ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUW8CH-VLAANDEREN. RWATTAfV De] fijne pijptabak is No. 7896. Vrijdag 26 November 1926. Q6e Jaargang. Ket begin van den Adventstijd. predikbeurtehT" ABONNEMENTSPRIJS VOLLE MELK-REEP BeterdanGoed: DE BE5TE ktNNEMLAND ct, Voor binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post JO,60 per jaar -* Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetaling. Oit blad versehiint iederen itlaandag>, Woensdag- en Vrijdagavond. - j Op den komenden Zonudaq 28 No- v em be r vangt de Adventstijd weer aan. Wg aohten het een goede gewoonte, dat iede* jaar de vier Zondagen eigienlijk moeten wij nog ruamer het zeggen, en spreken van de vier weken voor Kerst mis worden besteed aan de vooribereiding van het komende feest. Wil een feest sla-. gen, dan moet het goed worden gepre- paseend; en wij gelooven, dat hier een groot stnk ligt van het ge'heim van goede Feestvieiungen. Veel menschen denken, dat ket toch wel gaat, als men maar bij el- kaax gaat zitten en als men maar zorgt voo» de nooddge spijzen en dranken. Maar mogelijk, dat sommigen dan reeds tevreden zullen zijn, een welgeslaagd feest woffldt (het daarmede alleen nog niet; het kan zijn, dat enikelen dan krijgen wat zij wenschen, maar dan zijn hun verwachfcin- gen todh wel niet hoog gespannen en gaan hum wenschen niet ver; neen, wil een fetestviering werkelijk slagen en in alien deele den naam van „feest" verdienen, dan moet er aan de voorbereiiding veel en voile zorg zijn besteed, en zal ieder der feeslviereniden wel ten zeerste doordron- gen moeten zijn van de reden tot feest- vtertngen zal er voor de vreugd'e een miiddelpnnt moeten zijn dat aller belang- sfcelltLng tot zich treikt, en dat wezenlijk en in alien deele een miiddelpunt zijn kan. Wd straiks het Kerstfeest wat het toch oak zijn wil bijvoorbeeld zijn een feest van het Liciht, dan zal te voren in de Advemtsweken de voile aandacht moeten worden geconcentreerd op de duiistermis van onikunde, zonde en dood, waarin deze onze wereld lag gedompeld, toen het Licht verscheen. Zeker mag het wel eens met nadnuik worden geaccentueerd, dat er geen donkerder tijd in de wereld en wereldigesohiedenis gewteest is dan de tijd, waarop in het afgelegen en haast ver- scholen Palestina de Zaligmaker der wierelld geboren wend. De zonde, de zon- diglheiiid, de verdorvenheid had wel een van haar Ihoogtepunten ibereikt; er is moealijk een vendorvener wereld te deniken dan de wereld „in de dagen van den Kei zer Augustus". Men heeft niet ten on- rechte gesipnoken van den .Adventstijd der Wereld". Hoe groote verwarring heerschte er op getestelijik gebiied, ook op godsdienstig 1; de offdcieele staatsgodsddenst der ten was een zeer verward mengsel van allenlei heterogene bestanddeeflen; nietnanid wist eigenlijk meer, wat ihij ge- lootfde; men zou ook kunnen zeggen: nie- marud wist meer wat hij edgenlijk niet ge- loofde; ietdereen geloofde alles en iedereen gieloofde niets. Een ter zake volkomen betrouwibaar en kundig man als Cicero heeft zoo aarndoenlijk verklaard, dat in het Rome zijner dagen geen twee priesters eKfeamider konden tegenikomen zonder te glimlachen. Zij voelden alien, dat zij eigenlijk niiets deden dan de menschen van hun tijid (en misschien ook wel zich- eelfvoor den mal houden, Wie geloofde nog, wat hij beleed: wie geloofde nog in zijn hart en verstand de dingen, die hij misschien uitwendig nog vrij trouw in praktijk braclht? De geestelijike verwarring was dus wel tot haar toppunt gestagen, en geen der oude godsdiensten was meer in staat aan het menschdom te geven de kradht en den trooet, die men zooizeer behoefde. A1 deze reJigies waren als uitgeleefd; zij hadiden featelijk ziahzelf overleefd. Het was over- al en aan iedereen te merken: men hoopte nog en men zocht nog steeds, men was nog niet geibeel zonder hoop, maar in edgein godsdienst vond men geen steun meer. Vandaar die wanhopiige pogingien omstreeks iden tijd van Christus' geboorte om door vermenging van eigen godsdienst met sommige godsdienstige praktijlken uit andere gelooven" iets te vormen, dat en in overeenstemming was met eigien beihioeften en tegelijk iets mieuws bood. In zoo'n verwariden en verwarrenden tijd enu het gebod uit van den Keizer stus, dat de geheele wereld beschre- ven zou worden. Naar iets anders, naar lets mieuws, naar iets volikomen nieuws gang het mem- schenhart uit. De mensch had geen rust in zichzelf; eigen pogingen om dit leven te maken tot iets goeds en groots hadden telkens weer volkomen schdipbreuk ge- ledem. Men vond nergens rust en nergens volkomen vrede. Men bleef op zichzielf aangewezen, en wie het tanslotte toch weer van ziahzelf hefoben moet, komt niet blijventd tot rust nodh tot vrede voor zijn onrusfeige ziel Daarnaast en daartegen staat nu ook en op deze zijde zal evenzeer moeten Warden gelet dat de wereld nooit zoo'n geiheel heeft gevonnd als in de dagen. van Keizer Augustus. Een groote macbt omvatte en overheerschte de ge heele bekende wereld. Er mogte dan eenige overidrijving zijn te vinden an die udtspraak, dat „ide geheele wereld be- schreven zou worden" toch blijft dit INGEZONDEN MEDEDEELINGEb Vraagt KWATTA SPECULAAS er wel van over, dat alles wat ook maar in de verte op beschaafd of eentiig.szins besclhaafd-zijn aanspraak modht maken, in nauwer of meer verwijderd verband stond met Rome's madht, zoodiat, als straks Rome voor Christus en Christen dom gewonnen wordt (al gaat oOk dat natuurlijlk niet zonder slag of stoot) vanuit Rome dan machtige en ver-dcor- dringende roepstem over ,,de geheele wereld" kan uitigaan. Geen tijd was meer rijp dan die tijd voor het doorbreiken van het liciht, geen tijd was een tijd van groo- ter en meerdere mogelijkheden dan deze dagen van Keizer Augustus". Maar was het nu daarmede alleen reeds gewonnen Wij weten uit en door de ge- schiedenis wel beter. Wij weten, dat het nog eeuwen geduurd heeft voor en aleer het Christendom het pleit in Europa had gewonnen. Wat is er nog een worsteling gevolgd na den kindermoordvan Bethle hem en na de kruisigmg op Golgotha Jezus zelf heeft dat g'evoeld en voorzegd. ,,Inidien zij mij vervolgd hebben, zij zullen oo'k u vervolgen", heeft Hij gesproken. En ook dat woord is zeker wel bewaar- heid. Daar blijft altijd, ook en vooral in den godsdienst, de mogelijikheid van ver- zet, daar is een gcddelijfce kant aan het geloof, maar daar is evenzeer en geluk'kig een men'schelijlke kant. Zeker, de godide- lijike zijde staat voorop en behoort ook voorop te staan. Dit is het groote en heer- lijikie, verrasseoide en vertroostende, dat God Ihet werk deed en nog doet. Niet menschelij'ke instpanning of menscihelijk bedenksel heeft de zaligbeid (zeg dan: de kans op zaligheiid) gewrocht, dit werk is, zooals een oud lied het kernachtsip uit- drukt ,,van Gods alvermogen, van's Hee- ren hand alleen geschied". Wat geen oog heeft gezden, en wat geen oor ooit heeft gehoord, en wat in geen menschenhart ooit was opgekomen, heeft God bereid. Maar dan is en blijft daar toah altijd ook 'n menscihelijke kant. Vooreerst is daar de mensch, die rich moet widen laten helpen. Wie zichzelf helpen, wie ziahzelf zalig maken wil, wordt niet geho!pen, en wordt niet gered. Men moet gered willen worden. Het is een grappig, maar tevens aandoenlijk verhaal van dien Graaf, die trouwens in zijn eigen-wijslheid meer dwaze en domme dingen deed, en die trachtte om ziahzelf bij zijn eigen haren uit het moeras te tillen. Het eenig gevolg was: dat hij er steeds dieper in weg zakte. Of een ander voorbeeld is misschien nog teekenender: daar lag iemand in het water, iemand, die zelfs op dat oogenblik nog eig enwij s was, en die zich niet wou laten helpen'; hij wou en zou beslist ziah zelf redden, en zoo weigerde hij ter hand te nemen of zelfs maar een hand uit te steken naar een touw, dat hem wend toe- geworpen. Resultaat, eenig resultaat van deze bonding was: dat hij jammerlijk ver- dronlc. En voorts gaat ook deze arbeid1 niet bui'ten ons om. Daar gebeurt niet alleen iets voor ons en aan ons, maar daar ge- schiedt ook wel degelijik iets in ons en zellfs door ons. De redding, die den Christen geboden wordt, moet en wil zdcih in hem, in zijn binnenste, in zijm innerlijlk zijn voltrekken. Alle veruiitwendiging, alle uitwendig-'hou- den of maken van de geestelijike dingen sahaadit ontzaglijik. Het is zoo goed uit- gedrukt in het oude rijmpje: Waar' Christus duizeudimaal an Bethlehem [geboren, doclh niet in u, dam zijt gij nog verloren! Zoo is dan dit jnist de heerlijkheid van het Christendom, dat het op zeer eiqen- aardige wijze weet te vereendgen, weet te combineeren (het werk, dat van God is, en het werk dat door en in den mensch ge- schiedt. Daar kunnen allerlei betoogen worden gehouden om het goedrecht van het Christendom aan te toonen. Het chris- telijk geloof kan glansrijk doorstaan de vergelijiking met andere godsdiensten. Im- mers wat deze partieel ibieden en in altijd nog maar ikleine hoeveelheden, biedt het Ghristendom alles aan in groote mate. Men zal zeker niet verkeerd doen om eens op te houden met dat domme en van wei- nig kennis blijik gevende zeggen, dat alle godsdiensten gelijk recht van bestaan zouden hebben. Wij houden niet van een dergelijke allemansvriendschap, en geloo ven, dat er heel wat meer kracht uitgaat vain personen, die, al zullen zij zeker de waard'e van andere godsdiensten niet ont- kennen, en ook ndmmer wdllen meedoen met hen, die daarvan alleen maar de scha- duwzijiden wullen naar voren brengen, toch dankbaar erkennen, dat ons Ghris- tendbm, liever nog zeggen wij: ons Cliris- telijik geloof in voortreffelijkheid en kracht al die andere godsdiensten verre over- treft. Het begin van den Adventstijd is weer daar. Het heeft dit voor, dat wij als 't ware nog eens n streep mogen z'etten on- der het verleden. Zeker is dit niet de eerste maal, dat wij Kerstmis bewust tegengaan. Maar wij zullen t>ch, willen wij er een rechtem en echten'zegen van hebben, diit jaar moeten doen alsof wij voor het deirst die blij.de gebeurtenis tege- moet treden. Laat dan de duisternis van deze tijden, de geestelijke verwarring alom, de nog altijd weer opbruisende wrok onder volken en mensahen, ons er diep van overtuigen, dat hoognoodig is een doorlicihten van den mieuwen tijd. Laten wij ons niet op een afstand houden van diegenen, die, zij het dan ook onder an- deren naam of ander etiket, iets goeds bed'oelen of zoeken. Maar laten wij voor al uitzien met geiheiligd verlangen naar de doorbraak van het Licht, dat komende is, opdat Kerstmis 1926 ook ons vinde in kmielende houding bij de algemeene aan- bidding van het Kimdeke in de kribbe in Bethlehem's sfial. Parlementaire Kalender. 23 Nov. De belangstelling voor de bc- grooti. gshoofdstukken vermindert zieLdtr- oogeu, eo steeds sneller wordt de vaart waarmede de hoofdstukken wo. den af- gehamerd. Landbouw hield niet laug meer oper werd n g wat over de afdeeling Viisc'rerij gekeuveld, terwijl 1 ij stemming beslist werd, dat men den Mis ister gein d recteur-genera-.l van den Landbouw wil opdringen. Ook Marine leverde weimg bijzonders op d t viel te verwachteu waar twee voor- name punten van het Regeeriugsprogramma bij dit debat werden uitgeschakeld, n 1. de splitsirg der marine en de samenvoeging der beide militaire departemeDten. In- tusschen, verschillende sprekers konden niet nalaten beide pun'en eren aan te SDpden, en met came in den Christelijk- His orischen hoek bl ek het verzet ht-t sterkst. M nister Lambcoy zelte daarop uog eens zijn standpunt uiteen, maar de vrede werd niet get- ekend en de heeren bleven nog wat nagrommen. Er kwam natuurlijk een motie inzake de oud gepensionceeiden; de sociaal-demo- craten wisten d.t af te snoepen aan de vrijzinoig democraten, die zich echter niet lieten ontmoedigen en een subsidiaire motie voorstelden. De Kamer kan zich overigens de moeite van de aanneming der mcties besparen, htt zal slechts een gebaar kunnen zijn. Gelijk dit geheele begrootingsde at in dt-ze omstandgheden slechts een ge baar is. In de avond?ergad5ring werd in eenige uren de begrooting voor Buitenlandscbe Zaken afgedaan. Vermelden wjj slechts het debatje over de protectionis'ische maat- regelen in Be gie, waarop de Minister niet meer antwoordde dan dat de zaak de aan dacht der Regeering had Positiever liet Minister van Karnebeek zich uit over de erbenning van Sovjet-Ruslacd. De Regeering blijft vastbouden can den eisch van schadevergoedirg voor door Nede-len ders geleden oorlogsschade inderfijd is met de RusseD gecocfereerd, maar hun voor- waarden waren n et te aanvaarden, en sedertdien is de situatie niet gewijzigd. In de late avonduren werd nog aan Justitie begonnen. Maar de Kamer werd vrq'wel geheel leeg en daarom sloot de President maar de vergadering Het zou ook te mooi zjjn, vier begrootingshoofd- stnkken op een dag te behandelen. De Kamer is nog steeds vermoeid door de in- spannende deba'ten over het Belgisch ver- drag. Kwam er elk jaar maar voor de begrooting zoo'n verdrag 24 Nov. Bjj de voortzetting van de be- handelir g der Marinebegrooting werd het tempo wat minder vlot. Was het met de algemeene beschouwing n vrjj snel gegaan, bij de artikelen ging het heel wat trager. De reden hiervan was te zoeken in pogin gen om versihille de bedragen op de be- groo'ing te schrappen, met name 250 000 als eerste teimijn voor een onderzeetoot en 450.000 voor twee nieuwe torpedoboot- jagers. D<t is orgetwijfeld een aanmerke- ljjk (ag< r bedrag dan voor 1926 werd aan- geviaagd, terwijl dat jaar reeds een groote verminderiDg gaf, vergeleken bg 1925. Maar de Kamer maakte er korte metten mee men kan niet steeds h^tzelfde zeugen en daarom verwierp zij, zonde r eenige dis- cussie, zonder meer de amendementen De eenige d e meegingmet desoeiaal- en vrijrin- nig-de mocraten bleek de heer Braaf, die door de eersren t ij alle andere gehgenheden wordt voorgesteld a's de personificatie van het me est brute conservatisme 1 Tevoren was bij de wet op de middelen een k!eir.e discussie gevoerd over de vraag of de vleeschkeuring niet uitsluitend haar eigen kosfen moet dekken en geen bron van bela-tii g mag zijn. Minister de Geer scheen voor deze opva ting te gevcelen en beloofde radere overweging. VAN DR1E OiNDERKONlNGEN. De communistische atnslag in Indie heeft de geesten in iVederland watker geschurl, en het gebeurdd is ztker een errttige wasrschuwing op het gevaar van het com- munisme in Indie niet gering te schatten. Wel zwaar is de veran woo delijkheid van den man, die thars in tropisch Neder- land de teugels van het bewind in handen heeft en moet voorkomen, dat deze hem ontglppen. Onwillekeurig gaan de gedachten naar den moeilijken na-oorlogstgd, waarin Van Limburg Stirum din toestand (rachtte te bsheerscht-n door onvoorzichtige toe- zeggingen aan over het paard getilde volksleidtrs. Maar spoedig k'onken de sal o's van Tjimarerae, want het g'schon- ken vertrouwen van dien landvoogd had den commur istischm geest niet weinig vets'erkt. Hoe verstand'g K t was, de kiarhtige communisfenbe.-trijding uitdrukkelijk tot een punt van het regreringsprogram te maken, blijkt uit den geest van orde en rust, die heerschte tijdens het bew nd van Gouverneur Generaal Fock. Het Inland- sche volk wil nu eenmaal een bewind ge voerd door een krachtige dcch rechtvaar- dige hand. De nieuwe 'andvoogd, Jhr. de Graeff, heeft den troon te Buitenzorg bestegen onder aankondiging van een arverlicht staatkundig beleid". Zgn woorden van verzoening hebben de lnlacdsche bevolking echter niet bert ikt, bet opkomend commu- nisme plaatste zich tusschen hem en de g< zonde volksbewrging, en alleen reeds de aankondig ng van verzachte machtsmidde- len was vcor de onruststokers het sein om tot den fclotdigen aar slag over te gaan, Het is een bittere ortgoocheling voor den nieuwen onderkoning, maar tevens een aansporing om Indie te sparen voor een tweede periode Van Limburg Stirum Het zou een noodlottige periode wo: den, die de voortzetting der welvaartspolitiek in gevaar zou brengen en de inheemscbe be- volking slechts in ellerde zou dompelen INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. TER NEUZEN, 26 November 1926. LEZING OVER ADAMA VAN SCHELTEMA. Woensdagavond h eld de Geref Kunstclub „Opgang" alhier eene oper.ba:e vergadering in de Geref. Kerk. De vergadering werd geopend dcor den vooizitter, den hterL. Dieleman, met gebtd. Hij bttuigde zijn dank voor de groote be langstelling en h ette de aanwezigen, in het bijzotdt-r den spreker van dezen avond, Ds. Von Meyenfeldt, van Vrouwenpolder, weikom en teval „Opgang" ook verder in de gunst en belangstelling der aanwezigen aan. Ps. Von Meyei feldt bleek de kunst te verstaan zijn gehoor te boeien door de wjjze waarop hij de gedichten van Adama van Seheltema, dien hjj bi titelde als „Hol lands zingend hart", voordroeg. Hp teekende den grooten dicbtir vanat zgn jmgd, vol idea'isme, met zgn vnrig", opbru sende liefde voor wat in zgn oog verarukt heette, tot aan het einde van zgn leven, waarin verscbijr.t zijn laatste liederen- bunde', getulger.de van bittere ontgooche- lingen en verlangen naar den dood. Hoeveel schoons en oprech heid er ook straalt uit de gedich'en van Adama van Seheltema, toch was dims einde een sterven zonder God. Spreker steit daartegenover de godsvrucht die straalt uit de gedichten der christrlijke dichfers en dichtetessen, als b. v. een Jacque li e van der Waals e. a. Nadat de voorzitter de verdere plannen van „Opgang" voor dit seizoen had mede gedeeld, sloot deze de vergadering met dankgebed. HET VRIJE TOONEEL. Zooals uit de advertentie in d t nummer blijkt, heeft zich alhifr onder den naam #Het vrije tooneel" een groep dames en beerm die bij ve sehillende vereerigiDgen alhier reeds meermalen met veel tijval optraden, vereenigd voor de opveeting op Dinsdag a.s. in het „Coccert- en Bios- coopgebouw" van het hoogst comisch big spel //Knap Sammetje", een stuk dat op vele plaatsen in ons lard en in Belgie steeds met groot sucees is vertoond. Of- schoon nu hier in de laat.-te maanden ver- HEEREN'BAAI ryp?nt5? "fin ^Qhken sehillende bercepsgez'-lscheppen zijn opge- treden, waaronder zeer grede, is het te verwachten dat de liefhebbers toch ook nog wel belang zullen stellen in dit mcoie werk ODzer dilettanten, die naar we ver- n« men voor de mozikale opluistering wel- willend werden bgges'aan door een flink .'■ymphor ie orkest, eveneens bestaar.de uit goede dilettanten op muzikaal gebied. Een en ander doet '-oor de bezoekers ten g#not- vollen avond verwachten. Naar we vememm zal ten bat:g saldo dezer uitvoering worden geschonken aan het instrumertei fonds van het muziekge- zelschap ,De vtreenigde werkliedtn". Aan- gezien dit gezelschap altgd te vinden is i m verschillende zaken en vereenig ngen met ha^e mnziek op te ln'steren, zal dit zeker ook wel medewerken om door ten groote opkomst steun aan dezen avond te verleer en. STAATSD1PLOMA VOOR Z1EKEN- VERPLEGING. Ges'aagd voor het Staatsdiploma voor Ziekenverpleging in het Gemeente Zieken- huis te Rotterdam, Mej. J. de Jong, vroeger werkzaam in het Ziekeohuis alhier. BESMETIELIJKE ZiEKTEN Het aantal gevalltn van besmettelgke ziekten over de week van 14 tct en met 20 Nov. in de prov. Zee'and bedroeg Bu'ktyphus Heedvkenskeike 1. Roodvonk's Gravenpolder 1. Middel- burg 2, Ter Neuzen I, Oosterland5, Tbolen 1, lerseke 1. Diphtheritis Driewegen 1. ZAAMSLAG. Op 22 Nov. 11. we d door Burgemeestcr en Wethouders aanbesteed, de levering naar aan te wijzen plaatsen van 35000 K.G, grenailles en 81 000 KG. macadam 1—3. Aanr.emer werd de N.V. De Poop te Ter Neuzen voor 484. Door het bestuur van den Zaamslag- polder werd op 23 Nov. j.I. aanbesteed de levering naar aan te wijzen plaatsen in dien polder van 500.000 K G. macadam 13 en 40 000 K G. 2 4 benevens 30.00U K.G. grmailles aanremer werd N.V. De Hoop te Ter Neuzen voor 2291. Dezer dagen werd de afval van een geslachte haan aan een varktn toegeworpen met het gevolg dat het b est er in stikte en direct moest worden afgemaakt. Zondag 28 Nov. 1926. Ned. Herv. Kerk. NEUZENSCHE COURANT CCHTE FRIE5CHE Sedert 1753 *26 en ct Per on* Ter Neuzen. Sluiskil. Hoek. Zaamslag. Axel Sas van Gent. Philippine. u. en 2 u., Ds. A. Timmerman. 9i ii. en 2 u., dhr. L. Dek, 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams. 9 u. en 2 u., Ds. G. van Dis. 9i u., en 2 u,, Ds. G. A. Ruijseh van Dugteren. 9i u., Ds H. Akersloot van Houten Roos. 2 u., Ds. H. Akersloot van Hontrn Roos. Hoek. Gereformeerde Kerk. 9 a. en 2 u., Ds. J. B. Vanhaelen. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. (Vlooswijkstraat.) Ter Neuzen. 9 u., 2 u en 5} leeskerk.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1