E R O S o meststof EROSO E R O S o AMSTERDAMSCHE BANK I Delfia Krachtvoeders I i G. P. VLAANDER - IJzerhandel. Offficleele Reisgids Pirma P. J. VAN DE SANDE. Concert- en Bioscoopgebouw Firm J. fame Mb - GEERLING S BRIEFSTELLER FirmaP JTanflBSanfle TER NEUZENSCHE MUZIEK3CH00L Volledig Muziekonderwijs H.H. Landhouwers wmmmm Vulhaarden - Vulkachels - Caloriferes Keukenfornuizen. Nederlandsche Spoorwegen (WINTERDIEK5T). Tramboekje voor Nederland, D. E. SCHEELE Rz.. Grondnoten, Cocoskoeken of -Meel KOLINE i Turn en Boomgaarden. UITGESTALD in onze vernieuwde etalage's Huishoudelijke Artikelen. Hedenavond. Aanvang 8 uur. (Het Garnaaltje) BLOKKEN 4 TELEF. 100 - TER NEUZEN. VERDER ALLE BANKZAKEN. ONOVERTREFBAAR GEILLUSTREERD ZONDAGSBLAD TBS 3STJBT7ZB3ST. Als hoofdnummer het welbekende Filmwerk: ID N ERV0ER, Steeds voorhaideE BOEKMMDIL - IE8 NEUZE1 w. CRAMER, PRIJS 2.75. Francoper post 3 - BOEKHflNDEL. - TER NEUZEN Notenleer - Harmonieleer - Contrapunkt - Fuga Piano - Orgel - Viool - Altvlooi - Cello - Kameimuziek Sole- en Samenzang. I Neemt U eens PROEF met de samen- gestelde electrisch scheikundige Het is in Uw voordeel. VERKRIJOBAAR voor Ter Neuzen, Hoek, Philippine en Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen bij KAPITAAL 55.000.000,— RESERVE 43.500.000,— HANDELSCREDIETEN REKENING COURANT DEPOSITO'S EFFECTEN COUPONS VREEMD GELD Meuwstraat 30a. P. VAN DIXHOORN, Hoek J. VAN DER WELLE, Othene C. HAAK, Zaamslag J. LEIJBAART, Sluiskil A. L. VAN HAALST, Zniddorpe P. v. W ATERSC HOO T, Westdorpe J. A. CAPPON, Axel M, JANSEN, Boschkapelle NN08M90MMMM4 J Aan de Zenuw- 0 achtige Personen. 9999999999999999999 Aanleg en onderhoud van ABAHAMSE n I), L. Kerkstr.23. AXEL - Kerkstraat B 78. Geemailleerd, Gegalvaniseerd, Aluminium, enz., enz. D E R l3rijs O.S£>, franco per post 0.30, na, ontvangrst bedrag. bevattende de Autobusdiensten, de dienstrf ge'ing der Z V. T. Mij en Prov. fetoombootdT-nst op <'e Wester-Schelde. enz enz. F»rijs IS cent, lranco per post SO cent, na ontvangrst bedrag. 57ct. p. 3 maanden, 85 ct. franco p. post DE GOEDKOOPSTE ILLUSTRAT1E 0RA7SS VOOR DE NSEUWE ABONNE'S: ABONNEERT U TERSTOND! Tooneelspel in 8 Acten. In de hoofdrollen de bekende Italiaansche filmdiva PIN A MENICHELLi en de bekende Fransche oer-komiek MARCEL LEVESQUE, meer bekend ?ls MASEMAT1E Deze film werd aIs toonee,sPe! jarenlang met enorm succes te Amsterdam VPZW opgevoerd, waarbij de bekende tooneelspeelster Mevr. POONS VAN BIENE de rol van „HET GARNAALTJE" vervulde, en daarmede geweldige lauweren oogste. Loge 80 cent; Parket 60 cent; Eerste Rang 45 cent; Tweede Rang 30 cent; Derde rang 15 cent, ZEEUWSCH- VLAAMSCHE TRAM WEG-MAATSCHAPPIJ. Ljjn Drie Schouwen—Ter Neuzen. Lijn ZaamslagWalsoorden, Ljjn Ter Neuzen-Philippine. 1.03 10.10 14jn SchoondjjkeIJzendijke. Verzameling van Brieven over de meest uiteenloopende on- derwerpen, tevens Vraagbaak voor iedereen inzake wette- lijke voorschriften van aller- hande aard. (VIJF71EM t Uiivril rili F EN VERBETERDE DRIIK) DOOR Oud Hoofd eerier school voor M.U L 0 I N H O U D 3,32 3,44 Lijn IJzendijkeVeldzicht Grens. HoofdplaatPyramide. Lijn IJzend|jke L|jn Hulbt- - Walsoorden. Lijn Drieschouwen (Axel)-Moerbeke. SPOOKWJEG MECHELEN—TEIi NEUZEN Directrice: Mevr. DOUSSY—Slingeneyer, Laureate en gewezen Leerares aan het Koninklijk Qentsch Conservatorium. met jaarlijksch examen voor bevoegde jury. Inlichtingen en nicuwe inschrijvingen, Markt 25, Ter Neuzen van heden tot en met 1 Januari 1927. De lessen worden hernomen Matmdng 3 Januari 1927. Iedere leerling zal tijdig zijn uurrooster ontvangen. Door prima grondstofifen, zorgvuldige verwerking en extra zuivering - YVederverkoopers: W&, .v- .-v: a De zenuwlijder is te beklagen. De 2 a minste prikkeling geeft hem hoofd- 5 a pijn en ongemakken een verande- 2 a ring, een onbeduidende verplaatsing 5 7 ontroert hem pijnlijk. Om niets is 5 2 hij van kwade luim. Ovorspan- 2 X ning, ontrooringen, zorgon, 2 C A h r I lr kiii4.nAn/\.lnU.J.« g Volledige zuiverheid en gehalte gegarandeerd gSchrJk, buitonsporigheden, kunnen het zenuwstelsel zoodanig a schokken, dat men de gevolgen 2 X waarneemt: hoofdpljnen, kram- 2 2 P®n in do lenden, pljn In rug 2 en lendon, pijn in het gezicht, den 2 a hals, de armen en de gewrichten, 2 a bloedaandrang, hartkloppingen. 2 a slapelooohold, droevige droomen, 2 S bekiemmingen, duizelingen, angst. 2 2 ziekelijke gevoeligheid, vooral 's mor- X Sens bij het opstaan, gejaagdheid, 2 onverklaarbare slechte luim. verlies van het geheugen. loomheid, ver- 0 w moeienia in de ledematen. beven van 0 handen en knieSn bij de minste 0 9 ontroering, blauwe randen om de 0 oogen. oorgesuis. vrees zonder blijk- 0 bare oorzaak. 0 Zoodra die teekens »ich voordoen, 0 aarzelt niet en neem Uw toevlucht 0 tot de echte zenuwhersteller KOLINE van Apothekar H. van S_ A ken, Apotheker-Specialist te Sel- zaete. die reeds dulzenden zenuw* Hjders volkomon genezen heeft. 0 is verkrijgbaar bij Apoth. en Drog. 0 0 ad. f 2.50 per flacon. 0 Hoofddepot voor Holland SCHULTE «a THIEME. Postbus 55 Middelburg. a w y* Te Ter Neuzen bij: Fa A. VAN OVERBEEKE-Leunis. J. J. KENSE. J. R. PLATTEEUW. Ruime sorteering van VRUCHT-, SIER-, en LAANBOOMEN, HEESTERS, VASTE PLANTEN enz. Billl|ke pri]zen. Beleefd aanbevelend, met een prachtsorteeering Aanbevelend, ALS BOVEN. Verschijnt iedere week in 16 bladzijden met een rilken overvioed van fotc's uit binneu- en buitenland. A lie belangrijke gebeurtenissen, a 11 e bezienswaar- digheden worden in beeld gebracht. Circa 60 foto's per week. Geen weekbiad geeft zcoveel voor z o <5 weinig geld. lo. De in December verschijnende of reeds verschenen nummers. 2o. Alle abonn6's, ook de nieuwe. kunnen deelnemen aan onze twee prijsvragen, uit te schrijven in December 1926 en Februari 1927, waaraan verbonden honderden prachtpnjzen. o.a. gouden horioges, waardevolle luxe-voorwer- pen. boeken, piaatwerken, enz., enz. Ondergeteekende verzoekt een abonnement op Uw Illustra- tie. ingaande 1 Jan. 1297, ,aan bovenstaanden prijs. Wil hem gratis zenden de In December verschijnende of verschenen nummers. Naam: Adres: De Dame van Maxim Pfaatsbespreking van 6 7 uur. Drie Schouwen 4,46 Axel 4,50 a. Zaamslag 5,10 t Zaamslag 5,15 Driewegen 6.30 a. Ter Neuzen 5,40 5,30 5,35 5,55 T.40 7,45 8,05 8,10 8.25 8.35 11,32 11,37 11,57 12.nl 12,16 12.26 2,35 2,40 2.59 3,05 3,20 3.30 6,02 6.07 6.27 6.30 6,45 6 55 8.16 8,31 8,41 v. Ter Neuzen Driewegen a. Zaamslag v. Zaamslag Axel a. Drie Schouwen 7,40 7,50 8,05 8,07 8,27 8.32 Zaamslag Rapenburg dorp Hengstdijk Groenendijk K) oosterzande wissel Walsoorden Tr-r Neuzen Hoolt a. Philippine Aank. van Schoondijke v. a. v. a. T. a. v, a. IJzendijke Pyramide Pyramide Philippine Philippine Sas van Gent Sas van Gent Westdorpe Drie Schouwen 5,59 8,07 6,10 8,21 6,20 8,31 6.30 8,41 6,35 8,46 3,41 8,52 5 41 9.20 5.56 9.85 6,11 9,50 t.yu 8,40 5,30 9.13 5,45 9,25 5,46 9,26 6,11 9,51 6,12 9,53 6,42 10,23 6,55 10 50 7,15 11.10 7,35 11,30 12,- 12,14 12,24 12,34 12,39 12 45 11,25 11,35 11,50 12.00 12, J 5 12,20 2,30 2,40 2,55 3.02 3,22 3,27 6,- 6,10 6,15 6,28 6,48 6,53 7,43 7,53 8,08 8,17 8,37 8,42 3,- 3,14 3,24 3,34 3,39 3.44 6,30 6,44 6,54 7,06 7.12 7,18 Walsoorden Kloosterzande wissel Groenendijk Hengstd.jk Rapenburg dorp Zaamslag 7,20 7,26 7,31 7,41 7,51 8,05 6.15 6,30 6,45 a. b. Rijdt op verzoek door tot Axel Brug Wr Li s 12,58 4.17 9,10 I v. Philippine 1.13 4,32 9 96 I Hoek 1.28 4,47 r 4# I a. Ter Neuzen wzeauijaeoas van oeuiurie athounen. Drie Schouwen 5,05 Westdorpe 5^5 Sas van Gent 5,40 Sas van Gent 5,41 Philippine 6.11 Philippine 6,12 Pyramide 6,37 v. Pyramide 6.38 a. IJzendijke 6.48 Vert, naar Schoondijke 6,49 12.50 12.51 1.04 1.29 1.30 1.58 1.59 2,14 2,34 3,55 4,05 4 20 4,22 4.52 4,54 5.24 5.25 5.40 9.05 9.06 9.18 9.19 9.44 9.45 10.10 10.11 10,26 al0,46 v. x a. v. a. v. a. 11,15 2,10 11,20 2,16 11,25 2,20 11,35 2,30 11,45 2.43 11,59 2,59 9,57 1,35 10,12 1,50 10,27 2.05 8,34 12,21 8,54 12,36 9,14 12,63 9,20 12,58 9,50 1,28 9,52 1,30 10,22 1,55 10,23 1,56 10,38 2,10 10,39 2,12 5,40 5,40 5,51 6,01 6,11 6,25 4,53 5,08 5,23 3,34 3,49 4,09 4,22 4,52 4,54 5,24 5,26 5,41 5,45 10,12 10,22 10,37 10,42 11.02 11,07 7 30 7,36 7,41 7,51 8 01 8,15 9,46 10,01 10,11 8.43 9 9,18 1)9,19 9.44 9.45 10.11 10,23 v. Schoondijke a. IJzendijke v. IJzendijke a. Veldzicht Grens 8,17 9.48 12,27 3.32 6,32 8,42 I v. IJzendijke 8,40 10,11 12,50 3,55 6.55 9,05 a. Schoondijke BIJ DE Inleiding. Biz> x_19 Brieven ter inwinning van informatien of mhchtingen. Biz. 20—35. Brieven van Raadpleging, Raadgeving en Waarschuwing. Biz. 36—46. Commissien of Opdrachten en BesteL angen. Blz 47_54- Brieven van kennisgeving of mede- deeIlng- Blz. 55—82. Brieven van Gelukwensching. Blz. 83—99. Bneven van Deelneming, Troost en Rouwbeklag. Blz. 100—110, Brieven ter begeleiding van een ge- sschenk. Blz. 111—129. Uitnoodigingsbrieven. Blz. 130144, Brieven, die een of ander verzoek behelzen. Blz. 145—158. oneven, waarin men aanzoek om iets TTdoe^.., Blz. 159—163. Huwelijksaanzoeken, Minnebrieven. Blz. 164—180. Brieven van aanbeveling. Blz. 181-185. Brieven van dankbetuiging. Blz. 186—193. Klacbten. Blz. 194—201. Brieven over Rekeningen. Blz. 202—209. Verzoekschriften, Eequesten. Blz. 210—230. Koopmansbrieven. Blz. 231240. Brieven ter bekoming van inlichtingen. Blz. 241—243. Wegens onderneming van gemeen- schappelijke rekening. Blz. 244-245. Deze Wetteljjke voorschriften zetten de kroon op het werk en verrast den gebruiker op eene hoogst aangename wyze. Hierin is met de meeste nauwkeurig- heid en degelijkheid de algemeene rechtsleer uiteengezet, waarvan do kenms voor een ieder in burgerlyke handelingen onmisbaar moet genoemd worden. Wie derhalve niet weet, hoe zich te keeren of te wenden in zaken van ge- boorte, overlijden, huwelyk, minder- jangheid of voogdy, by het maken van testamenten, bij schenkingen, by het maken van volmachten, bij scheidin- gen, bij het pandrecht, bij hypotheek- recht, of bij een verkoopacte, ruiling, bewaargeving en leening, huurcon- tracten, overeenkomsten tot het ver- richten van arbeid, het arbeidscontract, faillissement, zegelrechten, ongevallen- verzekering enz. enz. hij raadplege deze Gids en geene vraag zal hij kun nen stellen waarop geen bevredigend antwoord volgt. Hierdoor zal men in staat gesteld worden in de meest voorkomende gevallen zijn eigen zaak- coerder te zijn en zich vele moeilijk- heden en kosten besparen, het vaak noodlottig gevolg van onbekendheid gesomd. ?*a ontvangst van posttvlssel of berichl van storting op onze post- rekenlng r.o. 38200 ten bedrage van ontvangt U dezen Raad- gever franco per post. 6,49 7,08 8.41 8,51 6.13 I v. Veldzicht Grens 6,25 I a. IJzendijke 9,17 9,40 8,55 9,07 10,39 2,12 H,- 2,35 3,50 4.02 6,45 6,08 6,30 6,42 IJzendijke Pyramide Bierrliet Hoofdplaat racht 's Zondags 10 min. op aankomst trein uit Gent. 6,22 6,40 6,50 7,10 10,12 12,51 Z.l,40 4,05 JO'24 1,57 4.23 5,30 0,34 2,07 4,33 540 10,54 2,27 4,53 6,_ v. Hoofdplaat Biervliet Pyramide a. IJzendijke 8,20 8.40 8,50 9,08 12,30 12,50 1,— 2,10 Z. 1.17 3,50 4,10 4,20 4,58 5,15 5,25 5,41 6,15 6,35 6,45 6,58 v. Hulst, Station d5,40 e6.— d8,— 10,05 12,55 2,55 6,20 d8,40 Terhole d6,03 e6,23 d8,23 10,28 1,18 3,09 Kuitaart d6,16 e6,36 rt8,36 10,41 1,31 3,20 j Kloosterzande d6,25 e6,45 d8.45 10 50 1,40 3,50 a. Walzoorden d6,35 e6,55 d8,55 11,— 1,5'J 3,40 d. Rijdt niet op Zon- en Feestdagen. e, Rijdt alleen op Zon- en Feestdagen 6,43 d9,03 6,56 d9,16 7,05 d9,25 7,15 d9,35 v. Walzoordea d6,47 Kloosterzande d6,57 s Kuitaart d7,06 Terhole d7,19 a. Hulst, Station d7,4 9- 9,10 9,19 9,32 9,55 11,16 11,26 11,35 11,48 12,10 Hollandsche tijd. v. Drieschouwen v. Zuiddorpe a. Roodesluis v. Roodesluis (Holl. Douane) Be gische tijd. a. Kruisstraat V. Kruisstraat (Belg. Douane) Het Rijssel a. Moerbeke Stopplaatsen, waar alleen op Belgische tiid. 6,48 9,40 12,25 3,35 y. Moerbeke 6 53 9,45 12,30 3 40 Het Rijssel 7,03 9.55 12,40 3,50 a. Kruisstraat 7,35 9,57 12,42 3,52 v. Kruisstraat (Belg. Douane) Hollandsche tijd. 6,51 9,43 12,28 15,38 a. Roodesluis 6,57 9,49 12,34 15,44 v. Roodesluis (Holl. Douane) v. Zuiddorpe 7,05 9,57 12,42 15,52 a. Drieschouwen 2,06 4,35 d7,31 e9,15 d9,40 2,12 4.45 d7,40 e9,25 d9,5o 2.20 4.54 d7.49 e9,34 d9,55 2.27 5,07 d8,02 e9,47 dlo,13 2,46 5,30 db,25 el0,10 dl0,39 16,40 7,30 11.15 13,36 7,38 11,23 13,43 7,40 11,25 13,45 8 06 11,51 2.11 8,11 11.66 2.16 8.19 12,04 2.24 8,26 12,11 2,31 Amsterd&msche tijd. v. Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst Greenwichtijd. Clinge (Tol) St. Gillis St Nicolaas Mechelen a. Brussel (Noord) f 's Maandags en Aan de treinen 6,15 6,24 6,33 6.41 6,53 Green wichtijd. 5,02 v. Brussnl 5,11 Mechelen 5,21 St. Nicolaas 5,28 St. Gill is 5,42 Clinge Amsterdamsche tijd. Hulst (Tol) Kijkuit Axel Sluiskil a. Ter Neuzen 10 43 10,52 11,01 11,09 11,20 2,04 2,13 2,21 2.29 2,40 6,51 11,14 7,02 11,22 8,18 12,06 9,261- 13,11 9,51 13,55 op 26 December te 9.34. gaande van Mechelen naar Ter Neuzen en 14 34 14 42 15,15 16,26 16,51 17,36 17.49 18.'9 19.25 19,54 4,06* 6,14 7.37 7,45 7,54 9,40 10,29 12,(8 12.20 12,31 13,00 13,53 15.11 15,20 15,30 16.48 16,50 5,16 5,21 5.29 5,36 17,51 18,25 19,37 19,50 20,03 8,29 1,03 4,00 8,35 8.37 1,11 4,08 8,44 8.46 1.19 4.16 8,61 8,56 1,28 4,25 9,00 9,03 1,37 4,34 9,09 's Zondags geschorst tusschen Brussel en Mechelen. van Ter Neuzen naar Mechelen, verandert men van trein te St. Nicolaas

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 4