ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENT1EBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. DatsKWAlTA ¥¥TTe~nT a n d. Maandag 28 Februari 1927 67e Jaargang. HIBPERWET. biwnehlahd. feuilleton. JAVA. REEPE1SI De mislukte dibbslgaager 4B0NNEMENTSPRIJS B e Boons n g. :«B JSSlgf iJf Pg v™, h„H»r, Tpr Neuzen fr Der Dost f 1 80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f6,60 per jaar V^'iT«LlLdir70,pSl3Pem«aXn franco pe. pes, - Abonneme.'ten W| voowitbetalillfl. Olt blad ve«chUnt lederen MLamnd**-, Woen.dag- en Vrljdaftavond. ~VIER HONDERD GULDEN INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. HET NEDERLANSCH-BELGISCHE VERDRAG. In zijn antwoord! op de alsnog door de commissie van rapporteurs uit de Eerste Kamer gestelde vragen ibetreffende het Nederlandsch-Belgische tractaat betoogt Minister Van Karnebeek o.a„ dat tus schen de mededeelinq, 'dat ingevolge het nieuwe verdrag de bestaande verbinding tusschen Schedde en Rijn als conventio- neele uitweg vervalt, en het bepaalde in art. 3 van dat vendrag, dat het beginsel van de vrije vaart op 'de intermediaire wateren uit art. 2 5 van het oude ir3c" taat herhaalt geenerlei tegenspraak be- &t3De zaak ligt aldus, dat inderdaad de conventioneele verplichting tot het geven van een uitweg over 'die dusgenaamde in termediaire wateren vervalt, maar dat zoolanq die wateren voor onze scheep- vaart in gelbruik zijn, daarop de beginse- len van de vrije scheepvaart en "van ge- lijkheid van behandelinq zullen worden toegepast. Op de scheepvaart mogen dus op 'die wateren geen lasten worden ge- legd, en er moet vrijheid van vlag heer- SlecKts een merk. kan't beste zyn schen. Maar wanneer die wateren voor de scheepvaart onbruikbaar zullen worden, zal geen verdragsbepaling, Nederland meer verplichten ter vervanging van deze waterwegen andere zoodanige aan te wij- zen. De Minister bestrijdt de meening, dat onder het oude tractaat op Nederland de onderhoudsplicht rust ten opzichte van alle intermediaire wateren. De Minister verklaart verder, dat de moeilijkheden, door de mogendheden op- geworpen bij de onde.rhandelingen over het collectieve tractaat en die betrekking hadden op de vrijimaking van de Neder landsch-Belgische betrekkingen, met name daarin bestonden, dat de mogendheden de formule herstellen Wilden van het collec- tief verdrag van 1839, in dien zin, dat het nieuwe verdrag tusschen Belgie en Ne derland wederom zou worden besckouwd als woordelijk ingevoerd in het nieuwe collectieve verdrag met de mogendheden, die dan daarbij partij zouden zijn. NEDERLANDSCHE JAARBEURS. Voor de aanstaande Voorjaarsbeurs, welke van 15 tot en met 24 Maart te Utrecht zal worden gehouden, is thans alle beschikbare expositieruimfce verhuurd; verschillende firma's die zic'h in de laatste weken voor deelneming hebben aange- meld, moesten wegens plaatsgebrek wor den afgewezen. WAT DE WERKL00SHE1D AAN RIJK EN GEMEENTEN RUST. De jongste aflevering van het Maand sehrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevat een overzicht van de uit- gaven van het Ryk en van de gemeenten verband houdecde met de werkeloosheid. De uitgaven van het rgk beliepen in 1925 f5.031.600. Hiervan moeten in'^min- dering worden gebracht f 239.700 aan voorschotten, verleend ten behoeve van de werkloozenkass°n Voor werkverruiming werd besteed f 2 925.800. wacbtgeldrege- lingen f 18 800, werkloosheidsverzekering f 1.813.800 f 239.700), verplaatsing van arbeidskrachten f 31.500 en steun aan crisiswerkloozen f 241.600. Voor 1926 zpn de totale uitgaven voor deze doeleinden geraamd op f 5 783 000. Aan wachtgeHregelingen, werkloosheids verzekering en verplaatsing van arbeids krachten gaven de gemeenten in 1925 in totaal uit f 1.765.700, nl. resp. f 37.400, f 1 700 900 en f 27.400. Voor 1926 was geraamd f 1.670.100. EEN VLOOT WAARMEE MEN GEEN RAAD WEET. Met de liquidatie van onze oorlogsflot- tilje weet men nog ailtijd geen weg, aldus de Brusselsche ,,Standaard". Zooals be kend, liet de regeering, nadat zij tot, de ophetfmg van die flotnlje en het marine- korps, hoofdzakelijk oih bezuinigingsrede- nen, had besloten, door bemiddeling van hare diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland, de vreemde regeeringen polsen aangaande een eventueelen ver- koop van hare torpedqbooten, maar langs dien weg werd geen enkel voorstel ont- vangen, waarin de regeering meende te kunnen treden. Tot dusver is dus geen enkele torpedo- boot verkocht, terwijl ook nog maar een enkel der kleine patrouilleschepen, tegen den prijs van 33.000 fns., aan den sports man baron de Caters van de hand werd gedaan; de regeering weigerde de voor- ioopige verkooping ,,en bloc' welke te Brugge plaats had, te bekrachtigen. Drie andere dezer sehepen zullen afgestaan worden aan de stad Antwerpen, voor den dienst op de Schelde en twee andere aan de Congo-kolonie. Het departement van financie'n is nu met de verkooping der overblijvende patrouilleschepen belast. DE GR1EP. De sterfgevallen, tengevolge van griep te Lomdeii en 105 andere groote steden van Engeland voorgekomen, bedroegen verleden week 990, tegen 759 in de daar- aan voorafgaande week. MUSSOLINI ALS SCHOOLMEESTER Sedert Mussolini de leiding van een klasse van 35 scihooLkinderen opgaf om het leiiderschap over 40 millioen landge- nooten te aanvaarden, heeft zijn meening omtrent de middelen tot het bereiken van discipline zich grondig gewijzigd. In het schoolarchief van het dorpje Gualtieri aan de Po, is n.l. een rapport gevonden. het- welk Benito Mussolini, in 1901, toen hij nog oniderwijzer op de volksschool was, aan den burgemeester over het schooljaar heeft uitgebracht. „De discipline onder mijn leerlingen zoo zegt hij daarin, ,,iheb ik steeds met de eenvoudigste middelen bereikt docft belangsteliing op te wekken. Hetgeen men met dwhiigmiddelen ver- krijgt is geen discipline. Zij onderdruk- ken' de individualiteit en kweeken een be- droevende gezindheid. De onderwijzer moet de oorzaken van het kwaad uit den weg ruimen om niet te moeten onder- drukken Sindsdien heeft de Duce het geweld als heelmiddel aangeprezen en herhaaldelijk verklaard, dat hij gehoorzaamheid ver- langt door liefde en 'anders door geweld. Een goed onderwijzer schijnt hij intus- schen niet te zijn geweest, het vak liet hem tamelijik onversc'hillig. Hij zegt ten- minste in zijn rapport met een lichte iro nic, dat het schoolbezoek weliswaar niets te wenschen overliet, dat de school in die achting der massa stijgt, maar dat de kos- telooze voeding der kinderen daaraan niet vreemd is! Over de examens spreekt Mussolini op een wijze, welke alle tegenstanders dezer veeHgesmade instelling uit het' hart gegre- pen moet zijn. Hij meent, dat de kennis niet naar het examen kan worden afge- meten. ,,Waarom? Om'dat de examens, zooals zij heden ten dage geschieden, het weinig paedagogisch karakter van een Godsoordeel hebben aangenomen, en niet z eld en die leeraren zich naast de kinderen aan dezelfde Godin toevertrouwen: het Geluik". uit het Engelsc'h door NORMAN VENNER. 6) (Vervolg.) „U moet het nu maar zeggen' gaf hij aan zijn besluiteloosheid uiting. Het jonge meisje glimlachte. „Welik weet het eigenlijk niet. Ik heb veel lust om te zeggen: blijf- - Dat Arthur het op deze wel een beetje zondlerlinge manier in elkaar gezet heeft... daar zal hij wel zijn reden voor gehad hebben. En hoe langer ik u aankijk, des te meer raak ik ervan overtuigd, dat het heel goed zal gaanKwaad steekt er niet in, in elk gevaldus volgens mij doet u het beste rustig hier te blijven tot hij terugkom't. Als ik het sanctioneer, komt niemand er'achter. De geldquaestie kun nen we regelen door alle cheques op mijn naam te laten zetten. Dan fungeer ik als schatrijik ,,MaarLady Dorothy!Hoe moet dat?" steunde Jeremy. ,,Tjadaarmee kan ik u niet hel- pen. Dat zul,t u zelf moeten opknappen. En nu ga ik zoolang naar de andere ka merdan kumt u u aankleeden, want de afspraak was, dat we vanmorgen zouen gaan winkelen en daarna lunchen in de Savoy en vanavond naar Sibyl Thorndyke als u dus maar voort wilt maken!" Ze was verdiwenen voordat hij een oe- hoorlijk antwoord kon bedenken. Een oogenblik had hij een onbedwingbaren lust om ervan door te gaan. Maar dan be si oo t hij te blijven, aangestoken als nij was door haar pleizierin de penibele situa- tie, door haar verlangen naar de grap, door haar broer begonnen tot een goed einidie te brengen. Ten slotte was het niets amders dan een 9raP nonsens om zoo iets te dramatiseeren. En met haar en hem te helpen, beloofde het goed te worden. Zonder haar zou hij v6rloren zijn. Wat een schat van een meisje was het! Sportief, van de punt van haar schoentje tot den bol van haar coquet hoedje. Was ze mooi? Dat was gewoon- weg niet uit te maken. Ze had een snoe- zig neusje en haar hoofd was mooi ge- vormd diat kon'je zien door het korte haar meisjes die zoo'n afgeplat hoofd hadden stond dat kapsel niet. Haar mond was te groot, maar er zat een leuke lijn in; de optimistische manier waarop de hoeken even omhooq wezen! Maar her beste van het geheele gezichtje waren de oogen wat kleur ja welke kleur had den ze eigenlijk? Dat wist hij nota-bene niet eensfen wat de uitdrukking be- trof. Groote heldere oogen met zoo iets intelligents en guitigs erin oogen. die je altijd eerlijk. openhartig, onverschrok- ke:n zouden aankijken ooqen, die dooi hun blik je 't gevoel gaven thuis te zijn, die van betrouwbaarheid, van oude, be- kende dingen; van alle deugden, door de traditie gekweekt spraken En Jeremy voelde er zulk een behoette aan aan een hernieuwd contact met traditioneele, met oude bekende idingen. Achter zijn humor, achter zijn gemoedc- Ten slotte wenscht Mussolini, dat het in zijn school gebruikte leesboek zal wor den afgeschaft, omdat het opgesmukt en volgens hem kwezelend-vroom is! HET B'BDREIGDE SHANGHAI. Plet staat nog te bezien, schrijft de N. R. Cr.t., of er wel zoo hevig om Shanghai gevochten zal worden, als men in gewone omstanidigheden zou kunnen verwachten. Het heet wel, dat er een soort van wed- loop naar Shanghai tusschen de Noorde- lijken en Zuidelijken aan den gang is een diat de eersten nu 40.000 man daarheen dirigeeren die tot de best uitgeruste en ge- oefende Chineesche soldaten behooren. Maar de geest van hun aanvoerders is een factor dien men niet uit het oog mag ver- liezen. Verraad, omkooperij, en overloo- pen zijn schering en inslag in het Chi neesche krijgsbedrijf. Tsjang-tsoen-tsjang, de gouverneur van Sjantoenig en een van Fsjang-tso-lin s onderbevelhebbers, heeft thans, naar het schijnt, den door nederlaag in discrediet gekomen Soen-tsjoean-fang vervangen als aanvoerder der Noordel. Hij is een oude mededinger van deze laatste en een jaar of daaroimtrent geleden uit Sjanghai ver- drongen, nadat hij er in 1925 een waar schrikbewind geoefend had. Men weet, dat hij zijn loopbaan als bandiet is begon nen en voor veiler en onvervaarder door- gaat, dan welke amdere legeraanvoerder in China ook. Zijn antecedenten verlee- nen kleur aan de geruchten, idat hij met Tsjiang-kai-sjek, den thans van zijn on- gesteldheid genezen opperbevelhebber der Kantonneezen, "zou onderhandelen over een schikking, volgens welke er om Shanghai heen een onzijdige zone getrok- ken wordt, de inkomsten in het Jang-tse- dal tusschen hem verdeeld zouden worden en zij samen zouden werken tot het instel- len van een centrale regeering, die daarna alle hangende vraagstukken met de Wes- tersche mogendheden zou moeten regelen. Het kan zijn, dat dit gerucht ongeloof- waardig is, maar het is belangwekkend genoeg* om terloops vermeld te worden. Voor de vreemdelingen is in elk geval de aanwezigheid der Britsche troepen een waarborg tegen de uitspattingen der Chi neesche solcLateska. Wij lezen thans, dat er volkomen samenwerking bestaat van de En g else he militaire overheid met de Fransche en Italiaansche tot verdediginq van het concessie-gebied, maar dat de Japanners en Amerikanen nog een af- wachtende houdting aannemen. Aan de aarzeling Van deze laatsten kan de loop der gebeurtenissen wellicht spoedig ge noeg een eind maken en dan zou het ge- meenischappelijk optreden der vreemde strijdlkrachten zich vanzelf als een nood- zakelijkhei'd opdringen. Het is ook bij den beruchten Bokser-opstanid indertijd 'het eenige afdoende miiddel gebleken, om het prestige der Westersche mogendheden te herstellen en hun onderdanen en 'belan- gen te beschermen. TER NEUZEN, 28 Februari 1927. YNSKE. Gezelschep van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Gent. Zooals in de laatste nummers van dit blad is aangekondigd, wordt op Vrijdag a.s. in het'Concert- en Bioscoopgebouw alhier weer een uitvoering gegeven door lijkheid verborg hij een groote behoefte aan iets staibiels, iets waaraan hij zich qeestelijk vasthoudlen kon. Hij voelde zii_h tot in hart en nieren Engelschman en En geland had hem laten voelen, dat hij „de trop" was. De oorlog had in zijn wereldje van vroeger een omwenteling teweegge- bracht....'.. van het kringetje oude vrien- den en bekemden was er niet een meer over. Of ze waren dood de oorlog had een zwaren tol geeischt of ze waren in Indie of Bgypte of Afrika gebleven, de- den daar pogingen om hun leven opnieuw op te bouwe'n. Hij had ten slotte hetzelfde gedaan! Tot hij het niet larger had -V? nen uithouden, tot de behoefte naar En geland terug te keeren, het Engeland waar hij thuis hoorde, om daar weer op nieuw te beginnen, hem te ster.k was ge- worden. En nu stomd hij voor het feit, diat Engeland voor de eer bedankte! Terwijl hij zich aankleedde. neel zorgvuldig, om den dandy in den man, dien hij personifieerde, zooveel mogelijk nabij te komen, overidacht hij dit probleem, ging hij na. of die eene groote behoefte door de positie waarin hij zich op dit ooqenblik bevond, eenige kans op bevre- diging had. Neen, dat spelletje zou hem geen stap vooruit helpen. ,,Ik tel zoo eUend'ig weinig, dat ik de identiteit van een ander, op de manier zooals je een andermans jas aantrekt, kan overnemen, zonder dat iemand er erg in heeft. Zelf heb ik net zooveel identiteit als een paraharingMaar ondertus- schen heeft Olivia 't toch maar gemerkt. n Snoes van een kind! Ik zou wel eens wilier wetenDe mop om haar Olivia te noemen! Er zit niet veel anders op. Ik kan mijn bloedeigen zuster bezwaarlijk het gezelschap van den Kon. Ned. Schouwburg, onder directie van den heei Karel van Rijn. Het overweldigend succes dat dit ge zelschap in het laatst van het vorig jaai had bij zijn eerste optreden alhier, ligt nog versch in het geheugen, en zal, naar we vertrouwen, ook alien die belangstellen in het genieten van goede tooneelvoorstel- lingen ter plaatse een aanleiding zijn, deze onderneming door hun bezoek te steunen. Voor deze voorstelling is de keuze ditmaal gevallen op ,,Ynske", een succes- stuk van Jan Fabricius, den schrijver van Onder een dak ,,Dolle Hans' e.a., alle stukken die allerwege met den grootsten bijval zijn en nog worden vertoond. ,,Ynske" is gebouwd op het motief van twee elkand'er vijandige rassen, de ..Kleiers" en ,,Krammers" en bevat volop gegevens voor aangrijpend spel. Voor hei voetlicht te brengen door artisten van goeden naam is het een veelbelovende avond. DE ZOMERTIJD. Bij Kon. besluit van 22 dezer is de zo- mertijd vastgesteld. aanvangende 15 Mei en eindigende 2 October. SCHAAR VAN WAARDE VERZAND. Blijkens het bericbt aan zeevarenden Is de Oostuitloop van dit vaarwater geheel verzand. De spitse tonnen no. 6 met bol, 7, 8 en 9, en de stompe tonnen nos. 6 met afgeknotten kegel, 7 en 8 worden dezei dagen zonder nadere aankondiging onqe- nomen, evenals de R. Z. H. S. bolton met kegel, NvB.-SvW. Op 51° 23' 36" O.l. is bijgelegd een spitse ton no. 6. De spitse ton no. 1 is voorzien van een bol, de spitse ton no. 2 is opqenomen. COMMISSARIS LOODSWEZEN. Bij Kon. besluit is eervol ontslag ver leend, ter zake van meer dan 65jarigen leeftijd, als commissaris van het loods- wezen te Vlissingen aan den heer P. J. Guttig. REGISTRATIE EN DOMEINEN. Bij beschikking van den Minister van Financien is de directeur der registratie en domeinen K. J. W. Bernet Kempers, ver- plaatst van Middieliburg naar s Graven- hag e. DE MOORD TE IERSEKE. De officier van justitie te Middelburg heeft een belooning van f 400 uitgeloofd voor dengeen, die omtrent den dader of de daders van den moord op den koopman te Ierseke, aanwijzingen of inlichtingen kan geven, welke aanleiding zijn tot ver oordeeling van den dader. Tot nu toe is een bedrag van bijna f 9000 birmengeikoimen voor de achterge- bleven weduwe en tien kinderen. ONZE WEGBEPLANTINGEN. Poot iepen! De rijkstuinlbouiwconsulent voor Zee- land bespreekt in het ..Landbouwblad voor Z. en N.-B." het vraagstuk van on ze w e gib e plan tingen. De consulent acht aanplanting van vruchtboomen niet aan te bevelen. Van een goede verzorging van dit fruit komt niets en extensieve teelt kan tengevolge van het minderwaardige product aan een fruitteeltcentrum zeer groote schade be- met Miss Arthurton betitelen. En ik ben ArthurBeware me, wat een naam! Dat is de keerzijde van de medailie. Ar thur". Hij grijnsde tegen zijn spiegel- beeld. ..Goeie merrege, Arthur. Wat wenscht mijnheer, een up en down of een met omgeslagen puntjes? U heeft maar te kiezen. Doozen vol boorden en een paar dozijntjes dassen. Arthur! AVat een be- labberde naam! Hoe m n pa en ma daar bij gekomen zijn!' Op dat oogenblik kwam Millett met een keurig afgeschuierde jas de kamer binnen. Milletl ,,Ja; mijnheer". ,,Vin-je Arthur geen onmogelijken naam?" ,,Nee, mijnheer ,,Ik vind van wel. Ik krijg er kippevel van 't Past gewoonweg niet bij me. Wat denk jij, zou ik em niet kunnen ver- anderen?" „Ik gel oof van wel, mijniheer. Zoo ieis moet g'eloof ik bij onderhandsche akte ge- beuren. Ik heb een oom, die zijn naam op die manier in Eustace veranderd heeft, mijnheer. De heele familie heeft eraan te pas moeten komen". ,,Ja, d!at zal wel. En Eustace! Eustace is geen haar beter! Nee, dan zal ik me maar bij Arthur houden". ..His Lordship zou misschien ook wel bezwaren gehad habben, mijnheer' ste!- de de bediende met een verbeten gHm- lachje vastt. ..His Lordship?Oja,ml'^ vader! Natuurlijk. Waarschijnlijk heeft hij 'em zelf gekozen. De gekke dingen die sommige mensehen kunnen doen, Millett!" ,,Ja mijnheer. Kan ik nog iets voor u# doen, mijnheer? Nee, mijnheer? Goed, mijnheer". ,,'t Typische knul, die Millettover- peinsde Jeremy toen de dieur zich achter den man gesloten had. ,,Maar oogen heeft hij niet, nog blinder dan de kleinste mol. Zie zoo, klaar ben je, Arthurnu gaan we ons den volke vertoonen". Een poos later zat hij in de vestibule van de Savoy op Olivia te wachten. Hij zat er echter nog geen vijf minuten of hij werd d'oor een knappe vrouw van een jaar of veertig aangesproken. ,,Ah, Mr. Arthurton! Hoe gaat het er- mee?" begroette ze hem enthousiast. „Wat iik ook gedacht hadniet dat ik u hier ontmoeten zou I ,,Wdl, eerlijk gezegd, had ik ook niet gedacht u hier te ontmoeten' gaf Jeremy met een gevoel van: daar zal je het heb ben!, ten antwoord. ,,Ik heb afgesproken met Olivia. Elk oogenblik kan ze hier zijn". ,,'t Spijt me, maar iik moet weg, i t kan niet wachten", verklaarde dfe onbe- kende. ..Maar kom vanavond eten acht uur precies, zooals gewoonlijk en na afloop wordt er ged'anst. Olivia komt mee? Ja. Nee, geen uitvluchten tot van avond". En zonder hem den tijd tot het beden ken van een behoorlijk excuus te laten, ging ze het glazen tourniquet door, stapte in een- groote auto, die al geruimen tijd had staan wachten en reed weg. ,,'n Uitnoodiging voor ons beiden diner en na afloop dlansen kondigde hij met een hulpeloos gezic'nt aan. ioen Olivia zich een paar minuten later bij hern voegde. (Wordt vervolgd.) niiti e jiu< il» —in iii i i r De Burgemeester van TER NEUZEN brengt het volgende ter algemeene kennis: De OFFICIER VAN JUSTITIE bij de ARRON- MSSEMENTS-RECHTBANK te MIDDELBURG brengt ter algemeene kennis, dat eene belooning van wordt nitgeloofd voor dengene, die omtrent den dfider of de daders van den moord, gepleegd te Yerseke in den nacht van 7 op 8 Februari 192", aanwipngen of inlichtingen verstrekt, welke tot veroordeehng van dader of daders leiden. De beoordeeling van de vraag of de verstrekte aanvvijzingen of inlichtingen hebben eeleid tot veroordeeling van dader of daders, en de wiiie van verdeeling der belooning voor het geval, dat meerderen daarop aanspraak mochten maken, blijven overgelaten aan hem, Officier. Middelburg, 24 Februari 1927. De Oflicier van .lustitie, D. J. W0LF80N. Ter Neuzen, 28 Februari 1927. De Burgemeester voornoemd J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van 1ER NELZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentc- secretarie terinzage ligt een verzoek met bijlagen van ARIJ JANNIS DE LE LIP te Ter Neuzen, om VERG UN NINO tot het opriehten en m wer- king brengen van een slagenj h' het perceel ka- dastraal bekend in Sectie G, No. .169. Op Maandag 14 Maart a. s., aes namiddags 3 uur, zal in het gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de mwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schril- te'loowel de verz^ker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor he:boyen- gemelde tijdstip, ter Secretary der gemeente k e n- nis n erne n van deter zake ingekomen schnfturen. De aandaeht van belanghebbenden wordt er op aevestigd, dat volgens de bestaande j unsprudentie ntet tot beroep gerlchtigd zijn, zij, die n.etovereen- komstie art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 28 Februari 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. J. HUIZINGA, Burgemeester. B. 1. ZONNEVIJLLE, Secretaris 1[T1inL7 WSSB>- MB

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1