V. Rossem S patent verpakking Morst niet. - Scheurt niet. - Geeft geen kort. CtS. lichte baaitabak J. J- K. Zwart: 3 schijven op: 6, 12 en 42. Wit: 3 schijven op: 9, 16 en 43. Wit Zwart 143—38 42X33 2. 93 1218 (ge-dwongen) 3. 317!! 33—38 4. 1611 3842 (helpt niet meer) 5. 17—26! 6X17 6. 26X^7 Een prachtige ontleding. Dit eindspel is velen te machtig geweest. Tal van fou- tie-ve oplossingen kwamen- binnen, en niemand zond beide oplossingen in. De jongeheer J. Kaan Dz. te Ter Neuzen was de eendge, die de tweede en de mooiste oplossing inzond. Goede oplossingen ontvingen we van: G.Meulenberg, J. Kaan Dz., G. Kamerik (alleen n°. 8); D. Kaan, alien te Ter Neu zen; J. Scheele te Zaamslag; Joz. Haak te Sluiskil; van Wijck en G. de Blaeij (alleen n° 8), beiden te Middelburg. Waar tal vhn damliefhebbers met de Karstdagen wellic-ht wat meer tijd hebben dan anders, geven we ditmaal vier mooie problemen, waarvan twee eenvoudige en twee vrij moeilijke. Probleem n°. 12. Auteur N. N. Zwart: 6, 8, 10, 11, 13, 20, 24, 26, 29 en 32. Wit: 17, 22, 35, 36, 39, 43, 45, 47 en 49. Probleem n°. 13. Auteur N. N. Zwart: 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16; 17; 18- Wit: 20. 24, 27, 28, 36, 38, 42, 46. Probleem n°. 14. Auteur N. N. Zwart: 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 29 en 45. Wit: 21, 22; 25, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 38, 42; 44, 46 en 48. Probleem n°. 15. Auteur G. A. van Dam. Zwart: 15, 25 en een darn op 34. Wit: 11, 35, 38, 43 en 44. Het laatste probleem namen we over uit ,,Het Damspel". Voor alle problemen geldt: Wit speelt en wink Oplossingen voor 4 Januari aan f. Kaan, Sluiskil. Correspondentie: J. v. W. te Middel burg. Hartelijk dank voor uw schrijven. INGEZOHOEI Iff E O E U E E I N Q E IK. GEMEENTERAAD VAN AXEL. Vergadering van Dinsdag 7 December 1926, des namittdags 2 uur. Voorzitter, de heer F. Blok, Burgemeester. TegenwoorcLg de ieden: M. J. Oggei, M. Kos- ter, a. E. Exujjisse, J. Weijns, J. 1VI. Baert, A. Tin. 'r Glide, L. Hieleman, J. de Feijter en P. de r eijieiBecretans, ue heer J. L. J. Maris. Aiwezig- de heeien Ph. J. van Dixhoorn en E. van de Casteei. De VoUrtZiiiTER opent de vergadering door -het uitspreken van het gebedsiormulier. h lj ueert m-ede, dat van den heer Van Dix hoorn bericht is ingekomen, dat hij tot zijn grooten spijt wegens andere bezig'heden ver- hinderd is de vergadering bij te wonen, terwijl de lieer Van de Gasteei leiefomscih heert mee- gedteod ouk wegens anidere werxzaamheden met te kunnen tegenwoordig zijn. Aan de orde komt: 1. Notulen. Burgemeasiter en Weiihouders stellen voor, de Batman van 5 en 28 Ocioo-er i.i. vast te stellen, zooals deze in druk zijn verschenen. De heer 't GlnuE -geeft te kennen, dnmaal op'ZoiteayK de coneoc.e der druxproef van de notulen van 29 October 1.1. niet te hebben ge- corrjjgeeid, doch er, aangezien die op een punt met voneuag waren, in openbare vergadering .over te sp±exen. Get betreit n.i. het punt door hem bij de omvraag ter spraxe geor-acnt, de coKespiijzen aan- de gastaoriek aiiiier en de diaaiinede ver-Dand houdenae prij-zenpaLtiek, tke naar zijn me-enin-g si-echt is geweesc. Tot staving van dat verwijt is door hem toen een gedee,re van een, zeer uitvoerjg telegram door hern tijid-ens die raa-dizitting ontvangen van weuiiouder W i'oaut te Amsiier\,a:m gecaeerd; en wed niaar aanleidmg van een door den gas- directeur gemaakte opmerkmg in een teiefo- nisch gespiek hetw-elk hij met hem had, dat de in Axel gevoigde pnjzenpoiitiek veei „beter" en „iUumiocr-atjSctier'' zou geweest zijn dan b.v. in Amsterdam. Dit ko.n spreker natuurlijk niet aannemien. En door hem is dat gedeelte van het telegram geciteerd, waaroij afdoenid uit- kwam en bieeik, dat men teniminste in Amster dam er voor gezoigd had, zuiixs in tegonstei- iing met Axel, dat er voor den winter een flinke voorraad cokes als brandistof voor de inwoners op de fabriek aanwezi-g zou zijn. Verder<ep- blijkt in de niotuien, dat d..t de kraeht was van sp-rekers betoog aangezien hij toen zei, dat men had kunnein zorgen, dat er mins- ten-s 1000 mud cokes in v-oorraad zou kunnen hebben geiliad indien men niet tot zelfs in de maand September cokes naar Sas van Gent had geleverd, waarom spreker verzcekt alsmog de woorden van het telegram van VVibaut, dcor herm geciteerd op -te nemen, die luidden: „Het was n-oodzakelijik om te zorgen, dat er voor de wintermaanden voldoende voorraad cokes in de gerneente zou blijven, dus te voor- komen, dat de h-andelaars de cokes zouden ver-koopen en leveren buiten de gerneente", enz. Het laatste is hier door de -gemesnite zelf geschied. Op biz. 4 leest -hij in plaats van „geiten" gezien, en in de vergadering van 6 Oct. seller mig en uit.slag wat meet zijn „sche- ring en in-slag" (algemeene besclhouwmgan der begrooting). Deze opmerkingen zijn van zeer onderge- schikte beteekenis en waarschijn-lijk zetfouten. Tensiotie heeft spreker in de vergader.r.ig van 6 Oct. aangedrongen op beter-e verlicht nig in de Verlengde Julianastraat ter hoogte van de wed. Kiel, doch daar tot op dezen dag geen antwoord op ontvangen. Hij vraagt of dit nog een punt van „uitvoerig studie" uit m-aakt in die gascomrnissie en vindt het zoniderling, dat er zo-oveel tijd overheen gaat eer hem wordt geantwioord. De VOORZITTER merkt op, dat de heer 't Gild-e, wat het laatste betreft, op de zakeri vooruit loopt. Hij vraagit of de leden bezwaar hebben tegen die aan-vulling der notulen. De heer OGGEL heeft d-aartagen geen be zwaar, mats dan ook nog een aanvulling ge- maakt wordt van de door hem gesproken woor den, n.l. dat men de gascomrnissie van een en ander geen verwijt moet maken, en dat, indien de heer "t Gilde mesrut, dat er aan de gas- faibriek een groo-te hoeveelheid cokes invoor- raad behoort te zijn, dit cp den weg der ge- - daar-'oor te zorgen, dcor v de ga"fabriek een 1000 ton af te nerw en op te slaan. De gasfabriek zelf is geen philantropische instelhng en behoort zoo eco- nomisch mogeiijk beheerd te worden. De heer vvEuNS kan wel accoord gaan met die aanvulling der notulen, maar meen-t, dai het op -ueze m-amer tooh d-en venkeerden weg opgiaac. De leden krij-gen d-e drukproef toege- zonden, om de nootuge wijzigmgen aan te brengen. Op deze mamer kon dat wel worden nageiaten en de kosten gaspaard. De heer 't GILDE erkent de juistheid dier stelling, maar, aangez.en de n-otUlen volgens i -hec oniwerp m de courant verschijnen, werd j hij d-e be-volking natuurlijk den indruk gewekt, dat spreker zicih heel anders had uitgediuikt, en was hetgeen hij heeft gezegd met voMioend-e duidelijk. Hij meenit, dat het zijn volkomen reelit is, hierop de aandacht te vestigen. M-.sscihien achten anderen het van onderge- I schikt belang, doch hij stel-t er prij>s op, dat het wordt genotuleerd. De notulen van beide vergaderingen, aange- vuld of gewijzigd zooals hiervoren is bespro- ken, worden met algemeene stemmen vastge- steld. 2. Mededeelingen en ingekomen stukken. a. Het raadsbesluit van 28 October 1926, tot het aangaan eener leening van f 380.000 voor uitbreidin-g van het gasbedrijf naar Ter Neuzen, voorzien van het bewijs der goedkeu- rin-g door Gedeputeerde Staten. De VOORZITTER voegt hier aan toe, dat de leaning ook reeds ge-plaatst is voor 4 5/8 aan den vollen koers. Aangenoimen voor kennisgeving. b. Het raadsbesluit van 28 Ocober 1926 tot aankoop van grond van de firma Ls. van Waesberghe-Janssens, voorzien van het bewijs der goedkeuring door Gedeputeerde Staten. Aamgenomen voor kennisgeving. c. Het raadsbesluit van 5 October 1926, tot wijzigi-ng der begrooting voor 1926, voorzien van het bewijs der goedkeuring door Gedepu teerde Saten. Aanigeno-men voor kennisgeving. d. Een missive van Gedeputeerde Staten van Zeeland, d.d. 5 November 1926, waarbij mededeeling wordt gedaart, dat door den ge- me&nteraad van Oostburg het vo-lgende besluit is genomen: „Voor herkauwende -dieren en varkens wordt wekelijks iederen Woemsdag de markt geh-ou- denvoor eenhoevige dieren tweem-aal per ja-ar, n.l. op 20 Juli en 10 November; valt de Woensdag op Nieuwjaarsdag of op een der Kerstdagen, dan wordt de wekelijksohe markt gehouden op den onimiddellijk daaraan vooraf- gaanden werkdag; valt 20 Juli of 10 Novem ber op een Zonda-g, dan wordt de markt voor eenhoevige dieren een dag vroeger gehouden". De gemeentebesturen die voor 8 December 1926 daarvan niet deden blijken worden ge- acht hiertegen geen bezwaar te hebben. Aangenomen voor kenms-geving. e. Een bericht van A. E. C. ICruijsse, dat hij de -benoeming tot plaatsvervamgend verte- genwoordiger der gerneente bij de waterlei- dingmaatsohappij aanneemt. Aangenomen voor kennisgeving. f. Een bericht van A. Coumou, dat hij de berbenoeming tot lid der commissie van toe- zicht op het lager onderwijs aanneemt. Aangenomen voor kennisgeving. g. Een bericht van C. Th. van de Bilt, dat i hij de herbenoeming tot lid van het Burger- Lij k Armbestuur aanneemt. Aangenomen voor kennisgeving. h. Een bericht van P. de Klerk Sz., dat hij de benoeming tot keurmeester voor de jaar- markt aanneemt. Aangenomen voor knrmisgeving. i. Een bericht van Jan Verstraten, dat hij de benoeming tot arbiter voor d-e jaarmarkt aanneemt. Aangenomen voor kennisgeving. j. E-e:n schrijven van B. L. Yse-baert, dat hij de benoeming tot keurmeester voor de jaar markt met aanneemt. De VOORZITTER deelt mede, dat daarop door Burgemeester en Wethouders ingev-olge m-achtiging van den raad is benoemd de heer L. de Maat, die de benoeming aannam. Aangenomen voor kennisgeving. k. Verslag van den correspondent der ar- bei'dsbemiddeling en werkloosheidsverzekering over het le haitjaar 1926, luidepde als volgt: Hierbij bie-d ilc U aan het halfjaarlijksch verslag -der Arbeidsbeurs 1926. Mochten wij een jaar terug met v-oldoenin.g conistateeren, dat de omvang van de werkloos- heM in het begin 1925 belangrij-k minder was dan vorige jaren, blijkens de gedane uitkee- ring uit de respectieve werkloosheidsikiassen in d-e eerste helft van dit jaar bleek d-e werkloos- he.d in onze geimeente grooter omvang aan te nemen-. Over de maand Januari en Februari stonden meestal 30 tot 40 werkeloozen ingeschreven bij Uw correspondent. Een getal, dat in Maart en April wel vermi-nd-erde, doch niet omdat velen I toen reeids werk h-adden gevonden, maar om I deze reden, -dat velen niet georganiseerd zijn, I of als uitgetrokken leden geen steun meer ontvingen, terwijl ook van de niet-georgani- seerden het meerendeel niet voor steun bij de desbereffende c-omimissie in aanmerking kwam. Eerst einid April en begin Mei was de werk- loosheid belangrijk verminderd, zoodat toen nog maar enkelen ingeschreven -bleven, even- al-s in den loop der maand Juni. Blijkens de hierbij gevoegde bijlage bedroeig de uitkeering door de resp. uitkeeringskaissen dit half jaar 10,60 of f 250, meer dan het eer ste half jaar 1925 waar nog bij komt de van gemeen-tewege verstrekte uitkeering door de bovengenoemde commissie. Het vertrek van werkloozen naar het buiten- land bijv. Frankrijk of Belgie werd buitemge- woon bemoeilijkt door de lage valuta in d'.e land-en, zoodat slechts enkelen gebruik -maak- ten van -de door den rijksdienst verstrekte we- kelijksche lijsten, voor aanvraag van arbe;-ds- kracihten in het buitenland. Alleen het vertrek I naar Canada bo-od betere kansen. In een van- wage d-en Rijksdie-nst in het leven geroepen openbare vergadering, waarin als spreker-s op- traden H. H. van Liere en Hartland, respectie- venjx als lid der Arbeidsinspectie bij het des- i betreifend Departememt en Voorzitter der „Eimiigrati-e C-eiu-rale Holland" werd op duide- lijke wijze in het licht ge-steld de goede kan sen d,e idit land bieu-t voor eike fiuike jonge man wien het niet aan energie ontbr-eekt en tegen eenige ontbering den eer-sten tijd niet op- z.ev, wane behaive de liohtzijde toond-en de heeren ook aan de schaduwzijde die hec Emi- greeren naar Canada heeft. Het resultaat dezer vergadering was, dat een 7i.al jonge man-nen, waaiond-er een gehuwd-e, zieh beread verklaar- den om naar Canada te gaan en te beproeven Zj.cih daar werk te versohafien, waar Iner blij- vende, in de wintermaanden vooral, tevergeefs naar uitgezien wordt. Van enkelen is het on-dertussdhen reeds be- kend, dat zij bijzonder goed geslaa-gd zijn, waar ze in de maand April maar afgevaren zijn, konden zij eenige weken terug reeds al de voorsohotten hun vanw-ege d-e gameente verstrekt terug betalen. Vveliicht, da-c de k-omende winter meerderen hun voorbeeld v-olgen om te trachten zich op deze wijze een posdie te veroveren, toch laat het zich aanzien, dat het voorshand-s ee-n klein percentage der werkloozen is, dat op deze mamer aan de werkl-oosheid ontkomt, inzon- dehheid voor gezinshoofden stuit het op zeer grooce bezwaren, om naar Canada te trekken om werk te vinden, zoodat het vraagstuk der werkloo-sheid voor onze gerneente nog zeer urgent is, in het bijzonder voor hen die er door gciiOffen worden. Uit het overzicht der georganiseerde werk- loosheidsuitkeering blijkt, dat door ma te noe- men orgamsatie over de vermelde maand-en werd uitgekeerd: Chr. Bouwvakanbeiders Januari 86,70, Februari j 15,30, Maart f 1,70, totaal 103,70. Vereemgjng Z-ellstanid.glheid, Januari f 154, Februari 68,60, Maart f 29,40, April 77, totaal f 329. Nederl. Fabrieksarbeidersbond, Januari f 250,80, Februari 119,70, Maart f 55,10, April j 123,50, Mei f 77,90, totaal f 627. Door gemoeimde vereenigimgen te samen al- zoo 1059,70. De -heer 't GILDE wemsoht deze gelegenheid te baat te nemen tot het stellen van enkele vragen. In de eerste plaats hoe het komc, dat dit verslag telkemmale zoo laat ter visie aan d-en raad wordt voorgeiegd. Hij wil daarbij in aanmerking nemen, dat de gege-v-ens van den dienst der werkloozen-verzekering een tijd- lanig op zich laten wa&lnten; mogelij-k zelfs, dat d-e cijler-s niet eerder in het bezit zijn van het oorrespond-en-tschap en daard-oor niet vlugger in den raad er tafel kunnen- komen, dooh dat neemt niet weg, dat het bereden-eerd verslag bij de behan-deung der begrooting onder het oog zou kun-nen zijn geweesc. ij.ee xan, boon met on-tkend worden, dat het dan, van groot beianig is voor ons alien op de hoogte te zijn van den omvang der werke- lOoiAiejid m de gerneente. Daarom uringt hij aan in den vervolge met het uitbr-en-gen van het be- reideneerid veisiag meer spoed te betiachten. in d-e twead-e piaats informeert hij of het vraagstuk der emigratie nog steeds de aan- d-acuii. van uujgamtester en Wenhouders heeft. De resuitaten van de eerste door bemjiddeiimg van het gemeentebescuur naar Canada vertrok- ken, Axeiaars, die het zond-er uitzondering goed semj-nen te maken zijn van dien -aard, dat sp-j-'OKier auec coiiege zou willen adviseeren op dit terrem n-og door te wenken-, daar dit vra-ag- s-vuik mat den uag aan urgemLe want. Hij b-eseit ten vou-e, -dat er voor veipiaausimg van geheele gezin-nen gio-ote bezwaien m den weg scaan en Zo-u daarom adviseeren vooral jonge kradhten weg te -help-en. Ten der-ue wenscht hij nog eenige vragen te steiien u.e buiten heit veirsiag om-gaan, docih zal uit never bij d-e omvraag d"oen, De VOURAITTER ueerc mede, dat Burge meester en Wtthoudeis -het rapport pas 27 Oc tober heibben ontvangen en op 28 October was het raasz-xtting; het had met eerder Iner ter tafel kunnen komen. Vv at d-e eirngi-aLe naar Canada betreft, Bur gemeester en Wethoud-ers -hebben juist weer een schrijven van de em.-gratiecentraie ontvan gen en hij denkt, dat er dozen winter nog wel ten spreker zal komen, om deze zaak opnleuw onder de aandacht der hevolkin-g te brengen. Burgemeester en- Wethouders staan nog op het stanuipunc, -dat zij, vooir zoover de mi-ddelen dat zullen veroorloven, -aan emigrante-n de be- h-uipzame hand te bieden. Het veisiag w-o-rdt met algemeene stemmen aangenamen voor kennisgeving. i. Een verzoek van he bestuur der Chrds- telijke gezondlhe.d-s- en vacantiekolonies in N-aa-erlami om suibsidie, ten beh-oeve van uit- brejiding barer inrichtingen. Burgemeester en W-ethouders stellen, in ver- band met -het bij d-e vaststelling der begrooting ten opizichte van suibsid-jen ingenomen stand- punt voor, dit verzoek aan te neanen voor ken- msgevi-ng. Met algemeene stemmen wordt aldu-s be- sloten. in, De VOORZITTER geeft te kennen, dat overe-en-komstig zijn-e toezegging in de vorige vergadering aan den direeteur der gasfabriek is- verzociht een schnftelijk rap-port Uit te bie gen omtrent de kweStie der werkroosters van ue stokers. Dit rapport luidt als volgt: In antw-o-ord op Uw sahrijven van 1 Nov. jj. waarin mij verzoeht wordt in verband met de gestelde vragen in de laatste raadsvergadaring over het werkliedennooster een uitvoeng rap port in te zenden voor 10 November a.s., het volgen-de Om een ui-tvoerig rapport uit te brengen moet ik terug tot 20 Januari 1922. Op d-ezen dag verschenen een dame en een heer van de Arbeidsinspectie op de gasfabriek en achtte ik mij verplicht den d-aarop-volgemlen dag Uw bestuur het volgende te schrijvenHiermede heb ik de eer, Uw geacht bestuur te berichten, dat gisteren, den 20 Januari 1922 een heer en een da-me van de Arbeidsinspectie een bezoek hebben gebracht aan de gasfabriek. Bij de in- zage van het werkrooster verkl-aarden d-eze heer en, dame, dat de gasfabriek met de werk- ur-en van de stokers, vender g'rg dan verlangt. De werktijden van 6 tot 2, van 2 tot 10 en van 10 tot 6 uur waren geen 8 arbeids- u. wi, maar 7-ya en mag ti„e Suotucr in 3 weken i-.ius ii.u'van een week van do uren WcHv-en. hoc werkrocister mag, uaar dec hier een conci- nucei Deunjt is, geuas.cerd worue.il op een werk- tijd van 48 ure-n, Zonidags mag zeiis i2 uren gciweikc word-en, enz. Dit als bewijs, dat de stokers in plaats van. meer, miflid-er uren hebben gewer-kt dan de wet voorsohreef. Den 5 Sept. 1922 antwoordde ik op een schiijiv-en van Burgemeescer en Wetnouueis, waaiuic ik m-oest opmaken, ua er van de zijde der stokers gekl-aag-d was, hun kerkp-liohcen cuo-or -uen daenst met te kunnen nakamen, het volgende: Ontviiiig Uw geacht schrijven van 31 Aug. 1922 betreffende Zondagsdienst personeel en ben ik zoo vrij, li E-d. hienomcrent te verwij-zen naar mijn schrijven van 14 Oct. 1921. Bij bovengenioemd scnrijven waren de werkroos- teis oij gevoegd. Zondags wordt door een sto ker van rO toe i2 en van tot 10 gewerkt. uaar tot nu toe bij mij geen stoker heef gerecla- merd:, moet ik aannomen, dat deze hun kerk- pluohten kunnen waarnemen. Zoude dit niet het geval zijn, dan is de aangewezen weg, dat de smokers mij hiervan verwittigen. Hieruit blijkt wederom, -dat wel degelyk een werk rooster b-estond, en ook, dat, indien ik aan alle wenischen wil voldoen, zo-owel aan die der sto kers, aisoo-k aan die van het gameentebesfcuur, en ten slotte ook aan, de wet moet voldoen, een ingewikKeld werkrooster moec ontstaan. Het gemeemte-bestuur e-ischt zo-o-veel mogeiijk Zondagsruist, juisc het tegeno-vergestekle wat de wee v-erlangt. Immers de wet eischte toeii 8 uren werkicij-d voor gewone wenkdagen, maat stond en -staat nog toe Zondags 12 uur werk- tycl. Verder bleek ook, dat de bovenigenoemde brief van Burgemeester en Wethouders aan mij was geschreven op een kladht van een sto ker, d e zijn kerkphchten op duen Zondag, dus om de 4 w-eken niet kan nakomen, waarop ik den Zond-a-gsdiensit heib ingesteld voor d-en sto ker 's mididags van 2 tot 10 uur en's morgen-s de uren verdeelde tusschen een stoker en fitter; stoker van 6 tot 10, fitter van 10 tot 2 uur. Maar wederom kwam een kink in den kabel on .wel in -de-n vorm van zomer- en wmtertijd. In-dien nu een Katiholiek stoker d-en cllenst van 6 tot 10 uur (zom-ertijd) had, kon hij om 11 uur zomertijd de shoo,gnus, bij wonen, maar in den wmcertij-d kon -hij nog de vroegmi-s, noch de hoogmus bijwonen. uaar de vroe-gmis wordt gtinouaen in den wintertijd van 7 tot 8 uur en de hoogmis van 10 tot 11 uur. Wederom moest ik den Zondagsdienst veranideren en be- sio-ot dan Zondagsochtends in het geheel geen stoker te laten werken en verdeel-de deze u-ren onder de-n terreinwerker en den fitter. Ter- reinwerker van 6 tot 10 uur, en de fitters om de beurt van 10 tot 2 uur. De stoker doet Zon dags dienst om de 4 weken van 2 uur's midda-gs tot 10 uur 's avonids. He-t aamtal stokersuren was door deze verand-ering niet vermeerderd of verminderd. Op den 12 Aug. j.l. verscheen een inspe-cteur van de Arbeidsinispectie en was, toen het werkrooster in het schaftlokaal ver- d-wenen en liet ik hem een afschrift zien. Hij veikiaarde, dat de-ze werkrooster niet meer aan de wet vold-oet en sedert April van dit jaar de Arbeidswet veraniderd was. Den voigenden dag heb ik het werkrooster n-aar Middelburg opg'ezon-den. Den 9 Septem;ber overhandigde mij een ander inspecteur deze werkrooster met het beschedd, dat ik Uw Bestuur in mijn brief van 2 Oct. j.l. berichtte o.a.: Wat betreft werk rooster is deze door de arbeidsinspectie goed- gokeurd beihalve, dat de stoker, die als terrein werker dienst doet, inplaats v-an 55 uur, 54 uur om de 4 weken mag werken. In 4 weken werken de stokers 190 uur, maar mogen volgens de ar beidsinspectie 48 maal 4 is 192 uren werken. Van 13 Aug. j.l. tot 9 September du-s 27 dagen is het werkrooster bij de Arbeidsinspectie te Middelburg geweest. Indien nu van d-eze 190 uren ook mag de rust- tijd na het slakke-n plus d-e tijd voor he.t uit- zoeken van d-e cokes uit de slakken, die zij zelf mogen houden, afgetroikken wordt dan wordt er belangrijk minder dan 48 uren per week door de scokers gewerkt. Op den 28 October j.l. verscheen wederom inspecteur I op de gasfabriek en trof ik dezen met het geheele personeel, behaive de fitters in het schaftlokaal. In de stokerij lagen de afdekplaten van den slakkenkelder voor den oven open, wat er op wees, dat de stokers bij het slakken zoo uit hun werk waren geloopen. Dat dit voor den oven zeer nad-eelig is, zal ieder vakm-an moeten toegeven. Het slakken en wader opvullen van het vuur met heete cokes uit de retort moet zoo -sp-oedig mogeiijk geschi-eden om een groote afkoeling te voor- komen. Niet alleen dat door afkoeling minder gas geproduceerd kan word-en, en de gaso-p- breingst uit de kolen heel wat minder is, is een groote afkoeling ook zeer n-adeeiig vo-or aen oven. Immers door afkoeling krimpt het oven- materiaal, waardoor lekken ontstaan en zelfs gaten in de retorten kunnen vallen. Zooals Uw bestuur weet, moet, daar de ovens ver- sleten zijn, uiterst voorziehtig hiermede ge werkt wordtm, en welke moeilijkheden een reparatie kan veroorzaken zal het nuttig zijn een d-ergelijke reparatie hier te besohrijven? Kort geleden waren in een retort gaten ge- vallen en ni-oesten deze zoo spoedig -mogeiijk gerepareerid word-e-n, oimred-en anders de vlam er uooriheen speelt en de -gaten steedis vergroo- ten. Met dit werk kon ongeveer 11 uur 's avornds begonnen worden. De stoker begon een stelling uit kiste-n voor den oven gereed te maken en plaatste zich daarop. Met zooge- naamde lapschop-pen „lange ijzer® op het einid plat gesmeed" wordt nu geprobeerd, vuurvaste steenen met vuurspecie, deze vermeugd met waterglas in de -gaten te stoppen. Om zulke gaten t-e stoppen is belange na geen klelnig- heid. D-e stopsteen is meestal te groot of te klein, en eerst bij herhaal-d-e pegingen lukt het dan om d-en v-uurvasten steen goed en vasit in het gat te krijgen. Stoker en ik losten elkaar om beurten af en de retort was am ruim half twee gedicht. Zulk werk gebeurd-e in een week 2 keer. Nu andere wenkzaamheden op mij waehten en de indieningstermijn is verstreken moet ik dit rapport afbreken met nog even op te merke-n, dat bij inform-atie mij is gebleken, dat op andere fabrieken de bedrijfsleiders door het bestuur worden bericht, dat de arheids- wetten veranderd zijn. Ik h-eto nooit een uit- treksel betreffende deze verandering ontvan gen. De VOORZITTER voegt hieraan toe, dat in overleg met de Arbeidsinspectie een werk rooster is samengesteld, die op 1 December 1.1. in werking is getreden en waarop de goedkeu ring is aangervraagd. Hij d-eelt voorts mede, dat Burgemeester en Wethouders dit rapport niet geheel hebben aanvaard. Door den direeteur wordt hierin meegedeeld, dat er een goedgekeurd werk rooster bestond, doch dat was niet aanwezig. daar dit m-oet geteekend zijn door hun hoofd- inspecteur der Arbeidsinspectie. Hij geeft van een en ander een andere lezing: Den direeteur is daar uitdrukkelijk op gewe- zen en de hoop uitgesproken-, dat in de toe- komst dergelijke dingen niet meer zullen voor- komen en off:c!eele mededeelingen niet meer op zulke losse schroeven zullen worden ge- geven. Spreker deelt voorts mede, dat het juist ver- gauerix.g aer gaseouumxss.e was toen OczeAde iuspcc>,eiir, die op d-e fabriek geweest is aan- Mup^e. He kwesc.e is toen met nem bekpi-oiken en hij heeft daarop tweeerlei werkrooster, die beMe voiaeden aan de wet, in oveiwtgjiig ge- geven, n.l. een volgens een vierploegensitelsel en een volgens een diriep-loegenstelsel. De gascounmissie aehue het vierploegenstel- sel niet te aanvaarden, doch wel het dneploe- genstelsel, en daarmede is deze zaak nu in regei, voigens de wet. Spreker voegt hier aan toe, wel vemomen te hehben, dat de werkkeden door deze veran dering getroifen zijn en het hun niet meevalt. D'e cloor d-en direeteur gemaakte regeling wae veel beter, daarm was met verschillend-e om- standigheden rekening gehouden, voornamelyk om zoo weinig mogeiijk Zondagsarbeid te latesi verrio'hten. Die regeling was naar genoegen van de Gascomrnissie, de werklieden, Burge meester en Wethouders en de direeteur. D-e in specteur erkemde, dat die regeling wel was in overeenstemming met den geest, doch niet voi- g*ens de letter der Arbeidswet en dat de hoofd- in-speoteur zich op het standpunt stelt, dat re kening moet woid-en geih-ouden met de letter der wet. Er moet nu meer Zondagsarbeid wor den verrichit, doch dat kan niet anders. De heer WEIJNS: Als ik het -dus goed ver- staan heb, zijn de w-erkli-ed-en hiermede niet voor- maar achteruit? Dtan was het beter, dat het maar zoo -gebleven was als het was. De heer DIELEMANDoor de opmerking van den heer Weijns is mij eigenlijk het gras voor de voeiten weggemaaid-. Ik vind het treu- rig, dat, nu er op aandrang van den heer 't Gilde een werkrooster is gem-aakt, dit nu zoo uitvalt. Natuurlijk heeft de heer 't Gilde niet die bedoeling gehad en was hij te goeder trouw, doch de werklieden zijn er nu tock maar de dupe van. Zij zitten er mee. Naar ik meen hadden de stokers onder de oude rege ling 1 Zondag van de 4 dienst en nu 2 van de S. De VOORZiTTER zegt, dat ze 2 van do 3 Zondagen vrij zijn. D-e eene Zondag komen ze op van 10 uur's morgens tot 10 uur's avonds, de volgende komen ze Zaterdagsavonds 10 uur op tot Zondagsmorgens 10 uur en de volgen de Zondag zijn ze vrij. De heer DIELEMAN is het dan niet met de stelling van d-en Voorzitter eens en dan heb- bui ze wel d-egelijk 2 van de 3 Zondagen werk te verrichten. Hij kan het geen vrijen Zondag noamen als ieimand na 12 uur dienst 's voor- midd-ags om 10 uur thuis komt. Die behoeft dan met meer te trachten diem, dag gods- dienstpliohten te vervullen, daar hij toch ook slaa-p moet genietem en als zoo iemand b.v. des namiddags naar de kerk ging, zou hij de ooge-n wel met open kun-nen houden. Waar ze vroeger op 3 van de 4 Zondagen in staat waren hun godisikenstplicihten te vervullen en nu maar op 1 van de 3, acht -hij dit een groote ver- slechtering. Hij kan het zich ook niet begry- pen, dat dit college, zooals het nu is samen gesteld, evenals de Gascomrnissie, aan de in- voering d-eizer regeling heeft willen mee wer ken. Hij meent, dat hiero-p toch een uitweg zal moeten worden gevonden. Wij zijn- hier mede zegt spreker tegemover on-s prin- cipe niet gerechtvaandigd, dat die menschen zooveel aan hun godsdienstpliohten worden onttrokken. Hebben <Le colleges dat dan niet nauwkeurig nagegaan? Mas het niet beter de oude regeling weer in te voeren? In de week scihijnt de dienst echter ver-beterd. De VOORZITTER verkiaarde, dat het hean genoegen d-oet, dat dit hier ook is opgemerkt. Hetzelfde is ook gezegd in d-e vergadering van Burgemeester en Wethouders en de Gas comrnissie. Het is ook met den inspecteur besproken. Deze gaf echter te kennen, dat de hoofdin&pecteur had te kennen gegeven, dat de werkrooster niet moest worden imgericht naar den geest, doch volgens de letter der wet, en daaraan voldeed de oude regeling niet. Het speet. ook hem maar daar was nu eenmaal niiets aan te doen. Het spijt ook spreker en d-e b-etrokken colleges, maar -d-e memschen zijn er de dupe van. Hij is overtuigd, dat het feitelijk een verzwaring van d-en dienst beteekent. De heer DIELEMAN vraagt, of er altijd, de- zellde mspecteurs komen. De VOORZITTER: De drie laatste keeren wel, maar, men heeft -e.-genlijk te maken met den hoofdinspecteur te Dordrecht. De heer Dii-.LL.AIANIs er dan wetrkelijk voor de stokers -geen anderen uitweg? Als het oude rooster niet kan hersteid worden, kunnen ze dan niet worden afgelost? De VOORZITTER: Ja, indien we andere me-nschen nemen. Dat is nu alles wel ge- maKxeujk aan tafel te be&preken, maar om het in werkelijkheid op te lossen is niet zoo ge- makkelijk. Ten slotte weten ze toch, dat het aan huh ambt verhonden- is, en niet anders kan. De heer J. DE FEIJTER merkt op, dat de Gascommissie er steeds op aangedroragem heeft, d-en Zondagsarbeid zooveel mo-gelijk te b-eperken, en in dien geest had de direeteur de oude regeling gem-a-akt. Nu het zoo loopt, blijft der Gascomrnissie ook niets anders over d-an de Arbeidswet pit te voeren. Er wares 2 ontwerpen, zooals de Voorzitter meedeelde, een volgens het vier- en een volgens het drio- ploegenstelsel. Dae waren echter met batrek- king tot den Zondagsarbeid precies gelijk. De heer DIELElVlAN wil niet beweren, dat de arbeid -op Zondag geheel moet worden stop gezet, doch het gaat er bij hean voornamelijk over, of het niet mogeiijk is, een -betere rege ling dan d-e thans ingevoerde te maken, aan gezien daarvan thans 3 memschen de dupe vaa de wet zijn. Kan er in worden voorzien door die meirschen af te lossen door anderen? De heer OGGEL: Dan moeten er menschen geno-men w-orden, die er geen kennis van hebbeni De VOORZITTER wijst er op, dat er in die regeling ook een p-eriode moet voorkomen, dat ze 48 uren moeten vrij zijn. Een andere rege ling van den Zond-agsanbeid is alleen mogeiijk door extra personeel in dienst te nemen. De heer DIELEMAN: Maar hoe gaat feet nu Als ze van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds dienst heibben? Moeten ze dan It achtereemvolgentde uren staan? De VOORZITTER merkt op, dat ze toch sohafttijd hebben. De iheer P. DE FEIJTER wijst er op, dat met eemigen goecl-en wil, een kleine verandering zou kunnen wonden aamgabracht, die de zaak ten goede kwam. Dat is altijd het streven ge weest van Burgemeester en Wethouders en d-e Gascommissie, maar het is natuurlijk, dat, als de puntje-s op de i worden gezet, men zich ook eenvoudig aan de wet heeft te houden. Het mo-ge nu al zijn dat, nu de regeling voldoat aan de letter van de wet, zij dat niet doet aan den geest der merescihen, maar men kan er n-iet van buiten. Als men alles gelaten was zooals het bestond, was het goed geweest. De VOORZITTER: De inspecteur gaf te ke-nnem, dat men deze kwestie niet alleen hier ondervindt, doch dat zich die overal voordoet. De heer DIELEMAN merkt op, dat de raad met andere plaatsen niets te maken heeft, doch alleen voor Axel heeft te zorgen. Hij i« er tegen, dat den menschen Zondags zoo wei nig vrij wordt gegeven. Het stoken is toch i geen- vak, dat een, ander niet kan en men heeft 1 ze z.i. maar voor het grijpen-. Hij weet, dat kost een f'nanicieel offer, maar daarvoor zou hij niet willen wijken, en gaarne zien dat het

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 6