r uss ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN. H. H. Kantoorhou&ers H. H. Kantoorhou&ers No. 8008. Vrijdag 24 December 1928. 86e Jaargange a 60 cent. SERICHT. feuilletohT Een vervolging in Thibet. Gesprongen hatidei ABONNEMENTSPRIJS Wegens het Kerstfeest zal a.s. Maandag GEEN nummer ▼an dit blad verscnijnen,, Nieowjaars^advertentien le pnjs 20,-. 2e 10,-. 3e f 5,-. 8INNENLAN0. DAMRUBRIEK. gi«ta«fe'>.-. -.si5aEMSBBBiiffle*a«se» Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden - Voor buiten Ter Neuzen Ir. per post 1,80 per 3 maanden - Bij voorultbetaling fr. per post f«,60 per jaa. Voor 't buitenland f 2.70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor t buitenland alleen bij voorultbetaling. ^"WZKIKGDIE] IBXj-AJD- voor het Meuwjaarsnummer dat Zaterdagmorgen in plaats van Yrijdagavond zal verschijnen en in ete k'om dezer gerneente huis aan huis wordt bezorgd, worden weder geplaatst Yoor Nieuwjaarswenschen grooter dan 20 regels, zal 60 cent meer worden gerekend voor elke 20 regels of gedeelte daarvan. De inzendingen kunnen geschieden tot uiteriijk Vrijdag 31 dezer, des voormiddags It uur. Ter Neuzen, 20 Dec. 1926. Firma P. J. VAN DE SANDE. Evenals andere jaren stellen wij, ter aanmoediging van hen, die voornemens zijn in ons Nieuwjaarsnummer een ge- dicht of vers te plaatsen, een drietal nrij- aen beschikbaar, n.l.: De beoordeeling van deze gedichten of verzen zal geschieden door een commissie, terwijl onze lezers in de gelegenheid wor den gesteld op een biljet in te vullen welk gedicht of vers naar hun meening voor een prijs in aanmerking zal komen. Voor hen wier biljet het meest in over- eenstemming met den uitslag is, stellen wij een zestal boekwerken of een gratis abonnement op ons blad, gedurende een half jaar, beschikbaar. Het desbetreffemd biljet zal in het blad van 3 Januari worden afgedrukt, en moet aan ons bureau uiteriijk 12 Januari zijn ingeleverd, terwijl dan in ons blad van Vrijdag 14 Januari de uitslag zal worden naedegedeeld. Versjes, die niet oorspronkelijk zijn, komen niet voor een prijs in aanmerking. Naar het Engelsch van ottwell'binns. 71) Vervolg.) Maar ofschoon diie waarschuwing door de vele rotsblokken op de helling tegen- over hen even zoovele uitmuntende gelegenheden om zich te dekken onge- twijteld gemotiveerd was, viel er geen enkel schot. Veilig bereikten ze het punt wiaar de vlakte vrij plotseling in een sleek stijgende helling overging, tevens het be gin van een breed pad, zichtbaar door een gemaskeerde inz inking van het sneeuw. dek. Toen ze tusschen de beide obo's en het half dozijn lijnen tusschen palen vol wapperende qebedsvlaggetjes door gin- gen, wees Nima met een veelzeggend ge- baar op de sneeuwoppervlakte. Nergens was een spoor te bekennen, blank en on- gerept strekte het sneeuwvlak op het pad zich voor hen uit. „Onz vriend met den muilezel is ons hier niet voor geweest", zei hij met zijn diepe basstem. „Misschien wacht hij daar ergons wel op zijn gevolq." Die laatste woorden gingen vergezeld van een gebaar naar een groep rotsen aan den eenen kant van het klooster. En of schoon Sherrington zijm woorden gehoord had en het gebaar wel zag, keek hij nau- welijks in de aangewezen richting. Bij het naderen van hun doel, nu ze niet meer dan een uur of vijf, zes reizen van hun bestem- ming vexwijderd waren, begon een eigen- aardig gevoel van opwinding zich van hem meester te maken. Hij keek het meis- Inzenders van een gedicht of vers, die buiten mededinging willen blijven, gelie- ven dit bij de inzending op te geven, dan kan dit tegelijk hieronder worden ver- meld. De gedichten of verzen moeten zijn in- gezonden Donderdag 30 December, voor 1 uur. worden verzocht het abonnements- geld over het 4e kwartaal 1926 van de Ter Neuzensche Courant, voor 1 Januari in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op dat wij bij terug- ontvangst an eene onbetaalde kwi- antie nmiddellijkde toezending van het blad zullen staken. DE U1TGEEFSTER. welke met de inning der abonne- mentsgelden van de Ter Neuzensche Courant zijn belast, worden dringend verzocht voorof op 1 Januari 1927 eene lijst in te zenden met het vollediga adres van de abonne's. DE U1TGEEFSTER. Onze abonne's in het Buitenland worden dringend verzocht het verschuldigde ai onnementsgeld voor 15 Januari in te zenden. Bij niet- ontvangst voor dien datum wordt het abonnement gestaakt. Abonnementen voor het Buitenland worden slechts aangenomen bij voor ultbetaling. DE UITGEEFSTER. De abonne's van het Gei'llustreerd Zon- dagsblad, welke het blad per post ontv*ngen, worden ver zocht hun abonnementsgeld voor 1 Januari a.s. in te zenden, daar er anders over beschikt wordt met verhooging van 15 cent. DE UITGEEFSTER. je naast zich aan; Janet zag zelfs voor haar doen bleek en toen ze zijn keurenden blik met een glimlach beantwoordde, viel het hem op hoe opgewonden haar oogen glansden. Allen voelden ze wat het be- teekende: na ZLdk een reis eimdelijk het doel in zichtZelfs Nima onderging den invloed er van. Vooropgesteld, dat we op geen ter- reinmoeilijkhedein stuiten of dat een kogel een einde aan alles maakt, bereiken we vanavond, nog voor zonsonderganq, het klooster van den blanken lama", Iachte hij, op een manier, die verried wat hij nooit zou hebben willen bekennen; maar dan ging hij op zijn gewonen cynischen spreektoon voort: Vanavond gaan we dus weer eens roepen: ,,Heil u, juweel in de lotos ook al weten we dat er geen juweel in de lotos zit." De weg naar boven was hier niet, zoo- als in de meeste gevallen, een pad, door menschen en dieren die den berg opklom- men of afdaalden, gebaand, maar een breede, goed aangelegde weg. Waar- schijnlijk, overpeinsde Sherrington, was het klooster tijden geleden een bedevaart- middelpunt geweest en wie zou het kun nen zeggen hoeveel pelgrims dezen weg betreden hadden mannen, die moeite noch vermoeienis telden, vervuld als ze waren met slechts een gedachte: het vin- den van Den Weg Na een sterke stij- ging van eenige honderden meters, begon de weg steeds meer en meer naar links at te wijken, een ric h ti n gs-v era nder i ng noodzakelijk door een kloof, zoo breed en zoo diep, dat het leek alsof te eeniger tijd een reuzenwig, gedreven door een reu- zenhamer, den voet van den berg in tweeen gespleten had. Van dat punt af bleef de weg naar links buiqen, zoo zelfs. dat Nima-tashi gedurende een van de vele, ,,zooveel minuten rust" - noodzake- Mr, H. C. DRESSELHUYS. t Onder groote belangstelling is Maan dag te Cuiemborg het stoffelijk overschot van Mr. Dresselhuys ter aarde besteld. Behalve Mr. Van Gijn en Mr. G. A. Boon werd het woord gevoerd door W. B. Dresselhuys, de oudste broer van den overledene, Jhr. J. W. Roell, le onder- voorzitter van het Rood'e Kruis, de heer H. Smeenge (bij afwezigheid van Mr. P. Rink). De heer Kappeyne van de Capello sprak namens de groep der jongeren van den Vrijiheidsbomd. De heer De Groot, inspecteur-generaal van het nijverheidsonderwijs, memoreer- de het vele, dat de overledene gedaan heeft in het belang van de verwaarloosde kinideren. De heer T. Laan, wethouder van Cu iemborg, herdacht wat de overledene heeft gedaan voor de afdeeling Cuiem borg in den Vrijheidsbond. Mr. Roodenburg memoreerde de groote verdiensten van Mr. Dresselhuys voor de reclasseering. Ds. Visser kenschetste de verhouding tusschen vader eni zoon Dresselhuys en achtte het een stuk symboliek, dat hij als het ware in het vaderhuis werd ter ruste gelegd. Namens den Nederlandschen Tuin- bouwraad sprak de heer Valstar, waarna de heer Stam, schoonzoon van den over ledene, voor de belangstelling heeft dank gezegd. HET VERDRAG MET BELGle. Het advies van Ged. Staten van Zeeland. De heer Krijger, lid van de Tweede Kamer, heeft aan de Ministers van Bui- tenlandsche Zaken en van Waterstaat de volgende vragen gesteld: 1. Zijn de Ministers bereid mede te deelen op grond van welke overwiegin- gen de adviezen door Gedeputeerde Sta ten van Zeeland uitgebracht in verband met het verdrag met Belgie wel aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal ter vertrouwelijke kennisneming door de leden zijn overgelegd, terwijl die kennis neming aan de leden der Tweede Kamei niet werd toegestaan 2. Zijn de Ministers bereid aan be- d'oelde adviezen zoodanige publiciteit te geven, dat ook de leden der Tweede Kamer er alsnog kennis van kunnen nemen De ,,Nederlander" schrijft het volqende; De heer De Vos van Steenwijk heeft in de zitting der Eerste Kamer een bij uitstek goed werk gedaan, met een afkeu- rend woord te doen hooren over hetgeen van de zijde der regeering met de advie zen van Gedeputeerde Staten van Zee- land nopens het verdrag met Belgie wordt gedaan. Eerst wordt aan de Tweede Kamer in- zage dezer adviezen geweigerd, niettegen- staande harerzijds sterke aandrang tot overlegging was liitgeoefend. Thans wordt aan de Eerste Kamer ver- gund, wat aan de Tweede niet is toege staan. lijk door het onder een ongelooflijk scher- pen hoek stijgen van het pad, en door de verontrustende gedachte gedreven, dat ze zich met hun bestemming in zicht in den weg vexgist hadden; op verkenning uit- ging. Maar bij de eerste bocht barstte hij in een schallend triomf-geschreeuw uit. In zijn blijdschap gaf hij zich zoo aan zijn opwinding over, stond hij zoo onbe- heerscht te springen en te gebaren, dat Sherrington er in looppas vandoor schoot om te zien wat wel de oorzaak van deze ongewone vreugde-uiting was. Maar nauwelijks kwam hij achter de rij hooge rotsblokken, die van dit ount af alle uit- zicht belemmerden, vandaan, of hij had on zijn beurt wel kunnen dansen en juichen. Vlak voor hen werd de kloof overspannen door een breede ketting- brug, waarvan het eene hoofd bewaakt werd door een groote Boeddhafiguur van wit gxaniet, die met onbewoaen gelaat en verstilden, naar binnen gekeerden blik naar de besneeuwde bergtoppen aan den anderen kant van het dal zat te staren, terwijl het hoofd aan de overziide uit- kwam op een smal plateau, te ,,effen en overal te gelijk van breedte, dan dat het aan natuurlijke oorzaken ziin ontstaan te damken kon hebben", overdacht Sher rington, dat langs de voorzijde van den berg doorliep, geflankeerd door de hooge chhortens en lijnen vol wanoerende ge bedsvlaggetjes, tot waar het zic.h ver- breedde in een groot voorplein, waarach- ter het klooster zich verhief, gebouwen uit het gesteente van den bem zelf, leek het wel, zoo die1"1 was het in de besneeuw- J<» berqflank gedrukt. En terwijl ze nu met hun vieren nog stonden te kivken, droe^r de ijskoude wind, die langs de berg- helling aangestreken kwam, de zware, on ore klanken van een aantal goings naar hen toe. Reeds dit is zeer zonderling en noopt tot de vraag: Zit daar iets achter Maar ook nu en dit wat in de twee de piaats moet worden afgekeurd blijft de vrees voor openbaarmaking in die mate bestaan, dat de leden der Eerste Kamer de adviezen alleen vertrouwelij.k mogen inzien, dat wil zeggen: dat zij er in het openbaar geen gebruik van mogen maken. Men mag naar deze stukken even kij- ken als gunst, maar ze aanraken en ge- bruiken mag men niet. Weer vragen wij: Zit daar iets achter Verdedigbaar vinden wij de houding der regeering in dezen niet. Te minder, om de reden, die de heer de Vos noemde: ,,Diep overtuigd als ik er van ben, dat de publieke zaak zooveel mo- gelijk publiekelijk behoort te worden be- handeld, kan ik mij' bezwaarlijk eene den- ken. ten opzichte waarvan die eisch zich dringender aandient den ten aanzien van het Belgisch tractaat, een aanqelegenheid, welke de levendige belangstelling heeft van heel de natie. Om dit "in zichzelf en in zijn gevolgen zoo allergewichtigst ver drag mag m.i. niet de geringste waas van gebeimzinnigheid hangen. Integendeel behoort het volste licht daarover te schij- nen. Het Nederlandsche volk heeft daar- op aanspraak." Dit is zoo diep gevoeld, dat zelfs de idee van een comite-generaal of geheime zitting bij niemand is opgekomen en ook niet zou zijn geaccepteerd. Men wilde openbaarheid; men wenschte het voile licht bij een zaak, die, hoe ook van inter- nationaal gewicht, allereerst en ten nauw- ste onze nationale belangen raakt. In overeestemming daarmede moet het vernieuwde geheimzinnig gedoe met het advies van Gedeputeerde Staten van Zeeland worden afgekeurd en danken wij den heer de Vos van Steenwijk zeer voor de cordate houding, in dezen door hem aangenomen. DE ANTI-REV. Naar de Rott. verneemt, heeft Dinsdag- avond een conferentie plaats gehad in het gebouw der Eerste Kamer tusschen de a.-r. Eerste Kamerfractie en een depu- tatie van anti-revolutionaire tegenstan- ders van het verdrag. De Kamerfractie was oo den heer De Vlugt na, die ver- hinderd was door vergadering van den raad van Amsterdam, in haar geheel aan- wezig. De deputatie bestond uit de hee- ren Mr. G. H. A. Grosheide te Amster dam; H. Diemer, Mr. H, van Haerinnen, J. Schouten en Prof. Dr. Z. W. Sneller te Rotterdam; en burgemeester P. L. de Gaav Fortman te Dordrecht. INGEZONDEN MEDEDEELINGFT "ruwe huics schra le I i ppen Met een gezicht, dat trok van emotie, keek Janet Sherrington aan: Eimdelijk! Eindelijk!" bracht ze er met moeite uit. ,,Voorwaarts beval Nima-tashi met stentorstem. Een voor een begonnen ze den overtocht van de beangstigend-ramr melende brug, waaromder door, verbor- gen onder de rotsen, diep in de kloof, een bergstroom door de eeuwige sneeuw ge- voed, bruischend en kletterend een weg naar het dal zocht. Om het gebouw was er een voortdu- rende beweging van donkere gestalten. Na hun overtocht van de brug zagen ze aan het samenscholen van die eerste, bedrijvig heen en weer loooende gedaan- ten, dat men hun nadering bemerkt had. Ze trokken voort tot ze de bruinqele ge- zichten boven de lange roode gewaden kond'en onderscheiden. Maar op dat oogemblik werd hun aandacht afgekid door een zonderling schouwspel. Op een plek, een twintig meter voor hen uit, stond een gestalte een roode lama, plotse- linq van den grond op, hief met zijn lichaam. in zijn voile lengte gestrekt, zijn armen boven zijn hoofd, legde de palmen van zijn handen tegen elkaar, knielde weer in de sneeuw neer, liet zich, nog steeds met gestrekte armen, voorover- vallen, bewoog zijn eene hand even en richtte zich weer op. Daarna deed hij drie passen vooruit en gaf een herhaling van deze evoluties ten beste. Toen het hierbij ock niet bleef en de zon.derlinge vertoo- ning daarna weer van voren af aan be gon. keek Janet Sherrington vragend aan. „Wat is dat? Wat doet die man in 's hemelsnaam?" fluisterde ze verbaasd. „Dat? Dat is een lama die bezig is. ..verdknste" te garen", gaf Sherrington ten antwoo.rd. ..Hoe larn houdt hij dat vol? Hoe ve- moet hij gaan?" IX. Hoe gevaarlij.k het is, onnadenkemd achter een schijf te loopen, bewijst het volgende practische stukje van den heer J. P. Geensen, alhier. ZWART 1 2 3 4 5 Wit Oplossing: Zwart 1. 49—43 21X^1 42—37 41X32 3. 34—29! 24X33 (of 23X 34) 4. 4338 zwart slaat. 5. 48X12. Fraai gewonnen. De 3e en de 4e zet van wit zijn de mooiste. Hoe zwart ook slaat, de eindslag blijft dezelfde. In een partij, welke wij enkele weken geleden speelden, kwam het tot den vol- genden stand: Zwart: schijven op: 11, 12, 14, 16, 18, 23, 25 en 29. Wit: schijven op: 21, 27, 36, 39, 40, 41 en 48. Zwart stond een schijf voor en zou zon- der moeite gewonnen hebben, "als het volgemde niet mogelijk was geweest! Want wit maakte nu schitterend remise door een mooien slagzet. Wit Zwart 1. 39—33 29X38 2. 48—42 38X47 3. 36—31 47X36 4. 31—26 36X22 5. 21—17 12X21 6. 26X10 remise. Oplossing prohleem n°. 8 (uit rubriek VII): Wit wint door 42—37, 30—24 24X2 en 2X26. Zwart steeds gediwon- gen slaan. Een mooi meerslag-probleempje! N°. 9. (Een leuk eindspel uit de partij). Wit speelt 43—38 (zw. 42X33); 9—3 (zw. gewonnen 1218); 39 (zw. 18 23); 9—14 (zw. 23—29); 14—20 (zw. gew. 29—34); 20X38 (zw. 34—40): 3833 (zw. 4045) en 33—50 mooi ge wonnen! Zeer leerzaam! Bovenstaande winst pasten wij met wit in de partij toe. Na afloop der partij trokken we nog eens aan het analyseeren en vonden toen de volgende winstgang. die korter en ook veel verrassender is. De stand was: ,,Een keer of drie, vier het klooster om ..Watin de sneeuw Nima keek het ijverig knielen, vallen en weer opstaan met een cynisch gegrinnik aan. ,,Een jaar of wat geleden ben ik zelf op die manier bezig geweest op de Kang-rinpoche, den heiligen ijsberq. Men had mij verteld, dat een pelgrim met de gyanchag-tsallgen veel „verdienste" ga ren kon, maar ik bemerkte, dat het me al leen ontveld!e knieen en pijnlijke beenen gaf". Bij die herinnering begon hij vermaakt te grinneken. Juist op dat oogenblik richtte de roode lama zich op. Het lachen ging over in een soort van klankloos ge- gorgel, alsof een hand hem onverwacht de keel toegeknepen had. Met een strak gieizicht, waar op de vragend-opgetrokken wenkbrauwen twee rondo bogen beschre- ven, keerde hij zich naar Sherrington om. De jonge Engelschman knikte bijna on- merkbaar; Nima keerde zich om en mon- sterde de lange gestalte in de sneeuw nog eens oplettend. Het leek of hij van hun aanwezigheid niets gemerkt had, verdiept als hij was in zijn devotie-tocht door de sneeuw; in elk geval had hij zich onthou- dan eenig teeken van herkennen te geven. En ook nu, onder het scherpe toek'-'ken van de leden van de kleine expeditie, ging hij met zijn verdienste-garen voort; tel- kens wierp hij zich voorover in de sneeuw en markeerd'e met een lang dun been, dat hij in zijn rechterhand hield, de plaats. waar hij met de zooveelste herhaling van de voorgeschreven beweginqen: armen opheffen, knielen en zich in de sneeuw neerwerpen, moest beginnen. (Wordt vervolgd.) t cnr-i t->-t t i n rt rrmras T m TXT f* CO U RANT MP9 Dit blad verscHiJnt lederen IVtaandaH-, Woenndaa «?r» VrUdagavond. Doos 30 "69"90ct. Bij Apoth en Drogisten K WIT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 5