VERZEKERINGEM 1 Rund-, Kalfs- of Varkensvleesch en fijne Vleeschwaren. AMSTERDAHISCHE BANK Mboeken en Bijbels Naamkaartjes. KAMERS Beste Sintels Almanakken Scheurkalenders. :inale Bloedwijn E. J. WEMAERl AMERIKA-CANADA. BiolosiscliB Kalendsr voorliet jaarl927 Wij leveren U tegen de a.s. Kerstdagen Fa E. A. IJSEBAERT, steenen kruizen „Sanitas" St. Jacobstraat 1, Vlissingen. Pijttersen's Staatsalmanak ft Le ver fpakje in de hand, dan 10 in de ADR. B. HOLSTER, J. G. Pruimtabak 10 cent per V2 H.G. AFMAAKPALEN Ls VAN WAESBERHE-JANSSENS een prima stukje Ziek ers niet Ziek 1,- Ls VAN WAESBERGE-JANSSENS. dLG.pruimtabak VERDER ALLE BANKZAKEN. 100 Naamkaartjes met Enveloppen Firma P. J. van de Sande 0,90 0,90 0,90 N, van derMolen-De Feiiter, Firma P.J. TiN DE SANDE. MIDDELGN VAN VESV0ES. Voorhanden ?oor iedereen. Firma P. J. v, d. SANDE, Old Port Samos Bergerac Portug. Wijnen Boerenjongens Liter- j j 1,25 Likeuren per flesch 0,75 Advocaat per 1/1 flesch 2,40 Advocaat per V2 flesch 1,25 Steenkamplaan 57 CHR. LE ROY Firma P. J, VAN DE SANDE. sfjfk WW„ rlj^y 1 SSU21EKLEERAAR, Westkolkstraat No. 14. Piano, Qrgel en Harmonieleer tot 2 M. omtrek, midden 2226 c M. of 27- 30 of 31—35 of 36-40 of 41-45 of 46-50 c M. HEKSTOKKEN 2 80 M. lang, dunne einde 1418 c M. VerderRuiterstokken, Klaverruiters, Siieten, Boonenstokken G. STEVENS - SAS VAN GENT. Brand-Verzekering Levens-Verzekering Casco-Verzekering Ongelukken-Verzekering Transport- Verzekering Diefstal-Verzekermg Hagel-Verzekering VLO0SWIJKSTRAAT 55-57 KAPITAAL 55.000.000,— RESERVE 43.500.000,— HANDELSCREDIETEN REKENING COURANT DEPOSITO'S EFFECTEN COUPONS VREEMD GELD Firma P. J. VAN DE SANDE vanaf f 1,25 en hooger. J. DE SiyiiDT, Steenkam plaan 10, Ter Neuzen a HvaviT av a BvavB VAN DE BOSSCHE, u- 1 Natuursteenhandel, Marmerwerken, Granito en Terrazowerken Donze-Visserstraat 21, Ter Neuzen. ZBEUWSCH-YLAAMSCHE TR AM WEG-MA ATSCH AP PIJ Lyn Drie Schouwen—Ter Neuzen. JLijn ZaamslagWalsoorden. Lyn Ter NeuzenPhilippine. Lyn IJzendyke—Sas van Gent—Drie Schonwen Weder verkrijgbaar Vertrouwd zuiver Belgisch Klaverzaad. Roozendaalsche Klaverzaad. Provincie Luzerne en Hopripklaver. FRANS DE BRUIJIS3, Voor 1927 I,per flesch. llliri PIMM Safe* •S&SM GESLLUSTREERD ZONDAGSBLAD GRATIS VOOR DE NIEUWE ABONNE'Si ABONNEERT U TERSTOND! SNELLE OVERTOCHT. VOOROEELIGE VOORWAARDEN. UITMUNTENDE BEDIENING. Lyn Schoondyke— Wzmidyke. Lijn IJzwndiykeVeldzicht Wrens. Drieschonwen (4xel) Lijn SPOOKW EG MECHELEN-TER NEUZEN. Omdat he* zoo'n goed artikel is, waamaar zooveei gevraagd word*, etaleert de winkelier de J. G. Pruimtabak gaame. J. G. Pruimtabak heeft hare groote reputatie te danken aan de bijzondere kwaliteit en de fijne melange. tfstevig in den mond) Qeeft lessen in (Volledige opleiding voor hoogere muziekscholen.) Grondig onderrlcht. Billijk tarief IV.V. Tabakslabrlek J. Gruno, Gronlngen, labrlkante van „Opagon", zware shag. en verder ALICES voorkomende soorten van Verzekering bij Binnen- en Buitenlandsche Maatschappijen Nleuwstraat 30a. - TEH NEUZEN - Gedurende de maand December leveren wij Drukkerij - Boekhandel. Ter Neuzen aangeboden, met of zonder pension. 8 A BA a 4 13 a Indies gij vermagertindicn gij lijdt in de lendenindlen gij pijncn voeit In arm en en been en indicn gij alttjd vermoeid zijt. 's morgens J bij het opstaan: indlen gij hoofdpijn hebt. het geheugen verslechtindien gij krachteioos en moedeloos zijt. zonder wilskracht. zonder levenslust; £-Jj indien gij zwarte gedachtcn hebt: indlen gij slecht slaaptindien gij aan de maag lijdt. krampen hebt, hartkloppingen. zweten bij de minste mi krachtlnspanning. warme opruiingen. schemeringen oorruischingen. steken in de zijde. Indien gij vruchteloos alles hebt bcproefd en gij niet ge- j nezen zijt. aarzelt niet en neemt Uw toevlucht tot da aohto zenuwhersteller KOLINE van Apotheker H. VAN AKEN, Apotheker- Specialist te Selzaete. die reeds dulzonden zenuw- j lljders volkoman genezon heeft. KOLINE ls verkrijgbaar bij Apoth. j en Drogiaten ad. f 2.50 per Bacon. Hoofddepot voor Holland SCHULTE enTHIEME. Postbus 55 Middelburg. Te Ter Neuzen bij: Fa A. VAN OVERBEEKE-LeuniS J. J. KENSE. J. R. PLATTEEUW. *e koop. Levering per spoor en per tram. Selz« ete. 1 ■v -■ Graf- en yvorden overal geleverd en ge- plaatst, door en Eenig adres voor Speciale Geneesmiddelen. Spuilen voor alle doeleinden, concurreerende prijzen. Onze Gummiwaren ziin onovertrefbaar Urie pillen genezen bedwateren radicaal, prijs/ SO. Buikbanden, Breukbanden en Elastieke Kousen in de beste kwaliteiten en de laagste priizen. alle Inllchtingen w. VIJFW1NKEL. Drie Schouwen 4,45 Axel 4,50 Zaamslag 5,10 v. Zaamslag 5,15 Driewegen 5.30 a. Ter Neuzen 5,40 5,30 5,35 5,55 7.40 7,45 8,05 8,10 8,25 8,35 11,32 11,37 11,57 1201 12,16 12,26 2,35 2.40 2,59 3,05 3,20 3.30 6,02 6.07 6,27 6.30 6.45 6 55 8,16 8,31 8,41 V. Ter Neuzen 7,40 11,2£ 1 Driewegen 7,50 8.05 11,35 a. Zaamslag 11,50 V. Zaamslag 8.07 12 00 t Axel 8,27 12, >5 Drie Schouwen 8,32 12.20 2,30 2.40 2,55 3,02 3,22 3,27 6,- 6,10 6.25 6.28 6.48 6,53 t. Zaamslag a Rapenburg dorp Hengstdijk Groenendijk Kloosterzande wissel Walsoorden v.Ter Neuzen Hoek a. Philippine 5,53 6,10 6,20 6.30 6,35 3,41 5.41 5,56 6,11 8,07 8,21 8,31 8,41 8,46 8,52 9.20 9,35 9,50 12.3,6,30 v. Walsoorden 12,14 3.14 6.44 Kloosterzande wissel 12,24 3,24 6.54 Groenendijk 12.34 3,34 7,06 Hengstd.jk 12.39 3,39 7 12 Rapenburg dorp 12 45 3.44 7,18 a. Zaamslag 12,58 1,13 1.28 1v. Ph H.i a. Te 4.17 4.32 4,47 9,10 9.25 9,40 Philippine loek Ter Neuzen 7,20 7,26 7.31 7,41 7,51 8,05 6.15 6,30 6,45 11,15 11,20 11,25 11.35 11.45 11,59 9.57 10.12 10,27 2,10 2,16 2,20 2.30 2.43 2,59 1.35 1.50 2.05 7,43 7,53 8.08 8,17 8,37 8.42 5,40 5,46 5,51 6.01 6,11 6,25 10,12 10,22 10,37 10.42 11.02 11,07 7,30 7,36 7,41 7.51 8 01 8,15 4.53 9.46 5,08 10(11 5,23 10,11 Aank. van Schoondijke v. a. v. a. T. a. v, a. IJzendijke Pyramide Pyramide Philippine Philippine Sas van Gent Sas van Gent Westdorpe Drie Schouwen 5,30 5.45 5.46 6.11 6.12 6,42 6.55 7,15 7,35 a. Rijdt op verzoek door b. Wacht 's Zondags 10 8.40 12,50 3,55 9.05 9.13 12,51 4,05 9,06 9.25 1,03 4 20 9,18 9.26 1.04 4.22 9,19 9,51 1.29 4.52 9.44 9,53 1.30 4.64 9.45 10.23 1.58 5,24 10,10 10 50 1.59 5,25 10,11 11 10 2,14 5 40 10.26 11,30 2.34 6,— al0,46 tot Axel Brug. min. op aankomst trein uit Gent. v. Drie Schouwen West dorpe a. Sas van Gent v. Sas van Gent a. Philippine v. Philippine a. Pvramide v Pyramide a. IJzendijke Vert, naar Schoondijke 5,05 8,34 12,21 5,25 8,54 12, 6 5,40 9,14 9,20 12,53 5.41 12 58 6 H 9.50 1.28 6,12 9.52 1,30 6,37 10,22 1.55 6.38 10.23 1.56 6'8 10.38 2,10 6,49 10.39 2.12 3,34 3.49 4.09 4 22 4,52 4.54 5,24 5.26 5,41 5.45 8.43 9 - 9.18 b9 19 9.44 9.45 10.10 10.11 10,23 Lyn fJzendyke Hoofdplaat—Pyramide. v. IJzendijke x Pvramide Biervliet Hoofdplaat 6.22 10.12 12,51 Z.1,40 4.05 6.40 10.24 1.57 4.23 5,30 6.50 10.34 2,07 4.33 5,40 7.10 10 54 2,27 4 53 6,— v. Hoofdplaat Riervliet Pvramide a. IJzendijke 8.90 8 40 8.50 9,18 12.30 3 50 4,58 12,50 4,10 5.15 I.- 4.20 5,25 2,10 Z. 1.17 - 5,41 6,15 6,35 6.45 6,58 Schoondijke IJzendijke IJzendijke Veldz cht Grens 8.17 8,40 9.48 10,11 8,41 8,51 12,27 12,50 3,32 3,44 onder Rllkscontrole. Aanbevelend, Zaadteeler HULST. Tel. 65. Prijs geb. ingen. /6,SO. Boekhandel Ter Neuzen. Per flesch Aanbevelend, StBESwi/S* 57% ci. p. 3 maanden, 85 ct. franco p. post DE GOEDKOOPSTE ILLUSTRATIE Verschijnt iedere week in 16 bladzijden met een rliken overvloed van iotc's uit binnen- en buitenland. Alle belangrijke gebeurtenissen, alle bezienswaar- digheden worden in beeld gebracht. Circa 60 ioto's per week. Geen weekblad geelt zooveei voor z o 6 weinig geld. lo. De In December verschijnende of reeds verschenen nummers. 2o. Alle abonne's, ook de nieuwe. kunnen deelnemen aan onze twee prijsvragen, uit te schrljven in December 1926 en Februari 1927, waaraan verbonden honderden prachtprilzen. o.a. gouden horloges. waardevolle luxe-voorwer- pen. boeken, plaatwerken, enz., enz. Onderneteekende verzoekt een abonnement op Uw illust#a- tie in^aande 1 Jan. 1297. aan bovenstaanden prijs. Wii hem gratis zenden de in December verschijnende of verschenen nummers. Naam: Adres: Passage-biijetten naar Amer ka en Canada. Spoorwegbiljetten naar alle plaatsen in Amerika en Canada Vraagt inlichtingen bij in 12 bladen, formaat 24 X 46 c.M. geteekerd en op zink gebracht door Prijs f 2,40. In de 12 kalenderbladen is er naar qe- streefd het „artistieke element" te ver- eemqen met het ,,bioloqisch verantwoord" zijn. De motieven zijn ontleen,d aan de vogel- en plantenwereld van de Delfland- sche duinstreek. Speciaai het jonqe gevogelte werd be- stu-deerd. De broedplaatsen zijn door den maker opgezocht en de levenswijze der be.han- delde vooels is door hem nagegaan. lets nieuwa en aantrekkelijks op dit gebied wordt n. o. m. hierdoor gegeven. 't Doel van dit werk is propaganda voor hetgeen schoon en edel is in de natuur. VOORHANDEN Boekhandel. 3,32 6,32 8,42 I v. IJzendijfee 3,55 6.55 9,05 a. Schoondijke 6.13 I v. Veidzicht Grens 6,25 I a. IJzendijke 6,49 7,08 9,17 9,40 8,55 9,07 10,39 11,- 2,12 2,35 3,50 4.02 5,45 6,08 6,30 6,42 T, 7,— Lyn Hulst— Walsoorden. Hulst, Stat on 1'ernole Kuitaart K loosterzande Wal/oorden d. e. 6,20 d8,40 6,43 d9.03 6,56 d9.16 7,05 d9,25 7.16 d9,35 d5,40 e6.— d8,ln,05 12,55 2,55 d6,o3 e6,23 d8.23 10 28 1,18 3.09 d6,16 e6.36 .18,36 10,41 1,31 3,20 d6.2a e6,45 d8 45 10 50 1,40 3 o0 d6,35 e6,55 d8,55 11,— 1,5 J 3,40 Rijdt niet op Zou- en Feestdagen. Rijdt alleen op Zon- en Feestdagen Hollandsche tijd. v. Driesehouwen v. Zuiddorpe a. Roodeslms v. Roodesluis (Holl. Douane) Be gisehe tijd. a. Krinsstraat v. Kruisstraat (Belg. Douane) Het Rijssel a. Moerbeke Stopplaatsen, waar alleen op tijdig verzoek gestopt wordt. v. Walzoordea d6,47 9, Kluoste' Zande dd,57 9,10 Kuitaart d7,U6 9 19 Terhole d7.19 9,32 a. Hulst, Station d 1,4 9,55 11,16 2,06 4.35 d7.31 e9.15 d9,40 11.26 2,12 4.45 d7.40 e9,25 d9,5o 11.35 2 20 4 54 d7.49 e9,34 d9,55 11,48 2.27 5.07 d8,02 e9.47 dl ,12 12,10 2,46 5,30 db,25 el0,10 die,3D 6.48 6 53 7,03 7,35 9,40 9,45 9 55 9,57 12,25 12,30 12,40 12,42 3.35 3 40 3,50 3,52 6.51 6,57 9.43 9,49 12,28 12,34 15.38 15,44 7,05 9,57 12,42 15,52 a. v. a. v. v. Moerbeke. Belgisehe tijd. Moerheke Het Rijssel Kruisstraat Kruisstraat (Belg. Douane) Hollandsche tijd. Roodesluis Roodesluis (Holl. Douane) Zuiddorpe Driesehouwen 7,30 11.15 13,36 16,40 7,38 11.23 13,43 16.48 7,40 11,25 13,45 16,50 8 06 11,51 2.11 5,16 8.11 11 56 216 5,21 8.19 12.04 2.24 5.29 8,26 12,11 2,31 5,36 Amsterdamsche tijd. 10 43 v. IVr Neuzen 6,15 Sluiskil 6,24 10,52 Axel 6,33 6 41 11,01 v Kijbuit 11.09 Hulst 6,53 11.20 Gr- en ichtijd. 11,14 Clings Tol) 6.51 St. G'llis 7,02 11.22 St Nicolaas 8,18 12,06 Mechelen 9,261- 13.11 a. BrusselNoord) 9.51 13,55 2,04 2,13 2.21 2 29 2.40 14 34 14 42 15.15 16.26 16,51 5.02 5,11 5.21 5,28 5,42 17,36 17.49 18.' 9 19.25 19,54 Greenwichtijd. v. Rrussrl Mechelen St. Nicolaas St Gilbs Glinge Amsterdamsche tijd. Hulst (Tol) Kijkuit Axel Slniskil a. Ter Neuzen 4,06* 9,40 13,00 17,61 6.14 10,29 13,53 18.25 7 37 12.' 8 15.11 19.37 7.45 12.20 15,20 19,50 7,54 12,31 15,30 20,03 8,29 1.03 4.00 8,35 8.37 1.11 4.08 8.44 8.46 1. 9 4 16 8.51 8.56 1.28 4,25 9,00 9.03 1.37 4.34 9,09 "s Vlaandavs en op 26 December te 9.34. Aan de treinen gaande van Mechelen naar Jer Neuzen en 's /ondae-e gecchorst tusschen Rrnssel en Mchelen. van Ter Neuzen naar Mechelen, verandert men van trein te St. Nieolaas

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 8