peedikbbprtbhT SPORT. 8EMEH3DE BERICHTEN. Dondardag 30 Dec. Vrljdag 31 Dec. (Oudejaarsavond) Ned. Herr. Kerk. Zaterdag 1 Jan. (Nieuwjaarsdag Ook het orkest, dat dien avond onder leiding stond van den heer Oscar Roels, den b'ekenden oud-dirigent van het Ned. Tooneel en later van de Fransche opera te Gent, gaf veel te genieten en aan de begeleiding was goed te bemerken, dat er een dirigent leidde die het werk onder de knie had. De opoekomenen gaven herhaaldelijk door annlaus van hun ingenomeniheid blijk en de artisten kregen een aantal ,,open doekjes Hetgeen we hierboven schreven kan ook gelden voor de opvoering van ,,Een Walsdroom". We dienen dan echter nog speciaal te noemen mej. Elsa Gulinck, die een goede vertclking gaf van Frederika, opperkamenier, en ook willen we niet ver- geten mevr. Flameng, de ,,grosse caisse" van de dames-kapel, voor haar leuk soel. In het orkest gaf de heer Cesar Michiels blijk. dat ook hem de leiding kan word'en toevertrouwd. Bij vernieuwing viel te constateeren hoe het fraaie decor waarover in deze in- richting beschikt wordt, meewerkt voor het succes der opvoeringen. VOORUITGANG IS ONS STREVEN". Ofschoon door het optreden van artis- tengezelschappen ter plaatse de omstan- digheden voor haar niet gemakkelijker worden, heeft de tooneelvereenigincj ,,Vooruitgang is ons streven" zich niet iaten afschriicken om op haar post te blij ven, en de taak, die zij reeds tal van jaren vervult voort te zetten. Zij stelde gister- avond in het Concert- en Bioscoopge- bouw" hare getrouwen in de gelegenheid van haar werk te geniieten. En dat aantal getrouwen bleek groot, want ten laatste was de zaal geheel bezet. Zij weet ook te woekeren met hetgeen waarover zij thans beschikt, en dat wel een voldoening moet zijn, als men nagaat de primitieve wijze waarop een kleine 40 jaar geleden werd begonnen. Het eerste bedrijf van het opgevoerde stuk: „Het kasteel van Thourville" leende er zich bijzonder voor, om met het be- schikbare decor een tafreel te vertoonen een sprookje gelijk. De costumeering en grimeering was goed verzorgd, en de ver- tolking der verschillende rollen valt over het algemeen te loven. Er zit in dit stuk van den ouden stempel weinig handeling, doch de monologen, doorspekt met kern- achtige uitdrukkingen en spreekwoorden, waarvan wijlen den schrijver, blijkens zijn verschillende pennevruchten, het mono- polie scheen te bezitten, genoten de be langstelling der .hoorders, die niet nalieten door annlaus aan het eind der bedrijven van hun tevredenheid te doen blijken. Bij- zondere belangstelling bestond er in het laatste bedrijf, voor de manier waarop het meewerkend knaapje, de jongeheer R., zijn rol vervulde en die, voor zijn het vaderlandsch lievend oor streelende, flink uitgesproken woorden, een algemeen ap- piaus verwierf. Een geanimeerd bal was het slot van den avond. VOLKOMEN EERLRK, MAAR GEWIEKST. Gisteren vond alhier een jongetje op de openbare straat een spaarboekje, waarin, naar hij meende een bankbiljet van f 100 lag. To en hij het nog stond te bekijken, kwam er een wielrijder voorbij, die het boekje ook bekeek, en het toen van den knaap overnam, zeggende, dat hij het wel bij den eigenaar zou bezorgen. De jongen. die zijnvondst had afgegeven, begon daar nader over te denken en begreep, dat het nu wel eens niet in de haak kon zijn. Hij deed daarom van het gebeurde mede- deeling aan de politic. welke een onder- zoek instelde. Later bleek, dat de verliezer op het kantoor der spaarbank gekomen, het ver- lies van zijn boekje, waarin niet een biljet van f 100, inaar een van f 1000 bemerkte, toen hij dit voor de inschrijving uit zijn zak wilde halen. Gelukkig is nader gebleken, dat de fiet- ser, van wien men allicht kon vermoeden, dat deze op een sluwe wijze getrac'nt had zich meester te maken van het bankbiljet, een volkomen eerlijk persoon was, die het boekje aan het daarin aangegeven adres had bezorgd, met het biljet. De fooi, die anders wel aan het knaapje zou ten deel gevallen zijn, zal echter wel bij den wiel rijder zijn terecht gekomen. ZONDAGSCHOOL FEESTEN. Door de Zondagschoolvereenigingen werd alhier met hun leerlingen het Kerst- feest op de gewone wijze herdacht. Van wege de Geref. Zondagschoolvereeniging ..Jachin" geschiedde dit reeds verleden week Donderdagavond, in^ de Chr. Be- waarschool, terwijl de Herv. Aondag- schoolvereeniging Samuel dit met zijn honderden kinderen deed jl. Maandag in de Ned. Herv. Kerk. Vele ouders en be- langstellenden woonden deze feesten bij. De kinderen werden als naar gewoonte bezig gehouden met het zingen van kerst- llederen en toespraken, en voorts op ver- snaperingen onthaald. Het waren weer genotvolle avonden, zoowel voor de kin deren als de oudere belangstellenden. DOODELIJK ONGELUK. Naar we vernemen is bij de familie al hier bericht ontvanigen, dat onze vroegere 9tadgienoot, de transportarbeider M. Op- peneer te Rotterdam, langs een touwlad- der een stoomschip waarop hij werkte verlatende, daaraf gevallen is en op het naast liggende Rijnschip zoodanig is neergevailen, dat hij aan de gpevolgen is overleden. VOORDRACHTAVOND. De Geref. Kunstclub ,,Opgang had tegen Maandag een voordrachtavond ge- or'ganiseerd in het Vereenigingsgebouw in de Donze-Visserstraat, waarin optrad de bekende voordrachtkunstenaar Arie Post van Scheveningen. Alle plaatsen waren uitverkocht. zoodat de zaal geheel gevuld was. Voorgedragen werden ,,De drie jonge- lingen in den oven" van Willem de Me- rode; „Terwe" (een boerenverhaal in verzen) van Dr. Rene de Clercq en ,,Zijn Oudejaarsavond" van Joha. A. Wolters. De heer Post bleek een echt meester in zijn vak" te zijn. Vooral ,,Terwe" en ,,Zijn Oudejaarsavond" trokken bijzon- dere aandacht. AANVARING OP ZEE. In den laten avond van Zaterdag is het Engelsche stoomschip ..Burutu". met een gemengde lading van Hamburg op weg naar Sapele West-Afrika)op 30 mijlen van Portland op de Fransche bark Eugene Schneider" geloopen. De bark zonk en men vreest, dat 24 koppen van haar bemanning van 28 omgekomen zijn. De Burutu" had weinig averij en is met de geredden te Portland aangekomen. Zij zou daar twee of drie dagen blijven ten behoeve van een onderzoek. De Eugene Schneider" was op weg van Afrika naar Gent. 2e CHRISTELIJKE WINTERLEZING. Gisteravond trad voor de Vereeniging van Chr. winterlezingen, in de Geref. kerk alhier op Ds. v. Arkel van Utrecht, met het onderwerp: Het Hooglied van Salomo. Spreker liet eerst zingen Ps. 25 7, waarna hij zijn rede uitsprak. Na een inleiding op het Hooglied door het schetsen van de overeenkomst in de hoofdfiguren van de laatste lijdensepisode van Christus, en de hoofdfiguren van het Hooglied, verdeelde Ds. Van Arkel daar- na zijn ondlerwerp in 2 punten n.l. te ont- dekken, wat de grondbedoelingen van het Hooglied zijn, en om aan de hand dezer grondbedoelingen het Hooglied samen kortelijks door te lezen, en te genieten van de fijne trekjes, en de groote schoon- heid die er uit het Hooglied straalden. Het was een gang naar het kerkgebouw ten voile waard. Dat deze lezingen, zeer geliefd blijven, bleek ook nu weer, daar een breede schare het kerkgebouw vulde. Na nog te hebben laten zingen Ps. 119 l 19 eindigde spreker met gebed. PROVINCIALEN WATERSTAAT. Door Ged. Staten is benoemd tot op- i zichter of technisch-ambtenaar van den j Provincialen Waterstaat in Zeeland, de heer P. Overbeeke te Ter Neuzen. PUBLIEK TELEFOONSTATION. 1 Aan het station SluiskilCoegorspol- f der van de lijn Ter NeuzenMechelen, is f met ingang van 27 Dec. 1926 een publiek f telefoonstation gevestigd met automati- sche incasseerinrichting. BIETENVERVOER PER Z. V. T. M. Gedurende het seizoen 1926 zijn door i de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Maat- schappij 173 millioen K.G. bieten ver- voerd. Dit is circa 25 millioen minder dan tijdens de campagne 1925. DIENST DER POSTERIJEN OP NIEUWJAAR. Op Zaterdag 1 Januari a.s. zullen de diensten voor Post-, Telegraaf- en Tele- foondienst zijn geregeld als op gewone Zondagen, behaive dat van 89 v.m. en 12 n.m. behandeling van postwissels en verkoop van rijwielmerken plaats vindt. Op dien dag vindt eenmaal bestellin.g van brief en pakketpost plaats. De ver- zending gesohiedt als op Zondag. Op Zondag 2 Jan. a.s. is de dienst ge regeld als op gewone Zonidagen en be- staat er tusschen 1 en 2 n.m. gelegenheid tot afhaling van alle corirespondentie. „KONINGIN WILHELMINA". Ged. Staten van Zeeland hebben be- sloten de bij J. 6 K. Smidt te Kinderdijk in aanbouw zijnde Ferry-'boot voor het traject VlissingenBreskens voor den Provincialen stoombootdienst op de Wes- ter-Schelde, den naam te geven van ,,Koningin Wilhelmina". PROVINCIALEN STOOM- BOOTDIENST. j Gedep. Staten hebben besloten van af j 1 Januari 1927 weder vast in dienst te stellen J. H. Hamelink en Th. Werkman, respectievelijk dekknecht en stoker bij den provincialen stoombootdienst. Be id en waren sedert 1 October afgevloeid. BELGISCH—NEDERLANDSCH VERDRAG. Bij het provinciaal comite inzake actie tegen het BelgischNederlandsch Ver- drag zijn tot op heden binnengekomen 34449 handteekeningen, uit gemeenten, die samen 70.273 kiezers tellen. PROV. STOOMBOOTDIENST OP DE OOSTER-SCHELDE. Naar wij uit goede bron vernemen, zal binnenkort de motorhoogaars van den veerdienst KortgeneWolphaarts- dijk, welke aldaar wegens het in dienst stellen van de nieuwe veerboot Zand- kreek overbodig is geworden naar Zie- rikzee worden overgebracht om passa- giers en draagbare goederen te vervoeren wanneer de boot van den Prov. stoom bootdienst op de Ooster-Schelde o.m. wegens zeer laag water aan den ingang van de haven moet blijven liqgen. Voor het laden en lossen van passagiers enz. zal bij het Luitje in die haven een trap worden aangebracht. Deze maatregel zal de uitoefening van den stoombootdienst ongetwijfeld zeer ten goede komen. AXEL. Er was Zaterdag, le Kerstdag, zeer groote belangstelling voor de Interna tionale Duiven'tentoonstellingdie in hotel De Lozanna werd gehouden. Voor de Sas van Gentsche duiven- melkers vooral was deze expositie een groot succes, aangezien door hen niet minder dan 17 van de 30 prijzen werden gewonnen. De heer Aug. Marquinie te Sas van Gent, die 10 duiven exposeerde, behaalde daarmede vier eerste prijzen, twee 2e en een vijfde prijs. Hij bekwam den bescen uitsiag der coiiectie s en bleek den mooisten jongen duiver te hebben. Ook de heer A. Remerij te Sas van Geuc benaaiae twee eerste prij.zen en bovendien twee eervolle vermeldingen. De heeren Donze en Koole te Ter Neu zen behaalden in totaal 11 prijzen, waar van 5 eerste. Ook bleken zij den schoon- sten ouden doffer te bezitten. De heer v. d. Walle te Hulst boekte eveneens een mooi succes door 3 prijzen te winnen en de schoonste oude duivin te bezitten. De heer M. Meuleman te Sas van Gent behaalde 2 eerste prijzen en een eervolle vermelding. Ten slotte gaf de heer Aarts uit Brugge een voordracht over ..duivencultuur" die zeer in den smaak viel. SAS VAN GENT. Onder overgroote belangstelling hield de duivenvereeniging „De Vrije Vlucht" alhier, op tweeden Kerstdag een inter- nationalen postduivententoonstelling. De deelname was schitterend en overtrof die nog van de eersten Kerstdag te Axel. Niet minder dan 275 duiven dongen mede naar de prijzen. De eerste prijzen in de ver schillende categorien werden gewonnen res p. door: Oude blauwe duivers: F. Faas, Ter Neuzen (ingeschreven 21 stuks). Oude blauwe duivinnen: M. de Smit, Ter Neuzen (26) Oude gschelpte duivers: M. Gilleman, Selzaete (26). Oude geschelpte duivers: M. Gilleman, Sas van Gent (20) Oude rood-vale duivers: F. de Jonghe, Assenede (11). Oude rood-vale duivinnen: H. Scheffer, Sas van Gent (5). Oude duivers verschillende kleuren: A. Koole, Ter Neuzen (17). Oude duivinnen verschillende kleuren: C. de Pauw, Selzaete (12). Jonge blauwe duivers: Alf. Goethals, Westdorpe (14). Jonge blauwe duivinnen: A. Koole, Ter Neuzen (15). Jonge geschelpte duivers: H. Scheffer, Sas van <Gent (29). Jonge geschelpte duivinnen: F. de Jon ghe, Assenede (17). Jonge rood-vale duivers: A. Deurwaar- der, Sas van Gent (18). Jonge rood-vale duivinnen: C. Neve- jan, Sas van Gent (5). Jonge duivers verschillende kleuren: P. Meeuwesen, Sas van Gent (15). Jong duivinnen verschillende kleuren: F. de Jonghe, Assenede (24). Voorts werden prijzen toegekend aan A. Koole, Ter Neuzen voor de schoonste oude duiver. Aan M. Smit, Ter Neuzen voor de schoonste oude duivin. Aan P. Meeuwesen, Sas van Gent voor de schoonste jonge duiver. Aan F. de Jonghe, Assenede voor de schoonste jonge dufVin. Aan P. Meeuwesen, Sas van Gent voor de schoonste duif van Sas van Gent. Aan F. de Jonghe, Assenede voor den schoonsten uitsiag in 't algemeen. Gedurende de campagne 1926 zijn door de Eerste Nederlandsche Cooperatieve Beetwortelsuikerfabriek alhier 99J^ mil lioen K.G. beetwortelen verwerkt; door de N. V. Beetwortelsuikerfabriek ,,Sas van Gent" 72.4 millioen K.G. Het gehalte was in 't algemeen meer dan 1 minder dan verleden jaar. De toonieelavonden op Zondag en Maandag gegeven door Utile Dulci", met medewerking der fanfare ,,Ons Ge- noegen", kunnen goed geslaagd heeten. De zaal was goed gevuld vooral den eersten dag, den tweede dag lets minder. Gespeeld werd het tooneelspel ,,Zeker mensch" van Frits van Duinen en het blijspel ,,De Gril van den hertog" van Gerard Nielen. Er werd aardig spel geleverd, dat ech ter den eersten dag jammerlijk werd on- derbroken door een storing in de licht- leiding, waard oor zelfs een paar nummers der fanfare moesten komen te vervallen, wat werkelijk betreurd werd onder de toehoorders, want de eerste nummers die door ,,Ons Genoegen" werden ten ge- hoore gebracht, waren in de puntjes, ge- voelsvol en onder degelijke strenge lei ding van den bekwamen directeur, den heer O. van de Walle uitgevoerd, vooral de door deze gecomponeerde marsch ,,Ons Genoegen" had reuzenbijval en werd op aller verzoek aan het eind van 't programma gebiseerd. HULST. Door den Commissaris der Koningin is aan den heer F. J. L. M. van Waes- berghe, eervol ontslag verleend als lid en voorzitter van de Gezondheidscommissie zetel Hulst. Gerefornieerde Gemecnte. (Weststraat). Axel. 6 u. 'savonds Ds. B. v. Neerbos, Oudejaarspreek Ter Neuzen. Sluiskil. Hoek Philippine. Sas van Gent. 'savonds 6 u., Ds. A. Timmerman. 'savonds 6 u., dhr. L. Dek. 's avonds 5J uur, Ds. E. Raams. nam. 2 u.,Ds. H. Akerslootvan Houten Roos. 'savonds 7 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Gemeente. (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 's avonds 5J u., Ds. Neerbos. Oud-Gereformeerde Gemeente. (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 'savonds 5J u., leeskerk. Ter Neuzen. 9t u., Ds. A. Timmerman. Hoek 9 uur. Ds. E. Raams. Gereformeerde Gemeente. (Vlooswijkstraat.) Ter Neuzen. 9 u., Ds. Neerbos. Oud-Gereformeerde Gemeente. (Vlooswijkstraat.) Ter Neuzen. 9 u., leeskerk. Zondag zijn te Uttecht 4 jongens door het ijs ge'.akt. Urie hunner waren spoe iig op het droge, doch de vierde werd met moeite gered. Zijn to stand is ernstig. BET ZONDERLlPiGE GEVAL TE GINNEKEN. Naar het „Dgbl. v. N.-Br." meldt, is de tuestand van h-t me sje dat Zondag 19 December in het Ulvenhoutsche bosch is gconden en thans verpleegd wordt in het St. Laurentiusgesticht te Gmneken, langzamerhand vooruitgaande. Het bericht, dat een har<-r beenen zou m eten wordea geamputeerd, is niet juist. DROEVIG ONGELUK. Toen de 22jarige Agatha Maria Vii*k en de 24jarige Geertruida Margaretha Kerkvliet, die belast waren met het schoonhouden van de kantoorlokalen der N.V. Padox' Houttimmerfabrieken, zich Maandagavond tusschen acht uur en half negen na gedanen ar.beid huiswaarts wil- den begeven, vonden zij de houten brug. die zij moesten passeeren om van de fa- bmeksterreinen te komen, geopend. Ver- moedelijk heeft de waker, die aan den overkant in zijn huisje zat, hen niet hoo- ren roepen, zoodat zij niet konden pas seeren. Zij hebben toen getracht via den spoordijk den weg te bereiken. Waar- schijnlijk hebben zij door den dichten mist den tiein in de rich ting Leiden niet zien aankomen, met het gevolg, dat zij werden gegrepen en vermorzeld. De lijken zijn door de locomotief in de rivier de Leede geslingerd. Toen de meisjes laat in den avond niet thuis waren gekomen, vermoedde men een ongeluk en is men op onderzoek uitge- gaan. Midden op de spoorbrug, waai het ongeval had plaats gevonden, vond men een arm van een der meisjes. On- middellijk heeft de politie en de ma- rechaussees een aanvang gemaakt met dreggein, echter zonder resultaat. Ook Dinsdagmorgen is men weer begonnen naar de lijken te visschen en zijn later op- gehaald. DRIE KINDEREN GESTIRT. in het dorpie Bogen bg Koningsbergen zijn op eers'en Kerstdag drie kinderen van vijf tot twee jaar gestikt, doordat een partg hooi die achter den kachel lag om te diouen, begon te smeulea en te rooken De ouders waren bij buren op bezoek. VERBRAND. Te Stockho'm is een 80jarige vrouw op de volgende wijze om het leven gekomen Zij had een grm;e hoeveelh-id alcohol gedronkt-n en ging daarna met een bran- dende sigaar naar bed. Kort da srna stond de kamer in brani. Toen de brand weer eenige oogmblikken later het vuur gebluscht had, vond zij het verkoo'.de lijk van de oude vrouw. EEN jaren KERST3URPRISE. geieaen verloor een Axel. Gereformeerde Gemeente. (Weststraat.) v.m 9 u., leeskerk. - Nu de campagne weer achter den rug is, treedt ook de werkeloosheid weer meer naar voren. De directeur der ge- meemtelijke arbeidsbeurs alhier maakt be- kend, dat momenteel 35 f .brieksarbeiders, 8 losse arbeiders, 1 metselaar en 1 tim merman als werkeloos zijnde zijn inge schreven. En dit, ondanks de Chemisciiy Productenfabriek haar campagne heeft ingezet, waardoor al direct een aantal door de suikerfabrieken ontslagen arbei ders konden worden tewerk gesteld. KOEWACHT. Zondag- en Maandagavond werd o,p de bovenzaal van de Zusterschool door de R- K. Tooneelcluib een tooneelvoor- stelling gegeven ten voordeele van een Patronaatsgebouw. Zondag was de groo te zaal veel te klein om al de toeschou- wers te bevatten. Maandagavond was het bezoek minder druk. Er werd prachtig gespeeld. Vcc 1 indruk maakte het drama 'in 4 bedrijven: ..Onschuld Zegepraalt". Vooral de hoofd^Tsonen, Georges van Landen, Mesters en Grootvader van Lan- den vertolkten hun rol op een indrukwek- kende wijze. Na de pauze werd een blijspel m j be drijven gespeeld getiteld: ..Van boven naar onder". Dit blijspel dat nog niet uitgegeven is, voldeed bijzonder goed. Hartelijk werd er gelachen om de grap- pen en kwinkslagen van den knecht Jan van Droogenbroeck. die op leu'ke wijze twee bedriegers ontmaskerde. ZUIDDORPE. In verband met een 21 December ge- plaatst bericht aangaande vermoedehjken diefstal van vleesch en een koe ontdoen van de huid te Zuiddorpe door onbeken- den, is na een door de politie ingesteld onderzoek, gebleken, dat de man die aan- gifte van den diefstal bij de politie had cpdaan, met een slager, afkomstig uit Wachtebeke (Belgie) de koe, die tijdens het vervoer c^cstorvsn was, van dc huid hebben ontdaan. en een hoeveelheid vleesch van idat dier hdbben gesneden, wat zij medenamen. Door de politie is natuurlijk nu proces-verbaal opgemaakt tegen den aangever, wegens het doen van een valsche 'aangifte benevens overtre- ding van de vleeschkeuringswet, terwijl de ambtenaren der belastingen den man proces-verbaal aanzegden wegens frau- duleuze slachting. VOETBAL. De alhier op le Kerstdag gespeelde voetbalwedstrijd tusschen ..Neptunes" van Rotterdam en ..Terneuzen", werd door de Rotterdammers met 21 gewon nen. 2e Kerstdag speelde alhier de voet- balclub „Axel" een wedstrijd tegen Ter neuzen", welke door Terneuzen met 30 werd gewonnen. H. V. V.—NEPTUNES 1—4. De Rotterdamsche tweede klasser .Nep tunes", die op dien eersten Kerstdag te Ter Neuzen speelde, zette haar tournee door Zeeuwsch-Vlaanderen op den twee den Kerstdag voort, met een wedstrijd te Hulst tegen het eerste elftal van H. V. V. Er was groote belangstelling voor dezen match, die opnieuw door den Rot terdammers werd gewonnen, ditmaal met 4—1. LOOP DER BEVOLKING VAN TER NEUZEN. In de af geloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd E. J. Buijs®e, dienstbode, P 108, van As senede. J. J. de Bruijne, machine-bankwerker, Hee- rengraoht 3, van Amsterdam. Ver trokken: E. E. E. Lammers, zonder, O 189, naar Sas van Gent. M. L. De Witte, zonder, 0 193, naar West- doi-pe. A. C. Vonck, dienstbode, naar Hontenisse. Noord straat 70, IJS-ONGELUKKEN. Te Koggel (Limburg) is ZoDdag 26jarige is ZiODdag de het ijs gezakt eD P. Bergs door verdronken. Het lOjarige zoontje van den heer B. te Krommenie is Zondagmiddag bij het sehaatsenrgden door het ijs gezakt en ver dronken. Te Tynje (Frieslaud) is een lOjarige jongen bij het sehaatsenrjjden verdronken, Te Deume is Zondag het 15jaFge doch- tertje van den heer A. Beyers door het ijs gezakt en verdronken. Zondag is de 20jarige K. uit de Kmis- straat te Tilburg bij het scbaatsenrijden op een der Oisterwijksche vennen verdronken. Ond^r RoegH is een 22jarige jongeman bij het schaatsQnrLjrlen door het broze ijs pezakt en ver'ronken. Dne jaren geiea»-n veiloor een miss Delavique te Londen baar juweelen ter waarde van ongeveer 35,000 dl. Verliezen is eigenlijk het woord Diet, want toen zij haar handkoffertje, waarin ze waren ge- sloten, open deed, bleken ze niet meer aan- wezig. Donderdag werd ze door Scotland Yard opgebeld, en haar verteld, dar aan het Paddington stati n een juweelenkistje was gevonden met inhmd die beantwoordde aan de door haar indertijd gedace opgaven. Alles bevond zich nog in ongeschonden 'staat. SNEEUW. In heel het zoiden van Fraokrijk sneeuwt het. Er is sneeuw gevallen te Matseille en te Toulouse, in Rousllon, Gironde Herault, Anvergno. In Rousdlon heeft het zelfs zwaar gesneeuwd, wat iets orge- woms is voor deze streek. Het verkeer ondervindt er binder van LICHTTOREN VOOR DE LUCHTVAART De nieuwe lichttoren, welke do Fransche luchtvaanautonteiten hebben doen bouwen om als gi'ds voor de luchtvaart te dienen, is op zijn standplaats de Mont Valerian, een oud fort in het Westen van Parjjs officieel in gebruik genomen. Het iicht van dezen vuur'oren is het sterkste ter wereld en bedraagt niet minder dan een milliard .kaarssterkte. Het is zichtbaar in een straal van 60 mijlen. NOODLOTTIGE ONVOORZICHTIGBEID. Uit Antwerpen wordt gemeld De 23jarige schipper Pieter Allemans, van het binnenschip „Saba", vond in het slijk van de Scheldek^ai een granaat. Hjj ging er mede aan boord van het schip en zou het Zaterdag ontladen in tegenwoordig- heid der familie De Block-van Elswjjk. Met een nijptang kon hij den verroesten kop Diet loswringen en begon er teen met een hamer op los te slaan, tot het moord- tuig ontplofte en de stukken in de ronde vlogen. De [helft der kajait, waarin de aan- wezigen zaten, werd vernield, maar onge- lukkiger waren dcen er aan toe. De rechterhand van Allemans werd hem bpna geheel afgerukttevens bekwam bij ernetige wonden aan de knieen. in het ziekenhnis werd hem terstond de rechterhand afgezet. Den 13jarisen Jan de Block werden de hersens ingeslagen. Hij was omniddellflk dood. Jan de Block (vader) 58 jaar oud, werd gewond aan rechti-rband en oor. Zijn vrouw. Rosal e Elswijk, 56 jaar, werd aan de reeh erdij gewond en moest in het gast- huis word n verpleegd. Twee kinderen Eugene, 22 jaar, en Haria, 24 jaar, werden gewond aan voor- hoofd en beide banden en moesten beiden eveneens in het gasthnis worden verpleegd. De onvo rzicht ge Allemar s wordt in het ziekenhn s ter beschikking gehouden van het parket.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 2