Wijn en Koekjes cadeau. 1 ROZIJNEN t lO procent, E. J. WEMAER, HaAGsche post Delfia Krachtvoeders LUXOR-THEATER U I fljf mantels C Steenkolen. Concert- en Bioscoopgebouw De Operette Vanaf Dinsdag 14 V™ Vrijdag 31 Dec. geven wij bij iedere gulden bij ons besteed aan Winkelwaren, een ion, '1ST KOEKJES vanaf 24 cent per y4 KG. Rookworst, BOUWGROHD te koop. pi.m, 40 TRONKBOOMEN KERSTNUMMER I Schuttevaer- Almanak Draag geen Breukbandt KAMERS A. ADRIAANSENS-BUIJSROGGE. Prachtig Bijprogramma. I Slaat acbt op ooze ZEER LAGE PRIJZEN icor da BESTE KWALITEITEN Nieuwe oogst - Prachtig raooi en zuiver Ontsteelt en zonder pitten Lees dit goed SteenkampSaan 57 TER ^EUIEN. Emaiile Broodtrommeis en andere Emaiile Artikelen. Firma P. J. VAN DE SANDE 6,75. VOERMAN-de PAUW n?^netuzIh53 Woensdag 15 Dec. Aanvang 8 uur. 5 dezer Bons geven recht op KG. Koekjes. Voor 10 Bons 1 flesch PRIMA, PRIMA Wijn. Krenten per 7. KG, 24 cent. Sucade per HG. 19 cent, Zuivere Eollandsche Varkensreuzei per 7* KG, 44 cent. Alleenverkoop voor de Java-Buurt der ZEEVLA-artikelen. Bij ons geen cadeaux-omzetzegels of dividend die op de inkoopsprijzen reeds dubbel en dik betaald zijn. Ziek en nieft Ziek Prys 90 cent. Grondnoten, Cocoskoeken of -M eel ONOVERTREFBAAR GRATIS INFORHflATIE COUPON TUB 3STEl"CrZEl<r. Als hoofdnummer In de hoofdrolLED A GYS, Old Port, Samos, Bergerac, Med. Bloedwijn of Barcelona. NAAR EIGEN KEUZE. 3s cent. sr c:: w aa Beste Bloem Rijst Pracht Rijst Java Rijst Suiker (le soort) Bruine Suiker Lichte Suiker Vermecelli (Krul of Sterretjes) p. Vs KG. 13 ct 13 ct 16 ct V 20 ct 27 ct 28 ct 20 ct 23 ct Zelfrijzend Bakmeel p. pak 20 ct Abrikozen y2 KG. 72 ct Havermout (z, zuiver) 12 ct Losse Koffe (puik van smaak) 70 ct Losse Koffie (zeer smakelijk) 90 ct Grove Thee (Thuere's) per HG. 30 ct r- r*- ea s=» Pepermunt (extra strong) p. HG. 12 ct Garabaldis (gekleurd) 13 ct Flikjes 13ct Borstcaramels 12 ct Zeeuwsche Babbelaars (bruin of geel) p. y4 K.G. 18 ct Zeeuwsche Munteballen p HG 12 ct Kwatta Strooisel 16 ct Op alle artikelen uitgezonderd Boere Boter en Suiker geven wij deze extra bons die vcor U een waarde hebben van Aanbevelend, HBBSBBB oin te koken. Fa E, A. IJSEBAERT. Zooeven ontvangen 0. E. W0LFERT Hz., 3 Are 2ti cA„ gelegen hoek Baandijk, tegenover perceel 69. Te bevragen Noordstr. S3. Bij inschrijving te koop wg&swmmma&i VAN DE Prijs TWEE GULDEN KOLI N E TER NEUZEN IM—IMMaBMBMIM—5—<r—Mltwafir-- Voorhanden voor 1926. Firma P. J, VAN DE SANDF, P. VAN DIXHOORN, Hoek J. VAN DER WELLE, Othene C. HAAK, Zaamslag LEIJBAART, Sluiskil A. L. VAN HAALST, Zuiddorpe P V.WA PERSCHOOT,Westdorpe J. A. CAPPON, Axel M. JANSEN, Boschkapelle Volledige zuiverheid en gehalte gegarandeerd J. DE SMIDT, Steenkamplaan 10, Ter Neuzen. m WGENSDAG 15 DECEMBER Aanvsng 8 uur Rin Tin Tin redt zijn BVSeester. Priizen: Balcon 10,80,1ste Rang f 0,60,2deRang f0,40,3deRang 10,20 Nu de KOU eerst komt, koopt U een heerlijk warme en nieuwe Mantel voor In lossing te TER NEUZEN (Rosegracht), tot en met Dondsrdsg a.s een lading prima kwaliteit (70 a 80 pCt. stukken) Tevens verkrijgbaar: Stuk-, Nootjes-en Smeekolen, Duitsche Eierkolen, Cokes, Bruinkooibriketten (Slofjts) en Anthraciet in diverse afmetingen. Een verfilrning van het bekende werk van Neilharc Milland. Deze buitengewone operette-film is vermakelijk van begin tot einde. Kortom een film waarbij men zich uitstekend amuseert en weder eens ouderwets moet lachen. PRIJZEN DER PLAATSEN Loge 80 cent; Parket 60 cent; Eerste Rang 45 cent; Tweede Rang 30 cent; Derde rang 15 cent, Plaatsbespreking van 6-7 uur. 5=3 CO 33 03 33 3E1 a «3 ts- a 35 6-1 feO £3 S3 a if if a L if a a £-'^J OS OS e=? CD CC PRIMA prachtsorteering TER NEUZEN. met GEWAAI, staande op den dijk te Sluiskil. Biijetten in te leveren uiterlijk i8 Dec. a.s bij den Dijkgraaf van den Koegorspolder, den heer J. DIELE- MAN, die nadere inlichtingen verstrekt aAEABA HA MA. BA1A1 Indien gij vermagertIndien gij lijdt In de lendenindien gij pijnen voelt in armen en been en indien 8 gij altijd vennoeid zijt, 's morgens bij het opitaan; indien gij hoofdpijn hebt, het geheugen verslecht; indien 4 gij krachtelooe en moedeloos zijt, zonder wilskracht. xonder levenslust; indien gij zwarte gedachten hebt; indien gij slecht slaaptindien gij aan de maag lijdt. krampen hebt, hartkloppingen. zweten bij de minste krachtinspanning, warme opruiingen, schemeringen oorruischingen. steken B in de zijde. Indien gij vruchteloos jfciS 4 allea hebt bcproefd en gij niet ge- nezen zijt, aarzelt niet en neemt 4 Uw toevlucht tot F eohte zenuwhersteller 4 Evenals vorige jaren zal ook nu weer een Kerstnummer worden uitgegeven, dat onder meer zal bestaan uit: VierblecHge Maandkalender, uitgevoerd in aquareldruk, naar Oud-Holiandsche schilderijen. De Rivl&ra, door Gerard van Hulzen, met een voor- woord van S. F. van Oss en teekeningen in aquareldruk naar speciaal voor het Kerstnujmmer gemaakte aquarellen van A. D. Messager. Sllhouetten, door Cornelis Veth. Letterkufidige bijdragen vanJeanneReyneke van Stuwe, Dorothee Buys, Norman Davey. Gei'llustreerd door Pol Dom en Henk Meyer. Gekleurde Platers, twee losse en acht in- genaaide. van Apothoker H. VAN AKEN, p Apotheker-Specialist te Selzaete. die reeds duizendan zenuw- w lljdersvolkomenganezenhooft. - KOLINE is verkrijgbaar bij Apoth. g| en Drogisten ad. f 2.50 per flacon. Hoofddepot voor Holland HSCHULTE en THIEME. 4 Postbus 55 Middelburg. BVWW BTV 3V STVS Vl Ten einde verzekerd te zijn een exemplaar te zullen ontvangen, is de inteekening reeds nu opengesteld. Te Ter Neuzen bij: Fa A. VAN OVERBEEKE-Leunis. J. J. KENSE. J. R. PLATTEEUW. Boekhandel Ter Neuzen Door prima grondsfcoffen, zorgvuldige verwerking en extra zuivering Wedervevkoopers: Na dertigjarige ondervindlrg heb ik een Breukverband - apparaat voor mannen, vrouwen en kinderen ge- maakt hetwelk een breuk geneest IK ZEND HETOPPROEP! indien U bijna alles 'oeproefd hebt, kom dan tot mij. Waar anderen gefaald hebben, daar heb ik mijn grootste succes gehad. Zend onderstaande coupon heden en ik zal u gratis mijn ge'fli. boek over breuken en hare genezing toezenden, waaiin ook mijn Breukverband- Apparaat is afgebeeld met de prijzen, ook de namen van vele personen, die het beproefd hebben en hoogst dankbaar zijn. Het geeft directe verlichting, wanneer al het andere niets hielp. Denk er wel aan, dat ik geen zalven, geen Dit is C. E. BROOKS, die reeds meer dan 30 jaren breuken geneest Indien breuk- Hjdende, schrijf hem dan nog heden. harnassen en geen leugens gebruik. Ik maak het volg?ns Uw maat en zend het U toe met absoluten waarborg, dat het U voldoen zal, of ik zend U het geld terug Ik heb den prijs zoo laag mogelijk gesteld, zoodat rijk of arm het koopen kan. Ik zend het op proef, ter, bewijze dat het waar is, wat ik zeg U alleen oordeelt en indien U eens mijn ge'fli. boek gezien en gelezen zult hebben, dan zult U even verrukt zijn als mijne dulzenden patienten, wier brieven op mijn kantoor zijn opgeborgen. Vul onderstaande gratis coupon in en post die nog heden. C- E- BROOKS (2060 F) Singel 25, Amsterdam- Zend mij per post in onbedrukte enveloppe Uw gei'll boek en volledige inlichtingen betreffende Uw Breuk verband-Apparaat voor de genezing van breuken. Naam i Adre.s 74 aan ge bode n, met of zonder pension. Groot Sensatie-drama In acten. In deze film verricht Rin Tin Tin eerst als Roode Kruishond in de loopgraven prachtig werk, om vervolgens na tal van wederwaardigheden zijn meester te redden en de ware schuldige aan te wijzen. Plaatsbespreking van 6—7 uur. 'iC-V'A .'v' E,.vv--■■".A -- a: Alle resteerende Mantels ook de beste als Astrncan, Zijde, enz., gaan voor SPOTPRIJZEN Aanbevelend, grove Duitsche Kachelkolen P.®. Bestellingen kunnen gedaan en worden opgenomen door den heer FR. VAN DE REE, Blokken 10, Ter Neuzen. Telef. 116. MIM'ZELLE HITOUCHE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 4