CHANDLER SIX Eerst-, Guflsjaars- u lange Wmterayoflflen ZOEKT i m m E, J. WEMAER PJJJj. Eoihammetje Kerstnummer van „DE PRINS" paardew - mumm i HET LEVEN Firma A, 1, Witte Zonen Viissingen. VAN DALEN Lust p iets extra tijus GELDLEENING. Inneistadtische Sparcassa Aktien Gssellscbaft Schuttevaer- Almanak CH. P. SERRARENS, een GuSden. Swaamen's en Thompson's - Almaoakken 1927, - YiPDMiyfta) De Bseldhouwer van Pompeji Firma P. J. VAN DE SANDE KERSTNUMMER ROTTERDAM OOSTZEEDIJK 276-278 TELEFOGN 3115 en 3116 CHANDLER-1927-PRIJZEN Qramophoons F,BMA S. C. MANNAERT-GEERS, Bij inschrtjnng te pachten Kantoor-Agenda's Braidsbouqastten Beplante BiOBmstukkBn Grafkransen alsmsda Metalen Grafkransen Piano- enOrgelhantiel Tandarts. Zeer Billyk Aardbeienplanten, Tk 35'jarige Eerste Hypotli. Goudpandbrieven Ls VAN WAESBERGHE-JANSSENS. Prys 90 cent. Zak-Agenda's BANKVEREEHIU1NG VOOR DEN MIDDENSTAND °°d" Zoete Spaansolie Wp. Vergeet niet Ge'illastreerds Prachtuitgave VOORHANDEN Prijs 0,75 Onderlinge VeeverzekerSngs-Maatschappij FIRMA P. J. VAN DE SANDE iNGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Importeurs voor Zuid-Holland bezuiden Den Haag, Zeeiand, Noord-Brabant en Limburg van de 6200 6800 7000 7500 6300 5-pers. Sedan 2—3 pers. coupd 2—3 coupd de 5200 4700 5-pers. Sedan 5 Sedan de luxe 2—3-pers. coup£ 2—3 coupe de luxe 4500 SpiTA VOORRADSG: zijn gezellig met het bezit van een en voorzeker met het m'-ik RHNaTA of GOUDEN STEM, het best bekend staand metk. Het adres daarvoor is AXELSCHESTRAAr TER NEUZEN BOUWLAND Firma P. J. VAN DE SANDE, Ter Neuzen. IH Stsmmen, Repareeren, Verhuren Noord-Hollandsch Stroogeel Uienzaad f 4,75 Rijnsburger verbeterd f 5,— ABRAHAMSE Co., Ter Neuzen. Heerengracht No. 13 TER JNtJKtJSf U dagelijkste consulteeren van 9—15 en van 2—4 uur. Piaatsen van Kuisttanden en Gebitten. Behandeien tan Mond- en Ta dziekten. Drinks dan H v. NOORF, mm Voorhanden voor 1927. Firma P, J. VAN OE SANDt, GOES. Zaatdeelt - Zaadhandel. Groenten- en Bloemzaden, Gras- en Klaverzaden, Landbouwzaden, Zaa'granen Zaailijnzaad. in verschillende soorten. Firma P. J. VAN DE SANDE, Algemeene CentraSe te AMSTERDAM. Per flesch Ter Neuzen. in verschillende prijzen. Fa P. J. VAN DE SANDE, BOEKHANDEL. Fa E. A. IJSEBAERT, door P. VISStR P HJS slec'nts f 1 90. FIRMA P. J. VAN DE SANDE smm- Verkrijgbaar bijP. Simons-v. d. Peijl, J. J. Kense, fa A. van Overbeeke-Leunis. I TER NEUZEN - BOEKHANDEL BOEKHANDEL TER NEUZEN I laridere geregeld werd. De VOORZITTER meent, dat dan het beste was voor te stellen deze zaak nog eens te stel- len in handert van Burgeimeester en We.fiiou)- ders en de Gascoimmissde. Men kan er in deze rergadenm.g- nog lamg en breed over spreken, doch dat zal weinig baten om tot een oplos- sinig te komen. Bij Ibeide colleges hebben de selfde bezwaren gegolden, die thans hier naar voren komen. De beer 't GILDE wenscht deze zaak niet Bonder meer zoo te laten passeeren, aange- zien bean bekend is, dat de directeur een keuze heeft kunmen doen uit 2 werkroosters, die door •en ambtenaar van den inspecteur met den heer Francke war en ontwiorpen. Het is nu voor heim de vraag welk rooster het minst nadeelig is voor de Zondagsrust. Hij zet daar vooralsnog een groot vraaigteeken acihter, daar niet is uit- gesloten, dat de directeur het slechtste heeft gekozen. En als de Voorzitter zegt, dat het oude rooster voldeed aan den geest van de wet en ddt aan den letter, dan ontkent hij dat perti nent. Be werktijd is nu pas in overeenstem- ering met de wettelijke bepalingen. De men- ache n hadden vroeiger een langere werktijd en krijgen op het stuk van de 48urige werktijd eerst thans bet voile pond. Overigens deelt spreker de bezwaren van de feeer Dieleman die misscihien nog zijn te on- dervangen door overleg. De grootste grief van spreker is, dat men nu zegt de menschen zijn er op versleohterd, maar dit in werkelijkheid tengevolge is van een roekelooze inkrknpinig van ihet personeel, ter- wijl er, zooais de heer Dieleman zei, in Axel Hienschen met bosjes op straat loopen slen- teren tengevolge van werkeloostheid. Spreker heeft reeds meermalen gerwezen op I het feat, dat sinds 1923 een stoker-vacature onvervuld bleef en ait dus weer een zuinighekl i is die de wijsheid bedriegt. Daar zit hem de kneep! Overigens wil hij na de toelidh.tir.ig van den Voorzitter aan diens eerder uitgedrukten wensch tegemoet komen en bescheidenheid i betrachten. Wat wij uit des Voorzitters mond hebben vemomen, doch wat met biijkt uit het rapport is, dat de zaak niet in regel was en de direc- 1 teur ten slotte heeft bekend en excuus is ge- vraagd. En waar nu het prae-advies sprak van voor kennisgeving aannemen, voelt hij zich verplicht er nader wat van te zeggen, daar toch het officieele voorstel zoo luidt. Ondanks zijn uittvoerigiheid en plotseling af- breken van het rapport, laat de directeur de zaak waar het orti gaat, onibesproken of liever hij draait er om heen. Nooh in 1922, noch dit jaar was het werkrooster officieel goedge- keurd. Men had op de Inspectie nog nooit een 1 rapport van de gasfabriek onder het oog ge- had. Hij west dit door zijn uitvoerige corres- pondentie met het hoofd der Aribeids-Inspectie en den betrokken ambtenaar, zoodat hij in dit opzioht volledig gedocumenteerd is. De verkla- ring van den directeur omtrent het werkroos ter is ook weer abuils. Deze heeft gezegd: „dat het arbeidsrooster der stokers in 3 ploegen- dienst aan de wettelijke bepalingen zou vol- doen indien de werktijd werd teruiggebraaht tot niet meer dan 54 our per week en 144 uui in 3 acihtereenvolgen.de weken". Dus ook weer anders dan de directeur voor- geeft. Het bewuste rooster gaf een langeren 'werktijd aan. Dat een der ambtenaren het rooster zou hebben goedgekeurd is ten eenen- male onjuist. Een rooster voldoet of voldoet niet. Indien het voldoet aan de wet is gee.n verdere goedkeuring noodig; voldoet het niet dan dient het zoo spoedig mogelijk in over- eenstemming te worden gebraoht met die wet, I doch van een goedkeuring kan dan gean sprake i zijn. Alleen de Minister van Arbeid, Hamad en Nijverfaeid kan een wenktijdregeling ingevolge art. 41 van het Werktijderiibesiuit voor fabrre- ken' of werkplaatsen 1923, goedkeuren en dan nog alleen indien de regeling niet ong'unstiger is voor de arbeidens. Zoo staat de zaak volgens officieele inlich- tingen van de hoofdinspectie. Het sohrijven van den directeur gaat geheel bezijden de kern dezer zaak en ik kan tenslotte mij alleen te- i vracten stellen met de mededeelin-g van den Voorzitter, dat de directeur heeft bekend in clefaut te zijn geweest en heeft geoapauileerd. i Het relaas dat de directeur aan het slot geeft, is een meesterlijke, schoon zeer in't oog vallenide uitvluxaht. Er zijn geen gaten in de retorten gevallen! Ook de afdekplaten lagen niet open voor den oven. De man die op de fabriek kwam, was een zeer badaarde en hooigst beschaafde mijnheer, die zijn plioht deed en niets meer en den menscihen heel even een verhoor afnam, wat ook zijn recht was. Deze heeft geheel gehandeld zooais hij in. zijn positie verplicht was. De directeur daarentegen heeft den man be- handeld als een ibeest, hem oorspronkelijk alle inlichtingen geweigerd en gaat nu in dit sohrijven zoover schuld te werpen op iemand d.e1 zeer veel consideratie met hem heeft ge- bmikt. Dat gaat te ver en daartegen moet fel worden geprotesteerd. Tenslotte wil hij 's mans physieke toestand in aanmerkinig nemen en hij heeft voldoende respect voor zijn kunraen op technisoh gebied, maar rotte toestanden op de fabriek kan en zal hij nooit helpen sanctioneeren. De VOORZITTER geeft te kennen, dat de heer 't Gilde een onjuiste voorstelling van de zaak geeft. Er zijn door den inspecteur in overieg met den heer Francken geen 2 ont- werpen van werkioosters gemaakt. De in specteur heeft die 2 ontwerpen opgemaakt in overleg met de Gascommissie en daarna zijn die door den heer Francken van den inspecteur overgeschreven. De heer Francken iheeft daar- voor alleen administratief werk verricht. De heer't GILDEDuis u noemt hat onjuist, dat er door den inspecteur 2 ontwerpen zijn overgelegd De VOORZITTER: Niet met den heer Francken. De heer J. DE FEIJTER bevestigt, dat er door den inspecteur in bespreking met de Gas commissie 2 ontwerpen zijn gemaakt, en deze daarna door den heer Francken zijn over ge- sdhreven. De heer t' GILDE heeft van den inspecteur vemomen, dat hij bij Gilijamse logeerde en de heer Francken daar nog bij hem moest komen om over werkroosters te spreken. De heer OGGEL merkt op, dat de heer 't Gilde dan daaruit een verkeerde conclusie heeft getrokken. l5e werkroosters zijn eerst in de vergadering behandeld, en later door den heer Francke bij den inspecteur overge schreven. Met algemeene stemmen wordt besloten deze zaak opnieuw te stellen in handen van Burge- meester en Wethouders en de Gascommissie, ter nader overweging. De heer 't GILDE vraagt nog of er ook een werkrooster voor de fitters zal worden vast- gesteld. De VOORZITTER zal dit bij Burgeaneester en Wethouders en de Gascommissie ter sprake brengen. (Wordt vervolgd.) WAARSCHUWINGEN VAN NIERZWAKTE. Doffe pijn in den rug na inspanning, of scherpe steken, als gij u na bukken opricht, is dikwijls het eerste verschijnsel van ernstige nierzwakte. Spoedig daarna kunnen urine- stoornissen, ihoofdpijn, een afgemat gevoel, duizeligheid, zenuwachtigheid, hartkloppingen, kortademigheid, vermagering of krachteloos- heid optreden. De nieren behooren tot de teerste organem van het lichaam, en dergelijke verschijnseleoi waarschuwen u, dat uw nieren verzwakt of aangedaan zijn. Verwaarloos zulke waarschu- wingen niet! Kom de nieren zonder uitstel te hulp met het middel, dat zij noodig hebben. Begin onmiddellijk met het gebruik van Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen, het specifieke mid- del voor zwakke nieren en blaas. Dit bevor- dert de goede werking der nieren, en besohermt u tegen rheumatiek, lendepijn, ischias en r inestoomiss en. Mannen en vrouwen uit alle deelen van Hol land getudgden hoe terdege Foster's Rugpijn Nieren Pillen werken. Het middel is gegaran- deerd zuiver, en het is zoodanig samengesteld, dat de nieren de juiste hulp ontvangen, waar- door zij weder flink en krachtig werken. Daarom behaalden Foster's Pillen ook zulke goede en duurzame resultaten. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel otiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten a f 1,75 per flacon. 33 BIG-SIX 20ste eeuw Sedan Metropolitan Sedan de luxe 4-pers. coup^ de luxe 7-peia. Sedan Roadster met dickeyseat luxe 5-pers. Touring 5 Sporttouring SPECIAL-SIX STANDARD-SIX 4200 4500 4200 5-pers. Touring 5 Sporttouring Roadstar met dickeyseat 5000 4000 f 4400 3700 3850 4400 ■;V Standard Six 4-deurs Sedan met voorremmen, One Shotsmering, olie-, lucht-, benzinefiiter, Thermostat, ^,pf||| Ducolak, prachtuitvoering B IHI waar ook is de groo'ste keuze in platen, altijd de nieuwste nummers in voorraad als: AiAi IVori Parys Mon licht A ros Barcelona Picador H erstnummers Zij lac Ii te O, Carmenieta Alle Nachten wordt li*- t later Geyangeniszuchten Het Ouderhuis De Zes Letters (Moeder). Psalmen, Gezangen, Kerkfiederen, Ocarina, Harmonica Orgels, Viool, Cello, Clavier. Oiktst. Reclame piaat Op6ra 30 c.M., ptijs 2,25. Enz., Enz. van den heer A. MOENS te E d e, te Ter Neuzen in den Oud-Zevenaar- polder, groot 7,71,50 H.A. (17 Gem. 94 R.) (in pacht geweest bij C. van Langevelde) voor zes jaar in- gaande terstond. De pacht kan door verpachter en pachter gedurende het derde pachtjaar opgezegd worden. Jaar- lijksche pachtsom bij vooruitbealing te voldoen. Bdjetten in te leveren voo»* of op Deo S ten kantore van den notaris VAN DER VEEN te Ter Neuzen, alwaar verdere inlichtingen. voor S927. Btoemlst - VMasingen, Speciaa! adres voor (Photo's op aanvrage.) Verzending naar alle piaatsen. UW VOORDEEL en koopt geen PIANO of ORGEL alvorens prijs en condities voor a CONTANT en TERMIJNBETALING te hebben aangevraagd bij ir;-- - WALSTRAAT 74. Vraagt gratis Catalogus. soortecht. Betaling 1 Juli. Aanbevelend, aangeboden mooie partij Jecunda, en Asperzie Roem v. Brunswijk. Wil mij uw adres opgeven en eind Januari ontvangt U gratis prijsopgaaf van Koo!-, S!a-, Pootuien enz. Tuinman, Telef. 2172, ZWIJ *1DRECHT. I der te Budapest in stukken van lO.pst. en lOO.— pst. tot den koers van 94 °/0 in pst. Houders van Oud-Hollandsch gezegelde 41/2 en 5"/o pandbrieven dezer Instelling, genieten de voorkeur. Inschrijvingen op deze leening worden kosteloos aange- nomen tot Dmsdag 28 Decern tier 1926, 4 uur n.m. door Nadere inlichtingen en prospectussen worden gaarne verstrekt. Boekhandel Ter Neuzen Bijkantoor TER NEUZEN, Nieuwstraat 10. Tel. no. 6 (21ijnen) Directeur: J. A. KLAA8SEN. Verricht verder «lle Bankzaken. tegen de a. s. Kerstdayen een mooi te bestelien. VAN I Rheumatiek, Jicht, Spit, Spier- en Zenuwpijneh Beter dan eenig ander middel Prijs f 0.95 - f 1.10 - f 2.25 Bij alle Apothekers en Droglslen. Alleen echt met natlonalea band. i - y: ;rT Witf* Verzekert Uwe Paarden en Uw Rundvee bij ae in het voormalig Ve district van Zeeiand te HULST. Lage premlen Vlti^^e uitbetallng Voor inlichtingen zich te wenden tot den in iedere gemeente wonende Commissaris, tot het Bestuur of tot den Secretaris LOUIS VAN WAESBERGHE te HULST. Wij vestigen er daarom Uw aandacht op, dat het Kerstnummer, hetwelk 23 December verschijnt, behalve den nieuwen origineelen Leven-Puzzle „De Vljf Zlntuigen" (voor welks op- lossing Duizend Gulden wordt uitgeioofd), bovendien zal bevatten 4 losse platen in kleurendruk voorstellende de schoonste vrouwen uit verschillende landen en getiteld „Tarentella", „Japonnaise", „Cinderella" en ..Charleston". Tenslotte bevat dit nummer als losse bijlage een buitengewoon interessant mysterie-spel „De lichtende Neuzen". Deze neuzen zenden in het donker mysterieuze lichtgevende stralen uit. Het is een geheel nieuwe vinding, in ons land nog nimmer toegepast. De prijs van dit Kerstnummer met puzzle, 4 losse platen in kleurendruk en bijlage „De lichtende Neuzen" wordt niet verhoogd en bedraagt f 0,20 pait. BesteMingen worden aangenomen door

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 7