ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 7995. Woensdag 24 November 1925. 66e Jaargang. "TTn n e n l a n o. Een vervolging in Thibet BUI TEW LAN P. FEUILLETON. Vnnr hinnpn Tpr Neuzen f 1 40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1.80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /6,60 per jaar ABONNEMENTSPRUS: Voor ^"buitenland f 2,70 per 3 maanden franco Per__Pos^_~_ 1 irirf rufbctal'n3 Dit blad verschijnt iederen Maandag-, Woensdag- e„ Vrlidagavond. Burgetneestet" en Wethouders van PHILIPPINE maken bekend, dat ter voldoening aan art. 14 van het Regelement op de wegen en voetpaden inZeeland:de opgemaakte ligger met kaart, van de wegen en voetpaden in die gemeente, ten gemeente- huize aldaar, van af Donderdag den 25 November 1926, gedurende een maand ter kostelooze ir.zage liggen en binnen dien termijn schriftelijke bezwaren bij den Raad kunnen worden ingediend. Philippine, den 22 November 1926. P. A. RAMMELOO, Burgemeester. GEIRNAERDT, Secretaris. HET BELEID VAN DEN MINISTER VAN ARBEID. In de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer over het hoofdstulk Ar- beid, Handel en Nijverheid der Staats- beg rooting 1927, bestrijdt de Minister b et in* het Voorloopig Verslaq uitgesproken oordeel, dat zijn beleiid slap, onzeker en conservatief zou zijn. Z.i. mag met over •het hoofd worden gezien, dat wij in een overgangstoestand leven, waarin gezocht moet warden naar het evenwicht tusschen hetgeen men op sociaal terrain gaarne zou willen, en het geen bereikbaar is, wil het bedrijfsleven en daarmee de welvaart in zijn geheel geen scihade lijden. Belangrijk meer is geschied en voorbereid, dan som- mige Kamerleden meenden te moeten ver- onderstellen. De Minister kan toegeven, dat de bestaande regeling, inzake de ouiderdbmisvoorzieninig misscbien voor verbetering vatbaar is, maar dat er een lacune zou bestaan, waarvan de niet-aan- vulling hem tot een ginief zou kunnen wor den gemaakt, zal toeh z.d. moeilijk kunnen warden beweerd. De Minister is vaornemens met alles tegelijk te overwegen, doch zich te beper- ken en on dat beperfcte gebied oplossingen te bereiiken. Aan de aansporing om bij voorkomende gelegenheden hulp te vra- gen aan de organen, die udt het bedirijfs- leven opkomen, zal de Minister, evenals tot nu toe, gaarne voldoen. Zoo spoedig als het voltooien der voor- bereiding zuliks toelaat, zal aan de wer- kinig der Arbeidswet uitbreiding warden gegeven door de invoering der bepalin- gen, betreffende de arbeids- en rusttijden voor het personeel im wdn!kels en in ver- pleg ing sinric btinge nDit laatste, voor zoover uiit een ambtelijk over leg, dat tihans nag gaamde is, met mocht blijken, dat de belangen der zdekenverzorging te veel door dlezen maatregel in het gedrang zou- den komen. De Minister is van oordeel, dat het gewenscbt is een regeling van de werktijiden van het winkelpersoneel ge- paard te doen gaan met een wettelijke re gel ing der wi nkelslui ting HET BELGISCH TRACTAAT. Het federatiebestuur van de Alg. R.-K. W e rkg ev er sv ex een i gi n g in Nederlanc heeft naar de ,,Msb." meldt te Amster dam vergaderd over bet tractaat Neder- landBelgie, naar aanleiding van het verzoelk van de Haarlamsche Diocesane R.-K. Werkgeversvereeniging, om een request te zenden aan de Eerste Kamer om -door nadere onderhandeling te trach- ten het kanaal AntwerpenMoerdijk udt het tractaat te elimineeren. Na uitvoerige discuissies werd dit voor Naar het Engelsch van OTTWELL BINNS. 58) (Vervolg.) Crayidon nam hem dit onceremoniee wegsturen blijkbaar niet kwalijik. Met een korten groet stand hij op en ging weg. Sherrington bleef wachten tot de voet- stappen waggestorven waren; dan nam hij zijn deken van yakhuiden, een attentie van zijn gasfiheeren, blies de lamp uit rolde zich om en om in het behagelijk-aan- voelende bont en ging op de brits liggen Maar ondaniks zijn vermoeiidheid kon hij den slaap niet vatten. Daarvoor waren zijn gedachten nog te acltiief bezig met de gebeurtenissen van den dag, met hetgeen Nima hem verteld had, met Craydon, den man, diie door ras, dbor stand en opvoe- ding zijin aangewezen metgezel op een gevaarlijlkien tocht als deze had moeten zijn, maar die hij mfet den dag als een vol- loomen onbetrouwbaar type leerde ken nen. Nima had den man van het eerste oogenlblik af goed gezien; na het gesprek van dien avond was Sherrington dat we dluidelijik; en daarom nam hij zich ten stel ligste voor, om den volgenden morgen voor hun vertrek, 'n soort van bespreking met Nima te houdien. Als ze Janet voor minder aangename ondervindingen wil- stel verworpen door de vuer diocesane R.-K. Wer'kgeversvereen. uit Utrecht, Treda, 's-Hertogenbosch en Roermond. Door deze verwerpinig is komen vast te staan, dat van iedere actde tegen het tractaat bij de Eerste Kamer zal worden afgezien. EM1GRATIE NAAR CANADA. De minister van arbeid, handH en rgvei*- heid heeft aan daarvoor in aanmerking komende gemeet;tebes'uren een circulsire gezoud n betr. ffende steun voor emigrat e naar Can da, waaraan wg het vo'gende ontleeneu Voor het seizoen 192526 was van rijkswege ten bedrag beschikbaar gesteld, waardoor voorschotten konden worden ver- leend aan landarbeiders, mits zij ook van gemeentewege voorschot ontvingen, om de reis te betalen naar Canada, waarheen zij emigreerden. Het rijk erleende die hulp toeh slectds voor inwoners uit eenbeperkt aaLtal bepaald aangewezen gemeenfen. Van oordeel, dat emigra'ie medewerkt tot bestrijdir g der werkloosheid, heeft de regee- ring besh.ten voor het kom nde seizoen aan een grooter aantai gemeenten gelegen- heid te geven, om als zij zelf bereid zijn, een voorschot te verstrekken aan emigranten, van rijkswege een aanvu I ng van dit voor schot verkrijg n. De bedoelirg is, dat die voorschotten wo den gegeven aan voor emi- gratie geschikt geoordet-lde landarbeiders, die in het voorjaar van 1927 naar Canada emigreeren, doch n et in staat zijn om de kosten van overtocht daarheen zelf geheel te betalen. De voorschotten van rijkswege zullen worden verleer.d door bemiddeling van de Emigratie C^ntrale Holland, welkeinstellmg te dien aanzien zal handelen in overleg met den directeur van den Rijksdienst der Werkeloosheidsverzekering en Arbeidsbe- middtling. De op deze wijze van gemeente en rijks wege bi schiktaar gestelde gelden zullen door den emigrant in een tgdperk van niterlijk vijf jaren moeten worden terug- betaald. De kosten van overtocht met inbegrip van 25 dollar land ngsgeld, welk bedrag het eigendom blijft van den emigrant en de overige kosten gedurende de reis tot aan de plants van bestemming tedragen tezamen ongeveer 450 a 475. ENGELAND EN ZIJN DOMINIONS. De Britsche pers stelt in haar beschou- wingen o er het nieuwe Britsche rijkshand- ve st algemeen <p den voorgrond dat de formuleirirg waartoe d'.t ten aanzien van de betrekkingen tusschen de deelen van het rgk gekomen is, eigenlgk nie's nieuws bevat en slechts vastlegt wat reeds feltelijk zoo was. Maar met dat al is die vast- legging schiijft de N. R. Crt., van het allergrcolste telarg, omdat zij met Enge land's goedkeuring en medewerking tot stand is gekomen en dit land de partij was van welker leer liemen gesneden werden. Lo;d Balfonr, lid van het kabinet, was voorzitter van de commissie en als het rapport door de conference aangenomen wordt, waaraan geen twgfel bestsat, heeft den behoeden, dan was het in de eerste plaats noodig Husky Craydon permanent onder bewaking te stellen. GerustgestQld dbor diit besluit vdel hij in slaap, maar geen tien minuten daiarna schrok hij wakker door de tonen van een zware, klanikrijlke gongOp zijin rug bleet hij liggen luisteren; een paar minuiten lang hield1 het voeten-isdhudfelen in de gang laings zijin eel aan dan begon er, heel in de veirte, een langzaam gedragen zingen, de miidldernjaohtdienst van de Boeddlhistisohe monnikken. Een poos lang bleef hij wakker liggen, al mediteerend over de eeuwige bahoefte van de mensch- hei'd om 's levens probleem op te lessen en de groote overeenlkomst tusschen den eeredienst, zdchitibare uiiting van deze be- hoefte, die zoowel die Trappisten-monni- ken iin de Alpen als de lama's in Thibet om twaalf uur 's nachts in devotie knieien deed. Hij werd tot de werkelijkheid terug- geiroepen doordat het gezang ophield, meteen hoorde hij de sonoor-zware gong, een paar oogenblikken daarna begon het langzame voetenschuifelen door de gang weer. Weggedokemi in zijn yak-deken luasterde hij naar het eentonige geluid, half in slaap gaf hij er zich nog reken- sclhap van, dat het zaohter en zachter wend'tot hij opeems opschnok hij hield zijn adem inJa, er werd in de gang geloopen; op zachte vilten schoenen sloop iemand, heel behoedzaam naar het hem toeleek, de deuropening van zijn eel voorbij. Voorzichtig heesch hij zich uit de om-en-om gewikkelde deken overeind de voetstappen verwijdenden zich lang- het vigwel een bindend karakter gekregen. Een r< geeri g die zich niet r aar de nieuwe formules zou willen gedrsgen, zou de cen- heid van het Gemeene^est van B'itsche raties aantasten en dit is van dc Engel che r geering, de eenige die daartoe reden zcu kunnen hebben, niet te verwacbten. De Pargsche Temps heeft de opmeikmg ge- maakt dat met het nieuwe handvest feitelijk de cpr'chting van een nieuweo Britsschen Voike bond, haar beslag heeft gekregen. Maar deze vtrgelijking gaat toeh niet heelemaal op, omdat de leden vaD den Volkeubord uitdrukkelijk gehouden zijn, tegen een aanvalhr van een hen van leer te trekken. Zulks een rerplichtirg bestaat voor de leden van het Bribche gemeenebest nht, in zoover zij volbo- men vrij zouden zijn, b.v. het moederland zijn eig n twisten te laten uitvechten. Verleenen zij dit bijstand, dan zulleD zij dit doen u't overweging dat zg zelven belang hebben bg de instandhouding van het Ge meenebest, hetwelk in duigen zou vallen, indien het „moeder!ar.d" (zelfs deze naam is thans eigenlgk uit den tijd) onherstelbaar gekauwd werd. Die overweg ng heeft ook den doorslag gegeven voor de vrgwillige hulpverleen g van de dominions aan Enge- land in den wereldoorlog. Het eene domi- Hon heeft zich toen ook royaler getoond dan het andere. Een zeer treffend voorbeeld van offervaardigheid was de inspanning van Australie, Op een bevolking van nog geen vijf en een half millioen zielen, heefthet in den oorlog in het geheel 330,000 soldaten overzee gezonden en het verlies van deze strijdmacht bereikte het bu tengewoonhooge totaal van ruim 314,000, ^an wie er meer dan 59000 aan wond. n of z'ekten bezweken. Wonden of gasvergiftiging sblden l67,000 buiten gevccht en er werden 88000 man ziek. Aan gdde'ijke offers bracht Australie tot bestrgding van de oorlngskosten meer dan 600 millioen p. st. op. Het dominion Nieuw-Zeeland, dat gelgk men weet buiten het Australische gemeene- b st staat, stuurde zelf? op een bevolking van 1,089,000 zielen 100 400geoefendeman- schappen over zee. De herinnering aan deze offers, die zoo geweldig waren, dat men er z'ch over verbazen moet dat zg vrijwillig gebracht werden, is voldoecde, om verklaarbaar te maken waa om Er.geland niet anders heeft kunnen doen dan den feitelgken toestand te consolideeren en de zelfstandigheid der domicions te bekrach- tigen. Men begrijpt dan hoezeer het er voor Engeland op aankwam, enkel bedacht te zgu op het in stand houden en hechter maken van een moreelen band, die van zoo onschatbare waarde is gebhken voor het beveiligen van e'gen levensbelangen en het bgeenhouden van het Gemeenebest van Britsche naties. DE FRANSCHE FRANC. De koerisstijgiing van den Franschen franc in de laatste weken verwekt al even grooite bezorgdheid als de daling in Juli j.'l., toen de koers de 200 in het over- scihreed. De koersstijgdng is even snel ge- weest en even w-einig gewenscht als de daling in den zomer. Podncare heeft zijn onttwerp-beg rooting gebaseerd op een koens van 150 in het en deze koers werd bij het begin van November al be- reikt. Sindsdien zet de stijging zich nog snel- ler voort, totdat thans een koers bereiikt is van 127 in het Het meest verontrus- tende is hier'bij, dat deze stijging niet in de bedoeling van de regeering heeft gelegen. Poinca.re heeft, zooals bekend, stabilisatie van den franc op het oog en zijn bedoe ling te dien aanaien werd bevestigd door zijn heden te Tanbes gelhouden rede. Poin- care heeft een paar weken geleden ver- klaard, dat de regeering zelf niet veranit- woordelijik was, zelfs niet voor de stijging tot 150 in het Het koensverloop van deze week heeft ten voile duiidalijk gemaakt, dat de regee- ning niet de minste macht meer over den koers heeft. Die regeering heeft gedaan wat zij kon door de buitenlandsche valu ta, die werd aangeboden, op te koopen, doch zondar veel succes. In de laatste paar dagen hebben de Fransche fabrikanten en zakenlieden met schrik het oogienblik zien komen, dat de koers tot 120 en mis- sdhden zelfs tot 100 in het zou stijgen, zonder dat de regeering in staat zou zijn, dit tegen te gaan. Men kan zich gema'kikelijk de gevoelens voorstellen van de fabrikanten, die, zoo als vele textielfabrieken en. groothande- laars in levensmiddelen, groote buiten landsche voorraden hebben aang-ekocht, toen de franc op 200 in het stond. Deze zakenlieden moeten wel hopen op een reactie, en doen intusscihen hun best, de prijzen op te houden, ten einde hun vex- liiezen zooveel mogelijk te beperken, De verbruikers, van hun kant, koopen zoo min 'mogelijk, in de hoop, dat de prij zen zullen dalen, zoodat er een stille strijd wordt gestreden tusschen verbruikers en fabrikanten. Eranische finanoieele kringen wachten met vrees af, wat er zal gebeure.n, wan- neer groote posten francs, door de Duit- Sche en Nederlandsche banke-n gekocht op ongeveer 150 in het weer op de markt gebracht zullen worden om winst te nemen. Een eerste proef van wat er dan gebeuren zal, zag men Maandaqmiddaq toen de koers van 127 plotseling terugliep tot 139 in het en ongetwijifelid zullen in de eerstvolgende weken meer dergelijke schokken gevoeld worden. Op het oogenblik verkeert men in vol- komien onzekerhei'd omtrent de toekomst van den franc en men moet er zich reken- schaip van geven, dat, wat er ook gebeu ren zal, dit meer het resultaat zal zijn van het toeval en van de manipulafiies der bui- tenlandscihe speculanten, dan van een in- qrijpen der regeering. Een onpledzieriger staat van zalken voor de Fransche com- mercieele wereld kan men zich moeilijk voorstellen. EEN RIJKE VANGST. Amerikaanscihe torpedojagers van de kustwadbt hebben na een achtervolging in voile zee, op 225 K.M. van de kust een sterk bemand Duitsoh vaartuig ingiehaald en naar New-York teruggebracht. Naar gemeld wordt, had het schip honderddui- zenid kisten Schotsche wlhisky ter waarde van een millioen pd. st. aan boord. De autoriteiten bewaren het stilzwijgen ten aanzien van de motieven, welke de inbeslagneming van het schip op zoo groo- ten afstand van de kust reohtvaardigen. daa-r geen enkel verdrag met Duitschland recht geeft tot het beslag leggen op sche- pen buiten de driemijlszone. EEN ZONDERLINGE PRIJ3VRAAG. De Duitsch natioca'e party had cenigen tijd geleden een prijsvraag uitgeschreven over nieuwe meihoden om kieze s te wicncn. Het partijb'ad „Ucsere Partei" deelt thans mede, dat onder de inzcndingeD gefn enkel bruikbaar denkbeeld fe vinden is geweest. Het eenige :n overweging gecomen idee was om bij verkiezingen voortaan geen kosten meer te maken voor aanplak- en strooibiljetten maar het daardoor bezuinigde geld te besteden aan op straat uit te deelen voedsel. Het Beil. Tagebl. noemt deze vor.dst allerminst nieuw. ,De Duitsch natioi alen tcch hebben al rijke e varing opgedsan over het verband tusschen verkiezingen en rrij- bier" spot het blad't welk overigens in het uitschrjjven 1 an de prysvraag het bewys zitt, dat de Duitsch r ationalen beseffen met hun pol'tieke prestaties alleen litter weicig indruk op de kiezers te maken. zaam na een paar seconden hielden zij op. Een en al belangstelling liiet hij zich van de brits glijden en sloop naar de smaile rechthoekiqe opening; daar boog hij zich met zijn handen als steun tegen den muur voorover en verkende de lange gang; niemand! Hij glimlachte.zeifs die meest nuchtere mensch had 's nachts last van een te veel aan fantasie. Waar- schijmlijk was het een lama geweest, die zich wat verlaat had, dachlt hij, terwijl hij naar de brits terugliep en in zijn deken kroop. Hij draaide rich op zijn zijide en sloot de oogen. Maar de slaap wilde niet komen opgewon'den, met al zijn zintuiigen gespannen alsof hij 's nachts bij een een- zaam kampvuur op waciht stond, bleef hij onbeweeglijk liggendaar was het ge luid weer, heel, heel langzaam sloop er iemand door de gang. Hij riohtte zich op zijn ellebogen op en keek naar de deur opening, juiist op tijd om het lidht de giang werd verlichf door twee of drie lam- pen te zien uitgaan. De hoek-lamp in zijn eel had hij al eerder uitgeblazen d'e duisternis was nu volkomen; zwart, on- doordringbaar, voor iemand, die den slaap niet vatten kan een irritatie te meer. En daar hoorde hij het geluid weer zaciht-schuifelen van schoenen met vilten zolen en daaritusschen door telkens het ritselend strijken vain kJeeren langs den ruw-steenen gang-wand. Langzaam, heel langzaam kwam het geluid naderbij even luasterde hij nog 'dan, gedreven door en onverklaarlbaren impuls, liet hij zich behoedzaam van zijn brits glijden, sloop op zijn teenen naar den versten hoek van de eel en burkte daar neer. Gelijktijdig met zijn bewegen hielden de geluiden in de gang op. In ademlooze spanning wadhtte hij aftien, twintig seconden, dan, een plotseling begrijpen, imiiteerde hij en zacht snorken. Bijna on- middellijk begon het schuifelen, het ritse- lend-strijiken weer werd het duide- lijkertoen hield het op en hoorde hij de gejaagde ademlhaling van iemand, die voor de deuropening van zijn eel moest staan. Hij balde de vuisten, 't was of hij in zijin zittenide houding verstrakte met open mond haalde hij, gedwongen, lang zaam adem. Daar hoorde hij zijn nachte- lij/ken bezoeker binnenkomen en over den steenen vloer naar de brits toe sluipen. 'n Oogenblik van stilte, en daarna 'n zacht sii,sen, alsof iemand zijn adem met opeen- geklemtde tanden inzoog de ongenoode gast was tot de ontdfekkinq gekomen, dat de brits leeg was en stond nu in twijfel wat te doen Bij die gedacihte rees Sherrington over eind en sprong sprong in de richting, waar hij den man vermoedde. Door de volslagen duisternis vergiste hij zich in den afstand; met een vaart vloog hij tegen iemand op, die op zijn beurt met een dof- fen smak tegen den muur terecht kwam meteen vied er iets kletterend op den stee nen vloer. Onder zijn poging om zijn evenwicht te bewaren door probeerde hij den man nog te grijpen. Zijn eene hand schaafde langs de ruwe steenen, de vin- gers van zijn andere hand grepen een plood van zijn gewaad, naar het aanvoelen van de sitof te oordeelen de toga van een lama. Hij probeerde nog door een snel in- TER NEUZEN, 24 November 1926. TER NEUZENS MANNENKOOR. Voor een zeer goed bezette zaal gaf gisteravond „Ter Neuzensch Mannenkoor", directeur de heer C. F. van Fraaijenfcoven, in het „Luxor theater" het aangekondigde conceit. In zyn openingswoord, st'pte de voorzifer, de heer M. de Jonge, aan, dat de vereeni- ging met deze uitvoering haar eerste lustrum vierde, nl. het vyfjarig bestaaD, en schetste verder de geschiedenis van het koor, met voldoening er op wyzerde, dat het zich van meet af aan, heeft mogen verheugen in een groote belangstellirg van het publiek, waarvoor hp het bij voortduring aanbeva). Het is steeds de gewoonte geweest, rmbij de concerten, die het Mannenkoor geeft, behoudens hetgeen het zelf uitvoert, iets extra's te genie'en te geven, en zco was het gelukt voor deze geleger he'd het he- roemde solisten kwartet uit het Mengelberg orkest te Amsterdam, te eDgageeren. Hij hoopte, dat cok deze avend den opgeko- menen zou voldoen en zou strekken tot bevordering van den bloei der vereeniging De uitvoering werd aangevangen met het zingen van „Neerlands Mannenzarg", een koornummer, dat door de vereeniging het eerst is uitgevoerd. Er was voor hen die zich dat Dog herinneren een groot verschil tusschen de uitvoering van thans en die van 5 jaar geleden, en dat verschil was vocr directeur en It den ruimschoofs aan den goeden kant. Een mooi uitgevoerd rummer was ook Populus Sion van Olman, evenals „l?e Gravers" en het tot slot uitgevoerde Hol lands Glorie" van Hoi. Directeur en kcor kunnen met deze uitvoering gelukgewenscht worden. Het geeft blijk van goede s^udie en ernstig willen. Yoor het instrnmentaal kwartet stonden een zestal nummers op het programma, De belangstel'ing voor dezf musici was groot. Ze werden met ademlooze stibe beluisterd. De faam die ben voorafging, heeft niets te veel gezet. Uit de wijze waarop ze hun muziek uitvoerden, bleek dat nun met artisten te doen had, die nit hun 'netrumfnt weten te halen wat er in zit. De zuivirheid van toen is verbluffei d en vcoral verwekte bewonderir g de heer Sell door hetgeen hij uit zijn waldhnorn weet te halen, hetgeen vooral uitkwam in de door hem gecomponeerde „Wa'd ldyl'e", maar ook de heer Hasgman mag gerremd eenklemmen van zijn vingers den plooi vast te houden, maar zijn tegenstander was hem te vlug at. Een harde ruk en hij was los, en terwijl Sherringibon nog een paging deed om hem te houden een oirbegonnen wenk door de volslagen duis ternis hoorde hij een vlug schuifelen bij de eel-opening en even daarna zachte vlugge voestappen in de gang. De man was ontsnapt! HOOFDSTUK XIV. Vooruit! Naar Dze-chu! Een oogenblik bleef Sherrington beslui- teloos staan. Maar dan, in een duiidelijk beseffen, dat een achtervolging door de stikdonikere gang volkomen vruchteloos zou zijn, greep hij in zijn zak naar het on- misbare doosje lucifer®, stak de primitieve lamp aan en keek rond. Op den grond vlak voor zijn voeten lag een lang mes met duibbele snede. Hij bukte zich om het op te rapen, liep ermee naar de lamp en bekeek het aandachtig. Hij mocht wel dankbaar zijn, dat hij ndet had kunnen slapen; een krachitige stoot en een wapen als dit ging door en door. Een vlijmscherp lemet en een zwart houten heft zonder letters, -zonder eenig kenteeken, dat den eigenaar verraden zou hebben. Maar hij had aanwijizdngen genoeg dat gewaad van grove stof en het viugge zekere be wegen, dlat volkomen bekendhedd, met het terrein veried niemand anders dan de pseudo-monnik, alias Dr. Stargard, kon dat geweest zijn! (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1