ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. •Mo. 7998. Woensdag 1 December 1926. 66e Jaargang. □RdNXWET HINDERWET. Hinderwet. HINDERWET, Een vervolging in Thibet. ABONNEMENTSPRIJS: FEUILIiETON. 8IKMNLAND, 8 U I T H L kn P, Voor binnen Ter Neuzen /1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post '6,60 per jaai Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetaling. Olt is lad versch lint lederen IWaandatf-, Woensdag- en Vrljdatfavond. Naar het Engelsch van OTTWELL BINNS. 61 Vervolg.) ,,En Husky?" vroeg ze aarzelend. „Waar is dieis die goad aangeko- men?" ,Ja", giaf Sherrington kortaf ten ant woord. „Zooeven is hij nog buiten ge- wleest, met onis voor de poortHi] bratk zijn ziin af om opeens, vasfcbeslote.n te vragen: .Janet, is het waar, wat Nima me verteld heeft, idat jullie, jij en je neef, omderweg van plaats verwisseld bent?" Met lets in haar oogen alsof ze tegen haar zin tot antwoondan genoodzaakt wertd, knikbe ze. Groote Gad!" viel Sherrington uit, ,,dam is Ihij je vooribijigleloopen!" -Hij heeft me natuurlijik niet gezien", probeerde ze haar neef nog te veront- sclhulldiigan. „De sneeuw lag al zoo diik en dan met tdien rotsigen grond ,,Nee, daarvoor is het pad te smal. Zijn yakof hij zeilf't kan niet anders of ze hebben over je moeten heensitap- pen ..Dat heeft de yak dan op zijn gewe- ten", gaf ze ten antwoord, in een laatste poging om de quaestie weg te schertsen. ,,'t Schijint, dat die dieren ook nog ver- schillende karakters hebben Sherrington keek ihaar aan. Hij voelde ZAKEL1JKE OMROEP. Naar vernomen wordt, zd met icgaDg van 1 Januari as. door het Kijk een begin worden gemaakt met radio-te efunische u:t zending van part culiere, zak lijke berichten, en wel van Sehe/t-ninxrenHaven uit. De ko ten hiervan zullen woiden berekend per gesprekseei heid van drie minuten i f een ged elte daarvan teg-n een maximum tarief van 13 per gespivkseet be d de ge- bruikers, d e gareg Id zakelijke berichten zullen dom uizmden, zullen tchter f 1,50 per drie minuten moeten betalen. Geregelde ge uuike s zijn zij, die m'nitens op drie vaste^digen per week gedurende een overeetigekonen tijdperk van mins'ens een jaar van dezen rjjks-omroep zullen ge bruik maken. Voor reke dng van den gebruiker moet een rechtstreek»cbe verbinding met hetrijks- telefoonkantoor worden aangelegd, terwijl de gebruiker ook de kosten voor bet bin nen Srei gen der geleiding m het Rjjkskan- toor zal heb en te dragem EEN AMOKMAKER DOODT VIER PERSONEN. De Menadooeesche korporaal-schildwacht van het hojpitaal te Weltevreden schoot Maandagr achf. om eeo vrouwenkwestie den sergeant-wachtcomman far,t Kiay en korpo raal Sun-eke dood. Hij sprong in de rivier om zwemtneode te vluchten Later ont moe te hij den wakker geworden gepen- sionneerd ambbnaar Leisen met diens zoon. Hij schoot Leisen dood en verwondde den zeon. De amokmaker kwam op het Konirgs- plein (Oo3t) een politie auto met zes man tegen, weifee te hulp gero 'pen was. Nie- mand in den au'o vermoedde, dat de korporaal de moordenaar was. Van vlak bjj schoot hij den p ditie-opziener Dijkstra dood en vluchtte Hjj is nog niet cenatf Mr. S. VAN HOUTEN C.S. EN DE VRIJHEIDSBOND. Mr. S. van Houten en zijn politieke vrienden hebben overwogen, dat voor een afzoniderlijk optreden bij de venkiezingem voor Kamer, Staten en Gemeenteraden een aanleiidinig meer bestaat, nu de weede Kamer-fractie van den Vrijiheuds- bond, de Liberale Staatspartij hun, op een door hem gedane vraag, het voornemen heeft te kennen gegeven, ooik in het ver volg kraohtig op te komen tegen het lijs- tenstelsel, zooals dat in de tegenwoordige Kieswet is geregelid, wellke strijid door 'die fractie reeds is aangebomden door de in- diening in April 1925 van haar initiatief- voorstel tot wijiziging van die wet. Mitsdien adviseeren zij hun politieken vrienden den Vrijheidsbond in den ver volg e krachtdg te steumen. WERKHERVATTING IN GEHEEL SCHOTLAND EN NORT HUMBERLAND. De Schotsche mijnwerkersconferentie heeft de voorwaarden der overeen'komst definiitief goedgekeurd en den mijnwer- kers instrtuctie gegeven heden overal waar dat ze maa-r wat zei, dat ze probeerde hem en zicihzelf iets wijs te maken. Husky Craydion, 'die langs haar been geloopen was alsofNeen, die over haar heen gestapt was, die haar in de sneeuw had daten liggen! Die het als een gemakkelijlke oplossinig van het probleem beschouwd had, idat de storm zijn werk overnam! Met een gezicht strak en wit van drift keerlde hij zicih tot haar. „God betere 't! Als ik er aan denik..." barstte hij doldriftig uit. ,,Nee, nee", viel ze hem wat angstig dm de rede. „Dat mag je niet deniken Husky wist niet, dat ik daar lag! Je be- g-rijpt t'och weldat zou hij nooit ge- daan hebben. Maar met dien wind en die jachtsneeuwen alles bedekt met leien diiikke wiitte laagJe kom geen meter voor je uit zienen je dacht ook aan ndietsadeem hoe je 't uit moest hou- den Ze zweeg om Nima, die na een wande- linjg over het besneeuwde voorplein dat oogienhiilk uitkoos om naar hen toe te ko men. Met een verlegen vrdemdscha'ppelijik lachje beantwoordde ze zijn joviale be- groeticng in bet Thibetaansoh, maar toen Niima op een afstand van een paar meter bieef staain, keende ze zich weer naar Sherrington en kdek hem smeekend aan. „Toezeg niets tegien Husky be- loof me dat?" ,,De kerel is waard, dat ik hem zijn nek omdiraai". ,,Zeg ja", verzocht ze met haar hand op zijn arm. ,,DenJk eraan, mijn eerste verzoeik!" Goeidals jij het wtiit!" „Bn Nima bier, zul je hem ook niets verteleini?" ,,Dat is miet meer noodig", gaf hij ten dit mcgelijk is het werik te ihervatten. In N'Orthumberlanid hebben de wijnwer- kers met greete meerderlheid van stemmen besleten de voorgestelde regeling te aan- waarden. Er is een instructde gegeven het werk terstond te hervatten. UiTSTEL VAN DE ONTWAPENINUS- OONFERENT1E Den 24sten September verklaarde de Volkenbondsvergaderirg in testemm-nmet de mo ie van de derde commissie dat de ontwapeningsconferentie „behoudens mate rieele onmogelijkbeden" voor de aanstaande Assembled zal moet n t-ijaenkomen. De materiede onmogelgkheden, waarvan deze motie gewaagde, lijkenschrijft de N. R. Crt., thans aanwezig. Een telegram uit Geneve is ons k->men vertellen dat de commissie van voor ereiding niet in Januari, maar pas in Miart zal bijeenkomen. Dit wijst op moeilpkheden bij de voorbareiding van de conferentie, wtlke men met kan negeeren, omdat de heele confereutie zocder dat men ee st-mmigheid over haar program heeft bereikt, een doodgeboren kind is. Men doelt nu in voorzichtige woorden op de waarschijnlijkheid dat zij na de Assemblee van het volgende najaar nog zal bijeen komen, maar te dien aanzien blijven wij sceptisch. De nitstelzucbt is aanwe/.ig en zal zich nog wel verder iaten gelden. Engeland en Italie hebben zich van den beginne af aan niet door de geestdrift der Franschen la'en meesleepen. Onder de groote mogendheden vinden zp slechis Duitsch and aan bun zij. Dat po- litiek en militair Duitschland voor alge- meene ontwapening zjjn, is z^ker, maar de s'eun van het Duitsche militaire element voor het denkbeeld zal altijd in een ver- dacht licht komen, a's men uit allerlei aanwijzingen en incidenten (het conflict met von Seeckt, de handleidmg voor de officieren van de rgksweerbaarheid. het Zrz.Tmo^F'opVa'ken republiek tot het tegendeel van mor<-ele ontwapening op tracht te voeden. Juist op grond van de jongste gebeurtenissm van dien aard in Dui'schlacd moet men zich afvrsgen of de Fransche regeering nog even warm ioopt voor h-t ont«ape- ningsplan als in Sept van het vorige jaar. De rechterzijde in Frankrjjk kan er zich niet zonder reden op beroepen dat deze voorvallen een slecht antwoord zijn geweest op Briand's geestdriftige rede na Duitsch- lands toelating te Geneve en de door hem te Thoiry op touw gezette toenaderings- pogingen. Hoe de ontwapen ngsconTrtntie, zoo zij zal bijeenkomen, haar do?l zal trachten te bere'ken is volmaakt onzeker. Stel echter dat het oude plan van Lord Esher weer te berde komt van een even- redige inkrimping van de landmacht van a'le partijeu, welke de onderlirge verhou- dingen in militaire sterkte ongewrjzigd zou laten. Voor den goeden gang is dan eerste vereischte dat in geen enkel land heimelijke vo'kswapening bevorderd wordt, buiten de offireele weerwacht om. Inkrimping van oorlogsfoerustingen is alleen in een volkomen vredelievende In ternationale a'mosfeer mogelpk. Voor Europa is die moeilijk te bereiken, zoolang antwoord. „Nima vermoedt zoowat alias. Maar dat zeg ik je, als hij wist wat ik weet, dan was het uit met Huskydan giing hij Ihals over kop het eerste *.t beste ravijn inen dat zou zijn verdienide loon zijnde lafaard!' Janet keek wat verbaasd, bij Sherring ton's ongewone heftigheid. In haar opinie was het niets anjders geweest dan een voor de tweede maal takort schieten op een kribiek oog-enblik, een herhaling van de muii'lezel-episode. Maar omdat ze haar doel bereikt had de kans op nieuwe on- aangenaamheden was door Sherringtons belofte tot nul teruggebraclht bracht ze het gespreik op '.een ander onderwerp. ,,\Vaar stonlden jullie, jij en Nima, zoo- even aanldachtig naar te kijlken?" Een oogeniblik was hij in de verleidiing om niet op haar vraag in te gaan, om alles wat er gebeurd was, alles wat hij van Husky wist openhartig met haar te be- spreken. Maar dan kwam weer de rem op dit verlangien; wat gaf 't of hij haar noode'loos onigerust maaikte? Zooals de toestand was moeiSten ze vooruiit, hoe flin- ker hoe beter! En duis lachte hij maar even en nam haar mee naar een plaats, waar vandaan ze de twee zwarte stippen tegen de besneeuwde helling koniden zien. ,,Naar die twee donkere stippen daar", legde hij haar uit. „Kijk, daar op die hel lingschuin onder dat groote, kale rotshlok". Jameit keek de richting uit waarin zijn hand wees; na even zoeken vond ze de twee stippen, die omdanks het langzame tempo, waarin ze zich voortbewogen, aan- merkelijk hooger gekomen waren. Toen vroeg ze: ,,Wie zijn dat?" Een lama-bedevaartgamcrer met zijn muiilezel iemand met dezelfde plaats de Sowjet-un'e niet alb en buiten de confe rence blijf maar telkens blijken g eft van een militante politick. De aarzelende houding van Engeland is daaruit verm e deiijk go: ddeels te verklaren. Want de Sowjet-Russi.-che politick is door en door anti-Britsch Toen sir Austen Chamber lain indertijd Krassm ontving, verteide hg deo vertegenwoora gar van Moskou. dat er gean enkel Brirsch agent in het Oosten was, die geen feiten te rapp >rteer<-n had over anti Britsche bedrijvigheid van de Sowjet regeering. De aanval op den Britschen handel in China, onder auspic en van Moskou, de algemeene staking in Engeland en die van de mijnwerkers, waarbg bo'sjewiek-che invloeden en fiuancieele steun telkens te herkennen zijn gewee-t, hebben Engeland voor millioenen ponden benadeeld. De oude tegenstellir g tusschen Engeland en Rusland, die voor den wereldoorlog in verzoening was overgegaan, is feller dan ooit herleefd. Eenredige ontwapening tcgeijjk met de andere mogendheden die hiervoor voelen, zou Engeland teg-nover het roode leger verzwakken Italie is om heel andere redenen niet ontwapeningsgezind. De irred-nta-gedaehte heeft onder Mussolini nieuw voedsel ge- kregen. Zij gaat uit naar Savoie, Nizza, Tessino, m^ar wanneer zulke namen in de internationale openbaarheid genoemd wor den, bederven zg de bet ekkiDgen met sommige bevriende mogendheden. Op den Brenner wil Italie wacht houden tegen Oostenrijk's aansluitiDg bg Duitschland. Het heeft een exparsie-program voor den Balkan, het oostelijk gedeelte van de Middellandsche zee, Noord Afrika, KleiD Azie. Al wat de Italiaansche politiek vervult is moeilijk te rijmen met ont- wapeningsdenkbeelden. Een ontwapeningsconferentie die slechts kluchtig vertnon zou zijn, is de moeite van wachten dan zich nu reeds laat voorzien. DE BELG1SCHE FRANC. Mr. G. Vissering, de president der Ned. Bank, heeft een beschouwiDg gegeven over de s'abilisatie van den Belgischen franc. De Tel. meldt daarover o.a. het volgende ,,Zeer zorgvuld ge voorbereid ngen hadden in Belgie den toestand rgp gemaakt voor de stabilisatie. Naar aanleiding van de speeulatie was het noodig, tegelijk met de aankondiging van het peil der stabilisatie, het feit van de stabilisatie ze'f mede te deelen. Daar de papierfranc voorloopig de Bel- gische munte^rheid zou blgven, deed zich de moeilgkheid vo r, dat deze papietfranc een waarde zou hebben, fe klein voor da- gelgksch gebruik Het was dus gewenscht tot een grootere rekeningseenheid te ko men. De goudfranc leende zich bier toe niet, aangezien 7 geen gemakkelijk verme- nigvuldigmgsgetal is. Men heelt toen, atdus mr. Vissering, de fenvoudige practi- sche oplossing gevord n van een nieuwe rekeningseenheid, de Belga (gelijk aan 5 papierfrancs). Het l'gfe in de bedoe'ing de Belga nader- van bestemming als wij. Hij heeft van- nachit 'ook hier geslapen waarsdhijinlijk is hij vanmorgen al heel vroeg wegge- gaan". „Ja dat moet weldat is dus de weg naar Dze-chu?" "Ik denk van weleen van de jon- gere lamia's heeft me tenmiiniste verteld, dat hij naiar het Dze-chu-klooster ging ter bedlevaart". Janet keerde zich van hem af om nog eens naar de beide bewegen.de stippen te kijiken. Sherrington en Nima volgden haar voorbeeld. Het leek wel, alsof het hun drie en erom te doen geweest was om den man niog een/maal, voor het 1-aatst, te zien, want juist op dat oogeniblik hadden man en muiilezel het hoogste punt bereikt. Ge durende een paar seconden waren ze sciherp gesifhouetteerid tegen de grijze lucht, dan begonnen beide gestalten te dalen twee, drie, tellen nog en ze waren veiridweuen. Even bleef Janet nog naar de pick staan kijken alsof ze verwa'chtte ze weer te zien verschijinen; dan keerde ze zielh naar ide twee mannem en vroeg: ,,En wanneer gaan wij?" Vanmorgen zoo gauw we klaar zijn als jij tenminste in staat bent te reizen". „Wat! Natiuurlijk ben ik in staat te reizen. Ik verlang ernaar te gaan". „Goed. Dan zal ik met Nima gaan af- spirdken; na het onitbijt zie ik je dan wel weer hier". ,,Ja. EnNicholasMet 'een bllos van verlegenihieid aarzelde ze verder te gaan. ,,Niek, liefste", lachte zij met een war- men folik in de ddnkere oogen. ,,Nick da;nzul je je belofte niet I vergetenzul je niets zeggen?" i „Neeomdat jij 't me gevraagd heb hand a's rekeciDgs'-erheid geheel in de plaats van den papierfranc te stelleu. Men mag aannemen, dat de Belga oc.k spoedig in het binnenlandsche verkeer als eenheid wordt aangenomen Naast het gn ote practkche sccces der stabilisatie staat echter moreele overw ni)ing, waarvan de beteekenis niet laag meet woTden aangeslagen. Deze overwinnirg is een tweevoudige, zoowel n 1. ten aaDzien van het binrien'and als het buitenland. Van groote beteekenis is o.a. de samen werking van een groot aantal centiale banken met de Belgische circulatiebank, waarbg aan de laatste een belangrijk crediet geopend werd. Hiermee heeft zich het ideaal van Montagu Norman, den presidei t der Bank van Engeland, verwezeDlijkt. De Belgische Nationale Bark zal van deze credieten gebruik kunnen maken, wanneer het nood- zakelijk blijft, buitenlandsche deviezen af te geven om de Belgische valuta op pei! te houden, Het beheer der onderpanden voor al de deelnemers werd aan de Nederlacdsche Bank opgedragen en is door deze gaarne aanvaard, als uitvloeisel van het ook door hear ge- huldigde beginsel van gemeerischappelijken arbeid. Bjj de uitvoering der stabilisatie heeft zich nog dit merkwaardige feit vcorgedaaD, dat, terwijl de Belga op de theoreiische goudpariteit van 175 francs in bet pond baseert, het pond spoedig ook tegenover de Belga een zwakke tendeDz is gaan ver- tooncn, waardoor hft goad-invoerpunt voor de Belga reeds is bereikt. Het goud vloeit thans naar Belgie. De verklariDg hiervan is, dat Belgie met de stabiFsatie weer vol- ledig vertrouwen heeft gekregen, waardoor niet alleen gevluchte kapitalen terugkeeren, toch tevens nieuw kapitaal in Belg:e be- legging zoekt. Belgie levert, aldus besluit Mr. Vissering, een nieuw tastbaar bewijs vsn de kracht, welke uitsaat van de stabilisatie, ingevoerd oen lana Qai uaarvcor rljp is en ophet juiste oogenblik er toe weet over te gmm. DE GEVOLGEN VAN DE §f j? ACHTERENWET IN BELGIE De commissie, ingesteld om ra te gaan welke de gevolgen zijn van de achturenwet, heeft enkele voorstellen tot wjjziging van de wet aangenomen, die er toe striken om rechtstrceksche overeenkomsten tusschen de werkgevers en de aibeiderssyndicaten met het rog op een tijdeljjke verlenging van den arbeidsdag bg toevloed van bestel- lingen te bevorderen en cm wanneer feest- dagen in de week vallen den verloren tijd door een langeren arbeidsdag in te halen. Een ander voorste! werd nrg aangenomen met het doel om cellectieve overeenkomsten te vergemakkelijken. OUDE REKEN1NGEN. Naar de correspondent van de N. R. Crt te Brussel meldt is het Rekenhof eerst thars met het nazien van een deel der re- keningen van de ''elgische regeering te Havre Ste And: esse klaar gekomen Binnenkort zullen deze rekenir gen over het e'nde van 1914 en de jaren 1915 en 1916 aan de Kamer worden overgemaakt. Daarna anders kwam hij er niet zoo qemakke- lijk af". ,.Dank je wel. Tot sitraks dam". ,,Tot sitraks, kinid". Janet liep naar de plaats waar de beide moninejr oreduldig hadden staan wachten en ging met then het klooster weer in. Sherrington en Nima s tap ten door de sneeuw naar den imgang van de mannen- afdeeling. Midden op het pleim bleef Nima opeens staan en barstte in ladhen uit. ,,Ha-ha-ha! Dank zij mijm goeden oogen loop ik me af te vragen hoe groot de rin zal zijn die ge den bla.nken lama in het Dze-chu-iklooster zult moeten betalen als koopsom voor zijn doclhter". „Nima onmogehjke heidein .die je bent", lachte Sherringiton. ..Als je je mond niet houdt, rol i'k je zonder pardon in de sneeuw". Grinnikend nam de Thiibetaan de vluchit, maar vlak voor den imgamg bleef hij, opeens weer ernsbig, staan en vroeg: ,,De aralkdrinker mag dit met weten?" ,,Mag niet weten! Ik zal me niet de moeite geven om'het hem te vertellen". De Thibetaan begon veelbeteekemer d be laohen. ,,Ook zonder dat 't hem verteld wordt, weet hij het wel. De oogen van een jaloerschen man zien seherp". ,,Laat hij zijn gang gaan", gaf Sherring ton oniverschillig ten antwoord, terwijl ze dp zoek naar hun ontlbijt, dat wel ergons kflaar zou staan, samen het klocrter binnen going en. Wordt A'ervolgd, NEUZENSCHE COURANT Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 37, juncto artikel 12 eerste lid der Drankwet, ter oper.bare kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoek om verlof voor den ver- koop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank van MARINUS RAAS, van beroep koopraan, wonende te Ter Neuzen, voor het linker benedenlokaal van perceel Nieuwediep 101. Binnan twee weken nadat deze bekendrnaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders indienen. Ter Neuzen, den 30 November 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester. B I. ZONNEVIJLLE, Secretins. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente- Secretarie terinzage ligteen verzoek met bijlagen van de Firma V. E. GALLE te Ter Neuzen, om PER- QTJNNING tot het plaatsen en inwerking brengen van een ruw-oliemotor in het perceel kadastraal be- kend in Sectie L, No. 1638. Op Maandag 13 December a s des namiddags drie uur, zal in het Gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schrif telijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie d a g e n, voor het boven- gemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kennis semen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandachl van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeen- korostig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten- einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, den 29 November 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemee ter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van de N V. Bouwmaterialenhandel xDe Hoop" te Ter Neuzen, om op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen sectie C, No. 49 27, een Tegelfabriek met 12 electro-motoren te mogen oprichten en ir. werking brengen door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 29 November 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. HUIZINGA. De Secretaris, B. I. ZONNEVIJLLE. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van de Gebr. P. en F. VAN ES te Ter Neuzen, om in het perceel, kadas traal bekend gemeente Ter Neuzen, sectie L, No. 1800, een electromotor van l1/^ P. K. te mogen plaatsen en in werking brengen door hen is inge willigd. Ter Neuzen, den 29 Nov. 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. HUIZINGA. De Secretaris, B. I. ZONNEVIJLLE. b-tf- wy-tRnynLiaa niet waard en misschien zal zij daarouT i -r _;..b yatcwBHMHBmmaMmn,, „Wat is er nu weer, ouwe jongen?" vroeg Sherrington giadulldiig.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1