ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN, STRANDVONDERIJ. RWATTAS5 eMV^-MEEP De) fine pijpiabak is Vrijdag 10 December 1930. S8e Jaargang Bijbelvertaling. Gespronyen Handen PUROL Mo. 8002, ABONNEMENTSPRIJS BimR/STK BXiAD. EIKENHOOTEN R0E1B00T t. Beter dan 6oed: DE BESTE Vraagt KWATTA-SPtCULAAS SINNENL&NB. binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /6,60 per jaa; Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dlt btad verschilnt iederen /Haandag-, Woensdag- en Vrljdagavond. De Burgamaester-Strandvondar van TER NEUZEN maakt bxkend, dat in die gemeente is aangerracht en opg^borgen een (polderboot model), lang 6,35 Meter, breed 1,86 Meter, bruin geteeid, de bovenboeien en twxe doften bruin gevxrfd, voorzien van 4 roeigaten, welke boot is opgevischt in de Ooster Schelde. Vermeende gerechtigden worden opga- roapen zich, tot teruykrij^ing van hnn eigendom te vervoe^en bij den Burgemeester- Strandvonder voorcoemd. Ter Neuzen, 10 December 1926. De Burgomaster-Strandvonder voornoemd, J. HUIZINGA. Vertalen is een zeer moeilijik werk. Maar bijibelvertalen is wel het allermoei- lijkste. De bezwaren, aan vertalen ver- boniden, zijn al zoo vele. Er gaat altijid iets verloren van de eigenlijke bedaeling. De fijnste muanceeringen kunnen niet meex worden weergegeven, die heele kleine timtveranideringen gaan zoo niet voor den vertaler zelven, dan toch door de vertaling straks verloren. En wat mis- schiien nog erger is: andere nuanceerin- gen, die niet bedoeld en daarom ontoelaat- baax zijn, worden nu aangebracht, en zoo- doende wordt aan het geschrevene en gezegide iefcs toegevoegd, dat beslist niet bedoeld nocih gezegd is. Zoo kan een sdhrijver alienlei in den mond worden ge- legd, dat hij nooit voor zijn rekening had willen] nemen. Wij widen nog op twee zaken wijzen, die het bedoelde wel zeer sterk verd.uidelij.ken en bewijizen. Wij bedoelen vooreerst: woordspelin- gen. Er komen in ieder geschreven of ge- sproken stuk woordspelingen voor. De pene spraker of schrijver is daar scheuti- ger mee dan de andere, maar gelheel zon- der woordspeling is een langer stuk toch wel nooit. En wij durven het wel aan om te zaggen: hoe levendiger een schrijver is, en hoe meer hij zijn taal tot zijn beschik- king heeft, des te menigvuldiger zullen woordspelingen bij hem voorkomen. Maar nu moet een dergelijk stuk worden ver- taald, enkomt er van de woordspe lingen bijna niets terecht. Onze vertaler, moet niu wel haast over een even groote rijkdom van taalschat hebben te beschik- ken alls zijin schrijver, dien Ihij vertaalt, als hij in staat zal zijn om zelfs woordspelin gen nog te doen voortibestaan. De tweede kwestie, die wij bedoelen, is de kwestie van het woordelijk -anderen zeigigen zelfs: letterlijk vertalen. De beken- de Professor Hartman, die zelf een mees- ter was in het vertalen, en die daarom alleen reeds den hoogleeraarstitel zou hebben verdiend, heeft herhaaldelijk de stealing geponeerd en verdedigd, dat hij het letterlijlkst vertaalt, die zich het minst aan de letter bindt. 't Lijkt vreemd, maar het is toch juist. Wie woord-voor-woord overbrengt, idriingt zeker daarmede niet door tot den geest van het geschrevene en nog minder tot den geest van den schriji- ver zelven. Na deze beide inleidende opmerkdngen valt het ons in, het geiheel niet moeilijk om omze bewering te han-d'haven, idat bijibel vertalen het allermoeilij.kste werk is. De bijbel heeft zijn bijzondere sfeer en zijn eigen wel zeer heilige bedoelimgen. Tegen- woordiig is de aandiening van bijibelverta- lingen niet van de lucht. Ieder sclhijnt het te kunnen, of althans te denken, dat hij het kan. Van allerlei kanten worden nieuwe vertalingien aangediend en aange- komdigd. Maar het zou wellicht aanbe- veling kunnen verdienen, dat men eerst eens huiverde, voor men zoo zwaar en gewichtig werk durfde aanvaarden. Ook hier past zeker wel iets van profetischen schroomDe oude profeten, die toch op hun manier ook vertalers wilde,n zijn van Godsgedachten en Godswoorden, voelden ieder op hun tij'd en wijze het voile ge- wiclht en de voile verantwoordeilijkheid van hun taak, en zij durfden die haast niet aanvaarden. Wie tegenwoordig zich zet tot het werk der bijbelvertaling, bedenke wel zeer ernstig, hoe zijn anbeid tot zeoen maar evenzeer tot sc.hade kan zij'n, tot schade van den tekst en van de lezers. Terecht, meenen wij, is daarom wel eens de opmerking gemaakt, dat niet el ite tijd geschikt is voor bijbelvertalen. Daarmede wordt nu niet in de eerste plaats bedoeld het werk der bijbelverta ling ten bate van het Zendingswerk, al zou de vraag zeer wel kunnen worden ge- steld, of ook hier niet tijden en gelegen- fNGEZONDEN MEDEDEELINGEN heden dienen te worden afgewadht. Wij kunnen er echter in komen, dat op som- mige zendingsterreinen, als het eerste pio- nierswerk is gedaan, een dringende be- hoefte wordt gevoeld aan een meer of minder compleete bijbelvertaling, vooral indien, wat niet zelden het geval is, deze be-evangeliseering van zoo'n heidensch of afgodiisch volk wordt ter hand genomen door of namens personen, die speciaal aan zoo'n volk in het verre Westen of Oos- ten een, bijbelsch cachet wenschen te geven. Maar de bijbelvertaling in dlienst der Zending nu daargelaten overigens zal het toch dan alleen de tiid zijn om aan het werk te gaan, als men het niiet alleen volkomen eens is over het on- voldoende der oude vertaling, maar ,,als er ook een soort rustpumt in de ontwikke- ling van godgeleerdiheid en taal is geko- men", zooals de bekende Prof. Grosheide dat uitdrukt. Het moge dan, juist zijn, dat onze bijbelvertaling (op last der Staten- Generaal) tot stand gekomen is in fel bewogen oorlogstijd. daar staat toch ook naaSt en tegenover, dat zij ontstond, toen de Arminianen zoo juist waren overwon- nen en uitoebannen. Hoe men overigens ook moge denken over de Dordtsche Sy- node, niemand zal kunnen ontkennen, dat zij een hoogtepunt vormde. In het theo- logische kamp was er rust ingetreden en eenstemmiglheid, op welke wijze die dan ook bereikt mocht zijn. Maar wie het aan- durft om een vertaling te geven in een tijd, waarin de meeningen nog gisten en tegen elkander botsen, zal maar zelden goed en vruchtibaar werk leveren. Bovendien kan een vertaling, die ingang wil en zal vin- den, niet alle vijfentwintig jaren worden vervaardigd. Zij kan alleen er komen (en blijven als men elkanider heeft weten te viniden, als er zekere, neen geheele, een- s.tem.m.igheid is inzake spelling, taal en atijl; als qroote strijdvragen op tiheolo- gisch en taalgebied zijn uitgestreden, zoodat ieder weet wat hij mag en wil, als de godgeleerdiheid weer tot bloei is ge komen na tijden van worsteling, als er veerkracht is en leven, dde zich afspiege- len in: den stijl. Maar ook dan nog blijft de bijbelverta ling een zeer zware arbeid. Vooral komt daar nog een belangrijke kwestie bij, als 't gaat over 'n vertaling daar, waar reeds een andere, vroegere vertaling ingang had gevonden. Dan toch komt de vraag aan de orde, of men de bestaande verta ling zal hebben te herzien, dan wel een ge- heel nieuwe zal hebben te vervaardigen. Dan gaat de een sterk pleiten voor her- ziening alleen, terwijil een ander het tegen- overgestelde verdedigt. Wil men alleen maar herzien ieder voelt het dan plaatst men tusschen vertaler en tekst iets, dat den vertaler bindt daar waar hij vrij- moest zijn. Immers, wie den bijbel ver taalt, doet dat in de meeste gevallen niet slechts voor zichzelf, hij doet het met het uitgesproiken doel: anderen op die wijze te dienen. Maar dit nieuwe, wat deze ver taler leveren wil, zal toch pas recht in gang viniden, indien hij aanpast en aan- sluit bij het oude en beproefde en geeigen- de. Het volk in massa zal steeds een ge- hee'l nieuwe vertaling ter zijde legtgen, doch, als men allerlei bekende klaniken in massa aantreft, zal men er te eerder toe komen. om de nieuwe vertolking te gaan gebruiken. Men kan dit argument niet hoog genoeg aanslaan: lanigzamerhand toch is ons heele geestelijke leven g.evoed en gedrenkt met de oude, dierlbare Wan- ken, zij, zijn een deel van onszelf gewor- den, onze heele kerkelijke liturgie is er als mee doorregen, onze liederen zijn of men de Psalmen of de beste Gezangen neemt alle berijmingen van den ouden tekst. En nu laten wij ons deze bekende klanken niet gemakkelijik afnemen, moge- lijk ook geven wij ze niet weg, nooit. Echter als er dan eens besiloten mocht worden tot herziening, dan beginnen de bezwaren pas recht te komen. Want wie zal nu uitmaken, hoever die herziening gaan mag Wat de een niet zal willen loslatten, zal een ander juist met alle ge- weld willen wegnemen. Ook zal men de veranderinaen nooit zoo kunnen aanibren- gen, dat zij uit een oogpunt van taal en stijl volkomen passen in het kader van taal en stijl van zooveel jaren geleden; het zullen dus wel altijid blijven: niieuwe lappen op een oiid kleed. Een interessante kwestie inzake bijbel vertaling is ook jaren geleden reeds in brochures ter sprake gebracht, toen men de vraag opwierp, of en in hoeverre een vertaler zou hebben te rekenen met de dogmatiiek. Tal van woorden hebben toch in den loop der tijden een vaststaan- de dogmatische beteekenis gekregen. En nu zal men met deze woorden en uitdruk- kingen uitermate voorzichtig hebben te zijn. Een verstandig vertaler zal deze nooit gebruiiken, waar in den grondtekst van dit begrip niet beslist sprake is, want, indien hij dat wel doet, zal het gevolg zijn, dat straks de vertaalde tekst wordt aan- gehaald als ...biewijsplaats" voor iets, waarmee deze niets te maiken heeft. En zoo zijn er nu nog allerlei andere vragen, waarudt het bezwaar van het bijbelver talen duidelijk blijikt. Nog een punt willen wij tenslotte noe- men. De bijbel toch is ons qvergeleverd door handschriften. En deze handschrif- ten zijn lang niet alle gelijlk, doch verschil- len op heel veel punten. Welken tekst zal de vertaler nu gebruiken Natuurlijik is deze vraag niet te alien tijde van even groot ibelang geweest. Een belangrijke vraag werd zij pas in het midden der negemtiende eeuw, toen een groote ver se,heidenhe,id van handscihriften bleek te bestaan, die toen onderling werden ver- geleeken en soms enorme verschillein toonden. Er bleek, een betrouwbaar getuige als de reeds genoemde Prof. Gros heide voeren wij hier sprekend in er bleek, ,,dat er veel meer verschiil van lez.ing was, dan in den hervormingstijd ge- weten werdHoe groot de verschillen waren, kan men wel nagaan, inld'ien men bedenkt, dat tot de vaststelling van Von Soden's tekst maar eventjes veertig ge- leerde.n van naam hebben meegewerkt. Eindelijk is er nu een zoogienaamde „doorsneetekst" door Nestle gegeven, die heel spoedig tot groote eere is gekomen en die algemeen wordt gevolgd. Dit was echter alleen voor het Nieuwe Testament. Ook voor het Oude kwam er veranderiing, maar hier zijn, nog lang niet zoo groote en afdoende resultaten bereikt als bij het Nieuwe Testament. Daar wil wel nie mand den vroeger gebruikten Textus Re- ce.ptus volgen. Maar wie zal nu beslissen: welke tekst bij een of andere vertaling ge volgd zal worden En juist waar nu zoc" groote bezwaren aan het werk der bijbelvertaling verbon- den zijin, zal aan de zijde meer dan wel eens ibet geval is, gewaardeerd moeten worden wat reeds in vroegeren of lateren tijd op dit gebied werd verricht, maar mag ook zeker wel eens terdege worden ge- waarschuwd tegen te zeer doortastenden aandrang tot nieuwe vertaling. Miisschien, ja zeker, zou heit beter zijn, dat onze merxschen eerst hun bijbel lazen en dien zorgden te kennen, voordat zij het oude verachten en veroordeelen en hun verlan- gen naar een nieuwe vertaling al te sterk uitspreken. Parlementaire Kalender. 7 December. Wij durven het haast niet te vertellen maar de Kamer heeft kans gezien nog een ganschen middag te beste- den aan het restant van de Arbeids- begrooting. Het debat over de afdeeling W erkloosheidsverzekering en Arbeidsbe- middeling sleepte zich moeizaam voort en was onbeschrijfelijlk mat. Dit was nu het einde van het forsche debat dat aanvan- kelijk werd verwacht. Te oordeelen naar de beoordeeling van het beleid van Minis ter Slotemaker de Bruin-e in het Voorloo- pig Verslag -men sprak van ,,-slap, con- servatief en reactionair" scheen het bij de openbare beihandeling der begrooting te zullen spa.nnein. Er waren er zelfs, die verwerping der begrooting door een „,de- mocratische" comlbinatie voorzagen. Maar het schijnt, dat de Memorie van Antwoord olie op de golven heeft geworpen, hoewel aan de voorstanders van zooveel mogelijk staatiSinmengiing op het terrein van het be- drijfsleven, vrijwel geen enkele concessie wei'd gzdaan. Hoe het zij, de stemming bij het mondelinge debat is heel wat vrien- delijiker geweest, dan bij het schriftelijke. Natuurlijk werden wel de oude klanken vernomen, dat de Minister eerste per- missie moet vragen aan de werkgevers" en ,,zij.n gezelschap niet weet te kiezen' maar de Minister liet er zich niet door in- tiimideeren en gaf te verstaan, dat de ..slechte vrienden" waarvoor de opvol- gende Ministers van Arbeid altijd worden gewaarschuwd, toch altijd dit op de socia- listische wereldhervormers voor hebben, dat zij1 de Christelijke grondslagen onzer maatschappij willen sparen en de etlhische waarde van het vrijwillig streven der on- dernemers naar goedie sociale hervormin- gen zoo hoog aanslaan, dat zij tot het nemen van initiatief op dit gebied zonder ophouden aandringen. Een geheele socia- listische brigade werd wel in het vuur gebracht om den Minister verder te trek- ken dan hij voornemens is te gaan, maar deze gaf geen kamp. Ongetwijfeld is zijm positie na deze debatten belangrijk ver- sterkt. In de avondvergadering een ouder- wetsch Waterstaatsdebat. Het ongiewoon groot aantal aanwezigen deed aanvanke- lijk vermoeden, dat vele leden naar de avondziitting waren gelokt om naar de ge- moedelijke grapjes van Minister Van der Vegte te komen luisteren. Doch het bleek, dat niet minder dan vierentwintig spre- kers voor plaatselijlke en streekbelangen moesten pleiten En toen de Minister aan het woond kwam, was hij vblstrekt niet zoo bijzonder gemoedelijk: integendeel, de sprekers werden nauwelijks door hem beantwoord, en als het geschiedde veelal in negatieven zin. Na middernacht ston- den voor de artikelen nog achttien spre kers ingeschreven. De Minister verklaar- de alles nog eens te zullen nalezen en te overwegen. Belangrijker was ongetwijfeld de korte vergadering van de Eerste Kamer, waarin besloten werd het Belgisch Verdrag in de afideelingen te onderzoeken. Doch dit ge- sdhiedde niet dan nadat de heer De Zeeuw uiting had gegeven aan zijn erger- niis over het feit, dat de Regeering het wetisontwerp niet had ingetrokken, nadat het met zoo geringe meerderheid door de Tweede Kamer en tot zoo duidelijke ont- stemming van het Nederlandsche volk was aangenoimen. De grief k'lonk niet heel aangenaam voor den partijleider van den heer De Zeeuw, die in de Tweede Kamer den uitweg, welken de motie-Marchant bood, heeft versperd. De behandeling van het tractaat in den Senaat zal voor de Tweede Kamer misschien niet erg prettig zijn, maar het volk heeft er recht op, dat bij een eventueel veto de Tweede Kamer het vonmds ooik officieol fihuis gestuurd krijgt 8 December. Financien. Vele bekende onderwerpen passeexlden wederom de revue, waarvan als een der belangrijikste kan gelden het feit, dat de jongste buitengewone verhooging van den gedisfiilleerdaccijns niet beantwoord heeft aan de verwachting die de toenmalige Regeering van dien maatregel meende te mogen koesteren. Sedert 1921 is de op- bxengst van den accijns sterk achteruitge- gaan; bedroeg zij in dat jaar f 61 millioen, dit jaar zal de f 45 millioen nauwelijks worden gehaald. Doch daarenboven heeft de accijnsverhooging de fraude zeer sterk in de hand gewerkt, zoodat zij i^ ge- worden een bron van demoralisatie der bevolking. De fraudeurs de heer Staal- man wees er terecht op worden voort- durend brutaler in hun optreden; in zeer ruime mate en niet eens al te geheimzin- nig wordt het heirnelij'k gestookte of over de grens gesmokkelde te koop aangebo- den. Een flinke verlaging van den accijns zal niet medebrengen toeneming van het verlbruik, zeker niet van het misbruik, maar wel vermindering van de fraude. Vandaar, dat vele drankbestrijders een- stemmig van oordeel zijn, dat de exorbi tant opgevoerde accijns niet alleen een be langrijk nadeel voor den fiscus is, maar bovendien een zedenbedervenden invloed oefent op de bevolking en het gebruik van minderwaardige dranken bevordert, en de vollksgezondiheid wordt geschaad. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN als gevolg van Weersinvloeden of Arbeid maakt men spoedig weder gaaf en zacht door Inwrijving met Doos 30, Tube 80 ct. INGEZONDEN MEDEDEELIN GE*? EERSTE KAMER. W egenbelasting. Verschenen is het Voorloopig Vtrs-lag over het wetsontwerp betreffende het heffen van een beiasting en treffen van verdere voorzieningen ten behoeve van openba:e verkeerswegen te land. Algemeen werd instemmii g betuigd met het dcel van dit ontwerp. l'aarom wa^en <e!e leden bxreid, zich neer te iegg n bij de wijze waarop in dit ontwerp wordt ge- tracht, de middelen voor de verbetering der cpeDbare verkeerswegen te vinden, of- schoon zij van oordeel waren, dat die grcote onbillijkheden nut zich medebrengt. Enkele leden begrepen Diet, waarcm in- dertijd de tollen zgn afgeschaft, a's er nu weder in ande en vorm speciale bpdragen voor orderhoud van wegen moeten worden gevraagd. Andere lrden daarentegen juich ten de afscbaffing der tollen toe, in verband met het moderne snelverkeer. 1l tusschen vrregen vele leden zich af, of de vrx egere tolheffiDg niet billjjker werkte dan de tbans voorgestelde belastingen. Wat betreft de nieuwe beiasting der motorrijtuigen, achtte men het o m. niet juist, dat als maa'staf het gewicht van de auto wordt genomen, inplaats van ook rekening te houden met het aantal afge- legde kilometers. Biertegen werd ander- zijds betongd. dat de gewichtsmaa'staf de meest juiste is. Een andtr bezwaar we;d gezien in de meervoudige helSDg van au'omobie'en. Eenige leden beireurden dat de paarden- tractie in de belastir g niet is betrokken. Andere leden konden dat gevoelen niet deebn. Ook tegen \ormiDg van speciale fondsen uit de op' rengsten van bepaalde bestemmingsbe'as'ingen wxrd bezwaar ge maakt. Daartegenover werd opgemerk, dat het hier alleen geldt fond-vormug door afzonderlijke bonking. Al het gp'd zal in de a'gemeene schetkiit vtorden gestort. Eenige leden achtbn het wenschelijk, dat in het W<gerfonds al'e belastingen op auto's werden gestort en zij vroegen in dit verband een opgave van de totaal bedre.gen d e uit de persor eele belastir g ten aanzien van auto's worden gelnd. Ook ach ten zy het een gr< ot b'zwaar, dat de cvergangen over de groote rivieien voor rekening van het wegenfonds worden gebracht. Een der leden acbtte het feit, dat naast een primair net van 3000 K.M. op een secundair net van slechts 2000 K.M. zou moeten worden gerekend, een vergissiDg van verre strrkking. Yoorts zouden o.m. de voor Noord- en Zuid-Holland genoemde weglengten niet juist zijD. Yerscheidene leden waren van oordeel, dat door de wijziging van het karakter der Rjiwielbe'asiing de eebruikers van rijw'elen onbi lijk worden bejegend en dat de ze zoo spoed g mogelijk moet worden afgeschaft. Andere leden merkten op, dat er toch ook meer en meer spec'ale rijwielpaden worden aange'egd en wegen worden verhreed. e-ven- zeer in het be'ar g van do wiehijd' rs, terwijl de rijwieibe'asting weinlg drukkend is. HET NEDERL. BELGISCH VERDRAG. De afdeedingen van de Eerste Kamer hebben beroemd tot rapporteurs over bet wet ontwerp tot gro'dkeunng van het Nederkndsch-Pelgisch Yerdrag d0 bre'en Briet (a r Westerdijk (v.d De Savornin Lohroan (c.h.), Polak (s.d.a p.) en Van den Bergh (v.b DE MA1LB00TEN VAN DE ZEELAND. De mailbooten van de maatschappij Zee- land zullen, te begit nen op 1 Januari, in plaats van naar Folkestone, naar Harwich varen. EEN BUITENPLAATS VOOR OUDEN VAN DAGEN TEN GESCHENKE AANGEBODEN. Een parficalier heeft aan den heei G. van Roekel, secrttaiis van den Armeniaad te Arnhem, een buitenplaafs ten geschenke aangetodeD, gelegen in de omgevirg van Zutphen, ten einde deze te bestemmen voor een tehnis voor ouden van dagen uit den beteren stand. Het gebouw bevat ongeveer dertig kamers. Het hevindt zich in zeer goeden staat. Met eenige kleine wijzigingen zal het voor het doel, waarvoor her bestemd is, kunnen worden ingeiicht. Veert g per sonen zullen er in kunnen worden verpleegd. Om het huis is een boscb en een wandel- terrein aangelegd ren eenige hectaren groct. De buitenplaats ligt in een rusiige omgeving. DE TYPHUS TE BREDA VRIJWEL GBEINDIGD. De typhus te Breda en in de omgeving kan tbans als gceind gd worden beschonwd. Te Breda ligt nog slechts een patient in de barak. Ook in Princenhage is de toe- stand vrjjwel normaaL Daar zjjn nog twee patienten. Er zullen geen officieele op- gaven meer verHnkt worden. TER NEUZENSCHE COURANT Ljiijgiiij<jMwr^TwinTrin~Bir*n'TiPii'P'ii i t Duitemana j per j iuaauucii uauw

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1