INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. SCHEEPVAARTBEWEGING. BOEVEN-HUMOR. Een Lonidenisdhe juweliersfirma kreeg op een nacht een zeer onverwiaohlt en on- gewensc'ht bezoek. Een inlbreker was na- melijk biimengeidrongen en bad de brand kast geforceerd. De firma leed een be- hoorlijk verlies, maar ze dacht een en ander door reclame weer goed te maken. Ze plaatste de geforceerde brandkast in de etalage met bet geheele verbaal van de inbraalk er bij. En onderaan stonid te lezen: ,,Dit is bus de oude brandkast, maar we hebben er nu een aangeschaft, welke alle inbrekers verstomd zal doen staan. Dat was hoogstens een paar dag en na de inbraak. To en de firmamten op den morg-en, vol* genid op hun eersten reolamedag, langs hun etalaige liepen, zagen ze tot bun schrik en verbaziinig, dat naast hun aankondiging een andere stonidEen iinbreker had na- melijlk met duidelijike letters geschreven. „Ik danik u voor de mededbelinig, dat er een nieuwe branidkast was. Ik ben eens gaan kijiken en bet bleek me, 'dat het ook slechts een sardinebliikje was, Tracht een betere te krijgen". Te Aberdeen werd een koopman in confectielkleeding de dupe van een dief, die over een groote dosis humor bleek te beschikiken. In een van de voornaamste straten had bij zijn winkel en in dien winlkel was het vol pakkenide reclames. Bij een stel pakken hing het opschrift: Pak mee, pak mee, pak mee, een zeldzame, nooit meer voorkomende gelegenheid. 's Nachts kwam een inbreker en nam de pakken mee. En de winkelier vond op de leege plaats het briefje: ,,Dank voor uw vriendelijk aanbod. Z,e zijn meegeniomen". Zelfs de politiemannen moesten lachen, toen ze bij den winkelier kwamen om het politieonderzoek te beginnen. PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. Wit-Gele Kruis. Door de Diocesane Fedenatie het Wit-Gele Kxuis in het Bisdom Breda is d.d. 9 Augustus j.l. eein adres aain de Staten gericht, houdende verzoek om finaneieelen steun voor wijkverple- giing-, t. b. c.-ibestrijding en zuigelingenbescher- ming in Zeeuwsch-Vlaainderen. Aan.gezien dat adres met wldoende geigevems bevatte, om een concreet voorstel te doen, is door Ged. Staten bij brief van 19 Augustus j.l. om nadere in- Ikhtdngen gevraagd. Wijl deze inliehtingen achterwege bleven, heibben Ged. Staten bij brief van 29 October op spoedig antwoord aan- gedrongen. Tot nog toe zijn die inlidhtinigen niet ontvangein, weshalve Ged. Staten meenen te moeten voorste-llem, eene besMssinig op het adires aan te houden, totdat zij in staat zullen zijn, een bepaald voor,stel te dier zake te doen. Verbetering Graafjansdijk. Bij ibesluit van 21 December 1925, gewijzigd bij besluit van 20 Juli j.l., werd aan de Com missie van den Steeinweg van Westdorpe (Com missie onderhoud Graafjansdijk) een subsidie verleend „in de kosten ven verbetering van den Graafjansdijk in de gemeente_ Westdorpe". Bij genoemde Commissie is ook in onderhoud heo westwaarts aans'luitende, in de gemeente Sas van Gent liggende gedeelte van den Graafjans dijk, deel uitmakendte van den Oostd'am ter lengte van ongeveer 140 M. Het komt Ged. Staten wenschelijik voor, dat ook dit wegsge- deelte bij de in uitvoerinig zijnde verbetering van het in de gemeente Westdorpe liggende gedeelte wordt betrokken; de kosten worden door den Hoofdingenieur van den Provincialon Waterstaat geraamd op 2600. Het in het voorstel van 20 Nov. 1925 genoemde bedrag voor verbeterinigskoisten van 100.000 zal door deze uitbreid'inig echter wel niet oversc'hreden behoeven ite worden. De voornoemde commissie heeft verzocht, om het siubsidleibesluit in dien geeist te wijzdgem en Ged. Staten stellen dan ook voor te lezen. „in de gemiaenten Westdorpe en Sas van Gent", Door de gemeente Sas v. Gent zal voor de ver betering van, dit bannen haar grenzen gelegen wegsgedeelte, eene bij'drage beihooren te wor den verleend. Met bet bestuiur dier gemeente zijn Ged. Staten daaromtrent in overlieg ge- treden. die nog memorie was uitgetrokken op dit be drag gesteld en het totaal der inkomsten op f 3.089.170,97. Deze verihooiginig van ontvang- stan i's noodig dioor de volgende nieuwe uit- g,aaf piosten: verbetering steigerdam te Kat- sahe Veer f 20.000; renteloos voorschot spooir- wegmij. Zuidi-Bevelanid f 417.333,34; idem aan de Z.-Vl. Tramwegmij. voor de lijn Breslkenis Hoofdplaat 136.693; bouw niieuwe boot voor den Prov. Stoombootdlienist 325.000suibsidie kosten van verbetering van den weg van Zie- rikzee naar Brouwershaven 100.000aanleg van een ruLeuwem vertodndiingsweg in d'e ge meente Groede 25.500; al deze posten zijn overgebracht van die beg,rooting 1926, waarop zij eerst waren uitgetrokken. Verd'er voor yer- nieuwdmg van den weg van Zierikzee naar Zijpe f 20.000; van dien w-eig langs Wotphaartsdijk f 25.000; voor aanleg beplanting langs wegen in Zeeuwisch-Vlaanderen f2500; verbetering weg WalzoordenHulst en aanleg rijwielpad daarlangs f 36.250; aanleg rijwielpad weder- zijids Sluiis 4800; gedeeltelijke vernieuwing van een der drijfkiste,n van de aanlegplaats voor den Provincialetn stoombootdienst op de Wester-Sohelde te Vlissingen, nu het vast staat, dat deze ponton alis aanlegplaats in ge- bruik zal blijven, /2600; en ten slotte voor den bouw van eene waclhtkamer te Breskems f 17.000. Het ligt in de bedoeling_ een eetn- vofuidiiig gebouw te stiehten, waarin zich zullen bevinden een wachtkamer, een goederen- bergplaats, een kantoor voor het personeel, en een ten behoeve der Z.-Vl. Tramwegmij., als- mede een voldoend groote, niet-overdekte vee- bergplaats. Door de Z. V. T. M. zal voor het door haar in gebruik te nemen gedeelte een nog nader -te bepalen huur worden betaald, berekend op den vioet van 8 der te haren belhioefte meer gemaakte bouwkosten. Door vermdmderimg van onvoorzien met f 2.046,42 ikunmem gedelkt worden de kosten voor eene subsidie voor den stoomtramwegmij. Waleheren (f 1296,42) en een meerdere uit- gave voor het jaarhoekje van Zeeland (f 750). GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN." Vergadering van Donderdag 18 November 1926, des voormiddags 10 uur. Voorzitter de heer J. Huizinga, burgemeester. Tegeafwoordig de ledien: J. J. de Jager, D. van Aiken, D. Scheele, P. van Cadsand, D. J. Geelhoedt, R. Scheele, C. A. Verlinde, F. L. Freriks, H. J. Colsen, N. A. Hamelink, L. J. van Driel, B. N. van Dijke en J. van Riet. De VOORZITTER opent de vergadering. Hij diee'lt mede, dat door burgemeester en wethoud'ers in veiiband met het vertrek vaii den heer A. P. de Vo,s is benoemd tot waar- neihend gemeente-secretaris den commies^ ter secretarie den heer J. L. Dregmans, en hij tot dieins beeedigiing wenscht over te gaan. De heer Dregmans, door den voorzitter ter vergadering genoodiigd, legt de vereischte eeden af. Aan de orde komt: 1. Ingekomen stukken. a. Het raadsibesluit van 21 October 1926 tot verkoop van een perceel gemeentegrond aan A. van Doeselaar te Hoek, voorzien van j het bewij,s der goedkeurinig door gedeputeerde i staten. Aangenomen voor kennisgeving. b. Het raads'beisluat van 21 October 1926 tot verkoop van een perceel gemeentegrond aan L. de Bruijne te Ter Neuzen, voorzien van het be- wijs der goedkeuring door gedeputeerde staten. Aangenomen voor kemnisigeving. c. Het raadsbesluit van 21 October 1926, tot aankoop van renteigevende stukken, voor zien van het bewijs der goedkeuring door ge deputeerde staten. Aangemomeni voor kennisgeving. d. Een adres van het bestuur der Vereeni- ging voor Christelijk onderwijs te Driewegen (gemieente Ter Neuzen), dat daarin Overwegende, dat het vervolgonderwijs door de ouders der rijpere jeugd zeer op prijs wordt gesteld dat het geven van dit onderwijs onder de thans geldende verordening regelende het openbaar vervolgonderwijs voor de rijpere jeugd in de gemeente Ter Neuzen en de uit- fceering aan de bijzondere scholen, om finan- cieele redenen onmiogelijk is; overtuigd van het groote algemeen belang; verzoekt den gemeenteraad eerbiedig deze verordening zoo te wijziigen, dat het mogelijk wordt in de behoefte aan vervolgonderwijs te voorzien, waar dit wordt gewenscht. TOELICHTING, behoorende bij het verzoek aan den gemeenteraad tot wijziging der verordening, regelende het openbaar her- halingsonderwijs voor de rijpere jeugd in de gemeente Ter Neuzen en de uitkeering aan de bijzondere scholen, door het be stuur der bijz. school te Driewegen. Door het bestuur der bijzondere school te Driewegen is gedurende eene lange reeks van jaren gelegenheid gegeven tot luet ontvaragen van herhalings- of vervolgonderwijis, tot het rijk ophield daarvoor de uitkeering te geven, laatstelijk bedoeld in art. 98 der wet op het L. O. 1920. Van deze gelegenheid werd altijd een vol- doende, meestal zelfs een ruim gebruik ge- maakt. Toen de gelegenheid, udt gebrek aan de noo- dige financien dan ook ophield te bestaan, werd dit door de oudens aligemeen betreurd. Maar even algemeen was de blijdschap, toen door den raad besloten werd weder de gelegen heid tot het geven van herhalimgsonderwijs open te' steUen. Ondertusschen is gebleken, dat dit besluit niet tot het gewenschte doel heeft geleid. In de kom is blijkbaar te weinig belang- stelling voor herhalings'onderwijs uithoofde van de omstandiigheid, dat het avondonderwijs in de ambachtsscihool voldoende in de behoefte voorziet. Voor Sluiskil is een .minimum van 12 leerlingien te hooig, als zijnde meer dan 1/6 deel van het aantal dagscholieren. Daar nu de regeling, in art. 12 voor de be tokening der subsidie aangegeven, met zich brengt, dat bij het ontbreken van openbaar herhalingsonderwijs door een bijzonderen cur- sus geen uitkeering kan worden genoten, ook al voldoet hij aan al die vereisdhten, zoo was de kans daarmee afgesneden. Daarbij komt, dat bij Kon. Besluit van 15 Sept. 1926 no. 4 is beslist, dat eene gemeente- lijke verordening geheel moet voldben aan de bij art. 21 der Lager Onderwijswet 1920 ge- stelde regels, waaraan de verordening in Ter Neuzen niet voldoet. i Ten duidelijkste folijkt hieruit, dat de buiten- bevolkinig zich heeft blij gemaakt met een doode musch. Toch is het vervolgonderwijs eene zaak van groot algemeen belang, zoowel voor Sluislril, als Driewegen. Alleen op Driewegen gaven zich dezen winter onmiddellijk 15 leerlingen op. Op eene vergadering, voor eenigen tijd1 in de voortmalige school A belegd onder presidium van den Edelachtbaren heer Burgemeester, ter bespreking van de vraag, wat kon worden ge- daan ter beteugeling van> de baldadigheid der rijpere jeugd, was het oordee'l wel eenparig, dat als voornaamste middel daartoe was te noemen: het geven van vervolgonderwijs, waar- door aan die jeugd in de avonduren nuttige bezigheid wordt verschaft. In vele gemeenten van ons vaderland zijn dan ook ver.ordeningen, die het geven van zulk onderwijs mogelijk maken, o.a. ook te Axel, terwiji ook gedeputeerde staten van Zeeland de wenschetijkheid uitspreken. Een besluit van den raad tot wijziging der verordening in den zin der wet op het L. O. zou ondergeteeken- de twijfelt daaraan niet gezegende gevol- gen hebben voor d'e opwassende, niet-leer- piiohtige jeugd. Burgemeester en weithouders stellen voor, dit adres te stellen in hunne handen om bericht en raad. De heer COLSEN verneemt dit voorstel met spijt, en zou gaarne zien, dat dit ook bij de vaststelling der begrooting werd behandeld. De VOORZITTER zegt, dat dit niet kan, aangezien er tusschen nu en vroeger een ko- ninklijk besluit is verschenen, waarbij is be paald, dat de verordening betreffende het ver volgonderwijs geheel moet voldoen aan de wet. Daarvoor moeten door gedeputeerde staten be- palinjgen worden uitgevaardigd, ook voor de provincie Zeeland. Die zijn nog niet versche nen, doch zijn spoedig te verwachtem. In ver- band daarbij vragen burgemeester en wethou- ders tijd van beraad, om nadat die voorschrif- ten bekend zijn geworden een voorstel voor te bereidem. De heer D. SCHEELE oppert het bezwaar, dat er met deze zaak geen tijd is om het uit te stellen; dat vervolgonderwijis zou judst thans tot zijn recht komen, en het is bijna Decem ber. Als het nu nog moet wachten op een latere raadszitting, zal er dezen winter niet veel meer van komen, en dat is jammer, aan gezien er zich toch reeds velen hebben opge- geven. De VOORZITTER geeft te kennem, dat bur gemeester en wethouders dit met den heer D. Scheele kunnen betreuren, maar er toch niets aan ikunnen doen, daar zij aan de wet gebonden zijn. Zij voorzien, dat die nieuwe voorsdhriften heel gauw zullen komen, en dan kan .er in be gin der maand December een raadszitting voor worden belegd. Op het oogenblik zijn burge meester en wethouders niet in staat een uit- spraak van den raad voor te beneiden. De heer COLSEN vraagt, indien dit zoo is, waar bet dan been moet met de regelingen op de andere plaatsen, waar het vervolgonderwijs wel wordt gegeiven. Er is hier toch ook een. regeling vastgesteld en het is toch geen ver eischte, dat op de nieuwe moet gewaoht wor den? Spreker zal het nu hierbij laten en bij de algemeene besch,oiuwingen op het vervolgonder wijs teruigkomen, doch wil thans veriklaren, dat het hem spijt, dat op den buiten dezen winter geen henhalingsonderwijis kan gegeven worden, ofschoon zich daarvoor een flank aantal leer lingen heeft opgegeven. Het voorstel van burgemeester en wethou ders wordt aangenomen met algemeene stem- men. e. Een adres van It. G. de Regt te Ter Neuzen, die daarin verzoekt een schooiiokaal te mogen gebruiken, voor een te houden cursus in motorkennis, uitgaande van de Z. L. M., waar- voor hij zelf ale leeraar hoopt op te treden. Het is die bedoel'img iedere week eenmaal ge durende twee achtereenvolgende uren lee te geven:; de duur van een cursus is ongeveer 12 weken. De VOORZITTER stelt namems burgemees ter en wethouders voor, dit verzoek niet in te Wiiliigen, aangezien daarvoor moedlijk een schooiiokaal kan worden besohikbaar gesteld. Hij voegt hieraan toe, dat de zaak daardoor edhter niet onmogeiijk zal gemaakt worden, aangezien het bestuur van. de Ambachtsscihool, d'esgevraagd, wel bereid zal zijn in deze be hoefte iaan een lokaal te voorzien, en dat die cursus daar ook meer eigemaardig thiuis be- hoort. Met algem'eene stemmen .wordt aldus be- sHoteni f. Een verklaring van L. de Bruijne, te Ter Neuzen:, dat hij de voorwaarden aanvaardt, waaronder hem bij raadsibesluit van 21 Juli 1,1. vergiunnirug is verleend tot aansluiting van 2 zijriolen op het gemeenteriool in de Burge meester Gelllstraat. Aangenomen voor kennisgeving. g. Een adres van L. van den Hemel en 7 anderen, assurantieagenten en inwoners van Ter Neuzen, .die daarin te kennen geven, dat, gezien de advertentie in de Ter Neuzensche Courant van 5 November j.l. is benoemd tot agent der brandverzekeringmaatsehappij „Holland" te Dordrecht de heer J. C. J. Olij- slager alhier; dat genoemde heer Olijslager eene gemeente- betreikking bekleed als klerk ter secretarie en alzoo van de gemeente loon ontvangt; dat hij voor de belastinigbetalende gemeen- tenaren die in het uitoefenen van verzekerings- agent een bestaan rnoeten viinden eene concur- remtie is geworden; redleaien waarom adressanten zich tot den raad wenden met verzoek het daarheem te wil- len leiden, dat aan alle gemeenteamfotenaren wo'tot verboden, bijbetrekki.ngen waar te nemen. De VOORZITTER stelt namens burgemees ter en wethouders voor, dit adres voor kennis geving aan te nemen, aangezien het waar- nemen eener assurantieportefeuille niet valt onder de bij'betrekkingen wielke het indertijd bij raadsbesluit aan, de gemeenteamibtenaren ver boden is te vervullen, en burgemeester en wet- 'houders er dus niets teigien kunnen doen. De heer D. SCHEELE wil toegeven, dat het zeer goed mogelijk is, dat, dit valt buiten de omschrijving in het raadsbesluit, waar dat het, als men de geschiedenis van dat besluit nagaat, en de besprekmgem die daaraan zijn voorafge- gaan, het toch zeker in strijid is met den geest daarvan, dat een secretarie-ambtenaar zooda- nige betrekking vervult. De heer De Vos was het, nu eenmaal, en daarom is daarvan destijds niets gezegd, maar nu de betrekking open is gekomen, spijt het spreker, dat de heer Olij slager die heeft aangenomen. Spreker wil niet beweren, dat dit schade aan den dienst der ge meente zal veroorzaben, maa.r hij brengt naar voren dat e,r veel anderen zijn die ook zoeken naar een stukske verdi'enste en die nu daardoor toch de gelegenheid wordt omtnomen door de concurrents van den secretarieambtenaar. lets anders ware dit, indien ze niet van hun verdiensten alts ambtenaar konden leven, doch de jaarwedden zijn destijds met het oog op het vervailen der bijbetrekkingen verhoogd. De heer HAMELINK verklaart hiet ook niet eens te zijn met burgemeester en wethouders, waar deze zich beroepen op de farmeele zijde der zaak, daar zij toch ook tokening moeten houden met de besptokingen en den geest waarin het besluit is genomen. Hij ziet hierin ook een versdhil van behan- deMmg tussch,en de gemeenteambtenaren, waar destijds de gemeentwerkman Van Houte door burgemeester en wethouders werd aangezegd, dat hjj zijn werbzaamheden als barbier moest laten varen, aangezien dat anders tot zijn ont- slag zou moeten leiden. Indien burgemeester en wethouders dat werk niet in het belang der gemeente achten, waarom nemen zij dan thans een ander standpoint in? De omschrijving is voor de gemeentewerklieden toch wel niet an ders Aangezien de jaarwedden der secretarie- f ambtenaren op een zoodanig peil zijn gebracht, Pudstjes, eein ruwe huid en uitslag zijn on- oogiijk. Bevrjjd u ervan door aaniwending van Foster's Zalf. Dieze geeft spoedig baat. Foster's Zalf wordt ook aianbievolen tegen eczeem, pso riasis en alle jeukende huidaandoeningen. Foster's Zalf is akwn verkrij.gbaar a f 1.75 per doos, 1.per tube. 7 dat ze daarvan in hun stand goed kunnen leven, meant hij ook, dat deze zich tot hun gewonen werkkring behoorden te bepalen, al was het al leen uit zelfrespect voor dat arnbt. Verder is spreker van meening, dat het werk van verzekeringsagent in de eerste plaats aan een ambtenaar ter secretarie zou moeten wor den verboden, aangezien deze juist daar in de meest begunstigste positie verkeert, en ver- schillende wetenswaardigheden die voor een verzekeringsagent van beteekenis kunnen. zijn verneemt voor particulieren daarvan op de hoogte kunnen komen en in dat vak is het juist van beteekenis er het vlugst bij te zijn. Hij wijst b.v. op het inkomen van de verzoeken om bouwvergunning, hetgeen zeker een, punt van beteekenis is. Hij heeft daarmede een voor- sprong op de andere agenten. Spreker keurt het daarom af dat de heer Olijslager dat agent- schap heeft aangenomen en zou burgemeester en wethouders in overweging geven, daartegen maatregelien te nemen. Hij meent, dat ze daar toe varplicht zijn, aangezien zij dat ook ten op- zichte van een anderen gemteenteambtenaar hebben toegepast. De heer VAN CADSAND zal er niet veel van zeggen, maar wil er toch op wijzen, dat het eigenaardig aandoet, dat de heer Olijslager dat werk heeft aanvaand en burgemeester en wethouders diat willem gedoogen, terwiji aan een ambtenaar niet wordt vergund ontvanger- griffier van een polder te zijn. De VOORZITTER merkt op, dat het natuur- lijk niet aangaat in een artikel alles te om- schrijven: Toen deze kwestde indertijd in den gemeenteraad werd besproken, is ook het mo- gelijke en het toelaatfoare besproken, Men heeft toen toch ook terecht erkend, dat men het niet moest beleltten, dat 'n gemeenteambtenaar in zij n vrijen tijd werkzaam wilde zijn, indien d-it niet in strijd kwam met de belangen, der gemeente. Er is to,en aangenomen een aligemeene for- mule, zooals die ook beistaat bij de provincie en het rijk. Er werd verboden tegelijk met hun_ ambt een bijbettokking te bekleeden in dienst van het rijk, een provincie,, een, gemeen te, een polder of water,schap, of bij eenig lichaam gesuhsdieerd door de gemeente. Bij het nemen van dat besluit werd de grens gettokken, dat de ambtenaar door zijn bijbe- trekking niet in een positie van afhankelijk- heid zou komen tegenover anderen, daar d it een nadeel kan scheppen voor de gemeenite. Zij zijn dienaren der gemeente en mogen geen onder- geschikte worden van derden. Daarom worden de functies van griffier van een polder, admi- ndistrateur van kerkelijke fond'sen, tolgaarden, niet toelaatbaar geacht, maar valt daar niet onder het bestuunsiid zijn, met vergoeding, eener vereenigimg, verificateur eener vereeni- ging, boekhouder, bij een particulier e.d. Er zijn grensgevallen, waarbij men ieder geval op zichaelf m'oet beoordeelem Het is juist, dat burgemeester en wethouders den gemee;nte- werkman. Van Houte in overweging hebben ge geven het uitoefenen van het vak van barbier op te geven, want, al is het ook, dat hij daar voor zijn diiensten aanbood tegen 5 of 10 cent, hij werd diaardoor toch eanigermate de onder- gasdhikte van zijn klanten De heer HAMELINK: Daar sta ik ver stomd van! De VOORZITTER acht dat niet noodig, de man kwam daardoor in elk geval in een zekere mate van afhankelijldheid. Er is hem toen gezegd tracht een ontslag te voorkomen en laat dat bedrijf varen, vraag dian lieve-r verhooging van jaarwedide, hetgeen is gevolgd en gegeven. Nu is het met een agent van een assurantie- maatschappij naar sprekers oordeel een geheel ander geval. De kwestde is eigenlijk, dat een paar van die onderteekenaars van het adres, zoodra zij wisten, dat de heer De Vos wagging, bij hem zijn gekomen en hem hebben gevraagd hun die portefeuMle over te geven. Hij heeft hun toen gezegd, dat hij dit niet deed, dooh die aan den heer Olijslager zou overdragen. Daar door zijn de mensehen wat moei'lijk geworden, en reclameeren thans. Dat werk valt echtar niet onder het verboden werk. Spreker ontkent, dat de ambtenaar ter se cretarie een voorsprong zou hebben op zijn par- ticuliere oollega's uit wetenschap opgedaan ter secretarie. Iederean wordt tagenwoordig op de hoogte gesteld, van venschillende voor assura- deuren wetenswaardige zaken. Door het ge- meenitebestuur wordt om de 14 dagen gepubli- ceerd het verloop van de bevolking; eveneens worden vermeld de gesloten huwelijken, en wat de bouwverzoeken betreft, de architecten of ambachtslieden, wiaaromder ook assuradeuren zijn, weten al lang voor een verzoek inkomt, dat iemand voornemens is te bouwen. De door den heer Hamelink vermoede voorsprong be- staat dus niet. Meermalen is het ook voorge- komen, dat men den burgemeester voor zulke zaken wilde spanmen. Daartegen zou spreker bezwaar maken, maar niet in het onderhavige geval, dat een geheel gewone geschiedenis is. Hij meent, dat een gemeenteambtenaar precies dezelfde vrijhedd mag heibben als een ambte naar bij rijk of provincie. Men kan niet alles in een' besluit omschrijven en een algemeen verbod zou hij achten in strijd met de vrijhedd van den ambtenaar, am in zijn vrijen tijid werk te verricbten, dat niet in strijd komt met zijn betrekking en spreker verwacht, dat de raad hooig gemoeg zal staan om daaraan niet te wi'l- len tomen. Burgemeester en wethouders hebben zich in deze niets te verwijiten en stellen op grond der bepalingen van het raadsbesluit van 18 Juli 1922 voor op het adres afwijzend te beschik iken. De heer HAMELINK wil er toch nog iets van zeggen. Hij heeft verstomd gestaan over de distillatie van den voorzitter, dat de aflhan- kelijktheid van een barbier tegenover zijn klan ten grooiter zou zijn dan die van een assuran- tieagent, Wannear de voorzitter had gezegd, dat het nadeelig voor zijn dienst kon zijn, was het geheel iets anders, maar nu blijikt de ver- dediiging ail heel zwak. De barbier leverde in zijn bedrijf arbedd, tegen een prijs waarvoor de klanten ook elders konden worden geholpen, een luttel bedrag, maar ieder weet toch, dat er voor een verzekeringsagent gevallen kun nen voorkomen, dat hij ineens een belamgrijk bedrag verdient, heel wiat meer dan 5 of 10 cent, en voor deze zou er dus meer aanleiding zijn om klanten te vriend te houden dan voor een barbier. Door den voorzitter worden aangehaald provimciale en rijksajmtotenaren, maar hij weet toch ook wel, dat het aan onderwijzers verbo den is verzekeringsagent te zijn Spreker weet er ook iets van uit ondervindling en kan daar om begrijpen wat men gevoelt. Hij is er voor, dat de ambtenaren goed wordee gesalarieerd, en wil hun ook niet in het bijzonder in het vrije gebruik van hun vrijen tijd belemmeren, maar er zijn ook bijzondere .gevallen, dat zij zidh van sommiige bezdgbeden hebben te onthouden, zoo als in het onderhavige geval. De voorzittei VERDACHT HUIS. De poliitie heeft een dezer dagen een inval gedaan in een hiiis te Antwerpen, da.t door een Chinees werd geexploiteerd, waarin verimoied werd,, dat grof werd ge- sipeeld en opium geschoven. Toen de politde een tiental agenten, 's avonds een inval deed, waren er gelijK- V'loe.rs Hen Ghineezen aan het spelen. De inval maakte een ophef van belang. De spelers verborgen, het geld zooveel moge lijk, doch er werden nog 32 fr. in be slag genomen. Welk spel gespeeld werd kon niet uitgemaakt worden. Een vij'ftal spe lers werd aangehouden'. Dit was reeds de eerste vangst, doch het bezoek gold nog wat anders. Toen de agenten naar de bovenverdiepiingen wil- den gaan, vonden ze voor den trap een grooten Duitschen hond, die hun den toe- gang versperde. Een Chinees moest het dier weg nemen. Terwiji men naar boven kiom, hoorde men een electrische be! rinkelen. Het was een sein voor het derde vertrek, waar de agenten drie opiumrookende Ghineezen aantroffen. Zij waren zoodanig onder den invloed van den opium, dat ze niiettegen- staande he't bevel, miet meer 't bewuistzijn hadiden om op te staan. Al het noodige opiumgerei, waairond.er twee lampen, pij- pen en een hoeveelheid opium werd in be- slaig genomen en .de drie rookers aange houden. Het opmaken van het proces-verbaal met de noodiige verklariingen van de aan- gehoudenen ging niet van een leien dakje. De consul van China moest ter hulp ge- roepen worden. WISSELKOERSEN. Amsterdam, 24 November, 2 unr. Bieden. Laten, Loaden 12,11 12,13 Berljjn 59,30 59,35 Pargs 8,50 8,57^2 Brussel 6,95 7, Weenen (per 100 seh.) 35,20 35,25 Yreemd Bankpapler. Duitsch 59,30 59,35 Fransch 8,50 8,571/2 Belgisch 6,95 7, Oostenrgksch (per LOOsch.) 35,20 35,25 Van, Ter Neuzen: 23 Nov. Eng. s.s. WHIN- HILL, 1353 M3., steen, London. Van GentTer Neuzen: 22 Nov. Eng. s.s. PEMBREY, 1552 M3., ijzer, London. Voor Gent: 22 Nov. Eng. s.s. WEST MARCH, 4510 M3., ledig, London; Eng. s.s. LIBERTY, 2533 M3., stukg., Goole; Eng. s.s. CARDIGAN COAST, 2012 M3., ledig, London; Fransch s.s. SAINT ENOGAT, 6353 M3., py- riet, Granville. 23 Nov. Franisch s.s. PARAMe, 6858 M3., pyriet, Paimboeuf. Van Gent: 22 Nov. Eng. sjs. MAVIS, 1382 M3., kolen, Londen; Eng. s.s. GLENBROOK, 710 M3., fosfaat, Berwick. 23 Nov. Eng. s.s. NYROCA, 3665 M3., stukg., Belfast; Eng. s.s. ANNAGHMORE, 1649 M3., kolen, Antwerpen; Eng. s.s. COR MORANT, 4993 M3., stukg., Manchester. A. C. LENSEN'S STOOMVAART- MAATSCHAPPIJ—TER NEUZEN. s.S'. HELENA van Port Breira naar Vlaardingen passeerde 22 dezer Gibraltar. s.s. MAGDALENA in lading te Nor folk. s.s. TERNEUZEN in lossdng te Cork. ZEE V A ARTM AATSCH APP1) „SCHELDESTROOM". Directie: T. L. L. NOLSON. s.s. SCHELDESTROOM in lading te Antwerpen voor Swansea. s.s. SCHELDEPAS Suez gepasseerd voor Duinikerfcen en Ter Neuzen. s-s. SCHELDEDIJK in lalding te Cal cutta voor Engeland, s.s. SCHELDESTAD Gibraltar gepas seerd voor Colombo. Restauratie Groote kerk te Goes. De commissie voor de restauratie van de Groote of Sint-Maria-Magdalemakerk te Goes heeft zicii met het verzoek tot die Staten ge- wend om een verdere bijdrage uit de Provin- oiale kas in de kosten der door die commissie uit te voerem herstellingswerken. In 1921 hebben Prov. Staten f 1000 per jaar toegekend gaduremdte 10 jaar en dus het laatste in 1930. Inmdddels zijn de herstellingswerk- zaamheden, waarvan de kosten o.m. uit deze bijdrage worden bestreden, wdhaast voltooid en de commissie is voornemens, thans met alle haar ten dienste staande middelen een aanvang te maken met het tweede deel der restauratie. Ook in deze herstellingskosten wordt een Pro vincial© bijdrage gevraagd en wel van f 20.000 evenals de vorigie bijdrage te verdeelen over tien jaren, te beginnen over -het jaar 1931. Uit een op eetn vraag- van Ged. Staten gedane nadere mededeeling blijkt, dat, behoudens on- voorziene tegenis'laigen, bij toekenning van een bijdrage der Provincie tot het gevraagde be drag, dekking der te maken kosten is ver- Z 6(k.6'ixl Ged.' Staten stellen voor te beginnen met 1931 en eindiigende in 1940 per jaar f 2000 toe te kennen. Weliswaar wordt op deze wijze een grooter bedrag beschikbaar gesteld, dan het geval zou zijn, wanneer de Provinciale bijdrage werd berekend op 10 van de eerste f 30.000 em 5 van de meerdere kosten, doch Ged. Staten meenen, dat in dit geval bijzondere om- stanidligheden pleitem voor afwijldng van, den in 't algemeen gestieldein regel. Hot gaa.t hier om het be'houd van een der grootste en belangrijk- ste bouwwerken op Zuid-Beveland, tot welks instandlhouding en herstel door velerlei groepem van person en met aanzienlijke bedragen is, en ook in de toekomst zal worden bijgedragen. De provincie mag hierbij niet achter blijven en zij behoeft dit te minder te doen, nu de last over een aantal jaren kan worden verdeeld. Bij het voorstel wordt de bepaling gemaakt, d'at, in dien het rijk minder dan f 154.000 bijdra.agt, de bijdrage der provincie in evemredigbedd zal worden vermmderd. Yergunningen voor autobussen. Ged. Staten stellen voor in de verordeming op de heffing en invordeirinig van leges ter provinciale griffie op te nemen, dat voor het verieemen van een vergummirng voor een auto- buisdienst 5 en voor wijziging of overdracht f 2,50 aan leges zal worden geheven. Wachtkamer enz. te Breskens. De leden der Staten de heeren P. Erasmus, A. /E. Hendrikse, D. H. van Zuijem en J. J. Wallien en Burg, en Weth. van Breskens heb ben aan de Staten dioen toekomen een afschrift van een door hen aan den Minister van Wa terstaat gericht adres, houdende verzoek, om alsnog terug te komen op de door hem geno men afwijzende besehikking op het verzoek van S. M. de Vuijst te Breskens, tot het ver- krijgen in erfpac'ht van een stuk grond aan d,e nieuwe aanlegplaats aldaar, tenednde daarop een veerhuis met autogarage, goederemberg- plaats en gelegenheid tot het stallen van vee te stichtien. Het Dag. Bestuur van de afd. Oostbung der Z. L. M. en de Bond van Zeeuw- sdhe veOhanddlaren zondetn afschrift van een te dier zake aan Ged. Staten gericht adres met verzoek, de inwilligiinig van het verzoek van De Vuijst alsnog te bevorderen. Het komt ook Ged. Staten gewensicht voor, dat in de onrnid- dellijke nabijiheid van de nieuwe aanlegplaats der Prov. boot eene gelegenheid wordt igesticht, waar reizigers zich kunnen ophouden, auto's kunnen worden geborgen enz. Vooral aan een ruime overdekte gelegenheid tot het stallen van vee zal imdendaad behoefte bestaan, aan gezien het vee dikwijls geruimen tijd op de aankomst van de boot zal moeten waohten en ook wel te Breskens zal moeten overnachten. Uit den aand der zaak is het niet steed's moge lijk, d'en aanvoer aldus te doen gesohieden, dat te Breskens onmiddellijk verscheping kan plaats hebben. Waar het belang van den Prov. stoomihoot diierist iin niet (gerinige mate bij deze aiange- legenheid is betrokken-, hebben Ged. Staten aan genoetmden Minister verzoclht, hen wel de redtenen te wiillen mededeelen, op grond waar van afwij-zend op het verzoe'k van de Vuij'st is beschikt. Voor zooveel noodig verwijzen Ged. Staten naar hun antwoord d-d. 3 September j.l. op de door den heer S. Brandsma, gedane vraag no- pens het stichlten van diensitlokalen ten be hoeve van den Provineialen stoombootdienst bij de bedoelde aanleigplaats en' naar hun voorstel tot wijizigiimig van de begrooting 1927. Wijziging begrooting 1927. Bij de voorgestelde wijziging van de be grooting voor 1927 wordt verhooging van de ontvangsten geraamd voor de post „Geld!ee- ning voor de uitvoering van buitengewone werken" met 1.132.676,34 en wordt deze-post

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 3