ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. H. H. Kantoorhouders No. 3007, 65e Jaargang. Woensdag 22 December 928 aaasTBi blap 12. H. Kantoorh.oud.ers binnenlamp. a 60 cent. OERICHT. Een vervolging in Thibet. Hinderwet. TuTTO l^no. ABONNEMENTSPRIJS Wegens het Kerstfeest zal 17. Maandag GEEN nummer van dit blad verscnijnen, Nieuwjaars^advertentiea le prijs 20,-. 2e ,i f 10,-. 3e f 5,-. FEUILLKTON. AJP's Kerstpudding Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen tr. per post ji^ Voor 't buitenland 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor t buitenland a een Voor touiten j ie4lere„ ™aa«<Sag-, Woensdag- en Vrijda^avo«d. Oit blad Hn vooruitbetaling ir. per post f"G,60 per jaar bij vooruitbetaling. voor het Nieuwjaarsnummer dat Zaterdagmorgen in plaats van Vrijdagavond zal verschijnen en in de kom dezer gemeente huis aan huis wordt bezorgd, worden weder geplaatst Voor Nieuwjaarswenschen grooter dan 20 regels, zal 60 cent meer worden gerekend voor elke 20 regels of gedeelte daarvan. De inzendingen kunnen geschieden tot uiterlijk Vrijdag 31 dezer, des voormiddags 11 uur. Ter Neuzen, 20 Dec. 1926. Firma P. J. VAN DE SANDE. Evenals andere jaren stellen wij, ter aanmoediqing van hen, die voornemens zijn in ons Nieuwjaarsnummer een ge- cEcht of vers te plaatsen, een drietal nrij- zen beschikbaar, n.l.: De beoordeelinq van deze gedichten of verzen zal geschieden door een -commissie, terwijl onze lezers in de gelegenheid wor den gesteld op een biljet in te vullen welk gedicht of vers naar hun meening voor een, prijs in aanmerking zal komen. Voor hen wier biljet het meest in over- eenstemming met den uitslag is, stellen wij een zestal boekwerken of een gratis aibonnement op ons blad, gcdurende een half jaar, beschikbaar. Het desbetreffend biljet zal in het blad van 3 Januari worden afgedrukt, en moet aan ons bureau uiterlijk 12 Januari zijn ingeleverd, terwijl dan in ons blad van Vrijdag 14 Januari de uitslag zal worden medegedeeld. Versjes, die met oorspronkelijk zijn, komen niet voor een prijs in aanmerking. Inzenders van een gedicht of vers, die buiten mededinging willen blijven, gelie- ven dit bij de inzending op te geven, dan tan dit tegelijk hieronder worden ver- weld. De gedichten of verzen moeten zijn in- fletzonden Donderdag 30 December, voor I irur. Naar het Engelsch van OTTWELL BINNS. 70) Vervolg.) ,,Nee, een ander. t Is hem met een gelukt, maar wie hebben voor onze bagage nog voldoende over. Vandaag gaan we in een ruk door -tot aan het klooster „0 denik je werkelijk, dat we er ooit zulien komen?", fluisterde Janet neer- slachtig. ,,Als dit Husky niet geweest is, dan beteekent dat, dan beteekent dat..." „Dat er ook nog anderen zijn die graag zouden zien, dat we op de een of andere manier enbloc veromgelukten! Ja, dat is zoo. Maar dat lukt hun toch niet. Als t ons vandaag een beetje meeloopt, zitten we vanavond in het klooster". ,,Als dat waar mocht zijngaf Ja net ongewoon ernstig ten antwoord, terwijl ze met groote, strakke oogen naar het nog donkere dal vlak voor hen staarde. 1 f Sherrington voigde de richting van haar blik. 't Was opmerkelijk zoo snel als het dag werd. Boven de bergien in het Oosten was het indigo al opgelicht tot een haldere azurtint en terwijl ze nog stonden te kijken zagen ze opeens, ver boven de stille grauwe donkerte in het dal en zelfs bowen het hooge punt waar ze zich be- vonden uit, iets dat schitterde en flikkende als een melkwit edelgesteente, dat met worden verzocht het abonnements- geld over het 4e kwartaal 1926 van de Ter Neuzensche Courant, voor 1 Januari in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op dat wij bij terug- ontvangst van eene onbetaalde kwi- antie cnmiddellijk de toezending van het blad zulien staken. DE UITGEEFSTER. welke met de inning der abonne- mentsgelden van de Ter Neuzensche Courant zijn belast, worden dringend verzocht voorof op 1 Januari 1927 eene lijst in te zenden met het vollediga adres van de abonne's. DE UITGEEFSTER. Onze abonne's in het Buitenlandworden dringend verzocht het verschuldigde alonnementsgeld voor 15 Januari in te zenden. Bij niet- ontvangst voor dien datum wordt het abonnement gestaakt. Abonnementen voor het Buitenland worden slechts aangenomen bij voor- uitbetaling. DE UITGEEFSTER. Ee abonne's van het Geillustreerd Zon- dagsblad, welke het blad per post ontvangen, worden ver zocht hun abonnementsgeld voor 1 Januari a.s. in te zenden, daar er anders over beschikt wordt met verhooging van 15 cent. DE UITGEEFSTER. duizenden facetten gouden licbtstralen weerkaatste. En dan scheurde de wol- kensluier in tweeen en zagen ze een hoo- r -1, spitsen bergtop, blank, ongerept, met v al-gouden lichtflitsen, schitterend in de opgaande zon. „Kijk", rier> Sherrington geestdriftig uit, ,,daar heb je onzen vuuirtoren. De ten van den berg boven het klooster schitterend in de zon een goed voor- teeken". „Ik hoop het", gaf Janet ten ant woord, terwijl ze zich omkeerde en naar binnen ging. Een uur later begaven ze zi"h op weg, het sterk dalende berg-pad n-ar het dal' af. Nima-tashi gimg als ver- kenner vooruit; na het gebeurde van dien nacht moesten ze dubbel op hun hoede zijn. Gedurende het eerste gedeelte van den marseh gebeurde er niets. Na-armate ze vorderden trok de nacht zich meer en meer in zijn laatste schuilhoeken en ein- delijk, naar een paar uur van betrekkelijk qemakkelijk voortgaan, was de voorit- wolkende morqenmist door de zonnestra- le - opgezogen en zagen ze den berg met zijn geleidelijk-glooiende helling, waar- tegen het klooster als een zwarte vlek af- stak, in zijn geheel voor zich uit. Het klooster leek dichtbij een of twee maal leek het Sherrington zelfs of hij als een zwakke toon in de nauwelijks bewegende lucht, de sonore klanken van de klooster- gongs opving. Eerst weet hii het zijn verbeelding, de afstand was te groot dan dat hij zulke betrekkelijk zwakke geluiden zou kunnen hooren. Maar toen zijn ver- beeldin"- hem na een minuut of wat de- zelfde parten speelde, toen hij na ev.-o stilstaan en, scherp luisteren duidelijk een U1TSTEL VAN HET GAL3-FEEST TEN HOVE Het Haagsche Correspondentiehureau meldt H. M de Koningin heeft bes oten, op raad van de g, n esheeren mrt het oog op d« heerschende oodvonk-epidemie als uitf rsten v orz'cbt gheidsmaat egel bet ge- bruikelgke gala feest ten Hove eenigen tgd uit te stellen. DE POKKEN TE MAASTRICHT. Zaterdag zijn te Maas'r f ht weer twee nieuwe geva len van pokken geconstaterrd. Bp alle vijf gevallen, die zich tot lu toe hebben voorgedaan, waren de slachtoffers niet ingeent. Bij politieverordening is het ttn strengste verboden een huis w-arin een lijder zich be onden hetfr, te te^red'n of te vrrlaten. De huisgenooten worden dan in hun eigen worirg geinterneerd. Het achter elkaar voo>komen van ver- schdlcnde gevallen is oorzauk, dat btt bjj den gemeentelijten gemeskundigen dienst storm loopt. Tot Vrijdaga ond waren door dezen dienst ingeent meer dan 30.000 meDSchen. Het persot eel is ver- sterkt (n Zaterdag werd gewe kt van 211 uur nam. Van de lijders is er tot nog tee geen overleden. TOCH MOGELI.JK. Htt bekende Tran che tijd-chr ft „Le Monde Nouveau", in het nuoimer van November j 1. de verhoudh g tusschen Fratkrijk en Italie tesprekend, zegt o.h. ,/M^n heeft tog nimmer beteefd, dat een land op ten schaaltje g< schei kei komt aanbieden aan een begterigen nabuur, bij wien een dergelijke hundeling slechts de tetlust zou opwekken en die zich zou gaan ver eelden, dat men htm slechts geef wat hem rechtens toekomt. Een politiek van zwakbeid is op dit geti- d de uiterste dweashe'd". #De Monde Nouveau" vergist zich, dat een dergelijk schouwspel nog nooit zou zijn vertoond, h laas, bet is in Nederland vertoond d> oi de aannemii g van bet Bel- gisch t^actaat door de Tweede Kamer. Of meent het tijdschrift wellicht, dat de Eerste Kamer dit rractaat reeds Id eft af- geweztn? In dat geval zou de uitlating volkomen juist zijn VALSCH NEDERLANDSCH BANK- PAPIER IN BULGARIJE. In de havensteden Varna en Boerqa-s, alsook te Roettjoek en te Sofia, zijn naar de Balkan-correspondent van de N. R. Crt. meldt, valsche bankbiljetten van 25 gulden,, van het type no. 1, van de Ne- derlandsche Bank te Amsterdam, aange- houden. De Bulgaarsche Natlionale Bank heeft door een overal verbreide mede- deeling het publiek tegen die falsificaties gewaarschuwd. DE STAATSGREEP IN LITAUEN. Er zijm vele berichten gekomen over den staatsgreep in Litauen die daar den president en de regeering omver heeft ge- worpen, maar wat het politieke doel van de nieuwe bewindslieden eigenlijk is, moet schrijft de N. R. Crt., nog opgehelderd wordien. Men weet alleen zeker, dat het een pronunciamiento onder leiding van ontevreden officieren met fascistische nei- gingen is geweest. Deze leiders willen thans aan de nieuwe regeering een wette- lijk karakter geven. Volgens een bewe- ring, is de beweegreden voor hun geweld- daad geweest, dat de regeering bezig was „het vaderland aan bolsjewiki en vreem- delingen te verkoopen Hieruit zou men moeten opmaken, dat hun streven tegen Sowjet-Rusland gericht is. Totnogtoe was het richtsnoer van de Litausche re geering aankweeking van goede betrek- kingen met Moskou en afzijdigheid van een aaneensluiting van de Baltische sta- ten geweest. De "goede betrekkingen met de Sowjet-unie hadden hun hoogtepunt bereikt in, een tractaat van non-agressie met Moskou, waarbij beide partijen zich veiboniden strikte onzijdigheid te bewaren in geval van een conflict tusschen een van hen beiden en een derden staat. Prof. Reinys, de Litausche minister van buiten- landsche zaken, had dit in April 1926 tot stand gebracht. Voorzoover wij weten, is dit tractaat echter nog niet door Litauen geratificeerd. Volgens een verklaring van den nieuwen minister-president Vol- demaras, had de politiek van de regeerin- oen die totdusver aan het bewind waren en die steunden op de volkspartij, de par- tij der nationale minderheden (Witrus- sen, Polen, Joden en Grootrussen) en de sociaal-democraten, aan de extremistische elementen alle mogelijke vrijheid voor woelzieke propaganda gelaten. De aan- stalten die de extremisten maakten, om de macht in handen te krijgen, zouden uitqelooDen zijn op een nieuwe tussehen- komst van Polen, gelijk die van generaal Zeligowski in 1920 toen Wilna van de Litauers afgenomen werd. De vorige re geering begunstigde het bolsjewistische gekuip openlijk. ,,Het Litausche leger rai zich rekenschap van deze gevaren en heeft daarom de zwakke regeering van Slezeviciius omver geworpen". Wanneer de staatsgreep cenmaal tot vestiging van een wettige regeering geleid heeft, zou dit zijn terugslag op het Litausch-Pool- sche geschil hebben. „Polen zal zijn oude methoden moeten laten varen en zich er rekenschap van moeten geven, dat het zich niet meer door opstand met Litausch gebied kan vergrooten." Tegelijk met de anti-bolsjewieksche strooming van de politiek der nieuwe machthebbers te Kowno komt dus een duidelijke anti-Poolsche geest voor den dag. Dit is begrijpelijk bij een regeering die door miilitair geweld aan het bewind is gekomen. Het Litausche leger is niet vergeten hoe het AVilna aan Polen kwijt is geraakt. Nochtans heeft Litauen de- zelfde methoden toegepast toen het zich met een coup de main van Memel in ja nuari 1923 meester maakte. De Wester- sciie mogenidiheden hebben ten slotte niet beter weten te doen dan beide geweld- dad.ge inbezitnemingen als uitgemaakte zaken te erkennen. Maar n-u is het gevaar ontstaan voor een nieuw, ernstig conflict met Polen, indien de nieuwe regeering haa. aankondiging dat haar optreden een „teiugslag" op het Litausch-Poolsche ge schil zal hebben, waar wil maken. Voor Westelijk Europa is het aller- ongewenscht, indien in het Oosten con- flicten ont'branden waarvan het einde met te voorzien zou zijn. Het zal zijn ge- zai.ten stellig opdragen uit alle macht te zwakke echo van de zware, gedragen klanken hoorde, keerde hij zich met iets tuomfantelijks in zijn oogen, naar Janet. Maar hij was te laat, gelij'ktijdig met hem had zij het -eluid gehoord. ,,Hoe vond je datbeg on hij op gewekt, vender kwam hij niet, want op dat oogemblik hoorden ze de basstem van Nima, die van het punt waar hij stond, een paar honderd meter voor hem uit, Sherrington opgewonden praaide. ,,Wacht jij hier", riep Sherrington Janet al onder het voortloopen toe. „Kom niet voor ik je roep!" Recht voor hen uit zag hij een groot rotsblok waar het pad met een groote bocht omheen liep. Daar ergens was het eluid vandaan gekomen, dus daar ergens moest Nima zich bevinden. Onder het loopen liet Sherrington het geweer van zijn schouder glijden e,n greep het, klaar om bij het kleinste teeken van van on,raad te schieten, met beide handen vast. Na een paar minuten loopen zwenkte hij om het rotsblok been en zag Nima, die een verder gebogen stond over iets dat in de sneeuw lag. Toen Sherrington vlakbij was, keek hij op, maar bij het zien van het geweer schudde hij grinnekend van neen ,,Niet meer noodig, broeder. Dat heeft vannacht zijn plicht gedaan. Kijk maar Hij ging een stap op zij. Op zijn rug in de sneeuw lag een man dood! Bij het zien van het strakke gele gezicht maakte Sher rington een beweging van verbazing. Nima kndkte met iets grimmigs in den trek om zijn mond. ,,Ja ik heb toch gelijk qe- had, broeder. Herkent ge hem? De Chi Kowno en Warschau bedarend aan het weric te oaan. Het geval wil echter, dat Pilsudski en zijn volgelingen met derqe- hjke methoden als pas te Kowno zijn toe gepast, in Polen de macht in handen heb ben gekregen. Aan weerskanten staan op militair geweld steunende en van militai- ren geest doortrokken regeeringen. Ten slotte nog een enkel woord over de nieuwe politieke leidslieden in Litauen. Smetona, die thans tot president van de republiiek is uitgeroepen, was lid van het driemanschap, dat in November 1918, na de Duitsche nederlaag, in Litauen de macht in handen nam. In 1919 werd hij door de Taryba (raad van state) tot president gekozen en organiseerde hij een voorloopige regeering. Prof. Voldemaras, de nieuwe minister-president, is ook in den eersten bewogen tijd van de geboorte van de onafhankelijike republiek reeds aan het bewind geweest. Het bovengenoem- de driemanschap belastte hem in Novem ber 1918 met de vorminq van de eerste onafhankelijke regeering zonder partij- karakter, maar op 26 December werd hij vervangen door Slezevicius, den thans afgezetten premier. Prof. Voldemaras werd toen minister van buitenlandsche zaken en ging naar Parijs, om de belan- gen van zijn land bij de vred'esconferentie te bepleiten. In de acht jaar dat Litauen thans onaf- hankelijk is, heeft zijn binnenlandsche en buitenlandsche politiek herhaaldeliik een beeld van ontreddering en verwarring te zien gegeven. Het land heeft ook zwaar geled'en onder de Duitsche inflatie, daar de Reichsmark er tot 1922 wettig betaalmid- d:el is geweest. Toen pas voerde het den gouden standaard in, die gehan-dhaafd wordt op de basis van een Litauchen litai (1 litai =1/10 dollar). Maar het ziet er na de jongste gebeurtenissen niet naar uit, of er aan de verwarring spoedia een einide zal komen en zoo komt men telkens weer tot de verzuchting, dat de omkeer in Europa na den oorloo een aantal on afhankelijike staatjes geschapen heeft. die de problemen voor de handhaving van den vrede slechts vermeerderd hebben. DE STAD CARLOSAMA VERNIELD. Volgens beridhten uit het grensgebied tusschen Ecuador en Columbie is de grensplaats Cariosama door een aard- beving vernield. Men gelooft verder, dat de CumSal in eruptie is gekomen. Te Tulcan op 95 mijl ten noordoosten van Quito zijn verscheiden zware aard- schokken gevoeld. Het heet, dat de president naar de plaats van <de ramp is vertrokken. Voorts zijn levensbenoodigdheden. medisch.^ hulpmiddelen, tenten enz. daarheen'ge- zoniden. Een telegram, 's avonds verzonden uit Ipiales in Columbie behelst, dat er in het gebied van den Cumbal geen menschen zijn omgekomen. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN lu heeft zitten samenzweren. Zie ik goed. ja of neen?" ,,Ja daaraan behoeven we geen oogen- blik te twijfelen", gaf Sherrington ten antwoord met zijn oogen strak op het stille gezicht in de sneeuw. ,,In zijn schoud'er hebt ge hern geraakt, broeder. Hij heeft nog geprobeerd om het kamp van zijn vrienden te bereiken. Ivlaar hij verloor te veel bloed, daardoor kon hij niet verder en toen hij lag heelt de kou hem te pakken gekregen. Wei dat is een vijanid minder! We zulien hem zoo laggen, dat het meisje hem niet ziet". Hij bukte zich, nam het verstijfde lrchaam op, waadde er mee door de sneeuw en wierp het achter een bank van ijs en sneeuw neer. Zonder zich om de manier waarop het terecht kwam te be- kommeren, keerde hij zich om en kwam tevreden grijnzend naar Sherrington toe. ,,Ziezoo, de weg is vrijhet meisje kan komen". Sherrington liep een eind terug en be- auidde Janet en den yakdrijver door een wuiven met zijn arm, dat ze verder kon- den gaan. Bij het eerste teeken haastte Janet zich naar hem toe. „Watbe- gon ze buiten ad em. ,,'t Was niets - het lichaam van iemand die doodgeschoten was een man!" gaf hij rustig ten antwoord. ,,Nima_ heeft hem tusschen die seracs daar gelegd". ,,Een man, die doodgeschoten was", •fluisterde ze, terwijl ze hem met groote angst-oogen aankeekHusky toch niet?" „Nee", naf hij geruststellend ten ant- woord. „Een Chinees, dat maqere kerel- nees met wien de arakdrinker in Tachien- i tje, uit Tachien-lu met wren Husky daar Voor de Kerstdagen een fijne tractatie Puddingfabriek A. J. POLAK, Groningen aan het drinken geweest is". Hij zag, dat haar gezicht zich in verlich- ting ontspande. Even leek het of ze ver der wilde vragen, maar hij ontnam haar e'e gekgenheiid daartoe, door naar een van de traag-voortstappenide yaks toe te loopen en het dier tot grooter spoed aan te zett-en. Zij behoefde niet te weten, dat die man, dood over het pad, dezelfde was op wien hij dien nacht geschoten had. Den geheelen morgen lanig trokken ze verder zonder dat er iets vermeldens- waardigs gebeurde. N,a een uur hadden ze den voet van den berg bereikt, van daar af begon de tocht dwars door het dal. Als een reusachtig gevaarte van sneeuw en kale rotsen, veel formidabeler, zoo, dan vanuit de verte gezien, zagen ze den berg met den e i g e na audi g - spitse n top voor hen liggen. Het klooster met zijn entourage van lijnen vol wapperende ge- bedsviaggetjes op groote chhortens, de begraafplaatsen van de heiligen, die in dat klooster geleefd hadden en gestorven waren, was nu duidelijk te zien. En op de besneeuwde helling links van het ge- bouw wemelde het van zwarte stippen, de yak-kudde van de monniken. Even vror het oversteken van de groote sneeuwvlakte keende Nima zich met een p mr waarschuwende woorden tot Sher rington. ,,Kijk hier goed uit, broeder. Het pad ligt open, zonder eenige dekking. En zoo- ais wij hier loopen we zijn donkere fi- guren tegen de sneeuw bieden we een qemakkelijk doel voor een goed schunter (Wordt vervolgd.) NSCHE maanden Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, maken bekerid, dat het verzoek van de Firma V. E. GALLE te Ter Neuzen, om in het per- ceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, seetie L, No. 1638, een ruwolie motor van 15-18 P K. te m'ogen plaatsen en ir. werking brengen door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 20 Dectmber 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. HUIZ1NGA. De Secretaris, B. I. ZONNEVULLE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1