ALGEMEEN N1EUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. KWATTA5.^- 8000, Maandag 6 December 1938 ?Se Ja feuilleton. Een vervolging in Thibet. VOLLEMELK-REEP PUROL AB0NKLMENTSPRI1S; SiWNENLANP. Beter danOoed: DE BESTS Schrale Lippen rJa™Stanc. bij vSXg"°' T'j rr Dit blad verschilnt iederen Maandag-, Woensdag- en Parlementaire Kalender. 2 December. Het was een welkome af- leidiing, clat de saaie en op zichzelf on- vruchtoare beg roo ti ng sd ebatten heden werden afgewAsiseld door meer practiseh Werk. Zoo mi en dan wordt onder de aaninaxugige kleinere wetsontwexpen op- rutaing gehouden, en in strijd met de ge- woone wend er ditmaal vrij lang over gediscussieerd. Een dezer ontwexpen betrof de afschaffing van de speelkaar tembelasting. De motieven welke tot deze afschaffing kiden, zijn bijzonder leerzaam. Aanvanke'iijk was deze hefting op twee ton qeraamd, docih zij bracht nauwehjlks de helfit op, omdat de frauduleuze rnvoex van ongestempelde speelkaarten aliengs zulke atmetingen heeft aangenomen, dat de theimelijke ver'koop den geoorloot- den qeiheel verdringt. Daaxdoor is een on- houdbare toestand gesdhapen, waar lj men slechts de keuze heeft tusschen af schaffing der belasting of verscherpmg d'er bepalingen, die haar hefting kunnen verzekeren. Terec'ht deinst de Regeering ervoor terug om voor deze betrekkehjk gerinqe opbrengst uitgebreide maatrege- len te nemen, die een behoorlijk toezic verzekieren. Zoo is deze impopulaire be- lastfcinq bezweken aan de ziekte, welke alien te hoog opgedreven belastingen eigen is, wanneer onbdiuiking met al te In optiimiistiisohen zin beantwoordde Mi raster Kan een desbetreffende vraag van den heer Lovink, inzake de bonding van Ameriika tegenover onze bloemboilen. Wellicht staat deze mildere bonding in veriband met het feit, dat in Amerika zeM (men denke aan het manifest der banikiers) het verzet tegen het protectio- nisfcisdhe tariefpolitiek steeds sterker W<Een niet bijzonder scfeitterend figuur heeft de Kamer gestagen bij een wetsont- werip, strekkenide om in navolqinq van e venmiindering der wachtgelden oo e toe lagen aan de gewezen axrondisse mentsscihoolopzien e r s te verlagen. De JVli raster had dit ontwerp ingediend rnge- voliae de nadrukkelijken wensch, door de Kamer op 29 April uitqesproken. De com- miissde van rapporteurs, had medegedeeid, dat in de afdeeling. „zeer vele leden zich met het ontwerp konden vereenngen, maar thans bleek de meerderheid ertegen ge- leant. De bonding der Kamer verdient weiniq bewondering en terecht merkte ae heer Beumer op, dat zij door dit votmn erlkende, op 29 April geslapen te hebben. Aan het slot van den midd'ag werd de behandeling van de Arbeidsbeg rooting weer hervat, terwijl het eerste deel van de avondvergadering was gewijd aan de at- doening van het restant der ustitiebe- □rooting. Het was reeds bijna madder- naoht toen Minister Donner zijn plaats achter de groote tafel kon inruimen voor den Minister van Waterstaat. De meuw aanbrekende dag was n.l. gewijd aan de behandeling van de Postbegrooting, t-r moest nog een heel sprekerslijstje worden afgewerfct; de redevoeringen leken alien weer als twee dmppels water op die van eenige maanden geleden, en toen de Mi nister tegen wee uur aan het woord fewam, kon ook hij voortdurend naar zijn vorige begrootingsredevoering verwijzen. 3 December. De afdeeling Volksqezond- heid en volkshuisvesting van de Arbeids- 6eqrooting bracht een groat aantal sPre" keirs in het vuur, .doch ndeuwe gezichts- punten werden met geopend. Er was meer aandacht voor bet levendig gesprek, dat Minister Kan zeer geruimen tifd had met den heer Van der Sluis, den burge- meester van Goor. Gelijk de Minister in zijn antwoord op een sohriftelijike vraag had medegedeeid, heeft hij onlangs dezen burgemeester nuttige wenken gen even over den eerbied, welken n burgemeester aan de gestelde machten verschuldigd is, en heeft' de heer Van der Sluis, zich voor deze wenken ,,ontvankelijk en erkente- lijik" getoond. Dat de heer Van der Sluis in dit gesprek weinig ,,erkentelijk!heid zal helbben getoond voor de openlijike te- rechtwijzing, welke hij van den Minister heeft ontvangen, kan wel worden afge- leiduiit de mondelinige vraag, welke op het gbb'ruiikelijike vragenuur heden door den heer Vliegen werd gesteld! Naar het Engelsch van OTTWELL BINNS. 63) (Vervolg.) Op bevel van Nima begon het afdalen naar het dal. Onder het voortgaan zoch- ten ze naar leen qeschiikte plek om te kam- peeren. 't Was avond voordat hun zoe- ketn beloond wend; toen vonden ze een kleine hut, gedeeltelijk van steen, waar- schijnlijlk de verlaten woonstee van een kluizenaar of de pleisterplaats van een herder van beng'kudden. In de hut zagen ze een voorraad drogen yak-mest, een kostbare vondstNirna begon, geholpen door zijn knecht, onmiddellijk aan het stoken van ene vuurtje; Janet en Craydon waxen verimoeid tegen d'en wand gaan zit- ten en keken nu histeloos toe. Sherring- «on ging na een alaemeene opruiming, die vlo-tvan s tap el liiep doordat hij alles wat hij kwijt wilde zijn, eenvaudig buiten de hut deponeerde, naar buiten om den om- Ircik te verkennen. Hij keek om zich been. Boven de ihut was een klein plateautje, dat een onbelemmerd udtzicht beloofde. Vol moed begon hij te klimmen, zondbr te mer- ken dat Craydon eveneens naar buiten gdkomen was en hem van zijn plaats in de sneeuw vliaik voor de deur met valsah-toe- gekne^en oogen stond te beloeren. Craydon wachtte af, tot Sherrington acihter een paar rotsblotkken verdwenen was, dan, na een blik achterom om te ziien HET NEDERLANDSCH-BELG1SCH TRACTAAT. Vrgdagmiddag Lwam de Amsteidamsehe Kamer van Koophandel in bu.tengewone vergadering hgeen ter b-handeling vt.n een aan de Eerste Kamer te richten adres inzake het ontwerp van wtt tot goedkeuring van het verdrag-Nederland-Belgie. De heer Asscher achtte het adres niet scherp genoeg gest Id en was van meer ing dat daarin niet tot uiting kwam wat ten aanzien van het verdrag onder de Amster- damsche bevolking leeft. De vriendsehap met Belgie wordt door dit verdrag g-kocht. De stemvei houding in de Tweede Kamer acht sprtker niet in overeenstemm ng met de gevoelens van het Nederlandsche volk en een gevolg van door leiders van eenige politieke pattijen uitge- cefenden drang. Met algemeene stem men werd daarna het concept goe^gekenrd en tot verzending daarvan besloten. HET WERKLOOZEM VkAAGSTUK. JSlaar Het Volk" verneemt, heeft minister Kan een biief gezonden aan de bmgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, om ter depaitement van binmn- lendsche zaken een besprekirg te houden over de oplossing van het werkloozenvraag- stuk. Bij deze conferentie zullen ook tegenwoordig zijn de wethouders dier ge- meenten onder wier afdeeling de werkloos- heidsvoorziening ressorteert. TEGEN HET NED.— BELG1SCH VERDRAG. D or 68 hoogleeiarenenoud hoogleeraren der Universiteit te Utrecht is tot de Eerste Kamer een adres gericht, waarin bezwaren worden geopperd tegen ongewjjzigde aan- r.em ng van het Ned.-Belg sch verdrag. LANDELIJK COMIT^ VAN ANTI-REV0LUTI0NNA1REN Te Middelburg hebben de heeren Mr. L. van Andel, S. Brandsma, S. Caljouw, H. Dronkers, W. A. den Hollander, Chr. Hondius, Dr. K. Huizinga, A. D. Littoojj, A. de Neeling, J. Olthoff, dr. E. Scbeps, of hij ook beispied werd, volgde hij zijn vijand. Heel voorzichtig sloop hij voort, telkens als de man voor hem uit achter de rotsibloikken vanidaan kwam, dook hij naar omlaag en op de een of twee keer blijven staan van den Engelschman om den om- trek te verkennen reageerde hij door vlug tusschen de rotsen weg te kruipen. Op dat oogenbliik kwam Janet Craydon de hut uit. Met haar eenen voet nog op den drempel bleef ze staan en keek rond. Dat omkijlken van Husky had haar aanidacht getrokken; i em and die niets kwaads in den zin had keek niet zoo scbidhitiig; daarom was ze naar buiten gekomen om hem na te gaan. Het duurde een paar rminuten voordat ze de beide mannen op het pad tusschen de rotsen idoor ontdekte, maar bij het zicn van Cravdons eigenaardige manier van doen dan sloop hij een tijdlang in ge- bogen houding voort, dan idooik hij opeens achter een van de rotsen weg ging zonder een oogienbliik te verliezen hen bei- den ac'hterna. Na een meter of vijftig langs het vrij stenk stijgende pad kon ze Sherrington niet meer zien, maar Craydon zag ze wel en zijn geheimzinnig wegknui- pen en vooritsluipen maakten haar zoo angstig, dat ze zonder aan voorzidhtig zijn of aan het gevaar van te groote ver- moleidb-eid op zulk een hoo^te te denken met inspanning van alle krachten probeer- de vlugger vooruit te komen. Na een paar maal slippen gleed ze over een scherpe rotspunt uiit, die verxaderlijk maar even door de sneeuwlaag aan het oog ointtrokken werd en, rolde een twint-ig meter de helling weer af. Half verdoofd door den schok stond ze op, sloeg de sneeuw van haar korten tweed-rok en be- [NGEZONDEN MEDEDEELINGEN Vraagt KWATTA-SPECULAAS H. R. Struve, J. A. Vntregt, 0. Weeda en R. van der Welle, alien anti-revolution- cair, zich verbonden mede te werken tot het vormen van een lande'ijk comt'e van anti-revolutionnairen, hetwelk zich zal wend» n tot onze vertegenwi ordigers in de Eerste Kamer, om hen te wijzen op de groote b-langen, inzake het Verdiag Neder- land-Bflgie, die aan de orde zijn en beD te verzoeken kon het zijn, rekeniDg te houd n met de door duizenden onzer ge- voelde bezwaren. „De Z." HET NEDERLANDSCH-BELG1SCH VERDRAG. Het Eerste Kaaaerlid de Veer heeft den Minister van Buitenlandscge Zaken en van Watcstaat de volgende vraag gesteld: Gedeputeerde Sta'en van Z-eland hebben bij brief van 26 November 1926 aan de Provinciale Staten meegedetld, dat zij gemachtigd zijn, de adviez°n, door dit college aan de regeering uitgebracht met betrekking tot het verdrag met Belg e, vertrouwelpk ter inzage te leggen voor de leden der Provinciale Staten. Zijn Hunne Excellences bereid, kedoelde adviezen fhans ook zoo noodig ver- tiouwelgk ter inzage te leggen voor de leden der Eerste Kamer? De Christelijk-Historiscte fract.e uit de Staten van Z-eland heeft aan de Cbr.-Hist. fractie der Eerste Kamer een brief ger cht om er op te wijzen, dat aanneming van h» t verdrag niet in het belang van ons land zal zijn. De beeren S. P. van Eeghen, oud-voor- zitter der Kamer van Konphandel en Fa- brhken, Jan ter Haar Jr., weihocder der gemeente, H. W. van Marie, koopman, Jhr. W. H van Loon, koopman, Mr. N. W. Pos'humus, hoogleeraar, Ed. Heldring, voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabriektn, Mr. W. A. Bongr-rs, hoogleeraar, mr. Paul Scholten. hoogleeraar, Mr. W. J. We3terwoudt, directeur der Natiorale Schelde, vcorkomende in de inte pretatieve memorie, worden teruggenom n. Daartegenover zou dan door Nederlaid, het Belgische standpunt inzake de Wielingen kunnen worden aanvaard. Dit zou aldus airessanten, ongetwijfeld beteekenen het brengen van een nieuw zwaar ffer door Nederland, maar daannede zou dan ook ditmaal verkregen worden, dat het verdrag in voor Nederland gunstigen zin ten aanzien van twee onderdvelen werd giwijzigd waartegen hier te lande onoverkomelijk bezwaar wordt gevoelt. Het zou ongetwijfeld in horge mate wenschelijk zgn de twee nete'ige punten, Wielingen en oorlogsschepen, die vroeg of laat tot politieke wrijv ngen en zelfs tot militaire conflicten zouden kunnen leiden, voor goed te regelen. Het openlaten daar van is een der grootste gebreken van het tractaat, dat bedoelt de rechlsbetrekkingen tusschen Nederland en Belgie definitief vast te leggen. Dat de oplossing van het Wielingen- vraagstuk niet overeenkomstig orze histo- rische aanspraken zou g< schieden, is zeker als een bezwaar teg< n bet ontwikkelde denkbeeld te beschouwenmaar, naar de gegeven, voor Nederland nog altijd zou bijjven een belangipk offer, maar, gelijk gezegd, naar huji overtuiging zou deze vt el mir.der onaannemelpk zijn dan het tractaat gelijk bet luidt. Zg vreezen niet, dat een eenvoudige ve r- werpirg zonder meer, ons land in inter national? moeiljjkhedeD zou kunnen brengen. De afstamming zou slechts een incident vormen in de reeds geruimen tijd loopende onderhandeli? gen en in verband met den a'gemeenen Euiopeeschen toestand een eel minder ernstig ircident dan het afbreken van de besprelingen door Belgie in 1920. Wat zou Nederland kunnen overkomen op grond van het feit, dat een der beide takken van zijn volksvertegenwoordiging verklaarde, zich niet in alien deele te kunnen vereenigen met de eerste corcrete oplossirg van het Nederlardsche-Btlgische probleem, die haar wordt voorgelegd Wel zou een afwijkend votnm dei Eerrte Kamer teleurstelling misschien zelfs t jjdelijke ontstemming in Belgie wekken. Zco mc- gelgk ware dit te vooikcmen en irdien dezelfdertgd bleek. dat weliewaar de Eerete Krmer ten deze stellig in overeen- stemming met de volksovertuigir g in ods vaste overtuiging der ondergeteekenden land - op de twee genoemde punter. (Kanaal j-i. iu«,oari viin ilnn I Mnprrliik en Belcische oorlrcsscheren) zou dit een veel geringer kwaad zijn dan de aanneming van het tractaat in orge- wgzigden vorm. Ook voor ons nationaal gevoel schynt het tens'otte gemakk-lyker ors desnoods neer te leggen bjj de Belgische aanspraken op een strook buitenwater, dan te moeten du'den, dat op ors territoir en nrg wel gedeeltelyk op onze kosten, een kanaal wordt aangelegd, dat onvern ijdelijk den bloei van onze groote koopsteden en daar- door de volkswelvaart zal schaden. Ook de vergaande concess es anderzijds inzake de Sche!de, het afstand doen van het beheer over de li-ier en hit uitscha- kelen van het Nederlandsche civiel-, straf- en politierecht ten aanzien 'an het voor- Eaamste verkeer, dat zich daarop beweegt, eischen een heel wat grooter overwinning op ons nationaal zelfbewustzijn, dan het torgeven in het Wielirgen-vvaagstuk. Men zie riet voor' ij, dat het bij dit laatste gaat om de erkenning onzerzijds ten aaDzien van het betwiste watergebied van den algemeenen volkenri chtelpken regel betrefifende de territorial wateren, terwijl ieder van de in het tractaat ge- regelde concessies inzake het Scheldiregiem in den grond beteekent het prijsgeven van een recht, dat Nederland naar bet volken- recht onbetwistbaar toekomt. Men mag zich dit en nog zoo veel meer, dat het tractaat ons zal opleggen, ter Hvpotheekbank, dr. Ph. Kohnstamm. hoog- wille van een go de verstandhouding met i _nA PloTTroo 1 Rplaif? oretrnosten. waarom zou dan sl'.een leeraar, alien te Amsterdam A. Pleyr es, industiiee) te Haarlem, Mr. R. J. H. Patyn, oud-lid der Tweede Kamer, G. F. Tydeman, gep. vice admiraal, W. C Smit, gep. vice- admiraal, alien te 's Gravenhage, hebben een adres inzake het verdrag met Belgie gericht tot de Eerste Kamer. Zij betoogen daarna de werschelijkheid, dat alsnog de onderba' delingen met Belgie worden heropend op dezen grondslag, dat de bepalingen betreffende het kanaal Ant- werpenMoeidjjk uit het tractaat vervallen en dat de Belgische reserve ten aanzien van de raait van oorlogsschepen op de gon weer met nieuwen moed te klimmen. Craydon was nu eveneens uit het gezicht verdwenen, maar in de versch-gevallen sneeuw van dien nacht, was het dubbele spoor duiidelijik zichtbaar; om haar doel te berei'ken behoefde ze het gebaande smalle pad1 maar te volgen. Na een kwaxbier van hardndk'kig in een snel tempo klimmen had ze het ihoogste punt bereikt. Het zoogenaaim.de plateau, dat van hun kamp-iplaats af gezien vrij klein leek, bleek een groote platte heuvel- I nug te zijn, een veld van sneeuw, vlak, be- halve, waar groote fantastisdh gevormde sneeuwikransen rotsen eronder deden ver- moeden. Aan den t eg en ov erg est eld en kan-t van het veld stond Sherrington, een groote donikene gestalte, tegen het grauw van de ludht en de sneeuw van de om- rtingende bergen. Craydon was echter nergens te zien, wat haar meer beangstte dan wanneer ze hem fcussdhen de sneeuw- hoopen had zien voortsluipen. Nu ze een oogenblik stil stond, voelde ze hoe sdherp koud ihet was. De wind streek over den top been, van Sherrington naar haar toe; beroepen kon ze hem dus niiet. Gedreven door een gevoel, dat er iets niet in orde was haastte ze zich langs j het enkele spoor, dlwars het sneeuwveld over. Maar ze was nog niet halverwege, toen ze achter een groot besneeuwd rots- blok, geen 6 meter van de onbeweeglijike gestalte vandaan, Craydon te voorschijn zag komen. Hij ldep voorovergebogen als'of hij zich zoo klein mogelij'k wilde maken; in die houding sloop hij naar den anderen man toe. 't \Vas zoo duidelijk te zien, dat hij defcs slechts in den zin had, dat Ja.net het uitgilde van angst, Belgie getroosten, waarom zou dan slleen een toegeven in het Wielingenvraagstuk onze eer te na komen, zelfs ind'en daar tegenover belangrijke concessies van Belgie zouden staan Waarom zou Nederland's grooimoedigheid, waarop de Minster van Buitenland-cbe Zaken in de Tweede Kamer een zoo patbetisch beroep deed, moeten uitgewerkt he'ofen, als het ge'dt het behouden van de beschik- king in oorlogstijd over een tweede vaa-.geal van den Scheldemond De ondergeteekenden twijfelen er niet aan, dat een regeling als door hen in overweging „0Nick Nick!" Haar stemgeluid stierf in den gierenden wind weg. Ze zag Craydon zich op- nicibten en opeens, met zijn armen gestrekt op den niets vermoedenden man toesprin- gen; het volgende oogenbdk schoot zijn slacihtoffer zonder een kreet over den rand en verdween in de diepte. Meteen keer- de Craydon zich om en zag Janet, die tel kens stxuikelend over het sneeuwveld kwain aanrennen. Zijn lichaam verstrekte de houding van dat oogenblik; onbeweeg- lijlk bleef 'hij staan kij'ken naar die hard- loopende meisjesfiguur, de onverwachte getuige bij zijn misdaad. Maar bij haar naderbij komen, kreeg hij opeens weer het gebruik van zijn leae- maten terug. Zonder te denken, dat hij mal deed begon hij eveneens maar in tegenovengestelide nichting, naar het pad langs de helling toe te loopen. Zoo gin- gen ze elkaar op een afstand van nog geen drie meter voorbij. Janet zag Craydon s gezicht, verwrongen, asch-igrauw, met groote starenide oogen, het gezicht van "een man die alles op een worp gezet heeft en idlie weet venloren te hebben. En hij zag een smal, fijn gcizichtje, krijtwit van angst met zwarte, wijd opengesperde oogen en hij hoorde, hoe ze hem in't voorbij loopen hijgend van vermoeidlheid toeriiep: ,(Moordenaar, die je bent!" Cravdon bewoog zijn hoofd, alsof hij een slag wilde afweren, maar hij bleef in de- zelfde dolle vaart voorithollen. En zonder hem een blik waardig te keuren worstelde Janet door de sneeuw heen tot ze zich op de plek bevond, waar ze Sherrington had zien staan. Vlak voor haar viel de berg- wand bijna loodrecht weg. maar iets meer Moerdijk en Belgische oorlrgsschepep) wjjziging van het tractaat onveim^delflk achtte. doch tevers dat men hier te lar de eventueel bereid zou zijn, in het Wielirgen- vraagstuk aan de Be'giscfce_ weDseben tfgemoet te komeD, dan zou uit den aard der zaak de indruk in Belgie veel minder orgunstig zijn dan bij eenvoudige ver- werping van het tsactaat. De mogelijkheid schgnt geenfzins uit- gesloten, dat de openbare miening een dergelijke oplossirg van de hargende ge- schilpunten zelfs bevr< d'gender zou achten dan de thans voorgedragen regeling. Wat hiervan zg, in ieder geval zru Nederland voor ieder onpartijdig beoor- deelaar het bewijs geleverd hebben, dat het ter wille van goede internationale betrtkkiDgen tot zco groote ffers aan Belgie bereid is als 7ijn overeen te brengen met zjjn natiora'e waardigheid, zgn veilig- heid en zijn rechtmatige economische fe- langen. Adressanten beslniten In dit historisch oogenblik ziet de natie met spanning, dc ch met vertrouwen op naar de Eerste Kamer, van welke zy verwacht, dat zp hear het onheil zal besparen, zich dit tractaat in zijn huidigen voim cpgelegd te z en. De ondergeteekenden spreken de hoop uit, dat het aan de Eeiste Kamer moge gelukken een uitweg te openen, waarlangs de hangende vraagstukken op vcor beide landen eervolle en bevredigerde wijze kunnen worden opgefost. Wellicht kan dit geschieden op de wijze als hiertoven aacgegeven. INGEZQNDEN MEDEDEELINGEN Ruwe Huid, Springende Handen, Winterhanden, Wintervoeten en Huidwondjes geneest men snel met Doos 30-60-90, Tube 80 ct. naar beneden ging het rotsige vlak over in een 'besneeuwde helling, die in een niet steile glooiing vender liep tot waar de snelvallende duisternis een verdex ver kennen omnogelijk maakte. Met iets stars in haar oogen zocht Janet de benghelling af. Nergens bewoog zich iets geen enkel geluidbehalve het loeien van den wind was er te hooren. Wel zag ze een diepe voor in de sneeuw, alsof er een slede naar beneden gegleden was, maar behalve dat wees niets erop, dat zich daar, geen tien minuten geleden, een drama afgespeeld had. Als een wan- hopigie riep ze Sherrington's naaim, twee, drie maal achtereen: ,,Niok! Nick! Nick" Met elke zenuw gespannen, luisterde ze of er missdhiien uit de grauwe duisternis in de diepte voor haar een geroep, een en kele kreet opklonk. Maar ze hoorde niets. De absolute stilte werd door niets ver- broken. Nog eenmaal probeerd'e ze het. eveneens zonder resultaat. Toen keerde ze zich om en begon hard loopend den terugtocht. Om de paar passen slipte ze; een keer gebeurde het zelfs, dat ze met haar voet acihter een rotspunt bleef haken en met een doffen smak in de dikke laag poediex- sneeuw terecht kwam. Maar het volgen de oogenblik was ze alweer overeind en liep ze hijgend, slippend1, struikelend voort, het pad af naar de hut. Eindelijtk had ze j het kleine gebouwtje bereikt; buiten adem met een gezicht vertrokken van opwiniding en angst vloog ze naar binnen. reclht op Nima af die nog gebogen voor het vuurtje van yak-mest stond. (Wordt vervolgd.) NEUZENSCHE COURANT r\ r/ denKDeeia te ue&unuuyvtu maai, 0 0 V\ e3terwouut,, uireeieui uei xiab.uia.o i --- ,f j.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1