ALGEMEEN N1EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. KWATT/gV Dat'sKWAfTA No. 3023. Maandag 31 Januari 1927. 67e Jaargang motorvordering. Een vervolging in Thibet. Hoest, Keslpijn ABOHNEMEHTSPRIJS BINNENLANO. fil 8'JirsntAND. Dit blad verschlint lederen Maandag, Woensdag- eo VHidagavond. JBJHHS/STJS] BXJ-A.3D- RAADSVERGADERING. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat eene Openbare Ver- radering van den Qemeenteraad is belegd tegen jonderdag 3 Februari 1927, des vocrmiddags 10 uur. Ter Neuzen, den 28 Januari 1927. De Burgemeester voornoemd, 1. HU1ZINGA. INGBZONDEN MEDEDEELINGEN SlecKts een merk kan't beste zijn HET NEDERLANDSCH BELGISCH VERDRAG. Lieflijkheden van de ,,Nation Beige". De vraag, of htt wetsontwerp tot goed- keuriDg van het verdrag 'usschen Ned rland en Belgie door de Eerste Kamer zal worden aangenomen, wordt door de „Nation Beige h-t beruchte anuexionistische blad, niet rechtstreeks beantwoord, maar erg gerust bljjkt het er toch geenszins van te zjjn. En waar het de redactie aan argument en ontbreekt, om haar standpunt aannemelyk te maken, zoekt zjj haar toevlucht tot schelden, hetgeen dit dient eerlijkhtids- halve erkend haar bijzonder goed afgaat. Van onze Eerste-Kamerleden zegt de v Nation Beige": ,/Waar de geest van Pon tius Pila'us, versterkt en gesteund door een fliuke dosis puriteinsche schijnheilig- heid, in hun midden niet afwezig blijkt, is er niets makkr lijker dan om zich achter een g ondwettelijk argument te verschuilen fcedoeld wordt hier, zooals men begrijpen zal, dat sommige bepalingen in het verdrag met onze Grondwet in strijd zouden zijn zich te onthouden en aldus de goed- keurirg van zijn kiezers weg te dragen, zonder rechtstreeks in oppositie te komen met den Minister der Koningin." Aau het slot van haar //betoog" lanceert de /Nation Beige" nog de volgende litf- lijkheid ,0f het verdrag door de Eerste Kamer goedgekeurd wordt dan wel verworpen wel verre van ds bauden tussehen beide vo keren nauwer toe te halen, zal hetgeen met betrekking tot het verdrag reeds is gebeurd en nog staat te gebeuren, een schel licht werpen op het diepe, onver- zo°nbare antagonisme, dat tussehen da Noordelijke en Zui^elijke Nederlanden, tus sehen Nederland en Belgie bestaat." Erenmin als men in het huis van den gehangene over den strop p'eegt te spreken, behoorde de Nation Beige" aan de Neder- landsche politiek het odium van onverzoen- FEIJILLETON. Naar het Engelsch van OTTWELL BINNS. lykheid op te leggen, wa«r de redactie toch de duidelijkste blijken g» eft, dat verzoening, zelfs een streven er naar, haar ten eenen- male vreemd is. Dez* r dagen hebben 48 Gereformeerde predikanten der Ned. Herv. Kerk u;t alle deelen des lands aan het lid der Tweede Kamer prof. dr. H. Vi scher een adres gezonden, waarin zij verklaren, voile ver- trouwen te stellen in bet door hem s'eeds oorgestane politieke beginsel, hetweik hem ook bij de br striding van het Nederl.- Belgische tractaat leidde. VOOR INTERN. REGELING DER SUIKERPR1JZEN. Op een vraag van het Tweede Kamerlid van Rappard Is de regeering niet van meening. in verband met de opmerkingen, gemaakt bp de algemeene beschouwingtn over de S'ants- begro tii g voor 927, dat, al mogen de suikei pryz> n achteraf nog al zyn meege- vallen, dit met het oog toekorost geen reden mag zijn om niet reeds thans het initiatief te nemen tot een inter ratio rale regeling te komtn, waar ij tussehen de producerrende landen der g- hiele wereld overeengekomen wordt, het stelsel der binnenlaufsche protectie, inwelken vorm ook, op te heffen heeft de minister vanfinancien geantwoord: Alrorens dezerzyds het initia'ief wordt genomen tot het bijeenroepen van een con ference, die maatregelen zou hebben te bespreken als in de vraag zyn bedceld, dierit het vast te staan, dat dit initiatief, van Nederland uitgaande, een redelijke kans van s'agen biedt. Dit punt is thans bp de regeering in onderzoek. DORUS RIJKER'S 80e VERJAARDAG. Den gehtelen dag heeft het Dinsdag in de wonmg van d-n tachtigjarigen Do us Rijkers te Den Helder brieven en tele- grammen gestro md. Ook vele persootlijke ge!ukw»n chen moest de jubilaris in ont- vangst nemen. In den namiddag maakte het plaatselpk huldigingscotmte zijn opwacbtirg. De heer H-nri ter Hall, voorzitter van het „Dorus Rpkersfonds", was met zijn echtgenoote overgekomen. Hij sprak trefifende woorden tot den jubi'ar's. Van de Noord- en Zuid- Hollandsche R-ddingsmaatschappp ontving „Opa" een vo ledige radin-installat'e. Uit alle deelen van Euiopa zijn teleg'afl sche gelukwenschen gekomen uit Prankrijk, DuitschlaLd, Italie en zelfs uit Amerika. UIT DE ANT. REV. PARTIJ. Nuar gemeld wordt, hebben an i-revolu tionairen Dmsdag te Utrecht een vergade- riDg gehouden, waaiin de moeilpkheden zpn besproken, die zich in den laatsten tijd in genoemde party hebben voorgedaan. Men hoopt een oplossing te kunnen vinden welke de verschillende richtingen bevredigt. Het Tweede Kamerlid prof. Visscher nam aan de besprekingen deel. DE LOKAAL SFOORWEGOP ZU1D BEVELAND. Naar van officie'e zyde wordt medege- deeld, zal het in het a s. najaar reeds mo- ge!pk zpn, dat het goederen vervoer op de nieuwe lijnen der lok ,al poor op Zuid- BeveJand in voile omvang plaats heeft. De landbouwers zullen dan dus hun oogstpro- duc;en per spoor kunnen afleveren. Met het personenverkeer zal in Mei a s. (de juiste datum is nng riet bekend) worden begonnen. CU1T5CBLAND. Vrpdagmiddagheeft het nrg sterk ge- spannen bij het verdeplen van deportefeuilles in het nieuwe Duitsche kabinet onder pre sidium van rpkskanselier dr. Marx. Dit was ta verwachtm schrpfi; de N. R Ort. van wege de bekende onverzadelpkheid van de Duitsch-nationalen, d e van hun aanvan- kelijke aanspraken op vpf portefeuilles, waarmee zij op de nieuwe regeering hun stemp 1 over dien van de ardere pa'tpen htengedrukt zouden hebbfn, al moeilpk af te brengen waren geweest. Maar ook om hun vier portefeuilles te kunnen bezorgen, was htt noodig dat ande.ieu tot opoffering bereid blek^n en het geval wilde dat juist de volkspartij daardoor de dupe werd, de party die hardnekkig gemanoeuvreerd heeft, om de recbterzpde op he! kussen te helpen. De volkspartij moest Zater^ag haar fiat op de bezetting der porttfeuill s r.og geven, maar als zij dat niet doet, wret zij dat Marx dreigt zijn opdracht aan president Hmdenburg terug te geven. De volkspartij moge rouwig zpn o^er den loop dien de onderhandelingen tot op- lossirg van de crisis hebben genomen, maar dit berruw komt telaat. Tegen den zin van de protestantsche elementen in haar boez m is de medewerking van het c ntrum aan een kabinet gekocht met toezeggirg inzake de confessionee'e school en het con cordant; tegen den zin van de fabrikanten die a'tijd zulk een groote rol ir. de oude nationaal-liberale parti) hebben gespeeld, zpn eoncessies op oeconomisch g»-bied gfdaan, en de partij in haar g-heel moet tot de slotsom komen dat haar invloed, in het nieuwe kabinet in vergelijklng met het oude, ges'onken is, en dat er een paar conservatievcn in zullen zitten die wat al te veel rechts staan naar haar zin. Hergt. dien de ruitsch-naiionalen voor de portefeu lie van binnenlandsche zaken hebben aangewezen, is indertijd de aau- voerder geweest van de ouverzettelpke groep in zijn partij, welke haar stem niet aan het z/ratanswerk" van de regeling van Dawes wilde geven. Graf, die voor de portefeuille van justitie bestemd is, behoort eveneens tot den reactionairsten vleugel. De repu- blike nen klagen reeds eteen en been dat de Duitsche recterlyke vonnissen sterk in het nadeel van links en in het vourdeel van rechts uitvallen en dit zal er met Graf aan h»t hoofd van het departement van justitie zeker niet beter op worden. Voor de rest zal men de daden van de n'euwe regeering af moeten wachten en ook haar stevigheid. Inderdaad, het is een me^rdrrheidska' inet geworden, maar de meerderheid waarop het in den Rijksdag moet steunen is geen eigenlijke yworking major ty". De nieuwe coali ie omvat 111 Duitsch-r ationalen, 51 leden 'an de volks partij, 19 led n van de Beiersche partij en 69 van het centrum, te zameu dus 250 stfmmer. op een totaal van 493. De heele regeeriDgsmeerdei heid bedraagt dus 7 stem men. Deze verhouding s'elt haar bij af- wezigheid van eenige harr-r aanhai gers of rebeliie .van andtren, elk oogenbhk aan een r.ederlaag bloot en Matx gaat daarom ver- moedelpk in zee in het goed veitrouwen dat de Oeconomische Vereeniging, de be- houdzieke kleine partjj van 17 midden- standers, beieid zal zpn haar in moeilpke omstandighiden te hulp te komen. Gaat het bp ten stemming z^er scherp tegen links, dan zullen misschien de volk- schen oi k tot bpstar.d bereid zpn, al nemen zp het op dit ocgenblik den Duitsch-natio- nalen gloe:end kwalijk dat dezen zich voor ministerieele zetels bereid hebben laten vinden tot onderschrijving van de republi- kemsche geloofbelijdenis en Stresemann s buitenlandsch program, wat nader zal moeten blijken wanneer Marx komende week in den Rijksdag de regeeringsver- klaring vcorleest. Zulke stukken ?pn in- tussehen poedig vergeten en de DuRsch- na'iona'e ministers zullen in de praktpk wel laten blijken dat zij bp elke gunstige gelegenheid het roir naar rechts wenschen te drukken. DE LESSEN DER GROOTE STAKING IN ENGELAND. Wal er Laef, de voorzitter van de West minster Bank, heeft in de jaarlpksche ver- gadering van aandeelhouders te Londen gezegd, dat een der belangrijkste gevolgen van de groote staking van veileden jaar is geweest, dat het duidelijk is geworden, dat de economische kracht van het land veel grooter is, dan iemand had aange nomen. Men heeft zpn toevlucht niet tot buitenlandsche leeningen behoeven te nemen en de gevolgtrekking moet worden ge maakt, dat het bedrag der binnenlandsche spaarpenningen en de inkomsten uit den cnzichtbaren uitvoer belangrpk grooter moeten zpn dan de ramicgen, die daar- over vroeger zijn gemaakt. Omtrent de tcekoms-t van handel en industrie zeide Laef, dat het gebied van het kupitaal zich snel op groote schaal uitbreidt, OPROER IN EEN STRAFKOLONIE IN INDO CHINA. Volgens een mededeeling van het Fran- sche ministerie van Kolonien is een groot aantal Inlandsche dwangarbeiders in de strafkolonie van Laitsjau (lndo China) in opstand gekomen. De „for<}ats" overvielen hun bewakers en wisten wapenen in handen te krpgen. De rebeliie was spordig onder- drukt, echter niet dan nadat 2 Europeacen vermoord waren. Een aantal gevangenen is nog voortvluchtig. IN DRIE WEKEN BIJNA 1000 DOODEN AAN GR1EP IN ENGELAND. Ondanks de goede mtdische zorgen heeft, naar de Matin meldt, de in Engeland heerrchende griep ep'demie gedurende de week eindigende 22 Januari, 470 menschen- levens geeischt alleen in de 104 voor naamste plaalsen. De tweede week van Januari was dat aantal 326, de eerste week 162. In totaal zijn dus in drie weken tvgen de 1000 menschen aan griep of haar gevolgen gestorver. 86) (Vervolg.) Met even opgetrokken wenkbrauwen keek hij Janet aan, dan keerde hij zich tot Sherrington met de vraag: ,,Het meisje wi.1 het kind-meisje meenemen?' ,,Ja, natuurlijk". ,,Maar weet ze wat dat beteekent? Elf jaar in een klooster is lang en zij is als kind er gekomen. Dat blijft niet zonder invloed. Zelfs ik, die toch een ongeloo- vige ben iik kan niet meer geheel vrij komen, Nu en dan betrap ik me erop, wanneer ik de groote gongs boor, dat ik mijn rozekrans zoek. 't Is gebeurd, dat ik opeens: „Om, mani padnie hum" begon te galmen. En dit kind-meisjehoe moet het verder met haar gaan? Dat klooster hoog in de berg-en is haar we reldin de echte wereld zal ze bang zijn, zal zij niet weten hoe te doen, zal zij zich ongelukkig voelen- Heeft het meisje daar wel aan gedacht?" Sherrington vertaalde Nima's cpmer- kingen. Janet luisterde aandachtig toe: toen hij zweeg gaf ze in een enkelen zin antwoord, dien Sherrington weer voor Nima vertaalde. ,,Ze heeft eraan gedacht. We gaan morgen naar het klooster. Het kind- meisje mag zelf kiezen". ,,Dan wed ik om een paar yaks, dat ze niet meegaat, broeder. Ge gelooft het niet? Morgen zuilt ge het hooren"- En werkelijk. Nima kreeg gelijk. Na een lang ond'erhoud met de abdis van het klooster, de vrouw die over de eene helft van het groote gebouw. de nonnen-afdee- li.ng, den scepter zwaaide, een onderhoud met veel diplomatieke complimentjes en nog meer beloften, kregen zij de ge- we use hie toestemming: het ...kinid-meisje" mocht zelf beslissen. Na een poosje wach ten zagen ze dezelfde jonge non binnen- koimeit, die zij bij hun eerste bezoek door haar intelligente oogen en fijngevormd gelaat opgemerkt hadden. Na een vrien- delijiken gilimlach tegen Janet keerde ze zich om en ging naar de abdis toe. De eerwaaride Moeder vermorste geen tijd met voorzichtig voorbereiden. Ze vertel- de het verhaal in zoo weinig mogelijk woorden en deed daarna de vraag waar het om ging: ,,Wat wil je? Weggaan, kind?" De jonge non schrok- Angstig ging ze achteruit tot ze naast de abdis stond. Toen begon ze te protesteeren, een stort- vloed van woorden en zoo heftiq aesticu- leeren en neen schuidden. dat de zwaar- wollen pruik haar van het hoofd gleed, waardoor de gladde kaalgeschoren sche- del met Ihier en daar een eiqenaard'ige cirkelvorimige plek, nog kaler dan de schedelhuid eromheen en glimmemdrood alsof het pas-geheele brandwonden waren te zien kwam. Onder het protesteeren van het meisje door boog Nima zich naar Sherrington toe en fluisterd'e hem in het oor: ,,Ze heeft de voorgeschreven behande ling a'l ondergaan. Kijk maar naar die hoofdhuiid.die cirkelvormig verbrande plekken. Daar kan geen haar meer groeienwat zou er in de wereld van het meisje, waar het kindmeisje ook zou moeten women, van die lidteekens gezegd worden? Maar wat praat ik, ze gaat niet". Sherrington onthield zich van tegen sprekeni; van het eerste oogenblik af was het duidelijk geweest, dat Nima met zijn positief: ze gaat niet! gelijk zou krijgen. Onder het praten, werd; de stem van de jonge vrouw scherper, keken de donkere oogen tel'kens vijandig den kant van Janet op- En terwijl Sherrington van de een naar de ander keek, begreep hij, dat de kloof die deze twee vrouwen scheiclde, niet meer te overbruggen was: door haar omgeving verschilden ze in alles in haar gedachten, haar idealen, haar ge heele levensbeschouwing. ,,Ge hoort het zelfhet kind-meisje verkiest het klooster", zei de abdis. toen de jonge vrouw ziweeg. ,,Ja, ja tenzij ze een man boven het klooster verkiest," kwam Nima er tus schen. ,,Dat gebeurt nooit, gaf de abdis DINANT WEER MET ZIJN TOREN GEKROOND. De f ekende p,-ervorniige toren van Dinent, die een \an de eerste gcbouwen was, welke dior de Duitsclnrs bp hun inval in Belgie werden vernield, is ft ans geheel herbou* d en het vriendeli]ke stadje aan de Meas prrjkt weer als van ouds met zpn to:en:je, dat stteds kenschetsend is giwe' st voor Dinant. In October 1925 had de aanbesteding plaats voor een bedrag van bpna een half millioen fraECS. De toren is totaal 42.30 miter hoog, terwijl de peer allien 9.70 meter hoog is de oppervlakte van de peer is 973 vierkante meter. Het werk werd voltooid door het plaatsen van het kru's, dat versch-idene honderdin kilo's zwaar is en bpna zes meter hoog. TER NEUZEN, 31 Januari 1927. GEMEENTERAAD. In de op a.s. Donderdag, des voormid- dags 10 uur, te houden openbare vergade- ring van iden gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel van Burg, en Weth. tot aan'koop van verschillende percee- len grond in de Axelsdhestraat. 4. Idem tot aankoop van een perceel- tje grond van de N.V. ,,De Hoop en een van den heer G. F. P. van der Peijl alhier. 5. Idem tot overname van eene straat van het Rijk. Idem om aan den heer H. H. A. Bauwens te Hulst vergunning te verleenen een riool te leggen in ge- meentegrond. 7. Idem om aan den agent-recher- cheur van politie eene gratificatie te verleenen van f 75 per maand voor de waarneming van de be trekking van inspecteur van politie. 8. Idem om aan den heer A. C. de Coninck eene gratificatie te ver leenen van 100 per maand, voor de waarneming van de betrekking van den onderwijzer P. J. Eijke. 9. Idem tot wijziging van het Regle- ment voor het burgerlijk armbe- stuur. 10. Idem tot wijziging van de regeling voor de werkverschaffing. 11. Idem tot verdere uitvoering van de afgraving van den Scheldedijk. 12. Idem om gunstig te beschikken op het adres van het bestuur der Vereen. voor Chr. Volksonlderwijs alhier, houdende verzoek om gel- den uit de gemeentekas, ex-artikel 72 der L. O. Wet 1920. 13. Idem tot vaststelling van eene ver- ordening op het geven van voor publiek toegankelijike lichtbeelden- vertooningen in de gemeente Tei Neuzen. 14. Idem tot aankoop van inschrijvin- qen op een der Grootboeken der N. W. S. 15. Idem tot bekening van rente- gevenlde stukken bij de Ned. Bank. 16. idem tot het aanqaan van eene kasgeldleening tot een bedrag van f 40.000. streng ten antwoond, ..Wij zijn niet als andere vrouwen!" De Thibetaan begon te lachen alsof er iets in de woorden was, dat hem buiten- gewoon vermaakte. En zelfs na het weg gaan van de jonge vrouw bleef hij zoo irriteerend doorgrinniken, dat Sherrington hem ten einde raad, ter wille van Janet, die met haar handen voor haar gezicht stond te snikken, met een niet bepaald zachten por in zijn zijde om stil-zijn ver- zocht. Het einide was, dat ze zonder afscheid nemen van de jonge non, die hardnekkig weigerde Janet goedendaq te komen zeg- gen, het klooster verlieten- Dien avond, toen ze na het eten bij,een zaten en Sher rington met het vertellen begon van alles wat Nima over het kind-meisje gezegd had en wat hij bij het onderhoud met de abdis gedacht had, stond Nima-tashi op een gegeven oogenblik op en verdween in de duisternis. Na misschien een uur kwam hij terug, maar nu was hij niet alleen; "naasit hem stond een vrouw in de kleeder- dracbt van een Boeddhistische non. Sher rington staarde de verschijning verbaasd aan het duurde wel een halve minuut, voordat hij in staat was te vragen: ,,Nima wie is dat nu weer De reusachtige Thibetaan qooide zijn hoofd in zijn nek en lachte tot de berg- warjden het gebas twintigvoudig herhaal- den. Dit. broeder. is het juweel in de lotos het eenige edelgesteente, dat ik er ooit INGEZONDEN MEDEDEELTNGPd* Mijnhardt's Hoesttabletten. Doos 30 ct. Mijnhardt's Keelpijntabletten, 60 en 30 ct. Bij Apoth. en Drogisten. in gevonden heb." Zonder iets van die woordspeling te begrijpen, keek Sherrington van Nima naar de vrouw en van de vrouw naar Nima. De Thibetaan begon weer sniake- lijk te ladhen. Herinnert ge u het verhaal van lang geleden nog, broeder hoe het gekomen is, dat ik van lama karavaan- 1 eider geworden ben Omdat ;k een non liefgekregen had ,,'ja natuurlijk herinnex ik me dat ,,Dit is die non Om haar liefde voor mij hebben ze haar naar dit klooster in de bergen gestuurd hier zou ze mij nooit terugzien. En ziedaar na die zeven jaar ontmoeten we elkaar juist hier- Bij het weggaan vanmiddag zag ik haar opeens en omdat de moeder-overste niet wist wie ik was, waren we in de gelegenheid om met elkaar te praten en... maar wat valt er nog meer te vertellen. Voor die vrouw ben ik de heele wereld... dat is genoeg om mani padme hum „Nima.begon Sherrington streng. Maar bij het zden van het berouwvolle ge zicht van den Thibetaan kon hij zich niet langer goed houden; hij barstte in lachen uit en toen hij begon te bedaren, was: Je bent een groote schooier, Nima het eenige, wat er van die boetpredieatie over bleef. (Slot volgt.) a NEUZENSCHE COURANT UUilv.il' Ui x u j w De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter algemeene kennis dat gedurende de maand FEBRU ARI a. s. op de Gemeente-Secretarie voor ten ieder ter inzage is nedergelegd de ingevolge hetbepaalde bij artikel 48 M, van het Inkwartieringsbesluit opge- maakte lijst van in de gemeente aanwezige motor- voertuigen. Ter Neuzen, 31 Januari 1927. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1927 | | pagina 1