Chr. Bijbelsche Filmvertooning Het Kerstboek ----- m Operette-Gezelschap g©l©g©sih©icS tot Dans©n. Dokter G. A. CAMMAERT, Postzegelalbums, Het Kasteel van Tourville GELDLEENING. Met de KERSTDAGEN geopend Afwezig Zondagsschoolver. .Samuel 2«ciilSTEUJKE WINTERLEIING Ds. R. E. VAN ARKEL, fijne Hollandsche Boterwafelen Arle Post 1882J. ft Ml926 HERVEILING loodo ITi200of i. „Voorultgang is ons Streven" UITVOERING De Holiandsche zee.ieden in Frankrijk. le Landbouwersknecht a. KOSTER, f 20.000.000 7 Obligatien van 1927 ten laste van de FRANSCHE STAATSSP00RWEGEN Ls VAN WAFSBERGHE-JANSSENS. Berichta Konijnen en Piuimveetsntoonstelling Bloemwerken ■M LeiderH. Zaterdag 25 December Medewerking van den solo-danser MAURITS WALTERS. g Gent. Maandag 27 December Schitterande Tooneelschikkingen. Zondag 26 December Woensdag 29 December (Het Garnaaltje) Oud-Patienten en Belangstellenden P. Fijn van Draat. Jongensjaarboek 1927 Kain en Abel - Jael en Cisera Het offer van Abraham - David en Saul Salomons Rechtsspraak - IsmaSl s verbanning van de Wereldkrosiek j Firma P. J. vandeSande Opvoering van de Operette Opvoering van de Operette Volledig Orkest Orkestmeester CESAR MICHIELS, Prijzen der plaatsen: Eerste Rang f 1,25, Tweede Rang f 1, en Derde Rang f 0,75. Het Schitterend Ftlmwerk: Romantisch drama in 7 Acten. Het overbekende Filmwerk: Tooneelspel in 8 bedrijven Pryzen der Plaatsen: Loge 80 cent, Parket 60 cent, Eerste Rang 45 cent, Tweede Rang 30 cent, Derde Rang 15 cent, Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven van het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd-, en Grootmoeder SARA SCHEELE, (Wed. van den heer P. DekkeR, na een langdurig doch geduldig i gedragen lijden, in den ouderdom 'van 50 jaar en ruim 11 maanden. PIETERNELLA DEKKER— Dekker. F. DEKKER Fz. en Kinderen. I Ter Neuzen, 22 December 1926. De ter-aarbestelling zal plaats heb- I ben op Maandag 27 December, des namiddags ten 2 ure. Cafe ,,DE STAD GOES". Gelegenheid tot dansen. Beleefd aanbevelend, jVE. RAAS, Nieuwediepstraat 101. Gedurende de KERSTDAGEN (Maandag en Dinsdag) De gekende Jasz-Bsnd ,,ROTV^AIN HOTEL 'S LANDS WELVAREN bij S¥l. J. ADRIfiANSEN. Op 26 Dec. a. s. hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders RE1N1ER SCHEELE MAATJEVAN DER BENT hunne 50-jarige Echtvereeniging te herdenken. Gode alleen de eer. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Ter Neuzen, Vlooswijkstraat 32. De ondergeteekende betuigt zijnen hartelijken dank voor de zeer vele bewijzen van deelneming gedurende de ziekte en bij het overlijden van zijne geliefde Echtgenoote onder- vonden. Inzonderheid zij dezen dank gebracht aan den WelEdelen ZeerGeleerden Heer Dr. A. Spruitenburg en mejuffrouw Patist voor de zorgen en moeite aan de overledene bewezen. Mede namens de Familie, A. VAN BOVEN. Ter Neuzen, 24 December 1926. worden vriendelijk uitgenoodigd voor een kopje Hue, op Eerste Kerstdag, 3 uur, in het Zieken- huis. tot Maandag H uur TER NEUZEN. Hierbij betuigen we onzen hartelijken dank aan alien, die ons hun gave schonken voor onze Kersfeestviering. Verder maken we er op attent, dat we ons Kersdeest d.v. 1lopen te houden op IVltsr.ndag 37 l,c cember des avonds S uur, in de Ned. Herv. Kerk. Belang stellenden zijn hartelijk welkom. Het Bestuur voornoemd, B N. VAN DIJKE, Voorzitter. H. J. M. KWAAK, Secretaris. Ter Neuzen. Dinsdag 28 December, des avonds half zeven, hoopt in de Geref. Kerk op te treden van UTRECHT. Niemand verzuime deze zeldzame gelegenheid. Wilt u tijdens de 1e en2e Kerstdag iets fijns eten sf» c<.perstuk. Bij M KOPPE- J AN Burgem. Geillslraat, Ex-Wafel- bakker van wijlen den heer J. SMITS uit Middelburg. BESTELLINGEN worden met spoed aan huis bezorgd. heeft de praktijk hervat en dankt hartelijk voor de vele blijken van beiangstelling tijdens zijn ziekte ontvangen. VOORHANDEN Prijs 3,90 FIRMA P. J. VAN DE SANDE Ter Neuzen. Geref. Kunstclub „0pgang". Voordracht-avond op 37 December. Nog enkele programma's verkrijgbaar bij: dhr M. VAN BAAL, L. Kerkstr.52. NOORDSTRAAT 75 - TER NEUZEN. BELEGEN W1JNEN, FIJNE LSKEUREN, 1e KWALITEIT COGNAC'S, GEDISTILLEERD, LiMONADES, aan sterk concurreerende prijzen. wat eet Jantje zijn pap goed op! „Ja, dat gaat t genwoordig zoo best. Dat komt omdat ik er Belvedere- Puddingpoeder in doe, nu vindt hij het heerlijk." „Maar komt je dat niet te duur, Anna?" Heelemaal niet, de drie pakjes kosten maar 10 cent." van het Huis met Kantoor van de familie VAN DER MOER, op Dinsdag 28 Dec. a.s., nam. 2U2 uur, in het hotel „de Com merce" bij den heer A. de Vrieze te Ter Neuzen. Hoogste bod slechts 18000.-. Notaris DREGMANS. beschikbaar van particulier voor eerste hypotheek op land. Rente 41/2 Brieven onder no. SO 2, bureau van dit blad. Firma P. J. VAN DE SANDE, Ter Neuzen. m Tooneeivereensging GECOSTUMEERDE DINSDAG 28 DECEMBER '.93© des avonds 8 uur IN HET CONCERT- EN BIOSCOOPGEBOUW. OF Wordt gevraagd tegen 1 Maart a.s. een Landbouwer Zaamslag. Tooneelspel in 3 Bedrijven. Entree lste RANG f 2de RANG f 0,65, 3de RANG S 0,40. Piaatsbespreking van 67 ure, a 10 cent extra. NA AFLOOP BAL. in ONS HUIS op d9 Markt op Zatardag 25 en Maandag 27 Oecembar. Programma voor ZATERDAG: Gekleurde kykjes uit de geheele wereld. Let wel: Geen stiile beelden ailemaal levendige projectie. Voor Maandag als extra nqmmer ABSALON. Ailemaal Bijbelsche Geschiedenissen in alle kleuren. Aanvang Zaterdag 7 uur. Maandag voor kinderen, 2 uur, 15 cent. G.oote Voorstelling Tk uur. PrijzenBalcon 90 ct., 1e rang 75 ct2e rang 50 ct., 3e rang 35 ct. iGewaarborgd door den Franschen Staat.) in stukken van f IOOO,- tot den koers van 9S'/2 Inschrijvingen op deze leening worden kosteloos aange- nomen tot Donde.dag 30 December 1926, 4 uur n.m. door Nadere inlichtingen en prospectussen worden gaarne veistrekt. Zooals gewoonte zal onze Zaak op lste KERSTDAG en op NIEUWJAARS- DAG den geheeien dag gesioten Zjn Gebr. VAN GOETHEM. SAS VAN GENT: B E ZO E KT de te AXEL, op Dinsdag 28 en Woensdag 29 December, in het gymnastieklokaal van de voor- malige Normaalschool. GFOPEND: 28 December 1 u. n.m.9 u. n.m. 29 December 9 u. v.m— 9 u. n.m. Entree 25 cent. Namens het Bestuur, E. VAN RIJN, Secretaris. worden door ons geleverd zonder eenige prijsverhooging van de Fa A.J. W11 it, Artistieke Bloembinderij, Vllssingen. Beleefd aanbevelend, ABRAHAMSE Co., L. Kerkstr. 23. voor 1926 27 met talrijke gekleurde platen Prijs 2,50 Voorhanden bij de v..- Wereldvermaarde Operette in 3 bedrijven van V. LEON en L. STEIN. Muziek van FRANZ LEHAR. Meer dan 26000 vertooningen. Orkest onder leiding van den heer OCAR ROELS, den bekenden oud- dirigent van den Nedtrlandschen en van den Franschen Schouwhurg te Gent. Beroemd Zangspel in 3 Bedrijven van FELIX D0RMAN en L. JAC0BS0N. Muziek van OSCAR STRAUS. Tekstboekjes met de voornaamste liederen verkrijgbaar 15 cent. Piaatsbespreking van 11—12 uur. In de hoofdrol de italaattsche filmdiva Pina Menichelii en Marcel Levesque, meer bekend als Masemalle. Piaatsbespreking van ©—7 uur. V EN Bestelt dan de /VI A A W ANNA I ALLE SOORTEN '•-z&f.'-J v - VTC?C.- -"■si Concert- en Bioseoopgebouw Het lustige Weeuwtje EEN WALSDRQOM Oog om Oog De Dame van Maxim Pil'flhwiirtliitwwifi liiiimifir

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 3