BUR6ERLUKEN STAND. koofdj&fcak VI van den kapitaaldienst /1460; kosten voortvloeiende uit de stremining van het verkeer over een brag van den Rijkswater- staat ten gevolge van vernieuwing f 140, ver- goeding art. 100 der L. 0. wet aan besturen van bijzondere scholen 000kosten overbren- ging, plaataing en verpleging van arme krank- zinnigen f 12,50, voorschotten aan emigranten naar Canada flOOO; rente van geldleeningen ten laste van hoofdstak XIII par. 2 komende f 10,42; buitengewone vernieuwing van straten 2460; totaal 6857,92; te verlagen de volgende posten: achterstai- lige uitgaven van vorige dienstjaren flOOO; onvoorziene uitgaven 687,50; uitbreiding del gemeentelijke werk- en opslagplaats flOOO, totaal f 2687,50. Met algemeene stemmen wordt aldus be- sloten. 15. Beschikbaar stellen van een crediet voor electrificatie der christelijke school te Spui. De VOORZITTER deelt mede, dat, na het op-make n der agenda, nog is ingekomen een' verzoek van het bestuur der Christelijke school te Sp-ui, am van wege de gemeente een crediet beschikbaar te stellen voor het aan. leggen van een electrische lichtinstallatie in de school. De kosten zijn geraamd op f 109. Het aanbrengen dezer installatie zal ten zeer- ste strekken in het belang van het avond- sdhool-onderwijs. De inspecteur heeft aan het plan zijn goed- keuring geheoht. Hij vraagt, of de raad dit verzoek thans nog behandelen wil, aangezien er nu eemgen tijd zal verloopen eer de raad weer wordt bijeen- ^Nadat geen der leden tegen behandeling bezwaar blijkt te hebben, deelt hij mede, dat Burgeon©ester en Wethouders voorstellen he verzoek in te willigen. De heer DIELEMAN betuigt zijn spijt, dat 'dit verzoek niet eerder is ingekomen. De VOORZITTER deelt mede, dat het, m verband met de vervulling der wettelijke for- maHteiten langen tijd i,s onderweg geweest. De heer DIELEMAN gelooft, dat het advies van Burgemeester en Wethouders in deze wel spoedig was opgemaakt, als-bij het goed voor heeft zelfs zonder overleg. Men moet toch bij het beoordeelen dezer aanvraag met uit het oog verliezen, dat de gemeente m de buurt- schap Spui cok gas gaat le-veren, dat mins- tens evengoed, zoo niet beter is voor verlici ting en ook nog voor verwarmmg kan dienen. Hii gelooft daarom, dat het wel wat vooibarig is, zoo maar ineens aan dat verzoek a>e te o.wen. Hij zou het nogal erg vmden, dat, als strakjes de gemeente daar met gas Komt, zij het schoolgebouw voor verlichting en verwar- ming voorbij zou moeten gaan, en thans ten behoeve van electrische aansluitmg geld uit- cavph De VOORZITTER meikt op, dat in de toe- komst aansluiting voor verwarming toch nog '"^heer BAERT spreekt in denzelfden geest als de heer Dieleman; het zou een voordeel zijn voor de gemeentelijke gasfabnek, als de school daarbij werd aangesloten. De heer WEIJNS deelt mede, dat het ver- lichten met gas ook is besproken in de ver gadering van het scboolbestuur, doch dat bleak er in ziin geheel voor geen gas, doch wel elec- triciteit te nemen, omdat dit laatste meer is overeenkomstig de eischen van den tijd. Als er nu een gasleiding lag, was het nog wat an ders, maar nu de electrisdhe draden er liggen wenscht men daarvan o-ok gebruik te maken. De heer 't GILDE zou gaarne vernemen wanneer men in de school van dat licht gebruik zou willen maken. Aanstonds liggen de gas- buizen er toch ook. Hij is het eens met de heeren Dieleman en Baert, en meent, dat er zooveel mogelijk van het gemeentebedrijf meet geprofiteerd worden,, wanneer voor een derge Tiike zaak gelden moeten gevoteerid worden. Indien hij zijn stem geeft aan het voorstel dan is dit om mede te werken aan een betere ver lichting voor de school. Hij vraagt, wanned het gas op 't Spui kan zijn aangelegc De VOORZITTER: Begin Februan; dat is dus niet te vroeg. De heer OGGEL acht deze besprekmg on- vruchtbaar. Indien het schoolbestuur gmden vraagt voor het aanleggen van geleidmgen voor electrisch licht, is de raad verplicht die toe te staan. Hij haalt een geval aan van een gemeente in Noord-Holland, waar men zelf. verplicht is geworden een crediet te verleenen vooi het vervangen der gasverlicnting doo electriciteit. Overigems zou spreker ook graag gezien hebben, dat ze gebruik hadden gemaakt van gas. De heer DIELEMAN meent, dat bet school- bestuur van Spui te hoog staat, om zoo iets uit te halen, als de heer Oggel daar van een gemeente in Noord-Holland verte J meent, dat zij nog wel eens konden wach^ op het gas; dat kan maar een paar maanden meer duren. De heer WEIJNS verwomiert zich over den heer 't Gilde; hij meende, dat dit zoo'n voor- stander was van electriciteit. De heer 't GILDE wil hierop wel een nadere toelichting vragen en zou gaarne bevujzen voor die bewering zien bijgebracht. Hij heet zich voor zoover hij zich herinneren kan mm- mer als zoodanig uitgelaten. De heer WEIJNS merkt op, dat men ook niet uit het oog moet verliezen, dat men er op Spui al lang over bezig is; men was daar iaren geleden al over electrisch licht bezig. De heer J. DE FEIJTER zou het verzoek willen inwilligen, zooals ze het vragen. De ver lichting met petroleum is slecht, en dient dus zoodra mogelijk door een betere te worden vervangen. Bovendien, het hchtverbruik is ook niet zoo gnoot; als het niu nog gmg om honderden kubieke meters gas, was het nog de moeite waard er nog pogingen voor aan te wenden, maar ten slotte is het maar een heel klein beetje, alleen als er avondsehool woydt gehouden, of als er eens een vergadermg plaats heeft. Laat den raad het verzoek maar inwilligen. De heer KRUIJSSE betoogt, dat de raad m deze niets kan voorsohrijven; hij kan bet ver- werpen of aannemen. Wordt het verworpen gaat 't nu- in boropp <^n Hnn krijtren ze het toch. Hij meent, dat het sohoolbestuur het zelf moet weten. Wat de opmerking van den heer Weijns aan het adres van den heer 't Gilde betreft merkt spreker op, dat het bij dezer. meer ging over den vorm van de uitvoe- ring. Hij heeft'zich niimmer tegenstamler van electrisch licht verklaard, ook toen hij het -worstel tot electrificatie betreed, want hij zeide ook nog; bij ,bet .misschien ook wel zou nemen. De heer DIELEMAN wenschte den verkeer- den indruk weg te nemen, dat hij het scbool bestuur zou willen verplichten gas te nemen, maar hij heeft alleen willen wijzen op het be lang, dat hierbij voor de gemeente betrokken is, die toch f 109 voor het werk moet geven. Indien ze gas afnamen kwam dat geleidelijk in de gemeentekas terug. Hij vmdt het W eigenaardig, dat ze juist nu met dat verzoek gekomen zijn, nu het nog maar een kwstie van een goede maand is, dat ook het gaslich er komt. De heer WEIJNS: U moet niet vergeten, dat er al 9 jaar aan gewerkt wordt. Naar mijn meening zouden de buitenmenschen nooit gas gekregen hebben, als er ook geen electriciteit gekomen was. De heer OGGEL merkt op, dat aan de me- dedeelimg, dat het verzoek wordt ingewilligd, het beleefd verzoek zou kunnen worden toege- voegd, om het met gas te doen. De VOORZITTER meent, dat daartegen for- meel bezwaar zou bestaan. De heer OGGEL gelooft, dat er toch niets tegen zou zijn, om er aan toe te voegen, dat het in het belang der gemeente zou zijn de verlichting te verbeteren met gas? De heer WEIJNS herhaalt, dat de zaak door het bestuur der school van beide kanten is be- keken, maar ze waren alien voor electriciteit. Men kan nu nog wel van alles beproeven, doch dat zal zonder resultaat blijven. Bovendien: het is nu de tijd am de vebbetering der verlich ting aan te brengen, men heeft het licht noodig. De heer 't GILDE geeft in overweging het verzoek nog eens terug te zenden naar Burge meester en Wethouders voor nader overleg, met het scboolbestuur. De VOORZITTER maakt daartegen be zwaar, aangezien de raad zich nu eenmaal voor ibehandelinig heeft uitgesproken. De heer BAERT imerkt op, dat de heer Oggel wel heeft meegedeeid, dat in zekere gemeente een schoolbestuur in het gelijk gesteld werd, toen het gaslicht door electriciteit wilde ver vangen, maar hij heeft er niet bijverteld, of daar ook een gemeentegasfabriek was, dan wel een maatschappij of tmissdhien een particulier. Dat zou toch wel verschil maken. De heer OGGE L kan het voorbeeld niet ster- ker uitdrukken, dan door het meegedeelde. De VOORZITTER acht de zaak voldoende besproken en brengt het voorstel van Burge meester en Wethouders, om het verzoek toe te staan in stemming. Het wordt aangenomen met 7 tegen 2 stemimen. Voor stemmen de heeren Kruijsse, J. de Feij- ter, Koster, Weijns, P. de Feijter, 't Gilde, en Oggel; tegen stemmen de heeren Baert en Dieleman. De heer KRUIJSSE merkt nog op, dat, in dien men meent, dat de tram te .snel rijdt, aan stonds behoort te worden ingegrepen en pro- ces-verbaal moet worden opgemaakt. De VOORZITTER zal er zijn aandacht aan schenken. te organiseeren, in plaats van onder elkaar te J van Maria Petronella Warrens. 27 Nov. Al- 16. Mededeeling. De VOORZITTER deelt mede, dat het con tract betreffende gaslevering in Ter Neuzen met het bestuur dier gemeente is geteekend, en Burgemeester en Wethouders machtiging vra gen om tot de uitvoering van het werk over te gaan, het aankoopen van grond voor een fit- terswoning, aankoop buizen, vergrooting van het kantoor aan de gasfabriek, doch zij zullen den raad zooveel mogelijk op de hoogte houden van den gang van zaken. De heer 't GILDE vraagt of het besluit tot aankoop van den grond en de teekening van de fitterswoning ook nog onder de oogen van den raad komt. De VOORZITTER acht dit niet wel mogelijk, zonder stagnatie in de vordering der werk- zaamheden te veroorzaken. Hij zou gaarne zien, dat aan Burgemeester en Wethouders en de Gascommissie een blancocrediet werd ver- leend. Het kan gebeuren, dat men vandaag of morgen een stukje grond moet koopen en ineenis moet doorslaan. Dat is louter een kwestie van uitvoering. De heer 't GILDE kan er wel mede_ accoord gaan. Hij wil echter op iets anders wijzen. Bij de behandeling der begrooting in den gemeen- teraad van Ter Neuzen is uit een mededeeling vaii den Voorzitter, of uit het verslag van Bur gemeester en Wethouders, aan spreker gebleken, daymen er in Ter Neuzen op rekent, dat bij het aanleggen der gasleidingen op het grondgebied van die gemeente werkloozen uit die gemeente zullen worden tewerk gesteld. Het zijn wel leden van dezelfde gemeenschap, maar nu de gemeente Axel de voile risico vooi dat belangrijke werk op zich genomen heeft, meent hij, dat die gemeente ook in de eerste plaats voor haar eigen inwoners moet zorgen en alle werkzaamheden, zoowel die in Ter Neuzen als in Axel door arbeiders uit Axel be- hooren te worden verricht. Hij heeft het al- thans zoo begrepen en acht het daarom noodig. die blijkbaar in Ter Neuzen heerschende mee ning, den kop in te drukken, en te doen uit- komen, dat men er daar niet op behoeft te re- kenen dat het werk in Ter Neuzen door arbei ders uit die gemeente zal worden verricht. Hij wil althans niet hopen, dat daaroontrent mon- deling of schriftelijk iets anders is overeen- gekomen. De VOORZITTER deelt mede, dat bij de conferentie van Burgemeester en Wethouders en de Gascommissie met het gerneentebestuur van Ter Neuzen het eind der besprekingen de vraag werd gesteld, of voor het uitvoeren van het werk in die gemeente ook rekening zou worden gehouden met de werkloozen in 1 er Neuzen. Toen is door Burgemeester en Wet houders toegezegd, dat ook wel enkele werk- lieden uit die gemeente zouden kunnen worden tewerk gesteld, doch in hoofdzaak zullen, zoo wel op het grondgebied van Axel als van Ter Neuzen de werkzaamheden dioor menschen uit Axel worden verricht; er moet niet den indruk gevestigd worden, dat dit anders zou zijn. Daarvan staat niets op schrift, maar het is een mondelinge toezegging, die Burgemeester en Wethouders niet willen verbreken. De gevraagde machtiging wordt met alge meene stemmen verleend. Vervolgenis deelt de VOORZITTER mede, dat de werkzaamheden van de uibreiding van het gasnet zoover gevorderd zijn, dat a.s. Vrijdag in de buurscbap Sassing de verlichting met gas zal kunnen plaats hebben, bij degenen die daar reeds zijn aangesloten. 17. Omvraag. a. De heer OGGEL wijst op het pas yoor- gekomen ongeval aan den overweg bij het spoorwegstation. Van wege de spoorwegmaat- schappij is reeds medewerking tot verbetering van den toe,stand toegezegd, doch hij meent, dat er meer toezicht zou moeten zijn op het rijden van de tram door de kom van Axel, het- geen met te groote snelheid geschiedt. Dat 1 evert dikwijils op verschillende punten gevaar op. De VOORZITTER zegt toe, daamaar eens te zullen laten kijken en zich in verbinding te zullen stellen met den tram-directeur. De heer KRUIJSSE mremt het eigenaardig, dat een lid van het d'agelijksch bestuur, die in de gelegenheid is te alien tijde in te grijpen, wanneer er in de gemeente iets mankeert, cp deze wijze gebruik maakt van de omvraag om dat te verkrijgen. Voor de raaidsleden is dit iets anders, maar een wethouder behueft toch niet te wacliten tot het raadszitting is om een verbetering te verkrijgen? Waarom heeft hij niet dadelijk ingegrepen? Hij behoeft daar- vcor toch wn machtiging van den raad De VOORZITTER kan meedeelen, dat die kwestie reeds in de vergadering van Burge meester en Wethouders is besproken. Onrnid- dellijk n,a het ongeluk hebben Burgemeester en Wethouders zich in verbinding gesteld met de directie der spoorwegmaatsohannii Mechelen Ter Neuzen en, den directeur der tramweg- maatschappij, teneinde maatregelen tot verbe tering van den plaatselijken toestand, voor de passage te overwegen. Als gesvolg hiervan zal een conferentie trier die directies plaats hebben. b. De heer 't GILDE vraagt den Voorzitter of een regeling is ontworpen volgens welke voor het verrichten van werkzaamheden bij de uitbreiding van het gasbuizenmet arbeiders over de arbeidsbeurs zouden genomen worden. 2e of aan deze regeling steeds de hand is gehouden en hiervan niet is afgeweken, dooi den Correspondent der Arbeidsbemiddeling zooals hem bij geruchte is medegedeeld. 3e of die arbeiders die den langsten tijd als werkeloos staan ingeschreven ook steeds eerst aan de beurt zijn als er werk komt of bij de verwisseling der ploegen. 4de of er door Burgemeester en Wethouders is gezorgd, dat het gerneentebestuur in vol- doende^mate medezeggenschap kon uitoefenen ten opzichte van het richtige nakomen der ploegenverwisseling. De VOORZITTER verklaart, dat het hem genoegen doet, dat deze vragen worden ge steld omdat hij daar door in de gelegenheid is, in het publiek mede te deelen hoe de gang van zaken in deze is. Zoodra de opzichter van den aannemer Wil son hier is aangekomen, heeft hij deze te ken- nem gegeven, dat volgens afspraak de arbei ders moesten worden aangenomen door bamid- deling van den correspondent der arbeidsbeurs. Toen bleek echter, dat deze reeds enkele werk- lieden had aangenomen. Spreker heeft er hem toen op gewezen, dat dit een verkeerde manier was, want dat hij zich eerst met hem had moeten verstaan. De menschen die hij nu een maal aangenomen had waren er echter en kon den door hem niet meer worden weggestuurd. Van d,e klachten die toen geuit werden, wa ren verschillende gegrond en naar aanleiding daarvan heeft spreker een conferentie gehad met den opzichter, waarbij voor het tewerk- stellen van werkloozen een regeling werd ge- troffen. Deze kwam hierop neer, dat in de eerste plaats in aanmerking zouden komen werklooze hoofden, van gezinneu en dat deze na 14 dagen werken door anderen zouden wor den afgelost. Er werd echer een uitzondering gemaakt voor 2 menschen, die de opzichter vast wenschte te houden, daar hij te kennen gaf met het oog op de practische belangen van het werk een, paar menschen moest hebben die van het werk eenlge routine hadden en waar op hij kon rekenen. Bij de verwisseling heeft de opzichter echter weer meer dan 2 vaste menschen aangehouden. Toen spreker hem daarop wees zeide hij meer- dere vaste menschen noodig te hebben eh bo vendien toch ook naar hier gekomen te ziin om dat te verdienen, en al zoo 't werk econo- mdsch te moeten verrichten. Het spijt spreker, dat de opzichter zijn woord niet heeft gehou den, want daaruit zijn veel onaanigenaamheden voortgekomen. Als er nu gewisseld wordt houd hij een bepaald aantal vaste menschen, maar de anderen worden alle genomen over den correspondent van de arbeidsbeurs. De heer't GILDEDus het gerucht is juist, dat niet altijd de hand is gehouden aan de af spraak, om de menschen om de 14 dagen te vervangen, over de arbeidsbeurs. De VOORZITTER kan aannemen, dat het voor een goeden gang van het werk gewenscht is, dat er een aantal menschen zijn,die met den gang van het werk op de hoogte zijn, maar dan had de opzichter, dat dadelijk moeten zeg- gen, dan hadden we daarmede rekening kun nen houden. De heer 't GILDE: Kunt u mij overigens garandeeren, dat zij die 't lanigst werkloos waren het eerst voor werken in aanmerkir.g kwamen De VOORZITTER deelt mede, dat hij met den correspondent was overeengekomen, dat de kostwinner met de grootste gezinnen hei eerst in aanmerking zouden komen. Maar of er eerst geholpen zijn die b.v. nog maar 1 dag stonden ingeschreven, tegenover anderen die al 3 dagen stonden ingeschreiven, is iets waar- op hij thans geen antwoord kan geven, dat zou hij eerst moeten nazien. De heer 't GILDE heeft vernomen, dat per- sonen die ingeschreven stonden niet werden aangenomen en er waren er die niet ingeschre- liggen ikankeren, tegen elkaar en met allerlei praatjes bij den Burgemeester aan te komen. Dat alles heeft zulke rotte toestanden tenge- volge. De heer DIELEMAN meent, dat de groote fout daarin gelegen is, dat de aannemer niet geweten heeft, niet dat hij zich moet bahelpen met werklieden van Axel, maar met werkloo zen van Axel. Als hij er nu zes, zeven, tien, vast in diemst houdt beteekent de verwisseling ten slotte niet veel meer en ook acht hij een termijm van 14 dagen voor de verwisseling nog al lang. Als iemand geen werk heeft, is het ook nog al lang, om 14 dagen te wachten ©er hij wat kan verdienen. De grootste fout is, dat het contract het gemeentebestuur in den steek laat en men dus niet kan optreden. Bij elk die werken kan en graag wil, moet het een storm in de ziel verwekken als hij an deren steeds ziet werken en zelf niet aan den slag kan komen. Daarbij komt, dat we er dan strakjes mee zitten, bij het steuncomite. De VOORZITTER merkt op, dat men de zaak ook eens van een anderen kant moet be- lichten. De aannemer tracht het werk zoo goedkoop mogelijk uit te voeren en als in het contract was opgenomen, dat voor het werk uitsluitend werklooze arbeiders moesten ge- bruikt worden en dan bij amwisseling, dan zou het werk veel duurder geweest zijn. De heer DIELEMAN kan zich niet inden- ken, dat dit duurder zou komen. Men moet onze werkloozen niet vergelijken bij die uit Den Haag of Amsterdam. De VOORZITTER: Zeker, maar dat weten die aannemers die elders gevestigd zijn niet. Toen ik het ;den opzirihter meedeelde, dat hij werkloozen moest aannemen, sprong hij er van terug. Ik heb hem echter terstond gerust ge steld, door de mededeeling, dat het hier men schen zijn, die, als ize kunnen, het geheele jaar werken en hij heeft dan ook spoedig verklaard, dat het hem wel mee valt. Hij is echter, begrij- pelijker wijze, gekomen om wat te verdienen. De zaak moet van weerskanten belicht worden. Er zou echter rekening kunnen gehouden wor den met het gesprokene. De heer DIELEMAN zou gaarne zien, dat er voor het aanbesteden der uitbreiding naar Ter Neuzen rekening mede gehouden werd. De VOORZITTER zegt toe, dat Burgemees ter en Wethouders het gesprokene zullen over- wegen. De heer 't GILDE vraagt, of de Voorzitter nog niet heeft overwogen, of de commissie tot regeling van den nood der werkloozen bijeen te roepen en of de daarin bestaande vacature al is aangevuld. De VOORZITTER antwoordt, dat de vaca ture nog niet is vervuld. Dit zal binnen kort aan de orde komen. c. De heer DIELEMAN vraagt wat meer aandacht te besteden aan het onderhoud van den Buitenweg. Het lijkt wel een polderweg. De VOORZITTER antwoordt, dat bij de werken aan dien. weg, nogal veel zand daarop is geibracht. Tijdems het bietenvervoer is dit door den regen modder geworden. De Buiten weg zal dezer dagen, ook met de andere, voor reiniging worden onderhanden genomen. d. De heer DIELEMAN merkt op, dat het al heel lang geleden is, dat tot aanstelling van een derden istraabwerker is besloten. Hoe staat het toch met de aanstelling Hij heeft nog niet eens bemerkt, dat er een oproeping heeft plaats gehad. De VOORZITTER merkt op, dat de gelden daarvoor eerst zijn aangevraagd op de begroo ting voor 1927, en dat Burgemeester en Wet houders de goedkeuring dier begrooting wilden afwachtan. In elk geval is bet de bedoeling de indiensttreding te hepalen op 1 Januari 1927. De heer DIELEMAN: Nu is het mij dui- delijk. De VOORZITTER: De oproeping zal ge- schieden in het plaatselijk blad. Dat wordt toch iemand uit Axel. De benoeming kan in den loop der maand December gesdhieden. en stonden en een briefje kregan om te komen werken. Hij vindt dat afkeurenswaardig en het spijt hem, dit te moeten zeggen, dat Bur gemeester en Wethouders in gebreke zijn ge- bleven niet contractueel vast te leggen, dat dit zoo zou gebeuren. Op deze manier krijgen wij ontevredenheid als een gevolg van verkeerde tosst anden De heer KRUIJSSE vraagt, of een onder- handsche aambesteding heeft plaats gehad. ])e VOORZITTER: De aanbesteding heeft plaats gehad bij insohrijving. De heer KRUIJSSE: Hebben Burgemeester en Wethouders de voorwaarde gesteld, dat het werk door Axelsohe werkloozen moest worden verricht? De heer OGGEL: Dat wel, maar met, dat het omgewisseld moest worden, niet dat ze om de 14 dagen anderen moesten nemen. Als cut als voorwaarde was gesteld, waren er mis schien wel geen inschrijvingen geweest. Dat is beslist voor iemand die een werk uit te voe ren heeft wel een bezwaar en het valt in den opzichter te prijzen, dat hij tot het verkrijgen eener zoo goed mogelijke oplossing heeft mee- gewerkt. De VOORZITTER stemt dat toe, maar merkt op, dat hij zijn afspraak had behooren na te komen. De heer 't GILDE heeft geen grief tegen den opzichter der firma Wilson, maar wel tegen Burgemeester en Wethouders, aangezien blijkt, dat ze geen volledige omschrijving van de bedoeling die hier met het oog op de werk- loosheid voorzat hebben gegeven. Hij acht dat betreurenswaardiig en moet dat ten zeerste af- keuren, dat thans, omdat men zich niet aan een vaste regeling houdt, het instituut der arbeids bemiddeling op zij gesohaven is. De VOORZITTER: Dat laatste is met juist, de menschen moeten, om aan het werk te wor den gezet, foij de arbeidsbemiddeling als werk loos zijn ingeschreven. De heer OGGEL merkt op, dat er dan toch ook nog misbruik mogelijk is, als de menschen worden ingeschreven op het oogrenblik, dat ze voor te werkstelling worden aanjgeweZien. Van dergelijk machtsmisbruik wordt de correspon dent wel eens besohuldigd. Zijn daarover al eens inlichtingen gevraagd. De VOORZITTER: Mij is zoo iets ook wel eens ter oore gekomen en ik heb daar een on- derzoek naar ingesteld. De correspondent ont- kent pertinent dat zoo iets zou zijn voorgeko- men. Indien een werkman niet bij hem staat ingeschreven, wordt hij als werkend beschiourwd. De heer't GILDE zegt nogmaals, te betreu- ren, dat er niet aan 'n vaste regeling de hand wordt gehouden, hetgeen de oorzaak wordt van misstan'd-en. Het is echter de sdhuld van de arbeiders zelf, ze worden, de dupe van hun eigen onverschilligheid, Spreker heeft het hier al meermalen uitgedrukt, dat ze te laksch zijn en het spijt hem, dat ze niet geinoeg doorchon- gen zijn van het besef, dat hun macht ligt in organisatie en dat dit noodig is voor hand- having hunner rechten, ook in een christelijke gemeente als Axel. Hij maant hen aan zich e. De heer DIELEMAN bespreekt den toe- stand van den weg van de brag naar Drie Schouwen, Vooral de zijweg lijkt wel een modderpoel. Verbetering is dringend nood- zakelijk, want voetgangers en wielrijders moe ten toch van diem zijweg gebruik maken. Kun nen Burgemeester en Wethouders bij het pol- derbestuur geen aandrang uitoefenen om dat te verbeteren, al was, het door het strooien vf - macadam Het is meester en WetfRliai. hebben echter geen ma treden indien het polde Spreker heeft de vorige bezig was het sliik op te rdSnen. De heer DIELEMAN: Dat wil zeggen, dat ze bezig zijn de moddergaten aan te vullen met modder. Maar u zult toch wel met mij over- tuigcl zijn, dat dit niet afdoende is. De VOORZITTER: We zullen eens probee- ren of we verbetering kunnen bewerken. Niets meer te belhandelen zijnde, sluit hij de vergadering door het uitsprekem van het dank- gebed. phonsus Joseph, z. van Cornells Johannes van Weesepoel en van Mathilde Picavet. GRAAUW. Huwelijks-voltrekkingen. 12 Nov. Fidelus Amandus van Geem, oud 42 j., jm. en Maria Strijdionck, oud 44 j., jd. Geboorten, 12 Nov. Phelomina Lucia The- resia, d. van Honorius WilheJmus Dal mijn en van Maria Philomena van den Eeckhout. 15 Nov. Cyrillus Josephus, z. van Ludovicus Jo- sephus van Itegem en van Maria Cornelia de Nocker. 21 Nov. Julma Irma, cl. van Johan nes Franciscus Steijaert en van Marie Emelie Buijsse. 22 Nov. Josephus Franciscus, z. van Bemardus Augustinus de Maaijer en van Anna Maria Louisa Christiaens. Overlijden. 22 Nov. Josephus Franciscus de Maaijer, oud 9 uren, z. van Bernardus Augus tinus en van Anna Maria Louisa Christiaens. HOEK. Huwelijks-aangiften. 4 Nov. Pieter Hof- man, oud 23 j., jm. en Elizabeth Buijze, oud 23 j., jd. 25 Nov. Francois Mattheus Diele man, oud 20 j., jm. en Jarrna Catharina Klaas- sen, oud 19 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 18 Nov. Pieter Hofman, oud 23 j., jm. en Elizabeth Buijze, oud 23 j., jd. Geboorten. 4 Nov. Catharina, d. van Jacob Jansen en van Janneke Maas. 17 Nov. Willem Pieter, z. v. Martinus Wieland en v. Catharina van Es. 22 Nov. Jantje Fran§oise, d. van Tho.mas Meertens en van Trientje Snakenborg. 23 Nov. Cornells Johannes, z. van Pieter de Witte en van Rosalie Framboise Riddering. Overlijden. 20 Nov. Levina van Alten, oud 82 j., wed. van Pieter de Witte. 21 Nov. Janr a Verheijke, oud 81 j., wed. van Cornelis Drabbe. OVERSLAG. Geboorten. 31 Oct. Gabrielle Maria, d. van Josephus Fr. de Cock en van Amanda Apers. 10 Nov. Alice Nathalia Theophilus, d. van Leon Uyttendaele en van Emma van Damme. SAS VAN GENT. Huwelijks-aangiften. 4 Nov. Ferdinandus Julius de Wagenaere, oud 28 j., jm. en "Maria Louisa Scheffer, oud 22 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 23 Nov. Ferdinan dus Julius de Wagenaere, oud 28 j., jm. en Maria Louisa Scheffer, oud 22 j., jd. Geboorten. 4 Nov. Willy Livinus, z. van Franciscus L. van Hulle en van Bertha M. Willaert. 9 Nov. Marie Therese, d. van Jo sephus F. C. Verbiest en van Coleta E. van Leemput (woonpl. Koewacht). 13 Nov. Poly- dor Cesar, z. van Alfred J. Bockstael en van Eliza S. Bruggeman. 24 Nov. Adrianus Cas per, z. van Arie Walbroek en van Francina J. van Hese. 28 Nov. Alphonsus, z. van Camil las Beaurain en van Maria P. van den Berghe^ ST. JANSTEEN. Huwelijks-aangiften. 12 Nov. Alphonsus Camillus de Brouwer, oud 21 j., jm. en Ange lina van Acker, oud 24 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 5 Nov. Aloysius Eduardus Herrewegh, oud 23 j., jm. en Maria. Nathalia van de Velde, oud 21 j., jd. Gerard I Aloijis Therese De Vos, odd 21 j., jm. en Angela Maria Danckaert, oud 19 j., jd. 12 Nov. Alouisius Crombeen, oud 29 j., jm. en Dorothea Coleta Blommaert, oud 21 j., jd. 26 Nov. Al phonsus Camillus de Brouwer, oud 21 j., jm. en Angelina van Acker, oud 24 j., jd. Geboorten. 7 Nov. Joseph Aloijsius, z. van Hubertus van Puijenbroek en van Maria Ma thilda Herrewegh. Charles Augustinus, z. van Augustinus Josephus Inghels en van Maria Emma de Vos. 15 Nov. Maria Coleta Francis- ca, d. van Eduardus Josephus Benedictus Weemaes en van Anna Maria Elisa van Over- meir. 22 Nov. Maria Clothilde, d. va An- thonius Augustus Poppe en van Margarithe van Campen. Overlijden. 11 Nov. Amelia Baert, oud 52 j., echtg. van Theophiel Frans Mannens. 12 Nov. Agnes Janssens, oud 1 j., d. van Jozef en en van Louisa Petronella Persijn. 14 Nov. Andries de Maaijer, oud 81 j., echtg. van Ma ria Bogaardt. 18 Nov. Anna Catharina de Cock, oud 87 j., echtg. van Engelbertus David- AXEL. Huwelijks-aangiften. 11 Nov. Pieter van Bendegem, oud 22 j., jm. en Anthonia Cornelia Hamelink, oud 19 j., jd. Petrus Alphonsus van Gremberghe, oud 25 j., jm. en Alida Hortense van de Vijver, oud 21 j., jd. 18 Nov. Jan Cor nelis de Kraker, oud 26 j., jm. em Pieternella Haak, oud 25 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 4 Nov. Petrus Bakker, oud 35 j., jm. en Janneke Helena de Klerk, oud 19 j., jd. 25 Nov. Pieter van Ben degem, oud 22 j., jm. en Anthonia Cornelia Hamelink, oud 19 j., jd. Geboorten. 16 Nov. Elizabeth Helena, d. van Godefridus Adrianus Matthijs Louwerens Koevoets en van Johanna Helena Schoonakker. 18 Nov. Maghelina Maria, d. van Gerbardus Marinus van den Berge en van Leentje Leun- tje Boeije. 22 Nov. Pieter, z. van Jacobus Haak en van Maria Jacomina van de Velde. 23 Nov. Achille Eduard Helene en Willem, zonen van Florentius van Britsom en van Mal- vina Maria Mechelinck. 24 Nov. Gerard Pie ter, z. van Marinus den Engelsman en van Geertruij van Espen. Overlijden. 1 Nov. Sara Verhelst, oud 60 j., echtg. van Louis de Feijter. BOSCHKAPELLE. Huwelijks-aangiften. 4 Nov. Franciscus Dominicus de Schepper (van Stoppeldijk), oud 32 j., jm. en Maria van der Veeken, oud 32 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 24 Nov. Francis cus Dominicus de Schepper (van Stoppeldijk), oud 32 j., jm. en Maria vain der Veeken, oud 32 j., jd. Geboorten. 5 Nov. Theodoras Florent, z. van Florimondus Leopold Borm en van Angela Maria Rosalia Menu. 6 Nov. Irma Louisa, d. van Jan Francies de Schepper en van Maria Rosalia Johanna de Klerk. 12 Nov. Robertas Theodoras, z. van Petrus Jacobus Verbist en Aipnonsus Herman en -ran Maria Cornelia Dobbelaar. 11 Nov. Theresda Maria, d. van Jan Francies Baart en van Maria Louisa d'Hont. 15 Nov. Joseph, z. van Jan Francies d© Poorter en van Mathilda Vioen. 25 Nov. George Petrus Charles, z. van Petrus Mattheus Gerulphus de Rijk en van Prudence Marie Louisa Castenmiller. 26 Nov. Petrus Augus tinus, z. van Gustaaf Eduardus Kindt en van Anna Elisabeth de Smet. WESTDORPE. Huwelijiks-aangiften. 27 Nov. Gustaaf van Peamel, oud 21 j., jm. en Martha Augaista Maria Kindt, oud 21 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 18 Nov. 1 lorimon- dus Will ems (van Zuiddorpe), oud 24 j., jm. en Maria Celina Vermandel, oud 21 j., jd. Geboorten. 8 Nov. Agnes Coleta, d. van Leonie Maurice van Waes en van Joanna Ma ria van Acker. 10 Nov. Leon Karel Julien, z. van Raymondus Alfred Angelus van Him- schoot en van Valentina Eugenia Maria IJse- baert. 20 Nov. Marie Therese, d. van Fnts Antoine Hendrikse en van Juliana Adriana Maria Verpalemi (geboren te Breda). 24 Nov. Roger Alfred, z. van Isidores Aloijsius Hemei- 90iet en van Mathilda Adolphina Prudenx a Kindt. 26 Nov. Albert Alpbons. z. yan Lyn.- lus D'hert en van Maria Magdalena Lammens. Overlijden. 24 Nov. Francisca De Meuie- naere, 90 j., wed. van Angelus van Hecke, ZAAMSLAG. Huwelijks-aangiften. 11 Nov. Pieter de Jonge, oud 21 j., jm. en Hebrina Maria Diele man, oud 20 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 25 Nov. Pieter de Jonge, oud 21 j., jm. em Hebrina Maria Diele man, oud 20 j., jd. Geboorten. 3 Nov. Jan, z. van Chnstiaan Bareman en van Geertrui Klara de Doelder. Adriana Magdalena, d. van Jacobus Marinus van Baal en van Cornelia Riemens. 4 Nov. Mechelina Cornelia, d. van Jan Bakker en van Adriana Dingetje Bolleman. 9 Nov. Johanna Suzanna, d. van Anthonae Jansem en van^ Su- zanma Johanna van der Hooft. 19 Nov. Pieter Gilles, z. van Johannes Cornelis Missu en an Neeltje Adriana Wissel. 29 Nov. Magdalena, d. van Simon den Deurwaarder en van Mag dalena Hamelink. Overlijden. 18 Nov. Willem Klaassen, oud 57 j., echtg. van Elisabeth Klaassen. 20 Nov. Cornells Platteeuw, oud 88 j., weduwm U't het le huwelijk van Sara Elizabeth Hoebe^ en uit het 2e of laatste huwelijk van Francois© van Kerkvoort.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 6