No. 8004. 86e Jaargang. Woensdag 15 December 1923. ALGEMEEN KIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN. rjsfzz r ^erM—vassid-as ,rper posl /M0 per H. E. Kantoorliouders H. H. KantoorhoucLers DIENSTPLICHT SCHOOLBEHOEFTEN DIENSTPLICHT. Een vervolging in Thibet. I Aanbestsding Schoolbehoeften. ^IffiTnTKHdr ABONNEMENTSPRIJS FEUILLETON. 8INMHI AND. Dlt blad verschllit leder^ W.en,J.». en VrHd.«.v°nd. welke met de inning der abonne- mentsgelden van de Ter Neuzensche Courant zijn belast, worden dringend verzoeht voor of op 1 Januari 1927 eene lijst in te zenden met het voliedigs adres van de abonne's. DE UITGEEFSTER. Onze abonne's in 'het Suitenland worden HUP dringend verzoeht het verschuldigde abonnementsgeld voor 15 Januari in te zenden. Bij niet- ontvangst voor dien datum wordt het abonnement gestaakt. Abonnementen voor het Buitenland worden slechts aangenomen bij voor uitbetaling. DE UITGEEFSTER. worden verzoeht het abonnements geld over het 4e kwartaal 1926 van de Ter Neuzensche Courant, vdor 1 Januari in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op dat wij bij terug- ontvangst van eene onbetaalde kwi- tantie onmiddellijk de toezending van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. INSCHRIJVING De Burgemefsttr van TER NEUZEN maakt bekecd, dat in Januari a.s. voor den dienstplicht mot ten worden ingeschreven personen, die geboren zijn in li)08. Voor de aaugifte ter inschrijving zal gelegenheid worden g'geven ter gemeente- seeretarie op alle werkdagen in de maand Januari 1927 van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 uur. Omtrent deze inschrijving en omtrent de inschrpviDg, die in sommige geval'en bin- nen een anderen termijn uiott plaats heb- ben, gelden de volgende bepaliogen van de Dienstplichtwet en van het Dienstplicht- besluit. Wie wil en wie niet ingeschreven moeten worden. In welke gemeente de inschrijving moet geschieden. Naar het Engelsch van OTTWELL BINNS. 67) (Vervolg.) ,,Maar zoo gelukkig als ik kan hij toch niet geweest zijnviel Janet hem heel ernstig in de rede. ,,Ik hoorde die beesten hiuilen en toen was ik bang zoo bang, dat ik daarna, toen jij riep, bijna flauw vielihet contrast was ook te groot. En toen heninnerde ik mij, dat ik de Shut en de voorraden had moeten bewakenik liep terug zoo hard ik kon, bijna beneden bemerkte ik, dat er onraad was, zag ik Husky een van de yaks neerschieten't arme dier! Eerst begreep ik niet wat hij daarmee voorhad, maar, toen hij weer scihoot, hij miste ge lukkig, toen drong het tot me door, dat hij ze een voor een wilde dooden om ons maohteloos te maken. Toen ik dat be- gxeep "Ja?" ,,Toen he'b ik op hem geschoten ,,Wat? Heb jij toen op hem...'' in zijn verbazing vergat hij zijn zin af te maken. Midden op het pad bleef hij sti'l staan en staarde haar verbluft aan. ,,Jamaar ik scihoot mishet liclht was slecht, alleen 't reflexlicht van de sneeuw en ik kon 't ook nietheb fret trouwens nooit gekund". Inschrijving vo6r den gewonen tijd. 't Was of hij geen woord van wat ze zei verstond. Een en al verbazing bleef hij haar staan aanstaren tot ze op haar beurt hem vragend aamkeek. Toen verscheen er een eigeraaardige glimlach om zijn lippen. ,,Je hebt dus gen half uur geladen zelf geprobeerld Craydon dood te sclhieten en zooeven wou je niet h ebb en dat Nima... Dat*was ook iets a-nders", viel ze hem in de rede. Husky is nu ongevaarlijk, wat mij aangaat mag hij dus doen en laten wat hij wil, maar toen, als iik hem had laten gaan, had hij onze yaks een voor een doodgeschoten en dan zouden we met ons alien verloren geweest zijn... begrijp je niet?" „Ja, ik begrijp 't wel", gaf hij heel rustig ten antwoord, terwijl hij met zijn hanci op de hare, die lijdzaam op zijn arm lag, weer voortliep. „Ik vinid het heel, heel moedig van je dat je zoo hebt dur- ven doen. En wat Reed Craydon... aan iden haal gaan?" ,,Jahij liep wegik geloof, dat hij een van de yaks al opgeladen had, Toen ik dat merkte, deed ik natuurlijk geen moeite om hem tegen te houden... Die laatste woorden zei ze, alsof haar aandacht bij andere dingen wasdan, opeens, kwam het tot een uitbarsting, fluisterde ze met trillende stem: ,,0, Nick, wat zou Husky toch hebben? Hi] moet gek zijn, anders doe je todh zulke dingen niet". ,,Neen, hij is niet gekhij is slecht, door en door slecht", verzekerde hij haar ernstig. ,,Maar hoe komt het, dat jij het zoo op- Burgemeester en Wethouders van TER NEOZEN, zullen op Maandag 3 Januari 1S27, des namidnage 3 uuj*, ten gemeentehuize trachten aan te besteden DE LEVERING VAN r" voor de Openbare Lagere Scholen A, C en D en de Operibare (J.L.O. School voor den dienst 1927. De voorwaarden van aanbesteding, rp- gaven, monsters enz liggen op de gemeente- secretarie ter inzage, waar ttve s nadere inlichtirgen zijn te bekomen. De inschrij ingsbiljetten op zegel ?an 50 cent. Ter Neuzen, den 18 December 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BU1ZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Uitspraak inzake vrijstelling. Burgemeester en Wethouders van TER NEDZEN zullen uiterlijk Maandag 3 Januari 1927, des namiddag- 3 uur, ten g meentebuize aldaar, PRIJSOPGAAF inwucbten van ten behoeve der gemeente administratfe te leveren voor het dienstjaar 1927. De voorwaarden, opgaven, monsters enz liggen voor belanghebbend-n op de ge meente S'cretarie ter inzage, a'waar tevens nadere inlichtiDgen zijn te verkrijgen. De prijsopgaven moeten op zegel van 50 cent geschieden. Ter Neuz>-n, den 13 December 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. 1. Z0NNEV1JLLE, Secretaris. neemt? Je bent niet eenis verwonderd?" vroeg ze, zelf een en al verbazing. „Dat heeft een reden. Er zijn hed wat dingen gebeurd, die jij niet weet, kind! Op het oogenblik kan ik je ze niet ver- tellen, maar straks na het avondeten, zul len we eens rustig praten. 't Wordt tijd, dat je alles weet". Op dat oogenblik werden ze gestoord door Nima, die bulderend van het lachen een gewoonte van hem bij de minste aanleiding naar buiten kwam. ..Broe- der, het meisje heeft gelijk gehad. We kunnen dien arakdrinkenden dwaas met een gerust geweten aan zijn God over- laten". ,,Hoe kom jij opens aan die front-ver- andering, Nima?" ,,Wel broederhij is zoo verstandig geweest om een zak met yak-voer in plaats van met tsamba mee te nemen. Tenzij hij dus zijn yak opeet, moet hij met eten wachten tot zijn God hem van voed- sel voorziet". En grinneikend in zijn han- den wrijivend van de pret ging de Thi- betaan weer naar binmen om met extra zorg hun maaltijd te gaan bereiden. HET BELGISCHE VERDRAG. Naar het Ned. Corx. Bureau me'ldt, heeft de commissie van rapporteurs uit de Eerste Kamer over het wetsontwerp betreffende het Ned. Belgisch Verdrag, een eerste bijeenkomst gehouden, verband houdende met het uit te brengen Voor- loopig Verslag. De Chr. Historische Kiesvereeniging te Wassenaar heeft aan de Eerste Kamer een aidres gezonden, waarin zij, overwe- a. dat het Belgische Verdrag strijdig is met onze nationale eer en onze wel- vaaxt ernstig zal schaden; b. dat mogeflij'k 90 onzer ibevolking dat Verdrag niet wenscht; c. dat o.i. dus vanzelfsprekend onze volksvertegenwoordiiging dat Verdrag had moeten verwerpen; d. dat 50 leden dier vertegenwoordi- giri" ecihiter blijkbaar de zeer groote draagwijdte van dat Verdrag verre heb ben onderschat; de Eerste Kamer, „gewaardeerd bol- werk tegen besliissingen, die strijdig zijn met de eer en de belangien van ons Va- dedand", verzoekt het Verdrag niet goed te keuren. WIJZIGING ZIEKTEWET. Het door den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid in uitzicbt gesteld ontwerp van wet tot wijziging der Ziekte- wet is thans aan den Hoogen Raad van Arbeid om advies toegezonden. Het wetsontwerp bevat vooreerst een aantal voorstellen tot wijziging en aan- vulling der Ziektewet, welke er op ge richt zijn om die wet aan de sinds 1913 gewijzigde economische verhoudingen aan te passen (welstandsgrens) en de wet in ovexeenstemming te brengen met sinds 1913 tot stand gekomen wettelijke rege- lingen en internationale verdragen. Daarnevens bevat het ontwerp voor stellen, wel'ke beoogen meer plaats in te ruimen. dan de Ziektewet doet, aan voor- zieningien, welke uit het maatschappelijk leven opkomen. De ontworpen regeling komt in hoofd- zaak hierop neer, dat als oelijkwaardige voorziening in geldelijke gevolgen van ziekte naast de verzekering bij de zieken- kas van den Raad van Arbeid worden er- kenid verzekering bij bijzondere kassen, opgericht door de verziekerden zelf, bij on- dernemingsziekenikassen, opgericht voor de verzekering van arbeiders in dienst van een of meer bepaalde ondernemin- gen, verzekering bij een bedrijfsvereeni- ging en ten slotte de ziekengeldvoorzie- ning, opgenomen in collectieve arbeids- c on tract en. De arbeiders, voor wie op een der vo~ rengieinoemde wijzen een voorziening tegen geldelijke gevolgen van ziekte is getroffen, zullen niet verzekerd zijn bij de ziekenkas van een Raad van Arbeid. Het ontwerp bieivat vender verschillen- de voorschriften, ter waarborgino, dat de arbeiders, die ander een bijzondere zieken- geldregeling vallen, met betrekking tot hun aanspraken op ziekengeld, niet ach- terstaan bij de overige arbeiders. Be- paald is, dat de bijzondere ziekengeld- regeling niet minder gunstig mag zijn dan de wettelijke regeling. Voorts worden voorwaarden gesteld in zake de zeggenschap der arbeiders over de toekenning van ziekenqeild en wordt de eisc'h gesteld van onpartijdige beslis- singen bij gieschillen over aanspraken daarop; tevens wordt het stellen van ze- kerlheid gevorderd voor de verhaalbaar- heid van de aanspraken van den arbeider op ziekengeld. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid heeft den Hoogen Raad van Arbeid verzoeht zich bij zijn advies te willen bepalen tot het uitsipreken van een oordeel over de technische zijde van het voor-ontwerp en niet te t red en in princi- pieele beschouwingen in zake de wensche- Iijkheid van de dnvoering der Ziektewet 1913. DE POSTDIENST OP DE KERSTDAGEN. Op den eersten Kerstdag zullen een brief- en een pakketpostbestelling worden uitgevoerd. De vaststelling van de tijd- stippen van aanvang van deze bestellin- gen zal door de directeuren plaats vinden, waaxbij rekening moet worden gehouden, dat aan het personeel zooveel mogelijk gelegenheid tot kerkbezoek moet worden gegeven. In de briefpostbestelling zullen alle te bestellen stukken worden opgenomen, dus ook die, welke des Zonidags van de bestelling zijn uitgesloten. De stations voor den postdienst zullen voor het publiek gesloten zijn: die voor den telegraaf- en telefoondienst zullen zijn geopend, voor zoover zij op Zon- dagen zijn opengiesteld. Op den tweeden Kerstdag zal de dienst geheel geregeld zijn als op andere Zon- dagen. ZESTIENDE HOOFDSTUK. Ten leste Dze-chu. Dienizelfden avond dadelijk na het eten nam Sherrington Janet apart. Onder den maaltijd was hij tot de conclusie geko men, dat zijn besluit van dien middag goed geweest was; het werd tijd, dat Janet a'lles wist. Gezeten op den gronid naast het yakmest-vuurtje vertelde hij haar alles: eerst de slotsom waartoe. Nima DE SCHEURING IN DEENGELSCHE LIBERALE PARTIJ. Lord Grey heeft Maandagavond zijn lang verbeide rede gehouden aan den maaltijd voor Vivian Phillops, den afge- treden voornaamsten organisator van de liberale partij, en zoo duidelijk gespro- ken, dat zijn rede beschouwd moet wor- i den als een scheidbrief aan Lloyd George. Het geschil tusscihen de twee vleugels der liberalen dagteekent schrijft de N. R. Crt. al uit den tijd van Lloyd George's commissie Voor landpolitiek. Zij kwam tot revolutionaire conclusies, die de partij en hij gekomen waren en daarna de be- wijzen, die ze voor het verraad van Cray- dan hadden; elke verdaohte handelwijze, elke ondervinding, die op een zich in ver- biniding stellen met den man, die hun vijand was wees, bracht hij ter sprake. Met een gezichtje, dat heel bleek zag en groote donkere angst-oogen zat Janet zwijgend te luisteren tot hij haar alles verteld had; dan vroeg ze gedwongen- nustig: ,,En waar den'k jij, dat dit alles begon- nen is, in Shanghai of op de rivier?" ,,Niet in Shanghai en niet op de rivier. In Tachien-lu, op dien leersten avond, den avond van onze komst daar. Jij was bij Nima's schoonzuster en wij zaten in die herberg toen is Husky jou je tasch gaan brengen en daarna is het gebeurd toen heeft Nima hem gevonden, in de een of andere driinkgelegen'heid, waar hij met een Chinees, die blijkbaar goed Engelsch siprak, zich aan arak te goed zat te doen. Zoo is de geschiedenis begonnen. Janet dacht een paar oogenblikken lang na, opeens bloosde ze. ,,Dan ben ik waar- schijnlijk de directe aanleiding gieweest. Toen hij me m'n koffer kwam brengen. toen maaikte hij meteen van de gelegen heid gebruik om me tot een huwelijk met hem te pressen. Hij had gehoord, dat er in Tadhien-lu een Amerikaansche zende- ling woonde ,,En jij wou niet. Hoe ik dat weet? Omdat hij er toen in zijn slaap over aan het praten geweest is. Telkens herhaalde hij: ,,ze wiil nietze wil niet, maar...", ik begreep natuurlijk niet waar het cm ging, maar dat die woorden op jou sloe- gen, dat was me wel duidelijk". „Ik was ook niet bepaald vriendelijk geweest. Ik zei, dat ik z'n voorstel be- spottelijk vond en .toen hij merkte, ,,'dat lukt niet", probeerde hij me een belofte af te dwingen, ik moest beloven met hem te trouwen zoo gauw we weer in de be- woonde wereld terug waren. Dat wilde ik ook niet en toen werd hij verschrikke- lijk driftig en flapte er van alles uit ,,Wat onidar anderen?" ,,0, vriendelij:kheden aan jouw adres. Hij was zoo jaloersch hij wist eenvou- digweg niet wat hij zei ,,En toen is hij weggegaan en is den Ghineeschen mijnheer die buiten op hem stonid te wachten, regelrecht in de armen geloopen. En die heeft van de goede ge legenheid gebruik gemaakt. Toen is er waarschijnlijik al besloten, dat ik als num- mero een uit den weg geruimd moest worden, vandaar die aanval op den Che-to-weg, bij welke gelegenheid hij zich zoo verbluffend moedig gedraqen heeft". ,,Jaen ik die nog wel trotsch op hem was, die hem bewonderde om zijn moed!En je denkt ook, dat hij, wan- neer was het ook weerdat hii^ Star- gard in het klooster herkenid heeft?" ,,Ben ik absoluut zeker van. Even zeker als van het fieit, dat hij jou niet wil laten teruggaan. Toen op die sneeuwhelling toen hij zoo onbenullig bleef staan, dat was opzettelijk, hij wou je niet helpen". ja dat weet ikfluisterde Janet. (Wordt vervoiqd.) _ENSCHE VOOR DEN Art. 6 der wet. 1. Behoudens de bepaling van het tweede lid wordt voor den dienstplicht inge- schrevcn a de Nederlander, die op i Januari van hetjaar, waarin hij 19 jaar oud wordt, in Europa woonplaats heeft of wiens wettige vertegenwoordiger op ge- noemd tijdstip in E .ropa woonplaats heeft; 6. de niet-Nederlander, die op genoemd tijdstip ingezetene is. 2. Voor den dienstplicht wordt met ingeschreven de ingezetene, niet-Nederlander, die blijkt te be- hooren tot een Staat, waar de Nedei landers met aan verplichten krijgsdienst zijn onderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen. Art. 8 van het besluit. 1. De inschrijving voor den dienstplicht geschiedt: a. indien de wettige vertegenwoordiger m Neder- land woonplaats heeft, in de gemeente, waarin deze woonplaats is gelegen VI i b. indien de in te schrijven persoon in Nederland woonplaats heeft, in de gemeente, waarin deze woon plaats is gelegen, tenzij hij een wettigen vertegen woordiger heeft, die in een andere gemeente in Neder land woonplaats heeft; c. indien noch jde in te schrijven persoon, noch zijn wettige vertegenwoordiger in Nederland woon plaats heeft: te Amsterdamzoo de in te schrijven persoon ol is diens woonplaats buiten Europa gelegen zijn wettige vertegenwoordiger woonplaats heeft in Duitschland of Zwitserland te Rotterdamzoo de in te schrijven persoon oi is diens woonplaats buiten Europa gelegen zijn wettigen vertegenwoordiger woonplaats heeft in Belgie, Frankrijk of Groot-Brittannie en Ierland te 's-Gravenhage, zoo de in te schrijven persoon of is diens woonplaats buiten Europa gelegen zijn wettige vertegenwoordiger woonplaats heeft in een ander deel van Europa. 2. Voor de toepassing van het vorig lid wordt in aanmerking genomen de woonplaats, die de mgo- volge art. 6 der wet in te schrijven persoon of zijn wettige vertegenwoordiger had op 1 Januari van het jaar, waarin eerstbedoelde persoon 19 jaar oud wordt, of de woonplaats, die de ingevolge art. 7 der wet in te schrijven persoon of zijn wettige vertegenwoor diger had op den dag, waarop het in dat artikel bepaalde van toepassing is geworden. Aangifte ter inschrijving. Art. 8 der wet. 1. Behoudens de hieronder ver- melde uitzonderingen geschiedt de inschrijving voor den dienstplicht op aangifte bij den burgemeester der hierboven vermelde gemeente. 2. De aangifte geschiedt door den in te schrijven persoon zelf of bij verhindering door zijn wettigen vertegenwoordiger; zij kan geschieden doortusschen- komst van een daartoe schriftelijk gemaclitigde. 3. De aangifte geschiedt a. voor zooveel betreft de ingevolge art. 6 in te schrijven personen, in de maand Januari van het jaar, waarin zij 19 jaar oud worden b. voor zooveel betreft de ingevolge art. 7 in te schrijven personen zie hierna], binnen dertig dagen na den dag, waarop het in dat artikel bepaalde op hen van toepassing is geworden. Art. 9 van het besluit. 1. Zonder aangifte wordt voor den dienstplicht ingeschreven tuj, die a is opgenomen in een krankzinnigen-, ldioten-, doofstommen- of blh.dengesticht, een rijksopvoedings- gcaticht, een tuchtschool, een gevangems of een rijks- werkinrichting b ingevolge art. 39 van het Wethoek van Straf- recht ter beschikking van de Regeering is gesteld en niet in een rijksopvoedingsgesticht is opgenomen c als vrijwilliger behoort tot de landmacht, de zeeinacht of de overzeesche weermacht, uitgezonderd den vrijwilligen iandstorm. Art 14 van het besluit. 1. Hij, die een jaar eerder wenscht te worden ingeschreven dan naar zijn leeftiid zou moeten geschieden, vraagt daartoe met opgaaf van redenen toestemming bij een verzoek schrift, dat hij aan den Minister van Oorlog zendt voor 10 Januari van het jaar, waarin hij 18 jaar oud wordt Hij legt daarbij over een bewijs van mstem- ming van zijn wettigen vertegenwoordiger. De Minister stelt den belanghebbende in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan ter zake van liehamelijke geschiktheid en liehamelijke geoefendheid, een en ander voor zoover niet bij het verzoekschrift ver- klaringen zijn overgelegd, waaruit de geschiktheid en de mate van geoefendheid voldoende blijken. Inschrijving na den gewonen tijd. Art. 7 der wet. 1. Voor den dienstplicht wordt ook of wordt opnieuw ingeschreven voor zoover hij niet reeds ingevolge art. 6 is ingeschreven a. de Nederlander, die na 1 Januari van hetjaar, waarin hij 19 jaar oud wordt, en voor 1 Januari van het jaar, waarin hij 25 jaar oucUw. rdt, zijn woon plaats in Europa heeft gevestigjlW wiens wettige vertegenwoordiger in dat tijdvak woonplaats in Europa heeft gevestigd b. hij, die in bedoeld tijdvak Nederlander of op nieuw Nederlander is geworden, indien hij of zijn wettige vertegenwoordiger in Europa woonplaats heeft; c. de niet-Nederlander, die in bedoeld tijdvak ingezetene of opnieuw ingezetene is geworden d. de ingezetene, niet-Nederlander, die in bedoeld tijdvak ophoudt te behooren tot een staat, als be doeld in art. 6, tweede lid die hiervoor 2. Met betrekking tot het bepaalde ondercgeldt art. 6, tweede lid. Strafbepalingen. Art. 46 der wet. 1. Met hechtenis van ten hoog- ste veertien dagen of geldboete van ten hoogste hon- derd vijftig gulden wdrdt gestraft a. hij, die niet voldoet aan een o.a. ingevolge art. 8, tweede lid, op hem rustende verplichting b. de voor den dienstplicht in te schrijven of ingeschreven persoon en zijn wettige vertegenwoor diger, die de in verband met deze wet van hem ge- vraagde opgaven niet of niet naar waarheid ver- strekt c. diegene der bestuurders van krankzinnigen-, idioten-, doofstommen- of blindengestichten, rijks-, opvoedingsgestichten, tuchtschoien, gevangenissen of rijkswerkinrichtingen, die niet voldoet aan een in gevolge art. 8, tweede lid, op de bestuurders rusten de verplichting of die niet ovcreenkomstig door Ons te geven voorschriften opgaven verstrekt ter in schrijving voor den dienstplicht van in die gestichten opgenomen personen. 2. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste zeshondoid gulden wordt gestraft hij, die opzettelijk een der in het eerste lid bedoelde feiten pieegt. Opmerking omtrent vrijstelling. Bij de aangifte ter inschrijving bestaatgelegenheid om op te geven de reden van vrijstelling, die de in te schrijven persoon vermoedelijk zal kunnen doen gelden. Beteekenis van de uitdrukking „wettige ^.vertegenwoordiger". Waar in de Dienstplichtwet of in het Dienstplicht- hesluit wordt gebezigd de uitdrukking „wettige ver tegenwoordiger", wordt daaronder verstaan degeen, die de ouderlijke macht, de voogdij of de curateele uitoefent. Ter Neuzen, 17 December 1926. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEDZEN brengt ter algemeene kennis, dat een uitspraak op aanvrage om vrijstelling van den dienstplicht, ter secreta ie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is gelegd. Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen na den dag van deze bekendmaking in beroep wor den gekomen A. *door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt, of door diens wettigen vertegenwoor diger B. door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven personen, of door diens wettigen vertegenwoordiger. Het verzoekschrift moet met redenen omkleed zijn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericht aan de Koningin, docji worden ingediend bij den Burgemeester, ter secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending. Voor zooveel betreft uitspraken door Gedeputeerde Staten gedaan, kan bovendien de Commissaris der Koningin, binnen denzelfden termijn bij de Koningin in beroep komen. Ter Neuzen, den 14 December 1926. De Burgemeester voornoemd J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1