pTccardin InNaaimachines BioligistteHeiierwietjaarM Naamkaartjes. A overtentiEn Voorloopig Bericht. MELK te verkrijgen, 5 Aandeelen JACOB DEIJ Z00N Prijsopgaaf voor Lijnkoeken VlaamsGha-Toarist-n-Bontl. Tuikenburg's Zaadhandel, Firma A, van Overbeske-Leunis, KAMERS Gronden M00IE R00KWQRST Prijs, Kwaliteit en Afwerking. Petersen's Staatsalmanak een SUGERSKNECHT, Zuiver gesmolten Bladreuzel Snij- en Princesseboonen. Denker aan! GELDLEENING. FIRMA P. J. VAN DE SANDE BURGERLIJKEN STAND. Hoogwatergetij te Ter Neuzen HawciBl»b8richt>ii. Precies rekenen A. A. MARSILJE. GoopBralieve Soerenieanbank A. A. MARSILJE. Firma A. van flverbeeke-Leunis. f 20.000,000 7 Obligatlen van 1927 ten laste van da FRANSCHE STAATSSP00RWEGEN Ls VAN WAESBERGHE-JANSSENS. Een Rentenierswoning, Fabrieksgebouwen Een kavel Land Een kavel Land Een kavel Land Voorhanden voor tedereen. Fi»*ma P J, v d. 8ANDE, CHR. LE ROY Firma P. J. VAN BE SANBE. P. J. KUAUSSEN-DE ZEEUW, longensjaarboek 1927 TOO Naamkaartjes met Enveloppen Firma P, J. van de Sande PRIJS 3,90 QEBONDEN INGEZONDEN MEDEDEELINGET VERKOOPINGEN, AANBESTEDINGES, U1TVOERINGEN, ENZ, s.s. s.s. s.s. s.s. s.s. s.s. dagen. Donderdag 30 Dee. Vrijdag 31 Zaterdag i Jan. Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Wcensdag 5 SCHEEPVAARTBEWEGING. V. A, VAN HOEVE, N. Neuzenpolder. T E K O O P 2000 K.G. Grondnotenkoek (1 K.G,), 2000 K.G. Lijnzaadkoek (6 in 1 K.G.), ONTVANGEN de Prijscouranten van bodegraven, L. SVIiCHSELSEM, WEGENS ZIEKTE OE S M DT, Steenkamplaan 10, Ter Neuzen bij INSTEL op Donderdag 20 Januari 1927, en bij VERBLIJF op Donderdag 3 Februari 1927, [Bouw- en Weilanden, Tuingronden enz.) geschikt voor Industrie- en Bouwterreinen. groot 16j36s94 H.A. VLASFASRiEK, SCHUUR en W0QNHUIS, groot 7,78,21 H.A., Oa Diverse perceelen GR0ND OM|TE KOKEN. H O E K. hebben wij iets bijzonders wat betreft Nemen oude in ruil over. Beleefd aanbevelend. Voor 1927 Boekhandel. 60 cent per 1/2 K.G. Dagelijks te bekomen VOORHANDEN Prijs 3,90 TARSAVON -HAARLEM Een heele flesch Wijn voor: 60 ct SAMOS (witte Wijn) 60 PORT (rood en wit) 65 IVIEDOC (roode wijn) 55 zoete roode VRUCHTENPORT Boerejongens p. Literpot f l.— Boeremeisjes 1,25 1 vanaf f1,25 en hooger. DOOET IDA VERA SIMONTON TER NEUZEN BOEKHANDEL Brandwonden, kneuzmgan, sneden en schrammen behooren omrnddsllyk behandeld te worden met Foster's Zalf. Deze anfaseptische zalf verlicht de pijn en gaat ontsteking teige Zij is voorts zeer heilzaam voor aambeien, eczeem en alle jeukemde huidziekten. Foster's Zalf is alom verknjgbaar a f 1,70 per doos, f 1,— per tube. EEN DOLLE KOE Te Sofia is op eersten Kerstdag eenkoe, die naar het slachthuis gebracht werd, op gtraat plotseling dol geworden Het bejst rukte zich los en rendeversch bend.-hoofd- atraten door. Een voorbpganger werd door het dier op de ho ens genomen en in een groentenwinkel gesmeten, waar hp dood neerkwam. Vervolgens verwondde het woeste dier verschillende men-cheu. Bereden politie werd onthoden om het dier af te ™aken Het paard van dan eersten agent, die het dier naderde, werd gedood. De agent trok zijn sabel en wondds de koe dier maakte eerst echter nog versch.llende slaehtoffers voor het door de agenten werd neergescho'en. In totaal zijn 30 p rsonen gewond, van wie 16 tevensgevaarlpk Een dezer is reeds in het ziek-nhuis overleden. TOCH ACHT Od een secretarie van een gemeente m de omgeving van Heerenveen ver acheen 'dezer da-gen een vader. die een trouwboekje vroeg, dat hem destijds ij zijn huwelijk door omstandigheden met was verstrekt. De ambtenaresse, die hem te woord stond, sloeg het register op, meldt het N. v. Fr.", ten einde aan zijn veriangen te voldoen, en merkte o-a. op: .,U hebt acht kinderen, nietwaar „Welneen", zei de vader, „ik neb er zeven". De juffrouw telde de namen en deelde mee dat er acht stonden ingeschreven, maar de man hield vol, dat er maar zeven waxen. „Wil ik u de namen dan eens opnoe- men 7" zei de juffrouw, en ze las de na men een voor een voor, acht in t gehee Welja", zei de vader, die zijn er ook allemaal". Hij telde ze nog eens zelf ter controle op de vingers na en kwam ten slotte tot de conclusie: ,,Dan heb ik er toch acht VARIA. z Zoolang de mensch-mensch blijft dat is een wezen met een krachtig in-dividueei leven, een wezen, dat zich zijner vrijheid en zelfstandigheid bewust is, bestaat er weinig kans, dat de droomen van alge- heele Staatsbemoeii'ng ooit tot werkehjk- heid zullen worden. (Nadruk verboden). TER NEUZEN. Huw el ij ks- aangiften24 Dec. Alphonsus van Irnmerseel, oud 93 j., jm. en Maria Chris tina Pieters, oud 24 j., jd. Huwelijks-volrekkingen. 22 Dec. Machiei Leendert Steketee, oud 37 j., gesch. van eoht en Philomena Rosalia Geers, oud 28 j., gesch. van eo'hr. Jacobus Antonius Geers, oud 2t> j., jm. en Maria Antonia Masselink, oud 23 j., jd. Z3 Dec. Arthur Johannes van den Branden, oud 22 j., jm. en Marie Leonia De Witte, outi 19Ge'boorten. 19 Dec. Rosa Paulina, d. van Augustinus Cornells Heijens en van Maria Anna Louisa de Kort. 20 Dec. Jan Prefer, z. van Gerardus Jonkman en van Cornelia Elisa beth Dooms. 23 Dec. Pieter Abraham, z van Abraham Jan Lij'baart en van Elisabeth Janna van Drongelen. T i Overlijden. 18 Dec. Pieter Jacobus de Doel- der oud 73 j-, weduwn. van Jacomina Adriana de Vos. Helena Hofman, oud 39 j., echtg. van Adriaan Cornells van Boven. 22 Dec. Joanna Theresia de Mets, oud 81 j., wed. van Remon- dus Vernimmen. Sara Sdheele, oud 50 j., wed. van Pieter Delkker. KOE W ACHT. Huwclijks-voltrekkingen4 Nov. Theophi- lus de Gijsel, oud 48 j., weduwn. en Josephina Maria Tertooij, oud 47 j., jd. Geboorten. 9 Nov. Rene Cijriel Marie, z. van Gustaaf Prudent Marie IJsebaert en van Leontina Philomena Maria Nachtegael. 22 Nov. Gustaaf Joseph Marie, z. van Arthur de Smet en van Coleta de Coninck. 25 Nov. Franciscus Pharaildis Maria, z. van Ecluardus Gamillus de Rechter en van Emma Rosalia Hesters. Ivonn-e Florencia Maria, d. van WU- helmus Augustinus van1 der Bilt en van Ho- norina Raes. Overlij'den. 6 Nov. Melame de Mette, oud 82 j., wed. van Gustavus Donatus Poppe. 29 Dec. AXEL. Veiling huishoudelijke goederen en een huisje. Notaris Dregmans. 30 Dec. Tr ZAAMSLAG. Aanbesteding levering Kunst- meststoffen. Ver. „In 't belang der Landbou- wers". 7 Jan. KOEWACHT. Veiling beestiaal, landbouw- gereedschap, huisraad en gebouwen. Notaris Dregmans. 11 Jan. AXEL. Veiling twee woningen. Notaris Dumoleijn. 20 Jam TER NEUZEN. Veiling bij mstel van Bouw-, Weilanden en Tuingronden en Vlas- fabriek, Schuur en Woowhuis. Notaris Dumo leijn. 3 Febr. TER NEUZEN. Veiling bij verblijf van Bouw-, Weiland en Tuingronden en Vlasfa- briek, Schuur en Woonihuis. Notaris Dumo- leijm gevraagd voor Lijn- s.s. s.s. 5 Jan. HOEK. Prijsopgaaf koeken. W. D. Dekker. "aTclensen'S STOOMVAART- MAATSCHAPPIJTER NEUZEN. HELENA in lading te Port Breira voor Vlaardingen. MAGDALENA in lading te Rot terdam voor Porto Ferrario. TERNEUZEN van Rotterdam naar Marseilles passeerde 26 dezer Quessant. "zEEVAARTMAATSCHAPPl) „SCHELDESTROOM". Directie: T. L. L. NOLSON. SCHELDESTROOM vertrekt he- den van Antwerpen naar Gran gemouth. SCHELDEPAS in lossing te Ter Neuzen. SCHELDEDIjK in lading Calcutta voor Engeland. SCHELDESTAD Ter Neuzen— Colombo Aden gepasseerd. SCHELDEDAM in lading te Hull voor Harlingen. POLITIE. Op het bureau van politie allrer zijn zijn als gevonden gedeponeerd1 paar kinderhandschoentjes, 1 sleutel en een snoer koralen. RechthebbeDden ver^oegen zich aldaar. WISSELKOERSEN. Amsterdam, 29 December, 2 nur. Bieden Londen Berljjn Pari] s Brussel Weenen (per 100 sch.) uaten 12.121/2 12.13 59,53 9,89 6,95 35,20 59 55 9,91 7,- 35,25 Vreemd Bankpapier. Duitsch 59,53 Fransch 9.89 Belgiseh Oostenrpksch (perlOOsch.) 35,20 59,55 9.91 7, 35,25 Voorm. i Nam. ri V ff H ft 10.24 11.18 0 33 1.16 1.53 2.34 10 50 11 40 0 07 0.53 1.35 2.17 2.59 Voor Ter Neuzen: 27 Dec. Eng. s.s. HOM- DALE, 1486 M3., ledig, Londen. Van Ter Neuzen: 26 Dec. Eng. s.s. BAL- SIEGER, 1314 M3., steen, Southampton. Voor Sas van Gent: 26 Dec. Fransch s.s. PAUL EMILE JAVARY, 6992 M3., fosfaat, Nantes. Voor Gent: 24 Dec. Eng. s.s. YORK, 3202 M3., stukgoed, Antwerpen; Eng. s.s. DER- WENT, 2349 M3., stukgoed, Goole; Eng. s.s. MERANNIO, 2658 M3., stukgoed, Londen; Eng. s.s. TARNWATER, 1626 M3., pekkolen, Londen; Fransch s.s. SAINT PALAIS, 6388 M3., pyriet, La Palice; Deensch s.s. MAJ, 2675 M3-i bout, Skeleftea; Eng. s-s. AFON DU- LAIS, 2793 M3., koien, Boston; Eng. s.s. EL- VINGTON, 2249 M3., ledig, Londen. 25 Dec. Zweedsch s.s. NORMANDIA, 3267 M3., papierpap, Goteniburg; Belg. s.s. BORI- NAGE, 6267 M3., bout, Wibong; Noorsch s.s. BESTIK, 5235 M3., ledig, Newport; Eng. s.s. LAURIESTON, 3690 M3., kolen, Newcastle. 26 Dec. Eng. s.s. MIDDLEHAM CASTLE, 12861 M3., gemengd, Havre; Duitsch s.s. DIE TRICH BOHNEKAMP, 2769 M3., ledig, Duin- kerken; Eng. s.s. PEMBREY, 1552 M3., pek kolen, Londen; Ned. s.s. REGINA, 1193 M3., ledig, Londen; Lett. s.s. TALCONER, 1756 M3., pekkolen, Sunderland; Eng. s.s. STEL- LING 6046 M3., kolen, Newcastle; Deensch ss HENRY TEGNER, 4122 M3., ledig, New castle; Eng. s.s. AYDON, 5457 M3., kolen, Newcastle. 27 Dec. Noorsch s.s. ASLAK, 2827 M3., ledig, Cahm; Duitsch s.s. VIOLA, 2807 M3., vlas, Reval. 28 Dec. Eng. s.s. STAGHOUND, 1325 M3., vlas, Plymouth; Ned. MARTHA, 351 M3., pek kolen, Ipswich; Eng. s.s. INNISS HANNON, 759 M3., ledig, Calais; Duitsch s.s. ANNIE HUGO STIENES, 4210 M3., kolen, Barry; Eng. s.s. EGRET, 3945 M3., stukgoed, Man chester. Van Gent: 24 Dec. Lett. s.s. KULDIGA, 5595 M3., ledig, Danzig; Eng. s.s. NYROCA, 3665 M3., stukgoed, Liverpool; Ned. s.s. VREEWIJK, 4110 M3., kolen, Caen; Duitsch ss LEONTES, 956 M3., steen, Newhaven; Eng s.s. BRIARPARK, 5497 M3„ ledig, Hoek van Holland; Eng. s.s. WAYFIELD, 3332 M3., ijzer, Swansea. 25 Dec. Eng. s-s. MERANNIO, 2658 M3., stukgoed, Londen; Eng. s.s. YORK, 3202 M3., stukgoed, Hull; Eng. s.s. LANRICK, 3630 M3., stukgoed, Leith; Deensch s.s. ASTRID, 4910 M3., ijzer, Newport; Noorsch LYSLAND, 3779 M3., ledig, Portsmouth; Fransch s.s. SAINT PALAIS, 6388 M3., ledig, Rotterdam. 26 Dec. Ned. s.s. HENNIE, 794 M3., ce ment, Londen; Eng. s.s. ELVINGTON, 2249 M3., fosfaat, Middlesborough; Eng. s.s. EL- DON, 8112 M3., ledig, Tyne; Eng. TRINGA, 5461 M3., stukgoed, Belfast. 27 Dec. Noorsch s.s. HAMLET, 12273 M3., petroleum, Hamburg; Eng. s.s. PEMBR5 1552 M3., ledig, Anwerpen. 28 Dec. Eng. s.s. CORMORANT, 4993 M3., stukgoed, Manchester; Noorsch s.s. IBIS, 3870 M3., ijzer, Londen; Ned. REGINA. 1193 M3., cement, Londen; Fransch s.s. GERMINAL, 5529 M3., ijzer, Port Talbot. Rotterdam, 27 Dec. 1926 VEEMARKT. Aangevoerd werden 390 vette runderea 138 vette- en graskalveren, 1173 schapea en lammeren en 787 varkens. De noteering was als voigt: Koeien le kw. f 0 95 tot f 1,— 2e kw. 0,85 tot 0,75, 3e kw. /0,65 tot /0,55. Ossen le kw. J 0,90 tot 0,92 2e kw. /O,80 tot 0,70; 3e kw. J 0,60 tot /0,50; Kilveren le kw./1,70 tot/1,90; 2ekw. 1,50 tot 1 25 3e kw. 1,05 tot 0,85; Schapen le kw. /0 65 tot 0,70; 2e kw. 0,55 tot 0,45 3e kw. 0,35 tot Lammeren 0,70 tot 0,80Varkens le kw. 0 68 tot 0,70; 2e kw. 0,66 tot 0,62; 3e kw. /0,60 tot 0,56 eXiOrtv. 0,62 tot 0 66 Vrt vee en vette kalverm waren over het a'gemeen met iets williger handel wegens kor eren aanvoer, waaidoor de prgzen iets vaster waren. Schapen en lammeren met matigen aanvoer en handel. Va'kens met matigen handel en wegens korteren aan voer iets hoogere prijzen. F1JNE ZADEN. Door den geringen aanvoer wegens de feestdagen was er geen noteering. AARDAPLELEN. Zeeuwsche bocte 5,tot 5,30 ZeeuwscLe blauwe f 4,80 tot 5.20 Zeeuwsche eigenhe'mers 3,70 tot 3 90 Brielsche eigenheimers j 3 90 tot 4,25 Blauwe Eigenheimers 3,75 tot 4. Bravo's 4,— tot 4.20. Poters 2,1 tot 2,70 per H L. Aanvoer tamelijk, weinig handel. VLAS. Aangevoerd Blauwbloei 11718 K.G. 0 85 tot 1,15. Overigens geen noteering wegens ge ringen aanvoer. AJUIN. Groote 2,— per baal van 50 K.G. incl. baal, met weinig aanvoer wegens de Kerstdagen. Hulst, 27 Dec. 1926. EIERVE1L1NG V. P. N. Aangevoerd 3000 stuksprjjs f 8,20 per 100 stuks. BOTER 1.80 tot 1,85 per K.G. De Notaris Mr. A. H. L1JDSMAN te Hulst, zal in de maand Januari 1927 ten verzoeke van den neer FR4NS VAN HOEVE te Axel publiek veflen en verkoopen: I. te Axel, aan de Noordstraat. II. met Schuren, Weiland en Erf aan de Kanaalkade. III. H.A. gelegen nabij is het geheim van de goede huisvrouw. Rekent U dan even mee. Drie pakjes BELVEDERE PUDDINGPOEDER van de beste maizena en niets dan maizena kosten 10 cent en wegen l1/2 H.G. Een pakie maizena van ruim 2 H.G. kost minstens 14 cent. Bij de Belvedere- Puddingpoeder krijgt U dus de maizena voor den gewonen prijs en de heerlijke puddingsmaak voor niets. groot 11.28.65 het Station. IV. groot 6.54.90 H.A. gelegen aan de Eerste Verkorting. beplant met boomen groot 15.66.90 H.A. gelegen aan den Kanaalweg. AHes nader te adverteeren. voor particulieren a 13 ct. per Liter* voor slijters a ii ct. per Liter. in de Cooperatieve Suikerfabriek te Sas van Gent. Te bevragen Adres bureau v. d. blad gevraagd voor de levering van levering tusschen 10-20 Januari 1927. Alles onder A. H. V. en opgave van 1 het gegarandee.rde eiwitgehalte, en voor de Lijnzaadkoekjes, ook van het vocht- gehalte. m Leveringsplaatsen franco Ter Neuzen en Axelsche Sassing. j Prijsopgaaf en monsters in te zenden bij W. D. DEKKER C 60 te Hoek voor of op 5 Januari 1927. Het Bestuur, J. HUIJSSEN—DieleMAN, Voorz. W. D. DEKKER, Secretaris. Allen te AXEL en OMSTREKEN, die eene LIOK4ART wenschen te bekomen voor fiets of motor van den V. T. B. voor 1927, gelieven zich evenals voorgaand jaar weder op te geven bij den heer A. DIELEMAN Wz, „Graanbeurs" (Bonds Hotel). Duidelijke opgave is noodig van adres, merk en No., benevens bijvoeging van portret. welke weer op de gewone wijze worden rondgebracht. Zij, die er geen mochten ontvangen, en zulks wenschen, kunnen op aanvrage gratis een exemplaar be komen bij den Agent Noordstraat 82. TER NEUZEN. de BEKENDE zoete Roode Wijn, fijn van smaak en nift duur. In verschiliende kwaliteit vanaf /i» per flesch. De ECHTE „Piccardin koopt U allddn bij zal het Huwelijk van den heer V. DE VLEESCHAUWER en Mej. O. MEERT uitgesteld worden tot Woensda^ 5 Jan a.» en zal de ZAAK bij P. MEERT te Sluiskil dien dag GESLOTEN zijn. aangeboden, met of zonder pension. De Notaris E. B. DUMO- LEYN te Hontenisse zal, voor den heer EDM. BUYSSE te Sas van Gent, openbaar veilen en verkoopen telkens voormiddags lO uur, in het ..Hotel de Nederlanden" te Ter Neuzen, diens zeer gunstig ge 1 egen A die gelegen in den Louisa- polder, gemeente Ter Neuzen, gelegen aan het Kanaal, Spoorweg en Westelijke "waterleiding. Bdie gelegen in den Stroodorpe- polder, gemeente Westdorpe, met aanvvezige gelegen tusschen Kanaa! en Weste lijke waterleiding. in erfpacht bij derden. Alles verdeeld in koopen en massa's. Instelpremie V2 °/o- Boekjes der veiling zijn van af 6 Januari 1927 verkrijgbaar bij den eigenaar en ten kantore van genoemden Notaris. Prijs geb, 7,78» ingfn. /6,50. Boekhandel -:- Ter Neuzen. n 1 vy A uulrawrT an rm v.inlf in 12 bladen, formaat 24 X ^6 c.M. geteekerd en op zink gebracht door Prijs f 2,40. In de 12 kaJenderbladen is er naar ge- streefd het „artistieke element" te ver- eenigen met het „biologisch verantwoord zijn. De motieven zijn ontleend aan de vogel- en plantetiwereld van de Delfland- sche duinstreek. Speciaal het jonge gevogelte werd be- studeerd. De broedplaatsen zijn door den maker opgezocht en de levenswijize der behan- delde vogels is door hem nagegaan. lets nieuws en aantrekkelijks op dit gebied wordt n. o. m. hierdoor gegeven. 't Doel van dit werk is propaganda voor hetgeen schoon en edel is in de natuur. VOORHANDEN te TER NEUZEN. Vanaf 1 Januari 1927 is de rente als volgt vastgesteld Voor l.EDKN dagelijks opzegbaar 3x/2 °/o met een opzegtermijn van drie maanden 4 °/0 voor een jaar vast 4V4 Voor echtgenooten en minderjarige kinderen van leden geldt dezelfde rentetype. Voor NIET-LEDEN dagelijksch opzegbaar 3lU met een opzegtermijn van drie maanden 3'/2 °/0 voor een jaar vast 33/4 De rente voor geleende gelden tolijft onveranderd S Indien men een der bovenvermelde renten wenscht te genieten, moet daarvan aanteekening in het boekje worden gemaakt en dient men daarvan kennis te geven. De rente voor driemaandelijksche inlagen wordt berekend over halve en voor een jaar vast over voile maanden. Terstond gevraagd bij A. J KRAS, Sas van Gent, Tel. 46" Steenkamplaan 24. FIRMA P. J. VAN DE SANDE. Ter Neuzen. -o,"-"., "-7 v- -X-; (WCTTIG OtDtPONCERD) HAARWASCHMIODEL ttUKLDOS IEERZEEPPREPAPAAT vebkrugbaar iwFLE5SCHEN VMt VtRSCHlLLEMDE GROOTTE» tJTXMHB HXStl Tt&tH ROOi. Aanbevelend, (Gewaarborgd door den Franschen Staat.) in stukken van f lOOO,— tot den koers van QS'/z js aange- 1926, yilllll Inschrijvingen op deze leening worden kostel nomen tot Donderdag 30 Decemb 4 uur n.m. door Nadere inlichtingen en prospectussen worden gaarne verstrekt. mwiwmihi| Gedurende de maand December leveren wij Drukkerij - Boekhandel. Ter Neuzen E BALUST iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii itiuiiHiuiiiiiiNiiiiiiiiuHtiiiwiiiiiiiiu"iiiiituiiiiiiii'»i||,11IIIIII,,,l,ll,,,l,,,1I,,,ll,,,,l,,llllllll,III,l,,,n,,l,lll,llinil,l,ll,IK,llllllll,lllll,l,ll,IIIIIIIIIIII,I,ll,l,l,lllllll,Hll,llll,illl,ll,llll"!ll,,,,ll,,l,ll,,IIHI1 !l ira

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 3