gen aan dien heer Ir. G. de Regt, eleotro- teChnisch ingenieur te Ter Neuzen. Maandag j.l had bij de wed. Gilijamse te Axel de eindles plaats, die werd bij - gewoond door het bestuur van de Afdee ling Axel en den secretaris van het hoofd bestuur, die heer Sidbenga, ibenevens de rijksJanjdbouwconsulenit, de heer Stevens. Uit de door den leider van den cursus aan de leerlingen gestelde vragen bleek. dat met hen op korten tijd de volledige inrichting van den motor is behandeld, hetgeen ten zeerste te pas komt bij het opsporen of aanwijzen van storingen, het geen tijdverlies voorkomt. Aangezien de motoren ook in het land- bouwbedrijf sinids de laatste jaren zoo'n ruime plaats bekleeden, springt het nut van dezen cursus ten zeerste in het oog. De voorzitter, de heer Ph. J. van Dix- hoorn, wenschte leeraar en leerlingen ge- luk met de verkregen resultaten, terwijl hij dank bracht aan den heer J. de Putter, den secretaris der afdeeling, voor zijn krachtig werk bij het tot stand brengen van den cursus. Hij reikte daarop de be- haalde diploma's uit. Namens de leerlingen werd dank ge- bracht door de heeren J. Tollenaar uit Ter Neuzen en J. K. de Putter uit Axel. Namens de leerlingen werd door ieder der groepen den leeraar een souvenir aange- boden. De heer Stevens wees nog op de be- teekenis van den motor voor het land- bouwbedrijf, terwijl de heer Siebenga, de nieuwe seeretaris van het hoofdbestuur, zijn voldoening uitsprak over de wijze waarop hij met het afdeelingsbestuur heeft kunnen kennis maken, waarmede hij aangenaam hoopt saam te werken. AANBESTEDIN G. Te Middelburg werd heden door den Rijkswaiterstaat aanbesteed: het verbete- ren, door middel van steenslagverharding met asfaltvulling, van een vak aardenweg op den Westelijken dijk van het kanaal van Ter Neuzen tusschen de hectometer- palen 43 en 53 en van een vak aarden weg op den Westelijken dijk van den Middenkanaalarm te Ter Neuzen tusschen de hectometerpalen 147 en 151. Raming f 17.700. Inschrijvers waren de heeren: J.-P. de Vos f 19,730; U G. v. d. Ven te Koude- kerke f 19,720; P. Andriessen, te Walsoor- den f 19,625; J. de Bree Fz. f 19,500; de Maagd te Hontenisse f 19,435; N. V. De gerudschloosche weg te Heemstede 19,380; J. H. v. d. Ven te Vlissingen f 19,120; I. Douwe te Zierikzee f 18.995; J. H. Rijnlberg f 18,894; G. A. v. d. Straa- ten f 18,700.' De inschrijvers bij wier naam geen woonplaats is vermeld wonen te Ter Neuzen. VLISSINGEN ALS TUSSCHEN- AANLEGHAVEN DER HARWICHBOOTEN. Het Hand, van Antw. schrijft: Met betrekking tot de in de pers ver- schenen artikels betreffende de mogelijk- heid, Vlissingen te benuttigen als tus- schenaanleghaven harer schepen, welke de dienst Harwich-Antwerpen verzeke- ren, neemt de Londen en North Eastern Railway zulks inderdaad in oogenschouw. Het gedacht is slechts in studie en een grondig onderzoek is vereischt, alvo- rens een grondig onderzoek is vereischt, alvorens een besluit zal worden genomen, Het is in geen geval de bedoeling de ha ven van Antwerpen te verlaten. Een aanleggen te Vlissingen met ver- binding per doorgaande trein tot Ant werpen en Brussel zou ten alien tijde van het jaar, met het oog op de vertragingen dioor mist op de Schelde, vooral tijdens den winter stipter dienst tusschen Enge land eenerzijds en de Belgische steden anderzijds verzekeren. De reizigers wordt dan de keuze gelaten tot af van Antwerpen rechtstreeks per boot te rei- zen, zooals thans geschiedt. Het eenige doel van het ontwerp is een stipter dienst dlaar te stellen. De belangen van den zakenmensch en in het bijzonder der stad Antwerpen wor den er niet door geschaad, integendeel hebben deze er alles bij te winnen. Trouwens, de huidige ligplaatsen blij- ven behouden, het geheele goederenver- keer wordt er gelost en geladen; doch de reizigers zouden de gelegenheid hebben vroeger de stad te bereiken en er later te vertrekken, dan thans het geval is. Er kan niet genoeg worden op gedrukt dat, indien de verandering gebeurlijk doorgaat, de reizigers voor en uit Belgie er zeker voordeel bij genieten zullen. DE RADIO VOOR HET PLATTELAND. Voor het geheele platteland, maar in het bijzonder voor den landbouw en den tuinbouw, in het algemeen voor alien die buiten wonen en ,,van dlen grond moeten eten", krijgt de radio een steeds grootere beteekenis. Hoewel 't genot van de draadlooze ont- vangst van muziek en zang allcrminst ge- ring is, en gerust kan worden qezegd, dat voor den buitenman de draadlooze een be- lanqrijk middel is om midden in de we- reld" te komen, willen we het aangename aan de radio verbonden laten rusten en bepalen wij ons tot het direct tastbare voordeel, dat boer en tuinman kunnen trekken uit het bezit van een draadloos ontvang toe stel Den'ken we maar eens aan de weerbe- richten. De post, die het weerbericht voor aen loopenden dlag brengt, komt in de meeste gevallen als het Meteorologisch nistituut reeds een nieuw bericht heeft gegeven. Er zijn echter vele buitenmen- schen voor wier bedrijf een tijdig ontvan- gen weerbericht van groot belang is, en die er voor den volgenden dag of den ko- menden nacht (bij vriezend weer) reke- ning mee houden. W^elke boer zal een stuivende kunst- mest strooien als De Bildit seint: „Storm uit het Westen?" Dan is het aanpakken van ahderen arbeid toch veel voordeeli- ger. En als het weerbericht luidt: ,,Kans op nachtvorst dan weet de tuinman, dat hij goed doet zijn bakken warmer af te dekken, en de fruifckweeker, dat. ook hij slechts schade kan vermijden door daad- werkelijk in te grijpen ter afwering van d'e gevolgen van een misschien maar tijde- lijk te lage temperartuur. Zoo zouden honiderden voorbeelden kunnen doen zien, dat ee;n tijdig ontvan- gen weerbericht veel schade kan voorko- men, en daarom zal de radioberichtgevincj ook op landbouwgebied en de draadlooze uitzeniding van marktberichten een steeds grootere plaats gaan innemen bij alien die buiten wonen en die in de productiviteit van den bodem zoo heel vaak van het weer afhangen. HOEK,. Zaterdagavond werd aan den tuin- bouwwintercursus de eindles gegeven. Uit de antwoorden die door de cursisten op de vragen van hun onderwijzer werden gegeven, bleek, dat over het algemeen alien met vrucht aan het onderwijs had den deelgenomen. De Rijkstuinbouwcon- sulent te Goes, de heer Van der Plassche, die na de les d'e cursus definitief sloot, reikte aan de cursisten het diploma over en sprak de hoop uit, dat door intensieve bebouwing en eensgezinde samenwerking in de praktijk, in deze streek een bloeien- de tuinbouworganisatie mocht tot stand komen, evenals dit in andere fruit cen tra s in ons land het geval is. Zoo goed als ginds, is dit ook hier mogelijk, al zal er nog veel moeten worden geleerd door de ondervinding. Waar door het bestuur der tuinbouwvereeniging een goed begin is gemaakt door dezen cursus te organi- seeren, twijfelde hij niet, of ook in de toe- komst zou van haar een streven uitgaan om krachtig aan te pakken. Hij dankte ten slotte den onderwijzer den heer Robijn, voor zijn onderwijs, waarna ook vanwege het bestuur en van- uit de cursisten aan dezen onderwijzer dank werd gebraoht voor de aangename en bevattelijke wijze, waarop hij den cur sus geleid' heeft. Zoo mogelijk zal door het bestuur ook wederom voor den aan- staanden winter een cursus worden aan- gevraagd. AXEL. Vrijdagavond is nabij den Zaaidijk een ernstig ongeluk aileen voorkomen door de oplettendheid en het bedachtzaam rijden van den machinist der van Zaamslag komende tram. Hij had bemerkt, dat zich op den weg een rijtuig bevond, getrokken door een paard dat niet erg rustig scheen. De bestuurder, een zoon van den land- bouwer Jac. de K., was het paard blijkbaar niet meester. Toen de tram nabij was be- gon het te steigeren, de.tilbury lcxeeg een stoot van de tram en viel omver. Daar de tram zoo goed als geen gang had, kon de machinist terstond stoppen en lcwam met den zich bij hem op de machine staan- den rangeerder, den bestuurder en de zich mede in het rijtuig bevindende vrouw van De K. te hulp. Zij kwamen er met den schrik af. Het kostte eenige moeite het paard te kalmeeren, maar ten slotte ge- lukte dit. Het dier had het rijtuig echter dermate gehavend, dat dit zonder repara- tie niet te gebruiken was. SAS VAN GENT. In de week van 22 tot 28 Febr. waren ter arbeidsbeurs alhier ingeschreven 18 fabrieksarbeiders, 5 losse arbeiders en 1 metselaar. De andters zoo drukke vastenavonds- dagen hebben ditmaal een heel kalm ver- loop gehad. De animo was blijkbaar niet groot. Het jonge volk trouwens blijft liever niet in een plaats, waar niet veel afleiding te vinden is. In de naburige Belgische plaatsen Selzaete en Assenede was het volop carnaval, zoodat vele kijklustigen en liefhebbers getrachit hebben daar hun nieuwsgierigheid te bevredigen, waartoe daar dan ook in ruime mate gelegenheid gebodlen werd. Van de hier geboden dansgelegenheid werd ook slechts middelmatig gebruik gemaakt, ofschoon op al'le plaatsen voor uitstekende dansmuziek gezorgd was. Volgens de berichten luiden werd in den loop van t jaar '26 aan invoerrechten van personen, die pcspoor van een be- zoek aan Belgie teruqkeer'dlen, ruim f 5000 ontvangen. Wordt dit bedrag aan 8 percent in- voerrecht in kapitaal omgerekend, dan blijkt, diat er op langs dezen weq voor een bedrag van f 62.500 ingevoerd werd in den vorm van z.g. kramerijen. Het eeuwfeest van een Franschen Watergeus. Het zijn niet aileen de Hollanders, die in hun geschiedenis op de Watergeuzen kunnen wijzen. Frankrijk mag daar even- eens aanspraak op maken. De Duinkefker kaper Jean Bart en Robert Surcouf, zijn evenals Lumey per- soonlijkheden, wier heldendaden niet min der opgehemeld worden als die van de inname van Den Briel op 1 April 1572. Thans maken alle Fransche zeelieden en bizonder die van Saint-Malo aanstal- ten, om het eeuwfeest te vieren van den beroemden kaperkapitein Robert Sur couf, bijgenaamd ,,de schrik van den In- dischen Oceaan' die in 1773 te Saint- Malo geboren in 1827 als Baron den laatsten adem uitblies. Surcouf was evenals Lemey een kaper, die door zijn regeering als zoodanig ge- autoriseerd, optrad. Van hem worden wondlerlijke staaltjes van moed en roeke- loosheid verhaald, die hem tevens den bij- naam van terrible Malouin", hebben be- zorgd. Den 1 Januari 1800 enterde hij met een klein aantal piraten het Engelsche zee- kasteel Cromwell met 400 man en 36 ka- nonnen aan boord en maakte het buit. Als scheepsjongen bevoer hij op het einde der achttiende eeuw de Indische wateren en toen hij nauwelijks 20 jaar oud was, had hij Indie, Madagascar, en lie de- France, het huidige Mauritius, bezocht. Aan het hoofd zijner piraten plunderde en nam hij met de meeste brutaliteit elk schip, dat hern op zijn kruistochten voor den boeg kwam. Zijn enterbijl droeg hij losjes in den gordelriem, en in alle gevechten wierp hij zich als eerste op den buit, dien hij tracht- te te veroveren. In een museum te Parijs wordt de bijl van dezen kaper, die noch storm noch kanonnade vreesde, als trophee bewaard. Toen hij het piratenbedrijf eindelijk op- gaf vestigde hij zich in zijn vaderstad, waar hij de door hem verworven schat- ten voor een groot gedeelte in handels- scheoen belegde. Als aandenken aan zijn krijpsbedrijven ter zee heeft zijn vaderstad Saint-Malo hem een geden'kteeken opgericht. Zelfs heeft een Fransche tooneelscbrij- ver hem in een opera-comique, eveneens Surcouf genaamd, op het to'esneel ver- eeuiwigd. Zoover hebben het de Hollandsche Watergeuzen toch niet kunnen brengen. Aanleg van straten. Het locale stratennet in de gemeente ondergaat allengs uitbreiding. Thans zijn een aantal werkeloozen be- zig een nieuwe verbindingsstraat van Oudien Molenweg en Stationsstraat aan te leqgen, waardoor de westelijke blok. tusschen tram en Whlhelminalaan gelegen in tweeen verdeeld wordt. Op deze wijze komt er weer een groot gedeelte voor bouwterrein in aanmerking. Volgens de kaart zal evenwel ook een gedeelte vrij gehouden worden voor den aanleg van een park. In 'het oog van sommiqen moge dit als eene overbodige weelde beschouwd wor den, inderdaad echter is niets minder waar. Want, zijn ruime en breede straten. met boomen beplant te beschouwen als de luchtkanalen voor dichtbebouwde stads- gedeelten, pariken en pleinen, mogen om zoo te zeggen de longen genoemd wor- dlen, waarmee gademd wordt. Deze laat ste zijn dus even onontbeerlijk als de eer ste, wil men den gezondheidstoestand in de hand werken. Nu wij weer aan.'t uitbreiden zijn. doet zich vanzelf de kwestie der benaming van de niieuwe straten voor. Historische namen van personen zijn er op den leggex van wegen en straten reeds vertegenwoordigd. Het streven om de namen van personen, die in de geschiede nis van land en volk een voorname rol gespeeld hebben, in de benamingen der straten vast te leggen, verdient alleszins gewaardeerd te worden. D&t daarbij in de eerste plaats rekening wordt gehou den met de namen der regeerende dynas- tie is ook ibillijk, doch ook mag er wel eens gedacht worden aan degenen. die in ianq vervlogen tijden geleefd hebben en het hunne hebben biioedragen om op de plaats haar Hollandschen stempel te druk- ken. Ik denk b.v. aan namen als; Prins Maurits, Frederik Hendrik. Kpning W^il- lem de Derde. Zou het nu niiet op den weg van ons stadsbestuur ligigen, om bij het doopen van nieuwe straten daarmede rekening te houden. Een stuk locale historic vastleggen in den naam eener straat is nog zoo verwer- pelijlk niet. KOEWACHT. Zondag en M-aandag j.l. gaven de Mis- siezelatricen hun jaarlijksche tooneel- uitvoering ten bate van de H. Missie. Het publick toonde, door de qoede op- komst, het werk en het mooie idpel van deze dames te waardeeren. Er werd zeer vlot en goed gespeeld, vooral de hoofd- rollen werden goed vertolkt. Opgevoerd werd het historisch drama in 4 bedrijven ..Hedwig". Daama werd 'n lclucht ,,'n Mislukte uitgaansdag" ten beste gegeven, die veel bijval vond. Na de pauze wera met succes het mooie blijspel in 4 bedrij ven ,,Mina-Lina" vertolkt. HANSWEERT. Bij het uitvaren van de haven kwam het uitgaande zeilschip Maria", schipper Vaal, in aanvarinq met de binnenikomen- de sleepboot ,,Lisettewaarbij de ..Maria" schade bekwam, doch de reis kon voortzetten. BIERVLIET. Maandagavond werd in het ,,Wapen van Zeeland" een propaganda-avond ge houden tot oprichting van een afdeeling van de Mij. tot bevordering van Ooft- en Tuinbouw alhier. Als sorekers traden op: de heeren C. M. van dep Broedke te Aardenburg en A. Hoolhorst te Waterlandkerkje. Eerstge- noemde had als onderwerp van zijn rede gekozen: Malaise en organisatie. In een korte krachbige rede liet de spreker, den practischen kant zien voor het werk der maatschappij. De heer Koolhorst sorak over floralia. Hij vond het jammer, dait er ,geen dames op de vergadering aanwezig waren. Voor hen toch, is dit onderwerp zeer interes- sant. Beide sprekers wisten zooveel be- lamgstelling voor de organisatie te wek- ken, dat een afdeeling kon worden opge richt. Als voorloopige bestuursleden wer den aangewezen de heer W P. Verplan- ke, voorzitter, en f. P. Kakebeeke, secre taris. De tijd van politieke vergaderingen is weer aangebroken. Als eerste spreker trad hier op, de heer A. C. de Pauw, lid der Prov. Staten van Zeeland te Ter Neu zen. Zaterdag werd een bijeenkomst ge houden in de oude school en Zondag te Driewegen, in de zaal van de heer f\ Rijnberg. De spreker had het genoegen, beide keeren een taJrijk gehoor te hebben. RECHTSZAKEN. HANDEL IN GELD. Het Hof van Appel te Gent heeft uit- spraalk gedaan in de zaak tegen een bank te Middelburg gevestiqd, wegens hanidd in geld. Negen -en - d er t i g beklaag'den werden tot gevangenisstraf veroordee!8 terwijl den Belgischen Staat zeven mil- lioen schadevergoeding werd toegewezen. Vier millioen aan goud- en zilverstwk- ken haddien de Ibeklaagden uit Belgie uit- gevoerd. Een-en-twintig beklaagden onder wie de bankiers uit Middelburg, hebben in tus schen met den Belgischen staat een min - nelijke schikking getroffen. VOETBAL. De gisteren te Brussel gespeelden wed- strijd Roode DuivelsZwaluwen, is in een 30-overwinning voor de Belgen geeindigd. ONTSMETTIN.G VAN VLASZAAD. De Plan'tenziektenkundige Dienst bericht: De proeven, die het vorige jaar genomen zijn ter ontsmettiiiig van vlaszaad tegen Bo- trytis en Gloeosporium hebben duideiijk aan- getoond, dat de uitval van jonge plantjes bij de onitsmetting van het zaaizaad belangrijk kleiner was dan bij onbehandeld zaad. Om die reden kunnen wij thans ontsmetting van vlaszaad met een der hieronder genoemde middelen ten zeerste aanbevelen, te meer daar de kosten per HA gerinig zijn. Goed werkende en in ons land gemakke- lijk verkrijgbare middelen zijn Tutan, Uspu- lun-droogontsmetter en droogontsmetter Hochts. Van deze middelen wordt per 100 KG zaad 250 a 300 gram gebruikt. Bij het gebruik van droogontsmettings- middielen dient er vooral voor gezorgd te worden, dat de ontsmettingsstof goed over het zaad verdeeld wordt. Het best geschiedt dit in hiervoor speciaal vervaardigde appa- raten, welke in den handel verkrijg'baar zijn. Men kan zich echter ook op de volgende wijze behelpen. In een ton brengt men op gelijken afstand aan de binnenzijde 3 of 4 lijsten aan, welke al naar qelang vein de groote van de ton ihooger of lager wotrden gemaakt. Men vult het vat voor ongeveer 1 gedeelte met lijnzaaid en voegt dan de be- noodigde hoeveelheid ontsmettingsstof et bij. Na sluitinig van het vat dat secuur moet geschieden, wordt dit gerold. Men kan ook de ton monteeren op een as en dus laten werken op de wijze van een karnton. Chnscheppen van het Zaad met het ont- smettingsmiddel is beslist af te raden. Niet aileen is de mengdng onvoldbende maar de kans op verstuiven en daardoor op in- ademen, waardoor vergiftiging kan optre- den, is zeer groot. Ook al werkt men met een gesloten apparaat, toch zal men goed doen de noodige voorzorqsmaatregelen te nemen om inademinig te voorkomen. Diezc bestaan o.a. in het houden van een dock voor den mond. Om het stuiven tijdens het zaaien nog zooveel mogelijk te verminderen, kan men het zaad eenigen tijd van te voren 14 dagen) ontsmetten. De aandacht wordt er nog op gevestiqd, dat het aanbeve'li.ng verdient om van ont- smet zaad. wanneer de kiemkracht goed is, iets minder uit te zaaien, daar anders de stand te dic'ht wordt, met als gevolg gemak- kelijike legering en weer aantasting dooi Botrytis. Nadere inlichtingen worden kosteloos verschaft door den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen en door de daarbij werkzame ambtenaren. EEN MfSDRIJF In verband met de inbeslagneming door de justitie in het Academisch ziekenhuis te Leiden van het lijk van V. uit Hillegom, wordt vernomen, dat deze ten huize van zgn zwager aldaar dood onder aan den trap is gevonden. De justitie onderzoekt thans of en in hoeverre hier misdrijf in het spel is. Het betreft hier een bakkersknecht, die Zaterdag 19 Februari, te elf uur des avonds thuis gekomen was. Den volgenden morgen vond men hem buiten bewnstzgn onderaan den trap liggen. Bg nader onderzoek bleek, dat op zgn slaapkamer het gaslicbt nog brandde, terwgl zijn bed onbeslapen was. Het geld, dat bg bg zich gehad moet hebben, was verdwenen, even als een boekje, waarin verschillende loopen- de vorderingen op de clientele slonden geboekt. BRAND TE STRIJP. Maandagnacht heeft te Strgp nabg E ndhoven een felle brand gewoed, waarbg zes huizen in de aseh werden gelegd en zeven huisgezinnen daklpos werden Om- streeks half twaalf brak de brand uit in de woning van den heer Yerbeek. Aan- gewakkerd door den fellen wind breidde het vuur zich snel uit en spoedig stonden de zes aan elkaar gebouwde huizen, alien met rieten daken gedekt, in lichte laaie. Aan blusschen viel niet te denken. De brandweer der gemeente Eindhoven en die der Philips Fabrieken, welke ter plaatse waren, moesten zich beperken tot het beschermen van de in de nabijheid staande

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 2