ALGEMEEN NIEUWS- EH ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Plaatzand. 8033 Woensdag 23 Februari 1927. Jaargang HlfcOERWET. HINDERWET. Be mislukte dubbelgaager UHBSTE BL 8INNEHLAND. FETTILLETO N. BUITENLAND. so26- TT 7, mnnep Ter Neuzen 11 40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post J 1,80 per 3 maancten Bij vooruitbetahng fr. per post pel ABONMEMENTSPRIJS: Voor *t buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bii vooruitbetalmg. Dit blad verschijnt lederen Maandag-, Woensdag. en Vrildagavond. KAKMffir*UitfiM9y Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente- secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van ALPIIONSUS 1100RNAERT te Ter Neuzen, om FERGUN\ING tot het oprichten en in wer- king brengen van een machinefabriek met smederij op het lerceel kadastraal bekend in Sectie C, No. Op Maandag den 7 Maart a. s., uea namiddags te 3 uur, zal in het gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondcling en sehrif- telijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dageu, voor het boven- gemelde tijdstip, ter Seeretarie derge.i.eente k e n- nis nemen vandeter zakeingekomensctinfturen. De aandacht van belanghebbenden woidt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurtspi inientie niet tot beroep gereehtigd zijn, zij, die. niet overeen- komsticr art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor bet geraeentebestuur zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren inondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 21 Februari 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris Buigemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van JULES ALPHON- SE VAN DEN EECKtlOUT te Ter Neuzen, om in het perceel, kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, sectie C, No. 4618, een slagerij te mogen oprichten en in werking brengen door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 21 Februari 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd' J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER Neuzen vrageD voor d<n 4 Maart 1921 aanbiedingen voor het leveren van Plaatzand, in massa, voor de put achter den djjk aan de Scheldekade te Ter Neuzen. Inlichtingen en voorwaarden te vragen aan den gemeente-bouwmeester. Ter Neuzen, den 23 Febr. 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. i. ZONNEVIJLLE, Secretaris. POSTCHkdUE- EN GIRODIENST. Naar verluidt, zal niet worden overge- gaan tot wederinvoering van rentevergoe. ding op saldi bij den posteheque- en giro- diet, st. VERDRAG NEDERLAND—BELG IE. Een brochure van prof. Nelemans. Bp de firma Waltman te Delft is ver schenen een brochure van de hand van prof. Ir. J Nelemans, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool, gefiteldHet verdrag met Belgie naar de Eerste Kamer Overdrjjving en onwaarheid in de oppositie. De algemeene conclusies waartoe de uit het Engelsch door NORMAN VENNER. schrijver aan het slot van zjjne brochure komt, zjjn de vol«ende lo. de eerste overweging van de motie- Marchant (betreffende de bevoegdheid van Nederland om de Wester-Schelde in tjjd van oorlogsgevaar en oorlog voor oorlogs schepen te sluiten) was overbodig eD 2o. de tweede overweging (uitslnitend gaande trgen het kanaal AntwerpenMo r rjjk, zooals het in het verdrag is gedacht) berustte op een dwaling, aangezien bet verdrag aannemeljjker is met dan zonder het kanaal naar Moerdijk, zoowel met het oog op de belangen van Rotterdam, als de voordeelen voor de scheepvaart in Z.-W. Nederland in het algemeen en het behoud raD den sleepdienst langs Dordt. Voor onderscheidene stemmen tegen het wetsvoorstel gold de eerste overweging niet, n 1. de heeren Brautigam, dr. de Visser en dr. van der Waeiden, die alleen met de motie Marchant, medegingen wegens het kanaal naar Moerdijk. Over alle andere bezwaren der oppositie, zooals het Schelde- regime, loodswezen. aanhouden van schepen, is de groote meerderheid der Tweede Kamer (zeker 90 pet.) heengestapt. Geen 10 leden waren per se tegen het verdragbehalve de heer L. de Visser zjjn deartoe te rekenen mej. M-yer en de heeren prof. Veraart, Van Vuuren en baron van Wijnbergen, en mogelijk een of meer van de drie afwezigen. Tot hen schjjnt nog geenerlei geluid van den nieuwen tijd te zjjn doorgedrongen. Wanneer in het voorafzaande aan eenige leidende personen onder de oppositie enkele waarheden werden gezegd zal hun dit niet anders dan aangenaam kunnen zijn, want ook zij namen geen blad voor den mond en om de waarheid is het toch ook in dezen te doen Prof. ColeEbrander eindigde zjjn laatste Gidsartikel aldusDe gedragingen der Tweede Kamer hebben ons volk van stuur gebracht De Eerste Kamer doe ons (in een kloek besluit) onszelf terug vinden. Ik wil daartegenover stellen nu kan men tegen dit of een ander verdrag zjjn, maar dan op grond van argumenten die den toets der critiek kunnen doorstaan, waaraan bljjkens het door mij aangevoerde maar al te veel ontbreekt. De oppositie heeft, deels door orjuist inzicht, deels door groote overdrijving en onwaarheid op vele en belangrijke punten, het Nederlandsche volk en een deel der Tweede Kamer van stuur gebracht. Aan de Eerste thans de beslissing, zonder zich daarbij te laten b'invloeden door argumenten, die den toets der critiek niet kunnen door staan. Voorts is over het verdrag met Be'gie verschenen een brochure met „Stemmen uit anti revolutionaire kringen," onder het motto: //Een zoo belangrijk verdrag moet leven in de ziel van de natie. Legt een kleine meerderheid in de volksvertegen- woordiging dit aan het- eigeu land op, dan wordt onrecht gepleegd, dat niet meer is te herstellen". Het geschrift bevat de volgende artikelen Anti-nationaal" door dr. J. J. van Baarsel, //Zelfbehoud en naastenl efde" door P. L. de Gaay Fortmar, burgemeester van Dordrecht, //Eenzijdig vertrouwen" door prof. dr. V. Hepp, //Belgie en wij door G. Hofstede, ,<Het verkeerd 4) (Verivolg.) „Enne ook niet een of andere dame met een gabroken hart?" Uitgesloten. Ik ben vrijgezel zonder ad'spiraties naar een anderen staat, dus dat kan niet". Ik zou er wel zin in hebben maar natuurlijk 't is onmogelijk. Zoo iets gaat niet". ,,Gaat niiet? Waarom niet? Je hebt't al gedaan, onbewust natuurlijk, maar onder- tussohen zijn de menschen van de renbaan en mijn bediende er toch maar netjes in- gevlogen. Geen enkele reden om niet hier in deze uiterst sympathieke omgevinq te venblijven, om het bescheiden viooltje te spden, terwijl ik stilletjes verdWijn. En als ik terug kom, wanneer weet ik nog niet, zetten we de grap voort als onaf - soheidelijken. a'ls een nieuwerwetschen Siameeschen tweeling, met dat verschil, dat ik dan mijn baard laat staan of zoo iets dergelijks, als onderscheidingsteeken, dat de lui er niet te veel inloopen". ,,Ik zie je al met een baard: *t zal je goed staan. Maar goed, mijn gevoelens ko- men er niet op aan. 'n arme slokker als ik! Kom op de proppen met je stamboom en stel me even links en rechts voor, mijn broers, mijn zosteris, mijn vendere familie, vrlienden, kennissen, vijanden, gewoonten, eigenaardigheden, bezigheden, wat u wel en wat u niet doet, waar u van houdt en waar u uw neus voor optre;kt ,,Geen kleinigheid!" ,Jouw voorstel is ook geen kleinig- heid ..Beware me, dat beteekent toch niets' Ik ben een hermietwaarachtig! De laatste drie weken is hier niemand ge- weest. Vrienden heb ik nietdie paar van de rennen uitgezonderd, nouen wat die betreft staat je succes als een paal boven water. En familie? Mijn vader is Lord Amlett. verder heb ik een broer, ouder dan i'k, Philip, advocaat of zoo iets dergeliiks is-ie, en een zuster Olivia, een kind van een jaar of twintiganders niet". Op dezelfde schetsmatige manier, met en negeeren van alle details, dat van een benijdenswaard'ig optimisme blijk gaf. ging hij een minuut of vijf met zijn levens- beschrijving ten behoeve van zijn dubbel- giaruger in spe voort. Door een gelukkigen samenloop van omst a n digh eid'e n h add en ze beiden in Cambridige gestudeerd, al was het dan niet aan dezelfde faculteit. Ze hadden hetzelfde 'n tikje geaffecteerde accent en ze verheugden zich allebei in een gladge schoren gezicht. ,,En, wat ik nog weten wou", begon Jeremy, toen zij'n gasbheer zweeg, ,,zing je in je bad of niet?" „S©ms. Maar nooit hard. Ik neurie meerdat hooren ze niet". ,,Nee, gelukkig maar. want ik zing niet". i 't Zou niets gehinderd hebbendan hadden ze gedacht, dat ik verliefd was. i dat ik daardoor van-slag was". bpgir." door J. van der Molen Tzn., Historische herinneringen uit den jot gsten tijd" door prof dr. A. A. van S< hidven, en ,/Kapitaa vormiug eu kapitaalverspddng" door mr. E. J E. G. 7onkenr,erg. Een enkele greep slechts uit het laatste artikel, Schr. wjjst op de vele vormen van kapitaalvernietiging, kapbaalsver-pilling en vermindertng van arbt-idsgelegenbeid, welke van dit verdrag voor Nedt-rland de gevolgen zullen zjjn, hp besluit z/Ons anti-revo'utionaire volk, dat zjj het, door de tardieve voorlichting door onze pers. zeer laat, maar dan nu toch niet minder helder dit alles in ruimer kring langzamerhand begiot in te zien, vestigt, voor zoover het maar eenigszins kennis nam van het verdrag, zjj a hoop op de Eerste Kamer in vast vertrouweD, dat dit college zal handden in de Ijjn van het regeerings- beltid der laatste jareu, en deze kapitaal verspilling, dit ge^aar voor vermindering van arbeidsgelegenheid voor onze bevolking zal verhoeden. Zoo zu'len onze anti revolutionaire ver- tegenwoordigers, daartoe medewerkend, weer in 's lands belang bandelen, weer tot kapitaalvoi ming en meer volkswel aart medewerken, maar ditmaal niet, als vrucht daarvan, door een groot deel der kiezer3 worden misverstaan en in den sleek gelaten. lntegendeel, het in overgroote massa, Gode zij dank, nog nationaal gevoelende, vaderlaodlievende Nederlandsche volk, zal hun dank weten". DE K XIII IN DEN IND1SCHEN OCEAAN Uit van den commandant der zeemacht in Nederlandsch Indie ontvangen inlichtingen, die telegrafisch door den minister van marine gevraagd waren, naar aanleiding van het Ane'a-bericht over Hr. Ms. K XIII van 18 dezer, is gebleken, dat de toedracht van de zaak de volgeDde is geweest: Gedurende de vaart onder water heeft bjj het instrueeren van ODgeoefende inlandsche scbepelingen een verkeerde manupulatie plaats gehad, waardoor te veel water is gekomen in een der in het voorschip lig- gende hulptanks. Als gevolg hiervan geraakte de boot uit haar evenwichtstoestand en ging ze onder het aannemen van helling naar beneden Dadeljjk werd ingegrepen en door het leegblazen van een paar tanks werd de daleDde beweging der boot op 70 m^ter tot staan gebracht, waarna de evenwichts toestand der boot wederom in orde gebracht werd. AaDgezien geen lekkages en defecten waren vastgesteld (ook van kraken der span- ten was geen sprake) werd de vaart onder water voortgezet. De boot heeft geen averjj. HARWICH—VL1SSINGEN 1NPLAATS VAN HARWICH-ANTWERPEN? In de jongste vergadering van het be- stuur der Ai twerpsche Kamer van Koop- handel heeft, naar men uit Brussel meldt, de voorziiter uiedegedeeid, dat hjj met een paar hooge ambtenarcn heeft gedonfereerd over een eventueele en ten zeerste gewen- ..En wat je tanden betreft! Zijn die van jezdf, of een kunstwerk van d'en een of anderen tandarts?" ,,Van mezelf. Als je nog meer compii- menten weet ,.En andere onmogelijke liefhebberijen heb je niet? Je staat niet op voor het ont bijit, je houdt geen witte muizen, je doe niet aan zooveel minuten per dag gedach tenconcentratie of zoo iets dergelijks?" ,,Nee. aan dergelijke buitenissigheden maak ik me niet selluldig. Heeft u nog iets?" ,,Ik zou wel een week zoo voort kunnen gaan en allemaal belangrijke vragen.... vragen waar het op aan komt: bijvoor- beeld hoe je je eieren eet en of je je taar; knappend prefereert, of je siobkouse i draagt, of je kort aangebonden bent, tegen de telefoonjuffrouw, vloekt enz. enz., hoe je je kleedt, of je bijvoorbeeld in Januari zonder overjas uitgaat als het niet regent eno, hoopen meer. Allemaal vragen van het allergrootste gewicht. Klein.ig- heden, waar t op aan komtwaar- je bij je familie en kennissen in de gaten zou loopen. Vergaloppeer ik me op een punt, dan lig ik en jij bent er niet om me bij het opstaan de zeer gewaardeerde be hulpzame hand te reiken' ,,Kom. onEin. Er is niets aan je draaiit er je hand1 niet voor om". „Van jouw standipunt bekeken. Maar ik zie het al aanikomen, dat ik die drie dulzend pond in bet zweet mijns aan- schijns zal moeten verdienen. Niet? Frt fin, we zullen zien we gelijk krijgt". Het geimproviseerde diner bleek uitste kend te zijn. Tot laat in den nacht, onder scnte wjjziging van df zoogenuamde factuur- taxe, welke laatste voorai zwaar vvt-egt op den A .twerpschen g aauhandel. Uit de^e conferentie zou gebl ken zpn, dat er hoop bestaat op een grondige wjjziging van be- doelde taxe. Verder ze de de voorzitter nog, dat van zekere zjjde stappen waren gedaan bjj de Nationale Maa scbappjj van Belgische Spoorwegen ten eit de een geregelden trein- dienst te veikrpgen tusscben Vlissingenen Antwerpen ten t/ehneve van de passag'ers van de ljjn HarwichAntwerpen welke alsdan haar booten te Vlissingen zou doen aanleggen en vermoede'ijk den passagiers- dienst op Antwerpen zou supprimeeren. Tegen dit plan zal nu, door het bestuur der Kamer, tjj de b'trokken autoriteiten met alle kracht worden geprotesteerd. HET VLAAMSCHE NAT10NAL1SME. In al de katholieke kerken van West- Vlaanderen is Zondag een herderlpk schrp ven van den bisschop van Bruyge voorgelezen, waarin op de volg'nde wij«e het Vlaamsche na ional sme woidt veioordeeld: Wjj meenen verplicht te zijn de geloo vigen te moeten waarschuwen tegen de werking vau sommige mannen, die zich aanstellen als katholirken, ja zelfs als katholieker dan de b sschoppen en die be- gocnen zjjn, waar alle afvalligheid begint, met zich af te sche den van de gemeen schap met de kerkeljjke overhetd, door woord en schrift. Door hun geheele handel wjjze zOfken zp het verstand van de een- voudige menscben in de war te bre> gen, nopens de bisschoppeljjke vocschriften. Deze, zoo beweren zjj, verplichten enkel de geesteljjken, alsof de geloo^igen nieteven- als de gees'elpkheid de leidirg van de kerkeljjke overheid moeten volgen. De zaak is zoo klaar, dat wjj het tot nn toe niet noodig achten, een nbuwe open- bare verklaring af te kondigen, doch gezien de hardnekkigbeid van enkele aanleiders en tot ontlasting van ons geweten, houden »jj eraan opnnuw te verklaren dat wjj de nationalistische politiek afbeuren en ver oordeeien en nameljjk het zoogezegde Vlaamsche nationalisue in den zin van den brief der bisschoppen van Belgie op 11 October 1925. Wij verbieden op strenge wjjze alle dag- bladen en geschriften, die deze dwalingen verdedigen, te lezen of te verspreiden en wp verwittigen alle geloovigen, dat zp, die deze politiek begunstigen. zich in een ge- wetenszware zaak aan ongehoorzaamheid en opstand tegen het wettig gezag, ook het kerkelpbe, zouden schuldig maken. DE ENGELSCHE POLITIEK IN CHIN A. Als een klein, maar een zoet visebje heeft Engeland thans scbrijft de N. R. Crt. de overeenkomsten met Kanton nopens de eoncessies van Haukou en Kioekiang bin- nengehaald Sir Austen Chamberlain heeft Maandag de bepalingen van de nieuwe re- geling aan het Lagerhuis medegedeeld en ook de oppositie was er voldaan over. Afgescheiden van de vraag hoedfEngelschen in China zelven erover denken, dat zij te Hankou en Kioekiang in vele opzichten van de Chineezen afhankeljjk worsen, is het voor O'Malley een succes geweest dat het rooken van onitelbare sigaretten, ieder in een gemakkelijken stoel voor het open raam, bleven de bei'de samenzweerders zitten napraten, verwenkten ze detail na detail, vulden, ze dan hier dan daar een leemte aan; in een woord. gaven ze zich al'le moeite om den poets dien de Hon. Arthur Arthurton de niets vermoedende wereld wilde bakken tot in de onderdee- len te volmaken. Den volgeniden morgen werd Jeremy met een schok van schrik wakker. Hij keek om zich been. Een vreemde kamer, een vreemd bed, een collectie herinnerin gen, die op een te veel van het goede in den vorm van anderlhalve flesch Mersault wezen: waakte hij of droomde hij? Daar werd op de deur getikt. ,,Binnen!" riep hij ondanks zijn veront- rustende gedachten nog wat slaperig. „Uw bad is klaar, meneer!" kond'igde zijn bediende in correcte houding voor het bed aan. ,,En de andere meneer is al weg. Heeft een ibriefje voor u achterge- laten. Astublieft". Het bewuste briefje had het volgende adres: Arthur Arthurton, Esquire. Het was kort maar kraohtig. Waarde Laytree. Ik ga er vandoor, voordat het te laat is. Je mocht nog eens van gedachten ver- anderen! Ik heb je alles volgens mij allies verteld, wat je nog niet weet moet je maar van mijn bediende zien te weten te komen. *ik Wou dat je mijn exit gezien had: een bril met sdhildpadden- montuur om mijn scihoonheid te ver'ber- bjj Tsjen's handteekening onder de over- eenkomst heeft gekregen, niettegensfaande Engelaiid bljjkens degewisselde vrkli.ringen in twee dingen op zjjn stuk bljjlt staan het behoudt z ch het recht voor, met andere overheden te onderhande en dan de Kan- tonneesche op plaatsen waar zjj de facto de macht in handen hebben, en ook om over zjjn t oepen te bt-schikken, zoo dezen nood g mochten zjjn voor d- beschermir g van Brii8cke levrns te Sjanghai. Te Sjangbai is de algemeene s'akiDg nog in vollen gang, maar lang kan zjj niet duren. Het geld om haar te steunen is, naar men in Engeland meent, uit Moskou gekomen, maar kan niet vo'doende zijn om het groote aantal stakers en hun gezinntn te onderhouden. Toen de Hongkongsche afgevaardigden op een srbeiderscongres te Kanton opgewekt warden een a'gemeene staking op touw te zetten, antwoordden zjj dat zij bp een vorige staking nauweljjbs genoeg s'eun hadden gekregen om er hun eten voor te koopen en dat er voor hun gezinnen niet gezorgd was. Als zjj weer staakieD, moest de Kan'onneesche regeerirg hun een uitkeering waarborgen ongeveer gelpk staande met het door hen te verbeuren loon. Als demonstrate tot „verwelkoming" van de zegevieiende troepen, is de staking te Sjarghai tiouwens te vroeg gekomen, aangezien de Kantonreezen nog op een afstand "an de Had staan en maarscbalk Soen-tsjoeang fang er, bljjkens zijn krasse onthoofdingsmaatregelen, nog het gezag uitoefent. In ons ochtendblad is een Reuterbericht opgenomen, volgens hetwelk de Etgehche regeering een nieuwe nota aan Moskou in zake de anti-Engelsche propaganda voor- bereid. #Als de extremistische leden van het kabinet de overhand behouden, zal de nota dreigen met een afbreken van de diplomatieke betrekkirgen als de anti- Engelsche propaganda niet onmiddelljjk ophoudt. De gematigde elementen echter, tot welke ook Austen Chamberlain behoort, zjjn daartegen, daar de Sowjetregeering niet voor alle communistische propaganda aan- sprakelpk is, die toch niet op zal houden als de betrekkingen verbroken worden." Het feit dat Reuter uitkomt voor de twee stroomingen in den boezem van het kabinet over de politiek tegenover Sowjet-Rusland, is opmerkelijk genoeg om er even bjj stil te staan. De Daily Mail had Maandag juist ont- huld dat de voorstanders van een handelend optreden tegen Moskou nng wel in de minderheid in het kabinet waren, maar toch sterken invloed van conservatieve par- lementsleden achter zich hadd- n en dat de „sterke mannen" in het babinet er ten slotte in geslaagd waren, hun collega's te overtuigen dat er thars een kiachtige waarschuwing aan Moskou dieride gegeven te worden Protestnota's O'er de scheDding van de bppaling^n van de Enge'sch Sow- jetrussisebe haDd"lsovereenkomst, waarbjj Moskou zich gebonden had geen propaganda tegen Erg. land in Europa en elders te voeren, zjjn er al verzonden in 1920. 1921, 1928, 1924 en 1926 door opnecvolger de regeeringen. zelfs door de regeering uit de arbeiderspaDij naar aanleiding van den brief van Zinowjef. Zij hebben op den gen. een mank been en een hooge, ruzie- erige stem. Zooals je ziet, helb ik mijn zacht, goedaardig karakter wel dwang aangedaan. Maar een succes, dat ik had! Veel plezierverdedig de vesting maar met mannenmoed tot ik terugkom. A. Arthurton, ..Asjebilieftdacht Jeremy, ,,daar zit ten we nou. Gisteren Jeremy Laytree. zonder een rooien duit, maar ook zonder een verpJiohting, vandaag de Honorable Arthur Arthurton. met een hoop duiten, een piekfijne etagewoning, een bediende met een gezicht waar de zelfgenoegzaam- hei'd1 dik op ligt, een aristocratische fami lie, een broer en een zuster en en dat is het Ihinkenide paard, een schep verplich- tingen en de hemel mage weten wat voor complicaties in het vooruitzicht! ,,Zoo is hij goed ging hij luidop tegen zijn bediende voort. ,,Ja, ontbijt in bed na het bad". De eerste camplicatie liet niet lang op zich waohten. Een twintig minuten later, toen hij in een pronkstuk van een kamer- jas, een creatie van blauwe zij met roode figuren zijn correspondentie zat na te kij- ken, hoorde hij opeens een hooge stem, de stem van een vrouw. Wat ze zei kon hij niet verstaan, maar het geluid alleen was al meer dan gemoeg. Hij vloekte binnens- monds. ,,Bn de vent heeft me nogal verteld. dat hij nooit bezoek kreegbedacht hij woe d'end. ..Enfin, ze zal moeten wachten. Dan visch ik eerst uit hoe ze heet en wie ze is en dan maar moedig erop af". (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1