pruiming bl| W SPOTPRIJZEN. flMil Boven de 36© Breedtegraad. .Lanfawersgeniar Naiionale Bankvereenipg Officieele Reisgids Firma F. J VAN DE SANDE Firma P. J.yaitte Sills FirioaP J.yanfleSaiifle Mode-goederen MOETEN weg voor Huistioudelijke Goideren, Het HUISJE DsDressuurvanden 7erd.edigingsh.ond FIRMA P. J. VAN DE SANDE DE KLOKKENLUIDER VAN MIDDERNACHT Handelscredieten Assuranties Alle Bankzaken Nederlandsche Spoorwegen (WIMTERDIENST). Tramboekje voor Nederland, - GEERLING'S BRIEFSTEl LEfl LAPPEN Mantels, Japonnen, Overjassen, Jekkers, etc. GRATIS De Gebouwen Openbare Verkooping. B twee Woningen TAFELS Hulst - Ter Neuzen - Oostburg Openbare Verkooping, Woensdag 29 December 1926, 200Q bos Sparrensnoei, en 40 Eiksnboomen, De DRESSUUR van den Speurhond. PRIJS 3,90 GEBONDEN Steeds voorhaiden Voor de a.s. KERSTDAGBN hebben w(j een byzonder mooi en goed gekozen programma. Zaterdag 25 December Prachtig Drama in 8 acten. Aanvang 8 uur UFA FILM. HELGA THOMAS en CARL DE VOGT Zondag 26 December. Aanvang 8 uur. BILLT SULLIVAN, de geiierde Bokser en populaire Filmheld in de Oerjeeslije Sensatiefiloi, in 6 acten Maandag 27 December. Aanvang 8 uur. Groot Speelsensatiedrama in 7 acten. Een spel ?an Geluk en Good naar de roman van FR. HERCZEG, Woensdag 29 December. Aanvang 8 uur. PRIJZEN Balcon f 0,80, I**8 Rang f 0 60, Rang 0,40, 3de Rang f 0,20. IN 'T BELANG DER LANDBOUWERS 53600 E.G. Superphospbaat 24500 K.G. Kalizont a 40% 9D00 R.D. Tbomaspbospbaat 4550 K.G. Kleina Laplata Mais op kenr. Prijs fl,-. BOEKHANDIL - TER NEUZEN W. CRAMER, PRIJS 275 Francoper post 3 BOEKHANDEL. - TER NEUTER ■nuinrniwni -hi iTii- STOF, ZtJDE en FLUWEEL reeds vanaf 20 ct. per70c.M. S RECLAIViE - ART!KELEW bij aankoep van minstens fl,- •§8!&ssfe««SsSSI TENTOONSTELLING AUTOMOBiELEN. so Wij kochten op de Brusselsche Autotentoonstelling 18 schitterend afgewerkte Tentoonstellmgswagens waaronder Coupe's 2/3 pers., COACHES, SEDANS, 4 en 6 persoons, in prijzen van E0GELME1JER Co. - OOSTZEEDIJK 278 278 - ROTTERDAM. VTELEFOON 3115 3116 V aStllPif 2000 bos droge en groene Mutsaard, en 40 Appelboomen, zich bevindende op het erfvanver- kooper aan de Absdaalsche straat, nabij het station Hulst. des namiddags i uur, ten verzoeke van den Hoogtd.Gestr. Heer Mr. A. V. D, MOERE te Gent, 2 Varkens, Geit, 12 Kippen en een Haan, Windmolen, Handegge, 2 Ladders, Bascule met gewichten, Kruiwagen, 1000 K.G. Koebeeten, 500 K.G Hooi en Stroo, 500 K.G. Aard- appelen, partij Mest, Schoppen, Rieken, Vorken, enz. Voorts eenig HU1SRAAD: Kachel, 6 Stoelen, 2 Tafels, Spiegels, Ledikant, Potten, Pannen, enz. Betaling contant. Onmiddelliik daarna in het Cafd De Vleeschhouwer" te Koewacht, 'tZand met het recbt van Erf. acht op den grond tot 30 April 1949 (eigendom van Wed. H. D. JJSEBAERT te St. Nicolaas) alles te Koewacht, 't Zand, kadaster sectie E no. 313 groot 7 A. 80 c.A. Te aanvaarden bij de betaling. Betalen 1 maand na de toewijzing. des namiddags l'/2 uur verkoopen: 3maal 44,56 ft. eiken Slaghout op stam, 15maal 44.56 A. Elzenhout op stam, 2500 Sparren, met AANBEHOOREN, ERF en TUIN aan de Markt te Axel, kad. sectie G, r.CS, 225, 1277,1278 en 2567, samen groot 10,40 Aren. Aaflvaarding groote huis direct en ileine huis in genot der huuf, ad 15;6Q per 4 maanden, vanaf 1 Januari 1927. Betaling koopsom 6 weken nade toe wijzing. Nadere inlichtingeri ten kantore van genoemden Notaris. Eenige ais: Orgel, 3 Kasten, Kachels, Tafels, Stoelen, Spiegels, Lampen, Naai- machine, Bedden met toebehooren, Regulateur, Pendule, Bascule met gewichten, Kruiwagen, Potten en Pannen, enz. enz, Betaling contant. Onni'ddeflijk daarna in het Hotel van H. Dieleman-Koole te Axel, Markt. met Erf en Tuln te Axel, Weststraat, kadaster sectie G No. 2804, groot 1 A. 2 c.A. Te aanvaarden bij de de betaling. Betaling binnen 1 maand na de toe wijzing. ONTYANGEN: Prijs I 1.25, fr. p. p t J.3S. Firma P. j. VAN DE SANDE, Ter Neuzen. DOOR IDA VERA SIMONTON TER NEUZEN BOEKHANDEL De mooiste film ooit verschenen. Als tweede Hoofdfilm j Een film, zooals er nog nooit een te voren is gemaakt; een film, die mijlen uiteteekt boven S alles en die niet nagebooist kan worden; een film zooals er slechts een van uit komt Eenbuitengewoon mooie Speelfilm. in 3 acten. PRIJZEN: Balcon /1,00, 1ste Rang /0,75, 2d8 Rang 0,50, 3^ Rang f 0 25. Be overweldlVende Paramount Film PLAATSBESPREKING van 67 uur. DE VEREENIG1NG te ZAAMSLAG, hoopt op I Jon O n*d mg 3D Dec. 1926, 's namiddags ongeveer half vier ure, in het Hotel De Appel bij den heer C. P. DE Regt aldaar, onder A. H. V. aan te besteden de volgende producten 14 Bij genoegzame deelname zal bij deze opgave nog gevoegd worden Bronifnotenkoek, Cocosmeal ®h Suikerlijnzsadkoskjes. Voorwaarden en modellen tot inschrij- ving te bekomen bij ondergeteekende JAN DEES—VAN LIERE, Secretaris. Zaamslag, 22 Dec. 1926. bevaitende het werkloon van 1 tot 300 vierkante Gen sche-, Blooische-, Schouwsche- en Rijnlandsche roeden, berekend naar de verschillende loonen die per gemet worden uitbetaald voor alle landbouw-weikzaamheden. (Loon van 2 tot /50 per gemet.) vtlfrte dFuh. Firma P. J. VAN DE SANDE, Ter Neuzen. Kapiiaa! en Reserves f 12.400.000 Ruim 170 vestigingen in Nederland lr^r-ijs 0.25, franco per post 0,80, na ontvangrst bedragr. bevattende de Autobusdiensten, de diensfn ge'ing der Z V. T. Mij en Prov. Stoombootdi"Dst op de Wester-Schelce. enz enz. F*rijs 1£5 cent, franco per post 20 cent, na ontvangst bedragr. Verzameling van Brieven over de meest uiteenloopende on- derwerpen, tevens Vraagbaak yoor iedereen inzake wette- lijke voorschiiften van aller- hande aard. (V1JFTIENDE VERMEERDERDE E& VERBETERDE DRUK) Ond-Hoofd eeaerschoolvoor M,U L.G -H' fc V i - 1800.. - 2900. Importeurs: CHANDLER AUTO'S. AgentenDODGE BROTHERS. Doet Uw keus uit meer dan 30 Automoblelen. BEZOEKT ONZE SHOW-ROOMS. De Notaris E. B. DUMO- LEYN te Hontenisse, zal op Din»da£ 2S Decembee 1926 in het openbaar verkoopen A des voormiddags iO'/2 uur, ten verzoeke van den Heer AUG. J. CAMMAERT te Sint-Jansteen. De Notaris J. A. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van FERDINAND DU1JM op het nog door hem bewoonde hofje te Koevvacht, 't Zand, op VrijcSe»g den 7 danuari, des namiddags 3^2 uur» verkoopen De Notaris j. A. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de Erven VAN ALTEN—Mangold op alles verdeeld in koopen en zich bevindende op het Groot-Eiland in de gem. Sint-Jansteen. Bij het rui men der Sparren zal contrdle gehouden worden. De Notaris E. B. DUMO- LEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke van de Erven van wijlen den heer C. F. MICHIELSEN, op Dins, dag Si Januari 19 z7, namid dags 2 uur, in htt cafd bij den heer Hyp. de MOOR te Axel, in het openbaar verkoopen Prijs t 0.90, fr. p. p. f i ^wmmnmiiitiiTiii'iii'iitiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiAiiiiiiiiiiiiiiiiiniiTiiiiiinitiHiiiitinimniiiiinnuiiniinmmiimiimmnusHitnininiiHni liiiiuiiiuiiiminfiiiiimiiiittiiniiiiiiiiiimiiimiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui; BLANKE BALLAST lllllllllllllllllllllllllltllllillll ^iiniuiimiuiiiiiioiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiii -V- i In de hoofdrollen: In de hoofdrol H KIMIX Y PORTEim. PLAATSBESPREKING IEDERE DAG van 6-7 uur. Sonnnend en boelend Drnmo Ire 7 »cien. OF Fvntir.n jmt /idxI f I ff> ;V~ fS DER BIJ DE DOOR INHOUD; Inleiding. Biz. 1—19, Brieven ter inwinning van information or mhchtingen. Biz. 20—35. Brieven van Raadpleging, Raadgeving en Waarschuwing. Biz. 3646 uommissien of Opdrachten en Bestel— t bngen. Blz. 47—54. Brieven van kennisgeving of mede- deeling. Blz. 55—82. Brieven van Gelukwensching. Blz. 83—99 Brieven van Deelneming, Troost en Rouwbeklag. Blz. 100—110 Brieven ter begeleiding van een ge- schenk. Blz. 111—129 Uitnoodigingsbrieven. Blz. 130144. Brieven, die een of ander verzoek behelzen. Blz. 145—158. Brieven, waarin men aanzoek om iete doet- Blz. 159—163, Huwelijksaanzoeken, Minnebrieven. Blz. 164—180 Brieven van aanbeveling. Blz. 181-185, Brieven van dankbetuiging. Blz. 186—198 Klachten. Blz. 194—201. Brieven over Rekeningen. Blz. 202—209. Verzoekschriften, Requestcn. Blz. 210—239 Koopmansbrieven. Blz. 231240 Brieven ter bekoming van inlichtingen- Blz. 241—243 Wegens ondememing van gemeen- schappelijke rekening. Blz. 244-245 Brieven over waren. Blz. 246253 Brieven over het verzenden van waren en incasseering van gelden. Blz. 253—257. Wissels. Blz. 258—262. Assignation of aanwjjzingen. Blz. 263—264, Orderbriefjes. Blz. 264, Brieven over crediet- en wisselzaken. Blz. 265—273 Modellen van vrachtbrieven enz. Blz. 273—275- Formulieren van diverse koopmana- boeken, enz. Blz. 276—281. Verschillende wetenswaardigheden. Blz. 282—323, VVettelijke Voorschriften, waar\an de kennismaking voor ieder van be- lang is. Blz. 323433. Deze Wettelijke voorschriften zetten. de kroon op het werk en verrast den gebruiker op eene hoogst aangename w(jze. Hierin is met de meeste nauwkeurig- heid en degelijkheid de algemeerte rechtsleer uiteengezet, waarvan de kennis voor een ieder in burgerlijke handelingen onmisbaar moet genoemd worden. Wie derhalve niet weet, hoe zich fte keeren of te wenden in zaken van ge- boorte, overlijden, huwelijk, minder- jarigheid of voogdij, bij het maken van testamenten, bij schenkingen, bij het maken van volmachten, bij scheidin- gen, bij het pandrecht, bij hypotheek- recht, of bij een verkoopacte, railing, bewaargeving en leening, huurcon- tracten, overeenkomsten tot het ver- richten van arbeid, het arbeidscontract, faillissement, zegelrechten, ongevallen- verzekering enz. enz. hij raadpiege deze Gids en geene vraag zal hij kun- nen stellen waarop geen bevredigend antwoord volgt. Hierdoor zal men in staat gesteld worden in de meest voorkomende gevallen zijn eigen zaak- roerder te zijin en zich vele moeilijk- heden en kosten besparen, het vaak noodlottig gevolg van onbekendheid gesomd. Na ontvangst van po-uwissd of berirht van s'nriing op onze post- rekerln? i O 38200 trn bedrage van fnntvangt U dezen Raad- gever franco per post.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 4