LANDBOUWBERICHTErl. 8t<EW30£ BERICHTEN. Laatste Berichten. Hoogwatergetij teTerNeuzen Laxeer -tabiettenOOd Zen uw -tablets? Set Staal -febletten90ct Maag-tabletten/ ii)ct FEEDIKBKURTKN. Zondag 26 Dec. 1926. (2a Kerstdag.) Louden 12,12 12 14 b.-rlyn 59,50 59 55 Pargs 9,90 9,95 orussel 0,95 7,— W eenen (per 10o sch.) 35,20 35,25 D A GEN. Voorm. Nam. Zaterdag 25 Dec. 5.23 5 47 Zondag 26 6.11 6 83 Maandag 27 7.05 7.36 28 8 10 8 43 Weensdag 22 9.17 9.50 nnudi-rdag in 04 10 r 0 Vrijdag 31 11.18 11 40 INGEZONDEN MEDEDEELlNGh H O of Q p i j n- tabicttenti Od A1J APOTH .EM DROGISTEN in'1 min mniarniamn rijk over is geibleven, het begrip „rijk is iederen Brit nog altij.d reden tot verhed ging en trots en in gedachten smullen alle Britten straks mee van den pudding, die ditmaal, op uitdrukkelijken wensch van den konimg zelf, geheel uit Britsche be- standideelen samengesteld moest zijn. Het spreekwoord ,,the proof of the pudding is in the eating" geldt, terloops opge- merkt, ook van het nieuwe handvest voor den dominion-status. Ook hiervoor zijn de voorteekenen gunstig. Want uit den verzoenenden geest waarin het in Zuid- Afrika met het' commentaar van generaal Hertzog ontvangen is, blijkt reeds, dat daar de oude strijd over al of niet af- scheiding tot rust komt en dat thans een veelbelovend vooruitzicht geopend is op hereeniging tusschen de Nationalistische partij van Hertzog en de Zuid-Afrikaan- sche partij van Smuts- Andermaal moet men de wijsheid der Engelsche politiek bewonderen, die in vrijheid weet te ver- eeniigen wat met geen dwang bijeen te houden zou zijn. GEEN KOLENSGHAARSCHTE MEER IN BELGIe. Tengevolge der Engelsche kolensta- king heeft de Belgische regeering inder- tijd een centraal orgaan aangewezen, waar de gemeenten, die kolen noodig badden, een besteUing koden doen. Reeds meer dan 700 gemeenten hadden bij dit orgaan bestellingen gedaan, doch velen ervan hebben sinds dien laten we- ten, dat het onnoodig is de gevraagde brandstof te leveren en de gestorte gelden teruggeeischt. Zulks bewijst, dat er verandering is ge- komen in den toestand; de tijd van schaarschte is voorbij. Onlangs heeft de Staat een aanbesteding gedaan voor het leveren van verschillende kolensoorten. Uit het buitenland is er nogal veel aan- bod gekomen en voor de groote klompen zijn zelfs de prijzen iets lager dan bij de Belgische mijnen. Dit is dus een bewijs, dat de Europee- sche markt er weer goed voor staat. Ove- rdgens is de Engelsche koleninvoer in Belgie weer volop aan den gang. LAN DEI GENDOM De Izwestia ontleent eenige bijzonder- hecLn aan een rapport, dat aan het al- Russisch centraal uitvoerend comite is uit- gebracht over de uitzetting van gewezen landeigenaren uit hun bezittingen. Vol- gens dit rapport waren er, toe de .hierop betrekkinig he'bbende voorschriften in werking traden, in de Russische sowjet- republiek 10.521 landeigenaren. Een qroot aantal hunner was evenwel niet van - adeilij'ke alkomst en geen landheer in den b,oofd van politie en aan de pers eignlijken zin des woords, doch had, het- i zij voor, hebzij na de revolutie land ge O1ETTEGEZE SCU Zooals uit de advertentie in dit mummer blijkt, wacht den liefhebbers van operette op Zaterdag- en Maandagavond een be- langrijke vertooning. Door het gezelsohap van den heer Henri Caspeele te Gent, dat met zijn eerste-optreden tijdens de kermis ook alhier zoo'n groot succes had, zullen in het Concert- en Bioscoopgebouw wor den opgevoerd de wereldbekend'e ope- rettes ,,Het Lustige Weeuwtje" en ,,Een Walsdroom". Het laat zich voorzien, dat het bij die vertooningen weer niet aan be- langstelling zal ontbreken. Zij zijn dan ook een gang naar het gebouw ten voile waard. TOONEELVOORSTELLING. Nog wordt de aandacht der lezers ge- vestigd op de uitvoering, die a.s. Dinsdag in het Concert- en Bioscoopgebouw zal worden gegeven door de van ouds gunstig bekende tooneelvereeniging ,,Vooruitgang is ons streven". De opvoering van het mooie tooneelspel ,,Het kasteel de 1 our- ville", zal daarvan zijn wij overtuigd, bij de liefhebbers wel in den smaak vallen. GEREF. KUNSTCLUB „OPGANG". De aandacht der lezers wordt gevestigd op de advertentie in dit nurnmer betref- fende het optreden van den bekenden voordracht-kunstenaar Arie Post, op a.s. Dinsdagavond. De goede naam die deze heer ook alhier bij zijn vorig optreden verwierf, zal zeker aanleiding zijn van een druk bezoek. DE DIEFSTALLEN TE TER NEUZEN. In aansluiting op ons bericht terzake de alhier qepleegde diefstallen, kunnen wij noq berichten, dat door de gemeente politie, bij nader onderzoek in de woning van den verdachte De V., nog verschil lende ontvreemde goederen zijn inbeslag genomen, n.l. flesschen met dranken, bus- sen met ingemaakte vruchten, een bezem, en een partij steenkool-briquetten. Ter zelfder gelegenheid is door den fung. in- specteur van politie Van Doorn en den agent Sol, eene gepleegde diefstal van neld opgehelderd, gepleegd in den afge- loopen zomer door den verdachte P. de B., ten woonhuize van den inmiddels over- leden timmerman C. Lijbaart. A.-R. KIESVEREENIGING. In de Woensdag gehouden bestuurs- vergadering der A.-R. Kiesvereeniging te Ter Neuzen, werd naar aanleiding van de verieencle toestemming tot opvoering van den Potemkinfiim te dezer plaatse, de volgende motie aangenomen: ,,'riet bestuur der A.-R. Kiesvereeniging ,,Nederland en Oranje te i er Neuzen, in vergadering bijeen, kennis nemend van de toestemming, die de burgemeester van Ter Neuzen in kwaliteit van hoofd van politie heeft gegeven tot het opvoeren der, naar onze overtuiging van revolutionnaire strekking zijnde ipotemkinfilm, betreurd deze handeling en rekent het tot zijn plic'ht daartegen ten zeerste te moeten j protesteeren, en besluit van dit protest mededeeling te doen aan het betrokken voor, y kocht om daarop op groote schaal het landbouwbedrijf uit te oefenen. Op deze personen waren de bepalingen niet toe- passelijk. E^r kwam&n dan ook slcchts 394d gewezen landeigenaren met hun ge- zinnen voor uitzetting in aanmerking. KALENDERS. De serie ons toegezonden kalenders is weer vermeerderd met een der N. V. Douwe Egberts, tabaksfabrieken, koffie- i branderi'en en theehandel, te Joure. Deze practische maandkalender zal, naast de kwaliteit der door genoemde firma in den zinnen voor unzemug m oojjuu^ ..H. Kwaliteit aer uuuj ycuvemu!. Hiervan zijn er ongeveer 3500 uit hun j handel gebrachte artikelen, mede strek rx,?.-,ot T )pn nvprinen is ver- i,~„ br>rvrtrliiri>nirl on haar de aandach bezittingen 'gezet. Den overigen is ver gund te blijven; zij hebben het recnt op expioitatie van hun grond (al is die in naam niet meer hun eigendom). mits zij daarbij de bepalingen der arbeidswet in acht nemen. 1 engevolge van de uitzet- tingsmaatregelen zijn 39.480 H.A. grond, alsmede gebouwen en inventarissen tot een waarde van ongeveer 6.000.000 roe- bel aan den staat vervallen. he TER NEUZEN, 24 December 1926. EXAMEN M. O. STAATSINRICHTING. Woensdag slaagde te Amsterdam voor examen M. O. Staatsinrichting, de heer C. de Raad, ambtenaar ter secreta- •rie, alhier. CONCERT VAN „EXCELSIOR". J.l. Woensdagavond gaf de Chr. ge- mengde zangvereeniging ..Excelsior di- recteur de heer A. Holster, in de Ned. Herv. kerk alhier het aangekondigde concert, dat druk bezocht was. Het samemzijn werd ingeleid door het zingen van Ps. 150 1 en 3. en gebed, door Ds. A. Timmerman. Daarna werd door de zangvereeniging op verdienstelijke wijze het eerste deel van haar programma uitgevoerd- Ds. Timmerman hield vervolgens een toespraak, met het onderwerp: ,,Het En- genlied". waarna hij liet zingen Gezang 117. Daarna werd door de zangvereeniging het tweede deel van haar programma Uitgevoerd. Bij afwezigheid van een der leden van het koor, die een solo op zich genomen had, was mej. j. de Peijter, van Hoek, zoo bereidwillig deze te zingen, en gaf ook nog het ,.Onze Vader" ten beste. Door den heer B. N. van Dijke werden namens de zangvereeniging eenige woor- den tot opwekking gesproken, terwijl hij dank bracht aan het kerkbestuur, dat be reidwillig het mooie kerkgebouw op zeer voordeelige condities ter beschikking der vereeniging stelde, aan Ds. Timmerman voor die verleende medewerking, door het houden zijner rede, terwijl hij ten slotte een woord van welgemeende dank bracht aan den directeur, den heer Holster die geen krachten en moeite heeft gespaard om de vereeniging op hooger peil te bren- gen. Na het laten zingen van Gezang 180 1 en 3 sloot hij dozen welge avond met dankgebed. Nu de steenkolen zoo duur blijven, beginnen verschillende ingezetenen, even- als in de oorlogsjaren, weer leemen te stoken. Leemen zijn afval van vlas en zijn gratis te verkrijgen bij vlas- en klod- denbewerkers. Doelmatig gabruikt, ont- wikkelen deze leemen een groote warmte, zoodat zij zelfs gebruikt worden voor het stoken van ovens in fabrieken en bakke- rijen. De aanvraag is zoo groot, dat de voorraad onmiddellijk uitgeput is. BIERVLIET. Er heerscht in onze gemeente een ware griep-epidemie. De openbare school was deze week bijna geheel ontvolkt, zoodat besloten werd, de Kerstvacantie maar enkele dagen te vervroegen. - -vgden ken om voortdurend op haar de aandacht gevestigd1 te houden. KERSTNUMMERS. De uitgevers van het Zeeuwsche week- blad „Ons Zeeland", hebben ook in het licht doen verschijnen een mooi Kerst- nummer, bevattende verschillende bijdra- gen in verbad met onze provincie. Als bij- lagen zijn er aan toegevoegd reproducties van schil'derijen van Zeeuwsche schil- ders. Hier is ook typografisch een mooie uitgaaf. De N. V. Van den Bergh s Fabrieken te Rotterdam, hebben het licht doen zien een „Blue Band Kerstnummer". Dit mag er ook zijn. Behalve onderhoudende lectuur voor de kinderen bevat het ook een mooie reproductie der schilderij van A. M. Gorter „Voorjaarszon". DE GRIEP IN ZEEU W SCH-V LAANDEREN In Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen heerscht in hevige mate de griep. In som- mige gemeenten is bijna de helft der in- gezetenen aanigetast. In Bresikens zijn ^00 in Oostburg 300 en in Sluis 250 ziekte- gevalien geconstateerdl. Gansche huisge- zinnen iiggen ziek te bed. Gelukkig is de ziekte niet van ernstigen aard. SLUISKIL. Met de Kerstdagen zal hier worden ingewijd de nieuwe zaal ..Valencia van den heer A. de Krijger. Deze ruime ge- rietelijke gelegenheid naast het bekende cafe van "den gnoemden heer, zal stellig in een groote b'ehoefte voorzien. Naar hij ons meedeelde, zal hij zijn nieuwe zaal zoodanig inrichten, dat deze voor ailerlei doeleincten geschikt is. Den heer De Krijger kom't dan ook een woord van hulde toe, in een slechten tijd als thans een zoodanige localiteit in te richten, die in- tusschen, naar het ons voorkomt, zeer zeker reden van bestaan zal hebben. SAS VAN GENT. Dezer dagen werd een inzameling ge houden van handteekeningen van kiezers, als protest tegen het Nederland;sch-Bel- gisch Verdrag. Een zeer groot aantal handteekeningen staan reeds op de lijst. KOEWACHT. Te Breda slaagde voor diploma boek- bouden en handelsrekenen, mej. B. de Waele, alhier. INDEXCUFERS VOOR DEN LANDBOUW. Door de Directie van den Landbouw zijn voor de maanden September, October 'en November de volgende landbouw-index- cijfers gepubliceerd: Sept. Oct. Nov. Akkerbouwproducten 122 128 145 Veeteeltproducten 129 127 129 Landbouwproducten m 127 128 133 Productiekosten 158 159 161 Alle akkerbouwproducten ondergingen reeds in het begin van de afgeloopen maand een prijsverhooging; zeer belangrijk was deze stijging voor aardappelen (van 138 op 180), terwijl de suikerprijzen in het laatst van November aanmerkelijk opliepen. Het gezamenlijk indexcijfer voor deze groep van voortbrengselen was dan ook veel hooger dan in October. De veeteeltproducten hadden een tamelijk stationnair prijsverloop en slechts voor kaas en eieren was het indexcijfer hooger, zoodat het totaalcijfer voor deze groep niet veel veranderde. Voor alle landbouwvoortbreng- selen tezamen was het indexcijfer 5 punten hooger. Zoo wel voederartikelen als meststoffen hadden eenige prijsverhooging te noteeren, waardoor voor de productiekosten het index cijfer iets boven dat van de voorgaande maand kwam te liggen. DE LANDBOUW IN DUITSCHLAND Aan de maandelijksche mededeelingen van onzen Rijksconsulent te Berlijn, Ir. Joustra, zi; het volgende ontleend: Door de Duitsche Regeering is een crediet van 10 millioen mark ter beschikking ge- steld ter bevordering der bodemproductie. Van deze som is voor de ondersteuning van de kweekers van origineel zaaizaad en pootgoed en van de zaadteeltcooperaties be- stem'd 2.000.000 mark; voor de verbetering van de zuivelproducten, in het bijzonder door aanschaffing van geschikte zuivel-installa- ties 2.500.000 mark; voor de bevordering van de veeteelt 600.000 mark; voor de be vordering van den afzet van gedroogde aardappelen 500.000 mark; voor den bouw van voedersilo's 400.000 mark; voor de uit- breiding van den controledienst voor motor- ploegen 200.000 mark; voor de oprichting van een fabriek tot verwerking van lupinen 500.000 mark en voor onvoorziene uitgaven of voor verhooging van een der genoemde posten 200.000 mark. Het overige, 3.1 millioen mark, is bestemd voor den tuinbouw. De duur van het crediet is ten hoogste 5 jaar; uiterlijk 30 Juna 1931 moet alles terug- betaald zijn. De rente wisselt in de meeste gevallen tusschen 4 en 4x/ en mag,^ met inbegrip van de bankprovisie, 5 's jaars niet te boven gaan. Voortaan zullen iederen Maandag en Don- derdag van 6 uur tot half 7 (Duitsche tijd) voordrachten gehouden worden over land- bouw-onderwerpen en worden uitgezonden op een golflengte van 1300 M. Het program ma wordt o.a. iedere week geplubliceerd in de Mitteiilungen" der Deutsche Landwirt- schaftsgesellschaft". Op 27 December a.s. zal deRijksminister van Volksvoedmg en Landbouw spreken over Landbouw en Volksvoeding bij de jaarswisseling DE LANDBOUW IN FRANKRIJK. Blijkens mededeelingen van den Neder- landschen consulent te Parijs, Ir. Sevenster, werd in September '25 in den Elzas aardap- pelwratziekte ontdekt. Tot nu toe heeft men de ziekte tot het betrekkelijke perceel weten te beperken. Een en ander heeft aanleiding gegeven tot het onderzoeken van verschillende aard- aooelvarieteiten op onvatbaarhcid voor do wratziekte. Hierbij is gebleken, dat Neder- landsche aardappelsoorten, welke hier on- vatbaar zijn, in Frankrijk aan de ziekte geen weerstand bieden en omgekeerd. Deze feiten bewijzen de noodzakelijkheid van eigen on derzoek op Franschen bodem. Omtrent de vestiging van vreemdelingen meldt het verslag het volgende: Er zijn thans in Frankrijk bijna 3 millioen vreemdelingen gevestigd, waarvan ongeveer 2 millioen arbeiders. Daar in de industrie over het algemeen hooger loonen worden uitbetaald, komt het veel voor, dat de land- arbeiders hun contract verbreken, zeer tot schade van den boer, die o.a. aan xeiskosten een belangrijk bedrag heeft uitgegeven. Voortaan is het echter verboden een vreemden arboidex to work to stollon, d'io niot in hot bozit is van eon idontiteitskaart, voorzien van het opschrift: ,,arbeider Voorts is het verboden een buitenland- schen arbeider aan te nemen in een ander I vak dan waarvoor hij is toegelaten, tenzij I reeds een jaar sedert de dagteekening van zijn identiteitskaart is verloopen. Binnen dit j jaar mag een arbeider, die zijn contract I heeft ve'rbroken, niet worden aangenomen. De wer'kgever is verplicht een speciaal re- gister van ziin buitenlandsche werkkrachten bii te houden. Op een overtreding van een en ander is boete gesteld. De groote jaarlijksohe internationale pluimveetentoonstelling zal weer worden ge houden van 914 Februard a.s. in het Pare des Exoositions. Porte de Versailles te Pariis. Inlichtinqen worden verstrekt door^ den c runnr sear js-oren<>',aal der tentoonstelling, 34 rue de Lille, Parijs. Zdteiddg 25 Uuc (iu Kerstdag.; JNe«l. Her*. Kerk. Ter Neuzen. 9$ u* en 2 u., lis. A. Timmerman Sluiskil. 9j u. en 2 u.. dnr I.. Iiek. Zaauislag. 9 u.. en 2 u Ds. (4. van Dis. Axel. 9j u en 2 n Ds. G. D. A. Huijsch van uugteieu. Sas van Gent. 9.1 n., Ds. H. Akerslout van linuten Kuus. Sas van Gent. 4 u., Zondagsschoolfeest. Gereformeerde Gemeente. (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u. en 14 u., in plaats van 2 u. lis. Neerbos, Oud-Gereformeerae Gemeente. (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u. en 2 u., leeskerk. Axel. Gereformeerde Gemeente. (Weststraat). 9 u. en 2 u., leeskerk. Lokaal „Eben-Haezer". (Kerkhoflaan.) Ter Neuzen. 5j u., Evamzelisaue. Ned. Herr. Kerk. Ter Neuzen. Sluiskil. Hoek. Zaainslag, Axel Sas van Gent. Philippine. at u dhr. L. Dek en i u., Ds. A. Timmerman, bediening van den H. Donp. 9j u.. Ds. A. Timmerman, Bedie ning van den H. Doop en 2 u.,dhr. L. Dek. 9 u. eu 2 u., Ds. E. Raams. 9 u Ds. Ruijsch van Dugteren en 2 u., Ds. G. van Dis. 9i u., Ds. G. van Dis en 2 u., Ds. G. P. A. Ruijsch van Dugteren 9t u., Ds H. Akersloot van Houten Roos 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. Hoek. 9j u. en 2 u., Ds. J. B. Vanhaelen. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. Vloosw jj kstraat.) Ter Neuzen. 9 u., 2 u., eu 54 Ds. Neerbos. Oud-Gereformeerde Gemeente. Vlooswjj kstraat.) Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en u., leesterk. Gereformeerde Gemeente. (Weststraat.) Axel. 9 u. en 2 u., leeskerk. Lokaal „Eben-Haezer". (Kerkhoflaan.) Ter Neuzen. 54 u., Evangelisatie. R. K. Kerkdieneten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H. H. Diensten oin 7,Stenl0uur. Narniddags om half drie Lof. DIEBEN-GEVSCUT. Te Ruurlo, zoo lezen wy in de „G. B.", had eeo groen specatenpaar dezen zomer zjjn nest in een boomnolte. Toen wg er langa kwamen, verliet juist het brotdende wgfj-i even het nest; „eyen", want het macnetje was niet in de uabijhe d en verving haar dus nit-t. Een oogenoi k daarna daalde een eekooorn uit den top van den boom naar bened-n tot op de p aats, waar het spechrennest zat. Bij keek in de holte, wipte er in en kwam er dadelijk weer uit met een ei tusschen de voorpoo'j s. 't Werd dadelgb iugebeien en ieeggezogen. Maar daar kwam de specht tereg en stootte met den fellen kegelsnavel op den eekhoorn los. Beide dit-ren vielen op een dikkeu tak en draaiden wild om etkaar bo en Rjoie wol en groenboate veer'jes vlogen naar alle kantea. Maar wetdra storttehet eekhoorntje levenloos in de ruigte neer. De sterke specht had met zgn fellen snavel het schedeiilak ingeslagen. HELDHAFTIGHEID. Eerst thans is de heldhaftigheid bekenid qeworden van de bemanning van het s.s. ..Eastway", dat op 22 October tijdens een orkaan ter hoogte van Bermuda is vergaan. Even voor het schip zonk sloeg de ka- pitein overboord. Alle reddingsbooten op een na waren in den storm stukgeslagen. Er waren 35 man aan boord en er was in de overgebleven redd'ingsboot slechts plaats voor twaalf. Met den zekeren dood voor oogen werd het de vraag wie met de eenige kans op behoud in de reddingsboot zou gaan. Nie- mand wilde bij dien ander voorgaan. Ten- slotte werden 12 man onder bevel van den derden officier gedwongen in de boot plaats te nemen. Ze smeekten, dat er nog meer zich bij hen zouden, voegen, maar niemand voldc&d aan diat vsrzos^, omdst dan de reddinigsboot zelf gevaar zou loopen. En terwijl de achtergeblevenen van het zwaar overhellende schip af hun laatste boo'dschappen voor hun familie aan die mannen in de redidin-gsboot toeriepen en hun een laatst vaarwel toewuifden, zonk de Eastway" in de diepte en met haar de 22 heldhaftige leden der bemanning. De 12 man die in de reddingsboot wa ren gegaan, werden na zeventien uur rondzwalken dioor een ander Engelsch schip opgepikt. STORM. Door den Noord-Wester-storm ''s hft wat-r in de Eem Maandagavond dermate opsrestnwd, dat vele landergen om Beam thans bla> k staan. Te- gevo ge van den hongen s*and der 7iii-lerz e is de polder Ydo rn ov - stro- md TAPPERI.) IN EEN VEE«OOT. Maandag t]^•^ft Ue [oi'ie van bet bureau K 'eu ur te Amsterdam ten v»et-oot, welke iii de na- ijheul van het Abattoir lag, inter speciate o i-ervatii- geni men Het wa haar m-lijk opge al en, dat het bootje zo *eel tie nek kreeg van li d n, wiei h z ghed n met de gemeeute'ijke s acht- pLats veibaud t>oudeii e dm t'-lkenmale even wegwipt n Een ge r-cbercheu> s gi> gen op het i o tje en vouden n de voorkajuit ee kleine lapgeiegenheid. flier kon de gaai de en komende man voor een zoet prgsje een harWrsteiking krijger Er werd beslag ge i-go op i en paar flesschen cogDac en op vier kru ken j ne er. We3ens overt'ed ng van de D'aii a wet is t-gen den scbippsr proc-s-verbaal opgeo aakt. ZES MAN GEDOOD. rjj den aanleg van de nieuwe stnw in Lahu tusschen Ems eo Dausenau is Maan dag een ernstig ongeluk gebeurd, »aarbg zes mai nen v.ij gedood Een he mai hine, die op 2 pou ons was g plaatst, zou de livier op worden ge I ept. Daarbij raakte e»-n der pou'm s onkUar eu zoi k zoodat de heimavhiue kantelde. Van de acht man aan boord vHu de ponton zijn zes T>-r- dronbeu. De lijken zijn nog niet gft- vouden. BATAVIA. De Landsraad' heeft heden in de zaak van den moord on den politie- agent Karet en het opwekken van oproer, de volgende vonnissen uitgesproken: een beklaagde tot 20 jaar gevangenisstraf, een tot levenislange gevanganisstraf, en drie ter dood ver o or deel d. Er was veel belangstelling van de zij die van het publiek, terwijl het gebouw met sterke poiitiemacht was afgezet. W1SSELKOERSEN. Amsterdam, 24 Lecembtr, 2 uur »ieii Vreemd HauKpapier Duitsch 59,50 f ransctx 9 96 tteigtsch 6,95 Oostenrjjksch (per lOOsch.) 35,20 59,55 9 95 7,- 35,25 SCHEEPVAARTBEWEGING. Voor Ter Neuzen: 22 Dec. Eng. s.s. BAL- SIEC.ER, 1314 M3.-, ledlg, Londen; Belg. sj». SCHELDEPAS, 15413 M3., erts, Duinkerken. Van Ter Neuzen: 22 Dec. Belg. s.s. GO LIATH, 1003 M3., ledig, Vlisisinigen; Eng.»s.8. ALTO, 3928 M3., ledig, New-Castle. 23 Dec. Eng. s.s. SANDYSIKE, 4793 M3., ledig, New-Castle. Van Selzaete: 23 Dec. Amerik. s.s. CARBA- BULLA, 14235 M3., creosooit, Antwerpen- Voor Gent: 22 Dec. Eng. s.s. NEW LON DONER, 3884 M3., stukg., Antwerpen; Ned. s.s. VREEWIJK, 4110 M3., ledig, R'dam; Eng. s.s. THE MARQUIS, 2249 MS., kolen, Blyth. 23 Dec. Eng. s.s. LANRICK, 3030 M3., stukg., Leitih.; Noorsdh s.s. BYNA, 5453 M3., hout, Danzig; Belg. s.s. URPETH, 3183 M3., ledig, Londen; Deensoli s.s. KNUD, 5502 M3., hout, Reval; Noorscih s.s. HAMLET, 12273 M3., petroleum, Batoem; Eng. s.s. ELDuN, 8112 M3., kolen, Neiw-Castle; Letl. s.s. SIGULDA, 5647 M3., hout, Riga; Fransch s.s. KERVE- GAN, 5710 M3., pyriet, Barrowdocks. Van Gent: 22 Dec. Eng. s.s, ALT, 2840 M3., stukg., Goole; Noorsch s.s. EIKLAND, 3335 M3., ijzer, Swansea; Eng. s.s. YEWMOUNT, 2358 MS., ijzer, Londen; Belg. s.s. NADINE, 561 M3., ledig, Oostende; Duitsch s.s. SEPTI- MA, 3778 M3., ijzer, Newport; Eng. s.s. JA MES DUNFORD, 3384 M3., ijzer, Middles- borouglh; Eng. s.s. GEM, 1810 M3., fosfaat, Par; Duitscih s.s. SCHLESING, 2431 M3., ijzer, Bilbao; Eng. s.s. CORTON, 9636 M3., ledg, MetihilNoorsch s.s. STEN, 4142 M3., cokes, Sauda; Belg. s.s. MONS, 1728 M3., fosfaat, Milfordshavn; Eng. s.s. BLACKCOCK, 1393 M3., sukg., Londen. 23 Dec. Duitsch s.s. GISELA L. M. RUSS, 3329 M3., ledig, Hamburg; Eng. s.s. NEW LONDONER, 3884 M3., stukg., New-Castle; Eng. s.s. GWENTLAND, 5154 M3., ijzer, New port; Deensch s.s. AALBORG, 3554 M3., ledig, Kopenihagen; Eng. s.s. DAGENHAM, 6163 M3., ledig, New-Castle. A. C. LENSEN'S STOOMVAART- MAATSCHAPPIJ—TER NEUZEN. s.s. HELENA vertrok 21 dezer van Porto Ferrario naar Port Breira. s.s. MAGDALENA in het droogdok te Rotterdam, s.s. TER NEUZEN vertrok 24 dtezer van Rotterdam naar Marseilles. ZEEVAARTMAATSCHAPPI) „SCHELDESTROOM". Directie: T. L. L. NOLSON. s.s. SCHELDESTROOM vertrekt he den van Antwerpen naar Gran gemouth. s.s. SCHELDEPAS in lossing te Ter Neuzen. s.s. SCHELDEDIJIC in lading Calcutta voor Engeland. s.s. SCHELDESTAD Ter Neuzen— Colombo Aden gepasseerd. s.s. SCHELDEDAM in lading te Hull voor Harlingen. Oinsifiag

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 2