ALGEMEEN NlEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. oensdag 2 Maart 1987 67e Jaargang. HIKDERWET. Aangifte voor de Beyolkingsregisters. Be aisluiite dubbelga&gsr D. 803o, w ABONNEMENTSPRIJS HERPLAATSING. F E XJ I L L E T 0 N, BINNENLAN0. j mm Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post t 1.80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaai Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor *t buitenland alleen bij vooruitbetaling. Oil blad veesctiiint iedereti VlaandaiJ., Woensdag- en Vrljdagavond- Pariementair Gmzicht. Merkwaardig is de kalme sfeer, welke er in dezen tijd in de Kamer heerscht. Wie zou zich ook, terwijl achter de Re- geeringstafel een extra-parlementair Ka- uit het Engelsch door NORMAN VENNER. 7) Vervolg.) ..Bij wien is 'tl" ,,Dat is het em joist. Weet ik niet. t Was iemand van een jaar of vijf-en- veertig, een knappe vrouw met bruin haar, een manteliets zwarts en dat er als zij uitzaor en een chauffeur in bruin en zilveren livrei". ..Had ze een tasch bij zich die opviel Chineesch borduurwerk?" ,,Weet ik ruiet .Een zwarten hoed met een diamanten pen er doorheen?" Weet ik niet. Ze had twee geplom- beerde tanden goudvulling en haar neus glom nog all" ,,0, dan is het Mirs. Mainterley. Dat kan nietmand anders zijn. Gelukkig, dat je die neus opgevallen is". .Maar dat gaat toch niet. Naar iemand toe gaan om te eten en na afloop te dan sen met als eenig identificatie-bewijs een glimmenden neus. 'n Beetje te bar. zeg!" ,,Dan bel ik haar straks wel even op. Vraag haar heel gewoon of het voor van- avond of morgenavond is. Zeg, dat je ■d> boodschap, zooals gewoonlijk niet be- paald duidelijl: ovengebracht hebt". En na den lunch deed Olivia wat ze ge- binet zit, druk maken in. politieken zin? De Kamer heeft dian ook in rustige ge- latenheid deze week weer een aantal ont- werpen afgedaan, ontrwerpen die vroeger wellicht veel meer de gemoederen zouden hebben bewogen dam nu het geval is. Zoo werd thans het laatste bedrijf op- gevoerd van het drama der Naarder- kweekers. Hoewel die Kamer indertijd al- geheele vergoeding, alfihans van de direc- te schade, ontstaan door de inundatie- maatregelen in den mobilisatietijd, had gevraagd, stelde Minister De Geer voor 60 van de schade, welke is vastgesteld door de vanweqe de rechtbank benoemde commissde. Een willekeurig percentage, waartegen duchtig werd gesputterd, maar de Minister bleef staan op zijn standpunt. dat er z.i. geen reden is voor schadever- goeding, doch slechts voor een tegemoet- koming. Met tegenzin heeft de Kamer het ontwerp geslikt; alleen Dr. Beumer, die geen recht op tegemoetkoming erkent, stemde tegen. De Naarder-kweekers, die ruim vijf ton hadden gevraagd, gingen met nog minder dan twee ton naar huis. Inderdaad, geen grootex chicaneur dan de Staat, wanneer het op betalen aankomt, al weet de fiscus drommels goed zijn kostje op te halen Het voorstel tot het ovenbrengen der vermogens- en verdedigingsbelastingen vein het idiienstvak registratie naar dat der directe belastingen, lokte een technisch belastingdiebat uit. Omdat Minister De Geer het ideaal van vollledige fusie voors- hands onbereikbaar acht, zal voorloopig naar meer eenheid worden gestreefd. Mr. De Geer teekende de verandering aldus: beschouwt men de beide diensten als twee wagons van een harmonicatrein, dan blijft die verbinding gehandhaafd. Alleen de eene wagon wordt iets langer en de an dere wat korter. Om te bewijzen, dat de Regeering zich niet van de fusie wil af- maken, bracht de Minister ten overvloede een wijziging aan, die amendementen overbodig maakte; de vredle was daar- mede geteekend en het ontwerp werd zon- der stemming aangenomen. Twee andere wettelijke voorzieningen op belastinggebied gileden er vervolgens zonder debat door: een welke het mogelijk maakt, verlies te berekenen bij de vast- stelling van het inkomen voor het volgend belastingjaar (hetgeen tot dusver slechts in hetzelfde jaar mogelijk was) en een waarbij de colleges van zetters voor s Rijks directe belastingen werden be- graven, waarbij niemand een traan heeft gelaten. De Surinaamsche begrooting, welke veivolgens aan de orde kwam, was een brokje, dat de Kamer met meer vooi Kersbmis had kunnen verzwelgen. Daar- door kon er wat meer rustige aandacht worden besteed aan die noodlijdende ko- lonie, die werd vergeleken met een maat- schappelijken schipbreukeling, die in elk middel een kans ziet om er bovenop te komen, maar telkens weer teleurgesteld wordt in zijn schoone verwachtingen. Al- gemeen achtte men den toestand van Su- riname zeer zorgwekkend, maar er is een lichtpunt: in ondernemerskrinqer neemt de belangstelling voor deze koloriie toe, en de inmiddels opgerichte Ondernemers- raad voor Suriname wil trachtfen aan de koloniie kapitaal te verschaffen waardoor het qroot landbouwibedrijf in staat zal worden gesteld te concurreeren. De On- dernemersraad - aldlus Minister Koninqs- berger brengt den hefboom in bewe- zegd had. Van zijn plaats in de hall hoor- de Jeremy haar telefoneeren. ,,NeeGraag heel graag zelfs", hoorde hij haar zeggen. ,,We waren van plan naar den schouwburg te gaan, maar ik dans lieverJaOch, zooals ge woonlijkhij onthoudt nooit d'en da tum van een uitnoodiging. Enfin, u kent hemmannen zijn nu eenmaal 'n beetje nonchalant ,.Hoor je dat, Arthur de tweede' zei Jeremy, terwijl hij zichzelf een opstopper gaf. „Je zult je leven moeten beteren anders ben jij een Wok aan het been ..Hou je mond" fluisterde Olivia, met als extra-voorzorg haar hand op den hoorn dan ging ze weer hardop voort „0 ja komen er veel kennissen van ons, bedoel ik? Hedat is aar- dig. Jatot vanavond dan... Adieu". ..Ziezoo, dat is afgeloopen. Voor de zooveelste maal iheeft vrouwenlist - de sl- tuatie gered. Als je me nu vanavond ook maar zoo nu en dan een reddingsgordel toegooit. Je moet niet vergeten; r is mijn debuut. Als dat eenmaal achter den ruq is! Jammer, dat ik miet ergens een souf- fleur kan posteeren". ,,Ik help je wel", stelde Olivia hem oe- rust. En werkelijk ze hield haar woord. Zoo als te verwachten geweest was, kreeg Jeremy Mrs. Mainterley als tafeldame. De paar minuten, voordat Olivia ten too- neele verscheen praatte hij maar raak bij de gedachte dat hij elk oogenblik een onderwerp ter sprake kon brengen, dat een persoonlijke wending aan het qesprek geven zou, brak het angstzweet hem tel kens uit. Pas toen een trap op zijn voet ging, en zijn plannen vonden sympathie bij de Regeering, die meer gevoelt voor deel- neming in particuliere onidernemingen dan voor de sticihting van gouvernements- bedrijven. Toch zal er, aldus de Minister, blijvende welvaart wordien verkregen, dan moet er ook harder worden gewerkt. Het Nederlandsche kapitaal zal nu moeten toonen, wat het in 'en termijn van twee jaren voor Suriname vermag te doen. Indien de verwachtingen, welke in de nota van den Ondernemersraad worden geopend, ook maar voor een deel in ver- vulling zouden gaan, dan zou deze Suri naamsche begrooting, na haar tientallen voorgangsters vol zorg en pessimisme, een definitieve wending ten goede betee- kenen Mgr. Mr. Dr. W. H. NOLENS. Op 26 Maart 1927 herdenkt Mgr. Mr. Dr. W. H. Nolens zijn 40-jarig Priester- schap. Er heeft zich een comite gevormd, om den jubilaris op dien dag passend te huldigen en Zijne Excellentie een ge- schenk, ter blijvende herinnering aan dit feest aan te bieden Een herinnering, die voor hem zelf is bedoeld en die later een herinnering zal zijn voor de ikatholieken van Nederland aan dezen hun voorman van nationale en internationale beteekenis. Aan de circulaire, door het huldigings- comite uitqezonden, ontleenen we het vol- gende: Veertio jaren geleden tot priester ge- wijid, d'iende hij in alien eenvoud zijn God, Die hem zou leiden, waar Zijn voorzienig- hi-id hem wilde helbben Priester voor alles Priester in handel en wandel Priester in den omgang met wien ook Priester in doen en laten. Sedert een reeks van jaren is hij de lei- der van de katholieke politiek in Neder land en drukit hij op deze zijn stempel; hij is het aan wiens wijs beleid mede de eenheid in verscheidenheiid onder de on- geveer twee en half millioen katholieken en de uitbreid'ing en bevestiging van hun invloed zijn te danken. Doch er is meer. Op het gebied van de sociale wetgeving te werken ac'ht hij zijn leven,sdloel en dat niet binnen de lands- grenzen beperktTot ver daarbuiten weet een ieder, die zich op het terrein der sociale rechtvaardigheid in Christelijke naastenliefde beweegt, dat mgr. Nolens een internationale figuur van eminemte be teekenis is. die ook op buitenlandsche congressen leiding geeft bij de ontwikke- ling der sociale orde. Zoo is hij thans de priester, die in bin nen- en buitenland in de voorste gelede- ren staat, geeerd door den H. Stoel als Protonotarius Apostolicus. door de Kroon als Minister van Staat Wij stellen ons voor hem een door Toon Dupuis vervaardigd borstbeeld in brons aan te bieden. Voorts is een boek- werk met be9chrijvinqen van hetgeen hij op verschillend gebied heeft gedaan in be- werking, alsmede een album, bevattende de handteekening van alle katholieken in binnen- en buitenland, die zich voor deze huldiging met ons in woord en daad zul- len vereenigen. In het comite heeft uit onze provincie zitting de heer P. F. Fruijtier, lid van Ged. Staten. hem op de hoogte bracht van het feit, dat Olivia naast hem zat, werd hij wat ;kal- mer. Van dat oogenblik af begon hij plezier in het geval te krijgen. Alles ging van een leien dakje. Aan die vier overige gasten was hij voorgesteld voor het diner was er geen wolkje meer aan de lucht. En wat het ,,na afloop dansen betrof, Olivia had op zeer diplomatieke manier naar de namen van de gasten, die dan zouden komen gevischt. Daarna had ze hem ver- teld, dat hij er maar twee heel oppervlak- kig kemde, dat de anderen. zoowei vooi hem als voor haar, onbekenden waren. ,,Dat doet me weer aan den goeien ouden tijd denken u als tafelheer 'ae- gon zijn gastvrouw opeens. ,,Laat eens kijkenwanneer heb ik u 't laatst ge- sproken?" ,,Jadat is al Vrij lang geleden", gat Jeremy met een onschuld'ig gezicht ten antwoord. ,,De tijd gaat ook zoo gauw. ,,Jamaar bij welke gelegenheid was dat ook al weer". Jeremy onderdrukte een aanvechting om: ,,Ik weet het niet meer" te zeggen. In zijn benauwenis stootte hij het meisje naast zich met zijn ,knie aan en vroeg: ,,Waar hebben we Mrs. Mainterley ook weer het laatst ontmoet, Olivia? Was dat met. Op het bal bij de Faut-Williams. Ja, dien keer is t geweest, Arthur". ,,Daoht ik ook. Daarna kan ik me ten- minste geen andere gelegenheid meer her inneren". Gered! 't Was om het er warm van te krijgen. Gelukkig dat Olivia zoo ,,bij" was. Wat had hij anders moeten beginnen?" Mr. ZIMMERMAN GEZANT TE BRUSSEL. De Haagsche Grt. schrijft: Wij vernemen uit betrouwbare bron, dat de Nederlandsche gezant te Brussel, Jhr. Dr. C. G. W. F. van Vredenburch, voornemens is, nadat het tractaat met Belgie door de Eerste Kamer is behandeld, onitslag uit den diplomatieken dienst te verzoeken en dat aan Mr. A. R. Zimmer man, ouid-burgemeester van Rotterdam, de bezetting van deze post zal worden op- gedragen. BESTELLERS HER POSTER1JEN EN TELEGRAF1E. De Minister van Waters'aat heeft een delegatie uit het bestuur van den Neder- lanOschen federatie- en bond van personeel in openbaren d enst ontvargen, welke kwam lrformeeren, of de Minister reeds een be- slissiDg had genomen op het adres van genoemdnn bond, in welk adres werd be- toogd, dat de bestellers ten opzichte van andere rpksambtenaren ODjaistzijningedeeld. Volgens den mir ister was roch de postale commissie, noch het bestuur van den Ned. fed. bond erin geslaagd, dit onomstootelgk aan te toonen, hoewel de aangevoerde argumenten mede aanleiding hebben gegeven de salarieerit g van het bestellend personeel van Posterflen en Telegrafie nader te bescbouweD. De minist r zegde toe, dat met spoed het resultaat zal worden bekend gemaakt en tevens antwoord zal worden gezonden op het adres van de federatie. DE RERKEUR1NG VAN HET LOODSPERSONEEL. De Centr. Nederl. Ambtenaarsbond heeft er de aandacht van den betrokken Minister op gevestigd, dat er onder het Nederlandsche loodspersoneel groote onrust heerscht, ont- staaa door de ve> plichting, ook voor hen, die korter of langer in diet st zijn, zich aan een keuring te or derwerpen, waarbij stren- gere eischeu werden gesteld, dan bij de keuring die p'aa's had bjj hun in dienst treden. Er werden 10 personen voorloopig afgekturd van hen werden te Nieuwediep bij een herkeuring er 6 goed en 3 afgekeurd, terwijl eeu nog moet worden herkeurd. Er kemen geva len voor van afkeuring wegens afwijkiDgen, die reeds bp in diensttredirg bestonden en toen door de doktoren als niet bezwaarlijk voor het uitoefenen van den locdsdienst werden beschouwd. DE ECONOMISCHE DRAAK. De bin'dendverklaring van collectieve contracten wordt op eithische grondien wel eens bepleit voor die bedrijven, welke uitsluitend voor de binnenlandsche markt werken en die de economische gevolgen van de binden'dverklaring voor hun be drijf kunnen te niet doen door d'e prijzen van hun producten hoager te stellen. Dit leidt er dus toe. dat arbeiders in anidere bedrij'fstak'ken als verbruiker den last der verhoogde prijzen te dragen krijgen en daardoor feitelijk loonsverlaging onder- gaan. Zoolang geen bindende afspraken om- trent de loonen voor alle ondernemingen. tot eenzelfden bedrijfstak behoorende, zijn gemaakt, kunnen de goede uitkom- sten van een dier ondernemingen aan het loon van haar werknemers ten goede ko- Maar er stond hem nog erger te wach- ten. Onder de visch begon Mrs. Mainter ley, onbewust den aanval. Jeremy zette zioh schrap. Olivia kon niet weten, wat haar broer met zijn ken nissen bespra'k. In dat geval was hulp van haar uitgesloten. ,,Wat ik zeggen wou, Arthurton", be gon zijn gastheer van den overkant van de tafel, „gisteren ben ik in de City dien vriend van je tegengekomen. Ik bedod dien met dat mooie vischwater hoe heet-ie ook weer?" ..Wien bedoel je? Jeniffer toch niet?" vroeg Jeremy met het gewoonste gezicht ter wereldl maar meteen daarop ging hij tegen zichzelf voort. ..Verduiveld, waar om zeg je dat niou! Waarom een naam? Nou zit je aan Jennifer vast. Gesteld, dat er in werkelijkheid een Jennifer is? ,,Nee nee Jennifer was t niet. Dien naam ken ik niet eensDeze iheette kom, je weet wel ,.Ik weet t niet. Misschien bedoel je maar neen, dat kan niet, die heeft geen vischwaterIk geef 't opBegrijp niet wie je bedoelt ,,Dat's merikwaardig. En je hebt hem zelf aan me voorgesteld. Ik dacht dat het een vriend van je was. ,,Dat kan toch wel. Maar op het mo ment Weet ik hem niet te plaatsen. Ben je er absoluut zeker van dat het niet Jenni fer was? Een klein miezeriq mannetje met zoo'n bolle-wangengezicbt, een loranet zonder montuur en een irriteerende ge- woonte om zich aldloor met zoo'n perka- menteriig draaggeluid in zijn handen te wrijven, 'n Beste kerel overiqens. Expert op het gebied van vis9chen. Wat die er men. Maar nu komt het streven naar ge- lijkmaking der loonen door z.q. collectieve contracten. En als die zwakste onder nemingen dan onder het voor haar te zware loonpeil willen uitkomen, wordt de bindendverklaring van de collectieve ar- beidsovereenkomst uitgedacht om haar te vangen. Werkloosheid is natuurlijk het gevolg zoodra de zwakke ondernemingen het TOB NOOIT HOEKJE. ENERGIE. Verspil geen energie, gebruik ze. Wilihelm Ostwald. De spreuk van dezen bekenden Duit- schen geleerde, die hierboven staat, is de formuleering van een reeks van gedach- ten welke ten slotte zijn samengevat in vijf woorden, die Ostwald zelf noemt: „de Energetische Impexatief". Het is hier niet de plaats, om op het ontstaan van dezen imiperatief in te gaan of om nader te ver- klaren welke theoretische overwegingen den geleerde hebben geleid tot het op- stellen van zijn machtwoor'd dat hij als gebiedende eisc'h voor onze maatschappi) met klem aa.nbeval omsitreeks 1890. Maar wij zeggen stellig niet te veel, wanneer wij volhoudert, dat deze woorden op het ge bied der sociologie evenveel invloed heb ben geoefend als Kant's beroemde Kate- gorische Imperatief in de zedeleer. Er is een Engelsch woordspel: Welke zijn de drie beste letters uit het alphabet voor een za ken man Het antwoord luidt: N. R. G. (En-er-qy). Niet slechts voor den zakenman Voor een ieder die slagen wil zouden wij willen aanvullen. En vooral voor dezen tijd Ontzaqlijk zijn de massa's energie. die de wereldoor- log heeft versloruden; geweldliq de hoe- veelheden menschenmatteriaal, die hadden kunnen helpen. om de ontwrichte maat- schappij weer op te bouwen, zijn verdwe- nen en hebben haar energie meegenomen. Het woord van Ostwald heeft meer dan vroeger zin gekregen. het heeft nog groo- ter beteekenis ontvangen, in dezen tijd, waarin voor den opbouw onzer samen- leving geen greintje energie mag verloren gaan. Dit moeten wij bedenken nu oe- heel de wereld zich opmaakt, om het woord van Romain Roland in vervulling te doen gaan: ..Genoeg verwoest, laten wij opbouwen Geen congressen over efficiency, geen redevoeringen van geleerden over dit on derwerp kunnen hier helpen. Elk mensch moet leven in het besef, dat deze tijd van hem eischt, dat hij geen seconde laat ver loren gaan. dat hij geen dynercentimeter arbeid mag verspillen. Duizenden en dui- zenden moeten weer verdiend worden. om de persoonlijke kapitalen op het oude peil te brengen, milliarden moeten ingehaald om het verspilde maatschappelijke kapi taal te herwinnen. Daartoe moet gij medewerken; daartoe dient gij in alles te bedenken dat OstAvaldl's woorden het wachtwoord zijn voor dezen tijd. Dr. Jos. de Cock. Dr. De Cock zal voor de lezers van ons j blad, die Wilskracht, Zelfvertrouwen, Energie en Zelfbeheersohing willen aan- kweeken in de maand Maart kosteloos te Ter Neuzen te spreken zijn. Aanvraqen te richten aan Dr. Jos. de Cock, Van Merlenstraat 120, Den Haag. niet van afweetWoont ergens bui ten, in Surrey geloof ikheeft daar een jufweelfjfe van een huis 'n oude boerderij. zestiende-eeuwsch als ik 't wel heb, die hij heeft laten moderniseeren. Getrouwd natuurlijkmet wie ook weero, jaElla Rod'ford. Al een paar jaar nee langerheeft drie snoezen van kinideren. Jadie heeft het goed". Onder haar eigen tafelgesprek door merkte Olivia, dat het haar pseudo-broer niet naar den vleeze ging. Ze brak het gesprek af en luisterde. Daar zat Jeremy met het air van een roman-schrijver die een oogenblik van inspiratie heeft een geheele familie te ..scheppen". De geluk- kige Jennifer met vrouw, kinderen en huis en vischwater werd ten tooneele gevoerd alsof het een wedlstrijd in film-scenario s bedenken in plaats van een algemeen tafelgesprek bij een zeer respectabele fa milie was. Ze verkende met de punt van haar schoentje voorzichtig het terrein en gaf Jeremy dan een kleinen, venijnigen schop t'egen zijn voet. ,,Dat is toch niet een van de Jennifers van Bletchinley, is 't wel. Mr. Arthur- ton?' vroeg een van de andere gasten. ,,Dien heb ik vroeger gekendden zoon tenmins'te". ,,Neeeen hed anderen kant uit. En deze is nog jong, dertig misschien, de oudste van die drie kinderen is net het beschuite-pap en fijngemaakte bananen tijdperk 'te boven". Weer probeerde Olivia Jeremy door bewerken van zijn eenen voet tot grooter voorzichtigheid te be^vener (Wordt vervolgd.) vhihiiiii mm COURANT Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentc- secretarie ter-inzage ligt een verzoek met bijlagen van AR1J JANNIS DE LE LIJS te Ter Neuzen, om VBBOUN\IHG tot het opriehten en in wer- king brengen van een slagerij in het perceel ka- dastraal bekend in Sectie G, No. 2169. Op Maandag 14 Maart a. s., aea namiddags *3 uur, zal in het gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwiliigiug van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schrif- telijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren liebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het boven- gemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente ken nis n e m e n van de ter zake ingekomen sehrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeen- komstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 28 Februari 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. J. L. DREGMANS, fd. Secretaris. GEMEENTE TER NEUZEN. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen: Overwegende, dat het van belang is, dat de be- volkingsregisters nauwkeurig worden bijgehouden en de krachtige medewerking van de ingtzetenen een eerste vereischte hiertoe is. Herinneren aan de bepalingen van het Koninklijk besluit van 12 December 1922 S 670, volgens welke men aangifte moet doen ten gemeentehuize bij vestiying in deze gemeente met overlegging van een getuigschrift van verandering van werkelijke woonplaats en dit getuigschrift moet aanvragen ter secretariebij vertrek naar een andere gemeente. Verder wordt herinnerd aan de navolgendeartikelen der algemeene politie-verordening dezer gemeente Art. 6. Onverminderd het bepaalde bij art 7 e.v. van het K. B. van 11 Augustus 1920 S 698 is ieder hoofd van een gezin dat binnen de gemeente verhuist voor zich en de leden van zijn gezin, verplicht daarvan binnen veertien dagen kennis te geven ter gemeente-secretarie met nauwkeurige vermeldir.g van straat en huisnummer der nieuwe woning, en opgave van het aantal personen, waaruit het huisgezin bestaat. Art. 7. Iedere hoofdbewoner van een gebouw of een ge- deelte daarvan is verplicht binnen veertien dagen ter gemeente-secretarie kennis te geven van het vertrek of de aankomst van leden van het gezin en inwonende dienstboden. Bij opname in of vertrek uit instellingen van weldadigheid, zal de aangifte moeten geschieden door het hoofd der instelling. Art. 120. Eerste lid. Overtreding van een derartikelen van deze verordening wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden of eene hechtenis van ten hoogste 6 dagen. Ter Neuzen, 1 Maart 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. J. L, DREGMANS, w.n. Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1